پايان نامه بررسي تهذيب از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي و بحيّه ابن‌پقوده (با تأکيد بر کتاب اوصاف الاشراف و وظايف القلوب)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تهذيب از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي و بحيّه ابن‌پقوده (با تأکيد بر کتاب اوصاف الاشراف و وظايف القلوب) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تهذيب از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي و بحيّه ابن‌پقوده (با تأکيد بر کتاب اوصاف الاشراف و وظايف القلوب)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیّات 4
مقدمه 5
1.1. طرح تحقیق 6
1.1.1. پیشینۀ موضوع 6
1.1.2. پرسش اصلی تحقیق 6
1.1.3. ساختار تحقیق 6
1.1.4. شیوة تحقیق 7
1.1.5. ضرورت تحقیق 8
1.1.6. هدف تحقیق 8
فصل دوم: مفاهیم اساسی 9
2.1. تهذیب و اخلاق 10
2.1.1. تهذیب 10
2.1.1.1. تعریف تهذیب 10
2.1.1.2. نیروهای سه‌گانۀ نفس 13
2.1.1.3. رابطۀ تهذیب با تزکیه 16
2.1.1.4. رابطة تهذیب با توحید 17
2.1.2. اصول و مراتب تهذیب 18
2.1.2.1. فضایل و رذایل اخلاقی 18
2.1.2.2. ارادۀ انسان و تهذیب 18
2.1.2.3. امکان تهذیب 19
2.1.3. امور اساسی در تهذیب 19
2.1.3.1. معنای نفس و مراتب آن 19
2.1.3.2. ارکان چهارگانۀ سلوک 21
2.1.3.3. جهاد با نفس 22
2.1.3.4. خودشناسی و معرفت نفس 22
2.1.3.5. حالات جسم و روح 23
2.1.3.6. خداشناسی و معرفت نفس 23
2.1.4. عوامل مؤثر در تهذیب نفس 24
2.1.4.1. ایمان به خدا 24
2.1.4.2. عبادت و بندگی خدا 24
2.1.4.3. دوستی و عشق به خدا 24
2.1.4.4 توکّل به خدا 24
2.1.4.5. عقل و دانش در مسیر تهذیب 25
2.1.4.6. استاد و راهنما در تهذیب 25
2.1.4.7. اخلاص در تهذیب 25
2.1.4.8. عوامل دیگر 25
2.1.5. موانع تهذیب نفس 26
2.1.5.1. گناه 26
2.1.5.2. خودخواهی و حبّ نفس 26
2.1.5.3. حبّ دنیا 26
2.1.5.4. ظلم و ستم 27
2.1.5.5. خشم و غضب 28
2.1.5.6. موانع دیگر 28
2.1.6. نتایج و آثار تهذیب نفس 28
2.1.6.1. آرامش روحی و روانی 28
2.1.6.2. حال خوش 28
2.1.6.3. یقین 28
2.1.6.4. قرب و خشنودی خدا 28
2.2. معرفی کتاب وظایف قلوب «الهدایة الی فرائض القلوب» 29
2.2.1. تاریخ نگارش وظایف قلوب 29
2.2.2. هدف کتاب وظایف قلوب 29
2.2.3. تمایز کتاب وظایف قلوب از سایر کتب اخلاقی 31
2.2.4. ساختار کتاب وظایف قلوب 31
2.2.5. شیوۀ ترتیب منازل در وظایف قلوب 32
2.2.6. غایت تهذیب اخلاق در وظایف قلوب 33
روش عرفانی/ فلسفی در وظایف قلوب 33
2.3. معرفی کتاب «اوصاف الاشراف» 35
2.3.1. معرفی اوصاف الاشراف 35
2.3.2. پیشینۀ اوصاف الاشراف 36
2.3.3. تفاوت «اخلاق ناصری» با «اوصاف الاشراف» 38
2.3.4. علّت تألیف اوصاف الاشراف از نگاه دیگران 44
2.3.5. آثار مثبت اوصاف الاشراف 46
2.3.6. تعداد و ترتیب منازل یا مقامات در اوصاف الاشراف 46
2.3.7. منزل، مقام و درجۀ اهل سلوک در اوصاف الاشراف 47
فصل سوم: تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده 49
3.1. معرّفی نمایندۀ اخلاق یهودی در این پژوهش (بحیّه ابن‌پقوده) 50
3.1.1. زندگی بحیّه ابن‌پقوده 50
3.1.2. آثار ابن‌پقوده 50
3.1.3. محتوای «وظایف قلوب» 51
3.1.4. وظایف انسان از دیدگاه ابن‌پقوده 51
3.1.5. علّت تألیف رساله از زبان مولّف 51
3.1.6. علت نامگذاری کتاب از نگاه پژوهشگران 52
3.1.7. شناخت وحدانیّت خدا در اندیشۀ ابن‌پقوده 52
3.1.8. طبیعت و وظیفۀ انسان 53
3.1.9. رابطۀ عقل و شریعت در اندیشۀ ابن‌پقوده 53
3.1.10. نیّت قبل از وظایف قلب 54
3.2. تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده 54
فصل چهارم: تهذیب اخلاق از منظر خواجه نصیرالدین طوسی 58
4.1. معرفی نمایندة اخلاق اسلامی در این پژوهش (خواجه نصیرالدین طوسی) 59
4.1.1. اساتید خواجه 60
4.1.2. خواجه نصیر در قلاع اسماعیلیّه 60
4.1.2. خواجه نصیر در دربار مغولان 62
4.1.4. فعالیت‌های علمی خواجه نصیر 63
4.1.5. شاگردان خواجه نصیر 65
4.1.6. آثار خواجه نصیر 66
4.2. تهذیب اخلاق از منظر خواجه 68
فصل پنجم: بررسی تطبیقی شیوه‌های مشترک سلوک در تهذیب نفس از نگاه دو اندیشمند 71
5.1. تطبیق و مقایسۀ دو کتاب 73
5.2. تطبیق و مقایسۀ دو نویسنده 75
5.3. بررسی تطبیقی تهذیب اخلاق در دو اثر (اوصاف الاشراف و وظایف قلوب) 77
5.3.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر طوسی در باب توحید 78
5.3.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب توحید 78
5.3.1.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب توحید 80
5.3.1.2.1. اتحّاد از نظر خواجه نصیر 80
5.3.1.2.2. وحدت از نگاه خواجه نصیر 81
5.3.2. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اطاعت و فرمان برداری از خدا 82
5.3.2.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب اطاعت 82
5.3.2.2. دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب تسلیم (اطاعت) 89
5.3.3. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب توکّل 90
5.3.3.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب توکّل 90
5.3.3.2. دیدگاه‌های خواجه نصیر دربارۀ توکّل 92
5.4.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اخلاص 100
5.4.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب اخلاص 100
5.4.1.2. دیدگاه خواجه نصیر دربارۀ اخلاص 104
5.5.1. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر دربارۀ توبه 105
5.5.1.1. دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ توبه 105
5.5.1.2. دیدگاه خواجه نصیر طوسی دربارۀ توبه 112
5.3.6. دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه در باب محاسبۀ نفس 117
5.3.6.1. دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ محاسبۀ نفس 117
5.3.6.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب محاسبۀ نفس 119
5.3.7. دیدگاههای ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب زهد 121
5.3.7.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب زهد 121
5.3.7.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب زهد 126
5.3.8. دیدگاههای ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب محبّت و دوستی خدا 127
5.3.8.1. دیدگاه ابن‌پقوده در باب محبّت 127
5.3.8.2. دیدگاه خواجه نصیر در باب محبّت 130
نتیجه‌‌گیری 134
پي نوشت‌ها 135
منابع و مآخذ 146
الف) منابع فارسی 146
ب) منابع عربی 147
ج) منابع انگلیسی 148

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

احوال و آثار نصیرالدّین، محمّدتقی مدّرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1354ﻫ.ش.

اخلاق ناصری، خواجه نصیرالدّین طوسی، به تصحیح محبتوی مینوی- علیرضا حیدری، 1356ﻫ.ش.

اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدّین طوسی، به تصحیح نجیب مایل هروی، انتشارات امام، مشهد، 1361ﻫ.ش.

اخلاق محتشمی، خواجه نصیرالدّین طوسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ﻫ.ش.

کتابشناخت اخلاق اسلامی، مهدی احمدپور و دیگران، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ﻫ.ش.

اندیشۀ سیاسی خواجه نصیرالدّین طوسی، مرتضی یوسفی راد، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکدۀ اندیشۀ سیاسی اسلام، ناشر بوستان کتاب قم، 1380ﻫ.ش.

کتابشناسی دست نوشته‌های آثار علّامه خواجه نصیرالدّین محّمد طوسی، سیّد محمود مرعشی نجفی، کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی(ره)- گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی، ایران، قم، 1387ﻫ.ش.

دانشمند طوس، دکتر نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایران­شناسی فرانسه در ایران، 1379ﻫ.ش.

آیین قبالا عرفان و فلسفه یهود، شیوا کاویانی، انتشارات فراروان، تهران، 1383ﻫ.ش.

اخلاق یهودی، مناخیم کلنر، ترجمۀ مهدی حبیب الّلهی، هفت آسمان فصل نامه تخصّصی ادیان و مذاهب، شماره 17، 1382ﻫ.ش.

اخلاق اسلامی، محمّدحسین فهیم­نیا، بوستان کتاب، 1389ﻫ.ش.

علم اخلاق اسلامی، ترجمه جامع السّعادات، جلد اوّل، مترجم سیّد جلال‌الدّین مجتبوی، انتشارات حکمت، 1404 ﻫ.ق.

فلسفه اخلاق در قرن بیستم، مری وارناک، ترجمۀ ابوالقاسم فنائی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی، بوستان کتاب، 1387ﻫ.ش.

فلسفه یهودی در قرون وسطا، دن کوهن شرباک، ترجمۀ علی­رضا نقدعلی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1383ﻫ.ش.

فیلسوفان یهودی و یک مسأله بزرگ، غلامحسین ابراهیم دینانی، انتشارات هرمس، 1388ﻫ.ش.

معرفت اخلاقی، فصل نامه علمی- تخصّصی شماره 6، سال دوّم، شمارۀ دوّم، بهار 1390 ﻫ.ش.

نهج البلاغه، ویرایش محمّد دشتی، موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چاپ الهادی، 1384 ﻫ.ش.

کتاب مقدس، انتشارات ایلام، لندن، 2007م.

مفهوم عرفان، علی موحّدیان عطّار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1388 ﻫ.ش.

تهذیب نفس (اقتباس از اخلاق ناصری)، سید محمدرضا غیاثی کرمانی، دفتر انتشارات اسلامی قم.

خودسازی، تزکیه و تهذیب نفس، ابراهیم امینی، انتشارات شفق، 1380 ﻫ.ش.

تهذیب اخلاق، محمد هدایتی، دارالهدی، خُلُق، قم، 1385 ﻫ.ش.

ب) منابع عربی

الهدایة الی فرائض القلوب، الواعظ الدّیان یحیی بن یوسف بن باقودا الاندلسی، طبع اول، مرّة بالمطبعة البریلیة فی لیدن، 1912-1970م.

العلامة الخواجه نصیرالدّین الطوسی حیاته و آثاره، محمّدتقی مدرّس رضوی، تعریب علی هاشم الاسدی، الطبعة الاولی، موسّسة الطّبع و النّشر التّابعة للآستانة الرّضویّة المقدّسة، 1419 ﻫ.ق.

بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار، العلّامة محمّد باقر المجلسی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1403 ﻫ.ق.

الامالی، ابن‌بابویه القمّی (شیخ صدوق)، طهران، مرکز الطّباعة و النّشر فی موسّسة البعثة، بیروت – لبنان، 1417ﻫ.ق.

جامع السّعادات، محمّد مهدی النّراقی، منشورات دارالنّعمان، النّجف الاشرف، العراق، الطّبعة الرّابعة.

المحجة البیضاء، الحکیم مولی محسن الکاشانی، موسّسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1403 ﻫ.ق، 1983 م.

احیاء علوم الدین، الامام محمّد الغزّالی، دارالمعرفة، بیروت، لبنان.

موسوعة الامام الصّادق7، السّید محمّد کاظم القزوینی، قم، ایران، 1422 ﻫ.ق.

وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، الحرّالعاملی، داراحیاء التّراث العربی، بیروت، لبنان، 1389 ﻫ.ق.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین النّوری الطّبرسی، موسّسة آل البیت: لاحیاء التراث، بیروت، لبنان، 1408 ﻫ.ق، 1987 م.

مسند الامام علی7، السّید حسن القبانچی، موسّسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1421 ﻫ.ق، 2000 م.

من لایحضره الفقیه، رئیس المحدثین ابن‌بابویه القمی، دار الاضواء، بیروت، لبنان، 1413 ﻫ.ق. 1992 م.

جامع احادیث الشیعه، آیت الله طباطبایی، المطبعة العلمیّة، قم، ایران، 1399 ﻫ.ق.

الآداب و السّنن، آیة الله السّید محمّد الشّیرازی، موسّسة الفکر الاسلامی، دار العلوم، بیروت، لبنان، 1410 ﻫ.ق – 1989م.

تهذیب الاخلاق، یحیی بن عدی، مقدمه دکتر سید محمّد دامادی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، 1371 ﻫ.ش.

الاخلاق، لابن عربی، عبدالرحمن حسن محمود، عالم الفکر، مصر.

تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ابن‌مسکویه، انتشارات بیدار، قم.

ارسطو طالیس فی النفس، عبدالرحمن بدوی، مکتبة النهضة المصریة، قاهره، 1954 م.

ج) منابع انگلیسی

The Duties of the Heart.

A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and mysticism in Bahya Ibn Paquda’s Duties of the Heart, Diana Lobel, 2007. university of Pennsylvania Press.

Kant’s theory of Morals, Bruce Aune.

Bahya ben joseph ibn pakuda, The Duties of the heart, translation, introduction, and commentary by yaakov Feldman. library of Congress Cataloging in – Publication Data, Manufactured in the United states of America. Jason Aronson in 1996.

چکیده

در آغاز بر این گمان بودم که تهذیب اخلاق در یهودیت و اسلام، همان گونه متفاوت است که این دو دین در عرصة اجتماعی در طول تاریخ بوده‌اند. این پژوهش در بررسی این مسأله بر آن بود که دریابد تفاوت‌‌ها و یا شباهت‌های تهذیب اخلاق میان یهودیت و اسلام از منظر نخبگان دینی هر یک از این دو دین تا چه اندازه است. از این‌رو از هر کدام، یک اندیشمند و یک کتاب برکزیدم: ابن‌پقودۀ یهودی با اثر ماندگارش «الهدایة الی فرائض القلوب» و خواجه نصیرالدین طوسی مسلمان با کتاب کوچک امّا پرمایه‌اش «اوصاف الاشراف».

در این زمینه از شیوۀ تطبیق و مقایسه، میان این دو کتاب اخلاقی بهره بردم. هر دو اندیشمند، به موضوعات مشترکی پرداخته‌اند؛ که عمدة آن‌ها عبارتند از: «توحید»، «اطاعت و تسلیم در برابر امر خدا»، «توکّل»، «اخلاص»، «توبه»، «زهد»، «محاسبۀ نفس» و در نهایت «عشق به خدا».

در مجموع با سامان دادن این مقاله در پنج فصل، این نتیجه به دست آمد که شیوه‌های تهذیب اخلاق در هر دو کتاب، شباهت‌های جالب و قابل توجهی دارند و تفاوت‌ها آن‌چنان نیست که در آغاز گمان می‌شد.

کلیدواژه­ها: تهذیب اخلاق، وظایف قلوب، اوصاف الاشراف، ابن‌پقوده، خواجه نصیرالدین طوسی.

 

فصل اول:
کلیّات

مقدمه

(قد افلح من زَکَّها)[1]

آدمیان به حکم فطرت خداجو و کمال‌طلب خویش در پی تعالی و معنویتند و برای گریز از گزند روزمرگی و تعلقات مادی، راهی می­جویند و پناهی می­طلبند.

در این میان، تهذیب نفس و انس با خالق یکتا، بهترین درمان زخم‌هایی است که روح کمال‌جوی مردمان دنیا‌زده و خسته از تکاثر دنیوی بدان‌ها دچار شده است.

از مهم‌ترین دغدغه‌های بشرِ امروز، پاک‌سازی هوا از آلاینده‌هایی است که سلامت جسم انسان را به خطر انداخته است؛ اما تهذیب روان و پاک‌سازی روح بشر از اخلاق نامطلوب، چه سهمی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های آدمیان دارد؟!

انواع ناراحتی‌های روانی، افسردگی‌ها، جنایات مدرن و مواردی از این دست، زنگ خطری است بسیار جدی که به نظر می‌رسد در عصر تکنولوژی، به اندازۀ لازم بدان‌ها پرداخته نشده است.

تهذیب و پاکسازی نفس یکی از مباحث مهم اخلاق و از ارکان اساسی سیر و سلوک به شمار می‌آید.

آدمی تنها می‌تواند با خودسازی و تهذیب نفس خویش، از مرز حیوانیت برهد و خود را به مقام والا و پرارج انسانی برساند.

صفات رذیله و بیماری‌های نفسانی باعث می‌شود تا عقل و قلب آدمی از دریافت حقایق بازماند.

اهمیت پرداخت به تهذیب نفس تا بدان‌جاست که قرآن مجید بعد از یازده قسم مهم در سورة شمس، یادآور می‌شود که سعادت و رستگاری تنها از آنِ کسانی است که به تهذیب و تزکیة نفس خود بپردازن:. «قَد أفلَحَ مَن زَکَّها»

شخصیت‌های برجسته‌ای همچون ابن‌پقوده در سنت یهودی و خواجه نصیرالدین طوسی در سنت اسلامی ـ که اتفاقاً هم عصر بوده‌اند ـ حدود هفتصد سال پیش، نخبگان دینی‌ای بودند که به تهذیب نفس، توجه ویژه نشان دادند.

شباهت‌های جالبی میان افکار و ایده‌های این دو اندیشمند وجود دارد: هر دو، فیلسوف[2] بودند؛ هر دو مدتی به منصب حکومتی قضاوت، اشتغال داشتند؛ هر دو فقیه و محل رجوع مردم در مسائل شرعی بودند؛ و هر دو، سرانجام پس از مشاغل متعدد، در سن پختگی و کمال به تهذیب اخلاق روی آورده، اثر یا آثاری اخلاقی پدید آوردند.

کتاب اخلاقی ابن‌پقوده، «وظایف قلوب»[3] و کتاب اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی که در این رساله بدان پرداخته شده، «اوصاف الاشراف»[4] است. این دو اثر، بر سنت‌های اخلاقی پس از خود، تأثیرگذار بودند.

1.1. طرح تحقیق

1.1.1. پیشینۀ موضوع

پیش از آغاز بخش اصلی این پژوهش در مقایسه و تطبیق این دو اثر (الهدایۀ الی فرائض القلوب و اوصاف الاشراف)، در باب تهذیب اخلاق، به جست‌وجو پرداختم تا سابقه‌ای از آن به دست دهم و در صورت امکان از آن‌ها بهره گیرم؛ امّا متاسفانه در این موضوع، به تحقیق مستقلی دست نیافتیم.

1.1.2. پرسش اصلی تحقیق

پرسش اساسی در این تحقیق این است که دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی مسلمان و ابن‌پقودۀ یهودی در باب تهذیب اخلاق چیست و چه شباهت‌ها یا چه تمایزهایی میان این دو دیدگاه وجود دارد؟

ویژگی‌ها و امتیازات هر یک از این دو کتاب نسبت به دیگری چیست؟

کدام یک از صبغۀ عرفانی بیش‌تری برخوردار است؟

با توجه به این‌که هر دو اندیشمند، فیلسوف بودند، کدام یک صبغۀ فلسفی بیش‌تری دارد؟

1.1.3. ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل، سامان یافته است:

فصل اول: کلیات: بیان مسأله، پرسش‌های اصلی و فرعی، سابقه و ضرورت تحقیق، و ساختار می‌باشد.

فصل دوم: در این فصل به مفاهیم اساسی پرداخته‌ایم: تهذیب اخلاق، وظایف قلوب، و اوصاف الاشراف.

فصل سوم: معرفی ابن‌پقوده نمایندۀ یهودیت و مباحث تهذیب اخلاق در یهودیت.

فصل چهارم: معرفی خواجه نصیرالدین طوسی نمایندۀ اندیشه اسلامی در مبحث حاضر و مباحث تهذیب اخلاق در اسلام.

فصل پنجم: بررسی تطبیقی تهذیب اخلاق در «وظایف قلوب» و «اوصاف الاشراف».

در پایان نیز به نتیجه‌گیری پرداخته‌ایم.

1.1.4. شیوة تحقیق

اخلاق، بخش جدایی‌ناپذیر رابطۀ انسان با خدا و دیگر آدمیان است. جایگاهی بسیار اساسی در دین، روابط خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و حتی پزشکی دارد. در رفتار آدمیان با حیوانات و محیط زیست نیز تعیین‌کننده است. زیرشاخه‌های اخلاق را تا هر جا که انسان حضور دارد، می‌توان توسعه داد. از این رو امروزه با عناوین فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن‌ها از این  قرار است:

اخلاق بندگی، اخلاق زیستی، اخلاق معاشرت، اخلاق خانواده، اخلاق جنسی، اخلاق همسرداری، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، اخلاق سیاسی، اخلاق حیوانات، اخلاق محیط زیست، اخلاق دانشجویی، اخلاق هنجاری، اخلاق حکمرانی (فرماندهی و فرمانبری)، اخلاق یهودی، اخلاق مسیحی، اخلاق اسلامی و مواردی از این دست.

در این زمینه برآنیم تا با جستجو و کاوش در جنبه‌های پیدا و پنهان دو سنّت یهودی و اسلامی و در آثار دو متفکّر بزرگ و تأثیرگذار این دو دین (ابن پقودۀ یهودی و خواجه نصیرِ مسلمان) به ریشه‌ها و درون‌مایه‌های مشترکی دست یابیم. اگر این انتظار برآورده نشود، مسلّماً می‌توان در بسیاری از مبانی، همچون ذاتی بودن اصول اخلاقی، کلّی بودن و جاودانگی این قواعد و مشترک بودن این اصول در ضمیر و عقل آدمیان، تردید کرد. تلاش بر آن است که با تطبیق میان دو اثر برجستة این دو متفکّر با توجه به تعلقشان به  دو سنّت الاهی به بحث و بررسی بپردازیم. امید آن که نتایج این بحث، دانش‌پژوهان و دانشجویان را مفید افتد.

شیوه‌ای که در این‌جا از آن بهره می‌برم تطبیق این دو اثر (وظایف قلوب و اوصاف الاشراف) در رویکرد آن­ها به تهذیب نفس است. ابتدا به بیان موضوعات مشابه در هر دو کتاب پرداخته خواهد شد و در عین حال، تفاوت نگاه هر دو اندیشمند در نحوۀ پرداختن به موضوع ذکر می­شود.

موضوعات مشترکی که در تهذیب نفس مورد تأکید هر دو متفکر (ابن پقوده و خواجه نصیرالدین طوسی) است، عبارتند از: توحید، اطاعت و بندگی خدا، توکّل، اخلاص، توبه، محاسبة نفس، زهد، محبت و عشق به خدا، که هر اندیشمند از منظر خود و فضای دینی خویش به این موضوعات به عنوان وسایل و ابزارهای تهذیب نفس، پرداخته­ است. موضوعات غیرمشترک کتاب وظایف قلوب در دو باب مطرح می‌شود: باب دوم، فی شرح الوجوه الاعتبار بالمخلوقین و فضل نعمة الله علیها؛ و باب ششم، فی شرح وجوه التواضع و الخشوع لله علینا. موضوعات غیرمشترک کتاب اوصاف الاشراف نیز عبارتند از: باب اول، ایمان، ثبات، نیت، صدق، انابت؛ باب دوم، فقر، ریاضت، تقوا؛ باب سوم، خلوت، تفکر، خوف، حزن، رجاء، صبر و شکر؛ باب چهارم، ارادت، شوق، معرفت، یقین و سکون؛ باب پنجم، رضا؛ باب ششم، فنا.

سپس کوشیده­ام هر دو متن را به گفت­و­گویی وارد کنم که از خلال آن، میزان هم‌آوایی و هم‌زبانی این دو اثر، سنجیده شود؛ و در نهایت به کلیّت، عمومیّت، ذاتیّت و جاودانگی اصول اخلاقی‌ای دست یابم که خداوند متعال، آن‌ها را با تمام تفاوت‌های انسانی، در نهاد و عقل همۀ آحاد بشر قرار داده است.

امیدوارم حاصل این کوشش، اثری درخور و قابل‌استفاده برای دیگران باشد.

البته نواقص و خطاهایی نیز در کار خواهد بود؛ اما بی‌تردید موجود، با دیدۀ اغماض اهل فضل، این اندازه را بر صاحب این قلم خواهد بخشید.

1.1.5. ضرورت تحقیق

پس از مطالعة ادیان ابراهیمی، در می‌یابیم که به دلیل مشترکات فراوان یهودیت و اسلام در بسیاری از موضوعات اساسی، همچون توحید و یگانه‌باوری، اعتقاد به معاد، و ارسال رسل و مواردی از این دست، به ویژه اصول مشترک در تهذیب نفس، بر دانشجویان و پژوهشگران فرض است که به اندازه لازم و کافی، از آموزه­های دینی هر دو دین مطلع باشند. از این رو این تحقیق می­کوشد به بخشی از این نیاز پاسخ گوید.

1.1.6. هدف تحقیق

هدف این تحقیق به رغم فاصلۀ آشکار یهودیان و مسلمانان، این است که نشان دهیم در اصول و شیوه­های تهذیب نفس، چنین فاصله‌ای در میان نیست و حتی در موارد بسیار، به دلیل مطابقت و همسانی اصول تهذیب اخلاق در هر دو دین با انسانی فارغ از یهودی یا مسلمان، مواجه می­شویم؛ شاید نشو و نمای ابن‌پقودۀ یهودی در فضای اسلامی اندلس قرن یازده و دوازده میلادی، در این همسانی و هماهنگی بی­تاثیر نبوده باشد، اما به نظر می­رسد انسان‌ها، فارغ از تفاوت‌هایی که دارند، امیال و نفس مشترک نیز دارند و شیوه‌ها برای تهذیب و پالایش نفس، چندان تمایز و تفاوتی ندارند.

فصل دوم:
مفاهیم اساسی

2.1. تهذیب و اخلاق

2.1.1. تهذیب

2.1.1.1. تعریف تهذیب

تهذیب در زبان عربی از ریشه «هذب» است؛ هَذَّبَ الشیءَ أی نقاه و أخلصه و قیل أصلحه. پاک کردن، خالص کردن و اصلاح نمودن معنای این واژه است.

تهذیب از هَذَّبَ الشَّیءَ أی نَقَاهُ وَ أخْلَصَهُ وَ قِیلَ أصلَحَهُ: به معنای پاک کردن، خالص کردن و اصلاح نمودن است.

«رَجُلٌ مُهَذَّبٌ أی مُطَهَّرُالأخلاق»؛ یعنی کسی را که اخلاق پاکیزه دارد «مهذّب» می‌نامند.

جایگاه تهذیب در اخلاق از این رو است که اخلاق علاوه بر بیان رذایل، به درمان و پاکیزه کردن نفس از رذایل نیز می‌پردازد.[5]

صاحب معجم مقاییس اللغة می‌گوید: «هاء و ذال و باء در کنار هم کلمه‌ای را تشکیل می‌دهند که بر پاک کردن چیزی از آنچه عیب و نقص برای آن به حساب می‌آید، دلالت دارد».[6]

اهل لغت در این باره تهذیب دارند که این معنای (پاکیزه و خالص کردن) از چه ریشه‌ای گرفته شده است. ابن‌منظور می‌نویسد: اصل و ریشۀ تهذیب از پاک و خالص کردن میوة حنظل از مغز آن و درمان تلخی‌اش گرفته شده است، تا این‌که آن میوه از تلخی درآمده و خوش‌خوراک گردد.[7]

ابن‌فارس معتقد است که ریشۀ آن به پریدن و دویدن سریع شیء بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تعلق و آویخته شدن چیزی به آن ممکن نباشد؛ یعنی گرفتار عیب و نقصی نمی‌گردد.[8]

زبیدی صاحب «تاج العروس» از اهل لغت نقل می‌کند که ریشة تهذیب به پاکسازی درختان از شاخه‌های اطراف آن بازگشت دارد، تا رشد و زیبایی آن‌ها بیش‌تر گردد؛ و سپس در پاک کردن، اصلاح و خالص کردن هر چیزی از عیب و نقص و فساد به نحو حقیقت عرفیه استعمال می‌شود؛ چنان‌که نزد اهل فصاحت و ادب، در پاک و خالص کردن شعر و تزیین آن به کار گرفته می‌شود. خود زبیدی عقیدۀ ابن‌منظور را در ریشه‌یابی لغت تهذیب صحیح دانسته، آن را برمی‌گزیند.[9]

در لغت‌نامه‌های پارسی نیز همین معانی ذکر شده‌اند: پاکیزه کردن، پاک داشتن، تطهیر، خالص کردن، درست کردن، پیراستن و زدودگی، آراستن و نیز به معنای آراستن شعر، اصلاح کردن درخت، بریدن، تیز رفتن، شتافتن در پریدن، دویدن در سخن و تیز سخن گفتن.[10]

در این‌جا مراد، پاک کردن، خالص کردن و یا اصلاح نمودن اخلاق یا نفس می‌باشد که در نتیجه، فرد از اخلاق مهذب برخوردار شده، با زدودن رذایل، اخلاق را با جامۀ فضایل مزین می‌کند.

تهذیب به اخلاق مربوط می‌شود و اخلاق جمع خلق، و خلق، حالت نفس است. بنابراین واژة تهذیب به تنهایی به کار برده نمی‌شود؛ چراکه رسانندة مفهوم و مراد گوینده یا نویسنده نیست و شنونده یا خواننده را دچار نوعی ابهام و اغماض می‌کند. به همین جهت تهذیب را به اخلاق و یا نفس اضافه می‌کنند. چنان‌که «تهذیب الاخلاق» عنوان یکی از آثار کلاسیک و البته مهم‌ترین اثر در این زمینه است که آن را به بزرگانی چون یحیی‌بن عدی (280-364 ق)، ابن‌مسکویه رازی (320-421 ق)، ابن‌هیثم (354-430 ق) و ابن‌عربی (560-638 ق) منسوب می‌کنند.[11]

نکاتی چند در چنین انتسابی مندرج است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: اوّل: پرداختن به تهذیب اخلاق، از اهمیّت موضوع اخلاق ـ که بیانگر امور نفسانی و باطنی انسان و به تعبیر دیگر است ـ دوم: اهمیت اصلی؛ اخلاق است و تهذیب، صرفاً پیمودن مسیر و شیوۀ رسیدن به اخلاق نیکو و کسب فضایل است.

در برخی از مردم، اخلاق به صورت غریزه و طبع، موجود است؛ و در برخی دیگر، تنها با ریاضت و تلاش تحقق می‌یابد. علت تفاوت اخلاق و خصایل مردم، نفس است. نفس نیروهایی دارد که انسان را به طور غریزی به سوی ارتکاب رذایل، هدایت و او را از انجام فضایل، منع می‌کند.

در میان انسان‌ها کسانی هستند که طبع آن‌ها عادت‌های نیکو و اخلاق نیکو را نمی‌پذیرد و این از بدی گوهر و پلیدی عنصر آن‌ها است، اما اکثر آدمیان خواهان خلق‌های پسندیده هستند.

موفقیت در این راه و به دست آوردن اخلاق پسندیده، کار آسانی نیست. تهذیب نفس یا تهذیب اخلاق با شیوه‌هایی تقریباً یکسان، مسیری است که بسیاری از عرفا و صوفیه، نشان داده‌اند.

ابن‌مسکویه در آغاز «تهذیب الاخلاق» چنین می‌گوید:

غرضِ ما در این کتاب آن است که برای نفس خود اخلاقی کسب کنیم که افعالی که از آن صادر می‌گردد، همه نیکو و زیبا باشد؛ و با این همه بر ما آسان باشد و مشقت و رنجی در آن‌ها نباشد. این امر به کمک صناعت و به ترتیب تعلیمی امکان‌پذیر است و راه آن این است که نخست نفوس خود را بشناسیم که چه هستند و برای چه در ما به وجود آمده‌اند؟ یعنی کمال و غایت آن‌ها را بدانیم و مَلَکاتِ آن‌ها را دریابیم تا بتوانیم بر این مرتبۀ بلند، ارتقا یابیم.

همچنین بر ماست بدانیم که چه چیزهایی مانع راه ما در رسیدن به این هدف است و چه اموری این موانع را برطرف می‌سازد، و برعکس، چه اموری آن هدف را فاسد می‌کند، و گمراه می‌سازد تا زیان‌کار می‌گردد.[12]

در واقع تهذیب نفس، نقشۀ راهی است که انسانِ با التزام به آن و انجام فضیلت‌ها و با دوری از موانع آن راه(پرهیز از رذیلت‌ها)  پسندیده، خود را به درگاه الاهی نزدیک می‌کند.

برای فهم تهذیب نفس، ناگزیریم فهم دقیق و کاملی از نفس داشته باشیم. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که:

نفس چیست؟

پاسخ صاحب «تهذیب الخلاق» چنین است: «در ما چیزی وجود دارد که جسم نیست و اجزای جسمانی هم ندارد، و عَرَض هم نیست و در هستی خود نیازمند هیچ قوّت جسمانی نمی‌باشد، بلکه جوهری است بسیط و نامحسوسِ به حواسّ، که آن را نفس گویند.»[13]

ابن‌عربی در تهذیب الاخلاق که به وی منسوب است، دربارۀ نفس و قوای نفس چنین می‌گوید:

«علتی که باعث شده اخلاق و خصایل مردم متفاوت باشد، نفس است. چون نفس سه نیرو دارد که آن‌ها نیز نفس نامیده می‌شوند: 1) نفس شهوانی، 2) نفس غضبی، و 3) نفس ناطق.

همۀ خلق و خوها از این سه نیرو (نفس) صادر می‌شوند. به گونه‌ای که برخی از خلق و خوها به یکی از این نیروها اختصاص دارد؛ در برخی از آن‌ها دو نیرو مشارکت دارند؛ و در برخی از آن‌ها هر سه نیرو سهیمند. برخی از این نیروها نیز میان انسان و سایر حیوانات مشترک است؛ اما برخی فقط به انسان اختصاص دارد.»[14]

[1]. شمس/ 9.

[2]. به بخش تطبیق و مقایسه دو نویسنده (ابن‌پقوده و خواجه نصیرالدین طوسی) در همین تحقیق، مراجعه کنید.

[3]. کتاب وظایف قلوب تنها اثر بازمانده از ابن‌پقوده در زمینة تهذیب اخلاق است.

[4]. کتاب اوصاف الاشراف یکی از چند کتابی است که خواجه نصیرالدین طوسی در باب تهذیب اخلاق نگاشته است؛ اثر دیگر او در زمینۀ اخلاق کتاب گران­سنگ «اخلاق ناصری» است.

[5]. ر.ک، به: هاشمی: اخلاق در نهج البلاغه، ص30.

[6]. معجم مقاییس اللغة، ج6، ص45.

[7]. لسان العرب، ج15، ص63.

[8]. معجم مقاییس اللغة، ج6، ص45.

[9]. تاج العروس، ج4، ص386.

[10]. ذیل لغت تهذیب، ر.ک: به لغت‌نامۀ دهخدا و نیز فرهنگ فارسی معین.

[11]. حاتم، جاد، یحیی‌بن عدی و تهذیب الاخلاق دراسة و نصّ، دارالمشرق بیروت، ص16.

[12]. ابن‌مسکویه: تهذیب الاخلاق، ص33.

[13]. همان.

[14]. ابن‌عربی: تهذیب الاخلاق، ص26-27.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122