پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه  هارولد لاسول، کلود شنون  و  وارن ويوور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه  هارولد لاسول، کلود شنون  و  وارن ويوور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
مقدمه: 1
1.1. بیان مسئله: 3
1.2. ضرورت و اهمیّت موضوع 4
1.3. هدف های تحقیق 5
1.4. سؤال های تحقیق 5
1.5. فرضیه تحقیق 6
1.6. مفاهیم اصلی تحقیق 6
1.7. پیشینۀ تحقیق 6
1.8. روش تحقیق 8
1.9. ساختار تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10
1) تبیین نظریه ارتباطی در علم ارتباطات
2.1. مفاهیم و تعاریف 10
2.1.1. مفهوم ارتباط 10
2.1.1.1.1. ریشة مفهوم ارتباط در لغت 10
2.1.1.2. تعریف اصطلاحی ارتباط 11
2.1.1.3. بررسی مؤلفه ها و اجزای اساسی دخیل در تعریف ارتباط 15
2.1.1.3.1. شناخت فراگرد 15
2.1.1.3.2. معنی در ارتباطات انسان با انسان 16
2.2. مدل ها 17
2.2.1. مکاتب مطرح در ارتباطات 17
2.2.1.1. مکتب انتقال 17
2.2.1.1.1. نظریات مطرح در مکتب انتقال 18
2.2.1.1.1.1. نظریة تزریقی 18
2.2.1.1.1.2. نظریة تأثیر محدود 18
2.2.1.1.1.3. نظریة استفاده و رضامندی 19
2.2.1.1.1.4. نظریة برجسته سازی 19
2.2.1.1.1.5. نظریة وابستگی مخاطبان 19
2.2.1.1.1.6. نظریة شکاف آگاهی 20
2.2.1.1.1.7. نظریة کاشت 20
2.2.1.1.1.8. نظریة مارپیچ سکوت 20
2.2.1.1.1.9. نظریة دریافت 21
2.2.1.2. مکتب تبادل معنا 22
2.2.2. مدل های ارتباط در مکتب انتقال 22
2.2.2.1. شیوة ارتباط دستوری 22
2.2.2.2. شیوة ارتباط خدماتی 22
2.2.2.3. شیوة ارتباط انجمنی 23
2.2.3. الگوهای ارتباطی در مکتب انتقال 27
2.2.3.1. الگوي کلود شنون و وارن ويور 27
2.2.3.1.1. گسترش مدل شنون و ویوور 30
2.2.3.2. الگوي هارولد لاسول 31

2) تبیین نظریه سیستم دعوت در قرآن کریم 35
2.3. تعاریف و مفاهیم 35
2.3.1. مفهوم دعوت 35
2.3.2. ضرورت و اهمیت دعوت از دیدگاه قرآن 40
2.3.3. شرایط دعوت از دیدگاه قرآن کریم 44
2.3.4. اهداف و آثار دعوت از دیدگاه قرآن کریم 48
2.3.5. گسترة دعوت از دیدگاه قرآن کریم 54
2.3.6. روش های دعوت در قرآن کریم 68
2.3.7. شرایط و ويژگى‏هاى دعوت گران 75
2.3.8. دعوت گران در قرآن کریم 82
نمونه ها و مصادیق دعوت انبیاء (علیهم السلام) 90
2.3.9. دعوت شوندگان از دیدگاه قرآن کریم 101
2.3.10. مقابله با دعوت در قرآن کریم 109
فصل سوم: روش تحقیق 116
فصل چهارم: یافته های تحقیق 119
بررسی تطبیقی نظریه کلود شنون، وارن ویوور و هارولد لاسول با نظریه ارتباطی دعوت در قرآن کریم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 131
منابع و مآخذ 140

منابع

منابع فارسی:

ادیب حاج باقری و دیگران، روش های تحقیق کیفی، انتشارات بشری، تهران، چاپ اول، 1386.

ارسطو، ریطوریقا، فن خطابه، برخیده ملکی، تهران، اقبال، چاپ اول، 1371.

الهامی نیا علی اصغر، تبلیغ در قرآن، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1386.

باهنر ناصر، رسانه ها و دین، مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1387.

پویا علیرضا، خبر و خبر رسانی در قرآن، انتشارات صدا و سیما، تهران، چاپ اول، 1384.

توتازهی عبد اللطیف، محورهای دعوت و تبلیغ، نشر یکان، تهران، چاپ اول، 1378.

جوادی یگانه محمد رضا و عبداللهیان حمید، دین و رسانه، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، 1386.

حسنی مرتضی، تبلیغ در سیرة رسول الله، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1383.

خندان محسن، تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1374.

ری شهری محمد، تبلیغ در قرآن و حدیث، ترجمه علی نصیری، انتشارات دارالحدیث، 1380.

رهبر، محمد تقی، ره توشه مبلغ، نشر مشعر، تهران، چاپ اول، 1389.

زورق محمد حسن، مبانی تبلیغ، انتشارات سروش، چاپ اول 1386.

سعیدی محمد حسین، تبلیغ دینی، اداره کل پژوهش های سیما، تهران، چاپ اول، 1378.

شکرخواه یونس، واژه نامه ارتباطات، تهران، سروش، چاپ دوم، 1382.

صادقی اردستانی احمد، روش های تبلیغ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1377.

علی کرمی رضا، روش های تبلیغ از طریق خطابه و مناظره و…، دارالثقلین، قم، 1377.

فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1374.

فضل الله محمد حسین، شیوه دعوت در قرآن، ترجمه سحراب مروتی و عبد الجواد زرگوش نصب، چاپ اول، انتشارات گویش، 1382.

فضل الله محمد حسین، گفتگو در قرآن، ترجمه معصومه نظری نیا، 1381.

فضل الله محمد حسین، گام هایی در راه تبلیغ، ترجمه عبد الجواد زرگوش نصب، 1367.

فیسک جان، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، مهدی غبرایی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386.

قطب محمد، چگونگی دعوت به اسلام، ترجمه مصطفایی مهدی و آیت حق دوست، نشر بهاران، 1390.

قرائتی محسن، قرآن و تبلیغ، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، تهران، 1382.

قراملکی، احد فرامرز، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1380.

گال مریت و دیگران، روش های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی، جلد اول، ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران، سمت و دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1382.

محسنیان راد مهدی، ارتباط شناسی ارتباطات انسانی، انتشارات سروش، چاپ هشتم، 1387.

محمدی مجید، دین و ارتباطات، انتشارات کویر، چاپ اول 1382.

مشهور مصطفی، روش دعوت اسلامی، ترجمه لشکرزرهی واحدبخش، انتشارات احسان، تهران، 1372.

مک کوایل دنیس، در آمدی بر نظریۀ ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1388.

مک کوایل دنیس، ویندال سون، مدل های ارتباطات جمعی، گدرز میرزایی، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، 1388.

مهرداد هرمز، مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، مؤسسه فرهنگی- پژوهشی فاران، چاپ اول، 1380.

موگهی عبد الرحیم، تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، چاپ اول 1377.

ملا محمد محمد رضا، شناخت واژه های تبلیغی در قرآن (دعوت، موعظه و نصح) از سه دیدگاه ادبی، تفسیری و زبان شناسی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، 1371.

واعظ موسوی مهدی، روش تبلیغ، نشر انصاریان، تهران، 1374.

ولدبیگی جهانگیر، اصول دعوت از دیدگاه قرآن و سنّت از دیدگاه اهل سنّت، نشر احسان، چاپ اول 1386.

ورنر سوربن، جیمز تانکارد، جیمز، نظریه های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان، انشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1386.

تبلیغ در قرآن، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، 1386.

تبلیغ و رسالت مبلغ، نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی، 1373.

تفاسیر و فرهنگ های قرآن:

راغب اصفهانی حسین بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول، دمشق، بیروت، 1412ق.

خسروی حسینی سید غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، انتشارات مرتضوی، چاپ دوم، تهران، 1375.

طباطبایی محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمة سید محمد باقر موسوی همدانی، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم،1374.

تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، نویسنده: مترجمان، انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، 1360.

تفسیر جوامع الجامع، نویسنده: مترجمان، ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ دوم، مشهد، 1377.

مصطفوی حسن، تفسیر روشن، مرکز نشر کتاب تهران، چاپ اول،1380.

عبدالباقی محمد فؤاد، المعجم المفهرس: الفاظ قرآن کریم، انتشارات اسماعیلیان، 1367.

قرشی سید علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، 1371.

مقالات:

سمینار فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تبلیغ از دیدگاه قرآن، 1367.

فصلنامه رسانه ها و دین، شماره 69، بهار 1386.

دو ماهنامه ی علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اندیشة حوزه، دعوت نبوی (1)، ماهیت شناسی، ویژگی ها و کارآمدی، شمارة 65، 1386.

ماهنامه مبلغان، قم، شماره 97، 1386، صص 62- 52.

دو ماهنامه ی علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اندیشة حوزه، دعوت نبوی (2)، استراتژی ها و تاکتیک ها، شمارة 66، 1386.

ساروخانی، باقر، اقناع غایت ارتباطات، دو فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23، تابستان 1383، صص 115- 93.

فصلنامه عصر ارتباطات، بهار 87، ص 26.

   منابع انگلیسی:

Shannon Claude E. and Weaver Warren (1949).

»The Mathematical Theory of Communication« University of Illinois Press.

Berlo، David، (1960)،

»The Process of Communication« ،An Introduction to theory and practice، Michigan State University. 

چکیده:

مبتنی بر رویکرد مکتب انتقال، یکی از مبانی و پایه های نظری در علم ارتباطات «انتقال پیام» است که براساس آن اصول ارتباطات و در راستای آن شیوه های ارتباطات شکل گرفته است. در رسالة حاضر  بر محور «انتقال پیام» به عنوان مبنای اولیۀ ارتباط، در یک مطالعۀ مقایسه ای، میزان تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم بررسی شده است. در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا، اطلاعاتِ گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مكتب انتقال از میان عناصر سازندة يك پيام، قصد و منظور پيام عامل بسیار مهمي هستند، زیرا پيام چيزي است كه فرستنده همه قصد خود را در آن قرار می دهد. از این رو، نظرية ارتباطات لاسول، شنون و ويور به عنوان يكي از هسته هاي اصلي، مثال روشني از مكتب فرايند است که ارتباطات را انتقال پيام ها مي داند و مطالعة ارتباطات از آن پديد آمده است. در پژوهش حاضر با آنالیز نمودنِ مؤلفه ها و اجزای مدل های شنون و ویوور و لاسول، این نتایج بدست آمد که اجزا و مؤلفه هایِ مدل ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مؤلفه ها و اجزای این دو مدل قابلیت انطباق دارد. اجزاء و مؤلفه ها عبارتند از: منبع اطلاعات، فرستنده، پیام، گیرنده، اختلال و مقصد.

  کلید واژه ها:  ارتباط، دعوت، مکتب انتقال، سیستم ارتباطی قرآن.

فصل اول: کلیات تحقیق

    مقدمه:

«مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از پایان جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته، و هنوز شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته است. در طی حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.»[1]

«ارتباط» در یکی از اولین مدل های ارتباطی بر محور «انتقال پیام» ترسیم شد که در مطالعات گوناگون پیش از دوران رنسانس عنصر اصلی مورد نظر در ارتباطات «اندیشه های انسانی» و یا «محتوا»ی پیام بوده است، امّا در طول جنگ جهانی دوم به تناسب نیازهای ایجاد شده، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفت و ارتباطات به عنوان «انتقال اطلاعات» و «اقناع» مورد استفاده و کاربرد قرار گرفته است.

دانشمندان علم ارتباطات در یک سیر تحول مفهومی، نظریه های رو به تکاملی از ارتباطات ارائه کرده اند، از جمله هارولد لاسول که به تعریف و طبقه بندی دقیق نقش های اجتماعی ارتباطات در نظریه های مربوط به نقش های اجتماعی و کارکردهای ارتباطات پرداخته است، ولی با وجود برداشت های جدید در مطالعات ارتباطی، ارتباط همچنان به عنوان وسیلة انتقال اطلاعات در جهت اقناع افراد مورد توجّه قرار می گیرد.

در یک مطالعۀ مبنایی- چنان که عنوان پژوهش نشان می دهد- از یک سو، مدل های اولیۀ ارتباط پیرامون مفهوم «انتقال پیام» به عنوان نخستین پایه های علم ارتباط در اندیشۀ هارولد لاسول[2]، کلود شنون و وارون ویوور[3] مورد توجه قرار می گیرد و از سوی دیگر، به بررسی و تدقیق مفهوم ارتباط در دیدگاه قرآن کریم پرداخته می شود تا میزان تطابقِ مفهوم «انتقال پیام» در اندیشۀ دانشمندان علم ارتباطات با مفهوم ارتباط در دیدگاه قرآن کریم (با محوریت مفهوم دعوت) مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که نظریه های مطرح شده در هر علم نشأت گرفته از مبانی فکری و اصول اعتقادی نظریه پردازان آن علم می باشد و نظریه های علمیِ نظریه پردازان متناسب و هم جهت با مبانی فکری و پایه های اعتقادی هر علم ارائه می گردد، از این رو، باید از طریق مطالعۀ مبانیِ فکری و پایه های اعتقادی هر علم، نظریه های علمی آن علم را پذیرفت و به آنها جامه عمل پوشانید. چنان چه جوامع رو به رشد و موفق پایه های علمی و فکری شان را براساس مبانی اعتقادی شان قرار داده و می دهند.

به طور مثال؛ پایه های علم تجربی براساس مشاهدات تجربی و انجام آزمون و خطا بنیان گذاشته شده است،[4] و یا پایه های علم فلسفه براساس استدلال و منطق عقلانی و برهان های عقلی بنیان نهاده شده است. به همین دلیل مبانی علمی و فکریِ تجربه گرایان تأکید بر مشاهدات و تجربیات شخصی می باشد که بسترهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… جامعة تجربه گرایان براساس آن ترسیم شده است و مبانی علمی و فکریِ فلاسفه مبتنی بر نظریات فلسفی و منطقِ عقلانی است.

در جامعة اسلامی نیز باید مبتنی بر مبانی و پایه های فکری ارائه شدة اسلام به علوم مختلف و نظریه های مطرح شده در علوم نگریست و آنها را در راستای مبانی فکری مورد پذیرش اسلام مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

مبانی فکری و اعتقادی ما براساس قرآن کریم استوار شده است، به همین دلیل متناسب با این مبانی پیرامونِ چیستی و چگونگی ارتباط در نظریه ها و اندیشه های مطرح شده در قالبِ مکتب انتقال به بررسی و مقایسه پرداخته می شود. بدین ترتیب که ابتدا مفهوم ارتباط در اندیشۀ دانشمندان علم ارتباطات آورده سپس دیدگاه قرآن کریم را مطرح می شود تا میزان تطابق و تناسبِ آن اندیشه ها و مدل ها با دیدگاه قرآن کریم روشن گردد.

       در جستجو با کلید واژة «دعوت» و «مفاهیم ارتباطی در قرآن کریم» در پایان نامه ها و پژوهش های انجام شده در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این پژوهش در سطح پایان نامه ها و پژوهش های علمی بدون پیشینۀ موضوعی می باشد. لازم به ذکر است که ترجمۀ آیات قرآن کریم از تفسیر شریف «المیزان» آورده شده است.

بیان مسئله:

با نظر بر سیر تحول مفهومی تبلیغات، از قرون وسطی و عصر رنسانس (در قرن هفدهم) تا رشد احزاب و گروه های تبلیغاتی در قرن نوزدهم، ارتباطات بعد از جنگ جهانی اول بیشتر ناظر بر تبلیغات سیاسی بود. بنابراین آغاز تدوین ارتباطات در چارچوب یک دانش بعد از جنگ جهانی اول (1914) پایه ریزی شد و بعد از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشت که با هدف انتقال اطلاعات و اقناع در خدمت تبلیغات سیاسی قرار گرفت که به گفتة کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطاتِ ایران، دانش ارتباطات تا به حال شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته و در نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر وام گرفته است.

همان طور که دانشمندان علوم ارتباطات بیان داشته اند؛ در مطالعات گوناگونی که تا پیش از دوران رنسانس در زمینه های فلسفی و اجتماعی صورت می گرفت، ارتباطات به طور غیر مستقیم طرف توجه واقع می شد که عنصر اصلی مورد نظر در آن «اندیشه های انسانی» و به عبارت دیگر «محتوا»ی پیام بود.

در این زمینه یکی از نخستین مدل های ارتباطی مدل هارولد لاسول بود که به منظور تبلیغات سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و تقریباً همزمان با لاسول، شنون و ویوور از دیدگاه ارتباطات الکترونیکی به ارائه مدل تصوری فراگرد ارتباط پرداختند که بسیاری از مفاهیم کلیدی ارتباط در این مدل معرفی شدند. مبنای این مفاهیم بر فراگرد «انتقال پیام» استوار بود.

بنابراین ارتباطات به مثابة یک انتقال شناخته شد که نظریه پردازان ارتباطی آن را به عنوان مدل ارتباطی انتقال و سپس مکتب انتقال معرفی کردند، این مدل به عنوان یک شیوة ارتباطی فرستنده محور شناخته شده است که در آن ارتباط به منظور انتقال معنا به صورت یک طرفه و ساده می باشد. از آنجا که در این رویکرد ارتباطی نسبت مکتب انتقال با فرهنگ مورد مطالعه قرار نمی گیرد، بعدها عالمان ارتباط در راستای نقد این مکتب به مدل های توجّه و آیینی رسیدند و مکتب توجّه و مکتب آیینی شکل گرفتند.

در این جا مبتنی بر رویکرد مکتب انتقال، می توان گفت یکی از مبانی و پایه های نظری در علم ارتباطات «انتقال پیام» است که براساس آن اصول ارتباطات و در راستای آن شیوه های ارتباطات شکل گرفته است که در دیدگاه حاضر (بدون توجّه به دیگر مبانی و اصول ایجاد شده)، بر محور «انتقال پیام» به عنوان مبنای اولیۀ ارتباط به موضوع مورد اشاره پرداخته می شود.

از این رو در این پژوهش، مبانی مکتب انتقال و مفهوم ارتباطی طرح شده در این مکتب با مفهوم ارتباط در مبانیِ فکری قرآن کریم جستجو خواهد شد تا با رویکرد ارتباطی دعوت در قرآن کریم آشنا شده و مفهوم ارتباط در مبانی نظری اسلام جستجو شود که این امر مستلزم آن است که میزان تطابق مفهوم ارتباط در مکتب انتقال با دیدگاه ارتباطی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرذ. بنابراین اقداماتی که در این پژوهش صورت خواهد گرفت در راستای پاسخگویی به این سؤال می باشد:

«در یک مطالعۀ مقایسه ای، تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم از چه میزانی برخوردار است؟

ضرورت و اهمیّت موضوع

هر مکتبی با به کارگیری روش های خاص پیام خود را به مخاطبانش ارائه می کند، به طوری که از مبانی و اصول حاکم در آن مکتب برگرفته شده است. از آنجا که قوانین مکتب اسلام از یک سو در همة شئون و ابعاد زندگی مسلمان مؤمن نفوذ دارد و از سوی دیگر کثرت قوانین اجتماعی اسلام، این دین را بیشتر با فعالیت های اجتماعی درگیر می کند، در می یابیم که اسلام فقط به رابطة شخصی بین انسان و خدا توجّه ندارد تا در تلاش باشد روح انسانی را صرفاً به صورت فردی تغییر دهد. بسیاری از نظریات اسلامی بر ارتباط بین انسان و اجتماع بنا شده است. اسلام بر این عقیده تأکید دارد که ارتباط انسان و خداوند کامل نمی شود مگر اینکه تمام ابعاد زندگی انسان مؤمن را در بر می گیرد. بنابراین، اگر کسی مؤمن واقعی باشد نمی تواند وظایف اجتماعی اش را نادیده بگیرد.

از آنجا که وجود قوانین اجتماعی در اسلام، خصوصیت ذاتی و ماهوی آن را تشکیل می دهد، هر یک از نظریات مطرح در زمینه های گوناگون از جمله در حوزة ارتباطات باید با قوانین اسلامی ارزیابی گردد. چرا که اولاً؛ اسلام دارای چارچوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… همراه با نظامی از ارزش هاست که نمی تواند هر چارچوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را که بر اساس خود بنیادی بشر، قطع نظر از فرمان خداوند بنا شده باشد بپذیرد. ثانیاً؛ یکی دیگر از تفاوت های مهم اسلام با سایر ادیان از توجّه و نگرش آن به مسائل دنیوی انسان در کنار زندگی اخروی آن نشأت می گیرد. بسیاری از فعالیت های ما در زندگی وجود دارد که گمان می کنیم افعال دینی نیستند، اما در اسلام هر یک از فعالیت های انسان نه تنها می تواند فعلی دینی بلکه می تواند فعلی توحیدی تلقی گردد. این بدان معناست که معنای عبادت در اسلام با دیگر ادیان متفاوت است و فعالیت برای مسائل دنیوی در جهت فعالیت های معنوی است.

از این رو، مکتب اسلام جهت انتقال پیام خود در زمینه های گوناگون از جمله در حوزة ارتباطات و تبلیغ از اسلوب خاصی بهره می گیرد که اهداف آن مبتنی بر مفاهیم موجود در قرآن کریم شکل گرفته است. مطالعه و کشف مفاهیم راهبردی در حوزة تبلیغ و ارتباط در قرآن کریم با محوریت مفهوم دعوت لازمة سیاست گذاری های متناسب و کاربردی با «محیط زیست فرهنگی» ایران اسلامی است.

هدف های تحقیق

       هدف اصلی تحقیق: انجام یک مطالعة اکتشافی جهت شناخت میزان تطابق مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال.

      اهداف فرعی:

مطالعة مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم؛

مطالعة شرایط مطرح در مفهوم ارتباط در نگاه دعوت مدار قرآن؛

مطالعة شرایط ارتباطی مطرح در دیدگاه مکتب انتقال؛

مطالعۀ میزان تطابق مفهوم ارتباطی دعوت در دیدگاه قرآن کریم با مفهوم ارتباط در مکتب انتقال.

سؤال های تحقیق:

       جهت اکتشافی بودن پژوهش، آن چه در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد بیان مجموعه ای از سؤالات کلیدی تحقیق می باشد که به صورت سؤال اصلی و سؤالات فرعی طرح شده است:

سؤال اصلی تحقیق: در یک مطالعة مقایسه ای، تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم از چه میزانی برخوردار است؟

سؤال های فرعی:

مفهوم دعوت در قرآن کریم چیست؟

نظریه های پیرامون مفهوم دعوت در قرآن کریم چیست؟

دیدگاه دعوت مدار قرآن برای یک ارتباط مؤثر چه شرایطی ترسیم می کند؟

آثار دعوت چیست؟

نگرش و مبنای فکری قرآن کریم نسبت به مفهوم ارتباطی دعوت چیست؟

آیا کاربرد مفهوم ارتباط در مکتب انتقال متناسب با مبانی فکری قرآن کریم و فرهنگ جامعه اسلامی است؟

فرضیه تحقیق

نگرش و مبنای فکری قرآن کریم نسبت به مفهوم ارتباطی دعوت با مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال تطابق دارد.

 مفاهیم اصلی تحقیق

 دعوت: «لفظ دعوت یک معنی را در بر دارد و آن عبارت است از: میل و گرایش به سوی تو در اثر صدایی که از تو صادر می شود.» [5]

«كلمه دعوت به معناى معطوف كردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوى چيزى كه آن شخص دعوت شده است که هم شامل دعوت كردن به وسيله لفظ مى‏شود و هم شامل آنجايى كه كسى را با اشاره و يا نامه دعوت كنند.»[6]

«دعوت به معنى خواندن و خواستن است كه مورد توجّه و ميل و قبول گردد.»[7]

انتقال: «مکتب ارتباطی انتقال، ارتباط را انتقال پیام ها می داند. انتقال در این مکتب بدان معناست که چگونه فرستندگان و گیرندگان رمزگذاری و رمزگشایی می کنند، و چگونه انتقال دهندگان، مجاری/ مجراها و رسانه های ارتباطی را به کار می گیرند.»[8]

پیشینۀ تحقیق

       با بررسی های انجام شده در مورد پایان نامه، طرح های پژوهشی و مقالات، هیچ گونه پایان نامه ای مشابه با عنوان تحقیقی مورد مطالعه یافت نگردید، امّا پیشینة این موضوع در منابع زیر پی گیری شده است:

در کتاب های تفسیر در ذیل آیاتِ مرتبط با مفهوم دعوت و تبلیغ؛

تک نویسی پیرامون این موضوع با عنوان «دعوت در قرآن» یا «تبلیغ در قرآن»؛

در مقالات و مجلات پژوهشی متعدد با رویکرد دینی.

از جمله می توان به مطالب زیر اشاره کرد:

 

مؤلفِ کتاب «تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی»، مسأله «کلیات» و «مبانی» هر علم را از بحث عناصر موضوع آن علم جدا در نظر می گیرد، بر این اساس نتیجه می گیرد که «تبلیغ» در متون اسلامی قابل گنجاندن و نشان دادن در مدل های ارتباطی نیست و در دانش ارتباطات از طریق مدل های ارتباطی، به صورت کلی می توان عناصر ارتباط و نحوة ارتباط آنها را با یکدیگر یافت نه چیزی بیشتر.

مقاله ای با عنوان «ویژگی های دعوت نبوی از منظر علّامه طباطبایی»، میان خط و مشی تبلیغ و دعوت اسلامی با آنچه در سایر تبلیغات مرسوم است تفاوت ماهوی قائل است و می گوید به اعتقاد علّامه طباطبایی (ره) دعوت در اسلام به معنای رساندن پیام الهی است، آن هم با تکیه بر شناخت حقیقت و ارائه ی واقعیت. به عبارت دیگر سیاست حاکم بر تبلیغ اسلامی توجّه دادن انسان به کرامت خویش، برانگیختن حس مسؤولیت و تذکار نعمت ها، تبشیر و انذار و جذب و تألیف قلوب است.

مقاله ای با عنوان «جاذبه های دعوت نبوی در انگارة قرآن»، ویژگی های دعوت را عبارت از سه مورد می داند: 1- ادبیات و زبان در فرایند دعوت نبوی ادبیات و زبان خرد است. از آیۀ 125 سورۀ نحل روشن است که حکمت، وعظ، جدال منطقی و آرام از شاخصه های زبان خرد هستند؛ 2- روش و شیوة دعوت نبوی بر ساخته و برآمده از ظرفیت آفرینی و شخصیت پروری است؛ 3- ظرفیت اجرایی و قابلیت تطبیق دعوت نبوی به فراخور ظرفیت و ذهنیت مخاطبین است.

در تفاسیر نیز در ذیل آیات مربوط به دعوت و در بحث های مستقل در لابه لای تفاسیر به این مسأله اشاره شده است از جمله:

در ترجمة تفسیر المیزان، ذیل آيۀ 213 از سوره بقره و آیة 61 سورة آل عمران آمده است: «تبليغ و دعوت، عين نبوت و بعثت نيست‏، هر چند از شئون و لوازم آن و از مناصب و مقامات الهيه‏اى است كه شخص نبى متقلّد آن مى‏شود و به همين جهت منافات ندارد كه اين منصب به امرى و فرمانى جداگانه به غير شخص نبى نيز داده شود، هم چنان كه در تفسير آيۀ 124 از سوره بقره در بحثى پيرامون مسالۀ امامت خاطر نشان كرديم: كه مسالۀ دعوت و تبليغ عين امامت هم نيست هر چند كه به وجهى از لوازم آن هست.»[9]

در تفسیر روشن ذیل آیة221 از سورة بقره آمده است: «دعوت و دعاء: به معنى خواندن است كه جلب توجّه و تمايل كرده و به سوى او سوق شود. و امّا مقصد و هدف آنان كه مشرك هستند: عبارت است از آتش و دعوت به آتش است که منظور جهنّم روحانى است که از آن تعبير مى‏شود به آلودگى و مضيقه و ظلمت و انقطاع از حقّ و نور و رحمت و محبّت و هر آن چيزي كه در محيط محجوبيّت و بعد پديد آيد. ولی خداوند متعال مردم را دعوت مى‏كند به عالم وحدت و نور و طمأنينه نفس و قرب و ارتباط و لقاء كه حقيقت و روح بهشت روحانى است.»[10]

[1]. محسنیان راد، ارتباط شناسی، ص 19.

[2].Harold  Dwight  Lasswell

[3] .Claude  Schannon  and  Warren  Weaver

[4]. این مبنای فکری، هر آنچه را که در خارج از حیطة تجربه باشد نمی پذیرد. لذا تمامی علوم ماوراء طبیعت و علوم وحیانی را که خارج از محدودة تجربة انسان است، انکار می کنند.

[5]. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ماده (دعو)، ج2، ص 289.

[6]. ترجمه الميزان، ج‏10، ص 56.

[7]. تفسير روشن، ج‏2، ص 390.

[8] . فیسک جان، 1386، ص 10.

[9]. ترجمه الميزان، ج‏3، ص 351.

[10]. تفسير روشن، ج‏3، ص 144.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي فردي با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122