پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه 1
مقدّمه 1
کلیات تحقیق 4
بیان مسأله 5
اهداف تحقیق 5
اهمیت موضوع 6
پیشینه علمی تحقیق 6
سؤالات تحقیق 9
فرضیههای کلی تحقیق 10
ضرورت انجام تحقیق 10
مراحل و روش تحقیق 11
جامعه آماری تحقیق 12
نوآوریهای تحقیق 13
فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین 15
مقدّمه 16
1-1- واژه شناسي 17
1-1-1- تعریف لغوی تربیت 17
1-1-2- تعريف اصطلاحي تربيت 19
1-1-3- اهميت و ضرورت تربيت ديني دانش آموزان 21
1-1-3-1- نقش ایمان در تربیت دینی 24
1-1-3-2- جايگاه تربيت ديني و نقش آن در آرامش روان 26
1-2- اصول و مبانی تربیت دینی 28
مقدمه 28
1-2-1- اصول و مباني تربيت ديني 28
1-2-1-1- اصل سهولت 28
1-2-1-2- اصل تدريج 29
1-2-1-3- اصل مداومت و استمرار 30
1-2-1-4- اصل آگاهی بخشی 30
1-2-1-5- اصل تفاوتهای فردی 30
1-2-1-6- اصل اعتدال 31
1-2-1-7- اصل احترام 32
1-2-1-8- فراهم آوردن زمينه براي به فعليت رسيدن تواناييهاي بالقوهي فرد 32
1-2-1-9- توجه به سير رشد كودكان و نوجوانان در ابعاد شناختي و عاطفي و تأثير عامل سن در اين رابطه 33
1-2-1-10- رابطهي تربيت ديني و عادت 34
1-2-1-11- توجه به رشد عقلي كودك و نقش تعقّل و استدلال در تربيت ديني 35
1-2-1-12- نقش الگو در تربيت ديني 36
1-3- عوامل مؤثر در تربیت 37
1-3-1- عامل وراثت 37
1-3-2- گزینش همسر 39
1-3-3- بارداری 40
1-3-4- شیر 41
1-3-5- غذا 41
1-3-6- خانه و خانواده 41
1-3-7- رفاقت و معاشرت 42
1-3-8- مدرسه 43
1-3-9- اجتماع کلان 44
1-3-10- رسانهها 46
1-3-11- شغل و کار 46
1-3-12- عبادت 47
1-4- دین 48
1-4-1- واژهی دین از نظر لغت 48
1-4-2- تعریف دین در اصطلاح 49
1-4-3- تعاریف ماهوی دین 50
1-4-4- تعاریف روانشناختی و جامعهشناختی از دین 51
1-4-5- دین از نظر دانشمندان غرب 52
1-4-6- شناخت حقیقت دین 53
1-5- تربیت دینی 55
1-5-1- اهداف تربیت دینی در آموزش و پرورش 57
1-5-2- مراحل تربیت دینی از دیدگاه حضرت رسول اکرم (ص) 59
1-5-2-1- مرحلهی سیادت 59
1-5-2-1-1- میل شدید به بازی 59
1-5-2-1-2- فرماندهی و ادارهی دیگران 60
1-5-2-2- مرحلهی اطاعت 61
1-5-2-2-1- ادب پذیری 61
1-5-2-2-2- آموزش پذیری 61
1-5-2-3- مرحلهی وزارت 62
1-5-2-3-1- رشد جهشی احساسات 62
1-5-2-3-2- گرایش به درستکاری 62
1-5-2-3-3- شایستگی مشورت 63
1-5-2-3-4- ابراز وجود 63
1-5-3- اوصاف تربیت دینی 63
1-5-3-1- شمول و فراگیری 63
1-5-3-2- وحدت هدف و مسیر 64
1-5-3-3- اجتهاد پذیری 65
1-5-3-4- آینده گرایی 66
نتیجه بحث 66
1-5-4- ریشههای تربیت ناپذیری دینی 67
1-5-4-1- آسیب های وراثتی 67
1-5-4-2- آسیب های محیطی 67
1-5-4-3- آسیب های ناشی از تغذیه 68
1-5-4-4- آسیبهای ناشی از مربیان 68
1-5-4-5- روشهای آسیب زا 68
1-6- معرفی استان کرمانشاه 70
1-6-1- موقعيت و وسعت 70
1-6-2- آب و هوا 70
1-7- آشنایی با فرهنگ و نژاد استان کرمانشاه 72
1-7-1- جمعیت 72
1-7-2- نژاد 73
1-7-3- زبان گویش 73
1-7-3-1- گویش کردی کلهری 73
1-7-3-2- گویش کردی اورامی 74
1-7-3-3- گویش کردی سورانی 74
1-7-3-4- گویش لکی 74
1-7-4- مذهب 74
1-8- مقتضیات دورهی نوجوانی 76
مقدمه 76
1-8-1- نیازهای دورهی نوجوانی 76
1-8-1-1- نياز به مهرباني و محبت 77
1-8-1-2- نياز به امنيت و آسايش خاطر 77
1-8-1-3- نیاز به احساس تعلق داشتن و مورد قبول گروه همسالان واقع شدن 78
1-8-1-4- نیاز به قابلیت و احترام 79
1-8-1-5- نیاز به استقلال 79
1-8-1-6- نیاز به تشخیص و قدردانی 79
1-8-1-7- نیاز به مذهب و فلسفهی حیات 80
1-8-1-8- نیاز به داشتن هدفی مشخص در زندگی 80
1-8-1-9- نیاز به احساس هویت و شناخت خود 80
1-8-1-10- نیاز به احساس رشد، کمال و خودشکوفایی 81
1-8-2- جامعه آماری تحقیق و بررسی نیازهای دورهی نوجوانی با مطالب کتاب درسی 81
فصل دوم: تحلیل ، نقد و بررسی داده های جامعه آماری 83
2-1- اصول حاکم بر برنامهی قرآن و تعلیمات دینی دورهی متوسطه 84
2-2- معرفی کتاب دین و زندگی (1) 86
2-3- نقد و برسی محتوای کتاب دین و زندگی (1) 87
2-4- بررسی شیوه های مرسوم در تحلیل آمار 93
مقدمه 93
2-4-1- شیوه پژوهش 93
2-4-2- جامعهی آماری 94
2-4-3- معیارهای جامعه آماری 94
2-4-4- جنسیت 94
2-4-4-1- رشته تحصیلی 94
2-4-4-2- سن 95
2-4-4-3- وضعیت اقتصادی 95
2-5- بررسی سؤالات طراحی شده 96
2-5-1- روایی ابزار اندازه گیری 96
2-5-2- اعتبار پرسشنامه 96
2-5-3- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 97
2-5-4- آمار توصیفی 98
2-5-4-1- ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان 98
2-5-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه 100
2-5-6- تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان 136
2-5-7- نیاز های اساسی دانش آموزان 137
2-5-8- اندیشه، اخلاق و اعمال دانش آموزان 137
2-5-9- آمار استنباطی 138
2-5-10- فرضیات پژوهش 139
2-5-10-1- فرض اول 139
2-5-10-2- فرض دوم 140
2-5-10-3- فرض سوم 141
2-5-11- تجزیه و تحلیل متغیّرهای تحقیق 142
2-5-11-1- متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان 143
2-5-11-2- متغیّر نیاز های اساسی دانش آموزان 143
2-5-11-3- متغیّر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان 143
نتیجه فصل 144
نتایج و دستاوردهای تحقیق 145
محدودیتهای تحقیق 148
فهرست منابع 149
الملخص 154
Abstract 155

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه فولادوند.

نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام.

کتب)

آمدی تمیمی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم ودررالکلم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق.

ابشیهی، شهاب الدین محمد بن احمد، المستطرف فی کل فن مستطرف، شرحها و حققها مفید محمد قمیحه، الطبعه الثانیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1406ق.

­ابن ا­بی الحدید المعتزلی، عزّالدین بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر، دار احیاء الکتب العربیه، چاپ اول، 1378ق.

ابن فارس، ابوالحسين، معجم مقاييس اللغه، به تحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الثانيه، شركه المكتبه و مطبعه ­الحلبي، مصر، 1389 ق.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، نسقه و علّق عليه و وضع فهارسه علي شيري، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الاولي، 1408 ق.

اعتصامی، محمد مهدی، کتاب معلم (راهنمای تدریس قرآن و تعلیمات دینی (1) دین و زندگی اول متوسطه) ، تهران، دفتر تألیف و برنامه­ریزی کتب درسی، چاپ اول، 1384 ش.

امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، 1379 ش.

باقری، خسرو، چیستی تربیت دینی، تهران، نشر تربیت اسلامی، وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، 1380ش.

بست، جان، روش­های تحقیق در علوم تربیتی، ترجمه­ی حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1366ش.

بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، الآداب، تحقیق ابوعبدالله السعید المندوه، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، 1408ق.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ درآمدی برتعلیم و تربیت دینی اسلام (1) فلسفه­ تعلیم و تربیت، بی­تا.

جعفری، محمد تقی، فلسفه­ی دین، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه­ی اسلامی، قم، چاپ دوم، 1378ش.

جوهري، اسماعيل­بن حمّاد، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربيه، بيروت، چاپ احمد عبدالغفورغفار،1407ق.

حر­انی، ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه، تحف ا­لعقول عن آل الرسول، قم، مکتبه بصیرتی، 1394 ق.

حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، به تصحیح و تحقیق و تذییل عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی..

خمینی، روح الله، صحیفه امام، تهران، انتشارات امام خمینی، چاپ دوم، 1378ش.

داودي، محمد، سيره­ي تربيتي پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت (ع): تربيت ديني، قم، مؤسسه­ي پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383ش.

دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، نشر و تحقیقات ذکر، چاپ چهارم، 1380ش.

دیس، موریس، مراحل تربیت، ترجمه­ی علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1368ش.

راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق و ضبط محمد سيد گيلاني، دارالمعرفه، بيروت، بی تا.

رفيعي، بهروز، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم تربيت و مباني آن، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران،1381ش.

سرمد زهره و همکاران، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، 1385ش.

سيف، علي اكبر، روان شناسي پرورشي، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، 1372ش.

سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، الجامع الصغير في احاديث البشير النذير، بيروت، دار الفكر، الطبعه الاولي، 1401ق.

25………………، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، مکتبه المرعشی النجفی، قم، 1404ق.

شاتوژان و ديگران، مربيان بزرگ، ترجمه­ي ­غلامحسين شكوهي ، تهران، انتشارات دانشگاه، 1355ش.

شریف قرشی، باقر، نظام تربیتی اسلام، تهران ، انتشارات فجر، چاپ اول، 1362ش.

شكوهي يكتا، محسن، تعليم و تربيت اسلامي (مباني و روش ها) ، تهران، انتشارات ايران،1370ش.

شیخ صدوق، امالی، مترجم آیه الله کمره­ای، تهران، انتشارات کتابخانه­ی اسلامیه، چاپ چهارم، 1362.

صادق زاده قمصری، علیرضا، تربیت اسلامی (ویژه آسیب شناسی تربیت دینی)، تهران، نشر تربیت اسلامی، 1380 ش.

صديق، عيسي، تاريخ فرهنگ اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، پنجم، 1351ش، ص194.

طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه­ي سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه­­ی مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، مترجم حسین نوری، محمد مفتح، تهران، مؤسسه­ی انتشارات فراهانی، 1372ش.

طبرسی، رضي­الدین ابو­نصر الحسن­بن­ الفضل (از عالمان قرن6)، مکارم­الاخلاق، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،1392ق.

طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، ­التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی­تا.

طوسی، محمد بن الحسن، امالی، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، 1414ق.

طوسی، نصیر­الدین محمد­بن حسن، اخلاق ناصری، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران، ا­نتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1360ش.

عاملي، زين ا­لدين بن علي بن احمد( الشهيد ثاني)، السيد احمد الحسيني، المنيه المريد في آداب المفيد والمستفيد، قم، مجمع الذخائر الاسلاميه، 1402ق.

عروسی حویزی، علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تصحیح و تعلیق ها­شم رسولی محلاتی ، قم، دارالکتب العلمیه، 1415ق.

قائمی، علی، زمینه­ی تربیت، تهران، انتشارات اميري، 1362ش.

قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، تهران، مؤسسه­ انتشارات فراها­نی، بی­تا.

قمی، محمد بن علی ابن بابویه، ا­لخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت، اعلمی، 1410ق.

قوام، میر عظیم، اصول و روش­های تربیت از منظر قرآن کریم، تهران، انتشارات جمال الحق، چاپ اول، 1386 ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.

كيومرثي، غلامعلي ، مباني و اصول تربيت ديني و تفاوت آن با تعليمات ديني، بي­جا، بي­نا، بي­تا.

لاهوری، محمد اقبال، احیای فکر دینی در اسلام، انتشارت علم و دانش، تهران، چاپ دوم، 1372ش.

متقی هندی، علاءالدین بن حسام الدین، کنز العمال فی احادیث الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لعلوم الائمه الاطهار، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، چاپ سوم، 1403 ق.

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، الطبعه الاولي، مركز النشر، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1403ق.

مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360ش.

مطهري، مرتضي، تعليم و تربيت اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و هفتم، 1375ش.

نادری عزّت الله و سیف نراقی مریم، اختلالات رفتاری کودکان و روش­های اصلاح آن، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش.

نرمان ل. مان، اصول روان شناسی، ترجمه­ی محمود ساعتچی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پانزدهم، بی تا.

نورمن. ال. کیسلر، فلسفه­ی دین، ترجمه­ی حمید رضا آیت اللهی، ­انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.

نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه­ی آل بیت لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه، بیروت، 1408ق.

يسوعي، لوييس معلوف، بيروت، المطبعه الكاتوليك، المطبعه الخامسه، 1927م.

يعقوبي، احمد بن اسحاق، تاريخ يعقوبي، مترجم: محمد ابراهيم آيتي، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، 1371ش.

صالح عبد­العزیز، عبد­العزیز عبد­المجید، التربیه و طرق­­التدریس، چاپ دوازدهم، دار­المعارف، القاهره، 1976م.

حجتي، محمد باقر، اسلام و تعليم و تربيت ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوازدهم، 1366ش.

مجلات)

كريمي، عبد العظيم، ماهنامه­ي پرورشي تربيت، تهران، ا­نتشارات آموزش و پرورش، مهر ماه 1373ش.

پایان نامه­ها)

موسی الرّضا، یگانه؛ بررسی عوامل مؤثر بر بحران هویت دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان جغتای (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد).

مقالات)

زارعان، محمد جواد، مقاله­ي تربيت ديني، تربيت ليبرال، فصلنامه­ي معرفت، شماره33، سال انتشار 1382.

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی میزان تناسب محتوای کتاب دین و زندگی (1) با نیاز دانش آموزان شهر کرمانشاه انجام شده است. در این پژوهش ضمن تعریف لغوی و اصطلاحی تربیت، دین، تربیت دینی و ذکر عوامل مؤثر بر تربیت دینی، نقش ایمان در تربیت دینی، نقش تربیت دینی بر آرامش روانی، اصول و مبانی تربیت دینی و همچنین توجه به اهداف، روش­ها، مراحل تربیت دینی و اصول حاکم بر برنامه­های دینی و قرآن دوره­ی متوسطه، به معرفی کتاب دین وزندگی (1) و نقد و بررسی آن پرداخته شده است.

نمونه­ی مورد نظر در این پژوهش شامل 472 نفر دانش آموز دختر و پسر مناطق سه­گانه دبیرستان­های شهر کرمانشاه است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از میان تمام دبیرستان­های شهر کرمانشاه انتخاب گردیده است.

با توجه به داده­ها و تحلیل آن­ها نتایج زیر به دست آمد:

میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیاز های دانش آموزان رابطه مستقیم و بیشتر تناسب وجود دارد.

مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی تا اندازه زیادی در پاسخ گویی نیازهای اساسی دانش آموزان موفق بوده است.

طرح مطالب دین وزندگی تا اندازه زیادی بر ا­ندیشه ، اخلاق و اعمال دانش آموزان مؤثر بوده است.

کلید واژگان: آموزش و پرورش، کتاب دین و زندگی 1، دانش آموزان، تربیت دینی.

مقدّمه

بشر در عصر حاضر در چالش با بزرگترین بحران­ها می­باشد. و همواره از بحر­انی به بحران دیگر نقل مکان می­کند. و بساری از جوامع نیز بحران­های خود را به جوامع دیگر صادر می­کنند که بعضی از این بحران­ها در جهان بیرونی و واقعی است و بعضی دیگر بحران­های درونی است که به مراتب شدیدتر، پیچیده­تر و فاجعه آمیز­تر است؛ مانند بحران هویتی، بحران معنویت، بحران ارزش­ها، بحران در انتخاب هدف، بحران در کلّیّت خویش، بحران در معرفت دینی، بحران در آیین اخلاق و آداب اسلامی و…

از همه­ی این بحران­ها مصیبت­ بارتر که بنیان درون و بیرون آدمی را از هم گسسته و او را به تباهی کشانیده، همان بحران در “تربیت دینی” در قالب حس مذهبی و نیاز خداجویی اوست. بحرانی که وحدت درونی او را به تفرقه و تشتّت کشانده و دل او را به اضطراب دائمی مبتلا ساخته و باعث گم گشتگی انسان از آیین حنیف و فطرت الهی شده است.

تنها راه فرار از این بحران­ها و بن بست­ها روی آوردن عمیق و عاشقانه به خویشتن خویش و فطرت اصلی و ازلی است. یعنی روی آوردن به همان کلّیّت و وحدتی که آدمی در آن شکل گرفته است. در حالی که شرایط کنونی از انسان فقط قطعاتی از پاره­های انسانی به جای مانده است؛ انسانی که از جامعیّت، سیّال بودن و کلّیّت خویش خارج گشته است.

در حال حاضر انسان “دین” را که وحدت بخش ابعاد پراکنده و متفرق زندگی بشر می­باشد، از دست داده است و بینش الهی را که افق حیات را از ازل تا ا­بد در برابر او می­گشاید، رها ساخته و به بینش تنگ نظرانه­ی علم جزم اندیش بسنده کرده و تراکم اطلاعات بیرونی را جایگزین تحول معرفت بیرونی نموده است.

امروزه فرهنگ بشریت سطحی و دانش او خطرناک شده است؛ زیرا از لحاظ تکنیک و صنعت پیشرفت نموده و از نظر معنا و هدف به غایت فقیر و ضعیف گشته است و هم­چنین یکپارچگی، وحدت و تعادل روانی انسان که از ایمان الهی، شوق دینی و احساس عرفانی بر­می­خاست، از میان رفته است.

تفاوت عظیمی است میان انسانی که دین ندارد و انسانی که دین خود را گم کرده یا آن را درک نکرده است. اقوام فراوانی هستند که دین دارند اما آن را گم کرده و از آن غافل مانده­اند، انسان دین گم کرده یا غافل شده­ی از آن در واقع هویت بشری و الهی خویش را گم کرده است؛ به همین د­لیل نه تنها از طبیعت و از خدا گسسته، بلکه از خود نیز گسسته است. زیرا وقتی کسی خدا را نمی­شناسد، چگونه می­تواند خود را بشناسد؟ و چون خود را نمی­شناسد، چگونه می­تواند دیگران را بشناسد؟ و بر همین اساس است که امام علی (ع) می­فرمایند: “مَعرِفَهُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ”[1] “شناخت خود، سودمندترین شناخت­هاست”. و یا در جای دیگر امام باقر (ع) می­فرمایند: “و لا مَعرِفَهَ کَمَعرِفَتِکَ بِنَفسِکَ”[2] “هیچ شناختی همچون شناخت وجود خود نیست”.

بنابراین وضعیت تعلیم و تربیت در جا­معه­ی معاصر نیز به این گرفتاری بیشتر دامن زده است و تنها تکیه­گاهی که ممکن است این وضع را تعدیل بخشد و امیدی تازه در روح نسل آینده بدمد، روی آوردن مجدد بشریت به مسائل اخلاقی، ارزشی، معنوی، دینی و بازگشت به جایگاه خلیفه اللهی انسان در کره زمین است.

یکی از چیزهایی که انسان آن را گم کرده یا ازآن غافل شده این است که بازسازی کرامت  مقام الهی او و شرافت وجدانش مستلزم بازگشت به اخلاقیات و ارزش­های الهی است. زیرا با نگاهی به تاریخ گذشته و تاریخ تکامل بشریت مشخص می­شود که بزرگان، اندیشمندان و برجستگان تاریخ که واجد جاودانگی در اثر گذاری­های تربیتی خود بر نسل­های بعدی شده­اند، کسانی بوده­اند که به این ارزش­ها تأسّی جسته و همه­ی این بزرگی­ها مرهون تربیت دینی آنان بوده است.

امّا در جامعه­ای که ما در آن زندگی می­کنیم در فضایی از ارزش­های دینی و شعائر مذهبی قرار گرفته و تمام تلاش و کوشش دستگاه تعلیم و تربیت کشور نیز معطوف به تقدّم پرورش دینی بر دیگر امور است و قرار بر این است که این فرهنگ و معارف دینی از این وادی به سراسرِ جهان عرضه شود و این جامعه، الگو و اسوه­ای حسنه برای دیگر جوامع باشد. علی رغم همه­ی تلاش­های اندیشمندان تعلیم و تربیت بعد از انقلاب اسلامی مسأله اساسی این­جاست که آیا گرایش­های دینی و باورهای درونی افراد نسبت به دین، آن گونه که اهداف مقدس مسئولان ایجاب می­کند رو به افزایش است یا بر عکس ممکن است روندی خلاف انتظار داشته باشد؟

مثلاً در بخش تعلیم و تربیت دانش آموزان با همه­ی تغییرات محتوایی در کتاب­های درسی و پررنگ نمودن شعائر مذهبی در مدارس و تقویت آموزش­های دینی و قرآنی و ترویج  همه جانبه­ی آن در فضای درون و برون مدرسه، آیا گرایش­های دینی دانش­آموزان افزایش یافته است؟ آیا دینی کردن دانش آموزان به دینی شدن آن­ها منجر شده است؟

روش­هایی که برای تربیت دینی دانش آموزان به کار گرفته شده تا چه اندازه مورد پژوهش قرار گرفته است؟ آیا این روش­ها باعث رغبت دانش آموزان به ارزش­های دینی می­شود یا نتیجه­ی عکس را به دنبال دارد؟

این سؤالات و صدها سؤال دیگر، دل مشغولی همه­ی دردمندان دین­داری است که خواهان حاکمیت قلبی و درونی و باطنی ارزش­های دینی در عمق وجود افراد جامعه مخصوصاً نسل آینده، همان دانش آموزان عزیز امروز می­باشد.

پاسخ پژوهشی به این سؤالات روشن کننده­ی افق آینده­ی نظام تعلیم و تربیت کشور جهت رسیدن  به روش­های بنیادین و کار آمد تربیت دینی می­باشد که در این تحقیق سعی شده است براساس فرضیاتی در قالب آیات شریفه­ی قرآن و احادیث و روایات معصومین (ع)، به میزان دستیا­بی به سؤالات فوق در جهت رسیدن به هدف والای تربیت دینی پرداخته شود و میزان تأثیر­پذیری دانش آموزان از کتاب­های دین و زندگی مطالعه شود.

کلیات تحقیق

بیان مسأله

باتوجه به این مطلب که دین رسمی کشور ما اسلام و مذهبش شیعه می­باشد از یک جهت و ضرورت تربیت دینی افراد کشور- که در این تحقیق از آنان با عنوان دا­نش آموزان یاد می­گردد- بنده را برآن داشت که به بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی با نیاز دانش آموزان که یکی از مسائل مهم و حیاتی آموزش و پرورش می باشد، بپردازم. لازمه چنین کاری، مطالعه میدا­نی به صورت طرح پرسش در قالب فرم نظر سنجی و وجود جامعه آماری است تا میزان پیشرفت- و احتمالاً نواقص- کار مشخص شود.

این تحقیق مقارن با طرح تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش است که اهمیت آن را دو چندان می­کند. از مهمترین اهداف آموزش و پرورش و آموزش عالی، آموزش مسائل دینی و تربیت دینی در جامعه می­باشد. و برای تحقق این اهداف بایستی مطالب مرتبط را در کتب دین و زندگی گنجاند. که به موجب این کار، هم سطح دینی افراد بالا رفته و هم به رشد شخصیتی و عاطفی دست می­یابند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی، اصلاحاتی نیز در حوزه فرهنگی صورت پذیرفت. در طول این سال­ها اقدامات فراو­انی در زمینه نشر و ترویج آموزه­های دینی در مدارس و دانشگاه­ها­ ­به عمل آمد، اما مسئله اساسی این است که آیا تأثیر داشته است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه میزان؟ و اگر منفی است، اشکال کار کجاست؟ با توجه به این نکته که جامعه امروز با مسئله تهاجم فرهنگی مواجه می باشد، سیاست نظام و مسئولان کشور در جهت رفع این معضل فرهنگی و بهبود آن­ها در مدارس از طریق دروس کتاب دین و زندگی است. پس چرا این توجه و اهمیت قائل شدن باز هم در جذب حداکثر دا­نش آموزان به این درس موفق نبوده و تأثیر لازم را در رفتار دانش آموزان نداشته است؟ پژوهش پیش رو به بررسی این مهم می­پردازد.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلّی:

هدف اصلی از ا­نجام تحقیق، “بررسی تنا­سب محتوای کتاب دین و زندگی (1) با نیاز د­انش آموزان شهر کرما­نشاه” می­باشد.

ب) هدف­های ویژه:

– بررسی ارتباط آموزش محتوای کتاب دین وزندگی (1) و میزان اثر گذاری تربیت دینی این کتاب میان فراگیران.

– بررسی میزان سودمندی و ایجاد علاقمندی و معطوف کردن توجه فراگیران به محتوای کتاب از نظر فراگیران.

– بررسی میزان پاسخگویی محتوای کتاب دین و زندگی (1) به نیازمندی­های اساسی فراگیران.

– بررسی میزان انطباق آموزه­های کتاب دین و زندگی (1) با نیازهای تربیتی فراگیران.

اهمیت موضوع

این تحقیق از چند جهت حائز اهمیت است:

انجام تحقیق میدانی بوده و اساس تدوین آن پرسشنامه­ای است که جامعه آماری­ا­ش در یک مقطع تحصیلی بوده و از نظر سن و سطح فکر اختلاف محسوسی ندارند.

جامعه آماری (دانش آموزان منتخب) درس مورد تحقیق را با موفقیت گذرانده و با آموزه­ها و مطالب مطرح شده در آن آشنایی کامل دارند.

میدان تحقیق د­انش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان (مقطع متوسطه) می­باشد.

تناسب میان محتوای این کتاب با نیازهای دا­نش آموزان پسر و دختر صورت می­گیرد.

بررسی میزان تناسب محتوای کتاب در بین دختران و پسران در رشته­های علوم انسانی، تجربی، ریاضی و فنی و حرفه­ای صورت می­گیرد.

پیشینه علمی تحقیق

از دغدغه­های اساسی دبیران مقطع متوسطه در وزارت آموزش وپرورش، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش آموزان و درس دین و زندگی است. که در تدریس این کتاب چالش­هایی فراروی مدرسان وجود دارد که توسط نهاد­های ذیصلاح در وزارت علوم، حوزه­ها و وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته تا نقاط مثبت کار تقویت و نقاط ضعف آن اصلاح و برطرف گردد. مقالات و مطالعات انجام گرفته در این زمینه صورت گرفته که در ذیل به چند پایان­نامه مرتبط با موضوع اشاره می­گردد:

شاکری، محمد­رضا؛ بررسی تأثیر آموزه­های قرآنی کتاب دین و زندگی3 بر تربیت دینی دانش­آموزان پیش دانشگاهی شهرستان نیشابور، استاد راهنما دکتر غضنفری، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن تهران 1389.

یعقوبی، حسن؛ بررسی میزان تأثیر آموزه­های کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان بر رفتار دانش­آموزان شهرستان سبزوار، استاد راهنما دکتر متقی زاده، دا­نشگاه علوم و معارف قرآن کریم،  دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن تهران 1391.

نیکو­بخت، محمد­رضا؛ بررسی و نقد متون کتاب­های درسی عربی متوسطه و پیش دانشگاهی و تأثیر این متون در آموزش زبان عربی، استاد راهنما دکتر عیسی متقی زاده، دانشگاه تربیت مدرس 1389.

باریکانی، زهرا؛ تبیین هویت دینی دا­نش­آموزان و بررسی ارتباط آن با محتوای کتب دینی، استاد راهنما دکتر محمد رضا شرفی، دانشگاه تهران 1385.

خیری کوکیائی، ابراهیم؛ بررسی میزان تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه با نیازهای روانی و معنوی دانش­آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن شهر ارومیه، استاد راهنما رضا محمودی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند 1390.

 

 

سؤالات تحقیق

چه تناسبی میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیازهای دینی دانش­آموزان وجود دارد؟

مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان تا چه اندازه در پاسخ گویی نیازهای اساسی دانش­آموزان موفق بوده است؟

طرح این مطالب تا چه اندازه بر اندیشه، اخلاق و اعمال آنان مؤثر بوده است؟

فرضیه­های کلی تحقیق

بخش­ها و فصول پایان­نامه براساس سه فرضیه کلی، طراحی و اجرا خواهد شد که این سه فرضیه اساس تحقیق پیش رو می­باشد. علاوه بر این تمامی سؤالات پرسشنامه نیز بر همین اساس طراحی و مورد پرسش واقع خواهد شد. (قابل ذکر است که فرضیه­های ذیل ممکن است در بررسی­های حین کار تغییر یابند).

این فرضیه­ها عبارتند از:

میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیازهای دانش­آموزان رابطه مستقیم و بیشتر تناسب وجود دارد.

مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی تا اندازه زیادی در پاسخ گویی نیازهای اساسی دانش­آموزان موفق بوده است.

طرح مطالب دین وزندگی تا اندازه زیادی بر ­اندیشه، اخلاق و اعمال دانش­آموزان مؤثر بوده است.

ضرورت انجام تحقیق

طبیعی است که طراحی و اجرای هر برنامه­ای که ساخته و پرداخته­ی دست افراد غیر معصومِ بشری می­باشد، دارای نقاط ضعف و قوت بوده که با گذشت زمان و تغییر شرایط زمانی و مکانی، نمودار شده و مسئولین مربوطه باید با انجام تحقیقات و بررسی­های لازم درصدد رفع و اصلاح آن برآیند. از جمله­ی این برنامه­ها، محتوای کتب دین و زندگی در مقطع متوسطه می­باشد.

از یک طرف ضرورت تربیت دینی افراد و تحقق و ایجاد یک جامعه­ی دیندارِ متناسب با شأن و فرهنگ اسلامی و ایرانی، و از سوی دیگر ظهور پدیده­ی “جهانی شدن” و گسترش روز افزون روابط انسانی در “عصر ارتباطات”، چالش ارزش­های سنتی و مدرنیته و نیز ضرورت آگاه کردن مسئولین مربوطه با مسائل و مشکلات موجود در محتوای کتب درسی دین و زندگی و رفتار د­انش­آموزان- که سرمایه­های اصلی کشور و به تعبیر امام خمینی (ره) ؛ “آینده­سازان مملکت” هستند- ، انجام تحقیقات همه جانبه و گسترده­ای را می­طلبد.

دلایل دیگری نیز ضرورت و اهمیت تحقیق در حوزه­ی تعلیم و تربیت را افزون می­سازد که عبارتند از:

دگرگونی­های علم و صنعت و گسترش و رشد تمدن و نیاز به تخصص و مهارت­ها و توانایی­های جدید؛

ماشینی شدن زندگی بشر و عدم فرصت کافی خانواده­ها برای تعلیم و تربیت؛

تهدید سرنوشت بشر به وسیله­ی بحران­های روحی، ضایعات اخلاقی، نابسامانی­های زجر­دهنده­ی تمدن و افزایش دا­ئمی آن­ها با توجه به انعکاس سریع حوادث و ارتباطات جهانی؛

ناتوانی انسان در برابر سیل فساد و طوفان تند تبلیغات گمراه کننده؛

نارسایی­های مکتب­های به اصطلاح تربیتی موجود، در حل بحران­ها و نابسامانی­های اسفبار انسان­ها، چرا که فیلسوفان تربیتی به د­لیل دور ماندن از رهنمودهای وحی الهی و دلایل دیگر، توان آن را نداشته­اند که تربیت و هدایت بشر را برعهده بگیرند.[3]

مراحل و روش تحقیق

تعریف جامع تحقیق: عبارت است از؛ گردآوری اطلاعات و پردازش آن­ها. چنین تعریفی همه­ی انواع تحقیق را از اعم از موارد ذیل در بر می­گیرد: ترجمه، تصحیح، تفسیر، استنباط، شرح، نقد، تطبیق، تقسیم، تعمیم، تبیین علمی و استنتاج.[4]

تعریف روش تحقیق

چگونگی گردآوری اطلاعات و پردازش آن­ها به منظور انجام کاری نو بر روی متن یا موضوعی کار نشده یا حل مسئله­ای حل نشده. روش تحقیق در اصل شاخه­ای از منطق بوده است. در منطق روش صحیح فکر کردن به طور نظری و فارغ از کاربرد آن در علوم بیان می­شود؛ اما در روش تحقیق روش صحیح فکر کردن به طور عملی و تطبیقی یعنی متناسب با هر یک از علوم بیان می­گردد.[5]

در هر پژوهش علمی با توجه به چارچوب نظری، اهداف و فرضیه­های تحقیق، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث اسا­سی است که دقت در آن می­تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید.{بنابراین} اولین قدم، انتخاب یک روش مناسب و مربوط به موضوع تحقیق است.[6]

در این پژوهش علاوه بر جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری، از ابزار پرسشنامه نیز بهره گرفته شده است. پرسشنامه نیز براساس سؤالات بسته پاسخ و شامل 15 سؤال که درباره­ی محتوای کتاب دین و زندگی (1)، نظرات دانش­آموزان را مورد بررسی قرار داده است، تنظیم شده است.

ما در این تحقیق از روش نمونه­گیری تصادفی ساده در میان دانش­آموزان سال دوم دبیرستان(مقطع متوسطه) شهر کرمانشاه که این واحد درسی را در سال گذشته (1391-1392) گذرانیده­اند، استفاده کرده­ایم.

مراحل اجرای پرسشنامه نیز به این صورت است که، پس از تصویب موضوع تحقیق در شورای پژوهشی دانشکده­ی علوم قرآنی تهران، ابتدا سؤالات پرسشنامه در حدود 54 سؤال طراحی و پس از مشورت با استاد محترم راهنما به 15 سؤال تقلیل یافت. سپس با انجام مکاتبات لازم میان دانشکده و اداره کل آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، مجوز اجرای پرسشنامه در مدارس شهر صادر گردید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
  • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
  • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
  • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
  • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
  • پایان نامه مقايسه دانش آموزان پسر داراي سبک هاي فرزندپروري متفاوت (سهل گير، مقتدر و استبدادي) از لحاظ سازگاري هيجاني-اجتماعي و تحصيلي
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

    جستجو پیشرفته

    دسته‌ها

    آخرین بروز رسانی

      Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122