پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 217 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمات بحث 1
۱- مقدمه 1
۱-۱- تعريف مسئله و تبيين موضوع 1
۱-۲- ضرورت تحقيق و هدف 2
۱-۳- پرسش ‌های اساسی تحقیق 3
۱-٤- فرضيهها و پاسخهاي احتمالي تحقيق 3
1-5- پیشینه تحقیق 4
۱-۶- چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟ 5
۱-۷- نوآوري وامتیاز تحقیق حاضر در چيست؟ 5
۱-۸- گزارشی اجمالی از فصول تحقیق 5
فصل دوم: بررسی نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 11
۲- ۱- پلورالیزم و خاستگاه آن 12
۲- ۱-۱- معناشناسی پلورالیزم دینی 12
2-1-2- بررسی پیشینه و خاستگاه پلورالیزم دینی 15
۲-۱-۲-۱- بررسی زمینه ها و عوامل فلسفی نظریه 16
۲-۱-۲-۲- بررسی زمینهها و عوامل معرفتی نظریه 19
۲-۱-۲-۳- بررسی زمینهها و عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظریه 23
۲- ۲- تبیین نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 27
۲-۲-۱- گذری کوتاه بر نظریات دکتر سروش 30
۲-۲-۲- نظر سروش درباره دین و معرفت دینی 33
۲-۲- ۳- تبیین نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 35
۲-۳- بررسی مبانی فلسفی نظریه کثرت‌گرایی دکتر سروش 44
۲-۳- ۱- مبانی فلسفی کانت 44
۲-۳-۱-۱- مبانی فلسفه کانت و تکثرگرایی 47
۲-۳-۲- هرمنوتیک 50
۲-۳-۲-۱- سروش و هرمنوتیک 54
۲-۳-۳- پرسپکتیویسم نیچه (Nietzsche Perspectivism) 60
۲-۳-۳- ۱- سروش و پرسپکتیویسم 63
۲-۳-٤- بازی‌های زبانی ویتگنشتاین (TheTheoryof Language games) 64
۲-۳-٤-۱- سروش و نظریه ی بازی‌های زبانی ویتگنشتاین 66
۲-۳- ۵- سروش و تجربه‌گرایی دینی 69
۲-۳-۵-۱- تجربه ی دینی از نگاه فیلسوفان غرب 70
۲-۳-۵-۲- تجربه دینی و نگاه عرفا 71
۲-۳-۵-۳- سروش و تجربهی دینی 76
۲- ٤- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 80
فصل سوم: بررسی نظریه وحدت متعالی ادیان دکتر نصر 82
۳-۱- سنتگرایی و خاستگاه آن 83
۳-۱-۱- معناشناسی سنت‌گرایی 83
3-۱-۱-1- معناشناسی سنت 85
3-1-1-2- بررسی واژه (Tradition) 86
3-1-1-2-1- اشتقاق و معنای لغوی 86
3-1-1-2-2- بررسی واژه سنت در معنای عرفی 87
3-1-1-2-2-1- معنای سنت در زبان عربی 87
3-1-1-2-2-2- معنای سنت در زبان فارسی 88
3-۱-1-۳- چیستی سنت در نظر عالمان سنت‌گرا 89
۳-۱-۱-۳-۱- حقیقت مطلق، بی‌صورت و فرا زمان 90
۳-۱-۱-۳-۲- تجلی صوری حقیقت‌های الوهی ازلی در زمان و مکان از طریق ظواهر و قوالب اسطوره‌ای و دینی 92
۳-۱-۲- پیشینه و خاستگاه سنت‌گرایی 94
۳-۱-۲-۱- پایه‌گزاران سنت‌گرایی 100
3-۱-۲-۱-1- رنهگنون 100
3-۱-۲-۱-2- آناندا کوماراسوامی 102
۳-۱-۲-۱-2- فریتهوف شوان 104
3-1-۳- سید حسین نصر پایه گذار سنت گرایی در ایران 106
۳-۱-۳-۱- نگاهی به زندگی حسین نصر 106
۳-۱-۳- ۲- نگاهی به آراء و افکار حسین نصر 108
۳-۱-٤- سنت و دین از نگاه نصر وسنت گرایان 112
3-2- تبیین نظریه وحدت متعالیه ادیان 114
۳-۲-۱- اصول نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان 116
۳- ۲-۱-۱-تمام ادیان مبدأ واحدی دارند 116
۳-۲-۱-۲-تفاوت جایگاه امر مطلق و مثل اعلاء 117
۳-۲-۱-۳- اصل راست آیینی 119
۳-۲-۱-٤-تمایز میان بعد ظاهری و بعد باطنی 122
۳-۲-۱-۵- وحدت باطنی و کثرت ظاهری 126
۳-۲-۱-۶- وجود عناصر متشابه در ادیان مختلف 128
۳-۲-۲- جمع بندی و نتیجه گیری بخش 130
۳-۳- مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان 131
۳-۳-۱- مبانی نظری وعرفانی نظریه ی وحدت متعالی ادیان 131
۳-۳-۱-۱- فلسفه سنت گرایان (حکمت خالده) 131
۳-۳-۱-۱-۱- حکمت خالده و نظریه وحدت متعالی ادیان 137
۳-۳-۱-۲- مبانی عرفانی نظریه وحدت متعالی ادیان 139
۳-۳-۱-۲-۱- ابن‌عربی و مبانی نظریهی وحدت متعالی ادیان 141
۳-۳-۱-۲-۱-۱- ابن‌عربی و نظریه ی وحدت وجود 142
۳-۳-۱-۲-۱-۲- ابن‌عربی و وحدتگرایی دینی 145
۳-۳-۱-۲-۱-۳- اسماء الهی و ظهور ادیان 146
۳-۳-۱-۲-۱-٤- ابن‌عربی و نظریهی وحدت متعالی ادیان 148
۳-۳-۱-۲-۲- وحدت متعالی ادیان در اندیشه مولوی 150
۳-۳-۱-۲-۲-۱- وحدت انبیاء 151
۳-۳-۱-۲-۲-۲- علت اختلاف ادیان در نگاه مولوی 152
۳-۳-۱-۲-۲-۳- یکی بودن حقیقت 154
۳-۳-۱-۲-۲-٤- گوهر دین 155
۳-۳-۱-۳- نتیجه گیری بخش 156
۳-۳ -۲- مبانی فلسفی نظریهی وحدت متعالی ادیان 156
۳-۳-۲-۱ – نصر و فلسفهی اسلامی 156
۳-۳-۲-۲- نصر و حکمت متعالیه 160
۳-۳-۲-۲-۱- اصول مابعدالطبیعی 160
۳-۳-۲-۲-۲- تشکیک در وجود 161
۳-۳-۲-۲-۳- وحدت متعالی وجود 162
۳-۳-۲- ۳- نصر و شیخ اشراق 165
۳ -۳-۲-۳-۱- نورالانوار و مباحث وجود 168
۳-۳-۲-٤- جمع بندی و نتیجه‌گیری 170
فصل چهارم: مقایسه و تطبیق دو نظریه 173
٤- مقایسه و تطبیق دو نظریه 174
٤-۱- مقدمه: جهانی‌شدن و دین 174
٤-۲- بررسی اجمالی دو نظریه 175
٤-۳- بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظریه کثرت‌گرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر 176
٤-۳-۱- حقیقت مطلق؛ عدم شناخت حقیقت مطلق، محدودیت انسانی یا نامحدودبودن حقیقت مطلق. 176
٤-۳-۲- دین و تکثر ادیان در نگاه سروش و نصر، پلورالیزم دینی یا دین جاویدان 180
٤-۳-۳- ویژگی و خصوصیات ادیان متکثر از دیدگاه سروش و نصر، بشری‌بودن یا وحیانی ‌بودن 184
٤-۳-۳-۱- دیدگاه سروش 184
٤-۳-۳-۱- ۲- تجربه دینی، هسته‌ی دین 184
٤-۳-۳-۱- ۳- وجود شخصیت بنیان‌گذار دین 185
٤-۳-۳-۱-٤- ذاتیات، اساس دین و عرضیات، صورت دین 185
٤-۳-۳-۱-۵- دین وحیانی اقلّی است نه اکثری 186
٤-۳-۳-۲- دیدگاه نصر 187
٤-۳-۳-۲-۱- دین امری قدسی است 187
٤-۳-۳-۲-۲- محوریت متون مقدس 188
٤-۳-۳-۲-۳- اهمیت سنت بنیان‌گذار دین 188
٤-۳-۳-۲-٤- تعالیم و مناسک 189
٤-۳-۳-۲-۵- ظاهر و باطن دین 189
٤-۳-٤- جمع‌بندی، مقایسه و تطبیق 190
٤-۳-٤-۱- اشتراک دیدگاه‌ها 190
٤-۳-٤-۲- اختلاف دیدگاه‌ها 191
٤-٤- جمعبندی و نتیجه‌گیری 193
منابع و مآخذ 195
الف: کتاب 196
ب: مقالات 204
ج: منابع انگلیسی 206

منابع و مآخذ

  الف: کتاب

1) قرآن کریم

2) آشوری، داریوش، دانش‌نامه سیاسی، تهران، مروارید، 1373.

3) ابن عربی، محمدبن علی، الفتوحات المکیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1420ق.

4) ————–، ده رساله مترجم، ترجمه نجیب مایل هروی، مولی، 1367.

5) ————–، فصوص الحکم، قم، الزهراء، 1370.

6) اتو، رالف، مفهوم امر قدسی (پژوهشی درباره عامل غیرعقلانی مفهوم الوهیت و نسبت آن به عامل عقلانی) ترجمه: همایون همتی، تهران، نقش جهان، 1380.

7) احمدی، بابک، ساختار هرمنوتیک، تهران، گام نو، 1389.

8) استیون، دن، فلسفه زبان دینی، نشانه نماد و داستان، ترجمه حسین نوروزی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، نشرادیان، 1384.

9) استین، رالف، فصوص الحکم، ترجمه، حسین مریدی، قم، کتاب طه، 1384.

10) اصلان، عدنان، پلورالیزم دینی و راه‌های آسمان، کثرت ادیان از نگاه جان‌هیک و سیدحسین نصر، ترجمه انشاء‌ا… رحمتی، تهران، نقش جهان، 1385.

11) انجیل یوحنا، کتب عهد عشق و عهد جدید، ترجمه شده فارسی از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی، تهران، انجمن پخش کتاب مقدسه.

12) باربور، ایان، دین و علم، ترجمه: پیروز فطورچی، تهران، سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.

13) باطنی، محمدرضا، رضوی، سپیده، فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، 1387.

14) براون، استوارت و دیگران، صد فیلسوف قرن بیستم، ترجمه: عبدالرضا سالار بهزادی، تهران، ققنوس، 1382.

15) مولوی بلخی، جلال‌الدین محمد، مثنوی معنوی، به تصحیح رینوله الین نیکسون، تهران، بهزاد، 1372.

16) ————————–، مولوی، فیه مافیه، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان‌فر، تهران، زوّار، 1386.

17) بنتون، تدویان کرایب، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهنا رسمی‌پرست و متحد، تهران، آگاه، 1391.

18) پازارگاد، بهاء‌الدین، مکتب‌های سیاسی، تهران، اقبال، 1380.

19) پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، نظریه‌ی تاویل در فلسفه‌های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، 1377.

20) پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، 1376.

21) پورحسین، قاسم، هرمنوتیک تطبیقی، بررسی همانندی فلسفه تأویل در اسلام و غرب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384.

22) تینجا، آلوین، جستارهایی در فلسفه‌ی دین، ترجمه‌ی مرتضی فتحی‌زاده، تهران، انجمن معارف، 1380.

23) جعفری، محمدتقی، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی، تهران، اسلامی، 1373.

24) جوادی آملی، عبدا… ، شریعت در آینه معرفت، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1371.

25) جوهری، اسماعیل‌بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربیه: الصحاح ، مصر، مطابع دارالکتاب العربی، 1956م.

26) جهانیگلو، رابین، در جستجوی امر قدسی، ترجمه: مصطفی شهر آیینی، تهران، نی، 1385.

27) چیتیک، ویلیام، عوالم خیال (ابن عربی رساله اختلاف ادیان) ترجمه: نجیب‌ا… شفق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385.

28) حسین‌زاده، محمد، مبانی معرفت دینی، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمنی (ره)، چاپ دوم، 1380.

29) حسینی، سیدحسین، پلورالیزم دینی، پلورالیزم در دین، تهران، سروش، 1378.

30) حییم، سلیمان، فرهنگ بزرگ انگلیسی – فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، 1368 -1362.

31) خراسانی، شرف‌الدین، از برنو تا کانت، تهران، علمی و فرهنگی، 1345.

32) خسروپناه، عبدالحسین، جریان‌شناسی فکری ایران معاصر، تهران، رشید، 1388.

33) ——————، کلام جدید، تهران، مرکز مطالعات حوزه علمیه، 1379.

34) الدمدو، کنت، سنت‌گرایی، دین در پرتو فلسفه جاویدان، ترجمه: رضا کورنگ بهشتی، تهران، حکمت، 1389.

35) دولوز، ژیل، جستاری در اندیشه‌های نیچه، ترجمه: حامد مهرپور، تهران، جامی، 1385.

36) دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، سازمان لغت‌نامه دهخدا، 1325.

37) دین‌پرست، منوچهر، سیدحسین نصر دلباخته معنویت، تهران، کویر، 1383.

38) راسخی، فروزان، روش مطالعه ادیان از دیدگاه سنت‌گرایان، خرد جاویدان، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1380.

39) رحیمیان، سعید، تجلی و ظهور در عرفان نظری، تهران، باشگاه اندیشه، 1370.

40) ریخته‌گران، محمدرضا، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، اصول و مبانی علم تفسیر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

41) سروش، عبدالکریم و دیگران، سنت و سکولاریزم، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1381.

42) ————–، اخلاق خدایان، تهران، طرح نو، 1384.

43) ————–، بسط تجربه‌ی نبوی، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1385.

44) ————–، صراط‌های مستقیم، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1378.

45) ————–، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1386.

46) سعیدی، گلبابا، فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی، تهران، شفیعی، 1383.

47) سعیدی، محمدباقر، تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383.

48) سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات، مصحح هانری کربن و سیدحسین نصر، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372.

49) ——————، آثار فارسی شیخ اشراق، به تصحیح سید حسین نصر، نامه سهروردی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1382.

50) شایگان، داریوش، ادیان و مکتب فلسفی هند، تهران، امیرکبیر، 1375.

51) ————-، هانری کربن و آفاق تفکر معنوی در اسلام، تهران، آگاه، 1371.

52) شوان، فریقهوف، اسلام و حکمت خالده، ترجمه فروزان راسخی، تهران، هرمس، 1383.

53) ————، عقل و عقل عقل، ترجمه بابک علیخانی، تهران، هرمس، 1384

54) صادقی، محسن، پلورالیزم تازه‌های اندیشه، تهران، فرهنگ، 1377.

55) صادقی، هادی، درآمدی بر کلام جدید، تهران، انجمن معارف و کتاب طه، 1378.

56) صدرالدین شیرازی، محمد، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعة، قم، مکتبة المصطفوی، بی‌تا.

57) ——————–، الرسائل، قم، مکتبة المصطفوی، بی‌تا.

58) ——————–، الشواهد الربوبیه، تعلیق و تقدیم السیدجلال‌الدین آشتیانی، مشهد، المرکز الجامعی للنشر، 1360.

59) ——————-، مفاتیج الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، 1363.

60) طبرسی، فضل‌بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1372.

61) قائمی‌نیا، علیرضا، تجربه دینی و گوهر دین، قم، بوستان کتاب، 1381.

62) قنبری، آیت، نقدی بر اومانیسم و لیبرالیسم، قم، فراز اندیشه، 1383.

63) کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، تهران، موسسه علمی و فرهنگی سروش، 1375.

64) کاکایی، قاسم، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران، هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 1381.

65) کاکلمانس، جوزف، مارتین هایدگر، پیش درآمدی، فلسفه او، ترجمه: موسی دیباج، تهران، حکمت، 1380.

66) کانت، ایمانوئل، تمهیدات، ترجمه: غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.

67) کاوی، آنتونی‌پل، آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره‌ی انگلیسی فارسی، ترجمه امیرعلی راستدد، تهران، رهنما، 1372.

68) کروز، موریس، فلسفه هایدگر، ترجمه: دکتر محمود نوایی، تهران، حکمت، 1378.

69) کوربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه: جواد طباطبایی، تهران، مینوی خرد، 1391.

70) ………………….، تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه: انشاء‌ا… رحمتی، تهران، نشرجامی، 1383.

71) گلین، ریچاردز، رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی (به سوی الهیات ناظر به همه ادیان) ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، احمدرضا مفتاح، قم، حوزه علمیه مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.

72) گنون، رنه، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری، تهران، امیرکبیر، 1372.

73) لاهوری، اقبال، احیاء اندیشه دینی اسلام، ترجمه محمد بقایی (ماکان)، تهران، فردوس، 1388.

74) لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، تهران، موسسه طه، 1379.

75) ————-، چرا سنت‌گرا نیستیم، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1380.

76) لودویگ، رالف، راهنمای مطالعه سنجش خردناب، ترجمه رحمان انشاری، تهران، مهراندیش 1387.

77) مسجد جامعی، احمد و دیگران، دین‌پژوهی در جهان معاصر، قم، بوستان کتاب، 1390.

78) مک کواری، جان، تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه بهزاد سالکی تهران، امیرکبیر، تهران، 1378.

79) ملکیان، مصطفی، راهی به رهایی، جستارهایی در عقلانیت و معنویت، تهران، نگاه معاصر، 1384.

80) ————، مشتاقی و مهجوری، تهران، نگاه معاصر، 1391.

81) مگی، برایان، فلاسفه بزرگ، ترجمه عزت‌ا… فولادوند، تهران، خوارزمی، 1379

82) نصر، سیدحسین، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، انشاء‌ا… رحمتی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1383.

83) ————-، آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، تهران، 1382

84) ————-، آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز، ترجمه دکتر حسین حیدری – محمدهادی امینی، تهران، قصیده‌سراف 1382.

85) ————-، جاودان خرد (مجموعه مقالات دکتر سیدحسین نصر) به اهتمام دکتر سیدحسین حسینی، تهران، چاپ دیبا، 1386.

86) ————-، در غربت غربی، مترجم امیرنصری، تهران، رسا، 1383.

87) ————-، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاء‌ا… رحمتی، تهران، نشر نی، 1385.

88) ————-، سنت عقلا اسلامی در ایران، تهران، حکمت، قصیده‌سرا، 1383.

89) ————-، سه حکیم مسلمان، ترجمه: احمد آرام، تهران، کتاب‌فروشی سروش با همکاری موسسه فرانکلین، اسفند1345.

90) ————-، صدرالمتألهین شیرازی و حکمت متعالیه، ترجمه: حسین سوزنچی، تهران، سهروردی، 1382.

91) —————، قلب اسلام، ترجمه مصطفی شهرآیینی، تهران، حقیقت، 1382.

92) —————، معارف اسلامی در جهان معاصر، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1389.

93) —————، معرفت امر قدسی، ترجمه: فرزاد، حاجی میرزایی، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

94) —————، معرفت و معنویت، ترجمه: انشاء‌ا… رحمتی، تهران، سهروردی، 1380.

95) —————، نیاز به علم مقدس، ترجمهک حسن میانداری، قم، طه، 1379.

96) —————، هنر و معنویت اسلامی، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران، دفتر مطالعات دینی هنر، 1375.

97) نصری، عبدا… ، راز متن (هرمنوتیک قرائت‌پذیری متن منطق فهم متن)، تهران، سروش، 1389.

98) نیچه، فردریس ویلهم، خواست و اراده‌ی معطوف به قدرت، ترجمه: رویا منجم، تهران، 1377.

99) —————–، فلسفه معرفت و حقیقت، ترجمهک مراد فرهادپور، تهران، هرمس، 1380.

100) واعظی، احمد، درآمدی بر هرمنوتیک، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375.

101) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش‌های فلسفی، ترجمه: فریدون فاطمی، نشر مرکز، 1380.

102) هادسون، ویلیام دانلد، ویتگنشتاین، ربط فلسفه او به باوردینی، ترجمه: مصطفی ملکیان، تهران، گروس، 1378.

103) هارتناک، یوستوس، نظریه شناخت کانت، ترجمه علی حقی، تهران، علمی و فرهنگی، 1376.

104) —————، ویتگنشتاین، ترجمه: منوچهر بزرگ‌مهر، تهران، خوارزمی، 1360.

105) هیک، جان، فلسفه‌ی دین، ترجمه‌ی بهرام‌راد، تهران، هدی، 1372.

106) ——–، مباحث پلورالیزم دینی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تبیان، 1376.

107) الیاده، میرچا، دین‌پژوهی، ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375.

108) یاسپرس، کارل، کانت، ترجمه عبدالحسین نقیب‌زاده، تهران، کتابخانه طهوری، 1372.

ب: مقالات

1) آذرشب، فرشته، کندی نخستین فیلسوف اسلامی، کیهان فرهنگی، شماره200، 1388

2) اصلان، عدنان، ادیان و مفهوم ذات غایی مصاحبه، جان‌هیک و سیدحسین نصر، ترجمه: احمدرضا جلیلی، معرفت، شماره23، زمستان1376.

3) اینوود، مایکل، درآمدی بر هرمنوتیک، ترجمه: سیدنصیر احمد حسینی، معرفت، شماره78، خرد، 1383.

4) پازوکی، شهرام، تأملی بر معنای یقین در فلسفه دکارت، فرهنگ فلسفی، شماره11، 1371.

5) پازوکی، شهرام، دکارت و مدرنیته، فصل‌نامه فرهنگ فلسفی، شماره1، 1379.

6) جمادی، سیاوش و دیگران، نیچه به روایت یاسپرس، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مرداد1383.

7) جوادی، نصرا… ، انقلاب کپرنیکی، تأملی درباره‌ی سمپوزیسم اسلام و مسیحیت ارتدکس، دانش، سال دوازدهم، شماره69، 1371.

8) ربانی گلپایگانی، علی، کالبدشکافی، پلورالیزم دینی، کتاب نقد شماره4، 1376.

9) ساجدی، ابوالفضل، ایمان‌گرایی و فلسفه ویتگنشتاین، قبسات، شماره23، 1384.

10) سروش، عبدالکریم، صورتی بر بی‌صورتی، گفتگوی جان‌هیک و عبدالکریم سروش، ترجمه: جلال‌ توکلیان و سروش دباغ، مدرسه، شماره 2، آذر 1384.

11) عارفی، عباس، قرائت دین و چالش معیار، قبسات، شماره23، بهار 1384.

12) عالم‌زاده، مریم، الگوی ایده‌آل دینداری در گفتمان سنت‌گرایی معاصر (مطالعه سوری آراء و سیدحسین نصر) نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 2، بهار و تابستان 1389.

13) فرهادپور، مراد و دیگران، پلورالیزم دینی، کیان، سال پنجم، شماره28، 1374.

14) لگنهاوزن، محمد و حسین بشریه، اقتراح، سنت‌گرایی و تجدد در نظرخواهی از دانشوران، شماره 17 و 18، زمستان و بهار 77 و 78.

15) لگنهاوزن، محمد، نکاتی چند پیرامون پلورالیزم دینی، آقایان سیدحسین نصر و جان‌هیک، مترجم: احمدرضا حبیبی، معرفت، شماره24، بهار 1377.

16) محمد رضایی، محمد، مبانی پلورالیزم دینی، اندیشه‌های فلسفی، سال اول، شماره اول، زمستان 1383.

17) نصر، سیدحسین، دین، دولت، مدرنیته و مذهب، آیینه اندیشه، شماره6، اسفند86.

18) هاروی، وان، هرمنوتیک و تاریخچه‌ی آن، ترجمه: مریم امینی، کیان، شماره42، 1377.

 ج: منابع انگلیسی

1 Alstan, William, Religion Experience as perception of God, axford university press, Newyork, 1996.

2 Alston, William, Religion, in: the Encyclopedia of Philosophy, Edited by: Paul Edward, Macmillin Publishing co newyok 1998 Vol 3.

3 Clrak, Maudemarie, Nietzche, Freidrich, Routledge Encyelopedia of Philosophy, London Vol 7.

4 Editoral staff, websters Third New International Dictionary of English Language unabridged, Encyclipedia Britanica, Chicago, 1961.

5 Graig, Edward, Pluralism, in Routhledge Encyclopedia of Philosophy, Landon 1998 vo17.

6 Hich, John, Problem of religious pluralism, st, Martins press, 1985.

7 Nasr, Seyyed Hossein, Islamic life and Thought, Albany, State University press 1981.

8 Quinn, Philip, L, Religious Pluralism, In Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998, Vol 8.

9 Shills, Edward, Tradition, Comprative studies in Society and History, Special Issue in Tradition and Modernity, Vol 13 No. 2, 1971.

چکیده

یکی از مهم‌ترین سوالات ما در عرصه معرفت شناسی دینی مسأله پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی است. آن چه اكنون محل سؤال واقع گرديده است اصل وجود كثرت اديان نيست بلكه تبيين علت این كثرت‌هاست. نظریه “پلوراليزم يا كثرت گرايي دینی” از یکسو و نظریه “وحدت متعالی ادیان” از سویی دیگر واکنش هایی است که نسبت به این مسئله مطرح گردیده است. پلورالیزم به دنبال راهی برای اثبات حقانیت ادیان گوناگون و رستگاری پیروان آن هاست. دکتر سروش به عنوان حامی این تفکر با بهره گیری از معرفت شناسی کانت و هرمنوتیک فلسفی ادعا می کند که پیروان ادیان مختلف به حقیقت فی نفسه دسترسی ندارند و فقط نمودی از امر مطلق را دریافت می‌کنند. او قلمرو معرفت‌شناسی کانت را از تجربه های حسی فراتر دانسته، آن را شامل تجربه‌های دینی نیز می داند. از دیدگاه سروش در واقع هسته ی اولیه ی تمام ادیان تجربه های دینی آن هاست و این فرهنگ ها و ادراکات گوناگون است که در ارائه ی تفسیر این تجربه دخالت کرده، تفسیر های متکثر از آن ارائه می دهد. دکتر نصر هم به عنوان نماینده ی جریان سنت گرایی با استفاده از مبانی ای که عمدتا متأثر از سنت گرایانی چون شوآن وگنون و نیز عرفان اسلامی است قائل به نظریه ی وحدت باطنی ادیان است. او اولاً باطن اديان را يكي مي داند؛ هر چند ظاهر آنها با هم ناسازگار باشند؛ دوم، حكمت باطني و جاودان را امري مشترك در ميان اديان مي بيند كه توان ايجاد سازگاري ميان اديان را دارد؛ و سوم آنكه همة اديان بزرگ را داراي ريشه اي الهي مي داند. در مقام مقایسه بزرگترین وجه تشابه این دو دیدگاه اعتقاد به حقانیت ادیان بزرگ تاریخی و رستگاری پیروان آنها است و بزرگترین وجه تفاوت آنان در مبانی آن دو برای اتخاذ چنین موضعی است. سروش از مبانی فلسفی کانت و هرمنوتیک فلسفی در این جهت بهره می برد و نصر از مبانی سنت گرایان، بویژه اعتقاد آنان به ریشه واحد ادیان و نظریه جاودان خرد.

کلید واژه:معرفت شناسی دینی، پلورالیزم دینی، عبدالکریم سروش، وحدت متعالی ادیان، سید حسین نصر حکمت خالده

فصل اول: مقدمات بحث

۱- مقدمه

۱-۱- تعريف مسئله و تبيين موضوع

تنوع و تکثر ادیان و مذاهب در جهان ما به گونه‌ای است که نمی‌توان یک دین را مرکز توجه قرار داد و سایر ادیان را نادیده گرفت. امروزه ارتباطات به گونه‌ای است که پیروان ادیان را وا داشته است تا به یکدیگر توجه کنند. با ظهور تجددگرایی در الهیات پژوهشی و پیشرفت فناوری و مسئله جهانی‌شدن، تکثرگرایی دینی به صورت یکی از عرصه‌های مهم فلسفه دین درآمده است. مسئله‌ای که ابتدا از جانب فیلسوفان غرب و در نهایت نماینده‌ی برجسته آن‌ها جان هیک مطرح شد. باید گفت چون ما با تکثرات فراوانی در جهان مواجهیم، تبیین این مسئله برای پژوهشگران عرصه‌ی دین از اهمیت شایانی برخوردار است و از آنجا كه هر دينداري به دين خود پايبند است و اديان ديگر را نسبت به دين خود ناقص مي‌شمارد، نظرگاه‌ها و دلايل زيادي براي موضوع یاد شده بیان گردیده و ذهن متفكران ايراني معاصر را نيز به خود مشغول داشته است و آنان با اعتقاد به كثرت‌گرايي یا وحدت متعالی ادیان اصول و مباني ديدگاه خود را رواج داده و طرفداران پر شماري يافتند.

این دیدگاه‌ها در چهارچوب تعریف‌های گوناگونی در میان نواندیشان مسلمان مطرح شده است. از جمله‌ی آن‌ها دکتر سروش به عنوان نظریه پرداز ومتفکری نوگرا، بر این باور است که کثرتی که در عالم با آن مواجهیم حادثه‌ای طبیعی و نا زدودنی است و با هدایت‌گری خداوند و سعادت جویی آدمیان ملائمت دارد. از جانب دیگر دکتر نصر به عنوان نظریه‌پرداز سنت‌گرا در موضعی مقابل اما در عین حال شبیه، بر این باور است که سر چشمه‌ی ادیان، یک مبدأ الهی است و همه تجلّی یک حقیقت‌اند و تنها در ظاهر با هم تفاوت هایی دارند و در نتیجه ادیان دارای وحدت متعالی هستند.

هدف اصلی این نوشتار پاسخ به این سئوال است که با وجود تفاوت دو دیدگاه یاد شده آیا می‌توان نقاط مشترکی در آنها یافت؟

۱-۲- ضرورت تحقيق و هدف

در جامعه‌ی ديني ما چالش‌هايي وجود دارد كه با ريشه‌يابي آن‌ها به اين نكته پي مي‌بريم كه مشكل اساسي در عدم توفيق جوامع ديني برای رفع مشكلاتشان به واسطه معرفتي است كه آن‌ها نسبت به پديده دين دارند. بدين ترتيب مباحث معرفت‌شناسي ديني از جمله كثرت‌گرايي ديني كه نظريه ايست هم دين‌شناسانه و هم معرف‌شناسانه در باب حق‌بودن اديان و محق‌بودن دين‌داران و نظریه وحدت متعالی ادیان که تمامی ادیان را به مثابه‌ی راه‌های پر فراز و نشیبی می‌داند که سرانجام انسان را به قله وحدت و کامیابی می‌رسانند. در جوامع ديني معاصر از اهميتي دو چندان برخوردار شده است.

در ميان متفكران ايراني تكثرگرايي را در نيمه دوم قرن 20 ابتدا محمدحسین ميمندي نژاد مطرح کرد[1] اما رواج و گسترش جدي‌تر اين نظريه در ايران با ترجمه كتاب‌هاي «فلسفه دين» و «مباحث پلوراليزم ديني» جان‌هيك و تأليف «صراط‌هاي مستقيم» عبدالكريم سروش صورت گرفت و طرفداران زيادي پيدا نموده و گفتمان‌ها و كتب زيادي در تأييد و نقد آن بيان و نگاشته شد. اين متفكران در طرح مباحث خود از مباني فلسفي به ویژه مباني فلسفي غربي بسیار بهره برده‌اند. از سوی دیگر سنت‌گرایان که در مقابله با تجدد‌گرایی بر آمدند عهده‌دار شرح و بیان حکمت خالده‌اند که در بطن ادیان گوناگون و در پس صور متکثر سنت‌های متفاوت جهان قرار دارد. «وحدت متعالی ادیان» که نام نخستین اثر “شوان” است حاکی از پلورالیسم خاص این دیدگاه است. دکتر نصر نیز به عنوان یک فیلسوف سنت‌گرا مهم‌ترین چالش فراروی اسلام را از یک سو سکولاریسم و از سوی دیگر چالش تنوع ادیان و پلورالیزم دینی می‌داند و از آنجا که در قلب منظومه‌ی فکری نصر، عرفان و تصوف اسلامی قرار دارد، مبانی و دلایل او بر وحدت متعالی ادیان برگرفته از عرفان نظری و تفکر صوفیانه است.

۱-۳- پرسش ‌های اساسی تحقیق

مبانی و محتوا و نتایج نظریه تکثرگرایی دکتر سروش چیست؟

2- مبانی و محتوا و نتایج نظریه وحدت متعالی ادیان دکتر نصر چیست؟

3- این دو نظریه در مبانی و محتوا و نتایج، چه اختلافات و نقاط مشترکی دارند؟

۱-٤- فرضيه‌ها و پاسخ‌هاي احتمالي تحقيق

۱- به طور كلي طراحان پلوراليزم معتقدند كه هدف از طرح پلوراليزم، جلوگيري از جنگ و نزاع انسان‌ها است. بنا به گفته‌ی سروش «كثرت‌گرايي ديني نظريه‌اي است معرفت‌شناسانه و دين‌شناسانه در باب حق‌بودن اديان و محق‌بودن دينداران و اين كثرت نازدودني و نارفتني است و حادثه‌ اي طبيعي و مقتضاي ادراك آدميان است»[2]

هدف اين نظريه؛ امكان مشروعيت فهم‌هاي ديگر به غير از فهم رايج و قرائت رسمي است، او معتقد است که کثرت نازدودنی ادیان مسئله‌ای طبیعی است و با هدایت‌گری خداوند، تمام ادیان از حقانیت یکسانی برخوردارند. مبانی معرفتی دکتر سروش ابتدا در چهارچوب فلسفی کانت شکل می‌گیرد و بعدها تحت تأثیر هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، تجربه‌گرایی دینی شلایر ماخر، پرسپکتویسم نیچه و بهره‌گیری از عارفان قرار می‌گیرد.

۲- از دیدگاه سنت‌گرایان براساس نظریه وحدت متعالی ادیان اثبات برتری یک دین نسبت به ادیان دیگری بلاموضوع است؛ چرا که همه‌ی ادیان از منبع واحدی سرچشمه می‌گیرند پس با تکیه بر آن می‌توان به تساهل و تفاهم در میان ادیان رسید و دیگر این‌که به واسطه این نظریه می‌توان تفاوت‌های صوری و همگرایی ذاتی میان ادیان را درک کرد. وی در نظریه وحدت متعالی ادیان بر این باور است که همه ادیان تجلی یک دین واحد هستند و ما یک دین بیشتر نداریم با اين بيان، او اولاً باطن اديان را يكي مي داند؛ هر چند ظاهر آنها با هم ناسازگار باشند؛ دوم، حكمت باطني و جاودان را امري مشترك در ميان اديان مي‌بيند كه توان ايجاد سازگاري ميان اديان را دارد؛ و سوم آن‌كه همة اديان بزرگ را داراي ريشه‌اي الهي مي‌داند. چهارچوب فکری دکتر نصر در ابتدا با الهام از ای.کی. کواماراسوامی، بورکهارت و خصوصاً فریتهوف شوان بر مبنای فلسفه جاویدان شکل می‌گیرد و سپس تحت تاثیر عرفان نظری و صوف اسلامی به ویژه عرفان ابن‌عربی و مولوی قرار گرفته، با بهره‌گیری از فیلسوفان اسلامی چون شیخ اشراق و ملاصدرا مبانی نظریه‌ی خود را پایه‌ریزی می‌کند.

۳- با توجه به اینکه نظریه سروش و نصر هر دو قرائتی جداگانه از کثرت‌گرایی‌اند، اما آنچه قابل ملاحظه است نتیجه و هدف آن‌ها است. گرچه هردو در مبانی و محتوا با یکدیگر اختلاف‌ نظر دارند، اما در نتیجه و هدف به یکدیگر نزدیک می‌شوند و باید گفت هرچند به دشواری می‌توان اشتراکاتی را در میان آن‌ها یافت، اما در مقام مقایسه بزرگ‌ترین وجه تشابه دغدغه‌ی فکری ایشان برای اثبات حقانیت ادیان و رستگاری پیروان آن‌ها است و استفاده‌ی سروش از مبانی تجربه‌گرایانه و اعتقادش به انسانی‌بودن آموزه‌ها و تفاوت‌های ادیان و لزوم جرح وتعدیل آن‌ها و در مقابل، الهی و آسمانی دانستن تمام آموزه‌های ادیان مختلف و جایز ندانستن دستکاری آنها از نظر نصر بارزترین وجه اختلاف این دو متفکر است.

1-5- پیشینه تحقیق

در این زمینه تاکنون پژوهش‌هایی مرتبط با نظریات و افکار نواندیشان معاصر انجام شده است که نمونه‌هایی از آن به شرح ذیل است :

۱- بررسی دیدگاه سیدحسین نصر و عبدالکریم سروش در باب معرفت دینی (پایان نامه) ۱۳۸۹، دانشگاه علامه طباطبایی، سیده مریم هاشمی فخر

۲- بررسی ونقد مبانی و ادله کثرت گرایی دینی از دیدگاه جان هیک ودکتر نصر و علامه طباطبایی(پایان نامه) ۱۳۸۵، دانشگاه قم، جواد دانش

۳ – نقد وبررسی پلورالسیم از دیدگاه اندیشمندان معاصر ایران (پایان نامه) ۱۳۸۵، دانشگاه تربیت معلم تهران، مهدی پور اسماعیلی

۱-۶- چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟

در این تحقیق سعی می‌شود اندیشه‌های دو متفکر ونظریه‌پرداز که یکی نماینده‌ی تجددگرایی و دیگری نماینده‌ی سنت‌گرایی است مورد بررسی قرار گیرد کسانی که تأثیر افکارشان بر ایران معاصر بسیار عمیق است. در پی آن هستیم که در ابتدا مبانی فکری و معرفتی این دو متفکر را بازشناسی و سپس محتوای دو نظریه را جداگانه بررسی کرده، اختلاف‌ها و نقاط مشترک این دو رویکرد را نشان دهیم. عمدتاً كاربردهايي كه از چنين تحقيق‌هاي بنيادي متصور است بهره‌هاي نظري است از جمله شناخت انديشه‌هاي دو اندیشمند معاصر که یکی روشن‌فكر دینی و دیگری نماینده‌ی جریان سنت‌گرایی به شمار می‌روند و تأثير انديشه‌های ایشان بر افكار ديني در ايران معاصر بسيار عميق است و مي‌تواند ما را در شناخت دين در عصر جديد ياري كند.

۱-۷- نوآوري وامتیاز تحقیق حاضر در چيست؟

تاکنون کتب و پایان نامه ها و مقالات بسیاری به نقد و بررسی این دو نظریه پرداخته‌اند، ليكن تحليل و بررسي همه جانبه‌ي مباني فکری، فلسفي و عرفانی حاكم بر این دو نظریه انجام نپذيرفته است. افزون بر این تاکنون به بررسی مقایسه‌ای این دو نظریه از نگاه این دو متفکر پرداخته نشده است كه در اين تحقيق مباني فکری، فلسفي و عرفانی هر دو نظریه استخراج و بررسي مي‌گردد و در پایان به بررسی مقایسه‌ای میان این دو نظریه پرداخته می‌شود.

۱-۸- گزارشی اجمالی از فصول تحقیق

مباحث و مسائل مربوط به دين‌شناسي در تاريخ معرفت بشري همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده است.

هرچند بشر در سير تحول و تغيير فرهنگ و تمدن خود، تلقي واحدي از دين نداشته است، ولي هميشه دين را به مثابه امري الهي و حياتي و ماوراء طبيعي و تنها طريق كمال و رستگاري در اثرگذاري در همه‌ي فعاليت‌هاي انساني مشاهده نموده است. اين حاكي از نوعي تعامل دوسويه، ميان دين و حيات بشري است. در اين نوع ارتباط به تناسب تنوع و تكثر فرهنگ‌ها، ‌اديان نيز متكثر و متنوع گرديده‌اند، طوري كه هر شكل از حيات بشري، رويكرد خاص خود را نسبت به امر الهي ارائه كرده است. اين تكثر، امري اعتباري نيست كه بتوان در جايي بيرون از قراردادهاي بشري آن را حل و فصل كرد؛ بلكه بايد آن را امري واقعي به شمار آورد كه از زمان‌هاي گذشته نيز مورد توجه بوده است، اما آنچه باعث تمايز دوره جديد با گذشته شده، ابهام‌ها و پرسش‌هايي است كه موجب پديدآمدن مسائل تازه‌اي در الهيات و فلسفه‌‌ي دين شده است. آنچه اكنون محل سؤال واقع گرديده است. اصل وجود كثرت اديان نيست، بلكه تبيين علت كثرت آن‌هاست. به عبارتي سئوال از ربط و نسبت اديان با حقانيت آن‌هاست. اين‌كه آيا همه‌ي اديان بر حق‌اند يا فقط يك دين حق وجود دارد؟ پلوراليزم يا كثرت‌گرايي از یک سو و اعتقاد به وحدت متعالی ادیان از سویی دیگر از پاسخ‌هاي ممكني است كه در برابر اين پرسش‌ها ارائه شده است.

سعی ما در این رساله بر این است که با تبیین دو نظریه و بررسی مبانی و نتایج آنها از منظر سروش و نصر به مقایسه دو دیدگاه بپردازیم.

درفصل دوم این رساله: در ابتدا با بررسی پلورالیزم و خاستگاه آن به معناشناسی پلورالیزم دینی و بررسی پیشینه وخاستگاه آن می‌پردازیم. سعی ما بر این است که در این قسمت از پژوهش به بررسی عوامل و خاستگاه‌های پلورالیزم دینی در سه بخش: زمینه‌ها وعوامل فلسفی، زمینه‌ها و عوامل معرفتی و زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازیم.

در بخش بعد در این فصل به سراغ تبیین نظریه از دیدگاه سروش می‌رویم. در واقع پلوراليزم، تبيين‌كننده‌ي تنوعي است كه در حوزه‌هاي گوناگون معرفتي و وجودي مشاهده مي‌شود و به همين دليل نيز گستره‌ی وسيعي را پوشش مي‌دهد، ولي آنچه در اين رساله مد‌نظر ماست، وجه ديني پلوراليزم، يا پلوراليزم ديني است.

در جامعه‌ي ديني ما عبدالكريم دباغ(سروش) پدرخوانده روشنفكري ايران ناميده مي‌شود و محور اصلي نظريات او قبض و بسط است كه اين نظريه مكانيزم‌هاي تغيير فهم ديني است و اثر نتيجه‌گيري‌هاي وي در قبض و بسط، نظريه‌ي ديگري همچون پلوراليزم ديني و صراط‌هاي مستقيم است. او که از مهم ترين مروّجان پلوراليزم ديني در ايران است. سعي دارد تا با تقدس‌زدايي از گزاره‌هاي ديني و نظام اخلاقي – سياسي برآمده از آن، روايتي انسان‌گرايانه از دين و سياست عرضه كند. روايتي كه به گمان وي قادر است نقش ظاهراً فراموش شده‌ي انسان زميني را در به دست‌گرفتن سرنوشت خويش بار ديگر احياء و تقويت كند.

سروش در بسط ديدگاه‌هايش از انديشه‌هايي بهره مي‌گيرد كه تقريباً منشأ آن‌ها را مي توان در غرب جستجو كرد. پس از گذری کوتاه بر نظریات دکتر سروش و بررسی نظریاتش درباره‌ی دین و معرفت دینی به تبیین نظریه تکثرگرایی وی می پردازیم. وی نظریه‌ی خود را بر ده مبنا بنا می‌کند و معتقد است که كثرت‌گرايي ديني نظريه‌اي است معرفت‌شناسانه و دين‌شناسانه در باب حق‌بودن اديان و محق‌بودن دينداران و اين كثرت نازدودني و نارفتني است و حادثه‌اي طبيعي و مقتضاي ادراك آدميان است.

پس از تبیین نظریه‌ تکثرگرایی وی به بررسی مبانی فلسفی نظریه‌اش می پردازیم، ابتدا به بررسی دیدگاه کانت در زمینه تفکیک نومن از فنومن و تأثیر آن بر نظریه کثرت‌گرایی پرداخته می شود سپس به نقش مؤثر هرمنوتیک گادامر و اهمیت متن و تفسیر متون می‌پردازیم. بعد از آن پرسپکتویسم نیچه و تأثیر پیش‌فرض‌ها در برخورد با دین به عنوان یکی از مبانی نظریه مطرح می‌شود. بازی‌های زبانی ویتگنشتاین یکی دیگر از مبانی است که براساس آن زبان پیکره‌ای از بازی‌های زبانی مختلف است. سروش نظریه بازی‌های زبانی را در قالب دین می‌آورد و در تبیین نظریه‌اش از آن بهره می‌برد.

تجربه‌گرایی دینی و دیدگاه عرفا آخرین مبنای فکری سروش در تبیین نظریه‌اش می‌باشد، که براساس آن تجربه دینی را گوهر هر دین می‌داند و از نظر او امر مشترک خدامحوری است و باورها و اعمال گوناگون در ادیان تنها شیوه‌هایی برای رسیدن به این امر واحد مشترک هستند.

در فصل سوم این رساله: به بررسی نظریه وحدت متعالی ادیان دکتر نصر پرداخته می‌شود.

آغاز این فصل با عنوان سنت‌گرایی و خاستگاه آن، ابتدا به معنا شناسی واژه سنت در فرهنگ‌ها و در معنای لغوی و عرفی آن و سپس چیستی سنت در نظر عالمان سنت‌گرا می‌پردازد.

سپس به بررسی پیشینه و خاستگاه پلورالیزم پرداخته شده است. البته باید گفت که سابقه تاریخی سنت‌گرایی به عنوان رویکردی آگاهانه در مقابل انسان متجدد با مساعی رنه‌گنون، عالم و حکیم و عارف فرانسوی و آناندا کنتیش کوماراسوامی، عالم، هنرشناس و حکیم سیلانی و فریتهوف شوان که بزرگ‌ترین شارح و مفسر سنت است، هویت و موجودیت مستقلی یافت و اندیشمندان بسیاری را از جمله حسین نصر به خود جلب کرد.

بر همین اساس به طور اجمالی به نقش این سه اندیشمند در شکل‌گیری این جریان پرداخته‌ایم و پس از این نگاهی اجمالی به زندگی و اندیشه‌های سیدحسین نصر به عنوان نظریه‌پرداز وحدت متعالی ادیان داریم.

در بخش بعد به بررسی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان می‌پردازیم، اما از آن‌جا که دین و سنت دو معنای گره خورده با هم در مکتب سنت‌گرایان هستند باید به بررسی این دو مورد در سنت‌گرایی پرداخت. پس از این نظریه وحدت متعالی ادیان را مطرح کرده و سپس به تبیین ادلّه آن از دیدگاه نصر می‌پردازیم.

سپس در این فصل به مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان می‌پردازیم. مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان به دو بخش تقسیم می شود: ۱- مبانی نظری و عرفانی نظریه ۲- مبانی فلسفی آن.

بخش اول که شامل: ۱- فلسفه سنت‌گرایان می‌باشد که حكمت خالده را به عنوان یکی از مبانی اصلی و تشریح‌کننده منظومه فکری سنت‌گرایان معرفی می‌کند. از جمله ويژگي‌هاي حكمت خالده، كاركرد فهم اديان مختلف است. رويكرد حكمت جاويد به دين‌پژوهي، همان رويكرد سنتي است و اصلي كه تمام سنت‌گرايان بر آن اتفاق‌نظر دارند، اصل راست ديني است كه مراتب ظاهر و باطن دين را در بر مي‌گيرد. نصر به عنوان چهره‌اي شاخص در اين جريان، باور دارد كه حكمت جاويد مي‌تواند كليد فهم كامل و تمام عياري هم براي دين و همه براي اديان و نيز پيچيدگي‌ها و رمز و رازهاي يك دين واحد، اهميت و ارزش كثرت اديان و روابط متقابلشان به دست دهد.

۲- در قسمت بعدی در همین بخش به بررسی مبانی عرفانی نظریه پرداختیم. ابتدا به معرفی عرفان و تقسیم آن به دو بخش نظری و عملی می‌پردازیم و سپس تأثیر آن به عنوان یکی از مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان بیان شده است. برای تبیین این بخش لازم است ابتدا به ابن‌عربی و نظریه وحدت وجود نظری داشته باشیم، اما بعد از آن به بررسی اندیشه‌های وحدت‌گرایانه‌ی ابن‌عربی و دیدگاه او درباره‌ی اسماء الهی و ظهور ادیان در اندیشه‌اش پرداخته، در نهایت نیز نظر وی را در خصوص نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان بیان می‌کنیم.

از آنجا که بعد از ابن‌عربی، مولوی از تأثیرگذارترین عارفان بر نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان نصر به شمار می رود، ادامه‌ی بحث به بیان دیدگاه‌های وی اختصاص می‌یابد.

پس از این به بخش دوم؛ یعنی بررسی مبانی فلسفی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان پرداخته‌ایم به شکلی که در ابتدا ویژگی‌های فلسفه اسلامی را از نگاه سنت‌گرایان مورد توجه قرار می‌دهیم و سپس به تأثیرپذیری نصر از حکمت متعالیه نگاهی داریم به شکلی که تأثیر۱- اصول مابعدالطبیعی، ۲- تشکیک در وجود و ۳- وحدت متعالی وجود در حکمت متعالیه را برنظریه‌ی نصر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

[1] ر.ک : لگنهاوزن ، محمد ، اسلام و کثرت گرایی دینی، صص 34-35

[2]. سروش، عبدالکریم، صراط‌های مستقیم، ص2.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122