پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين دل‌بستگي سازماني و رضايت شغلي دبيران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين دل‌بستگي سازماني  و رضايت شغلي دبيران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين دل‌بستگي سازماني  و رضايت شغلي دبيران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بیان مسئله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1ـ4ـ اهداف پژوهش 10
1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش 10
1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش 10
1ـ5ـ سؤالات پژوهش 11
1ـ5ـ1ـ سؤال اصلی پژوهش 11
1ـ5ـ2ـ سؤالات فرعی 11
1ـ6ـ فرضیه‌هاي پژوهش 11
1ـ6ـ1ـ فرضيه اصلی پژوهش 11
1ـ6ـ2ـ فرضیه‌هاي فرعی پژوهش 12
1ـ7ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی 12
1ـ7ـ1ـ تعریف مفهومی دل‌بستگی شغلی 12
1ـ7ـ2ـ تعریف عملیاتی دل‌بستگی شغلی 13
1ـ7ـ3ـ تعریف مفهومی رضایت شغلی 13
1ـ7ـ4ـ تعریف عملیاتی رضایت شغلی 14

فصل دوم: پیشینه پژوهشی
2ـ1ـ مباني نظري پژوهش 15
2ـ1ـ1ـ تعاریف رضایت شغلی 15
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ2ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی 16
2ـ1ـ2ـ1ـ نظریه کامروایی نیاز 17
2ـ1ـ2ـ2ـ نظریه برابری 17
2ـ1ـ2ـ3ـ نظریه ارزش 18
2ـ1ـ2ـ4ـ نظریه گروه مرجع 19
2ـ1ـ2ـ5ـ نظریه ژنتیک 19
2ـ1ـ2ـ6ـ نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو 20
2ـ1ـ2ـ7ـ نظریه بروفی 21
2ـ1ـ2ـ 8 ـ نظریه ویژگی‌های ضروری شغل 22
2ـ1ـ2ـ9ـ نظریه‌های امید و انتظار 24
2ـ1ـ2ـ10ـ نظریه انتظار 25
2ـ1ـ3ـ تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر 26
2ـ1ـ4ـ رضایت شغلی چیست؟ 27
2ـ1ـ5ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟ 28
2ـ1ـ6ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران 29
2ـ1ـ7ـ اندازه‌گیری رضایت شغلی 30
2ـ1ـ 8 ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی 34
2ـ1ـ9ـ منبع کنترل و رضایت شغلی 34
2ـ1ـ10ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی 36
2ـ1ـ11ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی 37
2ـ1ـ12ـ تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی 45
2ـ1ـ13ـ رضایت شغلی در ایران 46
2ـ1ـ14ـ آثار و فواید بررسی رضایت شغلی 51
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ15ـ تعاریف دل‌بستگی شغلی 53
2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دل‌بستگی شغلی (بون و کورتز) 60
2ـ1ـ17ـ مفاهیم دل‌بستگی شغلی 61
2ـ1ـ18ـ رویکردهای نظری دل‌بستگی شغلی 63
2ـ1ـ19ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی 66
2ـ1ـ20ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری 66
2ـ1ـ21ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل 68
2ـ1ـ22ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی 69
2ـ1ـ23ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی 71
2ـ1ـ23ـ1ـ جو روان‌شناختی 72
2ـ1ـ23ـ2ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی 73
2ـ2ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن 75
2ـ2ـ1ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در داخل كشور 75
2ـ2ـ2ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج كشور 77

فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ نوع روش تحقیق 81
3ـ2ـ جامعه آماری 82
3ـ3ـ نمونه و روش نمونه‌گیری 82
3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات 83
3ـ5ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 84

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4ـ1ـ یافته‌های توصیفی 85
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ2ـ یافته‌های استنباطی 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1ـ مقدمه 100
5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری 101

فهرست منابع 107

پيوست:
پرسشنامه دلبستگی شغلی 112
روش نمره‌گذاری 115
پرسشنامه 117

فهرست منابع

1ـ امامی، فرشاد؛ طالب‌پور، مهدی (1386)، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت‌بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد، پژوهش در علوم ورزشی شماره دوازدهم، صص 32ـ15.

2ـ امیدی ارجنگی، نجمه (1392)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی دانشگاه اصفهان.

3ـ اولین کنگره دوسالانه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی (1392)، دانشگاه اصفهان، ص 22.

4ـ بیک‌پور، ام‌البنین؛ حسینی، مژگان (1385)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده شهید چمران اهواز.

5ـ خوشکام، لیلا (1386)، بررسی میزان رابطه آموزش‌های فناوری اطلاعات با تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی کارکنان سازمان آب و برق خوزستان طی سال‌های 84 ـ82، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده شهید چمران اهواز.

6ـ رابینز، استیفن پی (1384)، رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد اول، چاپ ششم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

7ـ رحیمیان نوگر، اسحق؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ مولوی، حسین؛ فروغی مبارکه، عبدالرضا (1392)، رابطه سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران، مقاله، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 13، شماره 2.

8 ـ سیادت، سیدعلی؛ بختیار نصرآبادی، حسن علی؛ سلیمی، قربان‌علی (1392)، بررسی رابطه بین جو مجله، سازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیل علوم تربیتی و روان‌شناسی: دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 12، شماره 4، صص 40ـ22.

9ـ شکرکن، حسین؛ تعامی، عبدالزهرا، عبدالکاظم (1392)، بررسی رابطه ساده و چندگانه نگرش‌های شغلی با میل ماندن در شغل در یک شرکت صنعتی.

10ـ صادقی، عباس؛ فتحی، بهمن (1381)، بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان، پژوهش نام علوم انسان و اجتماعی، سال دوم، شماره پنجم، صص 81/55.

11ـ طالب‌پور، مهدی؛ امامی، فرشاد (1386)، بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکده‌های تربیت‌بدنی سراسر کشور، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کیش.

12ـ طالب‌پور، مهدی؛ امامی، فرشاد، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت‌بدنی مرد آموزشگاه‌های نوحی هفت‌گانه مشهد، مجله پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شماره 12، ص 4.

13ـ عابدزاده، حمید (1387)، رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان متوسطه شهر کرمان، رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، دوره چهارم، شماره 1، صص 58ـ51.

14ـ عریضی، ج. ر (1393)، تعهد سازمانی دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان.

15ـ فصلنامه آموزه اصفهان، انتشارات مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان. شماره 2.

16ـ قلی‌پور، آرین (1368)، مدیریت رفتار سازمانی، رفتار فردی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت.

17ـ مهداد، علی (1392)، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، تألیف و ترجمه: علی مهداد، تهران: جنگل.

18ـ میرکمالی، سیدمحمد (1380)، روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: انتشارات رشد.

19ـ میرنادری، علی‌اکبر (1384)، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت‌بدنی، فصل‌نامه المپیک، سال سیزدهم، شماره یک، صص 18ـ7.

20ـ واحدیان، فاطمه؛ حیاتی‌نژاد، معصومه (1386)، بررسی رابطه بین احساس امنیت شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی صنعتی و سازمانی اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

Barjava S. and Keklkar A. (2001). “Examining the relanonship berween organizational structure, job involvement, job sansfacnon. and empowerment: implications for human resource development”. Internoational Journal of Human Resources Development and Management. Issue: Vol. l. N. 2-4, PP:150-161.

Brown, S. P. (1996). “A meta-analysis and review of organizational research on job involvement”. Psychological Bulletin. 120: PP: 235-255.

Brown P and Thomas W. (1996). “A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance”. Journal of Applied Psychology, Vol. 81, Issue 4: PP: 358-368.

Carmeh. A. (2005). “Exploring determinates of job involvement: and empirical test among semor executives”. International Jounial of Manpower. Vol. 26, No. 5. PP: 457-472.

Chung Chen and Jing-Wen Huang. (2007). “How organizational climate and structure affect knowledge management-The soctal interaction perspective” International Journal of Information management. 27: PP: 104-118.

Dennis J and warren B. (1980). “Orgamzation theory and management” Toronto John Wiley, Vol. 27. PP: 418-127.

Dubin, R. (1965). “Human relanons in administrarion”. Englewood Cliffs, NJ, Prentic-Hall. 26: PP: 79-88.

Gray, J. (2001). “Organizanonal climate and project success”. Internanonal Journal of Project Management. 19, PP: 103-109.

Gonzalez, J. and Grazzo. T. (2006). “Structural relationships between organizational service orientation. Contact employee job satisfaction and citizenship behavior” Internanonal Journal of Service Industry Management, Vol. 17, No. l. PP:23-50.

Halpin W and Croft B. (1963) “The organizational climate of schools” Chicago: Midpin W. (1995). “Stiess and job satisfaction” Educational Psychology, Vol. 151, PP: 473-489.

Hoy W. & Clover S. (1986). “Elementary school climate: a revision of the OCDQ”. Educational Administration Quarterly, Vol. 22. PP:93-110.

Kanungo, R. N. (1951). “Work alienation and involvement: problems and prospects”. International Review of Applied Psychology, 30: PP: 1-15.

Kanungo, R. N. (1982). “Measurement of job and work in volvement” Journal of Applied Psychology. 67: PP: 341-349.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3ـ۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند که ازاین‌بین تعداد 103 پرسشنامه قابل‌استفاده به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی رابطه معنی‌دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین دل‌بستگی شغلی و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی‌ دبیران شهرستان کوثر و همچنین بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناختی، دل‌بستگی شغلی، رضایت شغلی، دبیران متوسطه.

 فصل اول: کلیات پژوهش

 1ـ1ـ مقدمه

ازجمله عواملی که در بقای سازمان‌ها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏‌ها هست، نیروی انسانی است. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع ‏صنعتی نشان می‏دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرایند تحول جامعه‌ی سنتی به ‏جامعه‌ی صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‏اند. زمانی تصور می‏شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان‌ها می‏کاهد. بر اساس این تصور برای اینکه به حداقل بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضا شود، اما امروزه این نظریه به‌کلی منتفی شده است. هم‌اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه ‏نیازهای واقعی کارمندان به‌درستی درک و به آن‏ها بها داده نشود و مدیران در صدد ارضای ‏آن‏‌ها برنیایند، بهره‏وری در سازمان کاهش می‏یابد زیرا علاقه‏مندی و نگرش مثبت به شغل‏ سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و درنتیجه باعث کاهش هزینه‏ها می‏شود (الوانی، ۱۳۷۰).

از سوی دیگر با توجه به اینکه افراد در سازمان‌ها دارای نگرش‏های شغلی متعددی ‏هستند، بررسی نگرش‏های کارمندان به دلیل نتایج فراوانی که می‏تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه‌ی گذشته موردتوجه پژوهشگران و صاحب‌نظران ‏بوده است. پژوهش‌های انجام‌شده در مورد نگرش اعضای سازمان‏ها باعث می‏شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان نسبت به خودآگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه‌ای که ‏به اجرا درمی‌آورند منصفانه است یا خیر؟ بنابراین مدیران بایستی به نگرش اعضا و کارکنان ‏سازمان توجه زیادی داشته باشند؛ زیرا این نگرش‏‌ها موجب تأثیر بر رفتار افراد در سازمان ‏می‏شود (رابینز، ترجمه‌ی پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷).

نگرش فرد نسبت به کارش نشان‌دهنده‌ی ارزشیابی منفی یا مثبتی است که وی درباره‌ی جنبه‏ای از محیط کاری‏اش دارد. بیشتر پژوهش‏هایی که اخیراً در حیطه‌ی رفتار به‌عمل‌آمده ‏است ناظر بر نگرش‏های شغلی افراد در سازمان‌های کاری مربوط به خودشان است. در میان این نگرش‏ها واژه‌ی دل‌بستگی کاری و یا شغلی‏ مدت‌زمان زیادی نیست که وارد رفتار سازمانی شده است و تعریفی که می‏توان از آن ارائه داد این است که دل‌بستگی شغلی (شغل را معرف خود دانستن) به درجه یا میزانی اطلاق می‏شود که شخص شغلش را معرف خود و کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب حیثیت و اعتبارش می‏داند و شغلش را برحسب اجزایی چون تعلق‌خاطر، همنوایی، وفاداری، پذیرش اهداف و تمایل به اعمال ‏تلاش مضاعف جهت تحقق آن‏‌ها به انجام می‏رساند یا به‌عبارت‌دیگر اینکه فرد تا چه ‏اندازه‏ای دل به کار می‏بندد و درواقع وقت خود را با شغلش سپری می‏کند و نیروی کار نیاز به انگیزش دارد و می‌دانیم که انگیزه‌ها یا انگیزش را نمی‌توان به گونه‌ی مستقیم مشاهده کرد و باید آن را از راه رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد. فرایندهای انگیزشی را تنها می‌توان از راه تحلیل جریان دائمی رفتار، مورد شناسایی قرار داد و اثرهای گوناگون آن را بر شخصیت، باورها، دانش‌ها، توانایی‌ها و مهارت‌های افراد مشاهده کرد. در مطالعات گوناگون که بحث انگیزه بیان می‌شود، بیشتر همراه با رضایت‌مندی بیان می‌گردد و می‌بینیم که این دو بحث خیلی به هم نزدیک هستند. می‌توان انگیزش کار را به‌عنوان فرایندی تعریف کرد که فرد را در راستای دستیابی به هدف نیرو می‌بخشد و به حرکت درمی‌آورد. منبع این نیروزایی می‌تواند درونی یا بیرونی باشد. رضایت شغلی نیز نوعی احساس خشنودی است که درنتیجه‌ی دستیابی به هدف‌ها به دست می‌آید. اگر خشنودی یا رضایت از زندگی را به یک رودخانه‌ی بزرگ تشبیه کنیم، آب این رودخانه از رودهای کوچک متعددی تأمین می‌شود، به‌بیان‌دیگر خشنودی یا رضایت از زندگی نیز نتیجه‌ی عامل‌هایی نظیر رضایت از کار، رضایت از حقوق و دستمزد، ارتقا و پیشرفت در کار، رضایت از نحوه سرپرستی، رضایت از همکاران، رضایت از پسخوراند (آگاهی از نتایج کار)، رضایت از اعتماد متقابل بین افراد در سازمان، رضایت از شغل، رضایت از زندگی زناشویی، رضایت از ایام فراغت، رضایت از خانواده و . . .، به دست می‌آید (مقیمی، ۱۳۸۰).

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامی‌که یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش بسیاری قائل است (مقیمی، ۱۳۸۰).

رضایت شغلی یکی از مهم‌ترین زمینه‌ی نگرش افراد است که به‌واسطه‌ی اثرات زیادی که دارد، از اهمیتی بالا برخوردار است؛ بنابراین انگیزش فرایندی روان‌شناختی و چندوجهی است که رفتارهای افراد را به سمت هدف‌های بهینه هدایت می‌کند و رضایت شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوشایندی است که افراد از شغل خود دارند.

1ـ2ـ بیان مسئله

در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری در ارتباط با نظریه دل‌بستگی انجام‌شده اما تعداد اندکی از آن در محدوده سازمان‌ها بوده است. به نظر می‌رسد افراد تجارب اجتماعی شکل‌گرفته خود را که با توجه به الگوهای فعال درونی دل‌بستگی‌شان در آن‌ها منعکس‌شده ارزیابی می‌کنند به‌ویژه در مواقعی که اطلاعات اجتماعی مبهم باشد. طرح‌واره‌های درونی که مربوط به روابط بین فردی است احتمالاً تبادلات بین فردی را نیز ارزیابی می‌کنند.

کارایی و اثربخشی سازمان‌ها از عوامل متعددی اثر می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دل‌بستگی شغلی کارکنان هست. دل‌بستگی شغلی نیز از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. افراد در سازمان‌ها دارای نگرش‌های متعددی می‌باشند که بر رفتار آنان در سازمان تأثیر می‌گذارند. در میان این نگرش‌ها واژه دل‌بستگی شغلی مدت‌زمان زیادی نیست که وارد رفتار سازمانی شده است. سازمان‌ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش‌ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ کارکنانی که بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهدافی سازمانی مشغول به کار باشند (حیدری‌نژاد، 1390).

دل‌بستگی شغلی مخصوصاً در اقتصاد که برای بسیج کامل منابع انسانی قوانین سازمانی وضع‌شده، یک متغیر انگیزشی مورد علاقه سازمانی است. (بوزینلوس 2004)، به نقل از (ورک استادی، 2004) علاقه‌مندی و نگرش مثبت به شغل، سبب تلاش و کوشش و کاری بیشتر و درنتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود (صادقی، 1381). اونز (1986) دل‌بستگی شغلی را به‌عنوان درجه یا میزانی که فرد ازنظر شناختی درگیر شغلش می‌شود، آن را معرف خودش می‌داند، به آن علاقه‌مند است و موجب سربلندی و کسب اعتبار خود نام می‌بردند. رابینز (1996) دل‌بستگی شغلی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی کاری مطرح نموده است. دوبین و همکاران (1965) و سیگل (1969) اشاره دارند دل‌بستگی شغلی یک متغیر اخلاقی و درون فردی است که بیانگر میزان مسئولیت‌پذیری یک فرد هست. ناتز و همکاران (2005) و موریس (2002) بیشتر به شرایط و ویژگی‌های سازمانی در ایجاد دل‌بستگی شغلی تأکید دارند و معتقدند سازمان‌هایی که از نیاز به رشد و خشنودی از خود کارکنان ممانعت می‌کنند، دل‌بستگی شغلی را کاهش می‌دهند (موریس، 2002).

لاولر و ‌هال (1970) یک دیدگاه واقع‌بینانه‌تر در مرد دل‌بستگی شغلی ارائه داده‌اند و معتقدند اگرچه میزان دل‌بستگی افراد تا حدودی متأثر از زمینه‌های قبلی و ویژگی‌های فردی آن‌ها هست، لیکن موقعیت‌های محیطی و سازمانی نیز در ایجاد دل‌بستگی شغلی اهمیت دارند. کارکنانی که از محیط کاری سالم برخوردارند، با به کار بستن تمامی توان خویش در راستای کارایی بیشتر و بهتر کاری خود گام برمی‌دارند. بر طبق تحقیقات کارکنان با دل‌بستگی شغلی زیاد، از شغل خود راضی‌تر و موفق‌ترند و میزان ترک کار و غیبت آن‌ها در مقایسه با کارکنان با دل‌بستگی شغلی پایین، کمتر است (گونزالز، 2006).

رضایت شغلی ازجمله عوامل دیگری است که در افزایش بهره‌وری کارکنان و سازمان‌ها تأثیر مثبت دارد. رضایت شغلی احساسات و نگرش‌های مثبتی است که افراد به شغل خود دارند. رضایت شغلی نیروی انسانی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و بهره‌وری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است. محققان رضایت شغلی را از دیدگاه‌های گوناگونی تعریف و توجیه کرده‌اند. گروهی معتقدند رضایت شغلی به‌شدت با عوامل روانی ارتباط دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، این عده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاه‌های روانی و خصوصیات فردی توجیه می‌کنند. فیشر و‌ هانا رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می‌کنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگارند؛ یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل موردنظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می‌نماید و درصدد تغییر آن برمی‌آید (ابراهیم‌زاده، 1376).

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت در فرد می‌گردد. رضایت شغلی پدیده‌ای است که از مرز سازمان فراتر می‌رود و آثار آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز مشاهده می‌شود. در کارکنان به‌واسطه کار کردن در یک شغل حالت‌های متفاوتی ایجاد می‌گردد. چنانچه افراد از شغل خود راضی باشند، این وضعیت موجب می‌شود با انگیزه و علاقه بیشتری به انجام وظایف خود همت گمارند. چنانچه کارکنان از شغل خود ناراضی باشند، موجب می‌شود علاقه و تعهد کمتری به انجام وظایف داشته باشند (اسکوئی، 1381).

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد؛ و دوم از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می‌تواند رفتار کارکنان را به‌گونه‌ای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد و به بروز رفتارهای مثبت و منفی از طرف آن‌ها منجر گردد (اسپکتر، 2000).

لذا با توجه به این‌که معلمان مهم‌ترین نقش را در فرایند تعلیم و تربیت دارند بنابراین در تلاشی که اصلاح فرایند آموزش‌وپرورش را مدنظر داشته باشد. بی‌نیاز از توجه به معلمان نیست و ازآنجاکه رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی و عملکرد آنان وجود دارد لازم است به موضوع رضایت شغلی معلمان توجه خاصی مبذول شود (عباس‌زادگان، به نقل از موسوی‌نژاد، 1382).

با توجه به تحقیقات گذشته و با نظر به این‌که به نظر می‌رسد رضایت شغلی از متغیرهای متعدد ازجمله دل‌بستگی تأثیر می‌پذیرد در این تحقیق در پی بررسی نقش و رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی با رضایت شغلی هستیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي گرايش به ارزش‌هاي غربي با تکيه بر ميزان و نوع استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي
 • برچسب ها : , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122