پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي گرايش به ارزش‌هاي غربي با تکيه بر ميزان و نوع استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي گرايش به ارزش‌هاي غربي با تکيه بر ميزان و نوع استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 190 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي گرايش به ارزش‌هاي غربي با تکيه بر ميزان و نوع استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: مقدمات و کليات
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بیان مسأله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1ـ4ـ اهداف پژوهش 10
1ـ4ـ1ـ هدف کلی (اصلی) 10
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (جزئی) 10
1ـ5ـ ساماندهی رساله 11

فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
2ـ1ـ مقدمه 13
2ـ2ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 13
2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن 16
2ـ4ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌های ارتباط جمعی 26
2ـ5ـ کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 29
2ـ6 ـ دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 30
2ـ7 ـ انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 33
2ـ8ـ بررسی پیشینه‌ی تحقیق 37
2ـ8ـ1ـ پژوهش‌های خارجی 37
2ـ8ـ2ـ‌ پژوهش‌های داخلی 42
2ـ 9 ـ دیدگاه‌های مربوط به آثار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 52
2ـ9ـ1ـ دیدگاه طرفداران مطلق 53
2ـ9ـ2ـ‌ دیدگاه مخالفان اینترنت 53
2ـ9ـ3ـ دیدگاه طرفداران کاربرد منطقی اینترنت 55
2ـ10ـ مبانی نظری پژوهش 56
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ10ـ1ـ رویکرد روان‌شناسی اجتماعی 57
2ـ10ـ1ـ1ـ نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده‌ای 57
2ـ10ـ1ـ2ـ نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر 58
2ـ10ـ2ـ رویکرد جامعه‌شناسی 59
2ـ10ـ2ـ1ـ جامعه شبکه‌ای کاستلز 59
2ـ10ـ2ـ2ـ تئوری منطقه‌زدایی تاملینسون 63
2ـ10ـ2ـ3ـ تئوری جهانی‌شدن رابرتسون 65
2ـ10ـ2ـ4ـ جامعه اطلاعاتی مارتین 67
2ـ10ـ2ـ5ـ الگوی رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌های رسانه‌ای استوارت هال 68
2ـ10ـ2ـ6ـ فرهنگ بسته‌بندی شده مارکوزه 71
2ـ10ـ2ـ7ـ جامعه سرشار از نشانه‌های ژان بودریلار 72
2ـ10ـ2ـ8ـ ذهن بی‌خانمان پیتر برگر 73
2ـ10ـ2ـ9ـ قدرت گفتمان فوکو 75
2ـ10ـ2ـ10ـ حوزه عمومی یورگن هابرماس 76
2ـ10ـ2ـ11ـ تعامل رسانه‌ای تامپسون 78
2ـ10ـ2ـ12ـ مخاطبان فعال و مقاومت نشانه‌شناختی فیسک 80
2ـ10ـ3ـ رویکرد رسانه‌ای 82
2ـ10ـ3ـ1ـ تئوری تأثیر مستقیم 82
2ـ10ـ3ـ2ـ جبرگرایی رسانه‌ای مک لوهان 83
2ـ10ـ3ـ3ـ فرّار بودن محتوای ارتباطی والدهال 86
2ـ10ـ3ـ4ـ دوران دگرراهبر دیوید رایزمن 86
2ـ10ـ3ـ5ـ امپریالیزم فرهنگی هربرت شیلر 87
2ـ10ـ3ـ6ـ تئوری پرورش یا کشت 88
2ـ10ـ3ـ7ـ تئوری استفاده و لذت کاتز 89
2ـ10ـ3ـ8ـ نظریه وابستگی به رسانه‌ها 91
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ10ـ3ـ9ـ نظریه تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات محدود 93
2ـ10ـ3ـ10ـ نظریه دوجهانی شدن عاملی 95
2ـ11ـ جمع‌بندی و تدوین چهارچوب نظری 97
2ـ12ـ مدل نظری تحقیق 101

فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش 103
3ـ2ـ فرضیه‌های پژوهش 104
3ـ2ـ1ـ ‌فرضیه کلی 104
3ـ2ـ2ـ فرضیه‌های جزئی 104
3ـ3ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 104
3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری 110
3ـ5ـ روش نمونه‌گیری 110
3ـ6 ـ ابزار گردآوری داده‌ها 111
3ـ7ـ اعتبار و قابلیت اعتماد 112
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 114

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4ـ1ـ مقدمه 116
4ـ2ـ یافته‌های توصیفی 117
4ـ2ـ1ـ میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 117
4ـ2ـ2ـ سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 118
4ـ2ـ3ـ هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 119
4ـ2ـ4ـ بیشترین دسترسی رسانه‌ای 120
4ـ2ـ5ـ سن 121
4ـ2ـ6ـ جنسیت 122
4ـ2ـ7ـ تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو 123
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ2ـ8ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات پدر پاسخگو 124
4ـ2ـ9ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات مادر پاسخگو 125
4ـ2ـ10ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال پدر 126
4ـ2ـ11ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال مادر 127
4ـ2ـ12ـ تفكيك نمونه بر حسب وضعیت درآمد خانواده 128
4ـ2ـ13ـ تفكيك نمونه بر حسب میانگین ابعاد متغير وابسته 129
4ـ3ـ یافته‌های استنباطي 130
4ـ3ـ1ـ فرضيه اول 130
4ـ3ـ2ـ فرضيه دوم 132
4ـ3ـ3ـ فرضيه سوم 134
4ـ3ـ4ـ فرضيه چهارم 137
4ـ3ـ5ـ فرضيه پنجم 139
4ـ3ـ6ـ فرضيه ششم 142
4ـ3ـ7ـ فرضيه هفتم 145
4ـ3ـ8ـ فرضيه هشتم 148
4ـ4ـ بررسي رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل با كمك رگرسيون 151

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری 154
5ـ2ـ پیشنهادها و ارائه راهکارها 159
5ـ2ـ1ـ پیشنهادهاي حاصل از پژوهش 159
5ـ2ـ2ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی 164

پيوست
منابع 166
پرسشنامه 173

منابع

احمدی، حبیب (1384)، جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.

ازكياء، مصطفي و دربان آستانه، عليرضا (1382)، روش‌هاي كاربردي تحقيق. تهران: انتشارات كيهان.

اسلوين، جيمز (1380) اينترنت و جامعه، ترجمه: عباس گيلوري و علي رادباوه. تهران: نشر كتابدار.

اعرابی، محمد (1379) تحقیق پیمایشی: راهنمای عملی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

امینی، آرمین وانامی علمداری، سهراب (1389) شبکه‌های اجتماعی مجازی و استراتژی فضای اندیشه ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره یازدهم.

اینس، مارتین و کاستلز، مانوئل (1384) گفتگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمه: حسن چاوشیان و لیلاجوافشانی. تهران: نشر نی.

آزاد ارمکی، تقی و غفاری، غلامرضا (1383) جامعه‌شناسی نسلی در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

بحرانی، شعله و علیپوریان، ژیلا (1388) نقش رسانه‌ها در پیوند نسل‌ها، کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، جلد دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

برگر، پیتر و دیگران (1387) ذهن بی‌خانمان؛ نوسازی و آگاهی، ترجمه: محمد ساوجی. تهران: نشر نی، چاپ دوم.

بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق (1391) شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره یک.

بیرو، آلن (1375) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی. تهران: کیهان.

پولادي، كمال (1387) جهاني‌شدن و هويت فرهنگي، پژوهش‌نامه پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، شماره 19.

تامپسون، جان بروکشایر (1380) نظریه اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه: مسعود اوحدی. تهران: سروش.

تاملينسون، جان (1381) جهاني‌شدن و فرهنگ، ترجمه: محسن حكيمي. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ اول.

توسلی، غلامعباس و فاضل، رضا (1381) تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و رفتار والدین بر اثربخشی خشونت تلوزیون بر رفتار کودکان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره سه.

توکلی، مهناز (1382) بررسی ویژگی های دونسل در چهارچوب نظام ارزشی، نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

جلیل‌وند، شیرین (1388) بررسی و مقایسه نگرش مادران نسبت به ارزش‌های اجتماعی، کندوکاو در مسائل جوانان مناسبات نسلی، ج دوم. تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

جهانگرد، نصرالله (13819 فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ عمومی، شماره سی و دو.

چلبی، مسعود (1386) جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.

خالقی فر، مجید ( 1383) بررسی ارزشهای مادی/ فرامادی جوانان تحصیلکرده ایرانی، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی، پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره هفت.

خانیکی، هادی و روحانی، ریحانه سادات (1390) ارتباطات مجازی و سایبرسایکولوژی (مطالعه رابطه میان بهره‌مندی دانشجویان فنی دانشگاه تهران از وبلاگ با نگرش آنان درباره روابط مجازی)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره سوم.

داوس، دی ای (1383) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

درود، مینا (1388) ماکسیمم‌سازی انتشار تاثیرات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

دريفوس، هربرت ال (1383) درباره‌ی اينترنت، ترجمه: علي فارسي‌نژاد. تهران: نشر ساقي.

دهقان، علیرضا و نیکبخت، مرسده (1384) مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق‌های گپ زنی اینترنت، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره چهارم، شماره سوم.

رابرتسون، رونالد (1385) جهاني‌شدن، ترجمه: كمال پولادي. تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.

ربانی، علی و دیگران (1388) رسانه‌های جمعی و هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره دو.

رحمانزاده، علی (1389) کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، سال اول، پیش شماره اول.

رزاقی، افشین (1381) نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: نشر پیکان.

رضوی زاده، نادر (1386) بررسی تأثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان شهر تهران. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رفعت‌جاه، مریم و شکوری، علی (1384) اینترنت و هویت اجتماعی، فصلنامه پژوهش زنان، دوره اول، شماره دو.

رفیع‌پور، فرامرز (1380) توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.

روشندل اربطانی، طاهر و صابر، منوچهر (1391) ارتباط میان فرهگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آسیب‌های فرهنگی اینترنت، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال دوم، شماره دوم.

ریتزر، جورج (1374) نظریه‌های جامه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی.

زنجانی‌زاده، هما و جوادی، علی محمد (1384) بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده در بین دانش‌آموزان دبیرستان ناحیه 3 شهر مشهد، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره دو.

ساروخانی، باقر و بابایی‌فرد، اسداله (1387) اینترنت، جهانی‌شدن و هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهارم، شماره 13.

ساروخاني، باقر (1380) درآمدي بر دايره‌المعارف علوم اجتماعي. تهران: انتشارات كيان.

سلیمان‌پور اصل، مهرداد و بنی‌فاطمه (1389) مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور میاندوآب، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره هشت.

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شایان‌مهر، علیرضا (دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی)، کتاب دوم. تهران: کیهان.

شهابی، محمود و بیات، قدسی (1391) اهداف و انگیزه های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ای درباره جوانان شهر تهران)، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال سیزدهم، شماره بیستم.

شهابی، محمود و بیات، قدسی (1391) شبکه‌های اجتماعی مجازی و کاربران جوان؛ از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان وطنی، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره شصت و نه.

طالبان، محمدرضا و دیگران (1389) بررسی روند دگرگونی ارزشی در ایران (1385ـ1353)، دانشنامه علوم اجتماعی، دوره یکم، شماره سوم.

عالی، شهیندخت (1388) انقلاب رسانه‌ای، جهانی‌شدن و مناسبات نسلی، کندوکاو در مسائل جوانان مناسبات نسلی، ج دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

عاملی، سعیدرضا (1388) شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

عاملی، سعید رضا و حسنی، حسین (1391) دوفضایی‌شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره یک.

عاملی، سعیدرضا و حاجی جعفری، مجتبی (1391) رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها، دوفصلنامه علمی و پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول.

علاقه‌بند، عباس (1380) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران: روان.

فوکو، میشل (1387) مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی، چاپ هفتم.

قاضی طباطبایی، محمود (1381) تکنیک‌های خاص تحقیق. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

قنبری، سیروس و دیگران (1390) مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره هفتم، شماره یکم.

کرم‌اللهی، نعمت‌الله (1387) بررسی رابطه استفاده از اینترنت با دینداری کاربران، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شماره یک.

کفاشی، مجید (1388) بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره سوم.

کفاشی، مجید و دیگران (1389) بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان 19ـ15 ساله شهر بابل)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم.

کلانتری، خلیل (1387) پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا، چاپ سوم.

کوثری، مسعود (1387) اینترنت و آسیب‌های اجتماعی. تهران: نشر سلمان.

كاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه: احد علیقلیان . افشین خاکباز، ج اول. تهران: طرح نو.

كريمي بلان، الهام (1387) جهاني‌شدن و هويت فرهنگي، پژوهش‌نامه پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، شماره 19.

گودرزی، سعید (1388) تغییر ارزش‌های جوانان و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 39.

لیتل جان، استیفن (1384) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: مرتضی نوربخش و اکبر میرحسینی. تهران: جنگل.

محسنی، منوچهر (1379) بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، انتشارات ادره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

محسنی، منوچهر و دیگران (1385) بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره چهار.

محسني، منوچهر (1380) جامعه‌شناسي جامعه اطلاعاتي. تهران: ديدار.

مریجی، شمس‌الله (1387) عوامل مؤثر در انحراف ارزش‌ها. قم: دفتر عقل، چاپ دوم.

مزرعی جوشری، سحر (1388) بررسی جامعه‌شناختی تقابل بین فرهنگ و فناوری‌های نوین ارتباطی (تلفن همراه، اینترنت)، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره بیست و چهار.

ناظری، خدیجه (1387) بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست‌یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیرمجازی، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

نوابخش، مهرداد و دیگران (1389) بررسي آثار اينترنت و موبايل در تغيير هويت جوانان 29ـ15 سال استان مازندران، فصلنامه تخصصي جامعه‌شناسي مطالعات جوانان، سال اول، شماره1.

وبستر، فرانک (1380) نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه: اسماعیل قدیمی. تهران: قصیده‌سرا.

ولمن، بری و کوان هاس، آنتونی (1385) شبکه‌های اجتماعی، مشارکت و تعهد اجتماعی، ترجمه: شیرزاد فلاح آزاد. تهران: فرهنگ و فناوری.

ویلیامز، کوین (1386) درک تئوری رسانه‌ها، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.

ویمر، راجر دی و دومینیک، جوزف آر (1384) تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه: کاووس سید امامی، تهران: انتشارات سروش.

ویندال، سر و دیگران (1376) کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: مرکز تحقیقات و رسانه‌ها.

هابرماس، يورگن (1389) جهاني‌شدن و آينده دموكراسي منظومه پساملي، ترجمه: كمال پولادي. تهران: نشر مركز، چاپ پنجم.

 

منابع خارجی:

Almgeld,Mary (2008) The girls of my space new media as gender literacy practice and identity constracttion, college of Bowling green state unicer dity.

Devis, K (2012) Tensioof identity in a networks era: young people’s perspectives on the rike and rewards of online self-expression, journal new media and society, 14(4).

Park, Namsu, Kerk F. kee and Sebastian Valenzuela (2009) Being Immersed in Social Networking Environment: Face book Grups,Uses and Gratifications and Social Outcomes, Cyber Psychology and Behacior, 12(6).

چكيده

پژوهش جاری به بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط جوانان شهر خلخال می‌‌پردازد. نظریه وابستگی بال روکیچ و دی‌فلور، جامعه شبکه‌ای کاستلز و الگوی رمزگذاری و رمزگشایی استیوارت هال به‌‌‌عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است. فرضیات پژوهش شامل تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست شدن ارزش‌های مذهبی و گرایش به سبک زندگی غربی می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش، عبارت است از اعضای ایرانی شبکه اجتماعی اینترنتی و نمونه آماری، 300 نفر از اعضای فعال و آن‌لاین شبکه اجتماعی فیس بوک می‌باشد. که از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست‌شدن ارزش‌های مذهبی و سبک زندگی غربی رابطه معناداری وجود دارند.

مفاهیم کلیدی: شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، ارزش‌های غربی، فردگرایی، مادی‌گرایی، ارزش‌های مذهبی، سبک زندگی غربی.

فصل اول مقدمات و کلیات

1ـ1ـ مقدمه

امروزه تحولی گسترده در عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی در حال وقوع است که چشم‌انداز کاملاً متفاوتی از مفهوم و عملکرد تأثیر رسانه‌ها در برابر پژوهشگران قرار داده است. این تحول که بسیاری آنرا تحولی انقلابی در عرصه ارتباطات و شروع پارادایمی جدید در زندگی جوامع امروزی می‌خوانند، ظهور و توسعه حیرت‌آور رسانه‌های نوین در جهان امروز است که در طول زمانی کوتاه در سراسر جهان گسترش یافته و مهمترین و آشکارترین محصول آن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی است (یزدخواستی و دیگران، 1392: 82).

شبکه‌هاي اجتماعی مجازي، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی برعهده دارند و این وسایل منشأ بسیاري از تحولات معاصر، راهنما و کنترل‌کننده جریان‌ها و تحولات در جهان محسوب می‌شوند (رحمانزاده، 1389: 4). شبکه‌های اجتماعی مجازی از زمان ظهور در اواخر دهه 90، در روند تکاملی خود تا سال 2003 و تاکنون به‌واسطه ایجاد امکان برقراری ارتباط سریع همزمان و غیرهمزمان، دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات و انتشار گسترده آن کاربردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسیاری را در این زیست جهان جدید رقم زده و توجه میلیون‌ها کاربر را از سراسر دنیا به خود جلب نموده‌اند. به‌دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و بعد تأثیرگذاری بر فضای واقعی، این شبکه‌ها اهمیت زیادی یافته و در طی یک دهه از پدیده‌های موقتی به جهانی تبدیل شده‌اند. چنان‌که نتایج یک نظرسنجی در 24 کشور جهان (2010) نشان می‌دهد در سراسر جهان به‌طور متوسط از هر 10 نفر کاربر اینترنت، شش نفر از شبکه اجتماعی بازدید می‌کنند. در این راستا استقبال کاربران ایرانی نیز از سایت‌های مذکور روند قابل توجه و تأملی را در پیش داشته است. مطابق آمار الکسا[1]، فیس بوک یکی از 10 سایت برتر مورد استفاده ایرانیان در فضای وب است (شهابی و بیات، 1391: 62).

با وجود کارکردهای مثبت این رسانه نمی‌توان از تأثیر این ابزارها بر فرهنگ و آینده فرهنگی جوامع چشم‌پوشی کرد. امپریالیزم فرهنگی به‌وجود آمده در فضای مجازی توسط صهیونیزم و کشورهای وابسته به آن و تهاجم به انواع فرهنگ‌های موجود بشری با شگردهای خاص و متنوع جهت سلطه همه‌جانبه و جهت‌دهی به افکار عمومی به سمت اهداف و ارزش‌های خود؛ از جمله کارکردهای منفی به‌شمار می‌روند. بایستی در برابر این نوع کارکردها؛ آگاهی، شناخت صحیح از نقش و عملکرد آن‌ها و همچنین برنامه‌ریزی منسجم داشت (www.gerdab.ir).

بنابراین آثار و پیامدهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز اهمیت و موضوعیت یافته است. پژوهشگران علاقه‌مند و فعال این حوزه پژوهشی می‌کوشند به پرسش‌های مختلفی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی، جنسیت، قومیت، هویت و دیگر نهادها پاسخ دهند. این پژوهش بر آن است تا تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به ارزش‌های غربی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

1ـ2ـ بیان مسأله[2]

ارزش به مثابه یک پدیده اجتماعی، از زمان تشکیل اجتماعات اولیه تاکنون در زندگی انسان نقشی مهم داشته است. به زعم ماکس وبر، زندگی بشر از یک رشته انتخاب‌ها تشکیل شده است. که افراد از طریق آن‌ها نظامی از ارزش‌ها را برپا می‌کنند. ارزش‌ها پایه و اساس بینش و کنش انسان را تشکیل می‌دهند و در انتخاب گزینش و انجام کنش اجتماعی و رفتار نقش دارند از نظر کوئن، ارزش‌ها در واقع انعکاسی از نیازهای مادی و روانی انسان و تبلوری از وضعیت ارتباط متقابل و روابط اجتماعی هستند که به تعابیر گوناگون، از جمله احساسات عمیق و تعیین بخش رفتار، از نظر روشه، نگرش بنیادی ناظر بر اهداف، و از نظر گیدنز، آرمان‌های انتزاعی، محسوب می‌شوند (قنبری و دیگران، 1390: 24).

ارزش‌ها عمیق‌ترین عنصر فرهنگی هستند که از سنت‌ها، مبانی اخلاقی و به‌ویژه از ایدئولوژی حاکم بر جامعه نشأت می‌گیرند (علاقه‌بند، 1380: 45). فیلسوفان علوم اجتماعی، قوام فرهنگ را به ارزش‌ها می‌دانند؛ چون جامعه که در حقیقت چیزی جز تجسم ارتباطات افراد و کنش‌های آنان با یکدیگر نیست، تنها با تکیه بر فرهنگ شکل می‌گیرد و آنچه شکل‌دهنده پایه‌های نظام رفتاری افراد و یا به تعبیر جامعه‌شناسان، تعیین‌کننده حدود رفتار و افعال فرد است، همان ارزش‌هاست. از این رو بنیان فرهنگ بر همان جنبه شناختی‌اش یعنی ارزش‌ها نهاده شده است و ارزش نه‌تنها هویت فرهنگ، بلکه هویت هر جامعه‌ای را شکل بخشیده و سمت و سو می‌دهد؛ چون جامعه، همان جمع جبری افراد است و ارزش‌ها نیز درونی‌ترین لایه‌های شخصیت درونی انسان هستند. ارزش‌ها به‌عنوان شکل‌دهنده پایه‌های نظام رفتاری افراد، دارای بیشترین تأثیر در کنش آنان بوده، در بعد روانی و فردی، مهمترین منبع را برای جهت‌گیری و درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی مجموعه‌ای از عقاید و نگرش‌ها هستند که فرد، طی فرایند جامعه‌پذیری آن‌ها را به‌دست می‌آورد و خود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می‌سازد (مریجی، 1387: 26ـ23).

ارزش‌ها با تغییر تمدن و فرهنگ جامعه تغییر می‌کنند. جوامع انسانی در طی زمان‌ها و مکان‌های مختلف تحولات بسیاری را به خود دیده است، این امر موجب شده برخی از ارزش‌ها در گذر زمان تغییرات بسیاری نمایند. جامعه ما و بسیاری دیگر از جوامع امروزی در معرض ارزش‌های متنوع و متفاوت قرار دارد و همین امر منجر به بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و هنجاری و به‌عبارت دیگر بحران هنجاری شده و باعث گردیده است فرهنگ ما کلیت خود را از دست بدهد. این تعارض و از دست دادن کلیت فرهنگی در جامعه ما به‌دلیل تحولاتی ایجاد شده که خود ناشی از ورود تکنولوژی و به تبع آن تغییر در سبک و روش زندگی مردم است. فرهنگ سنتی، قواعد، هنجارها و یک روش زندگی داشت که همه آن را پذیرفته و بر طبق آن عمل می‌کردند در نتیجه جامعه در حال تعادل بود و مردم می‌دانستند که در وضعیت‌های مختلف چه واکنشی باید انجام دهند. اما فرهنگ جدید و صنعتی بسیاری از قواعد را برهم زده است. در گذشته، خانواده، شخصیت مذهبی و روابط اجتماعی را به‌خوبی به نوجوانان آموزش می‌داده است ولی امروز نهادها و سازمان‌های موجود در جامعه (مانند رسانه‌های جمعی) بسیاری از مسائلی که خانواده توصیه می‌کند، برهم زده و از روال خود خارج می‌سازد اکنون به‌دلیل بقا و وجود بسیاری از ارزش‌های مذهبی و سنتی گذشته و همچنین ورود یا ایجاد بسیاری از ارزش‌های جدید، جامعه با سبکی از زندگی روبرو شده است که نه نشانی از سیوه سنتی دارد و نه شیوه تعقلی امروز. نهادها و عوامل متعددی دست‌اندرکار تربیت و اجتماعی کردن نسل جدید هستند و در کل مشخص نیست تربیت‌کننده نسل امروز کیست و شخصیت افراد جامعه چگونه شکل می‌گیرد (جلیل‌وند، 1388: 123).

انقلاب رسانه‌ای در دهه‌های اخیر که فرهنگ جدیدی را برای جوانان به همراه آورده است، موجب تغییر و دگرگونی در فرهنگ و زمینه‌های پایبندی به ارزش‌ها، نهادها، سبک زندگی و نظایر آن گردیده است (عالی، 1388: 211). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به‌عنوان مهمترین مصادیق این امر، نفوذ هرچه بیشتر و تأثیر انکارناپذیر بر کلیه ابعاد شناختی آدمی یافته و فرهنگی نو به‌وجود آورده است.

بر اساس تعریف صدیق بنای، شبکه‌های اجتماعی واژه‌ای است که برای نامیدن گروهی از  افراد که در این میان خود دارای ارتباطات وسیع و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطی را تشکیل می‌دهند، به‌کار می‌رود. وی معتقد است این واژه امروز بیشتر برای نامیدن سایت‌های اینترنتی به‌کار می‌رود که افراد با عضویت در آن‌ها امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آنان، به اشتراک‌گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه‌هایی بر اساس علایق مشترک با برخی دیگر از اعضای سایت را پیدا می‌کنند (بشیر و افراسیابی، 1391: 32).

شبکه‌های اجتماعی مجازی از زمان ظهور در اواخر دهه 90، در روند تکاملی خود تا سال 2003 و تاکنون به‌واسطه ایجاد امکان برقراری ارتباط سریع همزمان و غیرهمزمان، دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات و انتشار گسترده آن کاربردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسیاری را در این زیست جهان جدید رقم زده و توجه میلیون‌ها کاربر را از سراسر دنیا به خود جلب نموده‌اند (شهابی و بیات، 1391: 62). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان کشورهای مختلف دنیا و مکان تبادل آرا و افکار ایشان تبدیل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی علاوه بر این‌که مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می‌کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت‌های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی پیگیری کنند (بشیر و افراسیابی، 1391: 32). این شبکه‌ها به‌دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و بعد تأثیرگذاری بر فضای واقعی، اهمیت زیادی یافته و در طی یک دهه از پدیده‌های موقتی به جهانی تبدیل شده‌اند. چنان‌که تحقیقی در سال 2010 نشان می‌دهد در سراسر جهان در سراسر جهان به‌طور متوسط از هر 10 نفر کاربر اینترنت، شش نفر از شبکه اجتماعی بازدید می‌کنند. همچنین بر اساس اکانت‌های موجود، شبکه اجتماعی فیس بوک به‌عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی اینترنتی جهان، بالغ بر 400 میلیون اکانت فعال از کاربران را دارد، روزانه بیش از 35 میلیون کاربر فیس بوک اکانت خود را به روز می‌کنند، و این مطلب به این معناست که در هر ثانیه 695 به‌روزرسانی در فیس بوک رخ می‌دهد. در این راستا استقبال کاربران ایرانی نیز از سایت‌های مذکور روند قابل توجه و تأملی را در پیش داشته است. به‌عنوان مثال بر اساس آمار سایت برتربین، تعداد کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک تا 9 میلیون نفر تخمین زده می‌شود . گزارش دیگری از سایت گرداب، نشان می‌دهد 29 درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی غیربومی نظیر فیس بوک، توییتر، یاهو 360، و نت لاگ استفاده می‌کنند. 55 درصد مردان و 54 درصد زنان اذعان کرده‌اند که بیشترین وقت خود را در مقایسه با سایر فعالیت‌های روزمره را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی اختصاص می‌دهند

با این حال، گذشته از تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، به گفته مانوئل کاستلز، امکان پیدایی جامعه شبکه‌ای که افراد و جوامع را در قالب‌‌های تازه هویت بخشیده، نه‌تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان‌ها، بلکه ایستار ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داداه است (کاستلز، 1380: 20). در این فضا دگرگونی عظیمی در حوزه‌های هویت و فرهنگ پدیدار شده یا در حال ظهور است و فرهنگ غربی و ارزش‌های آن در حال گسترش به سراسر جهان و از جمله کشورمان و بسط هژمونی خود است. چنان‌که زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و هنجاری، تعارض و ناهماهنگی ارزش‌ها در جامعه ما شده است. این تعارض و دگرگونی ارزشی در جامعه ما نیز به نوبه خود تغییر در سبک زندگی و روش زندگی جوانان و عدم تعادل جامعه شده است. بنابراین این موضوع سبب شده است تا رابطه میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تغییرات ارزشی و گرایش به ارزش‌های غربی به‌عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود.

[1].Alexa

[2]– Problematic Statement.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي رابطه بين دل‌بستگي سازماني و رضايت شغلي دبيران
 • پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122