پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: مقدمات و كليات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ طرح مسأله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1ـ4ـ اهداف بررسی 6
1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش 6

فصل دوّم: ادبیات پژوهش
2ـ1ـ پیشینه‌ی پژوهش 7
2ـ1ـ1ـ پژوهش‌های خارجی 7
2ـ1ـ2ـ پژوهش‌های داخلي 11
2ـ1ـ3ـ نقد و ارزیابی پژوهش‌های پیشین 15
2ـ2ـ چارچوب مفهومی 16
2ـ2ـ1ـ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و ارتباط آن با نظریه زمینه‌ای 16
2ـ2ـ2ـ ادبیات و مبانی نظری پژوهش 19
2ـ3ـ جمع‌بندی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش 28

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش 31
3ـ2ـ مشارکت کنندگان 32
3ـ3ـ روش‌های نمونه‌گیری 33
3ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها 34
3ـ5ـ ملاحظه‌های اخلاقی 35
3ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 35
3ـ7ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی) 36

فصل چهارم: تجزيه و تحليل یافته‌ها
4ـ1ـ یافته‌های تحلیلی 38

فصل پنجم: نتایج پژوهش
5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری 45
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
5ـ2ـ پیشنهادهاي پژوهش 52
5ـ3ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی 53
5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش 54

پيوست
منابع و مآخذ 56
پرسشنامه 60

منابع و مأخذ

1ـ اديب حاج باقري، محسن و دیگران (1382)، تصميم‌گيري باليني: راهي براي توانمندسازي حرفه‌اي در پرستاري، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، شماره 10.

2ـ ازكياء، مصطفي؛ دربان آستانه، عليرضا (1382)، روش‌هاي كاربردي تحقيق، تهران: انتشارات كيهان.

3ـ استونز، راب (1387)، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم.

4ـ اشتراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه‌ی مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه‌: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

5ـ امیري، علی نقی و دیگران (1389)، اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتی براي سازمان، فصلنامه معرفت اخلاقی، سال اول، شماره چهارم.

6ـ اندرل، جورجز (1383)، اخلاق کسب و کار، ترجمه: محمد اسماعیل توسلی، مجله اقتصاد اسلامی، سال چهارم.

6ـ ایمان، محمد تقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

7ـ ایمان، محمدتقی و دیگران (1390)، زنان، مزاحمت و واکنش: بررسی تجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت‌های خیابانی و واکنش به آن، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 3.

8ـ اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.

9ـ آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1387)، بررسی رابطه نظام ارزشی خانواده با ارزش‌های نوجوانان، مجله علوم رفتاری، دوره دوم، شماره دوم.

10ـ بلیکی، نورمن (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

11ـ پرون، کبری و دیگران (1391)، ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مطالعه پایلوت، نشریه پرستاری ایران، دوره 25، شماره 76.

12ـ تودارو، مايكل (1375)، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه: غلامعلي فرجادي، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

13ـ جلیلوند، شیرین (1388)، بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران (نسل قدیم و جدید) نسبت به ارزش‌های اجتماعی، کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ج دوم.

14ـ چلبی، مسعود (1385)، تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.

15ـ چلبی، مسعود (1386)، جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

16ـ حسيني، فهميه‌السادات و دیگران (1391)، ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک، فصلنامه افق پرستاری، دوره اول، شماره اول.

17ـ حیدری، عباس و دیگران (1391)، تعامل‌گرایی نمادین در گراندد تئوری: دیدگاهی برای تبیین ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال اول، شماره 4.

18ـ خالقی‌فرد، مجید (1381)، بررسی ارزش‌های مادی و فرامادی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

19ـ خلیفه، عبدالطیف محمد (1378)، بررسی روان‌شناختی تحول ارزش‌ها، ترجمه: حسین سیدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

20ـ دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، مجتبی (1386)، استراتژي‌هاي پژوهش كيفي: تأملي بر نظريه‌پردازي داده بنياد، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم.

21ـ دلخموش، محمدتقی (1389)، اثرات تجربه کاری بر ارزش‌های حرفه‌ای در دانشجویان، روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، سال ششم، شماره 23.

22ـ ذکایی، محمدسعید (1381)، نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 17.

23ـ راعی دهقی، مرتضی و دیگران (1390)، پیش‌بینی رضایت شغلی از طریق ارزش‌ها در اعضای هیأت علمی دانشگاه، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسي كاربردي، سال دوازدهم، شماره چهار.

24ـ رفیع‌پور، فرامرز (1380)، آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.

25ـ سرمدی، محمدرضا؛ شالباف، عذرا (1386)، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شماره‌های 3 و 4.

26ـ صانعی، پرویز (1372)، جامعه‌شناسی ارزش‌ها، تهران: کتابخانه گنج دانش.

27ـ طالبان، محمدرضا و دیگران (1389)، بررسی روند دگرگونی ارزشی در ایران (1388ـ1353)، دانشنامه علوم اجتماعی، دوره یکم، شماره سوم.

28ـ عابدی، حیدرعلی (1389)، كاربرد روش تحقيق پديده‌شناسي در علوم باليني، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 54.

29ـ عباداللهی چنذانق، حمید؛ نجات، جعفر (1389)، ارزش‌ها و اخلاق کار: مطالعه موردی معلمان شهر رشت، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره چهارم، شماره سوم.

30ـ فرج خدا، تهمینه و دیگران (1391)، ضرورت طراحی کدهای اخلاق حرفه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت باروری در ایران، فصلنامه اخلاق پزشكي سال ششم، شماره بیست و دوم.

31ـ کاویان اهوازي، بهنام (1383)، بررسی اخلاق کار در ذوب‌آهن اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

32ـ کوثری، مسعود؛ مولایی، محمدمهدی (1391)، نظریه‌سازی برای موسیقی زیرزمینی در ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 4.

33ـ لشكربلوكي، مجتبي (1387) چارچوب تدوين ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌اي پژوهش‌هاي علمي و فناوري، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال سوم، شماره‌هاي 1 و2.

34ـ لیندلف، تامس؛ تیلور، برایان (1388)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه: عبدالله گیویان. تهران: همشهری.

35ـ محسنی تبریزی، علیرضا و دیگران (1389)، تأثیر مسائل و چالش‌های محیط علمی بر جامعه‌پذیری دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموش عالی، شماره 55.

36ـ محمدپور، احمد و دیگران (1388)، بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه زمینه‌ای: مطالعه موردی ایلات منگور و گورک، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال پنجم، شماره 19.

37ـ محمدی، فرحناز و دیگران (1386)، عوامل تسهيل‌گر و بازدارنده مراقبت خانوادگي از سالمندان آسيب‌پذير در منزل: تجربه زنان مراقب، مجله سالمند، سال دوم، شماره ششم.

38ـ مصباحی، مریم؛ عباس‌زاده، عباس (1392)، الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی: تحقیق کیفی، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره دهم.

39ـ معیدفر، سعید (1385)، اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.

40ـ موغلي، عليرضا و دیگران (1392)، تبيين مدل اخلاق كار اسلامي و رفتار شهروندي سازماني با واسطه ارزش‌هاي شغلي: مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره دهم، شماره دوم.

41ـ نیومن، ویلیام لاورنس (1389)، شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ترجمه: حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، ج اول، تهران: مهربان نشر. م

42ـ وليخاني، ماشاءالله و دیگران (1392)، شناسايي ارزش‌هاي كاركنان براساس نظريه سيستم ارزشي آلپورت، مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 15، شماره 6.

43ـ یوسفی، نریمان (1383)، شکاف بین نسل‌ها. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

44- Baker, Thomas and et al (2006) Promoting Ethical Behavior and Organizational Citizenship Behaviors: The Influence of Corporate Ethical Values, Journal of Business Research, 59: 840ـ857.

45- Bisman, cythia (2004) social work values: the moral core of the profession, British journal of social work, 34(1): 109ـ123.

46- Milne, George (2000) Privacy and Ethical Issues in Database Interactive Marketing and Public Policy: A Research Framework and Overview of the Special Issue, Journal of Public Policy & Marketing, 19 (1): 1ـ 6.

47- Christopher, Andrew and Jones, Jason (2004) Affluence Cues and First Impressions: The Moderating Impact of the Protestant Work Ethic, Journal of Economic Psychology, 25: 279–292.

48- Rokhman, Wahibur (2010) The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 15(1): 21ـ27.

49- Shaw, Holly, Degazon, cythia (2008) Integrating the professional values of nursing: A profession, not just A career, journal of cultural diversity,15 (1): 44ـ 51.

50- Ter Bogt ,Tom and Quinten Raaijmaker (2005) Socialization and Development of the Work Ethic among Adolescents and Young Adults, Journal of Vocational Behavior, 66: 420ـ437.

چکيده

ارزش‌های حرفه‌ای اساس عملكرد کارکنان مي‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، ساير افراد حرفه‌اي و عموم مردم را هدايت مي‌نمايند و چارچوبي براي تعهد به رفاه شهروندان و راهنمايي براي رفتار اخلاقي در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم مي‌آورند. وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزايش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعايت نشدن برخي ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگراني‌هاي زيادي را در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي بوجود آورده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است که با مشارکت 25 نفر از کارکنان صورت گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. تحليل مصاحبه‌ها و دیدگاه شركت‌كنندگان نشان داد که مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌اي کارکنان دربرگیرنده 4 درون‌مایه اصلی؛ بُعد شخصی، حرفه‌ای، اجتماعی و سازمانی است. از نتایج دیگر این پژوهش این است که ارزش‌های مربوط به بُعد حرفه‌ای، اجتماعی، شخصی و سازمانی به‌ترتیب با میانگین نمرات، 62/2، 61/2، 46/2 و 32/2 از با اهمیت‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین ارزش‌های حرفه‌ای آنان بودند. گرچه ميانگين نمرات كل مؤلفه‌های ارزش‌هاي حرفه‌ای در محدوده به نسبت مهم و مهم قرار داشت، اما نیاز به برنامه‌ریزی و آموزش بیشتر به‌منظور بهبود و گسترش اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان‌ها ضروری است.

واژه‌هاي كليدي: ارزش، ارزش‌های حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، روش کیفی، نظریه زمینه‌ای

فصل اول مقدمات و کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

موفقيت و يا عدم موفقيت سازمان‌ها در راستاي کاربست اهدافشان در گرو انسان‌هايي است كه در واقع گردانندگان اصلي آن‌ها مي‌باشند. بدون توسعه منابع انساني، سازمان بي‌معناست، پس بررسي و مطالعه رفتار افراد در سازمان‌ها مي‌تواند نقش بسيار بااهميتي در رشد و بالندگي آن‌ها ايفا نمايد. برخلاف وجود تفاوت‌هاي زياد در فرهنگ سازماني، چند ويژگي مشترك را در سازمان‌ها مي‌توان مشاهده كرد و آن اين‌كه همه تعریف‌ها، به ‌وجود مجموعه‌اي از ارزش‌های حرفه‌ای كه با فرد در داخل سازمان حفظ مي‌شوند اشاره مي‌كنند (ولیخانی و دیگران، 1392: 150).

ارزش‌هاي حرفه‌اي استانداردهايي براي عمل هستند كه از سوي گروه حرفه‌اي و کارشناس‌ها مورد پذيرش بوده و چارچوبي را براي ارزشيابي ارزش‌ها و عقايد تأثيرگذار بر رفتار فراهم مي‌آورند. اين ارزش‌ها اساس عملكرد کارکنان مي‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، ساير افراد حرفه‌اي و عموم مردم را هدايت مي‌نمايند و چارچوبي براي تعهد به رفاه شهروندان و راهنمايي براي رفتار اخلاقي در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم مي‌آورند. در حال حاضر تعارض‌های ارزشی رو به افزايش بوده و در عرصه شغل در سازمان‌ها توجه به مؤلفه‌های بنیادین ارزش‌هاي حرفه‌اي را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، 1391: 70). در حال حاضر متأسفانه در جامعه‌ی ما، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين، فرهنگ و اخلاق كار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش‌های حرفه‌اي توجه می‌شود. درحالی‌که در غرب سکولار، در دانش‌هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌اي با عنوان اخلاق حرفه‌اي وجود دارد، ولی در جامعه‌ی دینی ما در مدیریت، به ارزش‌های حرفه‌ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاري از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می‌برد. به همین دلیل، بسیاري از شرکت‌هاي موفق براي تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به پژوهش‌هایی درباره ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌اي جایگاه ویژه‌اي بدهند.

اما چگونه مي‌توان ارزش‌های حرفه‌اي را در سازمان‌ها جاري و ساري نمود. يكي از این ابزارها براي کاربست ارزش‌های حرفه‌اي، تدوين، آموزش، اعمالِ نظارت بر پيروي از كدهاي اخلاقي است.

كدهاي اخلاقي بیشتر بيان رسمي ارزش‌ها درباره مسايل معين مي‌باشند. كدها خط‌کش درستی رفتارهاي حرفه‌اي در موقعيت‌هاي گوناگون را بيان مي‌كنند و براساس آن‌ها تعيين مي‌شود كه آيا از اخلاق حرفه‌اي، تخطي صورت گرفته يا خير و اگر صورت گرفته چه مجازاتي بايد اعمال شود. اين امر ويژگي مهم كدهاي اخلاقي است كه تنها به بيان اصول و كليات اخلاقي بسنده نكرده و در هر حرفه‌اي با دقت رفتارهاي درست و نادرست را تعيين مي‌كنند، به‌طوري‌كه در تشخيص رفتار غيراخلاقي ابهام چنداني باقي نمي‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ[1] «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

پژوهشگران، پژوهش در طبقه‌بندی ارزش‌های حرفه‌ای را به سه حیطه عمده تقسیم کرده‌اند:      1ـ تعریف مؤلفه‌های بنیادین قلمروهای ارزش‌های حرفه‌ای و فرضیه آزمایی در ارتباط با ساختار آن‌ها؛ 2ـ ارتباط بین ارزش‌های حرفه‌ای و سایر متغیرهای شخصی، اجتماعی یا سازمانی و 3ـ اثر فرهنگ بر ارزش‌های حرفه‌ای (دلخموش، 1389: 249). این پژوهش در زمینه ارزش‌های حرفه‌ای روی‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی‌آورد ساختاری درپی آن است که مؤلفه‌های اساسی سازه مشخص را شناسایی کند، چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد و به‌گونه تجربی، تعریف را آزمون کند (همان: 148).

1ـ2ـ طرح مسأله[2]

يكي از مهمترين موضوع‌هايي كه زمينه‌ساز بروز مشكلات متعدد براي سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها در سطح جهان شده است، مشكلات ناشي از فساد و كارهاي خلاف اخلاق و مشخص نبودن معیارهای ارزش‌های حرفه‌ای در عرصه شغل در سازمان‌ها می‌باشد.

در كشورهايي همانند ژاپن، آمريكا، آلمان، انگلستان و ديگر كشورهاي صنعتي درجات بالايي از ارزش‌های حرفه‌ای حاكم است. در ايران، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسئولين، فرهنگ و اخلاق كار بسيار ضعيف است و بايستي فقدان فرهنگ و اخلاق كار مناسب در جامعه به‌عنوان يك نقص و معضل اقتصادي و اجتماعي تلقي شود و مورد مطالعه قرار گيرد (توسلی و نجار نهاوندی، 1387: 40). وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزايش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعايت نشدن برخي ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگراني‌هاي زيادي را در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است. سقوط معيارهای رفتاري و روشن نبودن ارزش‌های حرفه‌ای در بخش دولتي، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاده مي‌شود) در ساختار كلي جامعه ارزش‌هايي غلبه دارند كه ارزش‌های كار و درپي آن وجدان كاري را تضعيف مي‌كند. شرکت گاز شهرستان خلخال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مذبور در آن مشاهده می‌شود.

با توجه به مسائل مذكور و نيز اهميت آشنايي، نهادينه‌سازي و به‌كارگيري ارزش‌هاي حرفه‌اي، بر آن شديم كه در اين مطالعه، به‌عنوان مطالعه‌اي مقدماتي براي انجام پژوهشي وسيع‌تر در سطح كشور، به بررسي‌ جامعه‌شناختی ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال بپردازيم. بنابراین سؤال اصلي پژوهش این است كه از ديدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در کشورهای صنعتی، ارزش‌های حرفه‌ای از عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است و مطالعه آن بخشی از مطالعه جامعه‌شناسی را تشکیل می‌دهد. در این راستا، بسیاری از پژوهشگران، موفقیت کشورهای صنعتی را توجه آن‌ها به ارزش‌های حرفه‌ای و به‌کارگیری و توجه به کدهای اخلاقی در سازمان‌ها می‌دانند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به ارزش‌های حرفه‌ای را از دیدگاه‌ها و قالب‌های متفاوتی می‌توان مورد بررسی قرار داد. برای نمونه، در زیر، برخی از دلایلی که انجام این پژوهش و شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز خلخال را ضروری ساخته است، اشاره‌ای می‌کنیم:

ـ انجام این پژوهش می‌تواند به روشن کردن ابعاد و مؤلفه‌ها و ضوابط گوناگون ارزش‌های حرفه‌ای به‌علت نقش چشمگیری که در تحقق توسعه همه‌جانبه و ارتقای بهره‌وری برعهده دارد، کمک کند.

ـ با توجه به آن که پیکره نظام اداری هر سازمان را کارکنان آن تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی به مشکلات اداری و شغلی آن‌ها باعث رکود و کم‌کاری در سازمان شده، موجبات نارضایتی ارباب‌رجوع را فراهم می‌آورد و درنهایت پیامدهای آن دامنگیر مدیریت می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

ـ نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش‌های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است و باعث افزایش اثربخشی و کارایی سازمان شده، به‌دنبال خود پیشرفت و ترقی جامعه را در مصاف با تغییرات جهانی سبب خواهد شد.

ـ حاكميت اخلاق و ارزش‌های حرفه‌اي در سازمان، به ميزان بسيار چشمگيري سازمان را در جهت كاهش تنش‌ها و موفقيت در کاربست اثربخش هدف ياري مي‌نمايد و سازمان را پاسخگو مي‌سازد.

ـ تعیین مؤلفه‌های ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان مي‌تواند فراهم كننده اطلاعات مفيدي براي ارائه راهبردهای مؤثرتر به‌منظور يكپارچه‌سازي و بكارگيري ارزش‌هاي حرفه‌اي در عملكرد حرفه‌اي باشد.

ـ به‌لحاظ کاربردی نیز ارزش‌های حرفه‌ای و کدهای اخلاقی می‌تواند جهت تنظيم، هدايت و راهنمايی عملکرد کارکنان، ارتقاء عملکرد کارکنان، تسهيل و بسترسازی در جهت ارزشيابی عملکرد کارکنان توسط مدیران و مردم، راهنمايی جهت کمک به کارکنان در امر تصميم‌گيری، مرجعی قانونی برای ارائه عملکردی منطقی و محتاطانه باشد. با روشن نمودن حوزه انتظارات از عملکرد کارکنان، زمينه حمايت‌های قانونی از کارکنان را فراهم آورد و به عموم جامعه آگاهی دهد که چه انتظاری از کارکنان داشته باشند. درنهایت این ارزش‌ها به رفاه و بهزیستی اجتماعی، عدالت اجتماعی یاری می‌رسانند.

1ـ4ـ اهداف بررسی

هدف از انجام اين مطالعه مشخص کردن مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای، ارائه تعریفی از چارچوب قلمرو آن‌ها از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال است.

1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش

سؤال اصلي پژوهش این است كه از ديدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟ سؤال‌های بعدي براساس روند مصاحبه و با توجه به توصيف‌هاي ارائه شده مشارکت‌کنندگان پرسيده شد.

[1]-Butts & Rich

[2]– Problematic Statement.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي گرايش به ارزش‌هاي غربي با تکيه بر ميزان و نوع استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي
 • پايان نامه بازسازي معنايي ارزش‌هاي بين نسلي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122