پايان نامه بررسي توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساينس از سال 1985 تا پايان سال 2009 ميلادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساينس از سال 1985 تا پايان سال 2009 ميلادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساينس از سال 1985 تا پايان سال 2009 ميلادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت پژوهش 4
1-3- اهداف پژوهش 5
1-3-1- هدف کلی پژوهش 5
1-3-2- اهداف جزئی پژوهش 5.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مبانی نظری پژوهش 7
2-1-1- مقدمه 7
2-1-2- مروری بر روند تحوّل علم در ایران 8
2- 1-3- استفاده از روش‏های کمّی در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی 9
2-1-3-1- کتاب‏سنجی 10
2-1-3-2- کتابخانه‏سنجی 10
2-1-3-3- اطلاع‏سنجی 10
2-1-3-4- وب‏سنجی 11
2-1-3-5- علم‏سنجی 12
2-1-3-5-1- تولید علم 12
2-1-3-5-2- زبان تولیدات علمی 12
2-1-3-5-3- نوع تولیدات علمی 12
2-1-3-5-4- استناد 12
2-1-3-5-5- تحلیل استنادی 13
2-1-3-5-6- ضریب تأثیر 14
2-1-3-5-7- پراستنادترین نویسندگان 14
2-1-3-5-8- پرکارترین نویسندگان 14
2-1-3-5-9- مشارکت علمی 15
2-2- پیشینه پژوهش 15
2-2-1- مقدمه 15
2-2-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور 16
2-2-2-1- تحقیقات انجام شده در سطح کشور 16
2-2-2-2- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی 18
2-2-2-3- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی 23
2-2-3- مطالعات انجام شده در خارج کشور 24
2-2-4- جمع‏بندی 28
2-3- سؤالات پژوهش 29
2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی 30
2-4-1- تعاریف مفهومی 30
2-4-2- تعاریف عملیاتی 30

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 32
3-2- روش پژوهش 33
3-3- جامعه پژوهش 33
3-4- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 34
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 34

فصل چهارم: یافته‌ها
4-1- مقدمه 38
4-2- روند توليد اطلاعات علمي نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در سال‌هاي 1985
تا 2009 بر اساس پايگاه وب‏آوساینس 38
4-3- زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 40
4-4- نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 41
4-5- پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 42
4-6- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 44
4-7- میزان اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 45
4-8- مجلات منتشرکننده تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ضریب تأثیر آنها 46
4-8-1- مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در پایگاه وب‏آوساینس 46
4-8-2- ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 47
4-9- پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 49
4-10- پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 52
4-11- میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 54

فصل پنجم: بحث، نتیجه‏گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 56
5-2- سؤالات پژوهش 56
5-2-1- سؤال اوّل پژوهش: روند توليد اطلاعات علمي نويسندگان دانشگاه
آزاد اسلامي در سال‏هاي 1985 تا 2009 بر اساس پايگاه وب‏‏آوساینس
چگونه است؟ 56
5-2-2- سؤال دوّم پژوهش: نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بيشتر
به کدام زبان تولیدات خود را در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985
تا 2009 منتشر کرده‏اند؟ 57
5-2-3- سؤال سوّم پژوهش توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
در در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 تا 2009 از نظر نوع
تولیدات چگونه است؟ 58
5-2-4- سؤال چهارم پژوهش: پوشش موضوعي توليدات علمي دانشگاه
آزاد اسلامي در پايگاه وب‎آوساينس در سال‌هاي 1985 تا 2009 چگونه است؟ 59
5-2-5- سؤال پنجم پژوهش: توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در
مقايسه با کل توليدات ايران در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي1985
تا 2009چه سهمی دارد؟ 60
5-2-6- سؤال ششم پژوهش ميزان اثربخشي مقالات نوشته شده
توسط نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‎آوساينس
در سال‎هاي 1985 تا 2009 چگونه است؟ 60
عنوان صفحه

5-2-7- سؤال هفتم پژوهش نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي، در
سال‎هاي 1985 تا 2009 توليدات خود را بيشتر در کدام مجلات به چاپ
رسانده‏اند و ضريب تأثير اين مجلات چگونه است؟ 61
5-2-8- سؤال هشتم پژوهش پرکارترين نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي
در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 تا 2009 چه کساني هستند؟ 62
5-2-9- سؤال نهم پژوهش پراستنادترين نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامي
در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي سال‎هاي 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟ 62
5-2-10- سؤال دهم پژوهش ميزان مشارکت نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي
در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 1985 تا 2009 چگونه مي باشد؟ 63
5-3- نتیجه‏گیری 63
5-4- محدودیت‏های پژوهش 64
5-5- پیشنهادات برآمده از پژوهش 65
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آینده 65

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 66
منابع انگلیسی 73

پیوست
پیوست 1 76
پیوست 2 77

فهرست منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی

 ابراهيمي، سعيده. مطالعه ميزان حضور مؤسسات علمي و پژوهشي ايران در تحقيقات بين‎الملل (پايگاه آی‎اس‎آي وب‎آوساینس) بر مبناي شاخص‎هاي کمّی و كيفي علم‎سنجي در سال‎هاي 2006 1997. پايان‎نامه كارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، 1386.

ابراهیمی، سعیده؛ و عبدالرسول جوکار. (1389). “وضعیت انتشار علمی دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‏های کمّی و کیفی علم‏سنجی در سال‏های 2006-1997”. مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (3): 289-270.

ابراهيمي، سعيده؛ و زهیر حياتی. (1387). “کمّيت و کيفيّت علم در دانشگاه‎های ايران”. انديشه‎هاي نوين تربيتي، 3: 126- 105.

اسدزاده، زهرا. (1386). “میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بابل“. فصلنامه کتاب، 70: 230- 215.

اعتماد، شاپور. (1373). “تصویر علمی ایران در جهان”. اطلاع‏رسانی، 10 (4): 53-42.

اعتماد، شاپور و همکاران. (1382). “ساختار معرفتی علم در ایران (سال 2001)”. نامه علوم اجتماعی، 26: 242-219.

امانی، مجتبی؛ و ابوذر بابااحمدی. 1384. “ناکارآمدی عامل تأثیرگذار (IF) در ارزیابی مقالات و یافته‏های علمی”. رهیافت، 26: 76-70.

امیرحسینی، مازیار. (1371). “کتاب‏سنجی و اطلاع‏سنجی”. فصلنامه کتاب، 3: 209 -183.

امیرسالاری، سوزان و همکاران. (1387). “دانشگاه علوم پزشکی تهران: تولیدکننده بیش ار یک چهارم علم طب کودکان در میان دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران”. بیماری‏های کودکان ایران، 18: 27-21.

امین‏پور، فرزانه؛ پیام کبیری؛ و همایون ناجی. (1387). “دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم”. آموزش در علوم پزشکی، 8 (1): 174-164.

انصافی، سکینه. (1378). “مطالعه وضعیت تولید اطلاعات اعضای هیأت علمی بخش منابع طبیعی (جنگل و مرتع) در ایران طی سال‏های 1376- 1368”. فصلنامه کتاب، : 115-97.

براون، تيبور؛ ولفگانگ گلانزل؛ و آندرئاس شوبرت. (1374). “شاخص‎هاي علم‎سنجی، ارزيابی تطبيقی فعاليتهاي انتشاراتي و تاثيرگذاري ارجاعات 32 کشور”. ترجمه محمد اسماعيل رياحی. رهيافت، 8: 80-70.

برونوفسکی، یاکوب. (1368). شناخت عمومی علم. ترجمه محمدعلی پورعبداله. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 

جوکار، عبدالرسول، و سعیده ابراهیمی (1386). “میزان گرایش ملیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان”. فصلنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 10(4): 236-213.

حاجی‏زین‏العابدینی، محسن؛ و فریده عصاره. (1386). “وبسنجی: اصول و مبانی”. فصلنامه کتاب، 71: 212-189.

حری، عباس. (1381). “تحلیل استنادی”. دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. ج. 1. : 620-616.    تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

 

حسن زاده، حافظ محمد و همکاران. (1387). “بررسي توليدات علمي نويسندگان دانشگاه علوم پزشکي ايران همراه با شبکه‎هاي تاليف مشترک در پايگاه WOS (Web Of Science) تا پايان سال 2007 ميلادي”. مديريت سلامت، 34: 66-59.

حیاتی، زهیر؛ و فرشته دیدگاه. (1389). “مطالعه تطبیقی میزان گرایش پژوهشگران ایرانی در حوزه‌های موضوعی مختلف به مشارکت و همکاری گروهی در سال‌های 1998 تا 2007”. علوم و فناوری اطلاعات، 25 (3): 430-413.

حیدری، غلامرضا. (1389). “علم و سنجش یا مفهوم علم در علم‏سنجی”. کتاب ماه کلیات، 154: 77-72.

داورپناه، محمدرضا. (1386). “چالش‏های علم‏سنجی در علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزه های علم”. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 30: 146-125.

داورپناه، محمدرضا. (1381). جست‏وجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. ویراستار محمد حسین دیانی. تهران: دبیزش.

دهخدا، علی‏اکبر. (1337). لغت‏نامه. ج. 35 . تهران: دانشگاه تهران.

دیدگاه، فرشته؛ و محمدامین عرفان‌منش. (1388). “مشارکت ایران و مالزی در تولید علم: بررسی الگوی هم‌تألیفی در وبگاه علوم”. مجله کتابداری، 43 (50) : 115-95.

 

رضوی، علی‏اصغر. (1380). “بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس“. تحقیقات اطلاع‏رسانی و کتابخانه‏های عمومی (پیام کتابخانه سابق)، 40: 48-42.

زارعی، عاطفه؛ و علی‏اکبر فامیل‏روحانی.(1388). “علم‏سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیأت علمی دانشگاه‏های آزاد اسلامی منطقه پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی”. فصلنامه کتاب، 80: 136-119.

سامانيان، مصيب. (1382). “وضعيت کمّي توليد اطلاعات علمی اعضاي هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامي”. فصلنامه کتاب، 3: 72- 55.

سبحانی، عبدالرسول؛ رسول تبری؛ و نجم‏اله طایفه. (1387). “وضعیت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان”. دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 18 (70): 86-80.

سبحانی‏نژاد، مهدی؛ و عبدالله افشار. (1388). “مانع‏زدایی از نهضت تولید علم راهکاری بنیادی در نوآوری فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی”. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 41 (1): 21-4.

ستوده، هاجر. (1383). “بررسی اثر ماتیو در عملکرد علمی کشورها با تأکید بر خاورمیانه”. اطلاع‏شناسی، 2 (2): 54-33.

ستوده، هاجر. (1390). “گذاری بر ضریب تأثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته‌های مختلف”. رهیافت، 47: 44-33.

سروش، عبدالکریم. (1379). علم چیست؟ فلسفه چیست؟ تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

سهیلی، فرامرز؛ و فریده عصاره. (1387). “وب‏سنجی: تفاوت‏ها و شباهت‏های آن با علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی و کتاب‏سنجی”. فصلنامه کتاب، 74: 228-213.

شریفی، ونداد. (1382). “علم‏سنجی و علوم شناختی”. تازه‏های علوم شناختی، 5 (2): 91-89.

شمیم، علی‏اصغر. (1374). ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: مدبّر.

صالح‏زاده، صادق؛ و مهدی بیات. (1388). “جهش علمی ایران در طی یک دهه (2008-1998)”. رهیافت، 44: 36-30.

صبوری، علی‏اکبر. (1386). “تولید علم ایران در سال 2007”. رهیافت، 41: 40-35.

عصاره، فریده. (1376). “کتاب‌سنجی”. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 3 (4-3): 74-63.

عصاره، فریده. (1377). “تحلیل استنادی”. فصلنامه کتاب، 9 (4-3): 48-34.

عصاره، فریده. (1380 الف). “بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادی علوم در سال‏های 1989- 1985 و 1994-1990 و مقایسه نتایج حاصل با شاخص‏های موجود در کشورهای دیگر”. رهیافت. 24: 76-69.

عصاره، فریده. 1380 ب. “روش‏ها و کاربردهای اطلاع‏سنجی”. رهیافت، 25: 99-94.

عصاره، فریده؛ و فرح باوی. (1388). “بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سال‏های 1382-1368”. کتابداری و اطلاع‏رسانی. 12 (2): 144-119.

عصاره، فریده؛ محمدرضا قانع؛ و رحمانی مهرزاد سفیدویه. (1389). “تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‏های 1386-1379. فصلنامه کتاب، 83: 127-105.

عصاره، فريده؛ و رحمان معرفت. (1384). “مشاركت پژوهشگران ايراني در توليد علم جهاني در مدلاين”. رهيافت، 35: 44 – 39.

علیجانی، رحیم؛ و نورالله کرمی. (1387). مطالعات سنجش کمّی: کتاب‏سنجی، علم‏سنجی، اطلاع‏سنجی، وب‏سنجی. تهران: چاپار.

عمرانی، ابراهیم. (1386). “مروری بر شاخص‏های ارزشیابی برون‏دادهای پژوهشی”. فصلنامه کتاب، 71: 176-157.

فرشاد، مهدی. (1365). تاریخ علم در ایران. تهران: امیرکبیر.

کازرانی، مریم. (1387). “تأثیر تولید مقالات علمی بر اقتصاد کشور”. اطلاع‏یابی و اطلاع‏رسانی، 17: 42-38.

گنجی، علیرضا؛ و اسدالله آزاد. (1384). “مطالعه وضعیّت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد”. کتابداری و اطلاع رسانی، 29 (1): 62-33.

مدیرامانی، پروانه. (1381). “استناد”، در دایرهالمعارف کتابداری و اطلاعرسانی. ج.1. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

مضطرزاده، فتح‎الله. (1379). “زمينه‎سازي براي پيشبرد علم و فن‎آوري در ايران”. نامه فرهنگ، 3: 84 – 76.

مهراد، جعفر؛ و مریم زاهدزاهدانی. (1380). “اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و تولید اطلاعات علمی: بررسی کمّی سال‏های 1378-1369”. کتابداری و اطلاع‏رسانی. 4 (2): 50-27.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا و همکاران. (1388). “پانزده سال توليد علم ايران در پايگاه‏های مؤسسه اطلاعات علمي (ISI)2007 – 1993”.  فصلنامه کتاب، 77 : 200-175.

نوری، رسول؛ علیرضا نوروزی؛ و عباس ميرزايي. (1385). “توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در پايگاه اطلاعاتي وب‎آوساینس از سال 1976 تا پايان سال 2006”. مديريت اطلاعات، 2:  85-73.

نیاکان، شهرزاد (1388). “تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1988-2007)”. فصلنامه کتاب، 84: 86-73.

ویلیام، لویس؛ و هلزی هال. (1363). تاریخ و فلسفه علم. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: سروش.

ب. منابع انگلیسی

Berezkina, N.Yu. and Khrenova, G. S. (2007). “A Web of Science databases as a criterion for assessment of the research activities of Belarusian scientists”. Scientific and technical information processing. 34 (6): 284-288.

Bjorneborn, L. and Ingwersen, P.  (2004). “Toward a basic framework for Webometrics”. Journal of the American society for information science and technology. 55 (14): 1216-1227.

Celec, P. and Hodosy, J. (2006). “Student scientific activity at the Bratislava medical faculty 2000-2004. A scientometric study”. Central European journal of medicine. 1 (2): 172-178.

Comez, I., Bordons, M., Fernandez, M. T. and Morillo, F. (2009). “Structure and research performance of Spanish universities”. Scientometrics, 79 (1): 131- 146.

Garfield, E. (1995). “Citation Indexes to Science: a new citation documentation through the association of ideas”. Science, 122: 108-111.

Hamilton, D.F. (1990). “Publishing by — and for? — the Numbers”.  Science, 250:1331-1332.

چکیده

 دانشگاه‏ها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، نقش اساسی در رشد و توسعه هر کشور ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش علم­سنجي انجام گرفت. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در 25 سال مورد بررسی، به طور متوسط از روند رشد صعودی برخوردار بوده است. بیش‌تر تولیدات علمی به زبان انگلیسی و در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و حوزه‏ موضوعی فنی و مهندسی بیش‏ترین تولیدات علمی را در خود جای داده‏ است. نتایج هم‌چنین نشان داد سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران به تدریج افزایش یافته و سال 2009 به بیش‏ترین مقدار رسیده است. میانگین استناد به هر مدرک در دانشگاه آزاد اسلامی 39/2 مورد می‌باشد. مجله Applied Mathematics and Computation منتشرکننده بیش‏ترین تعداد از تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. هم‏چنین مجلات حوزه موضوعی ایمنی‏شناسی بالاترین میانگین ضریب تأثیر را در میان مجلات منشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارا می‏باشد. در میان نویسندگان مسئول از دانشگاه آزاد اسلامی، روستائیان به عنوان پرکارترین و فلاح‏باقرشیدایی به عنوان پراستنادترین تعیین شدند. بررسی میزان مشارکت نویسندگان نیز نشان داد که بیش‏ترین مشارکت مربوط به مدارک 3 نویسنده‏ای می‏باشد.

کلید واژه‏ها: دانشگاه آزاد اسلامی، تولید علم، پایگاه وب‏ آوساینس

فصل اول

مقدمه

توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از معیارهای ارزیابی توسعه پایدار آن کشور محسوب می‏شود. ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیّت تولید اطلاعات علمی است. اهميّت توليد اطلاعات علمي و نقش آن در توسعه پايدار موجب شده است که فعاليّتهاي علمي- پژوهشي که به توليد اطلاعات علمي منجر می‎شوند، در چند دهه اخير بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرند.

در حال حاضر برای ارزیابی تولیدات علمی از روش‏های متعددی استفاده می‏شود. یکی از این روش‏ها استفاده از شاخص‏های علم‏سنجی است. علم‏سنجی به بررسی ویژگی‏های اطلاعات علمی پرداخته و تولیدات علمی کشورها، سازمان‏ها و پژوهشگران را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‏دهد (امین پور، کبیری و ناجی، 1387).

از آنجا که بیش‌تر فعالیّت‏های پژوهشی، اغلب در قالب انتشارات علمی و در انواع مختلف از جمله مقالات علمی منتشر می‏شود، سنجش آن‏ها می‏تواند مبنایی مناسب برای شناخت وضعیّت تولید اطلاعات علمی محسوب گردد (داورپناه، 1381). البته سنجش تعداد مقالات علمی به عنوان شاخصی کمّی، به تنهایی برای این شناخت کافی نیست، بلکه استنادهای مرتبط با آن یا اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت است (ستوده، 1383؛ کازرانی، 1387).

از جمله سازمان‏هایی که پایه و اساس توسعه هر کشور محسوب شده و با پیشرفت خود، پیشرفت و توسعه پایدار کشور را تضمین می‏کنند مؤسسات علمی و پژوهشی هستند. از این رو ارزیابی تولیدات علمی آنها از اهمیّت خاصی  برخوردار می‏باشد (ابراهیمی، 1386). در این میان دانشگاه‏ها به عنوان مهم‏ترین مراکز فعالیّت‏های پژوهشی و تولید علم، در توسعه علمی نقشی تعیین‏کننده دارند.

دانشگاه آزاد اسلامي يک مؤسسه آموزشي و پژوهشي غيردولتي و غيرانتفاعی است که از سال 1361 تأسیس شده است. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه رو به  توسعه که به طور فراگیر در سراسر کشور فعّال است در طي بيش از 28 سال فعاليّت خود، بیش از 3 ميليون و 700 هزار فارغ التحصيل، يک ميليون و 600 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هيأت علمي و 35 هزار پرسنل، بیش از 400 واحد دانشگاهي و مرکز آموزشي در فضايي متجاوز از 20 ميليون متر مربع فضاي عمراني، آموزشي، و رفاهي در سراسر کشور داشته است (جاسبی، 1389). انتظار می‌رود دانشگاهی با این وسعت و سرعت رشد و توسعه، به لحاظ تولید علم نیز چنین وضعیّتی داشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر، نقش برجسته‌ای در فعالیّت‌های علمی و پژوهشی داشته است و تلاش کرده است تا همگام با سایر دانشگاه‌های کشور سهم خود را از تولیدات کشور افزایش دهد. بهره‌مندی از جایگاه شایسته در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و ایجاد کرسی‌های نظریّه‌پردازی از فعالیّت‌های دانشگاه آزاد اسلامی است. ارتقای کیفیّت آموزشی، پژوهش محوری و استفاده از تمام ظرفیّت‌های موجود در راستای تحقّق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های این دانشگاه است.

بررسی و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند وضعیّت کنونی این دانشگاه را مشخص نموده، و با تعیین نقاط قوّت و ضعف موجود در زمینه‌های تحقیقاتی و انجام فعالیّت‌های پژوهشی، مسئولان و برنامه‌ریزان دانشگاه را یاری نماید تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه‌های مختلف برای نیل به توسعه علمی اقدام نمایند.

1-1- بيان مسئله

امروزه، علم و دانش اساس توسعه‎یافتگی و زمینه‎ساز اقتدار کشورها محسوب می‎شود و می‎توان گفت که بدون آن پیشرفت در عرصه‎های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میسر نخواهد بود. تنها از طریق تحقیق و پژوهش است که تولید علم و دانش ميسّر می‎شود. پژوهش و تحقیق هم از وظایف اصلی دانشگاه‎ها و مراکز علمی و پژوهشی می‎باشد. توليد علم در بطن نهاد دانشگاه و آموزش عالي و توسط اساتيد و پژوهشگران مراكز علمي محقق مي‎شود. این مراکز از مهم‎ترين بسترهاي زمينه‎ساز گسترش علم و انجام مطالعات علمي محسوب می‏شوند و به عنوان معتبرترین مراكز توليد علم، دانش و معرفت نقش مؤثري در فرآيند رشد و توسعه همه جانبه، تعالي و پيشرفت كشور دارند.

رشد بي‎سابقه توليدات علمي ایران در سال‎هاي اخير در پایگاه‏های اطلاعاتی بيش‌تر نتيجه تلاش نويسندگان دانشگاه‎ها و مؤسسات علمي بوده است. نگاهي به پژوهش‎هاي انجام گرفته در حوزه توليدات علمي مؤسسات آموزش عالي بيانگر آن است که تا کنون پژوهشي جامع در حوزه تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام نگرفته و به طور طبيعي اطلاعات جامعي نيز براي مسئولان در دسترس نيست تا بر اساس آن برنامه‎ريزي مناسب در راستاي ارتقاء کمّي و کيفي فعاليّت‎هاي پژوهشي اين دانشگاه انجام گيرد. تدوین سیاست علمی درست و اثربخش مستلزم شناخت و آگاهی از وضعیّت علمی و میزان تولیدات این مؤسسه می باشد.

اين پژوهش بر آن است تا وضعيّت توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي را به لحاظ تعداد، نوع، زبان و پوشش موضوعی تولیدات در پایگاه وب‌آوساینس در طی سال‌های 1985 تا 2009  مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، پرکارترین و پراستنادترین نویسندگان را شناسایی و سهم این دانشگاه از تولیدات ایران مشخص نماید. البته بررسی تولیدات علمی به لحاظ کمّی به تنهایی برای شناسایی وضعیّت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کافی نیست، بلکه بررسی میزان استناد و اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت خاصی است. هم‌چنین تعیین ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و میزان مشارکت نویسندگان از دیگر مؤلّفه‌های این بررسی هستند که پاسخ‌گویی به آنها در ارائه تصویری روشن از دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر می‌باشد.

1-2-  اهمیّت پژوهش

دانشگاه‎ها به عنوان مهم‎ترين مراکز توليد علم، دانش و معرفت نقش مؤثری در فرايند رشد و توسعه همه جانبه، تعالي و پيشرفت کشور دارند و يکي از شاخص‎هايي هستند که بر اساس ميزان مشارکت آنها در توليد علم و دانش، کشورهاي مختلف از نظر علمي رتبه‎بندی می‎شوند.

تجزيه و تحليل مدارک نمايه شده دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه‎ اطلاعاتي وب‏آوساینس، ضمن اينکه می‎تواند معرّف وضعيّت فعاليّت‎های علمي- پژوهشي اين مؤسسه باشد و جایگاه این دانشگاه را در بین دانشگاه‏های ایران مشخص نماید، هم‌چنين می‎تواند ابزار مناسبي براي سياست‎گزاري و برنامه‎ريزي در امر تحقيق و توسعه باشد. سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با دستیابی به درک درستی از توانمندی‏ها و امکانات موجود و نیز پی بردن به قوّت و ضعف برنامه‏های تحقیقاتی، خط مشي تحقيقات آينده را طوري برنامه‎ريزي کنند که به پر شدن خلاءها و تقويت نقاط ضعف بيانجامد و امکان بيشتري براي هدفدار کردن حرکت‎هاي علمي و تعيين اولويّت‎هاي پژوهشي فراهم آورد.

نتیجه این پژوهش هم‌چنین می‌تواند به نویسندگان فعّال در این دانشگاه، هم در جهت شناسایی موضوعات مورد توجه همکاران خود و هم در جهت شناسایی نویسندگان پرکار و پراستناد کمک نماید تا با استفاده از تجربیّات آنها در جهت ارتقاء رتبه علمی سازمان خود تلاش نمایند.

1-3-  اهداف پژوهش

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیّت آن، اهداف این پژوهش را می‏توان به صورت زیر بیان نمود:

1-3-1- هدف کلی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر تعیين وضعيّت توليدات علمي نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1985 تا پايان سال 2009 در پايگاه استنادي وب‏آوساینس مي­باشد.

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش

تعيين روند توليد علم در دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين زبان توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين نوع توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين پوشش موضوعي توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين سهم توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساینس در سال‌هاي 1985 تا 2009 در مقايسه با کل توليدات ايران

تعيين ميزان اثربخشي توليدات دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساینس در سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين مجلاتي که بيش‏ترين توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‏آوساینس در سال‏هاي 1985 تا 2009 در آنها به چاپ رسيده و تعيين ضريب تأثير آنها

تعيين پرکارترين نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين پراستنادترين نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

تعيين ميزان مشارکت نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس پايگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏هاي 1985 تا 2009

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش

 2-1-1- مقدمه

درباره علم و تعریف آن دیدگاه‏های مختلفی ارائه شده است. در فرهنگ دهخدا برای واژه علم، معانی دانستن، یقین کردن، دریافتن، ادراک، استوار کردن، معرفت، دانش، آگاهی و شناسایی به کار برده شده است (دهخدا، 1337). حیدری (1389) معنای علم و دانش را در مراحل ابتدایی با معنای امروزین آن متفاوت دانسته و بیان می‏دارد که علم در آغاز با جادو، خرافه، اخترگویی و دین همراه بوده است. سروش (1379) معتقد به کاربرد دو معنای مختلف برای علم در زبان فارسی و عربی است. معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. در این معنا، همه دانستنی‏ها صرف نظر از نوع آنها علم نامیده می‏شود و عالم به کسی گفته می‏شود که جاهل نباشد. علم در معنای دوم به دانستنی‏هایی گفته می‏شود که تجربه مستقیم حسی در داوری یا گردآوری آنها دخالت داشته باشد که در این مفهوم علم در برابر همه دانستنی‏هایی قرار می‏گیرد که قابل آزمون نیستند. تولد علم به معنی مطلق آگاهی (معنای اول)، هم‏آغاز با تولد بشر است و رشد آن به معنای دوم، از آغاز دوره رنسانس به بعد است. کلمه science در انگلیسی و فرانسه معادل معنای دوم علم می‏باشد.

برونوفسکی[1] (1368) علم به صورتی که ما آن را می‏شناسیم مخلوق سیصد سال گذشته می‏داند. به عقیده او این علم در دنیایی ساخته شده است که در حدود سال 1660 هنگامی که اروپا خود را از کابوس طولانی جنگ‏های مذهبی رها می‏ساخت و زندگی خود را بر مبنای تجارت و صنعت آغاز می‏کرد شکل نهایی گرفته است.

به عقیده ویلیام[2] و هال[3] (1363) مهم‏ترین دوره‏های پیشرفت علمی، دوره یونانیان اسکندرانی، دوره انقلاب علمی در سده هفدهم، دوره مادیگرایی در سده نوزدهم و دوره نوین می‏باشد. دوره نخست، با علم گذشته‏های دور، به ویژه علم مصری، بابلی و دوران نخستین یونان پیوند دارد. دوره دوّم، با مجموعه‏ای از جنبش‏های سیاسی، نظامی، اقتصادی و دینی به دوره نخست مربوط بوده است. دوره سوّم، علوم ریاضی پیشرفت چشم‏گیر داشته است. دوره چهارم، دوره پیشرفت‏ فنی و رشد سرسام‏آور علم  است.

[1]  Bronowski

[2]  William

[3]  Hull

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه (با تاکيد بر الميزان)
 • پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر توليدات علمي اعضاي هيات علمي داراي مقاله هاي ISI و ISC
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122