پايان نامه بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1مقدمه و مروری بر کارهای گذشته1
1‌.1‌مقدمه2
1‌.2‌پیشینه تحقیق3
1‌.3‌معرفي موضوع تحقيق6
1‌.4‌فرضیه های تحقیق7
1‌.5‌مراحل انجام تحقیق8
1‌.6‌اهداف مهم و نوآوريهاي تحقيق کنوني8
1‌.7‌مروری بر فصلهای ارائه شده9
2روابط پایه مواد10
2‌.1‌مقدمه11
2‌.2‌مواد كامپوزيت11
2‌.3‌نقش کامپوزیت در صنعت خودروسازی12
2‌.4‌مقدمه ای بر آلیاژهای حافظه دار15
2‌.5‌ویژگیها و کاربردهای آلیاژهای حافظه دار18
2‌.6‌خاصیت حافظه دار بودن18
2‌.7‌خاصيت سوپرالاستيسيته(فوق‌كشساني)21
2‌.8‌قابلیت استهلاک23
2‌.9‌انواع آلیاژهای حافظه دار24
2‌.10‌روابط پایه در مواد کامپوزیت25
2‌.10‌.1‌روابط حاکم برای تنش صفحه ای25
2‌.10‌.2‌انواع تئوریهای موجود برای سازه ها27
2‌.10‌.3‌تئوری مرتبه اول برای صفحات کامپوزیتی28
2‌.10‌.4‌فاکتور تصحیح برشی31
2‌.10‌.5‌میکرومکانیک یک تک لایه تک جهته32
2‌.11‌روابط پایه مواد حافظه دار34
2‌.11‌.1‌مدلهای میکرو35
2‌.11‌.2‌مدلهای میکرو – ماکرو35
2‌.11‌.3‌مدلهای ماکرو35
2‌.11‌.4‌مدل فوق کشسان آریچیو (1997)35
2‌.11‌.5‌مدل فوق کشسان آریچیو (2003)36
2‌.11‌.6‌مدل شبه‌الاستيك ترمومكانيكي كالت (2001)36
2‌.11‌.7‌مدل شبه‌الاستيك سيلك (2002)37
2‌.11‌.8‌مدل شبه‌الاستيك رزنر (2002)37
2‌.11‌.9‌بارگذاري و باربرداري نسبي38
3فرمولبندی روابط حاکم بر ورق کامپوزیتی تقویت شده با الیاف حافظه دار43
3‌.1‌روابط کرنش – تغییر مکان44
3‌.2‌تئوریهای تغییر شکل برشی مرتبه بالا45
3‌.3‌تئوری مرتبه اول برشی (ميندلين – رايزنر)46
3‌.4‌مدلسازی المان محدود48
3‌.4‌.1‌المانهاي سرنديپيتي48
3‌.5‌معادلات حرکت50
3‌.6‌شرایط مرزی52
4روشهاي حل عددي معادلات حاکم بر رفتار استاتيکي و ديناميکي ورقهاي حافظه دار53
4‌.1‌حل زمانی54
4‌.2‌روش نیوتن رافسن56
4‌.3‌روش نیوتن – رافسن تغییر یافته60
4‌.4‌معیار همگرایی60
4‌.5‌روش نيومارک62
4‌.6‌مسائل ديناميکي غير خطي66
5بررسي نتايج حاصل از تحليل خمش ورق حافظهدار68
5‌.1‌مقايسه نتايج با تحقيقات پيشين69
5‌.2‌تعریف مساله70
5‌.3‌دسته‌بندي موضوعات مورد بررسي در مساله70
5‌.3‌.1‌دسته‌بندي از لحاظ ماده پايه71
5‌.3‌.2‌دسته‌بندي از لحاظ شرايط مرزي71
5‌.4‌مشخصات مواد72
5‌.5‌بررسي رفتار ورق ساخته شده از مواد SMA خالص73
5‌.6‌بررسي تاثير درصد حجمي ماده SMA بر رفتار خمشي ورق کامپوزيت حافظهدار74
5‌.7‌بررسي تاثير نوع چيدمان الياف در خمش ورق کامپوزيت حافظه دار75
5‌.8‌بررسي تاثير شرايط مرزي بر خمش ورق کامپوزيت حافظه دار75
5‌.9‌تاثير نسبت منظري در تنش بي بعد محوري76
5‌.10‌تاثير نسبت منظري بر خيز ورق کامپوزيت حافظه دار77
5‌.11‌بررسي تنش در مقطع عرضي ورق کامپوزيت حافظه دار78
5‌.12‌نتایج بدست آمده از تحلیل خمشی80
6بررسي نتايج حاصل از تحليل ارتعاشات ورق حافظه دار82
6‌.1‌بررسی الگوریتم مدل سازی ماده حافظه دار83
6‌.1‌.1‌کامپوزیت تقویت شده توسط مواد حافظه دار در بارگذاری درون صفحه ای83
6.1.2بررسی اثر دما87
6‌.1‌.3‌بررسی رفتار دینامیک الگوریتم مدلسازی88
6‌.2‌ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار پله93
6‌.2‌.1‌تاثیر نسبت حجمی فیبر حافظه دار در میرایی95
6‌.2‌.2‌تاثیر چیدمان بر میرایی ورق کامپوزیت حافظه دار97
6‌.2‌.3‌تاثیر دما بر پاسخ به تحریک پله98
6‌.3‌ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار هارمونیک99
7نتیجه گیری و پیشنهادات101
7‌.1‌نتیجه گیری102
7‌.2‌ارائه پيشنهاد براي تحقيقات  جديد103
منابع و مراجع104

منابع و مراجع

[1] H. Jia, “Impact Damage Resistance of Shape Memory Alloy Hybrid Composite Structures”, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, May 26, 1998.

[2] M. Pietrzakowski, “Natural frequency modification of thermally activated composite plates”, Mec. Ind.,1, 313–320, 2000.

[3] L. T. Turner, C. L. Lach, R. J. Cano, “Fabrication and characterization of SMA hybrid composites”, SPIE 8th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, Vol. 4333, Paper No. 4333-60, Newport Beach, CA, 4-8 March 2001.

[4] J. H. Roh, J. H. Kim, “Hybrid smart composite plate under low velocity impact”, Composite Structures, 56, 175–182, 2002.

[5] A. Masudaa, M. Noori, “Optimization of hysteretic characteristics of damping devices based on pseudoelastic shape memory alloys”, International Journal of Non-Linear Mechanics, 37, 1375 – 1386, 2002.

[6] J. H. Roh, J. H. Kim, ”Adaptability of hybrid smart composite plate under low velocity impact”, Composites- Part B: Engineering, 34, 117-125, 2003.

[7] A.A. Movchan, L.G. Sil’chenko, “The stability of a circular plate of shape memory alloy during a direct martensite transformation”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 70, 785–795, 2006.

[8] R. Gilat, J. Aboudi, “Dynamic response of active composite plates: shape memory alloy fibers in polymeric/metallic matrices”, International Journal of Solids and Structures, 41, 5717–5731, 2004.

[9] J. S. Park, J. H. Kim, S. H. Moon, “Vibration of thermally post-buckled composite plates embedded with shape memory alloy fibers”, Composite Structures, 63, 179-188, 2004.

[10] M. Meo, E. Antonucci, P. Duclaux, M. Giordano, “Finite element simulation of low velocity impact on shape memory alloy composite plates”, Composite Structures, 71, 337-342, 2005.

[11] R. Zhang, Q. Q. Ni, A. Masuda, T. Yamamura, M. Iwamoto, “Vibration characteristics of laminated composite plates with embedded shape memory alloys”, Composite Structures, 74, 389–398, 2006.

[12] R. Yongsheng, S. Shuangshuang, “Large Amplitude Flexural Vibration of the Orthotropic Composite Plate Embedded with Shape Memory Alloy Fibers”, Chinese Journal of Aeronautics, 20, 415-424, 2007.

[13] V. Birman, “Shape memory elastic foundation and supports for passive vibration control of composite plates”, International Journal of Solids and Structures, 45, 320-335, 2008.

[14] S.M.R. Khalili , A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi, “Effect of smart stiffening procedure on low-velocity impact response of smart structures”, Journal of Materials Processing Technology, 190, 142–152, 2007.

[15] S.M.R. Khalili, A. Shokuhfar, K. Malekzadeh, F. Ashenai Ghasemi, “Low-velocity impact response of active thin-walled hybrid composite structures embedded with SMA wires”, Thin-Walled Structures, 45, 799-808, 2007.

[16] S. John, M. Hariri, “Effect of shape memory alloy actuation on the dynamic response of polymeric composite plates”, Composites: Part A, 39, 769-776, 2008.

[17] M. C. Piedboeuf, R. Gauvin, “Damping Behavior of Shape Memory Alloys: strain Amplitude, Frequency and Temperature Effects”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 214, PP. 885-901, 1998.

[18] F. Auricchio, S. Marfia, E. Sacco, “Modeling of SMA materials: Training and two way memory effects”, Computers and Structures, Vol. 81, pp. 2301-2317, 2003.

[19] D. Stoeckel, The shape memory effect, phenomenon, alloys and applications, Nitinol Devices & Components Inc., 1995.

[20] شكوه‌فر علی، شكوه‌فر طلوع، “آلياژهای حافظه‌دار و كاربرد آن‌ها در صنايع هوافضا”، چهارمين كنفرانس انجمن هوافضای ايران، 647- 653، 1381

[21] E.J. Grasser, F.A. Cozarelli, “Shape memory alloys as new materials for seismic isolation”, J. Eng. Mech. ASCE, Vol. 117, No. 11, pp. 590-608,1991.

[22] K. Wilde, P. Gardoni, Y. Fujino, “Base isolation system with Shape memory device for elevated highway bridges”, Eng. Struct., Vol. 22, pp. 222-229, 2000.

[23] Memory alloys for new seismic isolation and energy dissipation devices (MANSIDE) Project Workshop Proceedings, The Italian Department of Nitinol Technical Services,1999

[24] R. Des Roches, M. Delemant, “Seismic retrofit of simply supported bridges using shape memory alloys”, Eng. Struct., Vol. 24, No. 3, pp. 325-332, 2002.

[25] A. J. Zak, M. P. Cartmell, W. M. Ostachowicz, M. Wiercigroch, “One dimensional shape memory alloy models for use with reinforced composite structures”, Smart Mater. Struct., Vol. 12, pp. 338-346, 2003.

[26] صدوق ونينی علی، “نقش ويژه آلياژهای حافظه‌دار در مهندسی پزشكی”، دانشگاه صنعتی اميركبير، 1381

[27] D. Stoeckel, “Nitinol Medical Devices and Implants”, Nitinol Devices & Components, 2000.

[28] T. Duerig, D. Stoeckel, D. Johnson, “SMA- smart materials for medical applications”, Nitinol Devices & Components, 2002.

[29] J. V. Humbeeck, “Non-medical application of shape memory alloys”, Material Science and Engineering/A, Vol. 273-275, PP. 134-148, 1999.

چكيده

در سالهاي اخير، بسياري از محققان توجه خود را به رده خاصي از مواد يعني مواد حافظه دار تخصيص داده اند. توانايي جذب و كنترل ارتعاشات به طور فعال و يا غير فعال، به ترتيب متأثر از ويژگي هاي حافظه شكلي و اتلاف انرژي هيسترزيس ناشي از مشخصه هاي شبه الاستيك این موارد مي باشد. همچنين استفاده از مواد کامپوزيتي در دهه هاي اخير رشد پيوسته اي داشته است. اگرچه مواد کامپوزيتي کاربردهاي فراواني در اين زمان دارد ولي همچنان تحقيقات گسترده اي به منظور توسعه اين شاخه مي شود. مواد و تکنولوژيهاي جديدي که بوجود آمده اند کاربردهاي پيشرفته تري را براي مواد کامپوزيتي ارائه نموده اند. يکي از اين کاربردهاي جديد، تلفيق مواد کامپوزيتي با مواد حافظه دار مي باشد.

در اين تحقيق، ابتدا به ويژگي ها و كاربردهاي آلياژهاي حافظه دار و معرفي موضوع تحقيق پرداخته شده و سپس از يک الگوريتم کامپيوتري براي شبيه سازي نمودار تنش کرنش تجربي مواد [1]SMA استفاده شده است. در اين الگوريتم متغيير کنترلي، کرنش مي باشد. خروجي اين الگوريتم، کسر حجمي مارتنزيت مي باشد که براي محاسبه مقدار مدول الاستيک مورد استفاده قرار مي گيرد. اين الگوريتم، قادر به پيش بيني رفتار شبه الاستيك در حلقه هاي خارجي و داخلي هيسترزيس انرژي مي باشد.

ابتدا، با استفاده از اين الگوريتم رفتار خمشي ورق کامپوزيتي تقويت شده توسط فيبر حافظه دار، مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي اين کار، از روش المان محدود و تئوري برشي مرتبه اول در روابط غير خطي فون کارمن استفاده شده است. در اين بخش، اثر پارامترهاي مختلف ورق، از جمله درصد حجمي فيبر حافظه دار، انواع چيدمان لايه هاي کامپوزيتي، نسبت منظري و انواع شرايط مرزي بر رفتار خمشي و تنشهاي وارده به ورق کامپوزيتي تقويت شده توسط فيبرهاي حافظه دار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين رفتار خمشي ورق کامپوزيتي داراي فيبرهاي فلزي معمولي با ورق کامپوزيتي داراي فيبرهاي حافظه دار مقايسه شده است. در ادامه، براي تحليل ديناميکي ورق کامپوزيتي تقويت شده توسط فيبرهاي حافظه دار از روش مستقيم انتگرال زماني نيومارك[2]  استفاده مي شود و اثرات حافظه دار بودن بر تغيير رفتار ارتعاشي ورق در دو بار پله و هارمونيک مورد بررسي قرار مي گيرد.

در پايان، نتايج بخش هاي مختلف تحقيق مرور گرديده و در راستاي موضوع تحقیق، پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي ارائه مي گردند.

1‌.1‌   مقدمه

همگام با رشد سريع علوم و تکنولوژي در دهه­­هاي اخير، نياز به مواد جديدي که مهندسان را در طراحي و ساخت سازه­هاي مهندسي ياري کند، به شدت در جاي جاي صنعت احساس مي شود؛ موادي که در زمينه­هاي مختلف مهندسي قابل استفاده بوده و با بهبود خواص مورد نظر، مشخصه­هاي بهتري را در عمل نتيجه دهند.

يکي از عوامل مهمي که باعث پيشرفت و گسترش صنايع در زمينه‌هاي مختلف شده است، پيدايش مواد جديد مي­باشد. دست­يابي به موادي از قبيل کامپوزيت‌ها و آلياژهاي حافظه­دار همگي مبين اين مطلب است. در اين ميان، مواد هوشمند که اساس بوجود آمدن سازه‌هاي هوشمند مي‌باشند، نقش بسيار مهمي را در بهينه‌سازي و توسعه صنايع ايفا کرده­اند.

يکي از تازه­ترين دست­آوردها در مهندسي سازه و مواد در زمينه سازه­هاي هوشمند، مواد تطبيقي[1] مي­باشد. اين سازه­ها با استفاده از اثرات مستقيم و معکوس، شرايطي را براي تطبيق سازه با محيط پيرامون خود فراهم مي سازند. در اين بين، مواد حافظه دار[2]­ سهم بسزايي دارند. مواد آلياژي حافظه دار،‌ به دليل رفتار مكانيكي خاصي كه دارند مانند اثر حافظه دار بودن،‌ اثر شبه الاستيك و خواص ماده وابسته به دما به عنوان المانهاي سازه هاي مكانيكي پيشرفته كاربرد فراواني دارند.

در ادامه به بررسي مواد كامپوزيتي و همچنين مواد حافظه دار و تحقيقات اخير در اين مورد  مي پردازيم .

1‌.2‌  پیشینه تحقیق

هونگيو جيا[3] در سال ‌1998]1[، مقاومت در برابر ضربه ساختارهاي کامپوزيتي هيبريد آلياژ حافظه دار را مورد بررسي قرار داد. جذب انرژي کرنشي تيرها و ميله هاي SMA تحت تنش و خمش مورد بررسي قرار گرفتند. او يک مدل تئوري براي ايجاد رابطه بين کسر مارتنزيت، بار اعمالي و انرژي کرنشي جذب شده در آلياژ حافظه دار ارائه داد. او به طور تحليلي دريافت که مواد سوپرالاستيک SMA قابليت جذب انرژي کرنشي بالايي را از خود نشان مي دهند. او معادلات غير خطي براي ورقهاي کامپوزيتي هيبريد SMA ارائه داد که مي تواند براي تحليل ضربه سرعت پايين يا بارهاي تماسي شبه استاتيک به کار رود. معادلات حاکم شامل تغيير شکل برشي عرضي به همراه تحليل مرتبه اول، خيز بزرگ ورقها و لاميناي  SMA/ اپوکسي مي باشد. اين معادلات براي حالت کلي با شرايط مرزي کلي و زواياي چينش کلي استخراج شده اند.

مارك پيترزاكوسكي[4] در سال 2000 ]2[، تغييرات خواص ديناميکي صفحات کامپوزيتي مستطيلي و ورقهاي ساندويچي حاوي لايه هاي تقويت شده توسط فيبرهاي SMA را مورد تحليل قرار داد. او از خاصيت تغيير شديد سختي SMA بر اثر دما، براي کنترل شبه فعال استفاده کرد.

تراويس[5] و همکاران در سال 2001 ]3[، سعي در ساخت و تست کامپوزيتهاي هيبريد آلياژ مواد حافظه دار کردند. اين نمونه ها ساختارهاي کامپوزيتي متعارفي بودند که از مواد SMA درونشان استفاده شده بود. آنها، اين نمونه را براي تاييد يک مدل ترمومکانيکي براي ساختارهاي SMAHC تهيه کردند. آنها، رفتار تنش کرنش نايتينول، مدول در برابر دما و تنش احيا در برابر دما و سيکل حرارتي را مورد بررسي قرار دادند.

رح و كيم[6] در سال 2002 ]4[، از تئوري برشي مرتبه اول و روش المان محدود براي تحليل عددي ضربه سرعت پايين وارد بر کامپوزيتهاي هيبريد SMA استفاده کردند.

آراتا ماسودا و محمد نوري[7] در سال 2002 ]5[، به منظور بررسي کنترل غير فعال ارتعاشات توسط تجهيزات ساخته شده با مواد SMA، ارتباط بين شکل حلقه هيستريزيس المانهاي SMA و کارايي مواد حافظه دار را به عنوان تجهيزات ميراکننده مورد ارزيابي قرار دادند. آنها دريافتند که براي کسب بالاترين کارآيي براي يک دامنه تحريک داده شده، ابعاد حلقه هيسترزيس بايد به گونه اي تنظيم شود که پاسخ از حلقه ماکزيمم عبور کند ولي از آن فراتر نرود. همچنين آنان دريافتند که براي داشتن بهترين عملکرد ناحيه محبوس شده توسط حلقه هيسترزيس مي بايست نسبت به کل ناحيه زیر نمودار تنش کرنش در حین بارگذاری، تا حد امکان بزرگترين اندازه خود را دارا باشد.

رح  و كيم در سال 2002 ]6[، با تغيير کسر حجمي SMA و افزايش دما، ميزان خيز ناشي از ضربه را روي صفحه کامپوزيتي تقويت شده توسط فيبرهاي SMA به حداقل رساندند. آنها نشان دادند  که بهينه سازي توزيع کسر حجمي فيبرهاي SMA، نقش مهمي در کاهش خيز اين صفحات دارد.

موچان و سيلچنكو[8] در سال 2004 ]7[، راه حلي تحليلي براي مساله از بين رفتن پايداري متقارن محوري يک صفحه دايروي SMA تحت انتقال فاز مستقيم در اثر نيروي فشاري ارائه دادند.

ريوكا گيلات و جاكوب آبودي[9] در سال 2004 ]8[، معادلات ميکرومکانيک کامپوزيتهاي تک جهته داراي فيبرهاي SMA در ماتريس پليمري يا فلزي را بدست آوردند. آنها اين معادلات را براي تحليل رفتار غير خطي ورقهاي کامپوزيتي با عرض بينهايت تحت اثر بار حرارتي ناگهاني بکار گرفتند.

پارك[10] و همکاران در سال 2004 ]9[، رفتار ارتعاشي ورق کامپوزيتي هيبريد SMA کمانش يافته بر اثر حرارت را مورد بررسي قرار دادند. معادلات المان محدود غير خطي با تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول در اين تحقيق به کار گرفته شدند. رابطه کرنش فون کارمن براي محاسبه خيز بزرگ به کار گرفته شد.

مو[11] و همکاران در سال 2005 ]10[، رفتار مقابله با ضربه ورقهاي کامپوزيتي کربن اپوکسي را که داراي سيمهاي آلياژ حافظه دار سوپرالاستيک بود، مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند که اضافه کردند فيبرهاي SMA مقاومت در برابر صدمه را براي کامپوزيتها افزايش مي دهد.

ژانگ[12] و همکاران در سال 2006 ]11[، ورقهاي کامپوزيتي را در دو حالت داراي فيبرهاي SMA همجهت و فيبرهاي بافته شده SMA مورد تحليل ارتعاشي ضربه قرار دادند. ايشان دريافتند که با کنترل تحول فاز SMA از مارتنزيت به آستنيت مي توان کنترل دقيقتري روي تنظيم سختي سازه داشت.

شانگ و تانگ شن[13] در سال 2007 ]12[، ارتعاشات آزاد و اجباري کامپوزيتهاي داراي فيبر آلياژهاي هوشمند را در تغيير شکل هاي بزرگ مورد بررسي قرار دادند. آنها از معادلات بنيادي ترمومکانيکي SMA ارائه شده توسط Brinson و همکاران براي ارزيابي خواص صفحات کامپوزيتي هيبريد SMA استفاده کردند. آنها از روش گلرکين براي تبديل معادلات ديفرانسيل جزئي به معادلات ديفرانسيل معمولي غير خطي استفاده نمودند. آنها دريافتند که اثرات دما روي پاسخ اجباري در حين تحول فاز از ماتنزيت به آستنيت چشمگير است.

ويكتور بيرمن[14] در سال 2007 ]13[، کنترل غير فعال ارتعاشات ورقهاي نازک کامپوزيتي با فونداسيون الاستيک از آلياژ حافظه دار را مورد بررسي قرار داد.

خليلي[15] و همکاران در سال 2007 ]14[، پاسخ ورق کامپوزيتي هيبريد SMA را در برابر ضربه سرعت پايين مورد بررسي قرار دادند. ايشان براي حل تحليلي معادلات ديناميکي حاکم بر ورق کامپوزيتي هيبريد، از تئوري برشي مرتبه اول و سري فوريه استفاده کردند.

خليلي و همکاران در سال 2007 ]15[، اثر بعضي از پارامترهاي مهم را روي پاسخ ضربه سرعت پايين ورفهاي کامپوزيتي هيبريد جدارنازک فعال داراي سيمهاي SMA مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق آنها تاثير سيمهاي SMA را روي تاريخچه نيروي تماسي، خیز، کرنشها و تنشهاي درون صفحه اي اين سازه ها بررسي نمودند. آنها نشان دادند که پارامترهاي فيزيکي و هندسي مانند نسبت حجمي SMA، جهت فيبرهاي کامپوزيت، جرم ضربه زننده، سرعت ضربه زننده و نسبت طول به ضخامت اين صفحات فاکتورهاي مهمي در فرايند ضربه و طراحي اين سازه ها مي باشند.

جان و حريري[16] در سال 2008 ]16[، تغييرات فرکانس طبيعي سازه هاي کامپوزيتي داراي فيبرهاي آلياژ حافظه دار نايتينول را با تحليل توزيع انرژي کرنشي روي يک ورق مورد بررسي قرار دادند. ايشان اين معادلات کرنش را به طور تحليلي و عددي حل کردند تا تاثير نيروهاي نقطه اي وارد بر ورق را بررسي کرده و فرکانس طبيعي آن را محاسبه کنند.

1‌.3‌معرفي موضوع تحقيق

با توجه به ويژگي‌هاي متمايز و برتر آلياژهاي حافظه‌دار، كاربرد آن‌ها به طور فزاينده‌اي در صنايع مختلف از جمله صنايع توليد خودرو رو به گسترش است ولي به دليل هزينه گزاف توليد اين مواد امروزه از كاربرد خالص آنها خودداري مي شود همچنين استفاده فيبرهاي مواد حافظه دار در سازه هاي كامپوزيتي مزيت استفاده از خواص تركيبي كامپوزيت را نيز فراهم نموده و بنابراين علاوه بر افزايش كارايي ورقهاي كامپوزيتي مورد استفاده در سازه ها وزن نهايي آنها را نيز كاهش مي دهد كه اين امر بخصوص در صنعت خودروسازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. سازه‌هاي SMA در فرآيند ساخت و يا در حين انجام مأموريت، تحت تأثير بارهاي ديناميكي قرار مي‌گيرند. رفتار اين مواد، با توجه به تحول فازي، متأثر از میدان تنشی پيچيده است. تحولات فازي باعث تغيير مشخصه‌هاي مكانيكي ماده از جمله مدول يانگ، قابليت استهلاك، فنريت و فركانس طبيعي سازه مي‌شوند و به اين ترتيب تعيين عوامل مؤثر در تغيير شكل، تنش‌هاي متغير ديناميكي و ميزان تأثير آن‌ها به صورت تركيب با مواد كامپوزيتي امري بسيار دشوار و بغرنج مي‌باشد.

در اين پروژه، ابتدا نقش مواد حافظه دار در ورقهاي كامپوزيتي به صورت استاتيكی مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به بررسي تغيير رفتار ورقهاي كامپوزيتي تقويت شده با فيبرهاي SMA با تغيير پارامترهاي مختلف در اين ورقها پرداخته مي شود

[1] Adaptive materials

[2] Shape memory alloy

[3] Hongyu Jia

[4] Marek Pietrzakowski

[5] Travis

[6] Jin-Ho Roh and Ji-Hwan Kim

[7] Arata Matusa and Mohammad Noori

[8] Movchan and Sil’chenko

[9] Rivka Gilat and Jacob Aboudi

[10] Jae-Sang Park

[11] Moe

[12] Run-Xin Zhang

[13] Sun ShuangShuang and Ren Tongsheng

[14] Victor Birman

[15] Khalili

[16] John and Hariri

[1] Shape Memory Alloy

[2] Newmark

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122