پايان نامه بررسي تناسب در آيات و سور در تفسير الميزان و في ظلال القرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تناسب در آيات و سور در تفسير الميزان و في ظلال القرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 324 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تناسب در آيات و سور در تفسير الميزان و في ظلال القرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات ومفاهیم 11
1.1بیان مسئله 12
1.2ضرورت و اهداف 12
1.3سؤالات اصلی تحقیق 13
1.4سؤالات فرعی تحقیق 13
1.5.فرضیات تحقیق 13
1.6پیشینة تحقیق 14
1.7چهار چوب نظری تحقیق …………..14
1.8 مفاهیم: نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی & وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 15
1.8.1زندگی نامۀ علامۀ طباطبایی& 15
1.8.2.نحوۀ شکل گیری تفسیرالمیزان 17
1.8.3ویژگی ها و روش تفسیری علامه&درتفسیر المیزان 18
1.8.4.زندگی نامه سید قطب 21
1.8.5نحوۀ شکل گیری تفسیر فی ظلال القرآن 24
1.8.6ویژگی‌ها و روش تفسیری سید قطب 25
1.8.7روش تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه‌ان در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن 28
1.8.8تعریف و اهمیت روش تفسیر قرآن به قرآن 30
فصل دوم مروری بر تاریخ نگارش و جمع قرآن کریم 35
2.1معنای جمع در لغت و در اصطلاح علوم قرآنی 39
2.2کیفیت جمع و تدوین قرآن در زمان رسول خدا| 42
2.2.1دیدگاه‌اول: موافقان جمع وتدوین قرآن درزمان پیامبر اکرم| 43
2.3جمع و تدوین قرآن در زمان خلفا و امام علی × 48
2.4توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها 52
2.4.1توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات: 53
2.4.2توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب سوره‌ها 56
2.4.3نظریه تفصیلی 60

فصل سوم بررسی تناسب در سوره‌ها وآیات قرآن …63
3.1تناسب در لغت 64
3.2تناسب در اصطلاح علوم قرآنی 64
3.3تاریخچه و پیشینه‌ای از علم تناسب 65
3.4.ضرورت و اهمیت پرداختن به علم تناسب 68
3.4.1ردّ اتّهام و شبهه تحریف و جابجایی آیات قرآن 68
3.4.2دفاع ازاصول اعتقادی شیعه درسایۀ پرداختن به تناسب آیات 69
3.5فواید علم تناسب 69
3.5.1کمک به فهم قرآن و تفسیر 70
2.5.2اثبات معجزه بودن قرآن 70
3.5.3کمک کردن به دیگر قضایای علوم قرآنی 71
فصل چهارم انواع مناسبت وجایگاه آن در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 72
4.1.1ارتباط بین ابتدای یک سوره با انتهای سوره قبل 74
4.1.2ارتباط مضمونی میان سوره‌های هم جوار 80
4.1.3ارتباط بین سوره‌هایی كه در آغاز ویا فرجام شبیه‌هم هستند 84
4.1.4ارتباط میان بخشی از یک سوره با بخشی از سورۀ دیگر 87
4.1.5ارتباط بین سوره‌هایی كه در موضوع و هدف شبیه‌هم هستند 90
4.2تناسب و ارتباط بین آیات در یک سوره 94
4.2.1ارتباط در سر آغاز و فرجام یک سوره 101
4.2.2ارتباط بین اجزا یک آیه ( هماهنگی و تناسب واژه‌ها وجملات) 108
4.2.3ارتباط بین آیات یک سوره با ابتدای آن 112
4.2.4ارتباط بین آیات غیر مجاور در یک سوره 115
4.2.5ارتباط بین آیات مجاور در یک سوره 119
4.2.5.1انواع مناسبت میان آیات همجوار 122
4.2.5.2اسباب مناسبت (وجوه‌ارتباط) 127
4.2.6ارتباط بین آیاتی که بظاهر غیر متناسب هستند 142
4.2.7ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی ( هدف ) در سوره 162
4.2.7.1تعریف وحدت موضوعی 162
4.2.7.2دلایل وحدت موضوعی در سوره‌ها 166
4.2.7.3پیامدها ونتایج نظریۀ وحدت موضوعی 174
فصل پنجم سیاق آیات ونقش آن در تفسیر آیات در تفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن 176
5.1تعریف لغوی سیاق 177
5.2تعریف اصطلاحی سیاق 177
5.3نقش و اهمیت سیاق در تفسیر آیات 179
5.4.تفسیر واژه‌ها و مفردات با استفاده‌از سیاق 181
5.5کشف معانی وتبیین مقصود آیات( تفسیر آیات) با استفاده‌از سیاق 184
5.6تشخیص مکّی یا مدنی بودن آیات و سوره با کمک سیاق 187
5.7.تعیین مصداق با کمک سیاق 191
5.8پذیرش ویا عدم پذیرش بعضی تفسیرها در بارۀ آیات 193
5.9.پذیرش یا عدم پذیرش روایات با کمک سیاق آیات 196
5.10پذیرش یا عدم پذیرش اسباب النزول با کمک سیاق 201

منابع فارسی.

استادی، رضا، آشنایی با تفاسیر، چاپ دوم، تهران، نشر قدس، 1383ش.

الاوسی، علی، روش علامه در تفسیر المیزان، ( ترجمهء سید حسین میرخلیلی)، چاپ اول، تهران، شركت چاپ ونشر بین الملل، 1381ش.

ایازی، سید محمد علی، چهره پیوسته قرآن، چاپ اول، تهران، هستی نما، پاییز 1380 ش.

ــــــــــــــــــــ شناختنامه تفاسیر، چاپ اول، رشت، كتاب مبین، 1378ش.

ــــــــــــــــــــ مصحف امام علی(ع)، چاپ اول، تهران وزارت ارشاد، 1380ش.

ـــــــــــــــــــ كاوشی درتاریخ جمع قرآن، چاپ اول، قم، كتاب مبین، 1378 ش.

ایرانی قمی، اکبر، روش شیخ طوسی در تبیان، چاپ اول، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی‌، 1371ش.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ( تحقیق، علی عبد الباری عطیه)، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415 ق.

بابایی، علی اكبر ودیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، چاپ چهارم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، وانتشارات سمت، بهار 88.

بازرگان، عبد العلی، نظم قرآن، تهران، 1372 ش، بی جا.

بلاغی نجفی، محمد جواد، تفسیرآلاءالرحمن، چاپ اول، قم، بنیاد بعثت، 1420ق

بوستان كتاب، مرزبان نامه وحی و خرد، ( یادنامه علامه طباطبایی )، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1381ش

جعفریان، رسول، افسانه تحریف، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، 1377 ش.

جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، چاپ سوم، تهران، مركز نشر فرهنگی رجاء، 1375ش.

جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنی، چاپ ششم، قم، بوستان کتاب، 1380ش.

حجتی، سید محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن، چاپ ششم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، 1372 ش حسكانی عبیداله، شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل، ( تحقیق محمد باقر بهبودی )، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاداسلامی، تهران 1411ق.

حسن زاده ‌آملی، حسن، قرآن هرگز تحریف نشده ( ترجمه عبدالعلی محمد شاهرودی) چاپ سوم، قم، قیام، 1376 ش.

حسین علوی مهر، روشها و گرایشهای تفسیری، چاپ اول، قم، اسوه، زمستان 81

حسینی، سید جعفر، اسالیب البدیع، قم، بوستان کتاب، 1429ق.

حسینی، سید شهاب الدین، نگاهی نوبه‌المیزان، چاپ اول، قم، عترت 1380 ش.

حسینی بهشتی، محمد، روش برداشت از قرآن، تهران، انتشارات سید جمال، بی تا.

حسینی طهرانی، سید محمد حسین، مهرتابان، چاپ اول، تهران، انتشارات علامه طباطبایی، 1431ه.

خرمشاهی، بهاء الدین، ذهن و زبان حافظ، تهران، شهر نو، 1362 ش.

ـــــــــــــــــــ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج 2، چاپ اول، تهران، دوستان، 1377ش.

دشتی، محمود، ترجمه و شرح و نهج البلاغه، چاپ سوم، قم، موسسهء فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین (ع)، زمستان 1384 ش.

رامیار، محمود، تاریخ قرآن، چاپ سوم، تهران، امیر كبیر، 1369ش.

ربانی گلپایگانی، علی، هرمنوتیک و منطق فهم دین، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1383 ش.

رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، چاپ اول قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1383 ش.

رژی بلاشر، درآستانه قرآن، چ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، تهران 1374، ترجمه، محمود رامیار

رضائی اصفهانی، محمدعلی، درسنامۀ روشهاوگرایشهای تفسیری قرآن، چاپ اول، قم، مركز جهانی علوم اسلامی‌، 1382 ش.

زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ترجمه محسن آرمین، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگ، 1385ش

زنجانی، ابوعبدالله، تاریخ قرآن، تهران، منظمه‌الاعلام الاسلامی، 1404 ق، بی نا

ژیل، کوپل، پیامبر و فرعون، ترجمه حمید احمدی، چاپ اول، تهران انتشارات کیهان، 1366ش.

سبط الشیخ، محمود، شناختنامه قرآن(به‌اهتمام محمد جواد صاحبی )، چاپ اول، قم، احیا گران، 1383ش

سعادت، اسماعیل، دانش نامه زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ، 1384ش.

سیاوشی، كرم، تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید قطب در فی ظلال القرآن، چاپ اول، تهران، شركت چاپ ونشر بین الملل، 1389ش

سید قطب، آفرینش هنری در قرآن، ترجمۀ محمد مهدی فولاد وند، بنیاد قرآن، 1360 ش.

شحاته، عبداله محمود، علوم القرآن، در آمدی بر تحقیق در اهداف ومقاصد سوره‌های قرآن ( ترجمه محمد باقر حجتی ) تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، 1374ش.

طباطبائی، محمدحسین، قرآن در اسلام، ( تصحیح رضاستوده )، چاپ دوم،، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1353 ش.

عظیم زاده، فائزه، نگرش نوین بر تاریخ و علوم قرآنی، چاپ اول، تهران، بنیاد قرآن، 1380ش.

علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، چاپ اول، قم، مركز جهانی اسلامی، 1384 ش.

فقهی زاده , عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، چاپ اول، تهران، جهاد دانشگاهی، 1374 ش

کمالی دزفولی، سیدعلی، شناخت قرآن، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ وانتشارات، 1369 ش

لسانی فشارکی، محمد علی، روشهای مطالعه و تحقیق در قرآن مجید, بی جا, بی تا

مترجمان، ترجمه تفسیر طبری، تحقیق حبیب یغمایی، چ دوم، انتشارات توسن، تهران 1356 ش

مترجمان، تفسیر هدایت، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی‌آستان قدس رضوی، 1377 ش.

محمد اسعدی و همکاران، آسیب شناسی جریانهای تفسیری، جلد اول، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1389ش.

محمدعزه، دروزه، تاریخ قرآن مجید، بیروت، بی تا، بی جا

مصباح یزدی،محمد تقی، قرآن شناسی، چ دوم, قم،موسسۀ‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی1380 ش

ـــــــــــــــــــــــ معارف قرآن، چاپ اول، قم، موسسه در راه حق، 1376 ش.

معارف، مجید، در آمدی بر تاریخ قرآن، تهران، نباء 1383 ش.

معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، چاپ چهارم، قم، موسسه فرهنگی التمهید، 1381ش.

ــــــــــــــــــــ تناسب آیات، چاپ اول، قم، بنیادمعارف اسلامی‌، ترجمه عزت اله مولایی نیا همدانی، 1373ش.

معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیر کبیر، 1376 ش.

مودّب، سید رضا، روشهای تفسیر قرآن، چاپ اول، قم، اشراق، 1380ش

مهدوی راد، محمد علی، آفاق تفسیر مقالات ومقولاتی در تفسیر پژوهی، چاپ اول، تهران، هستی نما، 1382 ش.

میرمحمدی زرندی، سیدابوالفضل، بحوث فی تاریخ القرآن وعلومه، چاپ اول، قم، موسسه ‌النشر الاسلامی، 1420 ه.

نجار، علی، اصول ومبانی ترجمه قرآن، چاپ اول، رشت، کتاب مبین، 1381 ش.

نفیسی، شادی، عقل گرایی در تفاسیر قرن چهارده، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی‌، 1379ش.

نکونام، جعفر، پژوهشی در مصحف امام علی، چاپ اول، رشت، کتاب مبین، 1382 ش.

 منابع عربی

ابن عاشور, محمد بن طاهر, التحریر والتنویر, بی جا, بی تا.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث، 1408 ق.

ابو شبهه، محمد بن محمد، المدخل الدراسه‌القرآن الکریم، چاپ دوم، قاهره، مکتبه‌السنه، 1423

الابیاری، ابراهیم، تاریخ القرآن للآبیاری، چاپ سوم، دار الکتاب المصری/قاهره، 1411 ق.

احمد بن محمد علی مقری فیومی‌، المصباح المنیر، چاپ دوم، قم، دار الهجرة، 1414 ق.

انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، بی جا، مکتب نشر الثقافه‌الاسلامیه، 1408ق.

ایازی، سید محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، چاپ اول، تهران وزارت ارشاد، 1373 ش.

با قلانی، ابو بکر محمد بن الطیب، الانتصار للقرآن، چاپ اول، بیروت، دار الفتح، دار بن حزم، عمان، 1422 ق.

بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ( تحقیق عبدالرزاق المهدی) چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420 ق.

بقاعی، برهان الدین، نظم الدرر فی تناسب الایات و السور، مجلس دائرةالمعارف العثمانیه، حیدر آباد هند، 1369 ق

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، چاپ چهارم، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ق.

حجازی، محمد محمود، الوحده‌الموضوعیه فی القرآن الکریم، قاهره، دار الکتب الحدیثه، 1390 ق.

حسینی جلالی، محمد حسین، دراسه حول القرآن الكریم، بیروت، موسسه‌الاعلمی‌، 1422ه /2002 م.

حسینی میلانی، سید علی، التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن، قم، مركز حقائق الاسلامیه، 1384ش/ 1426ه

الحفناوی، محمد ابراهیم، دراسات اصولیه فی القرآن الکریم، القاهره، مکتبه و مطبعه‌الاشعاع الفنیه، 1422 ق، بی نا.

خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیرالقرآن، قم، موسسه‌احیاءآثارالامام خوئی، بی تا، بی نا

دراز، محمد عبداله، مدخل الی القرآن الکریم، دار القرآن الکریم 1391 ق.

ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، بی نا

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، بی جا، دفتر نشر الكتاب، 1404ق،

رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم، ( تفسیر المنار)، الطبعة الثانیه، بیروت، دار المعرفه، بی تا.

رومی، فهد، دراسات فی علوم القرآن الكریم، الریاض، مكتبه‌التوبه، الطبعه‌السابعه، 1419ق.

زر زور عدنان، الحاکم الجشمی‌و منهجه فی التفسیر، بیروت، موسسه‌الرساله، بی تا، بی نا.

زرقانی، عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، دار احیاء التراث العربی، بی جا، بی تا، بی نا

زرکشی، محمد بن عبداله، البرهان فی علوم القرآن، چاپ اول، بیروت، دار المعرفه 1410 ه.

زرکلی، خیرالدین، الاعلام، بیروت، دارالعلم للملایین، 1990م.

زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چ سوم، بیروت، دار الکتاب العربی، 1407 ق.

سعید، حوّی، الاساس فی التفسیر، الطبعه‌الثالثه، قاهره، دارالسلام، 1412 ق.

سلامة، محمد علی، منهج الفرقان فی علوم القرآن، دار النهضه، قاهره، 2002 م.

سید قطب، التصویر الفنی فی القرآن، ترجمه محمد علی عابدی ( نمایش هنری در قرآن )، تهران، نشر انقلاب، 1359 ش.

ـــــــــــــــ فی ظلال القرآن، الطبعه‌السابعه، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 1391 ق 1971 م.

سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دوم، بیروت، دار الکتاب العربی، 1421 ه.

ــــــــــــــــــ الدر المنثور فی تفسیر الماثور، قم، کتابخانه‌ایت اله مرعشی نجفی، 1404 ق،بی نا.

ـــــــــــــــــ تناسق الدر فی تناسب السور، ( الدراسه و التحقیق: احمد عطا عبد القادر ) دار الکتاب اللبنانیه، بیروت، 1406 ق.

ــــــــــــــــ معترک الاقران فی اعجاز القرآن، دار الفکر العربی، بی جا، بی تا، بی نا

شحاته، عبدالله، اهداف کل سوره و مقاصد ها فی القرآن، الهینه‌المصریه‌العام الکتاب، 1998 م.

شلتوت، شیخ محمود، تفسیر القرآن الكریم، القاهره، دار الشروق – الطبعه‌السادسه 1394 ق/1974 م.

شوكانی، محمد بن علی، فتح القدیر، چاپ اول، دمشق / بیروت، دارابن كثیر/ دارالكلم الطیب، 1414 ق.

صالح الخالدی عبدالفتاح، سید قطب از ولادت تا شهادت، ترجمه جلیل بهرامی‌نیا، چاپ اول، تهران، نشر احسان، 1381 ش.

الصباغ، محمد بن لطفی، لمحات فی علوم القرآن و اتجاهات التفسیر، المکتبه‌الاسلامی، بیروت، 1410.

صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، چاپ پنجم، قم منشورات الرضی، 1372

صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه‌الاولی، ب

صلاح الخالدی، عبدالفتاح، مدخل الی فی ظلال القرآن، چاپ دوم، اردن، دارعمار، 1421 ق.

ــــــــــــــــــــــــ آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب، چاپ سوم جده، دار المناره، 1408ه.

طالقانی، عبد الوهاب، علوم القرآن و فهرست منابع، بی جا، دار القرآن الكریم، 1361 ش.

طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1417 ق.

طریحی، فخر الدّین، مجمع البحرین، تحقیق احمد حسینی، المكتبه‌المرتضویه بی جا، بی تا

عاملی، سیدجعفر مرتضی، حقائق هامةفی حول القرآن الكریم، ترجمه، سیدحسن اسلامی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، 1377ش.

عبدالرسول عبدالغفار، المیسر فی علوم القرآن، چاپ اول، بیروت، دارالمكتبه‌الرسول الاكرم، 1415ق.

عتر، نورالدین، علوم القرآن الکریم، چاپ ششم، دمشق، مطبعه‌الصباح، 1416ق.

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نور الثقلین، ( تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی)، چاپ چهارم، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1415 ق.

عسگری، سید مرتضی، القرآن الكریم وروایات المدرستین، تهران، مجمع العلمی‌الاسلامی‌، 1416ه / 1996م

العظم، یوسف، رائد الفکر الاسلامی‌المعاصر الشهید سید قطب، چاپ اول، بیروت، دار القلم، 1400 ق.

العلاف، ادیب، البیان فی علوم القرآن، چاپ اول، دمشق، مکتبه‌الفارابی، 1422 ق.

العلک، خالد بن عبد الرحمن، تسهیل الوصول الی معرفه‌اسباب النزول، چاپ سوم، بیروت، دار المعرفه 1424 ق.

غازی عنایه، اسباب النزول القرآنی، چاپ اول، بیروت، دارالجیل، 1411 ق.

فخر رازی، محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 1420ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت، 1410 ق.

فریدوجدی، محمد، المُصحَف المُفسّر، دار المعارف، مصر، 1986 م.

قرشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن، چاپ 6، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371 ش.

قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لا حكام القرآن، چاپ اول، مصر، دار الکتب، 1365.

قطب، سید، خصائص التصور الاسلامی، چاپ 15، قاهره، دار الشروق، 1423 ق.

قمی‌نیشابوری، حسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بیروت، دار الکتب العلمیه 1416 ق.

کرمانی، محمود، البرهان فی متشابه‌القرآن، چاپ دوم، المنصوره، دار الوفاء، بی جا، 1418 ق.

كلینی، محمد یعقوب، الكافی، اسلامیه، ج2، چاپ دوم، تهران، 1362ش.

متولی، عبد المجید محمود، اضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن، اسلامیه، بی جا- 1420 ق بی نا

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ سوم، بیروت، موسسه‌الوفا، 1403ق.

محمد بن یعقوب فیروز آبادی، القاموس المحیط، بیروت، موسسه‌العربیه، بی تا.

مدنی، محمد محمد؛ المجتمع الاسلامی‌كما تنظمه سورة النساء، مصر، 1991م.

المسعودی، منال مبطی حامد، التناسب فی تفسیر الامام الرازی دراسه فی اسرار الاقتران، القاهره، مكتبة وهبه، 2010 م.

مصطفوی حسن، التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، چاپ اول، ایران، وزاره‌الثقافه‌الاسلامیه، 1416 ق.

مصطفی مسلم، مباحث فی التفسیر الموضوعی، چاپ چهارم، دار القلم، دمشق، 1426 ق.

معرفت محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، چ دوم، قم، موسسه‌النشرالاسلامی‌1415ه.

ــــــــــــــــــ التفسیرو المفسرون فی ثوبه‌القشیب، چاپ اول، مشهد، الجامعه‌الرضویه‌الاسلامی، 1418 ه.

موسوی، سید هاشم، القرآن فی مدرسه‌اهل البیت، مركز الغدیر للدراسات اسلامی‌، بی جا، 1420 ه / 2000 م.

موسوی سبزواری، سید عبدالعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، بیروت، موسسه‌اهل البیت، 1409 ق

الهاشمی، احمد، جواهرالبلاغه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

مقالات

انصاری، مسعود، بینات، همان، ش 8، سال دوم، زمستان 1374 ش، ص 138.

حسینی، سید علی اکبر، فصلنامه پژوهشها ی قرآنی، ش 54، سال 14، پائیز 87

رضائی کرمانی، محمد علی، فصلنامه پژوهشهای قرآنی، ش 10 ـ 9 بهار وتابستان 76

فقهی زاده، عبد الهادی، مقالۀ «تأملی در هم پیوندی آیات در سورهء قیامت»، سایت سراج، تاریخ: 12/ 12/ 1390

قانعی، علی، مقاله« تناسب آیات قرآن کریم »، سایت اینترنتی راسخون، 20/ 6 / 1390.

کاظمی، شهاب، بینات، همان، شمارۀ 28، سال هفتم، ش 4، ص 204

هاشم زاده، محمد علی، بینات، قم، موسسۀ معارف اسلامی‌امام رضا (ع)، شماره 34، 1381 ش، (سال نهم شماره 2 )

هاشمی، سید حسین، فصلنامه پژوهشهای قرآنی، ش 57.

چکیده

از آنجایی که قرآن کریم{ هُدیً لِلمُتقین} است، و از سوی آفریدگاری دانا وحکیم، توسط بهترین بندگانش، برای هدایت نوع بشر نازل شده‌است؛ تمام آیات آن برای رسیدن به‌این هدف واحد با هم ارتباط وپیوستگی دارند. بطوری که یکی از جلوه‌های اعجاز قرآن همین تناسب بین آیات می‌باشد. البته لازمۀ این بحث، اعتقاد داشتن به توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها وآیات در قرآن است عده‌ای از دانشمندان علوم قرآنی را اعتقاد براین است که، ترتیب سوره‌ها در قرآن و ترتیب آیات در سوره‌ها توقیفی بوده وچون کار بی‌هدف از خدا صادر نمی‌شود؛پس بین سوره‌ها وآیات آن نوعی تناسب وهماهنگی وجود دارد. از طرف دیگر عده‌ای از آنها ترتیب بین سوره‌ها را به‌اجتهاد و رأی صحابه می‌دانند وبحث در این رابطه را امری تکلف‌آور وبیهوده می‌دانند. اما دربارۀ ترتیب آیات در سوره‌ها، نظر دیگری دارند وبه طور گسترده به‌این بحث پرداخته واساس تفسیر خود را بر پایۀ همین موضوع ریخته‌اند. مرحوم علامه طباطبایی& وسید قطب ازجمله مفسرانی هستند که تفسیر خود را بر همین اساس نوشته‌اند با این توضیح که مرحوم علامه & در تفسیر المیزان ترتیب وچینش سوره‌ها را اجتهادی دانسته وبه جز اندکی متعرض این بحث نشده‌است اما دربارۀ ترتیب آیات معتقد به تناسب بین آیاتی است که یکباره نازل شده‌اند. سید قطب نیز در تفسیر فی ظلال القرآن اگر چه ترتیب سوره‌ها را به حسب نزول قطعی نمی‌داند، اما ترتیب آیات را مطابق وحی و به دستور پیامبر اکرم| می‌داند. وبه‌هر دو نوع تناسب اشاره کرده‌است. و این مسأله را با غرض واحد، وحدت موضوعی سوره‌ها و سیاق به‌اثبات رسانیده‌است. این تحقیق بر آن است تا بحث تناسب بین سوره‌ها و آیات را در این دو تفسیر بزرگ، ارزشمند وکاربردی از فریقین و همچنین کتابها ومنابع مفصلی که در این زمینه نوشته شده، بحث وبررسی کند، تا در پرتو آن ضمن تأکید بر وحیانی بودن ترتیب آیات ، غبار تهمت وشبهۀ پراکنده بودن قرآن را که‌از سوی برخی قرآن‌پژوهان مسلمان وغیر مسلمان مطرح شده‌است بزداید وبر اعجاز لفظی و محتوایی قرآن مهر تأیید بزند.( انشا الله)

کلید واژه: تناسب آیات وسوره‌ها، توقیفی واجتهادی بودن سور وآیات، وحدت موضوعی، سیاق ، تفسیر المیزان تفسیر فی ظلال القرآن

فصل اول کلیات

 بیان مسئله

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن، وجود ارتباط و تناسب بین اجزاء این کتاب (سور وآیات) است بطوری که ساختار موزون و هم آهنگ بودن واژه‌ها وکلمات وآیات و رسا و شیوا بودن آنها در طول تاریخ سبب نفوذ خارق العاده آن در افکار و نفوس شده‌است بر همین اساس یکی از مباحث مهم بین دانشمندان علوم قرآنی عقیده به توقیفی ویا اجتهادی بودن ترتیب آیات در سوره‌ها وسوره‌ها در قرآن است که در صورت اثبات توقیفی بودن این ترتیب، بحث مهم دیگر یعنی تناسب بین آیات وسوره‌ها و نیز سیاق آیات معنا ومفهوم پیدا می‌کند، علامه طباطبائی وسید قطب دو نفر از مفسران معاصر بر همین اساس به تفسیر قرآن پرداخته و ما در این پژوهش بر آنیم تا رویکردها و دیدگاه‌های موجود در این دو تفسیر ارزشمند را به فراخور توفیق و توان و زمان براساس نقاط اشتراک وافتراق مطرح وبررسی ومقایسه کنیم (انشاءالله )

ضرورت و اهداف

دلایلی که ضرورت پرداختن به بحث تناسب سور وآیات قرآن را دو چندان می‌کند را می‌توان به‌این صورت دسته بندی نمود:

علم مناسبت جنبه تمهیدی ومقدمه برای تفسیر دارد پس بدون در نظر گرفتن بحث تناسب تفسیر آیات قرآن ممکن نیست چون خود قرآن فرموده‌است که بعضی از آیات آن بعضی از آیات دیگر را تفسیر می‌کند.

با کمک این علم از علوم قرآنی می‌توان نظریاتی که در علوم قرآنی مثل ( توفیقی بودن سور و آیات ـ اسباب النزول ـ زمان نزول و… ) وجود دارد را اثبات نمود.

در صورت اثبات وجود ارتباط بین آیات معجزه‌اسلوب و سیاق قرآن نیز اثبات می‌شود و اینکه‌این قرآن نمی‌تواند ساخته و پرداخته دست بشر باشد.

به مدد این علم می‌توان از اصول اعتقادی شیعه در بعضی از آیات مثل (آیات تبلیغ ـ اکمال دین و….) که مطرح شده‌است دفاع نمود.

هم چنین می‌‌‌توان به مخالفانی که درباره عدم انسجام و وحدت و جامعیت قرآن ایجاد شبهه می‌نمایند پاسخ منطقی داد.در عین حالی که می‌توان با بررسی این موضوع در دو تفسیر یاد شده ‌استفاده ‌از آنها را برای قرآن‌پژوهان هموارتر نمود.( انشاء الله )

سؤالات اصلی تحقیق

علامه طباطبائی (ره ) وسید قطب در ترتیب فعلی قرآن کریم آیا تناسب را باور دارند؟ در چه‌ابعادی؟

گونه‌های تناسب از دیدگاه علامه وسید قطب چگونه‌است؟

علامه طباطبائی وسید قطب بر چه پایه‌ای تناسب وارتباط را باور دارند؟

دیدگاه علامه طباطبائی وسید قطب درباره تناسب در سور وآیات چیست؟

سؤالات فرعی تحقیق

1ـ ترتیب کنونی سوره‌های قرآن، توقیفی است یا اجتهادی.

2ـ ترتیب آیات قرآن در سوره‌ها توقیفی است یا اجتهادی.

 .فرضیات تحقیق

الف) نظم وترتیب فعلی آیات قرآن منشاء وحیانی و الهی دارد.

ب) بین عبارات وجملات یک آیه‌ارتباط وتناسب برقرار است.

ج) بین آیه‌های یک سوره نیز تناسب وارتباط وجود دارد.

د) در سوره‌های قرآن وحدت موضوعی (تناسب معنوی) حاکم است.

ذ) علامه طباطبائی (ره) وسید قطب با اعتقاد به‌اصل تناسب بین آیات وسور به تفسیر آیات پرداخته‌اند.

پیشینة تحقیق

علم تناسب بین سور وآیات یکی از علوم قرآنی است ودر طول زمانهای مختلف مورد توجه مفسران بوده‌است و همیشه موافقان و مخالفانی نیز داشته‌است که مهمترین آثار بجا مانده‌از آنها را می‌توان به‌این صورت دسته‌بندی نمود:

نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سوره‌های قرآن بحث نموده‌است ابوبکر نیشابوری (م 324 ه ق) است وبعد از ایشان ثعلبی ( م 427 ق) با نوشتن کتاب الکشف والبیان عن تفسیر القرآن به‌این موضوع پرداخته‌است در قرن 6 مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان با تکیه بر این موضوع به تفسیر آیات پرداخته‌است وبحث تناسب آیات را در جای جای این تفسیر می‌توان دید. علامه‌ابو جعفر بن زبیر ( م 708 ق ) توجه جدی به‌این علم نموده‌است تا جایی که کتاب مستقلی در این زمینه نوشته‌است بنام البرهان فی مناسبه ترتیب القرآن. بعد از ایشان در قرن 9 برهان الدین بقایی با نوشتن کتاب نظم الدرر فی تناسب الای والسور گام بزرگی در تبیین این علم برداشته‌است. سیوطی نیز علاوه بر اینکه در بحث 62 الاتقان به‌این موضوع پرداخته‌است، کتاب مستقلی نیز بنام تناسق الدرر فی تناسب السور نوشته‌است. در سوره‌های اخیر نیز از بین مفسران ودانشمندان تعدادی به‌این موضوع پرداخته وحتی بعضی از آنها محور تفسیر خود را همین موضوع قرار داده‌اند از جمله‌الوسی در روح المعانی سید قطب در فی ظلال القرآن، سعید حوی در الاساس فی التفسیر، شوکانی در فتح القدیر زحیلی در تفسیر المنیر و…. همچنین در سالهای اخیر کتابها وپایان نامه‌هایی درباره‌این علم نوشته شده‌است که مهمترین آنها عبارتند از: تناسب آیات آیت اله معرفت ـ هماهنگی وتناسب در ساختار قرآن از دکتر حسن خرقانی ـ تحلیل انتقادی مبانی وروش تفسیری سید قطب در فی ظلال القرآن اثر دکتر کرم سیاوشی ـ پژوهشی در نظم قرآن دکتر عبد الهادی فقهی زاده ـ چهره زیبای قرآن از دکتر عباس همامی.

 چهار چوب نظری تحقیق

در این پژوهش که مبنای کار بر اساس بررسی تناسب آیات وسور در دو تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن قرار گفته‌است، سعی شده‌است که قبل از ورود به تحقیق، به بحثهای مقدماتی وضروری نیز به طور مختصر اشاره شود. بر همین اساس، در فصل اول، بعد از طرح کلیات، به زندگی این دو مفسر عالیقدر ونحوۀ تألیف تفاسیر و روش تفسیری به ویژه روش تفسیر قرآن به قرآن، به طور گذرا پرداخته شده‌است.

در فصل دوم، به یکی از مقدمات مهم بحث تناسب آیات وسوره‌ها، یعنی تاریخ نگارش وجمع قرآن وتوقیفی واجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها در قرآن پرداخته شده‌است ونظرات مختلف در این زمینه بطور کوتاه بررسی شده‌است. چون بحث در بارۀ تناسب آیات، وقتی معنا ومفهوم دارد که به توقیفی بودن ترتیب آیات وسور اعتقاد داشت.

از فصل سوم، که در حقیقت بدنۀ اصلی تحقیق بوده‌است به بررسی مقولۀ تناسب، از نظر لغوی واصطلاحی واهمیت وفوایدی که براین بحث مترتب است پرداخته‌ایم.

در فصل چهارم نیز به‌انواع مناسبت در قرآن اشاره نموده وضمن تقسیم بندی کلی که در این زمینه وجود دارد ( تناسب وارتباط بین سوره‌ها وآیات ) مهمترین انواع مناسبت در سوره‌ها وآیات را شمرده ونظرات مرحوم علامه (ره) وسید قطب را مورد بررسی قرار داده‌ایم. وبالاخره در فصل پنجم به یکی دیگر از بحثهایی که‌ارتباط تنگاتنگی با این بحث داشته‌است (سیاق ) پرداخته شده ونقش سیاق را در تفسیر آیات وبرقرار کردن ارتباط وهماهنگی بین آیات وسور در قرآن روشن نموده‌ایم. ودر پایان نتیجه‌های کلی که‌از بحث بدست می‌آید را نیز بر شمرده‌ایم.

نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی (ره) وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن

زندگی نامۀ علامۀ طباطبائی(ره)

زندگی علامۀ طباطبائی نیز مانند همۀ انسانهای دیگر پر از فراز و نشیب های معمول زندگی بوده که‌البته‌ایشان از آنها در جهت رسیدن به کمال و تقویت اراده و روحیه خود و خانواده خود استفاده نموده‌است. در این جا گذری کوتاه بر زندگی این اندیشمند بزرگ اسلامی‌خواهیم کرد.

وی که نامش محمد فرزند محمد حسین بود به‌القاب حسنی، حسینی و طباطبائی ملّقب بوده[1] و در یک خانوادۀ علمی‌اصیل و ریشه‌دار در 29 ذی الحجه 1321 هـ ق در شاد آباد تبریز متولد شده، اکثر رجال خاندان او از بزرگان و رجال علم بودند.[2]در سن 5 سالگی مادر و در سن 9 سالگی پدر را از دست داد و به‌همراه برادر خود تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و یک نفر خادمه قرار گرفت.[3]

از سال 1330 هـ. ق تحصیلات ابتدائی خود را که شامل قرآن و کتب ادبیات فارسی بود، آغاز نمود. و در سال 1337 هـ ق وارد مدرسه طالبیه تبریز شده وتاسال1344 در رشته‌های علوم دینی و عربیه به تحصیل پرداختند.

مرحوم علامه& به‌همراه‌همسر و برادر خود از سال 1344 هـ ق (23 سالگی) برای تکمیل تحصیلات خود عازم شهر نجف شده ودر حوزهء علمیه‌ان، به مدت 10سال از محضر اساتید بزرگ آن دیار کسب دانش و معرفت نمود.[4]

علامه&كه تاسال 1354 ه در نجف اشرف مشغول به تحصیل بودند و یكی دیگر از فراز ونشیب‌های زندگی خود را تجربه نمود، بیکار ننشسته و آثاری از خود به صورت رساله به یادگار گذاشته‌است از جمله: رساله‌ای در برهان، رساله‌ای در مغالطه، رساله‌ای در تحصیل، سنن النبی و….

 [1]. سبب ملقّب شدن جدّ علامه به طباطبائی این بود که در زمانیکه جد ایشان خردسال بود، اسماعیل دیباج می‌خواست لباس برای ابراهیم بخرد هنگامی که او را میان پیراهن و قبا مخیّر کرد او گفت: طباطبا یعنی قباقبا و نیز گفته شده که مردم منطقه سواد، او را به این نام ملقب ساختند که طباطبا در زبان نبطی به معنی سیدالسادات می باشد.

[2]. الاوسي، علي، روش علامه در تفسیر المیزان، ترجمهء سيد حسين میرخلیلی)، تهران، شركت چاپ ونشر بين الملل، 1381ش، ص 52؛ استادي، رضا، آشنایی با تفاسیر، تهران، نشر قدس، 1383ش، ص 221.

[3]. بوستان کتاب، مرزبان نامه وحی و خرد ( يادنامه علامه طباطبايي )، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1381ش، ص 110, حسيني طهراني، سيد محمد حسين، مهرتابان، انتشارات علامه طباطبايي، 1431ه، ص 35.

 [4]. مرزبان نامه وحی و خرد، پيشين، ص122.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122