پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه : 3
1-2- بيان مساله 4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش: 7
1-4- اهداف پژوهش : 7
1-4-1- هدف کلي : 7
1-4-2- اهداف جزيي : 8
فصل دوم: مباني نظري
مقدمه 11
2-2- تعاريف و مفاهيم 13
2-1- پيشينه پژوهش: 16
2-1-1- تحقيقات داخلي 16
2-1-2- تحقيقات خارجي 18
2-2- مباني نظري پژوهش : 20
2-2-1- نظريه سرمايه اجتماعي: 26
2-2-3- تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي : 32
2-2-4- نظريه ويژگيهاي پايگاهي (منزلت نقشي) 37
2-2-5- نظريه احساس محروميت نسبي : 39
2-3- الگوي تحليلي : 40
2-4- مدل نظري تحقيق: 41
2-5- فرضيه‌هاي پژوهش: 41
فصل سوم: روش شناسي
3-1- روش پژوهش: 45
3-2- جامعه آماري 45
3-3- حجم نمونه 46
3-4- واحد نمونه 46
واحد نمونه گيري سرپرست خانوار. 46
3-5- روش نمونه گيري : 46
3-6- تعريف نظري مفاهيم: 47
3-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 47
3-7-1- متغير‌هاي مستقل 48
3-7-1-1- متغير‌هاي جمعيتي 48
3-7-1-2- متغير‌هاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي 48
3-7-1-3- سرمايه اجتماعي : 50
3-7-1-4- شکل‌هاي ساختاري سرمايه اجتماعي : 51
3-7-1-5- شکل‌هاي شناختي سرمايه اجتماعي: 52
3-7-1-6- متغير احساس محروميت نسبي 55
3-7-2- متغير وابسته : 56
3-7-2-1- کيفيت زندگي 56
3-8- اعتبار و پايايي : 58
3-9- ابزار گردآوري داده ها 58
فصل چهارم: يافته‌ها
4-1) توصيف 63
4-1-1) مشخصات جمعيتي جامعه ي مورد بررسي 63
4-1-2) مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان 65
4-1-3) تحليل وضعيت کيفيت زندگي و ابعاد آن 68
4-1-4) تحليل وضعيت محروميت نسبي 69
4-1-5) تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن 70
4-1-6- تحليل وضعيت امکانات خانوار 73
4-2) آمار استنباطي 74
4-2-1) رابطه کيفيت زندگي ذهني و عيني 74
2-4-2) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها 75
4-2-3) تأثير متغيرهاي مستقل بر کيفيت زندگي 76
4-2-4) فرضيه اول 78
4-2-5) فرضيه دوم 79
4-2-6) فرضيه سوم 79
4-2-7) فرضيه چهارم 81
4-2-8) فرضيه پنجم 82
4-2-9) فرضيه ششم 82
تحليل عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي 83
4-2-10) حالات چهارگانه کيفيت زندگي 86
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 97
5-2- پيشنهادات 99
منابع فارسي: 103
منابع لاتين 106

منابع فارسي:

اميدي، رضا، (1387)، “کيفيت زندگي در برنامه‌هاي توسعه در ايران ” رساله کارشناسي ارشد، دانشکده علوم اجتماعي تهران.

باري، نورمن 1380، رفاه اجتماعي، ترجمه سيد اكبر ميرحسيني و سيد مرتضي نوربخش، چاپ اول، انتشارات سمت.

بورديو، پير (1381)، نظريه کنش، ترجمه رضا مرديها، تهران، نقش و نگار.

بيکر، واين (1382)، مديريت و سرمايه اجتماعي، ترجمه الواني ، مهدي و ربيعي ، محمد رضا، تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.

پاتنام، روبرت (1380) دموکراسي و سنت­هاي مدني، ترجمه محمد تقي دلفروز، تهران، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور.

تاجبخش ،کيان، (1384)، سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه، ترجمه افشين خاکباز و حسن پوياني، تهران : شيرازه.

جاجرمي، کاظم، کلته، ابراهيم (1387)، “سنجش وضعيت شاخص کيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي، گنبد قابوس”، مجله جغرافيا و توسعه.

خوارزمي، شهيندخت 1384، “كيفيت زندگي و الزامات عصر ديجيتال در ايران”، پايگاه اطلاع رساني علوم ارتباطات در ايران.

دوب، شياما چاران 1377، نوسازي و توسعه، ترجمه قره باغيان، مرتضي و ضرغامى، مصطفي، تهران، انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا.

سيف الديني، فرانك 1381، فرهنگ واژگان برنامه­ريزي شهري و منطقه­اي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شيراز.

فاضلي، محمد 1389، ارزيابي تاثيرات اجتماعي، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه­شناسان.

رباني خوارسگاني، علي، مسعود کيانپور،(1386)، “مدل پيشنهادي براي سنجش کيفيت زندگي: مطالعه موردي: شهر اصفهان”، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، سال پانزدهم، شماره 58-59.

رفيع پور – فرامرز – سرطان اجتماعي فساد، 1386 – شرکت سهامي انتشار

رفيع پور، فرامرز(1380) آناتومي جامعه : مقدمه اي بر جامعه شناسي کاربردي، تهران : شرکت سهامي انتشار، ويرايش اول، چاپ ششم.

رضواني، محمدرضا، متکان، علي اکبر، منصوريان، حسين، ستاري، محمد حسين(1388)،” توسعه و سنجش شاخص­هاي کيفيت زندگي شهري، مطالعه موردي، شهر نورآباد، استان لرستان”، مجله مطالعات و پژوهش­هاي شهري و منطقه اي، سال اول.

زنجاني زاده، هما (1383)، مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو، مشهد، مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي شماره 2 تابستان 83.

کلمن، جيمز (1377)، « بنيادهاي نظريه هاي اجتماعي»، ترجمه منوچهر صبوري، نشرني، تهران، چاپ اول.

کوکبي، افشيين، پورجعفر، محمدرضا و تقوايي، علي اکبر 1384، “برنامه­ريزي به منظور ارتقا کيفيت زندگي شهري در مرکز شهر؛ مورد مطالعه: پهنه مرکزي شهر خرم­آباد”، پايان­نامه کارشناسي ارشد در رشته  شهرسازي، دانشکده هنر، دانشگاه تربيت مدرس.

لطفي، صديقه 1388، “مفهوم کيفيت زندگي شهري: تعاريف، ابعاد و سنجش آن در برنامه‌ريزي شهري”،  فصل­نامه جغرافياي انساني، سال اول، شماره چهارم، 80-65.

گر، تدرابرت (1377)، چرا انسانها شورش مي‌كنند، علي مرشدي زاد، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

فيلد، جان (1384)، سرمايه اجتماعي، ترجمه: غلامرضا غفاري و حسين رمضاني، انتشارات کوير، تهران، چاپ اول.

قاليباف، محمد باقر، روستايي، مجتبي، رمضان­زاده لسبويي، مهدي و طاهري، محمدرضا 1390، “ارزيابي کيفيت زندگي شهري؛ مطالعه موردي: محله يافت­آباد”، فصل­نامه علمي پژوهشي انجمن جغرافياي ايران، سال نهم، شماره 31، 53-33.

مرکز آمار ايران (1390) سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390.

محمدي، محمد علي (1384)، سرمايه اجتماعي و سنجش آن، تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، چاپ اول.

مختاري، مرضيه و جواد نظري (1389)، جامعه شناسي کيفيت زندگي، تهران: جامعه شناسان.

مهدي­زاده، جواد و ديگران 1382، برنامه­ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.

نوغاني، محسن، و همکاران، (1387)، “کيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد”، مجله علوم اجتماعي، دانشکده ادبيات علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال پنجم.

توکويل، الکسي دو (1348) : تحليل دمکراسي در آمريکا ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، تهران، شرکت اانتشارات علمي فرهنگي.

دورکيم، اميل (1381) درباره تقسيم کار اجتماعي، ترجمه باقر برهام، تهران،نشر مرکز.

زاهدي، محمدجواد و ملکي اير و حيدري، امير ارسلان (1387): فقر و سرمايه اجتماعي، تهران فصل نامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 28، صص 79-106.

شادي طلب، ژاله و حجتي کرماني، فرشته (1387): فقر و سرمايه اجتماعي در جامعه روستايي، تهران فصل نامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره28، صص 35-56.

شارع پور، محمود (1380)، فرسايش سرمايه اجتماعي و پيامدهاي آن، نامه انجمن جامعه شناسي ايران، شماره 3.

غفاري، غلام­رضا و اميدي، رضا 1388، كيفيت زندگي؛ شاخص توسعه توسعه اجتماعي، تهران: نشر شيرازه.

غفاري، غلام رضا و انق، ناز محمد (1385): سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي، تهران، مجله مطالعات اجتماعي ايران، شماره 1، صص 159-199.

ماجدي، سيد مسعود و لهساي زاد، عبدالعلي (1385): بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي، سرمايه اجتماعي و رضايت از کيفيت زندگي، تهران، فصل نامه روستا، سال9، شماره 4، صص91-135.

وظيفه­دوست، حسين و اميني، مهدي 1388، “بررسي ميزان اهميت شاخص­هاي کيفيت زندگي شهري از ديدگاه مديران و متخصصان مديريت شهري”، فصل­نامه مطالعات مديريت شهري، شماره 3، 18-1.

منابع لاتين

Argyle, M. (1996): Subjecting Well-being, in Offer, A. (ed) In Pursuit of Quality of Life. Oxford, Oxford University Press.

Bourdieu, P. and Wacquant, L. (1992): An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago, University of Chicago Press.

Campbell, Angus, Philip E. Converse and Willard L. Rodgers. (1976): The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations and Satisfactions. New York: Russell Sage Foundation.

Carr AjThompson PW, Kirwan JR.(1996). Quality of Life measures. British Journal of Rheumatology.35:275-281.

Coleman, J.S. (1994): Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge MA.

Diener, E. & Oishi, S. (2000) Money and Happiness: Income and Subjective Wellbeing across Nations, in Diener, E. and Suh, E. (eds) Culture and Subjective Well-being, Cambridge, MA, MIT Press.

Epley, D., Menon, M., 2008. A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life, Soc Indic Res, No 88, Pp: 281-296.

Field, David (2003): Social Capital. London: Sage Publications.Gurr, Ted Robert, “Psychological factors in civil violenc”, World Politics, No20 , 1968, pp. 252-3.

George, Linda K. (1981): Subjective Well-being: Conceptual and Methodological Issues. Annual Review of Gerontology and Geriatrics 2: 345-382.

Harpham, T. (2004). Urbani zation and mental health in developing countries: A. Reaserch Role for social scientist, public health professional and social psychiatrists, social science and medicine., vol. 39.

Kahenman, D. (1999): Objective Happiness, in Kahneman, D., Diener, E., and Schwarz, N. (eds) Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York, Sage.

Lee, yung, jaan. (2008), subjective quality of life measurement in Taipei, building and environment,43.

Liu, chaojie, ningxiu, Li, xiaohui, Renm danpin, Liu.(2009), “ is traditional rural lifestyle a barrier for qualhty of life assessment? A case study using the short from 36 in a raral chinese population”, springer science.

McCrea, R., Shyy, T.-K. and Stimson, R. 2006. What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?, Applied Research in Quality of Life, 1(1).

چکیده

دانش زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. همچنين ارتقاء آن از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود. اين متغير معمولاً از طريق شاخص­هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات ورضايت افراد از زندگي و يا با استفاده از شاخص­هاي عيني حاصل از داده­هاي ثانويه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه­ها اندازه­گيري مي­شود. هدف اين پژوهش سنجش کيفيت زندگي روستاييان از طريق استفاده هم­زمان از ابعاد عيني و ذهني و نيز اولويت­بندي نيازهاي ساکنين و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن مي­باشد. رويكرد اصلي اين پژوهش با استفاده از تلفيق و مقايسه شاخص­هاي عيني و شاخص‌هاي ذهني بوده است. متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: درآمد سرانه، تحصيلات، پايگاه اقتصادي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي. جامعه آماري مناطق روستايي شهرستان همدان مي­باشد. حجم نمونه نيز بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با روش­ نمونه گيري خوشه­اي چند مرحله­اي با توجه به تعداد خانوارها (27885 خانوار) 400 خانوار برآورد شد. و با استفاده از پرسش­نامه، داده­هاي مورد نياز از طريق پاسخ­هاي افراد جمع­آوري و با استفاده از نرم­افزار spss پردازش شدند. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که بين متغيرهاي درآمد سرانه، پايگاه اجتماعي اقتصادي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي با متغير وابسته يعني کيفيت زندگي رابطه معنادار وجود دارد. هم­چنين مقايسه نتايج ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي نشان مي­دهد که ( 29) درصد در حالت بهزيستي و (7/36) درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حالي­كه  (1/10) درصد در حالت ناهماهنگي و (06/24) درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند  همچنين نتايج نشان داد که اکثر خانوارهاي روستايي از احساس محروميت نسبي متوسط به بالايي رنج مي­برند که حدود 5/38 درصد مي­باشد. حدود 9/13 درصد از پاسخگويان نيز از احساس محروميت نسبي پاييني برخوردارند. نتايج نيز نشان داد که بر خلاف فرضيه تحقيق، متغير ميزان تحصيلات کم‌ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است و نيز مقادير بتا نشان مي­دهد که متغير احساس محروميت نسبي بيش­ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است.

واژه های کليدي: کيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي اجتماعی

فصل اول

کليات پژوهش

  1-1- مقدمه :

داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده است. کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. « همچنين ارتقاء کيفيت زندگي از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود (حسين زاده و ميزايي، 17،1376).

مفهوم کيفيت زندگي به‌طور هم زمان در حوزه‌هاي مختلف علوم نيز گسترش يافته است. به اين ترتيب در انتهاي قرن بيستم مفهوم کيفيت زندگي يکي از موضوعات اساسي مورد علاقه پژوهشگران علوم مختلف همچون شهرسازي، جغرافيا، اقتصاد، جامعه شناسي و روان شناسي بوده است. اندازه‌گيري کيفيت زندگي مي‌تواند براي ارزيابي سياست­هاي گذشته و هم­چنين پايه گذاري استراتژي‌هاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي در آينده مورد استفاده قرار گيرد. بخش قابل توجهي از مطالعه­هاي انجام شده در مورد کيفيت زندگي به نواحي شهري اختصاص دارد امّا از دهه­هاي اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است، «به‌طوري که فقر روستايي تقريباً 63 درصد از کل فقر جهاني را شامل مي‌شود». درايران فقر مطلق کاهش يافته، امّا فقر نسبي به خصوص در مناطق روستايي افزايش يافته است (حيدري 1390). و اين چالش بزرگ و مهمي است که بايد هر چه زودتر با شناخت علل و عوامل آن به چاره انديشي پرداخت. اين پژوهش با هدف بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان، تدوين، و شاخص‌هاي عيني و ذهني کيفيت زندگي را بررسي کرده است.

1-2- بيان مساله

«کيفيت زندگي، مفهومي پيچيده و چند بعدي است که تحت تأثير موءلفه­‌هايي چون زمان و مکان، ارزش­هاي فردي و اجتماعي قرار دارد و از اين رو معاني گوناگوني براي افراد و گروه هاي مختلف بر آن مترتب است. برخي آن را به عنوان قابليت زيست پذيري يک ناحيه، برخي ديگر به عنوان اندازه‌اي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي، شادکامي، رضايت­مندي و مواردي از اين دست تعبيير کرده اند (اپلي و منون[1] 2007 به نقل از رضواني و همکاران 1387). در واقع مفهوم کيفيت زندگي يک متغير ترکيبي مي‌باشد که از چندين متغير متأثر مي‌گردد. تغيير در سطح درآمد مردم، شرايط زندگي، وضع سلامت، محيط، فشار روحي و رواني، اوقات فراغت، شادماني خانوادگي روابط اجتماعي و چندين متغير ديگر نظير آن به شکل مرکب، کيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين مي‌کند» (جاجرمي و کلته[2] 1385: 5و6).

«هرچند که ارتقاي کيفيت زندگي در مقياس­هاي فردي و اجتماعي از ديرباز مورد توجه برنامه‌ريزان بوده است، اما در دهه‌هاي اخير با اولويت يافتن اهداف اجتماعي و تدوين آن­ها در قالب برنامه‌هاي توسعه، به تدريج نگرش انساني و جامعه شناختي درباره کيفيت زندگي در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گزاري‌هاي کلان کشورهاي پيشرفته راه‌يافته است. باگسترش رويکرد انساني و ورود مفهوم کيفيت زندگي در پژوهش­ها يا نوشتارهاي توسعه پايدار، مراکز و مؤسسه­هاي بسياري به مطالعه مفهوم کيفيت زندگي، شاخص­هاي سنجش و چگونگي ارتقاي آن پرداخته­اند »(اميدي، 1387، 4) و گستره مربوط به کيفيت زندگي و سنجش آن شايد در هيچ زماني به اندازه امروز وسيع نبوده است.

کيفيت زندگي مردم و مکان­هاي روستايي به عوامل زيادي از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسي به خدماتي مانند آموزش و بهداشت، سلامت، محيط طبيعي، امنيت اجتماعي و… وابسته است. هرچند کيفيت زندگي مردم و مکان­هاي شهري نيز بدين عوامل وابسته است، اما با چالش­هاي مربوط به سنجش رفاه و زندگي بهتر در مناطق روستايي بسيار تفاوت دارد. برخي از اين چالش به شرايط اقتصادي وابسته­اند، اما برخي ديگر به چارچوب سازماني و نهادي موجود در نواحي روستايي مربوط مي‌شود. عواملي مانند مقياس کوچک و تراکم کم سکونتگاه هاي روستايي، کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزي، امکانات کشاورزي، فاصله زياد و انزواي جغرافيايي روستاها، راه‌هاي ارتباطي و شبکه حمل و نقل نامناسب، و ناکارآمدي سياست­هاي لازم براي بهبودکيفيت، زندگي روستايي را پيچيده­تر مي­کند.

با توجه به اين که بيش از 30% جمعيت ايران در روستا‌هاي کشور زندگي مي‌کنند و بار مسئوليت تأمين بسياري از نيازمندي­هاي غذايي مردم شهر نشين را بر عهده دارند و بدين جهت از نقشي بي بديل و راهبردي در رشد و توسعه کشور و به ويژه حفظ استقلال آن حداقل در حوزه ي غذايي برخوردار هستند. استان همدان يکي از استانهاي مهاجرپذير و مهاجر فرست مي باشد که از نظر مهاجرفرستي از روستا به شهرستانهاي استان و ساير استانها بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است .

و طي اعلام فرمانداري استان اين عامل ناشي از تنگناها و محدوديتها، بحران آب در بخش کشاورزي اين عامل بسيار موثري در کاهش اشتغال روستاييان در اين بخش و در نهايت روي آوردن به مشاغل غيرکشاورزي و در نتيجه کاهش سطح کيفيت زندگي آنها و تلاش در جهت مهاجرت براي يافتن مشاغل و درآمد کافي براي بهبود زندگي آنها شده است. اين تگنا در روستاهاي شهرستان همدان خصوصا بخش مرکزي طبق اعلام فرمانداري در سايت اختصاصي خود مشهودتر بوده بطوريکه در اين روستاها بيشترين مشاغل، مشاغل توليدي، خانگي و غيرکشاورزي بوده و بعضا بعلت پايين بودن کيفيت زندگي به حاشيه شهر و يا (حواشي استان تهران، کرج، قم، اصفهان،کرمانشاه ) مهاجرت کردند.

آگاهي از سطح کيفيت زندگي آن ها، شاخص‌هاي کيفيت زندگي آنان و عوامل تأثير گذار برآن از نهايت اهميت برخوردار است و براي زمينه سازي در راستاي دستيابي به دوران رشد و شکوفايي کشور از الزامات آغازين مي‌باشد و عدم توجه و اهتمام لازم در اين زمينه مي‌تواند خسارات جبران ناپذيري حتي در حد تهديد امنيت ملي، تماميت ارضي و استقلال کشور در پي داشته باشد. از اين روي و در راستاي تحقق فرآيند ياد شده، اين پژوهش در پي اين پرسش‌هاي زير پاسخ داده است:

1- کيفيت زندگي روستاييان در مناطق روستايي شهرستان همدان در چه حدي است؟

2- متغيرهاي اجتماعي (سرمايه اجتماعي، احساس محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي واجتماعي) تا چه اندازه بر کيفيت زندگي روستاييان تاثير دارند؟

3- تاءثيرگذاري متغيرهاي زمينه­اي (درآمد سرا نه، تحصيلات و بعد خانوار) بر کيفيت زندگي روستاييان چقدر است؟

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش:

بهبود كيفيت زندگي در يك مكان خاص و يا براي اشخاص و گروه­هاي خاص همواره كانون اصلي توجه برنامه‌ريزان بوده است. در واقع بهبود كيفيت زندگي در هر جامعه­اي، يكي از مهم­ترين اهداف سياست­هاي عمومي آن­جامعه مي­باشد. مطالعات­كيفيت زندگي مي­تواند به شناسايي نواحي مسأله‌دار، علل نارضايتي مردم،اولويت­هاي روستاييان در زندگي، تأثير عوامل اجتماعي- جمعيتي بر كيفيت زندگي و پايش و ارزيابي كارايي سياست­ها و راهبردها در زمينه ي كيفيت زندگي كمك كند. يک دليل مهم براي توجه به مفهوم كيفيت زندگي، درتخصيص مؤثر منابع محدود و كمياب نهفته است. با توجه به منابع معين، سياست‌گزاران مي‌بايست بهترين راه را براي توزيع آن­ها در راستاي نيازها و اولويت­هاي مردم بيابند. اين امر مي­تواند بوسيله كاربرد نتايج تحقيقات مرتبط، به عنوان ورودي به فرآيند تصميم­سازي و سياست‌گزاري تحقق يابد. «به بيان ديگر چنين تحقيقاتي وسيله و ابزار توليد توصيه­هاي سياستي مناسب براي مسئولان هستند» (النگين[3] و همکاران 2001). اجراي طرح‌ها تخصصي شناخت كيفيت زندگي، تصميم­گيران را در درك بهتر پيچيدگي مشكلات و شناسايي توانايي­هاي بهبود كيفيت زندگي در نقاط مختلف روستايي، ياري مي­كند.

با اين نگرش، لزوم و ضرورت انجام اين پژوهش به خوبي قابل تبيين است، بويژه که يافته‌هاي آن مي‌تواند به فرآيند شناخت لازم و کافي از مناطق روستايي و تصميم سازي، تصميم گيري، سياستگزاري و برنامه ريزي‌هاي علمي و واقع بينانه براساس آن، به مسئولين مربوط ياري رساند.

1-4- اهداف پژوهش :

1-4-1- هدف کلي :

بررسي جامعه شناختي شاخص‌هاي کيفيت زندگي روستاييان و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان.

1-4-2- اهداف جزيي :

1-تعيين سطح زندگي بر اساس شاخص­هاي عيني کيفيت زندگي و عوامل اجتماعي موثر برآن در مناطق روستايي شهرستان همدان

2- تعيين سطح کيفيت زندگي بر اساس شاخص­هاي ذهني کيفيت زندگي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان.

3- تعيين تاثير سرمايه اجتماعي و ابعاد آن بر کيفيت زندگي روستاييان

4- تعيين تاثير پايگاه اقتصادي اجتماعي بر کيفيت زندگي روستاييان

5- تعيين تاثير ميزان احساس محروميت نسبي (عيني و ذهني) بر کيفيت زندگي روستاييان

فصل دوم

مباني نظر ي

مقدمه

براي اولين بار در تاريخ زندگي بشر، کمتر از نيمي جمعيت دنيا در مکان هاي روستايي زندگي مي‌کنند. علاوه بر تعداد ساکنين روستاها در قرن حاضر، سطح روستا نشيني نيز در جهان کاهش يافته است. چنان که بر اساس پيش بيني ها انتظار مي رود در سال 2025، حدود 35 درصد از جمعيت جهان در نواحي روستايي زندگي کنند (اشل و اليجاسک[4] 1999). طي ساليان اخير و بعد از تحولات کمي (افزايش جمعيت شهرها و نرخ شهرنشيني و کاهش جمعيت روستا) در دهه­هاي گذشته ابعاد کيفي زندگي روستايي مورد توجه قرار گرفت. لذا امروزه کيفيت زندگي روستايي يکي از مسائل مورد توجه محققان دانشگاهي، سياست­گذاران و دست­اندرکاران و تصميم­گيران مختلف است.

بحث کيفيت زندگي در ادبيات توسعه پايدار و برنامه ريزي توسعه اجتماعي و مباحث اقتصاد نوين مطرح شده و جايگاه ويژه اي يافته است و دولت ها در سطح ملي و محلي و نيز موسسات متعددي بر روي سنجش و شاخص‌سازي آن کار مي کنند (خوارزمي 1384). در طول بيست سال گذشته محققان بسياري با توجه به روابط بين علوم اجتماعي و برنامه ريزي محيطي، سنجه­هاي عيني محيطي و   پاسخ­هاي ذهني مردم به آن ها (سنجه هاي ذهني) را براي سنجش کيفيت محيطي پيشنهاد کرده­اند (کمپ[5] و همکاران 2003)، از طرفي اين محققان مدعي هستند که اين قبيل مطالعات در چهارچوب تحقيقات کيفيت زندگي انجام مي گيرد.

محققان گرايش­هاي مختلف علمي، کيفيت زندگي را از دهه 1930 مورد مطالعه قرار داده­اند. هر يک از اين محققان درصدد بوده­اند که نواحي مختلف جغرافيايي مانند روستاها و شهرها را بر اساس شاخص­هاي کيفيت زندگي که خود طراحي کرده اند، مورد مطالعه قرار دهند. در کنار اين دسته از محققان، سازمان­هاي بين‌المللي مانند سازمان جهاني بهداشت[6]، سازمان ملل[7] و برنامه توسعه سازمان ملل[8] هر يک سنجه­هاي مورد نظر خود را در رابطه با کيفيت زندگي ارائه داده­اند. اما تا به حال علوم رايج موفق به طراحي يک رويکرد ترکيبي که بتواند ابعاد متعدد شاخص­هاي فيزيکي، فضايي و اجتماعي را بيان کند، نشده اند (کمپ و همکاران 2003). مفهوم کيفيت محيطي و مفاهيم مرتبط چون کيفيت زندگي روستايي، پايداري و ساير مفاهيم، مورد توجه بسياري از برنامه­هاي تحقيقاتي، سياست گذاران و تصميم گيران مي باشد. کيفيت زندگي مي تواند در دو بعد عيني و ذهني با شاخص­هاي مربوط به هر يک از دو دسته از شاخص ها اندازه‌گيري شود. شاخص هاي عيني در سطوح روستا، محله، شهر و ناحيه کاربرد بيش تري دارد. از طرفي ديگر، شاخص هاي ذهني بيش تر در سطح افراد جامعه شهري و روستايي استفاده مي شود و در آن رضايت مندي شخص از زندگي و تجارب حاصل شده مورد بررسي قرار مي­گيرد (سيک[9] 2000).

2-2- تعاريف و مفاهيم

به طور كلي مي­توان گفت كه مفهوم «كيفيت محيط زندگي» و يا «كيفيت زندگي روستايي» با هدف اصلاح و تكامل مفهوم توسعه از توسعه صرف كمي و اقتصادي به توسعه پايدار روستايي مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در واقع اين مفهوم پاسخي به توسعه صرف اقتصادي در مقياس ملي و توسعه صرف كالبدي در مقياس روستايي بود و به نوعي مويد توجه به شاخص ها و معيارهاي اجتماعي، كيفي و اقتصادي پايدار در عرصه برنامه­ريزي روستايي و در تعامل با شاخص هاي كالبدي كاركردي است (مهدي­زاده 1382: 294).

مفهوم كيفيت در مقابل مفهوم كميت قرار مي گيرد.كميت را يك مفهوم فيزيكي و قابل برآورد دانسته و كيفيت را مفهومي انتزاعي مي دانند. به طوري كلي كيفيت و كميت دو روي يك سكه­اند كه از يك طرف با هم در تضاد هستند و از طرف ديگر نمي توان يكي را بدون ديگري تصور کرد. اندازه، ميزان و جنسيت پديده و يا سامانه و. .. كه قابل اندازه گيري است و با اعداد بيان مي­شود را كميت گويند. به عبارت ديگر كميت هر پديده، تظاهر بيروني و خنثاي آن مي­باشد. اما كيفيت چگونگي يك پديده است كه تأثير عاطفي و عقلاني خاصي بر انسان مي­گذارد و خاصيت­ها و ويژگي‌هاي اصلي يك چيز را بيان مي­كند (کوکبي و همکاران 1384)

واژه کيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد. کيفيت زندگي اگر چه جذابيت و معني عام دارد، يک تعريف پذيرفته عام ندارد. هر عبارتي که در تعريف کيفيت زندگي به کار رود، کيفيت زندگي يک فرد به حقايق عيني و خارجي زندگي­اش و دريافت ها و ادراکات دروني و ذهني او از اين عوامل و نيز از خودش وابسته است (لطفي 1388).

مفهوم کيفيت زندگي چند مشخصه جالب توجه دارد: الف: تنها به زندگي انساني ارجاع دارد. ب: به ندرت در (صيغه) جمع به کار رفته (يعني به صورت کيفيات زندگي) است. ج: به عنوان يک عبارت عام و غير قابل تقسيم مي باشد که معنايش مي تواند ناب و خالص باشد. د: مشکل است که آن را به هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه شناسي طبقه بندي نمود (لطفي 1388).

اصولا، كيفيت زندگي، واژه­اي پيچيده، چندبعدي و كيفي در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت، در يك مقياس جغرافيايي خاص (روستا ،شهر، منطقه، محله، بخش و…) است كه هم متكي به شاخص­هاي ذهني يا كيفي و هم متكي به شاخص هاي عيني يا كمي است (وظيفه­دوست و اميني 1388). كيفيت زندگي از ديدگاه هاي متفاوتي تعريف شده است و اگرچه اجماع بسيار كمي درباره تعريف كيفيت زندگي وجود دارد اما بعضي از مهم ترين اين تعاريف به شرح زير هستند:

– كيفيت زندگي يك مفهوم پهناور است كه در بردارنده برداشت­هايي از يك زندگي خوب و داراي رضايت­مندي و شادماني است. اغلب مفهوم زندگي رضايت­مند و زندگي شاد، در مفهوم رفاه يا خوشي كه در بردارنده رضايت از زندگي و احساسات مثبت و منفي است، تركيب مي­شود.

– برخي اين واژه را مترادف با رفاه مي دانند. ديگران آن را بياني از رفاه مي­دانند كه به وسيله مقدار كالاهاي عمومي و پراكنش آن ها مشخص مي­شوند (مک کريا[10] و همکاران 2004)

– مقوله كيفيت زندگي به شكل وسيعي با مفهوم رفاه ارتباط پيدا مي كند. رفاه مفهومي است كه توصيف­كننده بهزيستي، تأمين زندگي و فقر زدايي است و لذا در ارتباط تنگاتنگي با مفاهيمي هم‌چون عدالت اجتماعي قرار مي گيرد (باري 1380: 6).

– كيفيت زندگي، واژه­اي پيچيده در ارتباط با شرايط و وضعيت جمعيت، در يك ناحيه است. در برگيرنده‌ي ابعاد رواني است كه شاخص هايي هم چون رضايت، شادماني و امنيت را در بر مي­گيرد (شاخص­هاي ذهني). در برخي موارد، رضايت هاي اجتماعي نيز ناميده مي­شود. هم­چنين در برگيرنده ابعادي محيطي كه در برگيرنده سنجه هايي هم چون مسكن، دسترسي به خدمات و امنيت محيطي است (شاخص­هاي عيني). در برگيرنده جنبه­هاي ديگري چون توجه به فرصت­هاي اجتماعي، اميدهاي اشتغال، ثروت و اوقات فراغت است. برخي آن را مترادف با رفاه مي‌دانند (سيف الديني 1381: 375).

– کيفيت زندگي، يک مفهوم کلي است که تمام جنبه هاي زيستي را، شامل رضايت مادي، نيازهاي حياتي، به علاوه جنبه­هاي انتقالي زندگي نظير توسعه فردي، خودشناسي و بهداشت اکوسيستم را پوشش مي­دهد (دوب[11] 1377: 92).

– يک تعريف ساده و عملي از کيفيت زندگي اين است که افراد به طور کلي از زندگي­شان رضايت داشته باشند، به عبارت ديگر کيفيت زندگي معادل احساس رضايت کلي از زندگي گرفته شده است (کوکبي و همکاران 1384).

اين مفهوم مي تواند در بردارنده قابليت هاي شخصي، و توانايي پيش بردن يک زندگي معمولي و حتي همه مسايل مربوط به زندگي (مثل مسکن، فعاليت هاي فراغت، محيط، کار و درآمد) را شامل شود. برخي نيازهاي انساني را مبناي اين مفهوم دانسته و کيفيت زندگي را ميزان ارضا شدن اين نيازها مي­دانند (فاضلي 45:1389).

با توجه به تعاريف بالا و هم چنين اذعان به عدم وجود اجماع نظر در مورد تعريف كيفيت زندگي، مي‌توان گفت كه مفهوم كيفيت زندگي بسيار تفسيرپذير و ابهام آور است و بنا به حوزه كاربرد و نوع مطالعه بسيار فرق مي كند. به گونه­اي که از تعاريف بالا بر مي آيد کيفيت زندگي يک مفهوم عيني و ذهني به صورت توأم است.

1-Epley & Menon

2- Jajarmi & kalteh

[3] – Olengin

[4] scheell and ulijaszek

[5] -kamp

[6] WHO

[7] UN

4 UNDP

[9]-sik

[10] McCrea

[11] -dob

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122