پايان نامه بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بلوط ايراني (Lindl. Quercus brantii) در بخشي از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولي SRAP

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بلوط ايراني (Lindl. Quercus brantii) در بخشي از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولي SRAP یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بلوط ايراني (Lindl. Quercus brantii) در بخشي از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولي SRAP  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه و هدف 2
1-2- گیاهشناسی تیره راش Fagaceae 3
1-3- شرح تاکسونومیک جنس بلوط Quercus 4
1-3-1 خصوصیات تاکسونومیک گونه Quercus brantii 5
1-4- پراکندگی جهانی این جنس 6
1-5- پراکندگی این جنس در ایران 7
1-6- شرایط اکولوژیکی 8
1-7- ترکیبات شیمیایی بلوط 8
1-8- اهمیت درمانی بلوط 8
1-9- مصرف خوراکی بلوط 10
1-10- اهمیت اقتصادی بلوط 10
1-11- تنوع ژنتیکی 11
1-11-1- اهمیت تنوع ژنتیکی و روش¬های مختلف ارزیابی آن 12
1-12- انواع نشانگرها 12
1-12-1- نشانگرهای مورفولوژیکی 13
1-12-2- نشانگرهای بیوشیمیایی 13
1-12-3- نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA 14
1-12-3-1- نشانگرهای غیر مبتنی برPCR 15
1-12-3-2- نشانگرهای مبتنی برPCR 16
1-12-3-2-1 نشانگرPAPD 17
1-12-3-2-2 نشانگرAFLP 17
1-12-3-2-3 نشانگرSSR 17
1-12-3-2-4 نشانگرISSR 18
1-12-3-2-5 نشانگرSRAP و مزایا و معایب آن 19
1-13- کاربرد نشانگر(مارکر)هایDNA 20
1-14- واکنش زنجیره¬ای پلیمراز(PCR) 21
1-14-1- مراحل واکنش زنجیره¬ای پلیمراز 22
1-15- تجزیه و تحلیل داده¬ها 24
1-15-1 دندروگرام 24
1-15-2 تجزيه خوشه اي 25
1-15-3 ضريب شباهت 26
1-15-4 انتخاب الگوريتم 26
1-16- بررسي كارآيي الگوريتم مورد استفاده در تجزيه كلاستر 26
1-17- شاخص شانون 27
1-18- بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیت¬ها براساس آنالیز Nei 27
1-19- سابقه تحقیق 28
1-15-1- مروری بر برخی پژوهش¬های انجام شده بر روی Quercus brantii Lindl. 28
1-15-2- مروری بر برخی پژوهش¬های انجام شده با استفاده از نشانگرSRAP 28

فصل دوم: مواد و روش¬ها
2-1- انتخاب مناطق و جمعیت¬ها 33
2-2- جمع¬آوری نمونه ها و آماده سازی آنها 34
2-3- استخراج DNA از نمونه های گیاهی 34
2-3-1- آماده کردن نمونه ها 34
2-3-2- استخراج DNA 35
2-3-2-1- مواد موردنیاز 35
2-3-2-2- روش کار 36
2-4- تعيين كيفيت وكميت DNA 37
2-5- واكنش زنجیره ای پلیمراز) (PCR 39
2-6- الکتروفورز 41
2-6-1- محلول اتيديوم برومايد 42
2-6-2- تهیه ژل الکتروفورز 43
2-6-3- الکتروفورز محصول PCR 43
2-7- تجزيه و تحليل داده ها 44

فصل سوم: نتایج و بحث
3-1پلی¬مورفیسم 46
3-2 بررسی پارامترهای اصلی تنوع ژنتیکی همه لوکوس¬ها در جمعیت¬های گونهQuercus brantii Lindl. 50
3-3 بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیت¬ها براساس آنالیز Nei 52
3-4 شباهت و فاصله ژنتیکی بین 5 جمعیت 54
3-5 بحث و نتیجه¬گیری کلی 55
3-6 پیشنهادات 59

منابع:

 ارزانی، الف. .1383. اصلاح گیاهان زراعی. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ص 186.

جزیره­ای، م. و رستاقی، الف. . 1382. جنگل شناسی زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران، ص 109-298.

ذوالفقاری، ر.، اکبری­نیا، م.، مردی، م. و قناتی، ف. . 1387. مطالعه تنوع ژنتیکی بلوط ایرانیQuercus brantii در جوامع مختلف ارتفاعی استان کهکیلویه و بویر احمد با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره(SSR). دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد16، شماره 2، ص172-181

زرگری، ع. . 1375. گیهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، جلد دوم، ص 478-485.

زهزاد، ب. . 1383. سیستماتیک گیاهی (2). انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 36.

صالحی جوزانی، غ.، عبد میشانی، س.، حسین زاده، ع. و طباطبایی، ب.ا.س. . 1382. بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاري سیب زمینی ایران با استفاده از تکنیک RAPD-PCR. مجله علوم کشاورزي ایران. 34، 1021-1029.

عبدمیشانی، س. و بوشهری، س. ا. . 1377. اصلاح نبات (جلد دوم). انتشارات دانشگاه تهران. 352 ص3.

قهرمان، ا. . 1369. کوروموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی). مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ سوم، صفحات 414-416، ص 422-425.

مشایخی، ش.، شیران، ب.، جهانبازی، ح.، هوشمند، س.، سلطانی، ع. و سرخه، ک. . 1389. ارزیابی تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی در استان چهارمحال­و­بختیاری. نشریه جنگل و فرآورده­های چوب، دانشکده منابع طبیعی، دوره 63، شماره1، ص77-90.

مظفریان، و. . 1373. رده بندی گیاهی. انتشارات سپهر تهران، کتاب دوم: دولپه ای ها، ص 53-54.

مظفریان، و. .1383. درختان و درختچه­های ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، ص276-279

نقوی، م.ر.، قره یاضی، ب. و حسینی سالکده، ق. . 1388. نشانگرهای ملکولی. انتشارات دانشگاه تهران. فصل هفتم، ص143.

Abedian, M., Talebi, M., Golmohammdi, H. and Sayed-Tabatabaei B. 2012, Genetic diversity and population structure of mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.) and sweet cherry (Prunus avium L.) using SRAP markers. Biochemical Systematics and Ecology 40, 112-117.

Alfonso-Corrado, C., Esteban-Jimenez, R., Clark-Tapia, R., Pinero, D., Campos, J. E. and Mendoza, A. Clonal and genetic structure of two Mexican oaks: Quercus eduradii and Quercus potosina (Fagaceae). Evolutionary Ecology,18 , 585-599.

Cai X., Feng Z., Zhang X., Xu W., Beiwei Hou and Ding X. 2011, Genetic diversity and population structure of an endangered Orchid (Dendrobium loddigesii Rolfe) from China revealed by SRAP markers. Scientia Horticulturae , 129, 877-881.

Devos, K.M., Bryan, G.J., Collins, A.J. and Gale, M.D.1995, Application of two microsatellite sequences in wheat storage proteins as molecular markers. Theoretical Applied Genetics ,90, 247-252.

Dong P., Wei Y., Chen G., Li W., Wang J., Nevo E. and Zheng Y. 2010, Sequence-related amplified polymorphism (SRAP) of wild emmer wheat (Triticum dicoccoides) in Israel and its ecological association. Biochemical Systematics and Ecology , 38, 1-11.

Kashani, N. and Dodd, R. S. 2002, Genetic differentiation of two California red oak species, Quercus parvula Shreveii and Q.wislizeni, based on AFLP Genetic Markers. USAD Forest Service Gen. Tech. Rep., PSW-GTR-184.

LIU, Li., PENG, D. and WANG, Bo. 2008, Genetic relation analysis on ramie [Boehmeria nivea (L.) Gaud.] inbred lines by SRAP markers. Agricultural Sciences in China, 7, 944-949.

Mondini, L., A, Noorani and Pagnotta, M. 2009, Assessing Plant Genetic Diversity by Molecular Tools. Diversity, 1, 19-35.

Na, F., Qie, X., Qinghua ,G., Ru, Z. and Meili, G. 2009, Genetic diversity and population structure of celosia argentea and related species revealed by SRAP. Biochemistry Genetics ,47, 521–532 .

WU, Z., Wang, J. and Shen, Y.J. 2006, Analysis genetic diversity of Vitis by using ISSR Markers. Journal of Fruit Science, 23, 605–608.

XiaoPeng F., GuoGui N., LiPing G. and ManZhu B. 2008, Genetic diversity of Dianthus accessions as assessed using two molecular marker systems (SRAPs and ISSRs) and morphological traits. Scientia Horticulturae ,117, 263-270.

Xiaoyan, C., Zhenyu , F., Xiaoxiao ,Z., Wen, Xu., Beiwei, H. and Xiaoyu, D. 2011, Genetic diversity and population structure of an endangered Orchid (Dendrobium loddigesii Rolfe) from China revealed by SRAP markers. Scientia Horticulturae ,129, 877–881.

Yakovlev, I. A. and Kleinschmidt, J. 2002, Differentiation o pedunculate oak Quercus robur in the European part of Russia based on RAPD Markers. Russian Journal of Genetics ,38, 148-155.

چکیده

بلوط (Quercus) یکی از مهمترین جنس­های چوبی نیمکره شمالی است. این جنس از اصلی­ترین گونه­های درختی ایران به شمار می­رود. تاکسونومی و ارتباط تکاملی جمعیت­های بلوط  ایرانی بر اساس مارکرهای  مولکولی به طور گسترده­ای مطالعه نشده است. در این مطالعه، ارتباط ژنتیکی جمعیت­های بلوط با به کارگیری مارکر SRAP امتحان شد. پنج جمعیت بلوط از مناطق مختلف زاگرس شامل یاسوج، برمدشت، بیستون، آبدانان و خوزستان جمع­آوری و آنالیز شدند. یازده جفت پرایمر SRAP در کل نمونه­ها 32 باند از 100 تا 400bp ایجاد کردند. 27 تا از این باندها پلی­مورف بودند و درصد پلی­مورفیسم38/84% به دست آمد. ضریب تشابه نی محاسبه شد و دندروگرام بر اساس UPGMA از روی داده­های SRAP ترسیم شد. داده­های SRAP با به کارگیری نرم­افزار popgene در چهار خوشه دسته­بندی شد. آنالیز ژنتیکی دامنه تشابه ژنتیکی بین جمعیتی نسبتاً بالا از حداقل 8818/0 بین یاسوج و برمدشت تا حداکثر 9587/0 بین بیستون و آبدانان را نشان داد. جمعیت­های مطالعه شده بلوط تنوع بالایی را نشان دادند: شمار آلل موثر 46/1 بود و شاخص تنوع ژنتیکی شانون (I) به طور متوسط 69/41% بود. جمعیت­های امتحان شده اختلاف ژنتیکی بین جمعیتی نسبتاً بالایی را (2/0 GST=) نشان دادند و جریان ژنی(Nem) 96/1 بود.

 

واژه­های کلیدی: بلوط، تنوع ژنتیکی، مارکر مولکولی SRAP، نی، پلی­مورفیسم

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه و هدف

بلوط (Quercus) از تیره راش (Fagaceae) یکی از متنوع­ترین جنس­های درختان نواحی معتدل با بیش از 500 گونه در سراسر جهان است(61). بلوط جزء گیاهان پهن برگ است و اساساً این جنس بومی نیمکره شمالی می­باشد و شامل گونه­های خزان­پذیر و همیشه­سبز می­باشد که در عرض­های جغرافیایی مختلف آسیا و آمریکا گسترده شده­است (15). از زمان داروین بلوط به عنوان یک جنس مدل برای مطالعه فرآیندهای تکاملی و گونه­زایی به کار می­رود، سازگاری بالا و مراحل مختلفی از جریان ژنی بین گونه­ای به طور معنی­داری در پیدایش صدها گونه و زیرگونه و اکوتیپ­های متعدد مشارکت داشته­است(21). از یک طرف این انعطاف­پذیری فنوتیپی و تنوع ژنی باعث موفقیت این جنس در گونه­زایی شده­است و از طرف دیگر این خاصیت مشکلاتی را در تخمین تنوع ژنتیکی بین گونه­ها و ساختار ژنتیکی جمعیت­ها و ارتباط تاکسونومیکی بین گونه­ها ایجاد کرده­است که باید به طریقی این مشکل رفع شود(30). یکی از علل عمده این تنوع ژنتیکی در بلوط فراوانی تبادل ژنی و دخول بین گونه­های جنس بلوط هیبریداسیون می­باشد(24).

در حال حاضر با فشار ناشی از تخریب و بهره­برداری از جنگل­ها توسط انسان، تغییرات اقلیم و پدیده گرم شدن کره زمین پیش­بینی می­شود، طی 50 تا 100 سال آینده جمعیت بسیاری از گونه­های گیاهی در رویشگاه­های کنونی ضعیف و ضعیف­تر شده (3) و آینده جنگل­های بلوط را با مخاطرات جدی مواجه سازد. همچنین وجود مشکلاتی نظیر کمبود درختان مادری، تناوب سال بذر­دهی، آفات و امراض، تولید دانه ناکافی و نامناسب، ضعف دانه­زادی و عدم نگهداری دانه­ها برای مدت طولانی (63)، روند احیاء طبیعی جنگل­ها را از طریق بذر با مشکل روبرو کرده­است. تدوین برنامه حفاظت از منابع ژنتیکی بلوط و توسعه و احیاء جنگل­های آن از طریق بذرکاری و نهال­کاری می­تواند از جمله مهمترین و اصولی­ترین اقدامات احیایی و حفاظتی رویشگاه­های این جنس باشد. بطورکلی گزارشات موجود نشان می­دهد که در بسیاری از موارد به دلیل ناسازگاری ژنتیکی نهال­های کاشته شده با شرایط محیطی(15)، نرخ پایین زنده­مانی آنها(51)، باید توسط بذر ژنوتیپ­هایی جنگل­کاری شود که با شرایط اقلیمی دوره­های آینده سازگاری داشته باشد. با این وجود تنظیم و اجرای برنامه­های حفاظت از منابع ژنتیکی و جنگل­کاری با بذر ژنوتیپ­های سازگار با استرس­های احتمالی نیازمند کسب اطلاع از تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت­ها است(53).

علاوه بر اهمیت اکولوژیکی بلوط، این جنس دارای مصارف دارویی، خوراکی و صنعتی فراوان نیز می­باشد(28). این جنس یکی از مهمترین گیاهان چوبی تشکیل­دهنده جنگل­های بلوط غرب محسوب می­شود ولی به دلیل دور شدن این جنگل­ها از حالت کلیماکس و کاهش قابل توجه گونه­های جنگلی تعیین تنوع ژنتیکی و حفاظت ذخایر آنها ضروری به نظر می­رسد(23).

مطالعات قبلی مدارک فراوانی را مبنی بر تنوع بین­گونه­ای براساس کاراکترهای فنوتیپی فراهم کرده­اند  تنوع در این جنس براساس ویژگی­های بیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک شناسایی و شرح داده شده است، به خصوص مورفولوژی برگ در این مورد مفید است و ساختار جمعیت بلوط­ها بر اساس ویژگی مورفولوژیکی برگ مطالعه شده است (61 و 21). تاکنون مطالعه روی تنوع ژنتیکی درون گونه­ای بلوط ایرانی در مناطق مختلف ایران با استفاده از مارکر SRAP صورت نگرفته است.

مارکرهای مولکولی مهمترین و کاربردی­ترین سیستم­های مارکری هستند که گستردگی زیادی داشته و هر روزه در حال توسعه و تکامل هستند، و از آنجا که در اولین سطح از بیان ژن مطرح می شوند خیلی دقیق بوده و دارای تنوع زیاد و پلی مورفیسم بالا هستند (15). در بین نشانگرهای مولکولی ریزماهواره­ها به دلیل توانمندیهای ویژه­ای که در شناسایی تنوع ژنتیکی ارقام و گونه­های مختلف درختان دارند از کارایی بالایی برخوردارند. هدف از کار حاضر ارزیابی امکان بکارگیری مارکر SRAP در مطالعات ژنتیکی درون­گونه­ای بلوط و مطالعات ژنتیک جمعیت و سنجش تنوع ژنتیکی در جمعیت­های مختلف این گونه و تخمین ساختار ژنتیکی و اختلاف بین جمعیت­ها در قسمتهای مختلف قلمرو آن در جنگل­های زاگرس است که امید می­رود کمکی در جهت طبقه­بندی این جنس و به­نژادی این گیاه در آینده باشد.

 

1-2 گیاه­شناسی تیره راش (Fagaceae)

تیره راش (بلوط یا پیاله­داران) در جهان دارای 6 جنس و حدود 600 گونه است. درختان یا درختچه­هایی یک­پایه، خزان­کننده یا همیشه­سبز هستند. برگ­ها متناوب، ساده، کامل، دندانه­دار، کنگره­دار یا دارای لوب­های شانه­ای، دمبرگ­دار گوشوارک­دار که زود­افت و در برخی پایا هستند. گل­ها یک­جنسی و در سنبله­های دم­گربه ای مجتمع­اند. گل­های نر دارای کاسه­ای کوچک با تعدادی پرچم و گل­های ماده دارای کاسه­ای کوچک چسبیده به 3 تا 6 برچه با تمکن محوری و تخمدان زیرین و دارای خامه و کلاله­های آزاد هستند. در کنار هر برگک سنبله­ی ماده معمولا گل­آذین گرزنی شامل 3 گل وجود دارد که گاهی فقط یک گل از آن به رشد خود ادامه می­دهد. گل­های ماده را اندامی پیاله­ای شکل حاصل از تراکم برگک­های فلس مانند محصور می­کند که همراه با رشد فندقه­ها رشد می­کند و نقش حفاظت فندقه را بر عهده می­گیرد. در هر گل فقط یک برچه می­تواند به رشد خود ادامه دهد و به یک فندقه تبدیل شود. گاهی گیاه­شناسان گیاهان این تیره را به دلیل داشتن کاسه گل پیاله­مانند، که به خصوص در بلوط و شاه­بلوط قابل توجه است، پیاله­داران نیز می­گویند (10و8).

1-3  شرح تاکسونومیک جنس بلوط Quercus

بلوط یکی از متنوع­ترین جنس­ها از درختان نواحی معتدل است که بر اساس گفته­ی محققان شمار گونه­های بلوط بین 300 تا 600 متفاوت است (61). در این جنس سنبله نر به شکل شاتون آویخته و محور آن دارای گل­های منفردی با پوششی متشکل از پنج قطعه در قاعده است که به هم متصل شده و دارای 5 یا تعدادی پرچم است. سنبله ماده معمولاً کم­گل است و غالباً فقط به یک گل یا دو گل ختم می­شود. بخش پایین هر گل را اجتماعی از فلس­ها به صورت پیاله محصور می­سازد. گلپوش دارای 6 قطعه واقع در دو حلقه است. مادگی زیرین و دارای دو تخمک واژگون بوده و خامه به کلاله سه­بخشی منتهی است. میوه بصورت فندقه بزرگی با برون­بر چرمی است که قاعده­ی آن درون پیاله­ای مقاوم قرار دارد. مادگی در جریان رشد تمام تخمک­های خود را از دست داده و فقط یکی از آنها به رشد خود ادامه می­دهد، بنابراین  میوه بلوط یک فندقه­ای است. بیشتر گونه­های بلوط درختان بلند جنگلی با تنه­های ضخیم و چوبی سخت و مقاوم هستند. بلوط­ها گاهی بیشتر از 200 سال عمر می­کنند (8). بسیاری از گونه­های بلوط دارای هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی هستند. تولید مثل جنسی از طریق تولید دانه و تولید مثل غیرجنسی از طریق پاجوش­های ریشه صورت می­گیرد و افراد حاصل در پاسخ به فاکتورهای اکولوژیکی و ژنتیکی متنوع می­شوند (14). رده­بندی بلوط بر اساس رده­بندی کرانکوئیست به صورت زیر می­باشد:

Kingdom: Plantae

Division: Magnoliophyta

Class: Magnolipsida

Order: Fagales

Family: Fagaceae

Sub Family: Quercoideae

Genus: Quercus

 

1-3-1 خصوصیات تاکسونومیک گونه  Lindl.  Quercus brantii

درختی است که هیچگاه مرتفع نیست (شکل1-3)، حداکثر به ارتفاع 10 متر، با پوست خاکستری، شیار­دار، شاخه­های جوان با کرک­های زرد نمدی یا نمدی خاکستری شونده، جوانه­ها تخم­مرغی به طول 2 تا 5 میلیمتر با فلس­های درشت، کرکدار. برگ­ها در زمستان ریزان، در روی سطح فوقانی با کرک­های ستاره­ای تنک، سطح تحتانی با کرک­های ستاره­ای زرد یا خاکستری­شونده گاهی مخلوط با کرک­های غده­دار پتویی؛ پهنک به طول 6-10 (15-) و عرض 4-7 (9-) سانتیمتر، تخم­مرغی یا مستطیلی تخم مرغی، با قاعده قلبی، دندانه­های 7 تا 14 تایی کوتاه با نوکی به طول 1-2 میلیمتر؛ رگبرگ­های فرعی 8-16 جفت، موازی، تا میان دندانه­ها ممتد (در میان دندانه­ها نفوذ می کند)؛ رگبرگ­های بینابینی (فرعی­تر) وجود ندارد؛ دمبرگ به طول 1-2 سانتیمتر. گل آذین دم­گربه­ای نر به طول 4-6 سانتیمتر، با محور کرک­دار؛ گلپوش­های نر با بریدگی­های پهن 4-6 تایی کم­عمق (هیچگاه بریدگی­ها عمیق نیستند)، بریدگی­ها به نیمه گلپوش نمی­رسند؛ پرچم­ها 5-7 تایی. گل­های ماده منفرد یا دوتایی، با محوری به طول 15 سانتیمتر. پیاله نیمه­کروی یا مخروطی که 20 تا 50 درصد میوه را در بر می­گیرد، به ارتفاع 2-3 سانتی­متر وقطر 4 سانتی­متر، با فلس­های درشت، کرک­دار، به صورت افقی گسترده. میوه بلوط به طول تا 5 سانتیمتر، با زخم محدب. این گونه اغلب گال ایجاد می­کند(11).

-4  پراکندگی جهانی این جنس

این جنس بومی نیمکره شمالی (اروپا، افریقا، آمریکای شمالی و آسیا مخصوصا در جزایر پلینزی در اقیانوس آرام) است (14) و از نواحی قطبی تا نواحی نیمه­خشک پراکنده شده­است (16). مکزیک یکی از مراکز تنوع جنس بلوط است که دارای 135 تا 150 گونه شامل 86 گونه اندمیک می­باشد (61)(شکل1-1).

1-5  پراکندگی این جنس در ایران

در ایران نیز چند گونه بلوط در جنگل­های شمال و غرب ایران انتشار دارند Q. macranthera با نام محلی اوری و Q.castanefolio با نام محلی مازو از مهمترین جنگل­های شمال و ارسباران هستند (5). جنگل­های زاگرس که جنگل­های بلوط غرب نیز نامیده می شود با طول تقریبی 1300 کیلومتر در امتداد رشته­کوه زاگرس از جنوب آذربایجان غربی تا استان فارس ادامه دارند (21 و 14). درخت بلوط از بارزترین گیاهان درختی به شمار می­رود (21). زاگرس جنوبی رویشگاه خالص گونه Q.brantii Lindl. یا بلوط ایرانی می­باشد(شکل1-2).

 1-6  شرایط اکولوژیکی

درخت بلوط در خاک پررس مرطوب رشد می­کند ولی خاک­های شنی را نیز تحمل می­کند. این درخت در مناطق جنگلی و پست یافت می­شود. جنگل­های بلوط به دوره کوتاه خشکی در تابستان و باران زیاد در بهار نیاز دارند (2).

 

1-7  ترکیبات شیمیایی بلوط

در پوست و برگ درختان بلوط تانن­هایی وجود دارد که از نظر ترکیب شیمیایی مشابهت نزدیک با یکدیگر دارند. پوست شاخه­های جوان برخی گونه­های دارویی دارای 10 تا 20 درصد (در شاخه­های مسن 0 تا 10 درصد) از نوعی تانن فیزیولوژیکی یعنی اسید کوئرسیتانیک[1] محلول در آب، نوعی قند محلول در آب به نام کوئرسیت[2]، 6/1 درصد اسید گالیک، اسید مالیک، یک ماده تلخ به نام کوئرسین[3] ، فلوروگلوسین، موسیلاژ، مواد پکتیکی، مواد رزینی، اکسالات کلسیم و نوعی ماده رنگی قرمز به نام قرمز بلوط و به مقدار کم از کولاکاتشین[4] و غیره است. میوه دارای 5 درصد ماده روغنی، 65/6 درصد پروتئین، 7 درصد از قندهای مختلف، 3/44 درصد آمیدون، 2/3 درصد پنتوزان، مقدار کمی کوئرسیت و معادل 7 درصد از نوعی تانن است. در گال که بر روی برگ و جوانه­های بلوط تحت اثر گزش حشرات مخصوص از دسته نیم­بالان، ایجاد می­شود نوعی تانن به نام اسید گالوتانیک[5] یافت می­شود که سابقا آن را انیدریدی از اسید گالیک تصور می­نمودند و در نتیجه آن را اسید­دی­گالیک[6]  نوعی گلوکوزید تصور می­کردند (4).

 

1-8  اهمیت درمانی بلوط

اهمیت درمانی درختان بلوط بیشتر مربوط به تاننی است که در اندام­های آن فراهم می­شود. این ماده را باید یکی از شاخص­ترین موادی دانست که در عالم گیاهان تولید می­شود. این ماده مهم گیاهی خواص مختلفی نظیر رسوب دادن آلبومین، به وجود آوردن پوشش محافظ برای بافت­ها، جلوگیری کردن از عفونی­شدن و غیره را داراست. طبق بررسی­هایی که به عمل آمده است فراورده­های تانن تاثیر مثبتی در درمان سل، التیام زخم­ها و جلوگیری از ترشحات مخاط دارند. اعضای مختلف درختان بلوط به علت دارا بودن تانن اثر قابض، بند آوردن خون و تقویت­کننده عمل بعضی از اعضای بدن را دارند. برگ بلوط در بیماری­های مختلف مانند اختلاط خونی، خونروی­های مختلف، زخم معده، آغاز بیماری سل، دیسانتری، بی­اختیاری دفع ادرار در اطفال، رفع ترشحات زنانگی و بواسیر اثر قاطع دارد. در استعمال خارجی، جوشانده­های غلیظ آن به صورت غرغره در معالجه ورم حنجره و لوزه مؤثر واقع می­شود.

پوست درخت بلوط (Q. robur) پادزهر خوبی در مسمومیت­های ناشی از آلکالوئیدها است و اثر غیر­قابل­انکاری در رفع خونروی­ها، اختلاط خونی، سل، نرمی استخوان و غیره دارد (پوست گونه­های دیگر به علت دارا بودن تانن فراوان­تر کمتر در مصارف داخلی بکار می­روند). باید توجه داشت مصرف زیاد یا طولانی مدت آن باعث خستگی عضلات معده، احساس درد عضله قلب و تحریک دستگاه هضم می­شود. ارزش درمانی پوست بلوط در استعمال خارج، بیشتر از مصارف داخلی آن است مانند آن که استعمال جوشانده­های گرد پوست بلوط، به صورت حمام­های موضعی، لوسیون، غرغره، تنقیه و شستشو به صورت­های مختلف، جهت درمان بیماری­ها در موارد اولسرهای سرطانی، التهاب غدد به علت انسداد مجاری آنها، خون­مردگی سوداء، بیماری­های مزمن پوستی دیگر، اگزما، واریس، خیز عمومی بدن و غیره می­توان استفاده کرد. از لوسین موجود در پوست درخت بلوط، در موارد انسداد مجاری لنفاوی، دررفتگی اعضا، جمع شدن آب در مفاصل، سرمازدگی، اولسرهای عفونی و اولسرهای قانقاریایی چرکین نیز استفاده می­شده­است، به علاوه  آن را در موارد بروز ترشحات مهبلی و سوزاک­های مزمن و غیره هم بکار می­برده­اند.

میوه بلوط جهت رفع اسهال و درمان دیسانتری، سوء­هاضمه، درد معده، نزله­های مزمن، کم­خونی، نرمی استخوان، سیاه­سرفه، درمان سل در مراحل اولیه، سستی و ضعف استخوان­ها و غیره به کار می­رود. مخلوط آرد میوه بلوط بو­داده با کاکائو، بهترین دارو جهت رفع اسهال­های ساده اطفال است.

گال­ها به عنوان مقوی معده، قابض و رفع­کننده خونروی­ها به کار می­روند (4).

 [1]. quercitannic acid

[2]. quercite

[3]. quercine

[4]. colacatechine

[5]. gallotannic acid

[6]. digallic acid

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122