پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 335 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست  مطالب

مقدمه 1
کلیات تحقیق 6
بخش اول: بیان مفاهیم و سیر تاریخی نظریه‌ی فیض
فصل اول: بیان مفاهیم 14
فصل دوم: سیر تاریخی نظریه‌‌ی فیض 28
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش اول 61
بخش دوم: دیدگاه ابن‌سینا درباره‌ی‌ مسئله‌ی فیض و صدور
فصل اول: اصول اساسی ابن‌سینا در مسئله‌ی فیض و صدور 64
فصل دوم: تبیین دیدگاه ابن‌سینا در فیض و فاعلیت وجودی 82
فصل سوم: تبیین کیفیت صدورکثرت از وحدت از دیدگاه ابن‌سینا 129
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش دوم 153
بخش سوم: دیدگاه صدرالمتألهین درباره‌ی مسئله‌ی فیض
فصل اول: اصول و مبانی صدرالمتألهین در مسئله‌ی فیض 158
فصل دوم: تبیین دیدگاه ملاصدرا در فیض و فاعلیت وجودی 211
فصل سوم: احکام و توالی نظریه‌ی فیض در حکمت متعالیه 266
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش سوم 326
نتیجه‌گیری نهایی 332
کتاب‌نامه 342
کتاب‌شناسی 352

کتابنامه

1. آشتیانی، سید جلال الدین. (1370) . شرح مقدمه‌ی قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی. چاپ دوم. قم:  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
2. ـــ ـــ ـــ . (1382). هستی از نظر فلسفه و عرفان. چاپ چهارم. قم:  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
3. ـــ ـــ ـــ . (1387) . شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا. چاپ پنجم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
4. آشتیانی، میرزامهدی.(1330). اساس التوحید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (1380). قواعد کلی در فلسفه اسلامی، ج1. چاپ سوم . تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
6. ـــ ـــ ـــ . (1383). وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی. چاپ اول. تهران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
7. ـــ ـــ ـــ . (1385). ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج 3. چاپ سوم. تهران: انتشارات طرح نو.
8. ـــ ـــ ـــ . (1386). شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات حکمت.
9. ابن رشد، محمدبن ولید. (1992م ). تهافت التهافت. تصحیح: موریس بوییژ. الطبعه الثانیه. بیروت: دارالمشرق
10. ابن سینا، حسین بن عبدالله. (بی تا ). رسائل. قم: انتشارات بیدار.
11. ـــ ـــ ـــ . (1404 ق). طبیعیات شفا. قم: منشورات آیه الله مرعشی نجفی.
12. ـــ ـــ ـــ . (1363) . المبدأ و المعاد. به اهتمام: عبدالله نورانی. چاپ اول. تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل و دانشگاه تهران.
13. ـــ ـــ ـــ . (1371). المباحثات. تحقیق و تعلیق: محسن بیدارفر. قم: انتشارات بیدار.
14. ـــ ـــ ـــ . (1379). التعلیقات. چاپ چهارم . قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
15. ـــ ـــ ـــ . (1383الف). رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و سببات. مقدمه،‌ حواشی و تصحیح: دکترموسی عمید.همدان و تهران: دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
16. ـــ ـــ ـــ . (1383ب) . رساله نفس. تصحیح: دکترموسی عمید. همدان و تهران: دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
17. ـــ ـــ ـــ . (1383ج). دانشنامه علایی. مقدمه، حواشی و تصحیح: دکتر محمد معین، سید محمد مشکوة همدان و تهران: دانشگاه بو علی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
18. ـــ ـــ ـــ . (1384). الإشارات و التنبیهات. ج3. با شرح خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین رازی. کریم فیضی. قم: مطبوعات دینی.
19. ـــ ـــ ـــ . (1385) . اشارات و تنبیهات، ج1. ترجمه و شرح: دکتر حسن ملک‌شاهی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سروش.
20. ـــ ـــ ـــ . (1387الف). الإشارات و التنبیهات. تحقیق: مجتبی زارعی. چاپ دوم. قم: مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی.
21. ـــ ـــ ـــ . (1387ب). الإلهیات من کتاب الشفاء. چاپ سوم. تحقیق: حسن حسن زاده آملی. قم: مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی.
22. ـــ ـــ ـــ . (1387ج). النجاة من الغرق فی بحر الضلالات. با ویرایش و دیباچه: محمد تقی دانش پژوه. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
23. افلاطون. (1360). جمهور. ترجمه: فواد روحانی. چاپ چهارم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
24. اکبریان، رضا. (1386). حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر . چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
25. امامی‌جمعه، سید مهدی. (1375). «از امکان وجودی ابن سینا تا امکان وجودی ملاصدرا» خردنامه صدرا. شماره پنجم و ششم. 53- 48.
26. ـــ ـــ ـــ . (1379). «ابتکارات سهروردی در نظریه صدور». خردنامه صدرا. شماره بیست و دوم. 74-67.
27. امین‌رضوی، مهدی. (1385) . سهروردی و مکتب اشراق. ترجمه: مجدالدین کیوانی. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
28. انتظام، سید محمد. (1378). « نوآوریها ی فلسفی صدرالمتالهین». حوزه. شماره نود و دو. (124-49).
29. ایزوتسو، توشی هیکو. (1368). بنیاد حکمت سبزواری. ترجمه: سید جلال الدین مجتبوی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
30. برن، ژان. (1373). ارسطو و حکمت مشاء. ترجمه: سید ابوالقاسم پورحسینی. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
31. بغدادی، ابوالبرکات. (1357ق). المعتبر فی حکمة، ج 3. الطبعة الاولی، حیدرآبادکن: دائرة المعارف العثمانیة.
32. بهشتی، احمد. (1378). «علم واجب الوجود از دیدگاه صدرالمتالهین». خردنامه صدرا. شماره هیجدهم. 28- 18.
33. ـــ ـــ ـــ . (1387). هستی و علل آن : شرح نمط چهارم از کتاب «الاشارات و التنبیهات» ابن سینا. چاپ دوم. قم: دفتر چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
34. بورمان، کارل. (1375). افلاطون. ترجمه: محمد حسن لطفی. چاپ اول. تهران: انتشارات طرح نو.
35. پورجوادی، نصرالله. (1364). درآمدی به فلسفه فلوطین. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
36. جوادی‌آملی، عبدالله. (1368) . شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، بخش اول تا چهارم از جلد ششمچاپ اول. تهران: انتشارات الزهراء.
37. ـــ ـــ ـــ . (1372). تحریر تمهید القواعد صائن‌الدین علی بن محمد الترکه. تهران: انتشارات الزهراء.
38. ـــ ـــ ـــ . (1375). رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، بخش یکم تا پنجم از جلد اول. چاپ اول. قم: نثراسراء
39. ـــ ـــ ـــ . (1375). «حکمت متعالیه مجموعه فهم و شهود». خردنامه صدرا. شماره سوم. 31-23.
40. ـــ ـــ ـــ . (1376). رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، بخش یکم تا پنجم از جلد دوم. چاپ اول . قم : نشر اسراء.
41. حائری یزدی، مهدی. (1361) . هرم هستی. چاپ دوم. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
42. ـــ ـــ ـــ . (1384). کاوش های عقل نظری. چاپ چهارم. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
43. خادمی، عین الله. (1384). «چگونگی پیدایش کثیر از واحد ( نظام فیض ) از نظر عرفا». خردنامه صدرا. شماره چهلم. 35- 24.
44. خامنه‌ای، محمد. (1384). میرداماد. چاپ اول. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
45. خلیقی، حسین. (1354). آفرینش و نظر فیلسوفان اسلامی درباره آن. تبریز: انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران.
46. خواجوی، محمد. (1378). «تعریفی از وحدت وجود». خردنامه صدرا. شماره هفدهم. 60-50
47. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. (1370). ج4 . زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
48. دهخدا، علی‌اکبر. (1330). لغت نامه، ج 28 و 31. زیر نظر: دکتر معین. تهران: شرکت چاپ افست گلشن.
49. راسل، برتراند. (1365). تاریخ فلسفه غرب، ج1. ترجمه: نجف دریا بندری، چاپ پنجم. تهران: نشر پرواز.
50. رحیمیان، سعید. (1375). «مقایسه تطبیقی برخی نظام های فلسفی سنیوی، رشدی، صدرایی». خردنامه صدرا. شماره چهارم. 59 – 52.
51. ـــ ـــ ـــ . (1376). «مقایسه تطبیقی برخی نظام های فلسفی سنیوی ، رشدی ، صدرایی». خردنامه صدرا. شماره دهم. 62 – 53.
52. ـــ ـــ ـــ . (1381). فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتألهین. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
53. ـــ ـــ ـــ . (1383). مبانی عرفان نظری. چاپ اول. تهران  انتشارات سمت.
54. ـــ ـــ ـــ . (1387) . آفرینش از منظرعرفان. چاپ دوم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
55. رحیمی اردستانی، مصطفی. (1377). ترجمه المنجد. چاپ اول. تهران: انتشارات صبا.
56. زنوزی، عبدالله. (1361). لمعات الهیه. تصحیح: جلال الدین آشتیانی. چاپ دوم. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
57. ژیلسون، اتین. (1366). روح فلسفه قرون وسطی. ترجمه: ع. داودی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
58. ـــ ـــ ـــ . (1374). خدا و فلسفه. ترجمه: شهرام پازوکی. چاپ اول. تهران: انتشارات حقیقت.
59. سبحانی، جعفر. (1375). هستی شناسی در مکتب صدرالمتالهین. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
60. سبزواری، ملاهادی. (1360). شرح منظومه حکمت. تصحیح: مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران و دانشگاه مک‌گیل.
61. سجادی، سید جعفر. (1360) . مصطلحات فلسفی ملاصدرا. چاپ دوم. تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان.
62. ـــ ـــ ـــ . (1362). فرهنگ اصطلاحات عرفانی. تهران: انتشارات کتابخانه طهوری.
63. ـــ ـــ ـــ . (1379). فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
64. سروش، عبدالکریم. (1384). نهاد ناآرام جهان. چاپ پنجم. تهران: موسسه فرهنگی صراط
65. سهروردی، شهاب الدین یحیی. (1372). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. ج 1 و 2. تصحیح و مقدمه : هانری کربن. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
66. شریف ، میرمحمد. (1362). تاریخ فلسفه در اسلام. ج 1.ترجمه: نصرالله پورجوادی. چاپ اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
67. شفیعیان، محمد حسن. (1380) . ملاصدرا و حکمت متعالیه. تهران: انتشارات صدرا.
68. ـــ ـــ ـــ . (1380). «نظریه وحدت وجود و تعالی حکمت متعالیه». مجموعه مقالات همایش جهانی بزرگ حکیم صدرالمتالهین. (462- 439).تهران : انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
69. شهرزوری، شمس الدین محمدبن محمود، (1372). شرح حکمهالاشراق. تصحیح: حسن ضیایی تربتی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
70. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم. (بی تا). المظاهرالالهیه. تحقیق و تعلیق: سیدجلال الدین آشتیانی. مشهد: چاپخانه خراسان.
71. ـــ ـــ ـــ . (1341). عرشیه. تصحیح و ترجمه غلامحسین آهنی. بی‌جا.
72. ـــ ـــ ـــ . (1360). اسرارالایات. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
73. ـــ ـــ ـــ . (1363الف). المشاعر. ترجمه: بدیع الملک میرزا عمادالدوله. چاپ دوم. تهران: انتشارات طهوری.
74. ـــ ـــ ـــ . (1363ب). مفاتیح الغیب. تصحیح: محمد خواجوی، چاپ دوم. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
75. ـــ ـــ ـــ . (1371). مفاتیح الغیب. ترجمه و تعلیق: محمد خواجوی، چاپ دوم. تهران: انتشارات مولی.
76. ـ  ـــ ـــ ـــ . (1375). مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. تحقیق: حامد ناجی.تهران :انتشارات حکمت.
77. ـــ ـــ ـــ . (1377). رساله حدوث العالم یا کتاب آفرینش جهان. ترجمه و تصحیح: محمد خواجوی. چاپ دوم. تهران : انتشارات مولی.
78. ـــ ـــ ـــ . (1378). سه رساله فلسفی. مقدمه و تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی. چاپ سوم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
79. ـــ ـــ ـــ . (1379). تفسیرالقرآن الکریم . ج 1و 7 . چاپ سوم. قم: انتشارات بیدار.
80. ـــ ـــ ـــ . (1380). الحکمه المتعالیه فی الأسفارالأربعه العقلیه، ج 2 و 7 . تصحیح ،تحقیق و مقدمه: دکتر مقصود محمدی. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
81. ـــ ـــ ـــ . (1381الف). الحکمه المتعالیه فی الأسفار الأربعه العقلیه ، ج 6 . تصحیح،تحقیق ومقدمه : دکتر احمد احمدی. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
82. ـــ ـــ ـــ . (1381ب). المبدأ و المعاد،ج1. تصحیح، تحقیق و مقدمه: دکتر محمد ذبیحی، دکتر جعفر شاه نظری. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
83. ـــ ـــ ـــ . (1382الف). الحکمه المتعالیه فی الأسفارالأربعه العقلیه. ج9. تصحیح،تحقیق و مقدمه: دکتر رضا اکبریان. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا
84. ـــ ـــ ـــ . (1382ب). الشواهد الربوبیه. تصحیح و تحقیق: دکترسید مصطفی محقق داماد. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
85. ـــ ـــ ـــ . (1383). الحکمه المتعالیه فی الأسفارالأربعه العقلیه. ج1. تصحیح و تحقیق: دکترغلامرضا اعوانی. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
86. ـــ ـــ ـــ .( 1383). الحکمه المتعالیه فی الأسفارالأربعه العقلیه. ج 3. تصحیح، تحقیق و مقدمه: دکتر مقصود محمودی. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
87. ـــ ـــ ـــ . ( 1383). الحکمه المتعالیه فی الأسفارالأربعه العقلیه.ج8 . تصحیح،تحقیق و مقدمه: علی اکبررشاد. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیادحکمت اسلامی صدرا.
88. ـــ ـــ ـــ . ( 1385). الشواهد الربوبیه. ترجمه و تفسیر: جواد مصلح. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش.
89. صلیبا، جمیل. (1385). فرهنگ فلسفی . مترجم: منوچهر صانعی. چاپ سوم. تهران: موسسه انتشارات حکمت.
90. طباطبایی،محمدحسین. (1375الف). اصول فلسفه  و روش رئالیسم . ج3. تهران انتشارات صدرا.
91. ـــ ـــ ـــ . ( 1375ب). نهایه‌الحکمه. قم: موسسه النشرالإسلامی.
92. ـــ ـــ ـــ . ( 1378). بدایه‌الحکمه، ج4. ترجمه و شرح: علی شیروانی. چاپ سوم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
93. ـــ ـــ ـــ .( 1380). بدایه الحکمه، ج2. ترجمه و شرح: علی شیروانی. چاپ پنجم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
94. ـــ ـــ ـــ . ( 1387الف). بررسی های اسلامی، ج1. به کوشش: سید هادی خسرو شاهی. قم:  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
95. ـــ ـــ ـــ . (1387ب). رسالت تشیع در دنیای امروز. به کوشش: سید هادی خسروشاهی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
96. عبودیت، عبدالرسول.(1385). درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج1. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
97. غزالی،محمدبن احمد. (1974م). تهافت الفلاسفه. تحقیق: سلیمان دنیا. مصر: دارالمعارف.
98. فاخوری، حنا؛ جرّ، خلیل. (1386). تاریخ فلسفه در جهان اسلام. مترجم: عبدالمحمدآیتی. چاپ هشتم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
99. فخری، ماجد. (1372). سیر فلسفه در جهان اسلام. ترجمه : جمعی از نویسندگان و مترجمان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
100. فلاطوری، عبدالجواد. (1377). «تحول بنیادی فلسفه یونان در پرتو اندیشه اسلامی». ضرورت تبادل و کلید تفاهم فرهنگ‌ها. دانشگاه اصفهان.
101. فلوطین. (1366). دوره‌ی آثار فلوطین. ترجمه: محمد حسین لطفی. چاپ اول. تهران: انتشارات خوارزمی.
102. قاضیان، رحمت الله. (1385). فلسفه اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
103. قیصری، داودبن محمود. (1375). شرح فصوص الحکم ابن‌عربی. به کوشش: سید جلال الدین آشتیانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
104. کاپلستون، فردریک چارلز. (1385). تاریخ فلسفه یونان و روم، ج 1 . ترجمه: جلال الدین مجتبوی، چاپ پنجم . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
105. کاکائی ، قاسم . (1383). خدامحوری (اکازیونالیزم) در تفکر اسلامی و فلسفه مالبرانش. چاپ دوم . تهران: موسسه انتشارات حکمت.
106. کلباسی اشتری ، حسین. (1380). سنت ارسطویی و مکتب نو افلاطونی. چاپ اول. تهران: کانون پژوهشی.
107. لاهیجی، محمدجعفر (1378). شرح رساله مشاعر. تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی. چاپ اول. تهران موسسه انتشارات امیرکبیر.
108. مصباح یزدی، محمد تقی. (1363). تعلیقه علی نهایه‌الحکمه، 2 جلد. چاپ اول. تهران: انتشارات الزهراء.
109. ـــ ـــ ـــ .( 1375). شرح اسفار(کتاب نفس). جزء اول از جلد هشتم. تحقیق و نگارش: محمد سعید مهر. چاپ اول. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
110. ـــ ـــ ـــ . (1388). آموزش فلسفه . ج2. چاپ هشتم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
111. مصلح ، جواد. (1337). فلسفه‌ عالی ( تلخیص اسفار)، ج 1. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
112. مطهری، مرتضی. (بی تا الف). علل گرایش به مادی‌گری. تهران: انتشارات صدرا.
113. ـــ ـــ ـــ . (بی تا ب). مقالات فلسفی، ج1. تهران: انتشارات حکمت.
114. ـــ ـــ ـــ . (1369الف). شرح مبسوط منظومه، ج1 و 2. تهران: انتشارات حکمت.
115. ـــ ـــ ـــ . (1369ب). مقالات فلسفی، ج 3. چاپ اول. تهران: انتشارات حک
116. ـــ ـــ ـــ . (1387). مجموعه‌ی آثار، جلد سوم و چهارم از بخش فلسفه (درسهای اشارات، نجات، الهیات شفا). تهران: انتشارات صدرا.
117. ملایری، موسوی. (1384). تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا. چاپ اول. قم: انتشارات کتاب طه.
118. موسوی خمینی، روح الله. (1373). تفسیر سوره حمد. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
119. میرداماد، باقر. (1374). القبسات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
120. نصر، سید حسین. (1377). نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت. چاپ چهارم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
121. ـــ ـــ ـــ . ( 1385). سه حکیم مسلمان. ترجمه: احمد آرام. چاپ هفتم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
122. نصر، سید حسین؛ لیمن، اولیور. (1383). تاریخ فلسفه اسلامی، ج1. ترجمه: جمعی از استادان فلسفه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات حکمت.
123. نصری، عبدالله. (1363). فلسفه آفرینش. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
124. نیکزاد، عباس. (1386). عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر. چاپ اول. قم و تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شرکت چاپ و نشر بین الملل.
125. یثربی، سید یحیی. (1387) . عرفان نظری. چاپ ششم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

چکیده

مسئله‌ی فیض یکی از مباحث مهم فلسفی است که در فرهنگ و علوم اسلامی مورد توجه و نظریه‌پردازی اندیشمندان قرار گرفته است. مسائلی که خاستگاه طرح نظریه‌ی فیض تلقی می‌شوند عمدتاً به نحوه‌ی ارتباط بین مبدأ متعال و ماسوای او باز می‌گردند. البته غرض از طرح نظریه‌ی فیض توضیح نحوه‌‌ی بر آمدن کثرت از وحدت است، اما غرض اصلی نظریه‌ی فیض توضیح چگونگی فاعلیت وجودی است؛ یعنی تحقق نحوه‌ا‌ی برتر از علیت، ورای علل طبیعی و تحریکی و معدّ، در قالب علیت وجودی که آن را صدور یا فیض نامیده‌اند.

این مورد از مهم‌ترین وجوه مشخص مکتب فکری ابن‌سینا و صدرالمتالهین محسوب می‌شود. ابن‌سینا در این زمینه با طرح مباحثی چون تمایز وجود و ماهیت در ممکنات و عینیت آن‌ها درخداوند و نیز تمایز بین حادث ذاتی و حادث زمانی، خالقیت خدا را که در آراء ارسطو جایگاهی نداشت تبیین روشنی بخشید. اما در فلسفه‌ی ابن‌سینا فاعلیت وجودی به معنی اقتران وجودی دو امر مباین است؛ یعنی دو طرف نسبت (علت و معلول) در دیدگاه فوق دارای استقلال وجودی از هم هستند که از آن به تعبیر به اضافه‌ی مقولی می‌شود و به دلیل مغایرت وجود ممکن با واجب در این دیدگاه وجود ممکن رابطی تلقی می‌شود. هم‌چنین به دلیل رسوخ لحاظ استقلالی به ماهیت در این دیدگاه، بر امکان ماهوی به عنوان مناط احتیاج به علت تاکید می‌شود. صدرالمتالهین در این زمینه، علاوه بر پذیرش بدوی موضع رسمی ابن‌سینا مبنی بر امکان وقوع فاعلیت وجودی و فیض، در تحلیل و تعمیق و تدقیق پیرامون مفهوم فیض و فاعلیت الهی و تبیین ویژگی‌های فیض و نحوه‌ی رابطه‌ی حق با خلق کوشیده و با توجه به امکان فقری و وجود رابط و طرح اصطلاح اضافه‌ی اشراقیه سعی در ایضاح بیشتر محل بحث نموده است. اما در انتها به قولی عمیق‌تر و دقیق‌تر، یعنی نظریه‌ی تجلی و ظهور در نحوه‌ی فاعلیت حق رسیده که از آن می‌توان به فاعلیت ظهوری یاد نمود.

در پژوهش حاضر آراء ابن‌سینا و صدرالمتالهین در باب مسئله‌ی فیض و فاعلیت وجودی، احکام و توالی آن از جمله چگونگی صدور موجودات، بررسی و مقایسه شده است. این دو فیلسوف، علاوه بر اتفاق نظر در جواز فاعلیت وجودی و اعطای وجود بر پدیده‌ها و ممکنات، در غالب موارد با هم اختلاف نظر دارند. ابن‌سینا به دلیل اعتقاد به قاعده‌ی الواحد و با تأثر از فکر ارسطویی و نوافلاطونی، نظام سلسله مراتبی صدور را برای پیدایش هستی ترسیم می‌کند. اما صدرالمتالهین با پذیرش قاعده‌ی مزبور، با تأثر از عرفا نظام سلسله مراتب وجودی را برای پیدایش هستی ترسیم می‌کند.

واژگان کلیدی: فیض، صدور، تجلی، ابداع.

مقدمه

مسئله‌ی فیض یکی از مباحث مهم فلسفی است که در فرهنگ و علوم اسلامی مورد توجه و نظریه پردازی اندیشمندان قرار گرفته است. مسائلی که خاستگاه طرح نظریه‌ی فیض تلقی می‌شوند عمدتاً به نحوه‌ی ارتباط بین مبدأ متعال و ماسوای او یعنی در زمینه‌ی ارتباط بین وحدت با کثرت، مجرد با مادی، قدیم با حادث، ثابت با متغیر، عالم با معلوم، مرید با مراد و … باز می‌گردند. البته غرض از طرح نظریه‌ی فیض توضیح نحوه‌ی برآمدن کثرت از وحدت است، اما غرض اصلی نظریه‌ی فیض توضیح چگونگی فاعلیت وجودی است؛ یعنی تحقق نحوه‌ا‌ی برتر از علیت ورای علل طبیعی و تحریکی و معدّ، در قالب علیت وجودی که آن را صدور یا فیض (emanation) نامیده‌اند. البته طرح و بسط مسئله‌ی فاعلیت وجودی مشخصاً در قالب مفهوم فیض حاصل نوعی نگرش وجودی به عالم است که با نگرش یونانی چندانی قرابتی ندارد. این مورد از مهم‌ترین وجوه مشخص مکتب فکری ابن‌سینا و صدرالمتالهین محسوب می‌شود یعنی هر دو در جواز فاعلیت وجودی به معنی آفرینش هستی و اعطای وجود به پدیده‌ها و ممکنات هم عقیده هستند.

ابن‌سینا در این زمینه با طرح مباحثی چون تمایز وجود و ماهیت در ممکنات و عینیت آن‌ها در خداوند و نیز تمایز بین حادث ذاتی و حادث زمانی، خالقیت خدا را که در آراء ارسطو جایگاهی نداشت تبیین روشنی بخشید. اما در فلسفه‌ی ابن‌سینا، فاعلیت وجودی یعنی اقتران وجودی دو امر مباین به گونه‌ای که یکی وابسته به دیگری  باشد. نکته بارز در این تحلیل تاکید بر تباین و جدایی فاعل و معلولش است. یعنی دو طرف نسبت (علت و معلول) در دیدگاه مزبور، دارای استقلال وجودی از هم هستند که از آن تعبیر به اضافه‌ی مقولی می‌شود. چون در این دیدگاه به دلیل اعتقاد به تباین وجودات، برای ممکن وجودی مغایر با وجود واجب تعالی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه وجود ممکن رابطی تلقی می‌شود. و به دلیل رسوخ لحاظ استقلالی به ماهیت که در این دیدگاه درباره‌ی علیت ایجادی رخ داده بر امکان ماهوی به عنوان مناط احتیاج به علت تاکید می‌شود. بدین‌ترتیب در فلسفه‌ی ابن‌سینا، همان‌طورکه برای سایر اشیاء وجود اثبات می‌کنیم برای حق تعالی نیز وجودی اثبات می‌کنیم. البته با این تفاوت که وجود حق تعالی قائم به ذات و لایتناهی و ازلی و ابدی است و وجود اشیاء قائم به وجود واجب تعالی و ناشی از او و محدود و حادث است، اما در اصل حقیقت وجود، تفاوتی میان ذات واجب و سایر اشیاء نیست.

صدرالمتالهین در این زمینه، علاوه بر پذیرش بدوی موضع رسمی ابن‌سینا مبنی بر امکان وقوع فاعلیت وجودی و فیض، براساس مبانی خاص خود از جمله اصالت وجود و تشکیک آن، در تحلیل و تعمیق و تدقیق پیرامون مفهوم فیض و فاعلیت الهی و تبیین ویژگی‌های فیض و نحوه‌ی رابطه‌ی حق با خلق کوشیده و با توجه به امکان فقری و وجود رابط و طرح اصطلاح اضافه‌ی اشراقیه سعی در ایضاح بیشتر محل بحث نموده است.

طبق این جهان بینی، ماسوای واجب در واقع امر و به لحاظ تحلیل وجودی شأن، استقلال و نفسیتی از خود ندارند و تنها به عنوان نوعی ربط به علت قابل لحاظ هستند و ذاتی جز همین ارتباط ندارند و از این حیث می‌توان آن‌ها را وجود حرفی نامید. به عبارت دیگر، طبق دیدگاه صدرا در جریان علیت و فاعلیت وجودی سه بخش موجد، ایجاد و موجود یا مبدِع ابداع و مبدَع و مانند آن در کار نیست، بلکه موجود مفاض عین فیض است و تنها حقیقتی که دو بخش مفیض و فیض را به عنوان ربط به مفیض دارد، مطرح است. بنابراین، در دیدگاه مزبور ارتباط علت با معلول به قدری عمیق و حیاتی است که از آن می توان به «ارتباط وجودی» نام برد که در آن غنی به فقیر وجود می‌بخشد و فقیر از غنی هستی می‌گیرد، به طوری که اگر بخشش وجود از ناحیه‌ی غنی به سوی فقیر لحظه‌ای متوقف شود، کیان و هستی فقیر به مخاطره می‌افتد. بنابراین، مخلوقات جهان به سبب فقر وجودی و نیاز ذاتی همواره به افاضه‌ی وجود از ناحیه‌ی فیاض علی‌الاطلاق محتاج هستند.

البته صدرالمتالهین در انتها به قولی عمیق‌تر و دقیق‌تر، یعنی نظریه‌ی تجلی و ظهور در نحوه‌ی فاعلیت حق رسیده که از آن می‌توان به فاعلیت ظهوری یاد نمود. بر طبق آن اشیاء نه معلول حق، بلکه تجلی و نمایش و ظهور اسماء و صفات حق تعالی هستند. لذا رابطه‌ی علیت بین حق تعالی و ماسوی ا… به رابطه‌ی ظاهر و مظهر بدل می‌گردد.

در پژوهش حاضر آراء ابن‌سینا و صدرالمتالهین در باب مسئله‌ی فیض و فاعلیت وجودی احکام و توالی آن از جمله چگونگی صدور موجودات از واجب بررسی و مقایسه می‌شود. این دو فیلسوف، علاوه بر اتفاق نظر در جواز فاعلیت وجودی و اعطای وجود به پدیده و ممکنات در غالب موارد با هم اختلاف نظر دارند. جدای از اختلافاتی که در این زمینه برشمردیم، ابن‌سینا به دلیل اعتقاد به قاعده‌ی الواحد و با تأثر از فکر ارسطویی و نوافلاطونی نظام سلسله مراتبی صدور را برای پیدایش هستی ترسیم می‌کند، اما صدرالمتالهین با پذیرش قاعده‌ی مزبور، با تأثر از عرفا نظام سلسله مراتب وجودی را برای پیدایش هستی ترسیم می‌کند.

اثر حاضر مشتمل بر سه بخش است: در بخش اول به بیان مفاهیم و سیر تاریخی نظریه‌ی فیض می پردازیم. چون در بررسی هر موضوع توجه به برخی مفاهیم که نقش کلیدی را در معرفی موضوع ایفا می‌کنند اهمیت به سزایی دارد، در همین راستا ابتدا برخی از مفاهیم که در فصول مختلف این پژوهش نقش بنیادی را در ارتباط با موضوع دارند انتخاب گردیده و تعریف می‌شوند. در ادامه، نگارنده برای دستیابی به ابعاد مختلف نظریه‌ی فیض در فلسفه‌ی ابن‌سینا و صدرالمتالهین و نیز استنتاج تحولاتی که در این نظریه‌ی رخ داده به سیر تاریخی نظریه‌ی فیض می‌پردازد. بدین جهت، ابتدا نگارنده سیر بحث را در نظام‌های فلسفی یونانی دنبال می‌کند و سپس به سیر بحث در بین فیلسوفان مسلمان می‌پردازد.

نگارنده بخش دوم رساله را به دیدگاه ابن‌سینا در مسئله‌ی فیض اختصاص خواهد داد. برای دستیابی به این مقصود ابتدا اصول اساسی ابن‌سینا در این مسئله روشن می‌شود. و سپس به تبیین مسئله‌ی فیض و فاعلیت وجودی براساس اصول ذکر شده پرداخته می‌شود و در ادامه، تبیین صدور کثرت از وحدت از دیدگاه ابن‌سینا (که در این زمینه متاثر از هیئت قدیم بطلیموسی که ارسطو بدان تمسک جسته و همین‌طور متاثر از نظریه‌ی صدور و فیض افلوطین می‌باشد) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

در بخش سوم رساله به بررسی دیدگاه صدرالمتالهین درباره‌ی مسئله‌ی فیض پرداخته می‌شود. برای فهم این نظریه در فلسفه‌ی صدرا، ابتدا اصول و مبانی او در این مسئله مورد  بحث قرار می‌گیرد. سپس به تبیین مسئله‌ی فیض و فاعلیت وجودی که مهم‌ترین قسمت این بخش  محسوب می‌شود با توجه به اصول مزبور پرداخته می‌شود و در ادامه احکام و توالی نظریه‌ی فیض در حکمت متعالیه از جمله ربط وحدت با کثرت، ربط حادث با قدیم، ربط فاعل عالم با معلوم، ربط فاعل مرید با معلول مراد و … مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز یک نتیجه‌گیری تطبیقی و مقایسه‌ای بین دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتالهین در باب مسئله‌ی فیض و توابع آن خواهیم نمود.

لازم به ذکر است که در بخش سوم رساله، مباحث تا حدودی به صورت مقایسه‌ای مطرح خواهد شد، یعنی در اکثر مباحث نظریه‌ی صدرالمتالهین با فلاسفه‌ی دیگر از جمله ابن‌سینا، سهروردی، ابن‌عربی و هم‌چنین با نظریه‌ی متکلمین و قدما مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت دیدگاه عرفانی صدرا به عنوان نظریه‌ی نهایی وی از بین نظرات گوناگون انتخاب می‌گردد. با توجه به این مطلب در ادامه‌ی مباحث خود اشاره خواهیم کرد که شارحین آثار صدرالمتالهین از جمله آیت ا… جوادی آملی در شرح حکمت متعالیه خود و سیدجلال‌الدین آشتیانی در شروح و پاورقی‌های خود بر آثار صدرا، تصریح می‌کنند که صدرالمتالهین در اکثر آراء فلسفی خود ابتدا از نظام مشایی آغاز می‌کند و در نهایت به آراء عرفا یا چیزی قریب به آراء آنان می‌رسد. او در مسئله‌ی فیض نیز به همین‌گونه عمل کرده است. او از تحلیل فارابی و ابن‌سینا آغاز می‌کند و در میانه‌ی راه به سهروردی می‌رسد و در نهایت به آراء ابن‌عربی و شارح بزرگ او قیصری می‌رسد و از آنان متأثر می‌گردد. لذا صدرا در طراحی و بنای حکمت خود که آن را حکمت متعالیه نامیده است، از همه‌ی عناصر مفید اندیشه‌های اسلاف خود بهره می‌برد.

البته اگر بخواهیم رابطه‌ی میان نظام‌های قبل از ابن‌سینا و نظام سینوی و نظام‌های میانه و نظام صدرایی را، در پیکره‌ی فلسفه‌ی اسلامی به خوبی تصور کنیم، بهتر است فلسفه را هم‌چون نهالی فرض کنیم که از یونان به جهان اسلام انتقال یافت. این نهال با تلاش فیلسوفان پیش از ابن‌سینا رشد کرد، با تحقیقات ابن‌سینا درخت شد، با مراقبت‌ها و پیرایش‌های فیلسوفان پس از ابن‌سینا تناورتر و کامل‌تر شد و سرانجام با کوشش‌های صدرالمتالهین به کمال قوت و باروری رسید.

بنابراین، فلسفه‌ی اسلامی شبیه یک هویت واحد است که دارای مراحل و مراتبی است که در مجموع روند تکاملی داشته است، مرتبه‌ای از آن فلسفه‌ی یونان است در بدو ورود به فرهنگ اسلامی، مرتبه‌ی دیگر آن نظام‌های فلسفی پیش از ابن‌سینایند، مرتبه‌ی بعد از آن که با تکاملی چشم‌گیر همراه است نظام سینوی است، مراتب پس از آن نظام‌های میانه‌اند که با نقادی‌ها و بررسی‌های خود فلسفه‌ی اسلامی را مستعد کردند تا سرانجام مرتبه‌ای بسیار کامل‌تر، هم‌چون نظام صدرایی برای آن تحقق می‌یابد که از نظر میزان تکامل نسبت به مراتب قبل گویی جهش یافته است.

امید است رساله‌ی حاضر به‌رغم همه‌ی خطاها و نارسایی‌هایی که حتما وجود دارد بتواند حداقل کمکی متواضعانه در جهت آشنا نمودن دانش‌پژوهان با یکی از اساسی‌ترین مسایل هستی‌شناسی باشد.

کلیات تحقیق

 الف) طرح موضوع پژوهش

مسئله‌ی فیض یکی از مسائل بسیار مهمی ‌است که به دلیل اهمیت آن در طول تاریخ فلسفه از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان تقریرات گوناگونی از آن ارائه شده است. این اصطلاح برای اولین‌بار در توضیح رابطه‌ی سه اقنوم فلوطین با یکدیگر و به‌وسیله‌ی خود او مطرح شد و توصیف نوعی منشائیت و فرایند پیدایش را دربردارد که در یک‌طرف مشتمل بر اصل کامل متعالی و موجودات نازل‌تری ‌است که در طی روندی از او ناشی شده‌اند و در طرف دیگر، حاصل اشراق و انبثاقی دفعی و غیرزمانی بین آن‌دو می‌باشد. با توجه به این مسئله، فیض نوعی ایجاد است که در طی آن منشأ ایجاد و موجد شیء به حال خود، ثابت باقی مانده و علی‌رغم صدور معلول از آن، با همه‌ی کمالات خود هم‌چنان در وحدت خود ماندگار است. به این معنا که واحد هنگام خلقت موجودات، چنان نیست که در آن‌ها پراکنده یا منتشر شود، یا از ذات خود چیزی کاسته و بدان‌ها بدهد، بلکه در عین حفظ وحدت اصلی‌اش از اطلاق ذاتی خود خارج نشده است. با این‌حال موجودات در تنسیق و سیری منظم از او صادر می‌شوند. مسئله در مورد سایر مبادی وجودی نظیر عقل نیز از این قرار است. فلوطین تشبیهاتی نظیر ارتباط اشعه‌ی خورشید با خورشید، ارتباط آب و چشمه، تصویر و صاحب آن، نفس و صدا، بو با عطر و نور با مبدأ خود را برای تقریب به ذهن ارائه کرده است. به هرحال فیض امری ذاتی بوده و به تعلیل و قصدی زاید نیاز ندارد و نظیر ترشح آب از ظرفی که از پری سرریز شده، از احد می‌تراود. این فیض ازلی و ابدی ‌است و با هیچ زیاده و نقصانی مواجه نمی‌شود. فیض در نهایت به مبدأ خود بازگشت دارد.

پیشینه‌ی نظریه‌ی فیض را در نظریه‌ی بهره‌مندی افلاطون و آرای غنوصیان (گنوسیست‌ها) فلوطرخوس و فیلون یهودی دانسته‌اند، اما بی‌گمان توفیق طرح مدون و روشن آن نصیب نوافلاطونیان و در رأس آن‌ها فلوطین و پس از او پروکلس شده است.

بسیاری از فلاسفه‌ی مسیحی، مسلمانان و یهودی نظریه‌ی فیض را تلقی به قبول و آن را با آرای خود تکمیل و تعدیل کرده‌اند. از مسلمانان فارابی، ابن‌سینا، خواجه‌طوسی و صدرالمتالهین و از مسیحیان اسکات اریگنا، آکویناس و مایستر اکهارت با صبغه‌ای از نظریه‌ی بهره‌مندی افلاطون و از یهودیان ابن‌میمون و صاحب کتاب زهر آن را پذیرفته‌اند. اگرچه برخی دیگر نظیر ابن‌رشد و نیز غالب متکلمان، نظیر غزالی و غالب اشاعره به آن سخت تافته‌اند.

این نظریه سیر تکمیلی خود را به تدریج در فلسفه‌‌ی اسلامی طی نموده و به جواب‌های شایسته و قابل قبولی در برابر شبهات گوناگون دست یافته است که در این میان ابن‌سینا و به‌خصوص صدرالمتالهین سهم به‌سزایی را در تبیین فلسفی این مسئله داشته‌اند. لذا شایسته است دیدگاه هریک در این مسئله بررسی و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. برای دست یافتن به این مقصود باید ببینیم فلاسفه‌ی موردنظر تا چه حد در این‌نظریه از فلاسفه و مکاتب فکری فلاسفه‌ی گذشته متاثر بوده‌اند و درچه زمینه‌هایی مطالب ابتکاری ارائه نموده‌اند.

البته دلیل انتخاب ابن‌سینا و صدرالمتالهین در بررسی تطبیقی حاضر در بحث فیض، علاوه بر عمق و غنای فلسفی این دو متفکر، این است که ابن‌سینا معمولاً به‌عنوان نماینده‌ی مکتب مشاء اسلامی محسوب می‌شود و صدرالمتالهین نیز موسس و نماینده‌ی حکمت متعالیه به حساب می‌آید که با بررسی نظریات این دو فیلسوف به‌طور غیرمستقیم دیدگاه تابعان و پیروان این دو مکتب نیز بررسی می‌شود. با توجه به این مطلب در تفسیر و توضیح بیشتر دیدگا‌ه‌های ابن‌سینا و صدرالمتالهین درباب موضوع مورد نظر، از نظریات پیروان، شارحین و حاشیه‌نویسان بر آثار این دو فیلسوف از جمله خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی، استاد مطهری، علامه طباطبایی، آیت‌الله جوادی‌آملی و آیت‌الله مصباح‌یزدی و سیدجلال‌الدین آشتیانی و … در این اثر استفاده خواهد شد.

ب ) ‌اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهش درباره‌ی موضوع مورد بحث یعنی بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا از این جهت اهمیت دارد که مشاهده می‌شود از جانب مسلک‌های متفاوت اعتقادی اعتراضات و اشکالاتی بر نظریه‌ی فیض و نحوه‌ی ارتباط بین مبدأ متعال با ماسوای او وارد می‌شود. از متکلمان که در سودای تکفیر فلاسفه این نظریه را هدف انتقادات خود قرار داده‌اند تا فلاسفه‌ای که به هدف تصحیح و پالایش روش موروث از ارسطو بدین نظر تاخته‌اند و یا عرفایی که آن را با وحدت شخصی وجود ناسازگار می‌یابند و دین‌دارانی که آن را مغایر آموزه‌های مذهبی در باب خلقت و آفرینش دانسته‌اند تا ماده‌گرایانی که این نظریه را (در کنار نظریه‌ی خلق از عدم) به عنوان امور غیرعقلی ارزیابی کرده و در صدد حذف و طرد آن برآمده‌اند، هر یک طیفی از منتقدان نظریه‌ی فیض را تشکیل می‌دهند.

لذا برای پرهیز از اشکالات و پاسخ‌گویی بدان ها، بررسی دیدگاه‌های فلاسفه‌ی اسلامی از جمله ابن‌سینا (که از نمایندگان مهم مکتب مشاء در جهان اسلام محسوب می‌شود) و صدرالمتالهین (که موسس حکمت متعالیه می‌باشد) که نظریه‌ی فیض در فلسفه‌ی آن ها رفته رفته سیر تکمیلی خود را طی نموده و به ویژه نظریه‌ی فیض صدرا که در جواب گویی به شبهات کارآتر شده است ضرورت پیدا می‌کند.

البته انگیزه‌ی حکما و اندیشمندان ابتدا برای پرهیز از اشکالات وارد بر نظریه‌ی حدوث عالم و ازلی بودن مبدأ و نیز نظریه‌ی ازلی بودن ماده و جهان بود که به نظریه‌ی فارابی که موسس نظریه‌ی صدور و فیض در فلسفه‌ی اسلامی بود روی آوردند و این عقیده را به منظور توجیه صحیح آفرینش عالم برگزیدند، زیرا فارابی متوجه شده بود که در پرتو این نظریه خدا و کمال او، بلندی مرتبه و مقام او که در دین هم بر آن تصریح شده بود حفظ می‌گردد و اشکالاتی چون پیدایش کثرت از وحدت از خداوند سبحان و هم‌چنین ارتباط حادث با قدیم، مادی با مجرد و … به وجود نیامده و همه‌ی این اشکالات حل و فصل می‌شود.

ابن‌سینا نیز که به مانند فارابی به جمع و اتفاق میان دین و فلسفه اهتمام بسیار داشت، با نیروی علم و ایمان به حل این مشکل همت نهاد، در حالی‌که به عقاید اسلاف یونانی و اسلامی خود توجه داشت نه از نظرات فلاسفه‌ی یونانی کاملاً تبعیت کرد، و نه یکباره تسلیم عقاید متکلمین گردید، بلکه در نظریه‌ی ارسطو تغییراتی داده، با توجه به مبانی فلسفی و اصول و مبادی اسلامی توجیه و تبیین صدور موجودات از صانع جهان پرداخته و نظریه‌ی خود را در این زمینه اظهار نموده است.

نظریه‌ی فیض پس از فارابی و ابن‌سینا در عالم اسلام رشد و گسترش پیدا کرد که قائلان به این نظریه با بررسی و تلاش در جهت پاسخ به انتقادات، بر غنای تعقلی و استدلالی آن افزوده و موجب تعمیق و تحکیم پایه‌های این نظریه شده‌اند. این آموزه‌ها مراحل پختگی خود را در حکمت متعالیه به دست آورده و به جواب‌های شایسته دست یافته است این جواب‌ها متکی بر مبانی وجودشناسی پی‌ریزی شده‌اند که به مراتب از طرح آغازین نظریه و پایه‌های آن به وسیله‌ی فلوطین فراتر رفته و می‌توان گفت این نظریه در حکمت متعالیه به دلیل ابتناء بر مبانی و اصولی چون اصالت وجود و تشکیک در مراتب و مظاهر آن، حرکت جوهری ، امکان فقری، وجود ربطی و اضافه‌ی اشراقی و … اغلب شبهات را حل و فصل کرده است.

بنابراین، وجود این بحث‌ها راجع به نظریه‌ی فیض در بین اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان همگی نشان از اهمیت هرچه بیشتر این موضوع در طول تاریخ فلسفه دارد. بدین جهت لازم است کارهای بیشتری در این زمینه به خصوص در حیطه‌ی فلسفه‌ی اسلامی صورت پذیرد تا ابداعات و نوآوری‌های این فلاسفه نیز در مقایسه با فلاسفه‌ی یونانی مشخص شود و بر این نکته تاکید شود که برخلاف عقاید برخی مورخان فلسفه، فلاسفه‌ی اسلامی در مسئله‌ی فیض (و مسائل فلسفی دیگر) مقلّد محض نظام‌های فکری یونانیان نبوده‌اند. بدین جهت، تحقیق حاضر تا حدی در راستای چنین هدفی شکل خواهد گرفت چرا که هدف از تنظیم آن تبیین نظریه‌ی فیض و بررسی تطبیقی آن در فلسفه‌ی ابن‌سینا و ملاصدرا است که البته هدف اصلی نشان دادن اشتراکات و اختلافات این دو فیلسوف در نظریه‌ی مزبور می‌باشد که با برآورده شدن این هدف، هدف اولیه نیز محقق می‌شود. با توجه به این مطلب، پژوهش حاضر به بررسی تطورات و تغییرات صورت گرفته در نظریه‌ی فیض ابن‌سینا توسط ملاصدرا و ابداعات خود صدرا در این زمینه اشاره خواهد داشت. هم‌چنین در طول این تحقیق تفاوت فهم این دو فیلسوف از هم در نظریه‌ی مزبور و توالی و فروعات آن مشخص شده و هم‌چنین میزان تاثیر‌گذاری ابن‌سینا بر تفکر ملاصدرا و تاثیر‌پذیری صدرا از دیگر مکاتب اشراقی و عرفانی و آموزه‌های دینی در نظریه‌ی مزبور و توابع آن و نیز میزان تاثیرپذیری ابن‌سینا از مکاتب فکری قبل از خود از جمله نظام فکری ارسطو و نوافلاطونیان در زمینه‌ی صدور کثرت از وحدت از جمله مسائلی هستند که نگارنده در تحقیق حاضر به بحث و بررسی درباره‌ی آن‌ها خواهد پرداخت.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122