پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده فارسي 1
فصل اول: کليات تحقيق 2
مقدمه 3
بيان مساله تحقيق 5
اهميت و ضرورت مساله تحقيق 8
اهداف تحقيق 10
فرضيه هاي تحقيق 11
تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها 12
فصل دوم: چهارچوب نظري و پيشينه تحقيق 14
مقدمه 15
تاريخچه کارآفريني 15
مفهوم واژه كارآفريني 18
کارآفريني چيست؟ 19
عوامل اجتماعي و رواني کارآفرينان 22
انواع کارآفريني 24
وجوه مشترک کار آفرينان 24
نظريه هاي مختلف در ارتباط با کارآفريني 26
تاريخچه توانمندسازي 29
تعاريف توانمندسازي نيروي انساني 31
رويکرد هاي توانمندسازي 39
شرايط سازماني زمينه ساز توانمندسازي کارکنان 43
ويژگي هاي سازمان هاي يادگيرنده 47
تاريخچه بهره وري 48
تعاريف و مفاهيم اساسي بهره وري و شرح تاريخي برخي تعاريف مهم 49
شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازمان ها 50
بهره وري در کارخانه ها 52
ديدگاه هاي مختلف درباره بهره وري 57
پيشينه تحقيق 61
پژوهش هاي انجام گرفته در خارج از کشور 61
پژوهش هاي انجام گرفته در داخل کشور 68
فصل سوم:روش تحقيق 75
مقدمه 76
طرح کلي تحقيق 76
جامعه آماري 77
نمونه آماري 77
ابزار اندازه گيري 77
روش گردآوري اطلاعات 78
روش آماري 79
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش 81
يافته‌هاي توصيفي پژوهش 82
يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش 82
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و بحث 96
مقدمه 97
بحث مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش 97
محدوديت‌ها103
پيشنهادها : كاربردي و پژوهش 103
ضمائم 105
منابع فارسي 118
منابع انگليسي 121
چكيده انگليسي 122

منابع فارسي

1-‌ آيت الهي، محمدجواد، صدري، عباس، (1383)، کارآفريني، شرکت چاپ و نشر کتاب‌هاي درسي.

2-‌ ابراهيمي، بهمن، دانيل كلمن، ريچارد برياتزيس، آني مك‌كي ، سازمان مديريت صنعتي، چاپ اول، (1385).

3-‌ احمد پوردارياني، محمود، (1380)، کارآفريني: تعاريف، نظريات، الگو‌ها، تهران، انتشارات پرديس، چاپ سوم.

4‌-‌ اقتداري، علي‌محمد،(1370)، سيستم و رفتار سازماني، تهران، مولوي، چاپ بيست و پنجم، زمستان.

5-‌ اكبرزاده، نسرين، (1383)، هوش هيجاني، ديدگاه هالووي و ديگران، فارابي.

6-‌ ‌ الواني، سيد مهدي، (1374)، مديريت عمومي، تهران، نشرني.

7-‌ برادبري، تراويس، گريور، جين، (1384)، هوش هيجاني، مهارت و آزمون‌ها، مترجم: گنجي، مهدي، ويراستاار: حمزه گنجي، نشر ساوالان، تهران.

8-‌ بلانچارد، کارلوس، راندولف، (1996)، مديريت تواناسازي کارکنان، ترجمه: ايران نژاد پاريزي، مهدي، نشر مديران، چاپ اول.

9-‌ بلوچي، علي، (1386)، سايت روان‌شناسي آزاد، هوش هيجاني.

10-‌ پاشا شريفي، حسن، نجفي زند، جعفر، (1384)، روش هاي آماري در علوم رفتاري، تهران، انتشارات سخن، چاپ سيزدهم.

11-‌ پروکوپنکو، جوزف، مديريت بهره‌وري، مترجم: ابراهيمي مهر، (1372)، مؤسسه کارو تامين اجتماعي، تهران.

12-‌ جيمز، اي، اف، استونر، آر، فريمن، ادوارد و ديگران، (1379)، مديريت در قرن بيست و يکم، جلد اول، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، تهران، چاپ دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

13-‌ رنگريز، حسن، (1378)، مديريت استراتژيک منابع انساني، تهران، چاپ اول.

14- رابينز،بي‌استيفن.(1997). مديريت رفتارسازماني.ترجمهعليپارسائيانوسيدمحمداعرابي(1375). انتشارات وزارت امورخارجه تهران، چاپ اول، جلد اول.

15- دينی،مژگان.(1386). بررسی تاثير كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان شركت پتروشيمی بندر امام خمينی شهرستان ماهشهر. پايان‌نامه كارشناسی، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

16- ساعتچي، محمود.(1382). روان‌شناسي بهره‌وري. موسسه نشر ويرايش، چاپ پنجم.

17- سليمان‌نژاد، حميرا.(1380). بررسی رابطه بين بهره‌وري و توانمندسازي در كاركنان سازمان‌های دولتی شهر ايلام. پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام.

18-‌ سيف، علي‌اكبر، (1382)، روان‌شناسي پرورشي، روان‌شناسي يادگيري و آموزش، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.

19- شيرازی، علی‌اكبر.(1379). بررسی رابطه بين توانمندسازي و كارآفريني كاركنان اداره‌كل نوسازی شركت‌هاي اصفهان. پايان‌نامه كارشناسی ارشد، مركز آموزش مديريت دولتی اصفهان.

20-‌  صمد آقايي، جليل، (1378)، سازمان‌هاي کارآفرين، تهران، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول.

21- طاهري، محمد، (1387)، بهره‌وري از ديدگاه سيستمي، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم

22-‌  عبدالهي، بيژن، نوه ابراهيم، عبدالرحيم، (1386)، توانمندسازي کارکنان، کليد طلايي مديريت منابع انساني، نشر ويرايش، چاپ دوم.

23- كانگر و كانانگو، (1988)، توانمندسازي سازماني، مترجم احمد آقايي، (1385)، انتشارات رشد.

24- كوين و اسپريتزر، (1997)، توانمندسازي كاركنان سازمان، مترجم احمدآقايي، (1385)، انتشارات رشد.

25-‌ كلمن، دانيل، (1380)، هوش هيجاني، مترجم نسرين پارسا، رشد تهران.

26-‌ كلمن، دانيل ، (1384)، هوش هيجاني در كار، ترجمه بهمن ابراهيمي و محسن جوينده، انتشارات بهين دانش، تهران.

27-‌ کينلا، دنيس، (1992)، توانمندسازي منابع انساني، مترجمان: ايران نژاد، پاريزي، سليميان، معصومعلي، (1383)، نشر مديران.

28- ماهر، فرهاد.(1372). روان‌شناسی اجتماعی كاربردی. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

29- مقيمی، سيدمحمد.(1383). سازمان و مديريت رويكردی پژوهشی. انتشارات ترمه، چاپ سوم.

30- مهداد، علي.(1384). روان‌شناسي صنعتي و سازماني. انتشارات جنگل، چاپ اول.

31- مهدوي، مژگان؛ روحي‌عزيزي، مريم.(1379). عوامل موثر بر رضايت كاركنان. نشريه تعاون. شماره 107، صص56-51.

منابع انگليسي

 1-Amsden Butler, Spcsimplified(1998): Practical Steps to Quality, Second Edition.

2-Baron, R.Parker, P(2000). The hand book of Emational intelligence. Sanfrancisco. CA : Jossey-bass.

3-Bolton, Sharon, C.(2005). Emotion Management in the wotkplace London : Palyrave macmillan.

4-Ciarrochi, Joseph, Forgas, joseph-mayer, johnd.(1998). Emotional intelligence in everyday life, ascientific inquiry.

5-Goleman, D.(1995). Emotional intelligenc. New York.

6-Stephen B.Page, Implementing & System of Polcies and procedures, 1999.

7-Pelline, J. (1994), workersweigh united buyout, San Francisco chronicle, 24 January, C1.

چکيده

تلاش براي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني و استفاده بهينه از نيروي انساني يکي از برنامه‌هاي حيات سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اين تحقيق تحت عنوان بررسي توانمندسازي و کارآفريني بر بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارك در سال 1388، با عنايت به پنج فرضيه تحقيق، يک فرض اصلي و چهار فرض فرعي تدوين شده است. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق 800 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش 200 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از بين کارکنان پتروشيمي خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوري داده‌ها و اطلاعات اين تحقيق از پرسشنامه‌هاي توانمندسازي، پرسشنامه کارآفريني و پرسشنامه بهره‌وري استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از دو شيوة آمار توصيفي ( فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون) استفاده شده است. در نتيجه فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اينكه در بين توانمندسازي و كارآفريني با بهره‌وري كاركنان پتروشيمي خارك رابطه وجود دارد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و ارتباط معناداري بين آن‌ها وجود دارد.

كليد واژه‌ها : توانمندسازي ، كارآفريني ، بهره‌وري

 

فصل اول

مقدمه

تغيير و تحولات سريع جهان که در محافل بين المللي از آن به عنوان سپيده دم مدرنيت ياد مي شود، نتايج و عواقب بسيار گسترده اي را در سازمان هاي عصر اطلاعات به جاي گذاشته به نحوي که جهان ناگريز از پذيرش اوضاع و احوال خيره کننده اين تحولات شده است، يکي از بارز ترين نمونه اي از اين تحولات، پديده جهاني شدن است، چالشي که کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه، مجبور به پذيرش آن هستند. براي رويارويي با اين چالش ها، اکثر کشور هاي توسعه يافته در حال انتقال از حالت بورکراتيک و اداري به وضعيت کارآفريني و توانمندسازي کارکنان خود مي باشند. همچنين ايجاد چشم انداز استراتژيک در توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تکنولوژيکي به معناي بهره برداري بهينه از منابع و امکانات جهت گسترش رفاه اجتماعي، افزايش فناوري و دانش مدرن با رويکرد توانمندسازي و كارآفريني در كاركنان و مديريت استراتژيك منابع انساني از ضروريات درجه اول هر جامعه، گروه، سازمان ها، شرکت ها و … مي باشد. به عقيده بعضي صاحب نظران مديريت، از بين مولفه هاي موثر در افزايش بهره وري بهينه سازمان، توانمندسازي و کارآفريني از اهميت بسزايي برخوردار است و اين دو مولفه بسيار مهم، خلاقيت و نوآوري در سازمان را نيز ممکن مي کند. براي پايداري در مقابل چالش ها و تهديدات جهاني شدن بايد بر بال هاي پرشتاب امواج سهمگين تغييرات نشست. از اين رو از کارآفريني و توامندسازي افراد سازمان به عنوان موتور حرکت توسعه و بهره وري سازماني ياد مي شود و همان طور که گفته شد، در واقع توانمندسازي و کارآفريني به عنوان عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمان مي باشند. امروزه براي توانمند کردن نيروي انساني در هر سازمان روش هاي مختلفي به کار برده مي شود، تواناسازي کارکنان تکنيک جديدي است که براي افزايش بهره وري، از طريق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد استفاده قرار گرفته است. اين شيوه، روش ارزشمندي است که بين کنترل کامل مديريت و آزادي عمل کامل کارکنان توازن برقرار مي کند. چنانچه مديريت، کنترل زياد اعمال کند، علاوه بر اين که حس ابداع و ابتکار و نوآوري از کارکنان سلب مي شود، حجم کار مدير افزايش مي يابد و کارکنان را متکي به غير بار مي آورد، آزادي کامل نيز ممکن است به انسجام گسيختگي منجر شود و موجب دوباره کاري و تداخل وظايف گردد و کارآفريني، فرايندي است که کارآفرين آن را در جهت مناسب براي نيل به اهداف غايي سازمان، راهبري مي نمايد و اين دو مفهوم مکمل يکديگرند که با عنايت به تحولات گسترده در ابعاد مختلف سازماني به جايگاه مهمي تبديل گرديده اند و در بهره وري سازماني نقشي بسزا را ايفا مي کنند (عباس صدري، 1383).

بيان مسأله تحقيق

امروزه کارآفريني و توانمندسازي به عنوان ابزار هاي مهم توسعه سازماني محسوب مي شوند؛ چرا که انسان هاي کارآفرين و توانمند موجب ايجاد بستر موفقيت ها در سازمان مي شوند. همچنين با افزايش سريع رقباي جديد و ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوه هاي مديريت سنتي در شرکت ها، ضرورت کارآفريني و توانمندسازي در سازمان ها احساس مي شود. در اين ارتباط وظيفه سازمان هاي پويا کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرين و توانمند است. شرايط جامعه و به خصوص اقتصاد ايران همواره تحت تأثير درآمد هاي نفتي بوده و از اين اقتصاد تک بعدي صدمات بسياري ديده است، و علاوه بر آن موجب گرديده که فرصت هاي شغلي و مشاغل جديد با ريسک پذيري بالا در جامعه رو به رو باشند و همواره به دليل عدم حمايت هاي دولت متضرر شوند. بنابراين براي رسيدن به توسعه يافتگي و گذر از ميان کشور هاي در حال توسعه و جبران عقب ماندگي و توسعه اقتصادي کشور، راهي به غير از فعال نمودن بخش هاي خصوصي و حمايت از کارآفرينان و افراد توانمند نيست. بهره وري از واژه هاي هميشه پوياست که همواره در معرض تکامل و تغيير است. بهره وري را فرهنگ استفاده بهينه و مطلوب از امکانات در دسترس مي دانيم. مديريت سازمان نقش بسزايي در فراهم آوردن زمينه مناسب به منظور نهادينه کردن و ارتقا بهره وري خواهد داشت و از اين منظر مشارکت کارکنان کارآفرين و توانمند از اهميت ويژه اي برخوردار است. گسستن از سازمان هاي مکانيکي و داشتن خصيصه ارگانيکي همراه با سيستم هاي فني و اجتماعي به اين معناست که ساختار سازماني به سوي پويايي، انعطاف پذيري، عدم تمرکز، نوآوري، فعاليت هاي تيمي، تفويض اختيارات، خود کنترلي، استقلال نسبي و … در حرکت است. کارآفريني و توانمندسازي به مفهوم بروز خلاقيت و آفرينش ايده هاي نو در کسب و کار و ايجاد فرصت هاي شغلي و کارايي و بازده بالا و از ميان بردن بيکاري در جامعه است (فيض، 1385).

يک سازمان در راستاي کارآفرين و توانمند بودن افراد نياز به ساختار مناسب و مديران انعطاف پذير دارد. سازماني که استعداد هاي نهفته در خود را نتواند به عرصه ظهور برساند، در اندک زماني مغلوب سازمان هاي ديگر خواهد شد. در سازمان ها به کارگيري استعداد ها و ارائه محصول جديد با هزينه اندک منابع، باعث به وجود آمدن پيشرفت مي شود و نشان از مديريتي لايق، با افق ديد وسيع خواهد بود. کارآفريني اکنون در تمامي کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و مولفه توانمندسازي از موضوعات مهمي است که محققان بسياري از کشور هاي در حال توسعه را به خود مشغول ساخته است، اگر چه هر روز مصاحبه يا گزارش هاي زيادي پيرامون کارآفريني و توانمندسازي وجود دارد، اما شواهد عيني بيانگر اين است که کارآفريني و توانمندسازي در عمل در جامعه ايران بسيار ضعيف پيش مي رود و براي تقويت و تعريف درست و عملي آن بايد در جامعه يک برنامه اصولي و بلندمدت صورت پذيرد. بايد قبل از رشد کارآفريني به فکر تربيت و پرورش و تقويت کارآفريني بود و موانع و مشکلات کارآفريني و توانا ساختن کارکنان را از پيش رو برداشت. نکته بعدي اين است که سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناسبي اتخاذ کرد. به عقيدة برخي کارآفرينان، بيشتر موانع پيش روي کارآفرينان در ايران ناشي از قوانين دست و پا گير است. در سازمان هاي دولتي نيز از ايده هاي سرمايه بر حمايت نمي شود، گاهي با تهديد هم رو به رو مي شوند. نکته ديگر، اين است که اگر خواهان عملياتي شدن کارآفريني و توانمندسازي و رفع چالش هاي انطباق آموزش با اشتغال هستيم. نبايد از يکي از اين دو به نفع ديگري دست کشيده به عبارت ديگر بايد با تربيت صحيح و آموزش کافي بچه ها شرايطي فراهم نمود که کارايي و توانمندسازي و درآمدزايي، از همان دوران کودکي و نوجواني و جواني با کار هاي کوچک و ساده شروع شود. لازم است با بررسي ابعاد مختلف کارآفريني و ارزش هاي پيرامون کار فارغ التحصيلان، تناقض بين تحصيل و کار، تناقض بين آرزو ها و نهاد ها، رابطه بين نظام آموزشي و نابرابري درآمد، تاثير مقايسة اجتماعي در افزايش انتظارات، فرهنگ چند شغلي شدن و عدم فرهنگ کارآفريني که ريشه در متغييرهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و فردي دارند و با تمرکز بر آموزش مبتني بر يادگيري کارآفريني و توسعه و اقتصاد چند بعدي را محقق ساخته و همزمان با رشد جمعيت، بستري مناسب براي حل مشکلات کارآفريني و اشتغال و توانا ساختن افراد را فراهم نمود. بنابراين هر چه سازمان ها به سوي ساختار هاي نوين، تغيير ماهيت دهند. انگيزه مفهوم کارآفريني هم بيشتر مي شود (فيض، 1385).

عوامل کارآفريني و توانمندسازي به شاخص هاي جزئي مانند سن، تحصيلات و … تجزيه شده و تمام عوامل به صورت جداگانه و همچنين محور هاي دو سويه که با يکديگر ارتباط دارند بررسي گرديده است.

اهميت و ضرورت مسئله تحقيق

تغيير در محيط و وضعيت نامعلوم، سازمان ها را به طور مداوم با خطرات يا فرصت هاي غير مترقبه رودر­رو قرار مي دهد، سازمان براي اين که بتواند ادامه حيات دهد، به مراقبت از خود در مقابل خطرات و به توان ارزيابي فرصت ها نيازمند است. خواه خطر باشد، خواه فرصت رويداد هايي که از قبل مورد انتظار و قابل پيش بيني نيستند، سازمان ها را در جهت تغيير بدون برنامه تحت فشار قرار داده و حتي مي تواند به سمت بحران سوق دهد.

در اين ميان کارکنان سازمان، به عنوان مهم ترين عناصر آن، براي تطبيق خود با شرايط به وجود آمده ناشي از تغييرات محيطي، خواهان تغيير و تحولند و سازمان نيز شديداً به اين تغييرات نياز دارند، ولي با اين حال تلاش و نتايج کارکنان همواره با شکست و سرخوردگي همراه بوده است. زيرا کارکنان، مديريت و سازمان ها نمي دانند چگونه از خلاقيت و ابتکار هاي موجود استفاده کنند. نيروي انساني توانا و کارآمد و کارآفرين است که بتواند سازمان را کارا، سودآور و مفيد و به هدف غايي خود که همان بهره‌وري است برساند و در کل کشور را شکوفا و از وابستگي برهاند. اکثر سازمان هاي ايراني، با تراکم نيروي انساني مواجه اند و از طرفي از کارايي و بهره وري پاييني برخوردارند و از يک سو هر کارمند و يا کارگري به اجبار هزينه هايي از قبيل حقوق و دستمزد، هزينه هاي اداري و هزينه هاي رفاهي و … را به سازمان خود تحميل مي کند و ممکن است با باز خريد، اخراج و يا به هر صورت امکان دارد به خدمت آنها در سازمان مربوطه خاتمه داده شود و همين نيرو ها وارد بازار کار آزاد شده و چون کارايي لازم را نداند به جمع بيکاران و يا شاغلين کاذب اضافه مي شوند. علي‌رغم پيشرفت هاي نظري و افزايش دانش ما درباره مديريت منابع انساني و سازماني، يکي از مشکلات عمده سازمان هاي ما بلاخص سازمان هاي پتروشيمي در زمينه نيروي انساني، شناخت ناکافي و ناقص آنها از استعداد ها و ضعف هاي بالقوه کارکنان و همچنين تشخيص نادرست مديران و سرپرستان از کميت و کيفيت عملکرد کارکنانشان مي باشد. نيروي انساني مهم ترين عامل توسعه اقتصادي و صنعتي است زيرا تنها انسان ها هستند که مي توانند کميت و کيفيت کار خود را ارتقا بدهند، طرح هاي جديد ارائه کنند و با خلاقيت خود مشکلات را از پيش روي خود بردارند و بر نيروي کار خود بيفزايند، راهنماي کاهش هزينه ها را بيابند و در حقيقت تنها عاملي هستند که مي توانند تغييراتي در خود و محيط اطراف خود به وجود آورند از طرفي ديگر چون کارکنان نه تنها عامل بلکه هدف بهره وري نيز مي باشند بنابراين اهميتي دو چندان و بسيار مهم در سازمان را دارا مي باشند. با وجود اين که کارآفريني و توانمندسازي علوم جديدي هستند امروزه در تمامي ابعاد توسعه سازماني و بهره وري شغلي مطرح مي باشند، مهمترين دست آورد کارآفريني و توانمندسازي براي توسعه کشور ايجاد اشتغال، رفاه، ثروت و شناخت فرصت هاي مناسب و افزايش بهره وري سازماني مي باشد، مديران آينده، مديران موثر، کارآمد، توانمند و داراي مهارت هاي خاص مديريتي با ابعاد مثبت کيفي در مديريت منابع انساني مي باشند. اين مديران يا کارکنان همان افرادي هستند که متبکر، خلاق، کارآفرين، نوآور و توانمند هستند که نه تنها توانايي پايداري در مقابل چالش ها و تعارضات برنامه هاي توسعه ملي در عصر جهاني شدن را دارا هستند، بلکه فراتر از آن با ايجاد ظرفيتي آينده نگر و در جستجوي فرصت هاي و نقاط قوت و ضعف بايد بتوانند چالش هاي بالقوه و پنهان را پيش بيني و با انتخاب شيوة درست سيستم سازماني خود را در مقابل جو نامطمئن جهاني حفظ و هدايت کنند. در اين راستا نوآوري، خلاقيت، کارآفريني و توانمندي کارکنان به عنوان يک ايده آل کليدي براي جوابگويي به نياز ها و مشکلات، شگرد هاي مديريتي جديد، تنگنا ها و عدم اطمينان هاي محيطي و افزايش بهره وري سازماني محسوب مي شود. اهميت پژوهش حاضر بر آن است که چگونه مي توان در يک محيط کاري، توانمندسازي و کارآفريني کارکنان از جمله، استعداد ها، مهارت و ظرفيت هاي بالقوه خود را در تحقق اهداف سازماني و رسيدن به بهره وري بهينه شکوفا ساخت.

اهداف تحقيق

پژوهشي ارزشمند تلقي مي شود که اهداف مشخصي را دنبال کند و در جهت تحقق و دستيابي به آن اهداف گام بردارد. هدف کلي پژوهش حاضر بررسي توانمندسازي و کارآفريني بر بهره وري کارکنان پتروشيمي خارک مي باشد. به عبارت ديگر مولفه هاي توانمندسازي و کارآفريني کارکنان پتروشيمي خارک مي تواند بر عامل بهره وري سازماني تاثير بگذارد و باعث بالا رفتن آن شود.

اهداف جزئي اين تحقيق عبارتند از:

1-‌ بررسي مؤلفه‌هاي توانمندسازي بر بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارک

2-‌ بررسي مؤلفه‌هاي كارآفريني بر بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارک

3-‌ بررسي توانمندسازي بر هريك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارک

4-‌  بررسي كارآفريني بر هر يك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارک

فرضيه هاي تحقيق

فرض اصلي تحقيق

بين توانمندسازي و کارآفريني با بهره وري کارکنان پتروشيمي خارک رابطه معنادار وجود دارد.

فرض هاي فرعي تحقيق

1-بين مؤلفه‌هاي توانمندسازي و بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

2-بين مؤلفه‌هاي كارآفريني و بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

3-بين توانمندسازي و هر يك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

4-بين كارآفريني و هر يك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيير ها

تعاريف مفهومي متغيير ها

کارآفرين[1]: فردي که منابع لازم را براي شروع و يا رشد کسب و کاري بسيج نمايد و تمرکز او بر نوآوري و توسعه فرايند، محصول يا خدمات جديد مي باشد. اگر اين فرد تحت حمايت يک شرکت يا سازمان باشد، کارآفرين سازماني[2] است و اگر با مسئوليت خود اين وظيفه را دنبال کند کارآفرين (مستقل) است (احمدپور دارياني، 1380).

کارآفريني[3]: فرايندي است که منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد. به عبارت ديگر فرآيند ايجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها (احمدپور دارياني، 1380).

توانمندسازي[4]: فرايند نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طريق ايجاد و گسترش نفوذ مبتني بر صلاحيت افراد و گروه ها بر تمام قلمرو ها و وظايف صورت مي گيرد و بر روي عملکرد کارکنان و عملکرد کلي سازمان اثر مي گذارد (دنيس، 1929).

بهره وري[5]: عبارت است از نسبت بين مجموعه خروجيهاي يک سيستم به ورودي هاي آن (استيگل، 1970).

 [1] Entrepreneur

[2] Intrapreneur

[3] Entrepreneurship

[4] Empowerment

[5] Productivity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر
 • پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122