پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 164 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه     2
تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق    4
ضرورت انجام تحقيق    9
هدف ها    12
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی    14
پيشينه خارجي    14
پيشينه داخلي    21
بخش دوم: مباني نظري تحقيق    26
رويکردهاي مختلف به مفهوم کيفيت زندگي    26
رويکرد پزشکي    27
تبيين هاي روان شناختي    28
رويکرد روان شناختي اجتماعي    29
رويکرد کنش متقابل    30
رويکرد جامعه شناختي    31
ديدگاه بوم شناسي    32
نظريه ي کنش اجتماعي  پارسنز    36
نظريه هاي مکتب تضاد    39
مفهوم کيفيت زندگي از نگاه ساير نظريه پردازان    40
ريف و سينگر    40
فلاناگان    42
کالمن    42
گودمن    43
زیمل43
تورشتاین وبلن46
ماکس وبر47
گافمن48
جورج هربرت مید50
آنتونی گیدنز51
پیر بوردیو52
نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو52
مصرف و سليقه فرهنگي نخبه‌گرايانه53
نظريه‌ي بورديو در مورد اوقات فراغت54   نظريه ي بورديو درباره مصرف فرهنگي55
اعتماد اجتماعی56
بخش سوم :چارچوب نظري    57
شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف58
متغيرهاي عيني    60
متغيرهاي ذهني    65
فرضيه ها    72
مدل نظری تحقیق73
فصل سوم: روش شناسي
روش تحقيق    75
ابزار گردآوري اطلاعات (تکنيک تحقيق)    76
شيوه¬ي اجرا    76
سطح تحليل    77
واحد تحليل    78
قلمرو پژوهش    78
روش ها و تکنيک هاي آماري    78
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم    79
تعريف نظري کيفيت زندگي و ابعاد آن    79
تعريف عملياتي کيفيت زندگي    80
تعريف متغيرهاي زمينه اي    85
شناسايي متغيرهاي تحقيق    87
جمعيت آماري و نمونه    87
نمونه گيري    88
حجم نمونه    88
شيوه¬ي انتخاب نمونه    89
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه91
مشخصات عمومی پاسخگویان92
بخش سوم: آزمون فرضيه ها    109
فرضيه اول:    109
فرضيه دوم:      114
فرضيه سوم:    119
فرضيه چهارم:    124
فرضيه پنجم:    129
فرضيه ششم:    131
فرضيه هفتم:    133
فرضيه هشتم:    133
بررسي و تحليل رگرسيون چندگانه:     134
فصل پنجم: نتايج نهايي، پيشنهادها و محدوديت¬ها
مقدمه 138
بحث و نتيجه‌گيري138
محدوديت هاي پژوهش    148
ارائه پيشنهادها    149
منابع    150

 منابع و ماخذ

– آزاد ارمکي، تقي(1372)، پارادايم و جامعه شناسي، نامه علوم اجتماعي، ج2، شماره سوم، دانشگاه تهران.

– ازکمپ، استوارت (1370)، روانشناسي اجتماعي کاربردي( ترجمه فرهاد ماهر)، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ دوم.

– استونز، راب(1387)، متفکران بزرگ جامعه شناسي (ترجمه مهرداد ميردامادي)، تهران: نشر مرکز.

– اشرف، احمد(1355)، کژ رفتاري، مسايل انساني و آسيب شناسي، تهران: انتشارات آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي.

– افروع، عماد(1377)، فضا و نابرابري اجتماعي، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس .

– اينگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صنعتي(ترجمه مريم وتر)، انتشارات اميرکبير.

– بَبي، ارل(1386)، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي (ترجمه رضا فاضل)، تهران: انتشارات سمت.

– بهمني، بهمن(1380)، بررسي کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي و رابطه آن با متغيرهاي نگرش ديني، عملکرد تحصيلي و وضعيت اقتصادي اجتماعي، گزارش طرح پژوهشي.

– بيرو، آلن(1366)، فرهنگ علوم اجتماعي( ترجمة دکتر باقر ساروخاني)، تهران: انتشارات کيهان.

– پارسيان، نسرين(1376)، بررسي کيفيت زندگي نوجوانان تحت درمان با همودياليز در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شهر تهران، تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري.

– تأمين، ملوين(1373)، جامعه شناسي قشر بندي و نابرابري هاي اجتماعي، نظري و کاربردي( ترجمه عبدالحسين نيک گو)، تدوين: انتشارات توتيا.

– تنهايي، حسين ابوالحسن(1379)، درآمدي بر مکاتب و نظريه هاي جامعه شناسي، مشهد، نشر مرنديز.

– توسلي، غلامعباس(1376)، نشريه هاي جامعه شناسي، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

– جيلاس، ميلوان(1352)، طبقه جديد (تحليلي از تحول جامعه کمونيست)، (ترجمه دکتر عنايت اله رضا)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– چلبي، مسعود(1372)، وفاق اجتماعي، نامه علوم اجتماعي، ج 2، شماره سوم، دانشگا ه تهران.

– چلبي، مسعود(1375)، جامعه شناسي نظم، چاپ اول، تهران:نشر ني.

– حافظ نيا، محمدرضا(1381)، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران: انتشارات سمت.

– حيدريان، محمود(1346)، روانشناسي و جامعه شناسي جنايي، جلد اول، انتشارات ياد.

– خوارزمي، شهيندخت(1386)، کيفيت زندگي و شاخص خوشبختي (Hamshahri online) .

– دورکيم، اميل(1369)، درباره تقسيم کار اجتماعي(مترجم باقر پرهام)، کتابسراي بابل.

– رباني، رسول(1385)، جامعه شناسي شهري، تهران: انتشارات سمت.

– رباني، رسول(1386)، روانشناسي اجتماعي (ديدگاهها و نظريه ها)، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

– رفيع پور، فرامرز(1380)، کندوکاوها و پنداشته ها، چاپ يازدهم، تهران: شرکت سهامي انتشار.

– روحاني، حسن(1388)، درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي، شماره 53،فصلنامه راهبرد.

– ريتزر، جورج(1374)، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر(ترجمه محسن ثلاثي)، تهران: انتشارات علمي.

– زاهدي مازندراني، محمد جواد(1382)، توسعه و نابرابري، تهران:  انتشارات مازيار

– Auh.s.,( 2005), An Investigation of the Relationship between Quality of life and Residential Environments among Rural Families, A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in partial of the Requirements of Degree of Doctor of philosophy.

– b. s. R. A. Carter. W. b. &Gilson، M. Bobbitt، – Bergner development and final،( 1981): Thesickness Impact profile 787- revision of a health status measure. Med Care 19 806

– Bentham j. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. New York. Hafner

– BoudonRamond&Bourricaud Francois.( 1980). , A Critical Dictionary of Sociology, Routledge

– Bullock, B. S. and Susie, J. (2004), An Analysis of Technology Use and Quality of Life in a Rural West Texas Community. Austin: University of Texas.

– Campbell, A. Converse, P, and Rogers, W. (1976), The Quality of American Life. New York: Russell Sage Foundation.

چکيده

بيان مساله: با توجه به اينكه شناخت كيفيت زندگي خانوارها، يكي از موارد بسيار مهم در حوزه تعيين سبك زندگي كنشگران اجتماعي مي‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسي جامعه‌شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد. در واقع سوال اصلي تحقيق اين بوده كه وضعيت كيفيت زندگي خانواده‌ها و خانوارهاي شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاكتورهاي موثر در تغيير كيفيت زندگي در بين سرپرستان خانوارهاي شهر زنجان چيست؟

روش‌شناسي تحقيق: پژوهش حاضر به صورت روش كمي انجام گرديده و با استفاده از شيوه پيمايشي اجرا گرديده است كه ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد که طبق نتايج آخرين سرشماري انجام‌ يافته(در سال 1390) تعداد آنها 110943 خانوار بوده كه با استفاده از فرمول كوكران، 390 خانوار به عنوان جمعيت انتخاب گرديده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند.

به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم افراز SPSS  استفاده گرديده و جهت بررسي فرضيات تحقيق، بر اساس سطح سنجش متغيرهاي مورد بررسي از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي همانند ضرايب همبستگي(اسپيرمن، پيرسون و … ) و آزمون‌هاي آماري پارامتريك( آزمون t، تحليل واريانس و … ) استفاده گرديده است.

يافته‌هاي تحقيق: بر اساس تحليل داده‌هاي جمع‌آوري‌شده، بين اغلب متغيرهاي زمينه‌اي(همانند سن، سواد، تاهل و … ) با متغير سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنين بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي، كيفيت زندگي و سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معناداري وجود داشت.

واژگان کليدي: کيفيت زندگي، سبک زندگي فرهنگي، محصولات فرهنگي، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.

فصل اول:کليات تحقيق

مقدمه

زندگي موهبتي الهي است که انسان‌ها در طول عمر خويش از آن بهره‌مند مي‌شوند. قرن حاضر شاهد تغييرات چشمگيري در مورد ديدگاه آدمي نسبت به زندگي بوده است. در اين قرن تنها حفظ زندگي به ‌‌شکل معمول مطلوب نبوده، بلکه ارتقاء کيفيت زندگي در زمينه‌هاي متعدد تلاش اساسي جوامع تلقي مي‌شود. داشتن کيفيت زندگي مطلوب همواره آرزوي بشر بوده و است. در ابتدا اين آرزو به بهبود وضعيت‌هاي ظاهري افراد از قبيل ميزان درآمد، تحصيلات، سلامتي جسمي و مسکن محدود بود. ولي اکنون به طيف‌هاي وسيعي از جمله متغيرهاي کيفي و ذهني توجه مي‌شود. کيفيت زندگي به دليل گسترش روند صنعتي‌شدن و پيشرفت فناوري که توجه به بعد کمي زندگي انسان را مد نظر قرار مي‌دهد و همچنين بدنبال غفلت از جنبه‌هاي کيفي زندگي انسان طي چند دهه گذشته در کشورهاي غربي بحث کيفيت زندگي مورد توجه انديشمندان و متفکران علوم انساني قرار گرفت.

پروژه حاضر در کنار تعريف مفهوم کيفيت زندگي و با گريزي به ابعاد مختلف کيفيت زندگي به بررسي کيفيت زندگي و رابطه آن با سبک زندگي فرهنگي نيز مي‌پردازد  تا از اين طريق به تعريفي مشخص و شيوه‌اي دقيق در سنجش کيفيت زندگي شهري دست يابد و در راستاي ارتقاء آن قدم بردارد. در اين پروژه شهرزنجان را، که همچون اکثر شهرهاي داخل و خارج از کشور داراي مناطقي با فاصله طبقاتي است و اين امر کيفيت زندگي متفاوتي را بين مناطق مختلف شهر موجب شده است، به‌عنوان نمونه موردي مد‌نظر قرار گرفته است.

به هر حال مشخص است که کيفيت زندگي داراي معاني مختلفي نزد افراد متفاوت است که اين افراد بسته به متغيرهاي طبقه‌ي اجتماعي، جنس، سن، محل سکونت، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و … تعاريف متفاوتي از کيفيت زندگي دارند.

همه انسانها از آغاز حيات خود در جست و جوي بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي‌شان بوده اند، اما در دوران معاصر کيفيت زندگي به موضوع مطالعه‌ي دانشمندان تبديل شده است، زيرا آنها به اين واقعيت پي برده‌اند که آينده‌ي جامعه در گرو شناسايي عواملي است که بر شرايط زندگي انسانها تاثير مي‌گذارد(صادقي، 1383).

تاريخچه پيدايش مفهوم کيفيت زندگي به دوران ارسطو در 385 سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد. در آن دوران ارسطو «زندگي خوب» يا «خوب انجام دادن کارها» را به معني شاد بودن در نظر گرفته است، ليکن در عين حال به تفاوت مفهوم شادي در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است. سلامتي که باعث شادي در يک فرد بيمار مي­شود با ثروت که فرد فقيري را شاد مي‌کند يکسان نيست و به‌طور مشخص بيان نموده است که شادي نه تنها براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد بلکه براي يک فرد نيز در شرايط متفاوت معني يکساني نخواهد داشت. به هر‌حال در آن زمان شادي يا شادمانه زيستي معادل با آنچه که امروز کيفيت زندگي نام دارد تلقي مي­شد؛ ولي اصطلاح «کيفيت زندگي» تا قرن بيستم مورد استفاده قرار نگرفته بود(نجات، 1387).

واژه کيفيت زندگي در سال 1920 ميلادي توسط پيگو در کتاب اقتصاد و رفاه، مورد استفاده قرار گرفت. از دهه­ي 1930 محققان مختلف علمي به تحقيق، تحليل، سنجش و اهميت کيفيت زندگي در مناطق مختلف جغرافيايي روي آوردند و سعي در تبيين کيفيت زندگي در مناطق شهري و ايالات متحده و هم‌چنين مربوط به ملت‌هاي مختلف در ايالات متحده مورد ارزيابي قرار دهند. تاريخچه پژوهش در کيفيت زندگي به تحقيقات جامعه‌شناختي برمي­گردد و در زمينه بهداشت رواني از دهه 1960 ميلادي به دنبال نهضت مؤسسه زدايي آغاز گرديده است(زکي، 1387).

گرچه مفهوم کيفيت زندگي از اواخر قرن بيستم مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است، اما ريشه‌هاي آن در جامعه‌شناسي را مي‌توان تا اواسط قرن بيستم پي گرفت. در جامعه‌شناسي اولين اثر مهم درباره کيفيت زندگي از آگبرن[1] (1946) مي­باشد که درباره حيات روستايي در ايالات متحده نوشته شده است. در دهه 1960 هنگامي که جامعه‌شناسان عليه چيرگي شاخص‌هاي اقتصادي واکنش نشان دادند، مفهوم کيفيت زندگي در پژوهش‌هاي اجتماعي اهميت يافت اما تا آن هنگام تمام شاخص‌هاي کيفيت زندگي، عيني بودند. در دهه 1970 شاخص هاي ذهني هم براي سنجش کيفيت زندگي اضافه شدند. اولين بار کمپبل و همکاران در اثر خود در سال 1976 به شاخص‌هاي ذهني و روان‌شناختي کيفيت زندگي توجه کردند[2] (کمپبل، 1976).

مراکز تحقيقاتي گوناگوني هم‌اکنون به سنجش کيفيت زندگي در سطح ملي و بين‌المل مي‌پردازند. در ايالات متحده آمريکا از دهه 1960 انستيتو تحقيقات اجتماعي در دانشگاه ميشيگان و مرکز نظرسنجي شيکاگو کيفيت زندگي را مي­سنجند و از سال 1995 با تأسيس انجمن بين المللي پژوهش‌هاي کيفيت زندگي[3]، سنجش اين مفهوم به خوبي نهادينه شده است[4] (فيليپس، 2006).

توجه به مفهوم کيفيت زندگي در مجامع علمي و نيز در ميان سياست‌گذاران روبه فزوني است و اين مفهوم در بسياري از حوزه‌هاي علوم‌ اجتماعي و بهداشتي مورد استفاده قرار مي­گيرد. به واقع مي‌توان گفت که کيفيت زندگي مفهومي بين رشته‌اي در علوم اجتماعي است.

توجه به مفهوم کيفيت زندگي مرهون رشد ديدگاه‌هاي کمتر اقتصادي درباره کيفيات زندگي اجتماعي است. مفهوم کيفيت زندگي سعي مي­کند شرايط زندگي مردم را در زمينه اجتماعي خود آنها بررسي کند. به همين دليل شاخص‌‌‌هايي را براي سنجش اين مفهوم انتخاب مي­کند که وابستگي زيادي به زمينه پژوهش دارند(نوغاني، 1388).

تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق

کيفيت زندگي از مسايل پيش روي جهان امروز و از مباحث اساسي در تکوين سياست‌گذاري اجتماعي به شمار مي‌رود. بدون شک در طول سه دهه اخير، کيفيت زندگي، به عنوان جانشيني براي رفاه مادي، به اصلي‌ترين هدف اجتماعي کشورهاي مختلف تبديل شده است. امروزه کيفيت زندگي، يکي از چارچوب‌هاي نظري مورد قبول در بررسي شرايط زندگي جوامع مختلف به شمار مي‌رود. مطابق آمارهاي موجود، نزديک به نيمي از مردم جهان، ساکن شهرها مي‌باشند و انتظار افزايش آن در دهه‌‌هاي آينده وجود دارد، در حالت کلي اين موضوع را مي‌توان ناشي از تلاش مردم براي ارضاي نيازهاي خود و وجود امکانات مناسب زندگي شهري در شهرها دانست. شهر به عنوان يک سامانه داراي عناصر گوناگوني است و به صورت مداوم بر آنها اثر مي‌گذارد و يا از آنها تاثير مي‌پذيرد. اين سامانه داراي تقسيمات کوچکتري زير عنوان محله مي‌باشد. اين پژوهش با بهره‌گيري از ابعاد مختلف کيفيت زندگي به بررسي وضعيت کيفيت زندگي سرپرستان خانوار ساکن در محله‌هاي مختلف شهر زنجان مي‌پردازد.

گرچه مفهوم کيفيت زندگي کاربردهاي فراواني دارد، اما ارايه تعريفي روشن و جامع براي آن دشوار است چون در زمينه‌هاي گوناگون و با کاربردهاي متفاوتي به کار گرفته شده است. خود مردم معمولاً تصوير روشني از کيفيت زندگي خود در ذهن دارند. آنها معمولاً مي­دانند که اگرچه شرايطي رخ دهد در زندگي احساس خوشبختي خواهند داشت. به عنوان مثال درآمد بيشتر، داشتن خانه (يا خانه بزرگتر) اتومبيل خوب، تعطيلات فراوان و غيره. همچنين مردم معمولاً به صراحت مي­گويند که اگرچه شرايطي رخ دهد، همگان احساس خوشبختي (کيفيت زندگي جمعي) خواهند کرد. به عنوان مثال وجود محله يا شهري آرام و زيبا، نبود ترافيک، نبود بيکاري و فقر، وجود امکانات درماني براي همه و غيره.

در واقع در هنگام تعريف کيفيت زندگي، از آنجايي که قرار است وضعيت مطلوب تصوير شود تا موقعيت کنوني با آن مقايسه شود، مسأله تا حدي فلسفي مي­شود. هنوز فلاسفه توافقي درباره شهر آرماني، جايي‌که همگان در آن خوشبخت هستند، ندارند. چنين بحثي اساساً ريشه‌هاي ايدئولوژيک و ديني دارد چرا که قرار است خوب و بد را تعيين کند.

نکته ديگر آنکه هنوز فلاسفه توافقي درباره افضل بودن برابري يا عدالت ندارند. آيا دولت بايد از ناتوانان حمايت کند؟ کدام جامعه بهتر است؟ جامعه‌اي که در آن افراد آزادند تا کام خود را برآرند يا جامعه‌اي که دولت در آن اعمال قدرت مي­کند و از حقوق همگاني حفاظت مي­کند؟

آيا شرايط براي همگان بايد برابر باشد، آيا تمام انواع نابرابري مذموم است؟ به هرحال تعاريفي که هم‌اکنون ارايه مي­شود بازتاب کيفيات و کميابي مطلوب جامعه انساني است که البته مي‌تواند در طول زمان تغيير کند.

ويژگي مفهوم کيفيت زندگي آن است که مي­تواند شامل تمام کيفيات (مفاهيم) جامعه‌شناختي شود. يعني گستره بزرگي از مفاهيم جامعه‌شناختي مي­توانند در چتر کيفيت زندگي قرار بگيرند. اما وجه مهم اين مفهوم آن است که معمولاً براي بررسي عملکرد و نتايج سياست‌ها و برنامه‌ها مورد استفاده قرار مي­گيرد به همين خاطر معمولاً در هر زمينه بنابر انتظارات سياست‌گذاران و مجريان برنامه‌هاي اجتماعي تعريف مي­شود. برخي مؤلفان کيفيت زندگي را تنها احساس خوشبختي دانسته اند(ميلبراث[5]، 1978).

سازمان بهداشت جهاني کيفيت زندگي را بهزيستي در حوزه‌هاي اجتماعي، رواني و فيزيکي مي‌داند و آن را چنين تعريف مي­کند: «کيفيت زندگي ادراک فرد از موقعيت زندگي خود در چهارچوب نظام‌هاي فرهنگي و ارزشي است که در آن زندگي مي­کند و با اهداف، معيارها، و دغدغه‌هاي او رابطه دارد. اين امر بسيار گسترده است و به شيوه‌اي پيچيده تحت تأثير سلامت فيزيکي، حالت رواني، و ميزان استقلال و روابط او با جنبه‌هاي مهم محيط وي قرار دارد(هوکوگروپ،[6] 1993).

با توجه به تعاريف ارائه شده، مي‌توان گفت که اصولاً کيفيت زندگي مفهومي پيچيده و چندبعدي است که با وضعيت جمعيت در يک مقياس جغرافيايي خاص(مانند روستا، شهر، و يا کشور) در رابطه است و از اين رو، هم به شاخص‌هاي ذهني يا کيفي و هم به شاخص‌هاي عيني و کمي متکي است(کوکبي، ۱۳۸۵).

استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نيز نام برده مي شود، در قسمت مرکزي و شمال غربي کشور، و مابين35 درجه و 25 دقيقه تا 37 درجه و15 دقيقه عرض شمالي و 47درجه و 1 دقيقه تا 49 درجه و 52 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. اين استان با هفت استان هم‌مرز مي‌باشد به طوريکه از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبيل، و شهرستان رودبار از استان گيلان، از شمال شرقي و شرق به شهرستان‌هاي تاکستان و بوئين زهرا و قزوين از استان قزوين، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان، از جنوب غربي به شهرستان بيجار از استان کردستان و از مغرب به شهرستان تکاب از استان آذربايجان غربي و از شمال غرب به شهرستان‌هاي ميانه و هشترود از استان آذربايجان شرقي محدود است. وسعت استان  حدود 21848  کيلومتر مربع و تراکم نسبي در استان 42 نفر در هر کيلومتر مي باشد. به اين ترتيب در مقايسه با ميانگين مساحت استان‌هاي کشور (65920کيلومتر مربع)، استان زنجان در رديف استانهاي کوچک از نظر وسعت قلمرو دارد و سهم نسبي استان از مساحت کل کشور 34/1درصد مي‌باشد.

شهرستان زنجان  از شمال به بخش‌هاي آق‌کند و هشت جين از شهرستان خلخال، از شمال شرقي به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار زيتون، از شرق به بخش هاي سيردان، تاکستان، آوج از استان قزوين، از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربي به شهرستان بيجار، از مغرب به تکاب و از شمال غربي به قره آقاج و ميانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبيعي اين شهرستان را تعيين نموده و وسعت اين شهرستان  بالغ بر 6763 کيلومتر مربع مي‌باشد. از نظر توپوگرافي شهرستان زنجان منطقه‌اي است کوهستاني که بصورت فلات مرتفعي خودنمايي مي‌کند و در اثر تجزيه رودخانه جلگه‌هاي حاصلخيز مستقلي را تشکيل داده است. ناهمواري‌هاي شهرستان در اين مقوله به کوه‌هاي زنجان شمالي و کوه‌هاي زنجان جنوبي تقسيم گرديده است که از نظر تقسيمات جغرافيايي، رشته کوههاي زنجان شمالي ادامه رشته کوه‌هاي البرز و کوه‌هاي زنجان جنوبي جزئي از رشته کوه‌هاي منفرد مرکزي است. جهت کوه‌ها بطور طبيعي از شمال غربي به جنوب شرقي ممتد بوده و دره زنجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود برزخي را ميان رودخانه قزل اوزن سفلي و عليا بوجود آورده و بخش‌هاي قره پشتلو و طارم عليا در منطقه رشته کوه‌هاي زنجان شمالي واقع شده است.

شهرستان زنجان با قدمت تاريخي کهن مرکز استان مي­باشد و براساس آمارگيري سال 90 داراي 386851 نفر جمعيت است.  زبان اهالى استان زنجان نيز مانند نژاد آن‌ها يک دست نيست و در طول تاريخ دست خوش تغيير و تحولات فراوان شده ولى آن‌چه مسلم است اين که زبان اهالى بومى استان، پيش از هجوم اقوام مغول فارسى بوده است. در صورالاقاليم آورده شده که “زبانشان زنگان پهلوى راست است”. پس از استقرار اقوام ترک در اين منطقه و مهاجرت‌هايى که از سوى نژاد ترک آذرى انجام گرفته، مخلوطى از زبان‌هاى ترکى، جغتايى، ترکى آذرى و زبان فارسى که کلمات زبان کردى نيز در آن وجود دارد، تشکيل شده که هم‌اکنون نيز رايج است. در حال حاضر به علت هم‌جواري اين شهر با پايتخت استفاده از لغات فارسى در مکالمات روزمره مردم منطقه مرسوم شده و مردم استان زنجان در اداره‌ها، مدارس و مکان هاى عمومى به زبان فارسى و در مکالمه‌هاي روزمره و محلى به زبان ترکى صحبت مى کنند.

تنوع ويژگي‌هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، و فضايي – کالبدي باعث شده است که هر ناحية  داراي ويژگي‌ها، امکانات، استعدادها و نيز تنگناها و محدوديت‌هاي خاص خود و به همين ترتيب، با قرار داشتن در سطحي معين از توسعه وسازمان يافتگي، داراي اولويت‌ها و نيازهايي  خاص باشد.

با توجه به مطالب عنوان شده، بررسي جامعه‌شناختي کيفيت زندگي و ابعاد آن در مناطق شهري زنجان در چارچوب تعريف سازمان بهداشت جهاني از کيفيت زندگي به عنوان موضوع اين پژوهش انتخاب شده است. در حقيقت سه سؤال اساسي اين تحقيق را مي­توان به صورت زير بيان کرد:

وضعيت کيفيت زندگي و ابعاد آن در مناطق مختلف شهرستان زنجان چگونه است و آيا تفاوتي بين کيفيت زندگي اين مناطق وجود دارد؟

چه رابطه‌اي بين سبک زندگي فرهنگي و کيفيت زندگي وجود دارد؟

کدام خصوصيات فردي تغييرات کيفيت زندگي در شهر زنجان را تبيين مي‌کنند؟

 ضرورت انجام تحقيق

از اوائل دهه­ي 1970 سنجش نابرابري‌هاي منطقه‌اي در چارچوب جامعه‌شناسي توسعه با توجه به تشديد فاصله­ي ميان جوامع توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه زيادي قرار گرفت و پيشرفت‌هاي مهمي نيز در زمينه شاخص‌سازي براي اين سنجش و کمي کردن شاخص‌ها و اندازه‌گيري نابرابري‌ها، به ويژه از طريق مقايسه سطح زندگي در مناطق مختلف، ابداع شد. يکي از نخستين مدل‌هاي روش‌شناختي در اين زمينه مدل اندازه‌گيري سطح زندگي در لهستان است که در سال 1974 از سوي لوشينويچ ابداع شد)زاهدي مازندراني، 1382 ).

يک جز مهم همه کوشش‌هايي که از 1977 به بعد در خصوص مطالعه نابرابري‌ها صورت گرفته نوآوري‌هاي روش‌شناختي براي تدقيق بيشتر درک و نمايش نابرابرهاست. نخستين کوشش روش‌شناختي در اين زمينه اثر برجسته­ي ديويدم. اسميت است به نام (علف کجا سبزتر است؟)[1] که در آن کوشش شده است که از ديدگاهي جغرافيايي با تعريف شاخص‌هاي ويژه و استاندارد کردن و جمع‌پذير کردن ارزش هر يک از اين شاخص‌ها به مقايسه نابرابري‌هاي منطقه‌اي در بين ملت‌ها، مناطق، نقاط شهري در کشورهايي منتخب از 3 گروه کشورهاي پيشرفته، سوسياليستي و در حال توسعه بپردازد(همان، 260).

[1]– Where the grass is greener

[1]– Ogburn

[2]– Campbel et al

[3]– International society for quality of life studies

[4]– Philips

1- Milbrath

2- Whoqol Group

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • پايان نامه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122