پايان نامه بررسي تطبيقي مبناگرايي برتراند راسل وعلّامه طباطبائي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي مبناگرايي برتراند راسل وعلّامه طباطبائي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي مبناگرايي برتراند راسل وعلّامه طباطبائي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اوّل: کلیات بحث8
1-1- بیان مسئله9
1-1-1- فرضیّات رساله13
1-1-1-1- فرضیّه¬ی اصلی رساله13
1-1-1-2- فرضیّات کمکی رساله13
1-1-2- اهمیّت و جایگاه موضوع13
1-1-3- اهداف پژوهش14
1-1-4- ساختار منطقی رساله14
فصل دوّم: درآمدی بر معرفت¬شناسی و بررسی موانع موجود 16
2-1- تمهید17
2-2- تعریف معرفت-شناسی18
2-2-1- معرفت گزاره-ای19
2-2-2- مؤلفه¬های اصلی معرفت-شناسی19
2-2-2-1- باور و تعریف آن20
2-2-2-1-1- اقسام باور21
2-2-2-1-1-1- باورهای پایه21
2-2-2-1-1-2- باورهای غیرپایه23
2-2-2-2- صدق24
2-2-2-3- توجیه25
2-2-2-3-1- توجیه انسجام-گرا26
2-2-2-3-1-1- نقد و بررسی27
2-2-2-3-2- توجیه مبناگرا27
2-2-3- معرفت¬شناسی غربی28
2-2-4- معرفت¬شناسی اسلامی32
2-3- موانع موجوددر معرفت-شناسی33
2-3-1- شکّاکیّت و تقابل آن با مبناگرایی34
2-3-2- تسلسل¬ معرفتی37
2-4- خلاصه¬ی فصل39
فصل سوّم: رویکرد مبناگرایی41
3-1- تمهید42
3-2- تعریف مبناگرایی44
3-3- مبناگرایی: رویکردی توجیه-نگر45
3-4- اقسام مبناگرایی46
3-5- اهداف مبناگرایی47
3-6- سیر تاریخی مبناگرایی و مراحل تکوّن آن در معرفت¬شناسی غربی47
3-5-1- مبناگرایی و راسیونالیسم50
3-5-1-1- راسیونالیسم ارسطویی51
3-5-1-2- راسیونالیسم دکارتی51
3-5-2- مبناگرایی و اِمپریسم53
3-6-پیشینه¬ی مبناگرایی در معرفت¬شناسی اسلامی55
3-7- بدیل¬های معرفتی مبناگرایی56
3-7-1- توجیه مبتنی بر انسجام57
3-7-1-1- نقد و بررسی59
3-7-2- نامتناهی-گرایی60
3-7-2-1- نقد و بررسی61
3-7-3- شکّاکیّت افراطی61
3-7-3-1- نقد و بررسی62
3-8- خلاصه¬ی فصل64
فصل چهارم: مبناگرایی برتراند راسل67
4-1- راسل و آثار علمی68
4-2-تحوّلات فکری راسل71
4-3- علم و مسئله¬ی شناخت76
4-3-1- نمودار علم و مسئله¬ی شناخت81
4-3-2- سلسله مراتب معرفت82
4-3-3- بدیهیّات84
4-3-3-1- اصل امتناع تناقض88
4-3-3-1-1- نقد و بررسی 90
4-3-4-گزاره/ باور/ صدق و کذب/ حکم92
4-3-5-مکانیزم خطا در معرفت¬شناسی راسل100
4-3-6-مفهوم “امر واقع” و اقسام آن102
4-3-6-1- امور واقع اتمی 104
4-3-6-2- امور واقع مولکولی105
4-3-6-3- امور واقع از راه آشنایی105
4-3-6-4- امور واقع مربوط به حافظه107
4-3-6-5- امور واقع از راه درون-نگری108
4-3-6-5-1- نقد و بررسی109
4-3-6-6- امور واقع سلبی109
4-4-تجربه¬گرایی راسل110
4-5- راسل و مبناگرایی114
4-5-1- ادلّه¬ و قراین بر مبناگرا بودن راسل117
4-6- خلاصه فصل119
فصل پنجم: مبناگرایی علّامه طباطبائی122
5-1- علّامه طباطبائی و آثار فلسفی123
5-2- علم و مسئله¬ی شناخت124
5-2-1-سلسله مراتب معرفت127
5-2-2-بدیهیّات128
5-2-2-1- اقسام بدیهیّات129
5-2-2-2- بدیهیّات اوّلیّه و شکّ¬ناپذیری آن-ها130
5-2-2-3- اصل امتناع تناقض، به ¬عنوان اصلی حاکم بر تفکر133
5-2-2-4- تصدیقات بدیهی و نحوه¬ی ارتباط آن¬ها با اصل امتناع تناقض134
5-2-2-5- تصدیقات نظری و نحوه¬ی ارتباط آن¬ها با تصدیقات بدیهی135
5-2-2-5-1- تسلسل¬ناپذیری تصدیقات نظری137
5-2-3-تصدیق/ حکم/ قضیّه/ باور139
5-3- مکانیزم خطا در معرفت¬شناسی علّامه طباطبائی144
5-4- علّامه طباطبائی، فیلسوفی رئالیسم146
5-5- علّامه طباطبائی فیلسوفی مبناگرا148
5-5-1- ادلّه¬ی منطقی و موجّه در اثبات مبناگرا بودن علّامه طباطبائی152
5-6- خلاصه¬ی فصل153
فصل هفتم: نتیجه-گیری155
منابع162
منابع فارسی و عربی162
منابع انگلیسی166
چکیده انگلیسی170

منابع

 الف) فارسی و عربی

آر، مایکل، دپاول، 1387ه.ش، بازگشت به مبناگرایی سنتی، ترجمه رضا صادقی، چاپ اول، تهران:انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

آلستون،ویلیام، 1380ه.ش،دو گونه مبناگرایی،مترجمسیدحسین عظیمیدختشورکی، تهران:مجله­ی ذهن، (فلسفهوکلام)، شماره8.

ابن سینا، حسین بن عبدالله، 1408ه.ق،الشفاء البرهان،به تحقیق ابوالعلاء عفیفی، قم: منشوراتمکتبة آیة الله المرعشی النجفی.

اردستانی، محمدعلی/ کوچنانی، قاسمعلی، 1388، ابداعات فلسفی علّامۀ طباطبایی، چاپ اول،تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ارسطو، 1377ه.ش، متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت.

پورحسن، قاسم، 1388ه.ش، باور به رأس باور، (باور پایه و نقش آن در معرفت­شناسی علامه طباطبایی)، تهران: خردنامه همشهری، شماره 35.

پویمن، لوئیس. پی، 1387ه.ش، معرفت­شناسی مقدمه­ای بر نظریه شناخت، ترجمه رضا محمدزاده،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

خسروپناه، عبدالحسین/ پناهی آزاد، حسن، 1389ه.ش، هستی شناسی معرفت، چاپ اول، تهران:انتشارات امیرکبیر.

دکارت، رنه، 1369ه.ش، تأملات در فلسفه اولی، ترجمۀ احمد احمدی، چاپ دوّم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

راسل، برتراند، 1359ه.ش، علم ما به عالم خارج، ترجمه منوچهر بزرگمهر، چاپ دوم، تهران: بنگاهترجمه و نشر کتاب.

………………..، 1/1387ه.ش، تحلیل ذهن، ترجمه منوچهر بزرگمهر، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.

………………..، 2/1387ه.ش، تکامل فلسفی من، ترجمه نواب مقربی، چاپ اول، تهران: انتشاراتصراط.

………………..، 3/1387ه.ش، جستارهای فلسفی، ترجمه­ دکتر میرشمس­الدّین ادیب­سلطانی، ویراستدوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

…………………، 1388ه.ش، اتمیسم منطقی، ترجمه جلال پی­کانی، چاپ اول، تهران: انشارات علم.

………………..، 1390ه.ش، مسائل فلسفه، ترجمه منوچهر بزرگمهر، چاپ پنجم، تهران: انتشاراتخوارزمی.

………………..، 1391ه.ش، سه رساله درباب معنا، ترجمه راحله گندمکار، چاپ اول، تهران: نشرقطره.

رضایی، رحمت الله، 1390ه.ش، مبناگرایی معتدل از دیدگاه پل موزر و ابن­سینا، تهران: مجله معارف عقلی، (فلسفه و کلام)، شماره 18.

شمس، منصور، 1387، آشنایی با معرفت­شناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.

طباطبایی، سید محمد حسین، 1/ بی­تا، اصول فلسفه و روش رئالیسم با مقدمه و پاورقی استاد شهید مرتضی مطهری، جلد اول- دوم – سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

……………………………………..، 2/ بی­تا،بدایة الحکمة، قم: مؤسسة النشرالاسلامی التابعه لجماعهالمدّرسین.

…………………………………..، 1/1380ه.ش، بدایة الحکمة، ترجمه علی شیروانی، چاپ ششم، قم:انتشاراتدارالعلم.

…………………………………..، 2/1380ه.ش،نهایة الحکمة،مع تعلیقة الاستاذ فیاضی، قم: انتشاراتمؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره).

…………………………………..،1383ه.ش،نهایة الحکمة،ترجمه و شرح علی شیروانی، جلد اوّل، چاپششم، تهران: انتشارات الزّهرا (س).

………………………………….، 1384ه.ش، نهایة الحکمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، جلد سوم،چاپششم، قم: مؤسسه بوستان کتاب قم.

………………………………….، 1387ه.ش،برهان، به تصحیح مهدی قوام­صفری، چاپ دوم، قم: مؤسسهبوستان کتاب.

………………………………….، 1388ه.ش، مجموعه رسائل، به کوشش سید هادی خسروشاهی، جلد دوم، چاپ دوم، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

طوسی، نصیرالدین محمد،1375ه.ش،شرح الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه.

عارفی، عباس، 1388ه.ش، مطابقت صور ذهنی با خارج، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاهفرهنگ واندیشه اسلامی.

…………………، 1389ه.ش، بدیهی و نقش آن در معرفت­شناسی، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسهآموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

فومرتون، ریچارد/ بونجور، لورنس/ پالوک، جان/ پلنتینگاه، الوین، 1387،بازگشت به مبناگرایی سنتی، ترجمه رضا صادقی، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فومرتون، ریچارد، 1390، معرفت­شناسی، ترجمۀ جلال پی­کانی، چاپ اول، تهران: انتشاراتحکمت.

کاپلستون، فردریک، 1/1375ه.ش، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، جلد یکم، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

…………………………، 2/1375ه.ش، تاریخ فلسفه فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، جلد پنجم، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

…………………………، 1382ه.ش، تاریخ فلسفه از بنتام تا راسل، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، جلدهشتم، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

گریلینگ، ای.اس./ استرجن، اسکات/ مارتین/ ام. جی، 1390، معرفت­شناسی، ترجمه امیر مازیار،چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.

لرر، کیث، 1380ه.ش، نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر، ترجمه­ علی رضا قائمی نیا، تهران: مجلهذهن،(فلسفهوکلام)، شماره 8.

مبینی، محمدعلی، 1389ه.ش،توجیه باور: آری یا نه؟ بررسی آراء ویلیام آلستن، چاپ اول، قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

مظفر، محمدرضا، 1384ه.ش، منطق، ترجمه علی شیروانی، چاپ پانزده هم، قم: انتشارات دارالعلم.

معلمی، حسن، 1386ه.ش، پیشنه و پیرنگ معرفت شناسی اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشاراتپژوهشگاهفرهنگ و اندیشه اسلامی.

…………………، 1387ه.ش، نگاهی به معرفت­شناسی در قلسفه اسلامی، چاپ دوم، تهران: انتشاراتپژوهشگاهفرهنگ و اندیشه اسلامی.

موزر، پل/ مولدر/ تروت، 1387ه.ش، درآمدی موضوعی بر معرفت­شناسی معاصر، مترجمرحمت­الله رضایی، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ب) انگلیسی

Alston, William. P, 1972, The Encyclopedia of Philosophy, New York:Macmillan Publishing Co. Inc.

Annas, Julia / Barnes, Jonathan, 1985,The Modes of Scepticism,Cambridge: University Press.

Bonjour, Laurence, 2002,Epistemology: Classic Problems and Contemporary Responses, Inc: Roman & Littlefield Publishers.

Chisholm, Roderick. M, 1987, Theory of Knowledge, edited by Prentice-Hall of India.

………………………, 1989,Russell on The Foundations of Emprical Knowledge, Volum5, Norhwestern University.

Dancy, Jonathan,1986,An Introdaction tocontemporary Epistemology,Oxford: Basil BlackwellPress.

…………….…, & Sosa, Ernest, 1992,A Companion to Epistemology,London: Blackwell.

چکیده

مبناگرایی،رویکردی است توجیه­نگرکه بهتوجیه و تبیین ساختار معرفت می­پردازد.

رویکرد مبناگراییدرمقایسه با دیگر دیدگاه­های توجیه­نگر، دارای موقعیّت ممتازی است که دلیل آن، به ساختارمبنایی این رویکرد در ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، برمی­گردد.

راسل، درقلمروی امور تجربی، مبناگرایی خود راارائه می­دهد.وی در این­زمینه، با تأکیدبر استدلال­های استقرائی، خطاناپذیری باورهای بدیهی را نادیده می­گیرد. این امر سبب می­شود تا معرفت­شناسی وی نتواند براساس مبانی یقینی و خطاناپذیر استوار گردد.

علّامه طباطبائیبا ارجاعنظریّاتبهبدیهیّات و با تأکید بر برهان قیاسی،رویکردی مبناگرایانه بنا می­نهد.تنوع مبانی بدیهیدرتوجیه تصدیقات نظری، تأکید بر ضّرورت و خطاناپذیری اوّلیّات، ارجاع تمامی تصدیقات (نظری و بدیهی)، به اصل امتناع تناقض،ازجمله مواردی استکه علاوه برتحکیم معرفت­شناسی علّامه طباطبائی براساس مبانی یقینی و خطاناپذیر، کارآمدیمبناگرایی وی را درتوجیه و تبیین ساختارمعرفت، آشکار می­سازد.

کلیدواژه­ها:رویکرد مبناگرایی،باورهای پایه (تصدیقات بدیهی)، باورهای استنتاجی (تصدیقات نظری)، علّامه طباطبائی، برتراند راسل،امر واقع،اصل امتناع تناقض، معرفت­شناسی.

فصل اوّل   کلیّات بحث

  1- 1- بيان مسئله

مبناگرایی، دیدگاهی است درباب ساختارمعرفت، که از این­حیث،به توجیه باورهای استنتاجیمی­پردازد.

براین اساس، «مبناگرایی، نگرشی استدرباب ساختار توجیهِ شناخت.»(Fumerton, 2005,p 284). که با ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، ساختارمعرفت را توجیه می­نماید.

بنابر اهمیّتِ این رویکرد درتبیین مسئله­ی شناخت، بسیاری از معرفت­شناسان، این دیدگاه توجیه­نگر را پذیرفته­اند؛ چنان­که، با مطالعه­ی سیر تاریخ معرفت­شناسی، می­توان به این نتیجه مؤول شد که اکثر معرفت­شناسان نیز،مبناگرا بوده­اند.

با این­وصف، معرفت­شناسان مذکور، نه تنها خود را مبناگرا نمی­خواندند بلکه تا دوران اخیر نیز، به این رویکرد توجیه­نگر اشاره­ای نداشته­اند. براین اساس، استناد مبناگرا بودن به این معرفت­شناسان، چیزی است که از نحوه­ی تفکر مبناگرایانه­ی آنان استنباط می­گردد. نمونه­ی­بارز این امر، راسل و علّامه طباطبائی است که هریک از آنان، علی­رغم اذعان به تئوری مطابقت، هیچ وقت خود را به عنوان یک فیلسوف مبناگرا معرّفی نکرده­اند.

باتوجّه به این موارد می­توان تصریح نمود که مبناگرایی، رویکردی جدید و مربوط به قرن بیستم نیست، بلکه سابقه­ی آن، به قدمت طولانی تئوری مطابقت برمی­گردد.[1]

نکته­ای که دراینجا باید متذکّر شویم این است که، اکثر مبناگرایان دراثبات باورهای مبنایی خود، از برهان نفی تسلسل استفاده کرده­اند؛ چنان­که،ارسطو دراین­زمینه، ، معتقد است که «به طورکلی ممکن نیست برای همۀ چیزها برهانی یافت شود وگرنه جریانی تا بی­نهایت کشیده­می­شود که دیگر برهان­پذیر نیست» ( ارسطو، 1377، ص 98).

راسل، غالباً درحوزه­ی تجربه­گرایی،به­عنوان فیلسوفی مبناگرا محسوب می­شود.به این­معنا که وی، حسیّات را به عنوان مأخذ باورهای حسّی و بدیهی لحاظ می­کند و از این حیث، به توجیه باورهای استنتاجی می­پردازد.

راسل، درمعرفت­شناسی خود، به مفهوم سلسله­مراتب معرفت، توجّه خاصّی دارد و درتمام دوره­ها، آن را به عنوان مفهومی­کانونی لحاظ می­کند. به نظر وی، «وظیفه­ی اصلی معرفت­شناس مرتب­کردن معلوماتی ادعایی در سلسله­مراتب معرفت است.معرفت با باورهای پایه آغاز شود.»(Chisholm, 1989,p421).

ویژگی خاصّ تفکرراسل، این است که وی، هموارهمواضع معرفتی خود را تعدیل می­سازد. با این­وصف، می­توان این تحوّلات را طی سه­دوره­ی مجزا، مشخّص نمود.

دوره­ی اوّل: مربوط به سال­های قبل از 1912، است. راسل در این­دوره، علی­رغم تأثیرپذیری از ایدئالیسم، به مخالفت جدّی با آن می­پردازد. طرح “نظریّه­ی آشنایی”، مربوط به سال­های پایانی این­دوره است که راسل مبناگرایی خود را در عرصه­ی امور تجربی، ارائه می­دهد.

دوره­ی دوّم: مربوط به سال­های بین 1912، تا1919، است. راسل در این­دوره، با مطرح کردن نسبت­های چندگانه درکتاب “نظریّه­ی شناخت”، با انتقاد شدید ویتگنشتاین مواجه می­­شود. اینمسئله تا مدّت­ها ذهن وی را به خود مشغول نمود و سبب شد تا سرانجام از اتمام این کتاب، دست بکشد.

دوره­ی سوّم: مربوط به سال­های بعد از 1919، است. راسل دراین­زمان، پس از بررسی تئوری­های صدق،[2] به تئوری مطابقت روی می­آورد.

نکته­ای که در اینجا باید به آن تصریح نماییم، این است که نظریّه­ی “شناخت از راه آشنایی”،[3] مهمّ­ترین قرینه­ای است که به صراحت، مبناگرا بودن راسل را نشان می­دهد. البته وی، بعدها با گسترش بخشیدن این نوع از شناخت، «”شناخت از راه درون­نگری” و “شناخت مربوط به حافظه و امورگذشته”را نیز جزء “شناخت از راه آشنایی”ذکر نمود.»(Russell, 1966,p193).

راسل،مسئله­ی “شناخت” رابه تفصیل، درکتاب “مسائل فلسفه”[4]مطرح می­کند. وی دراین کتاب، ابتداشناخت را به دو نوع 1- “شناخت مربوط به اشیاء”[5] 2- “شناخت مربوط به حقایق”[6] تقسیم­می­نماید، سپس شناخت اشیاء را مشتمل بر دوقسم:”شناخت از راه آشنایی”[7] و “شناختتوصیفی”[8] می­داند.

وی، دربخش”شناخت مربوط به حقایق” نیز، آن را به دوقسم: “شناخت شهودی”[9]و”شناخت استنتاجی”[10] تقسیم­می­کند؛ چنان­که در این زمینه معتقد است که«برای توجیه معرفت اکتسابی باید تا آنجا به عقب بازگردیم که به معرفت شهودی برسیم.»(Russell, 1943, p 77).

نکته­ی دیگری که دراینجا باید مطرح سازیم، این است که راسل،درمبناگرایی خود، منظور از”شناخت از راه آشنایی” را،همان شناخت “داده­های حسّی”می­داند نه شناخت “اعیان فیزیکی”.

براین­اساس، وی معتقد است که «وقتی ازعین محسوس، (Sensible Object)، سخن می­گویم نباید گمان شود که منظور من یک میز است که هم قابل رؤیت و هم قابل لمسبوده و برای بسیاری از افراد قابل دیدن باشد، بلکه منظور من، صرفاً همان قطعه رنگی است که به هنگام نگاه به میز آن را ادراک می­کنم و سفتی و صلابتی است که هنگام فشار دادن به میز، درک می­کنم و یا همان صدای خاصی است که در هنگام ضربه زدن به آن درک می­نمایم.» (Russell, 1972/1, p 83).

در معرفت­شناسی اسلامی، رویکرد مبناگرایی، دارای سیر منظم­تری است؛ چنان­که می­توان اکثر فلاسفه­ی مسلمان را،درچارچوب تئوری مطابقت، مبناگرا دانست.

براین اساس، علّامه طباطبائی نیز، با ارجاع تصدیقات نظری به تصدیقات بدیهی، مبناگراییخویش را مطرح می­سازد.وی دراین­زمینه،ضمنتأکید بر اصل امتناع تناقض (به عنوان اصل حاکم بر تفکر)،  معتقد است که «فلاسفه نوصدرایی اصل امتناع تناقض را به عنوان بدیهی­ترین قضیه­ای معرفی می­کنند که همۀ شناخت­های بدیهی و نظری به آن نیازدارند وبراین اصل تأکید دارند که با فرض تردید در این اصل، هرگونه شناختی باطل خواهد شد.» (طباطبائی، 1416، ص253).

علاّمه طباطبائی، اصلی­ترین دلیل در تثبیت مبناگرایی را، تسلسل­ناپذیری تصدیقات بدیهی می­داند. وی در تأیید این مطلب، درکتاب “اصول فلسفه و روش رئالیسم”،به دومطلبعمده اشاره می­کند:

الف) احتیاج تصدیقات نظری به تصدیقاتبدیهی.

ب) خطاناپذیر بودن باورهای بدیهی.

نکته­ای که دراینجا باید متذکّر شویم، این است که علّامه طباطبائی، رابطه­ی بین تصدیقات نظری با تصدیقاتبدیهی را، براساس رابطه­ی توالّد ارزیابی می­کند؛زیرا نیازمندی تصدیقات نظریبهتصدیقات بدیهیرا، ازقبیل نیازمندی مادّی به صوری می­داند.

با این وصف، وی، به دلیل اینکه “اصل امتناع تناقض” را به­عنوان یک اصل حاکم برتفکر لحاظ می­کند، رابطه­ی بینباورهای بدیهی با این اصلرا، از نوع رابطه­ی توالّد نمی­پندارد.

1-1-1- فرضیّات رساله

این رساله، مشتمل بر یک­فرضیّه­ی­اصلی و ­تعدادی فرضیّه­ی کمکی بوده که در روند اثبات فرضیّه­ی اصلی، مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند.

1-1-1-1- فرضیّه­ی اصلی رساله

“مبناگرایی علّامه طباطبائی،ازحیث توجیه و تبیین شناخت،کارآمد­تر ازمبناگرایی برتراند راسل است”.

این فرضیّه­، که در ذیل عنوان اصلی رساله مطرح می­شود، فرضیّه­ی اصلی مورد تحقیق بوده که سایر

فرضیّات کمکی، در راستای اثبات آنارائه می­گردند.

1-1-1-2- فرضیّه­های کمکی

مبناگرایی، به عنوان رویکردی معرفتی، به توجیه باورهای استنتاجی می­پردازد.

راسل درقلمرو تجربه­گرایی خویش، به عنوان فیلسوفی مبناگرا محسوب می­شود.

علّامه طباطبائی دربحث از بدیهیّات، به عنوان فیلسوفی مبناگرا محسوب می­شود.

اصل “امتناع تناقض” درمعرفت­شناسی علّامه طباطبائی، به عنوان اصلی بدیهی و حاکم بر تفکر است، نه به­عنوانتصدیقی بدیهی، هم­عرض با دیگر بدیهیّات.

1-1-2- اهمیّت و جایگاه موضوع  

با توجّه به اهمیّت رویکرد مبناگرایی دردانش معرفت­شناسی و استقبال پژوهش­گران آثار فلسفی به این شاخه از فلسفه­ی تحلیلی، سبب شده تا در این پژوهش، به رویکرد مذکور پرداخته شود.

اصولاً، دربین موضوعات مختلف معرفت­شناختی، بحث ازتئوری­های مربوط به صدق و همچنین نظریّه­های مربوط به توجیه، دارای جایگاه خاصّی است.

براین­اساس، به دلایلی ازجمله: علاقه­ی نگارنده به حوزه­ی معرفت­شناسی،اهمیّت رویکرد مبناگرایی به عنوان دیدگاهی توجیه­نگر،پابرجایی رویکرد مذکور در برابر ادلّه­ی شکّاکان، مبناگرا بودنبرتراند راسل و علّامه طباطبائی،شهرت خاصّاین دو فیلسوف درمعرفت­شناسی، عدم پیشینه­ی تحقیق و پژوهشی تطبیقی در این­زمینه و…….،سبب انتخاب این موضوع شده است.

1-1-3- اهداف پژوهش

در این رساله، سعی شده تا ضمن تأکید برجایگاهخاصّ مبناگرایی درباب توجیه باورهای استنتاجی، این رویکرد توجیه­نگر را درمعرفت­شناسی برتراند راسل و علّامه طباطبائی مورد بررسی و تطبیق قرار دهد.

علاوه­ براین، با مستندات و ادلّه­ی روشن، مبناگرا بودن این دوفیلسوف را اثبات نماید. سپس با تأکید براهمیّتنقش “بدیهیّات” در برهان استدلالی،کارآمدی مبناگرایی علّامه طباطبائیو نقش مبنایی آن درتوجیه باورهای استنتاجی (تصدیقات نظری)،را مورد تأیید و اثبات قرار دهد.

1-1-4- ساختار منطقی رساله

نحوه­ی ترتیب و فصل­بندی مطالب، به گونه­ای تنظیم شده است که هم از لحاظ منطقی و هم ازحیث محتوا، استلزام لازم، رعایت گردد.

براین­اساس، رساله­ی حاضر، مشمتل بر شش­فصل بوده که این فصل­ها عبارتند از:

فصل اوّل: به مبحث “کلیّات بحث” اختصاص داردکه درآن،­ به بیان مسأله، فرضیّات، اهمیّت و جایگاه موضوع، اهداف پژوهش و ساختار منطقی رساله، می­پردازد.

فصل دوّم: به مبحث “درآمدی بر معرفت­شناسی و بررسی موانع موجود”اختصاص دارد که درآن، به مباحثی از جمله: تعریف معرفت­شناسی، مؤلفه­های اساسی آن، بررسی موانع موجود معرفتی و…….. پرداخته می­شود.

فصل سوّم:به “رویکرد مبناگرایی” اختصاص یافته است. در این­فصل، پس از ارائه تعریفی از مبناگرایی و ذکر اهداف معرفتی آن، به سیر تاریخی این رویکرد در معرفت­شناسی غربی و اسلامی پرداخته می­شود. سپس با اشاره­ به اقسام مبناگرایی، بدیل­های معرفتی این رویکرد را مورد بررسی قرار می­دهد.

فصل چهارم:به “مبناگرایی برتراند راسل”اختصاص دارد. در این­فصل، پس از ارائه آثار راسل و تحولات فکری وی، به مبحث سلسله­مراتب معرفت،بدیهیّات، امور واقع،تجربه­گرایی راسل، مبناگرایی راسل و …… پرداخته می­شود.

فصل پنجم:به“مبناگرایی علّامه طباطبائی” اختصاص دارد. در این­فصل، پس از ارائه آثار علّامه طباطبائی، به مبحث سلسله مراتب معرفت، بدیهیّات، اصل امتناع تناقض ومبناگرایی وی،  …… پرداخته می­شود.

فصل ششم:به“نتیجه­گیری”اختصاص داده شده است.

[1]– البته، این امر به معنای پذیرش تلازم بین رویکرد مبناگرایی و تئوری مطابقت نیست.

[2]-عمل­گرایی و انسجام­گروی.

[3]– Knowledge by Acquaintance

[4]-The Problem of Philosophy

[5]– Knowledge of Things

[6]-Knowledge of Truths

[7]-Knowledge by Acquaintance

[8]-Knowledge by Description

[9]– IntuitiveKnowledge

[10]– DeductiveKnowledge

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122