پايان نامه بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم  با نظريات هنري جان ديويي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم  با نظريات هنري جان ديويي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چـکیـده
مقـدمـه
1- مساله تحقيق 1
2- اهميت تحقيق 1
3- اهداف تحقيق 2
4- سوالات تحقيق 2
5- پيشينه تحقيق 2
6- موانع و محدوديت ها 3
7- روش تحقيق و نگارش 3

فصل اول: مبانی پست مدرنیسم
1-1) آغاز پست مدرنيسم 5
1-2) خصوصيات و تعاريف پست مدرنيسم 10
1-3) پلوراليسم 18
1-4) هويت 20
1-5) التقاط گرايي 24
1-6) جهـانـی شدن 26
1-7) خرده فرهنگ ها و بومی گرایی 30
1-8) فراروایـت هـا 32

فصل دوم: پست مدرنیسم و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب
2-1) پسـت مـدرنیسم و جامعه مدرن 35
2-2) پسـت مدرنیسم و جامـعه شناسی 36
2-3) پست مدرنیسم و زمینه های فرهنگی 52
2-4) پست مدرنیسم و دریافـت مخاطب هنـر 62

فصل سوم: نظریات هنری جان دیویی
3-1) زندگینامه جان دیویی 74
3-2) جان دیویی و پـراگمـاتیسـم 79
3-3) نگاه دیـویـی به هنـر 89
3-4) هنـر همچون تجـربه 95

فصل چهارم: جان دیویی و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنری
4-1) جان دیویی و زمینه فرهنگی 113
4-2)جان دیویی و دریافت مخاطب هنر 116

فصل پنجم:
5-1) بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی 119

نتیجـه گیـری 130
پیـشنهـادات 131
منابع و مواخذ 131

منابع و مؤاخذ

احمدی، بابک، 1372، «نگرش فلسفی به پست مدرن»، آبادی، 3:10، پاییز.

احمدی، بابک، 1374، حقیقت و زیبایی، درس های فلسفه هنر، تهران، نشر مرکز.

احمدی، بابک، 1379، خاطرات ظلمت، چاپ دوم، تهران.

ارسطو، 1358، فن شعر، برگردان ع. زرین کوب، تهران.

ارتکاتی گاست، خوزه، 1382، طغیان توده ها، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

استریناتی، دومینیک، 1379، مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، چاپ اول، تهران، گام نو.

اسمیت، لوسی، 1382، مفاهیم و رویکردها در آخرین جنش های قرن 20، مترجم علیرضا سمیع آذر، تهران، نشر نظر.

آغداشلو، آیدین، 1383، «پات آرت» (سخنرانی در جشنواره فرهنگی تابستانی پلی تکنیک در دانشگاه امیرکبیر تهران).

باومن، زیگمونت، 1384، اشارات پست مدرنیته، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.

برشت، برتولد، 1357، درباره تئاتر، برگردان ف. بهزاد، تهران.

بشیریه، حسین، 1379، نظریه های فرهنگ در قرن بیستم، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی آینده پویان تهران

بنیامین، والتر، 1382، «اثر هنری در عصر بازتولید پذیری تکنیکی آن» امید مهرگان، در بنیامین والتر و دیگران، زیبایی شناسی انتقادی، ترجمه مهرگان، چاپ اول، تهران، گام نو.

پریگوژین، ایلیا، 1996، «پایان قطعیت»، جهان کتاب، 30:9.

تایلر، 1984، «قوم شناسی پست مدرنیسم»، در نوذری، 1380.

جانسون، آنتونی، 1381، پست مدرنیسم: هنر پست مدرن، تهران، نشر عصر هنر.

جنکز، چارلز، 1373، «پست آوانگارد»، فصلنامه هنر، شماره 25، بهار.

جنکز، چارلز، 1379، پست مدرنیسم چیست؟، مشهد، نشر کلهر.

جیمز، ویلیام، 1376، پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

روسنائو، پائولین، 1380، پست مدرنیسم و علوم اجتماعی، ترجمه حسین کاظم زاده، تهران، نشر آتیه.

راوراد، اعظم، 1387، نشست جامعه شناسی، خبرنامه شماره 49، دی.

شاتو، ژان، 1376، مربیان بزرگ، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، نشر دانشگاه تهران.

شفلر، اسرائیل، 1381، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز.

صحاف زاده، علیرضا، 1384، سیاست بازنمایی، هنرنامه، سال هشتم، شماره 27، تابستان

کاپلسون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 8.

کانت، ایمانوئل، 1382، در پاسخ به پرسش روشنگری چیست؟، ترجمه سیروس آریان پور، تهران، نشر نی.

کهون، لارنس، 1384، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، تهران، نشر نی.

گوتگ، جرالد، 1384، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمدجعفر پاک سرشت، تهران، انتشارات سمت.

گیدنز، آنتونی، 1385، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

سارتر، ژان، 1348، ادبیات چیست؟، ترجمه ا. نجفی، م. رحیمی، تهران.

میلنرو، براوایت، 1385، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.

لش، اسکات، 1383، جامعه شناسی پست مدرنیسم، ترجمه شاپور بهیان، تهران، نشر ققنوس.

لیوتار، ژان فرانسوا، 1382، «معنای پست مدرنیته»، در «مطالعات فرهنگی»، ترجمه: نیما ملک محمدی، چاپ اول، تهران، نشر تلخون.

لیوتار، ژان فرانسوا، 1380، وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش، تهران، نشر گام نو.

نوذری، حسینعلی، 1379، پست مدرنیته و پست مدرنیسم؛ تعاریف و نظریه ها و کاربست ها، تهران، نشر نقش جهان.

هارلند، ریچاردز، 1382، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت، علی معصومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو

هاینیش، ناتالی، 2000، جامعه شناسی هنر، تهران، نشر دستاورد.

هفته نامه خردنامه همشهری، 1384، شماره 83.

یگانه، سیروس، 1386، جامعه‌شناسی هنر: مجموعه مقالات هماندیشی جامعه‌شناسی هنر، آذر، 1383، تهران، فرهنگستان هنر

یگانه، سیروس، 1383، «مدرنیزاسیون و پست مدرنیزاسیون»، در یگانه 1386

 

Abrams, M.H, 1971, the Mirror and the Lamp, Oxford.

Alexonder, Thomas, 1998, “the Art of Life: Dewy’s Aesthtics” in Reading Dewey, in Terpretations for Postmodern Generation, (ed), Larry A. Hickman (Bolomington, Indiana University Press).

Anderson, W.T, 1996, the Fontana Post-Modernism Reader, London, Fontana.

Baudrillard, Jean, 1988, “Selected Writing”.ed . Mark Poster, Cambridge, Polity press.

Bell, Daniel, 1979, the Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, London: Heinemann.

چـکیـده

پست مدرنیسم طی دهه های (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز کرد. کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست – مدرن»، 1977، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی است که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم کرد به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا شد. مطرح شدن علم نوین و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست. جریان شالوده شکنی و دیدگاهها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابل­ها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد.

جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره است، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد. در طی این رساله به بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به طور کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن است تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را بیان نماید.

واژه­های کلیدی: پست مدرنیسم، جان دیویی، زمینه فرهنگی، دریافت مخاطب، پراگماتیسم

مقـدمه

 1- مساله تحقيق

در اين تحقيق به مباحثي پرداخته مي شود كه هم به عنوان مباني پست مدرنيسم مطرح هستند و هم ديدگاه جان ديويي به هنر را تشكيل مي دهند. اين مباحث و نقاط مشترك شامل اعتقاد به پلوراليسم، التقاط گرايي، پرداختن به سنت و محتوا، ضديت با نخبه گرايي و فرم گرايي محض، اعتقاد به عدم قطعيت و نفي استقلال زيباشناسي، حذف مرزها و تمايزها، نزديك كردن هنر به زندگي روزمره، پرداختن به هويت، نفي فراروايت ها، جهاني شدن، گرايش به خرده فرهنگ ها و پرداختن به تخيل و تجربه… است.

اين پايان نامه قصد بيان و تشريح اين تشابهات در مباني پست مدرنيسم و نظریات هنري جان ديويي (در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب به طور كلي تر) دارد و به بررسي تطبيقي آن     مي­پردازد.

2- اهميت تحقيق

پست مدرنيسم را مي توان به مثابه يك جريان قدرتمند فرهنگي، سياسي روشنفكري دانست كه از دهه 1970 به اين طرف سربرآورده است. تعهدات جدي پست مدرنيسم به پلوراليسم، التقاط گرايي، از بين بردن تمايزها و مرزها، پرداختن به هويت و خرده فرهنگ ها، ضديت با نخبه گرايي و نفي فراروايت ها و سعي بر نقد مدرنيسم و اصلاح نقايص و كاستي هاي آن و در بعضي موارد ممانعت از افراط گرايي آن دارد. اين ويژگي ها اهميت پرداختن به پست مدرنيسم را آشكار مي كند. جان ديویي كه از پيشتازان فلسفه پراگماتيسم دانسته مي شود، نظريات زيباشناسانه اي نيز دارد كه بيشتر حول محور تجربه و لذت است. اعظم نظريات زيباشناسانه وي در كتاب «هنر همچون تجربه» بيان شده است و علي رغم آنكه برخي از فيلسوفان معاصر آن را جامع ترين كتاب در اين مورد دانسته اند ولي به آن، آنطور كه بايد پرداخته نشده است و پرداختن به اين نظريات داراي اهميت است. بررسي تطبيقي اين آراء با مباني پست مدرنيسم به خصوص در باب زمينه فرهنگي و تاثير آن بر دريافت مخاطب هنر، كه بسيار جاي پرداختن و تحقيق دارد، مي تواند اهميت پس زمينه فرهنگي يك جامعه در دريافت مخاطب، هنگام روبرويي با اثر هنري را نشان بدهد.

3- اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي به طور اخص در باب تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب اثر هنري و بيان نقاط مشترك و تشابهات بين تعاريف پست مدرنيسم با ديدگاههاي جان ديويي است.

اهداف جزيي تر اين تحقيق را نيز مي توان آشنايي خواننده با تعاريف ارائه شده در تحقيق مانند پلوراليسم، التقاط گرايي، هويت، خرده فرهنگ ها، فراروايت ها، زمينه فرهنگي، پراگماتيسم و آشنايي با شخصيت جان ديويي فيلسوف قرن بيستم و جنبش پست مدرنيسم دانست.

4- سوالات تحقيق

مباني پست مدرنيسم چيست؟

نظريات هنري جان ديويي كدام است؟

تعريف پست مدرنيسم در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر چگونه است؟

نظريات هنري جان ديويي در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر چگونه است؟

تشابهات مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي كدام است؟

5- پيشينه تحقيق

در مورد پست مدرنيسم، به خصوص درباره تاثيرگذاري جنبش هاي ديگر بر آن و ارتباط آن با جنبش هاي همزمان و يا قبل آن و بيان نظريات انديشمندان پست مدرنيسم و تاثير نظريات اين شخصيت ها، بر كار هنرمندان ديگر تحقيق صورت گرفته است كه با توجه به نوپا بودن اين جنبش در ايران، مي توان اميد به تحقيقات بيشتر نيز داشت.

در مورد جان ديويي به عنوان يك فيلسوف پراگماتيست و كسي كه تحولاتي در مبحث آموزش و پرورش ايجاد كرده است، تحقيقاتي اندك در زمينه تعليم و تربيت انجام شده است. ولي درباره نظريات هنري اين انديشمند فقط مي توانم به پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي نادر شايگان فر در گروه فلسفه هنر اشاره كنم كه به بررسي نظريات هنري جان ديويي و پاپ آرت پرداخته اند و بحث پيرامون تجربه در تفكرات جان ديويي و پاپ آرت كه بيشتر ديد فلسفي بر اين پايان نامه حاكم است.

6- موانع و محدوديت ها

از جمله محدوديت هايي كه در اين تحقيق با آن روبرو بودم:

كمبود كارهاي تحقيقاتي انجام شده مرتبط با موضوع پايان نامه

نبودن مقالات ترجمه شده، بخصوص در ارتباط با نظريات هنري جان ديويي

عدم دسترسي به سايت هاي مرتبط براي گرفتن مقالات

نبودن ترجمه كتاب هاي مرتبط با تحقيق از جان ديويي

نبودن كتاب «هنر همچون تجربه» كه محوريت اين تحقيق را دارد در داخل كشور

خريد كتاب هاي مورد نياز از خارج كشور و ترجمه آن ها

كه موارد ياد شده در بالا در ضمن ايجاد تشويش، باعث اتلاف وقت و هزينه مي گردد. به اميد آنكه دانشجويان آينده با اين مشكلات برخورد نكنند.

7- روش تحقيق و نگارش

روش تحقيق به صورت مطالعه كتابخانه اي بوده است. و در ارتباط با شيوه هاي سندآوري و آئين نگارش از كتاب زير استفاده شده است:

عباس حري و اعظم شاهبداغي، شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي، چاپ اول (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385).

اين تحقيق در پنج فصل صورت گرفته است. فصل اول به بيان و شرح مباني پست مدرنيسم       مي­پردازد كه در اين فصل با ريز عنوان هاي آغاز پست مدرنيسم، خصوصيات و تعاريف پست مدرنيسم، پلوراليسم و التقاط گرايي، هويت، جهاني شدن، خرده فرهنگ ها و بومي گرايي، فراروايت­ها سعي بر آشنايي با اين تعاريف و اعتقاد پست مدرنيسم به آن ها است.

در فصل دوم تلاش براي بررسي مباني پست مدرنيسم در مورد تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر است كه با زير عنوان­هاي پست مدرنیسم و جامعه مدرن، پست مدرنيسم و جامعه شناسي، پست مدرنيسم و زمينه فرهنگي، پست مدرنيسم و دريافت مخاطب هنر نشان مي‌دهيم كه تا چه اندازه تعاريف پست مدرنيسم، زمينه فرهنگي را موثر بر دريافت مخاطب اثر هنري مي داند.

فصل سوم به بيان نظريات جان ديويي مي پردازيم كه ابتدا با زندگي نامه وي و مكتب پراگماتيسم سعي بر آشنايي با اين فيلسوف و تفكر پراگماتيستي او است و در ادامه فصل با زير عنوان های نگاه ديويي به هنر و كتاب «هنر همچون تجربه» سعي به بيان نظريات هنري او است.

فصل چهارم با بيان جزيي تر نظريات جان ديويي در باب زمينه فرهنگي و دريافت مخاطب ميزان تاثيرپذيري مخاطب هنر اززمينه فرهنگي را در نظريات جان ديويي بررسي مي كنيم.

فصل پنجم در يك جمع بندي به بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم ياد شده و نظريات هنري جان ديويي كه به آن ها اشاره شده است مي پردازيم و بيشترين تمركز را بر تاثير زمينه فرهنگي بر دريافت مخاطب هنر قرار مي‌دهيم.

 فصل اول: مبانی پست مدرنیسم

 فراروایت‌ها

1-1) آغاز پست مدرنيسم

 

پست مدرنيسم که به عنوان وجه مميز عرصة معاصر از عرصة مدرن فهميده مي‌شوداولين بار در سال 1917 به وسيلة فيلسوف آلماني رودلف پانوتيس براي توصيف هيچگرايي فرهنگ غربي قرن 20 که مضموني وام گرفته از نيچه بود به کار رفت و مجدداً در سال 1934 در آثار منتقد ادبي اسپانيايي فِدريکو اولينس در اشاره به واکنش عليه مدرنيسم ادبي ظاهر شد. پست مدرنیسم در سال 1939 به دو طريق متفاوت در انگليس به کار رفت يکي توسط برنادر ادينگزبل براي به رسميت شناختن شکست مدرنيسم دنيوي و بازگشت به مذهب و توسط آرنولد توينبي مورخ براي اشاره به ظهور جامعه‌ي توده‌هاي پس از جنگ جهاني اول که در آن طبقه کارگر اهميت بيش از طبقه سرمايه‌دار پيدا مي‌کند. کاربرد پست مدرنيسم در فلسفه به دهه 80 بر مي‌گردد که اولاً براي اشاره به فلسفه فرانسوي پسا ساختارگرایی بود و ثانياً براي دلالت به واکنشي عمومي عليه عمل‌گرايي مدرن. چارلز جنکز پست مدرنیسم را در سال 1975 در معماري به کاربرد.(کهون، 1384)

پست مدرنيسم طي دو تا سه دهة اخير (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز کرد. کتاب چارلز جنکز «زبان معماريِ پست – مدرن»، 1977، نخستين کتابي بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود و در عنوانش از اين واژه استفاده کرده است. جنکز در کتابش مي‌گويد : کاري که من کردم، به اختصار آوردن پاسخ‌هايي بود مختلف، به شکست‌های مدرنيته در معماري و آن‌ها را نقادانه و بحث برانگيزانه، مربوط ساختم به حوزه‌اي گسترده از دو عنوانگي و اين تأثير را هم داشت که جنبش‌هاي نوپاي هنر و فلسفه را که به نظر مي‌رسيد داراي نقاط مشترک‌اند، تشديد و تقويت کند اين جنبش در اواخر دهة 80 مثل بمب صدا کرد در قالب مجموعه مکاتبي واسازانه و پسا ساختارگرا و يا برعکس به شکل جنبش‌هايي خود نظام يافته، يعني پست مدرنيسمِ «زمينه‌گرا»، «اکولوژيکي» «موجه» و «نوسازمان يافته». (جنکز، 1379)

توصيف پست مدرنيسم دشوار به نظر مي‌رسد. زيرا مفهومي است که در انواع گسترده‌اي از ديسيپلين‌ها و حيطه‌هاي مطالعاتي از قبيل، هنر، معماري، موسيقي، فيلم، ادبيات، جامعه‌شناسي، ارتباطات، تکنولوژي نمايان شده است. دشوار است که اين مفهوم را در زمان يا تاريخ خاصي جاي دهيم، زيرا زمان دقيق ظهور پست مدرنيسم مشخص نيست. آسانترين راه براي آغاز انديشيدن در مورد پست مدرنيسم، انديشيدن در مورد مدرنيسم است. مدرنيسم دو گونه تعريف دارد که اين دو جنبه به درک پست مدرنيسم مرتبط مي‌شود. اولين جنبه يا تعريف از مدرنيسم، از يک جنبش زيبايي شناختي که به طور کلي مدرنيسم ناميده مي‌شود نشأت مي‌گيرد. اين جنبش تماماً با انديشه‌هاي غرب قرن بيستم در مورد هنر همسان است. همان‌طور که مي‌دانيد مدرنيسم جنبشي است در هنرهاي تجسمي، موسيقي، ادبيات و نمايشنامه نويسي که معيارهاي سنتي را در پاسخ به اين پرسش که هنر چگونه بايد شکل بگيرد؟ استفاده گردد؟ چه معنايي داشته باشد؟ ناديده مي‌گيرد. ويژگي‌هاي کلي آن را مي‌‌توان به اين نحو خلاصه کرد : خودآگاهي زيبايي شناسانه و کشف تضادها و ايهام‌ها و نااطميناني‌ها طبيعت بي‌پايان واقعيت، نفي انديشه شخصيت منسجم و تأکيد ورزيدن بي‌حساب و گاه افراط‌آميز بر نظريه‌هاي فريد. مدرنيسم دربرگيرنده يک سلسله مشرب‌ها و جنبش‌هاي کوچکتر هم هست و از امپرسيونيسم و سمبوليسم گرفته تا فوويسم و کوبیسم و سورئاليسم و … همه به نظريه‌هاي خود، در قالب مدرنيسم تأکيد ورزيده‌اند و يکي ديگر از ويژگي‌هاي مدرنيسم آن است که هرگز رشد همسان نداشته است و در هر جا، در يک دوران و زمان خاص به اوج شکوفايي رسيده است.

جنکز مي‌گويد : ما از طريق کارل مارکس، آدلف لوس و تام ولف،سه شخصیت متفاوت به اين نتيجه رسيديم که مدرنيسم سبک طبيعي بورژوازي است و اين امر حاکي از اين معناست که آوانگاردي که مدرنيسم را به جلو مي‌راند مستقيماً پويايي سرمايه‌داري را منعکس مي‌کند و امواج تازه‌ي نابودي و ساختن آن و جنبش‌هاي سالانه و «ايسم‌ها»يي که يکي بعد از ديگري مي‌آيند همچون از پي‌آمدن فصل‌ها پيش‌بيني پذيرند. اما اين واقعيت در ده سال گذشته تغيير يافته است، نه براين دليل که بورژوازي و سرمايه‌داري «دود شده و به هوا رفته» بلکه به اين دليل که هنرمندان، معماران، ناقدان و عامة مردم مبادرت به فهم اين پويايي‌ها کرده‌اند و موضوع تازه‌اي گرفته‌اند که من آن را «پست آوانگارد» مي‌خوانم و اين شايد بيشتر قابل پیش بینی باشد.((Jenks,1991

در فرهنگ علوم اجتماعي واژه پست مدرن به معناي فرامدرن آمده است. واژه مدرن از کلمه لاتين modo‌ و لاتين متأخر modemus ريشه گرفته است. يعني هم اکنون، معاصر هم تعبير مي‌شود. کلمة مدرن به اين شکل لاتين نخستين بار در قرن پنجم ميلادي براي متمايز کردن حال آن دوران که همان دوران مسيحيت بود، از دوران جاهليت و کفر و حتي دوران روميان، استفاده شد. اين واژه از آغاز تاکنون مفهوم گذر از کهنه به نو را افاده کرده است و در هر حال براي نشان دادن کيفيتي است که هم جاري است و هم با گذشته تفاوت دارد از سده شانزدهم به بعد اين واژه براي جدا کردن دوران‌هاي تاريخي استفاده شده است تا تفاوت بين معاصر و سنتي باشد.

واژه پست هم به معني «پسا» يا بعد آمده است. پست مدرن چيزي است که در مدرن، ارايه نشدني را در قالب خود ارايه مي‌کند (جنکز، 1379)

اصول و ويژگي‌هاي کار پست مدرن تعيين شده نيستند، اما چيزي‌اند که اثر هنري به دنبالش است. پست مدرن را بايد براساس پارادوکس آينده «پست» و پيشين «مدا» درک کرد.(جنکز،1379،40)

به گفته ولفگانگ وِلش، نخستين کاربرد بي مقدمه و بي‌استمرار اين واژه به اوايل دهة هفتادِ قرن نوزدهم باز مي‌گردد، توسط هنرمند بريتانيايي، جام وانکينز چَپمَن اما به واقع مفهوم اجتماعيِ «پساصنعتي» بود که نخستين بار آرتور ج.پنتي و سايرين از 1914 تا 1922 آن را به عنوان يک نظريه مطرح ساختند. نخستين کاربرد مکتوب، از سرگمان و غيرقطعي پست – مدرنيسم، از آنِ نويسنده اسپانيايي، فِدِريکودي اُنيس است. در کتابش به نام «گزيده شعر اسپانيولي و هيسپانو آمريکايي»، 1934، اين واژه را به کاربرد و از آن در تشريح واکنشي نسبت به مدرنيسم که برخاسته از خود آن بوده استفاده نمود. سپس آرنولد توينبي در «مطالعه‌اي در تاريخ»،1947، آن را به عنوان ويژگي کلي دورة نويني از تاريخ مطرح کرد که از 1875 با تسلط باختر، زوال فردگرايي، سرمايه‌داري و مسيحيت و به قدرت رسيدن فرهنگ‌هاي غير غربي آغاز شد. به علاوه به نوعي به کثرت گرايي و فرهنگ جهاني نيز اشاره داشت که امروزه نيز از ديدي مثبت در تعريفش اساسي‌اند. (جنکز، 1379) واژة پست مدرنيسم در مجموعه‌اي از پروژه‌هاي زيبايي شناختي و فرهنگي کاربردهاي چندي دارد. ولي غالباً دامنة آن چنان بسط و گسترش مي‌يابد که آثار پساساختگرايي ريچاردرورتي، فلسفة پساپوزیویستي علم (کوهن)، جنبش بيروني در مردم شناسي فرهنگي (کلينوود) و نظاير آن را نيز در بر مي‌گيرد.

يکي از توانمندي‌هاي اساسي اين کلمه و اين انگاره و اين که چرا احتمالاً تا صد سال ديگر هم قدرتش را حفظ مي‌کند اين است که به دقت حاکي از اين قضيه است که ما فراتر از جهان بيني مدرنيسم رفته‌ايم، بي‌آنکه دقيقاً مشخص کند کجا داريم مي‌رويم. به اين دليل است که مردم خود به خود از اين واژه استفاده مي‌کنند. (جنکز، 1379)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقدو بررسي روانکاوانه(فرويد،لکان) بر روي آثارهنريک ايبسن با نگاهي ويژه بر(هداگابلر، بانوي دريايي، مرغابي وحشي، خانه عروسک و ايولف کوچولو)
 • پايان نامه بررسي کتابهاي دروس کارگاهي وسرفصل هاي ارائه شده براي رشته ي گرافيک رايانه اي شاخه کاردانش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122