پايان نامه بررسي جايگاه اجتماعي زن در قرآن و کتاب مقدس عبري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جايگاه اجتماعي زن در قرآن و کتاب مقدس عبري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 224 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جايگاه اجتماعي زن در قرآن و کتاب مقدس عبري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1-طرح مسئله 2
2-ضرورت مسئله 4
3-پیشینه تحقیق 5
4-اهداف 11
5-فرضيه‌ها 11
6-سؤالات تحقیق 12
6-1سؤال اصلی 12
6-2سؤالات فرعی 12
7-روش شناسی 13
8-مفهوم شناسی 14
8-1مفهوم جایگاه اجتماعی 14
8-2مفهوم واژه زن 14
8-3مفهوم کتاب مقدس عبری 15
8-3-1 تفاسیر و ترجمه های کتاب مقدس عبری 16
فصل دوم:تبیین نظری موضوع 18
مقدمه 19
بخش اول : تبیین نظری منزلت انسانی زن 21
1-اصل انسان بودگی زن 21
2-نظریات رایج درباره منزلت انسانی زن 24
2-1فروتری ارزشی زنان 25
2-2برتری زنان بر مردان 25
2-3تساوی زن و مرد 26
بخش دوم: تبیین نظری منزلت اجتماعی زن 27
1-پایگاه اجتماعی 27
2-نقش‌های جنسیتی 28
2-1هویت جنسی 29
2-2خاستگاه نقش‌های جنسیتی 30
2-2-1طبیعت به عنوان خاستگاه نقش‌های جنسیتی 31
2-2-2فرهنگ و اجتماع به عنوان خاستگاه نقش های جنسیتی 31
2-2-3تأثیر صنعتی شدن بر نقش‌های جنسیتی 33
2-3بحران هویت جنسی و پیامدهای آن 34
فصل سوم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری 37
مقدمه 38
بخش اول : بررسی منزلت انسانی زن در کتاب مقدس عبری 39
1-روایت آفرینش 39
1 -1 اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت 39
1-2 دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن 45
1-3 هدف از خلقت زن 49
2-رابطه‌ی شر و زن در کتاب مقدس عبری 51
2-1 تبیین مفهوم شر در سنت یهود 51
2-2 نسبت شر با زن در کتاب مقدس عبری 53
2-3 آیاتی که حاکی از شر بودن زن می‌باشند 56
2-4 شر و زن در قبالا 57
3-نقش جنسیت در خطا بات و فرامین کتاب مقدس عبری 58
3-1 ادبیات و ساختار دستوری متن عبری 58
3-1-1صنعت استعاره در متن عبری 58
3-1-2 استفاده از افعال مذکر خطاب به زن ومرد 59
3-1-3 به کارگیری صفات منفی زنانه در تشبیهات کتاب مقدس 59
3-1-4 وجوه دستوری ضمایر و صفات مربوط به خدا 60
3-2 اهمیت اولاد ذکور و تاکید بر نخست زادگی 61
3-3 تاثیر جنسیت در احکام مختلف متن 62
3-4 دیدگاه ابزاری به زن 64
3-5 عدم احتساب زنان در سرشماریها 65
4-نتیجه گیری 67
بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری 69
1-جایگاه زن در خانواده 70
1-1 اهمیت ازدواج و خانواده 70
1-2 هدف از ازدواج در شریعت موسی 73
1-3 زن در نقش مادری 74
1-3-1 منزلت و احترام مادر 74
1-3-2 وظایف مادر درکتاب مقدس عبری 77
1-3-2-1 تربیت فرزندان 77
1-3-2-2 نامگذاری فرزند 78
1-4 زن در نقش همسری 79
1-4-1 اصول حاکم بر خانواده‌ی یهودی 80
1-4-1-1 تبعیت زنان و حاکمیت مردان 80
1-4-1-2 احترام به زن 82
1-4-1-3 تاثیر زن و مرد بر یکدیگر 85
1-4-2 ملاک گزینش همسر 87
1-4-2-1 یهودی بودن 87
1-4-2-2 پاکدامنی وعفاف 87
1-4-3 وظایف زن در نقش همسری 91
1-4-3-1 توجه به امر خانه‌داری و رفع حوائج خانواده 92
1-4-3-2 ایجاد آرامش خانواده 93
1-4-3-3 تشویق شوهر و فرزندان به تحصیل تورات 94
1-4-3-4 اجرای احکام 96
5-1 نمودهایی از مادران و همسران نمونه 98
1-5-1ربکا (رفقه) 98
1-5-2راحیل ولیه 98
1-5-3روت 99
2-جایگاه زن در جامعه 100
2-1 زنان در نقش نبیه 101
2-1-1 تبیین مفهوم نبوت 101
2-1-2 نمونه ای از زنان نبییه 102
2-1-2-1 سارا همسر ابراهیم 102
2-1-2-2 مریم خواهر موسی 103
2-1-2-3 دبوره 105
2-1-2-4 حنا 106
2-1-2-5 اوی گائیل ( ابیجایل) 108
2-1-2-6 حلده 108
2-1-2-7 استر 109
2-2 زنان در نقش زمامداری 109
2-2-1ملکه‌ی سبا 110
2-2-2 ملکه عتلیا 111
2-2-3ملکه ایزابل 111
2-3 زنان در نقش های منفی 112
2-3-1 جادوگران و جن گیران 113
2-3-2زنان بد کاره 116
2-4 مشارکت اجتماعی نمودی ازجایگاه اجتماعی زن در متن عبری 119
3-نتیجه گیری 124
فصل چهارم: بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن کریم 126
مقدمه 127
بخش اول: بررسی منزلت انسانی زن در قرآن کریم 128
1-روایت آفرینش 128
1-1 اشتراک زن و مرد در اصل انسانییت 128
1-1-1 آیاتی که گواه بر اشتراک زن و مرد در اصل انسانیت و گوهر وجود اند 128
1-1-2آیاتی که زن و مرد را در رسیدن به کمال و هدف غایی آفرینش مشترک می‌دانند 130
1-1-3 آیه‌های سیر پدایش انسان 131
1-2 دیدگاهها و تفاسیر مختلف از خلقت زن 133
1-3 هدف از خلقت زن 137
2-رابطه‌ی زن و شر در قرآن 139
2-1 نسبت شر با زن در قرآن 139
2-2 آیاتی که حاکی از شر بودن زن می باشند 140
3-خطابات متن و نقش جنسیت در فرامین قرآنی 142
3-1 خطابات قرآن 142
3-2 وجوه دستوری اسامی و صفات مربوط به خداوند 144
3-3 اهمییت اولاد ذکور 144
3-4 نعمت های بهشتی مردان 145
3-5 تاثیر جنسیت بر احکام قرآنی 146
4-نتیجه گیری 149
بخش دوم: بررسی منزلت اجتماعی زن در قرآن کریم 151
مقدمه 151
1-جایگاه زن در خانواده 151
1-1 اهمیت ازدواج در سنت اسلامی 151
1-2 هدف از ازدواج 153
1-2-1 بقای نسل انسان 153
1-2-2 سکونت و آرامش 154
1-2-3 ارضای غریزه‌ی جنسی 154
1-2-4 مشارکت در حیات معنوی و مادی 155
1-2-5 تربیت نسل 155
1-3 زن در نقش مادر 156
1-3-1 جایگاه و منزلت مادر 157
1-3-2 نقش مادر در تربیت کودک 159
1-4 زن در نقش همسری 161
1-4-1 اصول و ضوابط حاکم بر خانواده مسلمان 162
1-4-1-1 سرپرستی و قوامیت مرد 162
1-4-1-2 احترام متقابل به یکدیگر 166
1-4-1-3 عیب پوشی 168
1-4-1-4 ابراز علاقه به یکدیگر 168
1-4-1-5 تعاون وشورا 169
1-4-2 ملاک گزینش همسر در اسلام 170
1-4-2-1 مومن بودن 170
1-4-2-2 پاکدامنی و عفاف 170
1-4-3 وظایف زن در نقش همسری 172
1-4-3-1 اطاعت از شوهر 172
1-4-3-2 حفظ حقوق و منافع همسر 172
1-4-3-4 انجام امور داخلی منزل 173
1-5 نمودهایی از مادران و همسران نمونه 174
1-5-1 همسر عمران (مادر مریم) 174
1-5-2 یوکابد(مادر موسی) 175
2-جایگاه زن در جامعه 177
2-1 زنان در نقش نبییه 179
2-1-1تبیین مفهوم نبوت 179
2-1-2مریم نمونه ای از نبوت زنان در قرآن 180
2-2 زنان در نقش زمامداری 182
2-2-1ملکه سبا 182
2-2-2 آسیه، ملکه مصر 186
2-3 زنان در نقش های منفی 187
2-4 نمودهای مشارکت اجتماعی زن در قرآن 188
2-4-1 آیه‌ی مباهله (آل عمران :61) 188
2-4-2 آیه 50 سوره‌ی احزاب 189
2-4-3 بیعت زنان با پیامبر 189
2-4-4 اقدام خواهر موسی برای حفظ جان برادر 190
2-4-5 حضور دختران شعیب در اجتماع 191
2-4-6 خدمت حضرت مریم در معبد 191
3- نتیجه گیری 193
فصل پنجم: جمع بندی 195
بخش اول: منزلت انسانی زن در متن مقدس عبری و قرآن 198
بخش دوم: منزلت اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن 203
فهرست منابع 207
Abstract 212

فهرست منابع

قرآن کریم

کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدس؛ 2007.

رب، اکهن؛ گنجینه‌ای از تلمود؛ ترجمه امیر فریدون گرگانی ؛ یهود آحی، 1350.

آشتیانی، جلال الدین؛ تحقیقی در دین یهود؛ نشر نگارش؛ 1368.

آشتیانی، جلال الدین؛ تحقیقی در دین مسیح؛ نشر نگارش؛ 1368.

آکین، سوزان مولر، زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب، ترجمه نادر نوری زاده، قصیده سرا، تهران، 1383.

بلیکی، نورمن؛ طراحی پژوهش‌های اجتماعی؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ نشر نی؛ چاپ اول 1384.

جلالی کندری،سهیلا؛ زن مسلمان پرده نشینی یا حضور اجتماعی؛ انتشارات دانشگاه الزهرا: چاپ اول 1383.

جوادی آملی، عبدالله ؛ زن در آیینه‌ی جلال و جمال الهی؛ نشر اسرا؛ چاپ چهاردهم ؛ 1386.

جعفری، محمد تقی؛ شرح و ترجمه نهج البلاغه؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ 1374.

جمشیدی، اسدالله و دیگران؛ جستاری در هستی شناسی زن؛ مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ 1385.

الحر العاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه؛ موسسه آل البیت لاحیا التراث؛ 1374.

دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه احمد آرام و همکاران ؛ انتشارات شرکت علمی و فرهنگی؛ چاپ ششم 1376.

دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه ابوطالب صارمی و همکاران؛ انتشارات شرکت علمی و فرهنگی؛ چاپ ششم 1375.

دشتی، محمد؛ نهج الحیاة؛ موسسه تحقیقاتی امیر المؤمنین؛ 1372

دبووار، سیمون؛ جنس دوم؛ ترجمه‌ی قاسم صنعوی؛ نشر توس؛ 1380.

زیبایی نژاد ، ‌محمد رضا؛ هویت و نقش‌های جنسیتی؛ ناشر مرکز امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری؛ 1388.

زیبایی نژاد، محمد رضا و محمد تقی سبحانی؛ درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام؛ دارالثقلین؛ 1379.

سلیمانی، عبدالرحیم؛ کتاب مقدس؛ ناشر آیات عشق؛ 1382.

ساروخانی، باقر؛ دایرة معارف علوم اجتماعی؛ نشر کیهان؛ 1375.

شمس، محمد؛ الهیات فمنیستی و ادیان ابراهیمی؛ برگ زیتون؛ چاپ اول 1386.

شولم، جرشوم؛ آئین قبالا، عرفان و فلسفه یهود؛ ترجمه منصوره کاویانی؛ ناشر فراروان؛ 1372.

صدوق؛ محمد علی بن بابوبه؛ علل الشرایع؛ دار الجنة للثقافه؛ 1416 ق.

صدوق، محمد علی بن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ 1413 ق

طاهر نیا، احمد؛ حضور زن ؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ 1389.

طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ انتشارات جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم؛‌ بی تا.

طبرسی؛ ابی علی فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ انتشارات علمی اسلامی؛ 1415ق.

طبرسی، حسن بن فضل؛ مکارم الاخلاق؛ دار کتب الاسلامیه؛ 1376.

علاسوند، فریبا؛ زن در اسلام؛ جلد اول؛ مرکز نشر هاجر؛ 1390.

علاسوند، فریبا؛ زن در اسلام؛ جلد دوم؛ مرکز نشر هاجر؛ 1390.

علائی رحمانی، فاطمه؛ زن از دیدگاه نهج البلاغه؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ 1371.

علیجانی، رضا؛ زن در یهودیت؛ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان؛ 1389.

عیاشی، محمد ؛ التفسیر ؛ تصحیح هاشم رسولی محلاتی؛ مکتب العلمیه الاسلامیه؛ [1363].

فتیده نور حسن، طاهره؛ حقوق زن در قرآن و عهدین ؛ ناشر فرهنگ گستر ؛ 1379.

فیاضی، حامد؛ «تاریخ تفسیر کتاب مقدس» ؛ مجله هفت آسمان؛ ش34.

قطب، محمد؛ فی ضلال القرآن؛ دار الشروق؛ بیروت؛ ج 15؛ 1408 ق.

کلمن، جیمز؛ بنیادهای نظریه‌ی اجتماعی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ نشر نی؛ 1377.

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ دار الکتب الاسلامیه؛ 1365.

گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی؛ با ترجمه حسن چاووشیان ؛ نشر نی؛ 1386.

گری، بنوات؛ زنان از دید مردان؛ ترجمه محمد جعفر پوینده؛ نشر جامی؛ 1378.

گمپرتس، تئودر؛ متفکران یونانی؛ ترجمه محمد حسن لطفی؛ شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ، تهران ، 1375 .

مبلغی، عبدالله؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان؛ ناشر منطق (سینا) ؛ 1373.

مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ انتشارات صدرا؛ 1374.

مهریزی، مهدی؛ شخصیت و حقوق زن در اسلام؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ 1382.

مصباح یزدی، محمد تقی؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ 1382.

مصباح یزدی، محمد تقی؛ جزوه حقوق و سیاست؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ 1382.

الموسوی الخمینی، روح الله؛ تحریرالوسیله؛ انتشارات جامعه مدرسین؛ حوزه‌ی علیمه قم؛ 1366.

مجلسی ، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ موسسه الوفاء؛ بیروت؛ 1404 ق.

مکارم شیرازی، ناصر؛ و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ انتشارات هدف؛ قم؛ 1371.

نوری همدانی ، حسین؛ جایگاه بانوان در اسلام؛ انتشارات مهدی موعود؛ چاپ اول؛ 1382.

نمازی شاهرودی، علی؛ مستدرک سفینه البحار؛ تحقیق شیخ حسن نمازی؛ موسسه نشر اسلامی؛ 1419 ق.

نوری طبرسی، میراز حسین؛ مستدرک الوسائل؛ موسسه آل البیت ؛ 1407 ق.

هولم، جین و جان بوکر؛ زن در ادیان بزرگ جهان؛ ترجمه علی غفاری؛ انتشارات امیرکبیر؛ 1387.

منابع لاتین:

1-Blech, Benjamin, The Complete Idiot,s Guide to Underastanding Judaism, Publiher Alpha Books, 1999c.

2-Lassner,Jacob, Demonizing The Queen Of Shaba,The University Of Chicago Press, Chicago and London, 1993.

3-Peskowitz, Miriam and Laura Levitt, Judaism Since Gender, Routledge, New YORK  and London,1997.

4- Sasson, Isaac, The Status Of Women In Jewish Tradition,Cambrige University Press, 2011.

5-McCalla, Arthur, The Creasionist Debate,The Countinum International Publishing Group , New YORK  and London, 2006.

چکیده:

امروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از افراط و تفریط‌های بسیاری در این زمینه بوده که بعضاً ریشه‌ی متن مقدسی دارد. همین مسئله اهمیت و اکاوی این موضوع را براساس متون مقدس ادیان، یگانه مرجع بی چون و چرای جوامع دینی، بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد. نگارش پیش رو پژوهشی بنیادی است که تلاش می‌کند با بکارگیری روش کیفی ابتدا به کشف شواهد و داده‌های متون پرداخته و بدین طریق توصیفی اولیه از موضوع را به تصویر کشانده و سپس با بکارگیری ابزار مقایسه پاسخ سوال اصلی تحقیق را ارائه نماید.

حاصل آنکه کتب دینی هم چون قرآن و کتاب مقدس عبری نه تنها راجع به جایگاه اجتماعی زن سکوت نکرده‌اند که با بیان روایت آفرینش، رابطه‌ی زن و شر و از طریق خطابات خود به نوعی در زمینه‌ی منزلت انسانی زن و با ارائه الگوهایی از نحوه‌ی معاشرت زنان در جامعه و بیان نقش‌های مختلف زن در اجتماع در باب منزلت اجتماعی زن، موضع گیری نیز کرده‌اند. گرچه در کتب نامبرده گاه مواضع و دیدگاههای متفاوتی ارائه می‌شود، اما هر دو کتاب با نگاهی بنیادی به موضوع جایگاه اجتماعی زن آنرا ذیل دو محور منزلت انسانی و منزلت اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند که متعاقباً در پژوهش حاضر نیز از همین اصل اساسی پیروی شده است.

نکته‌ی دیگر آن که گرچه می‌بینیم بسیاری با استناد به دیدگاه کتب مقدس نگاهی فرودست یا فرادست نسبت به جایگاه اجتماعی زن ارائه می‌دهند اما از طریق شواهد و آیاتی از همین کتب می‌توان دریافت که عامل اصلی در تعیین جایگاه اجتماعی زن همانا برداشت و تعریف زنان از منزلت انسانی و اجتماعی خود می‌باشد. در قرآن و کتاب مقدس عبری از زنان والا مقام بسیاری یاد می‌شود که در نقش های مختلف فردی اعم از مادری و همسری و نقش‌های اجتماعی هم چون زمامداری و نبوت توانسته‌اند به عنوان زن نمونه که نه، انسان نمونه، الگوی جامعه‌ی بشری قرار گیرند. در مقابل نیز از زنان فاسق و گمراهی نامبرده می‌شود که علی‌رغم جایگاه و منصب اجتماعی بالا هم چون همسری پیامبران الهی یا پادشاهان بزرگ از منزلت انسانی و فرودستی برخوردارند و این نه به دلیل جنسیت آنان که بخاطر عملکرد و چگونگی رفتار آنها می‌باشد. همانگونه که در این کتب ذکر داستان مردان فاسق نشانگر پستی و پلشتی نوع مرد نمی‌باشد، ذکر نمونه‌هایی از زنان خطاکار نیز حاکی از فرودستی و شررات جنس زن نیست بلکه آنان تنها به عنوان الگویی از انسانهای به خطا رفته معرفی می‌شوند. از نظر قرآن و کتاب مقدس عبری توجه زنان به ویژگی‌هایی ناپایدار ظاهری، سوء استفاده و داشتن دیدگاهی ابزاری نسبت به جنسیت خود سبب تنزل جایگاه اجتماعی آنان و در مقابل توجه به ابعاد روحانی و معنوی نهفته در درون و بکارگیری صحیح ویژگیهایی جسمانی و جنسی سبب ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان می‌گردد. از اینرو می‌توان تعریف و برداشت زنان از جنسبت خود را نیز عامل تعیین کننده‌ای در تبیین جایگاه اجتماعی زن به شمار آورد.

کلید واژگان: جایگاه اجتماعی، منزلت انسانی، منزلت اجتماعی، کتاب مقدس عبری.

فصل اول: کلیات

1-طرح مسئله

با ظهور مدرنیته تعریف جدید از انسان و تعیین جایگاه او، منشأ تحولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و ایجاد رویکرد جدیدی در علم و تمدن شد. همانطور که در کتاب متفکران یونانی آمده است یکی از دغدغه های اساسی در تاریخ تفکر بشر، تعیین جایگاه انسان، ارائه تعریف از او و برشمردن ویژگی‌های وجود وی بوده است. تعیین جایگاه انسان نیز به همین تعاریف و شاخص‌های انسان شناختی باز می‌گردد. ایجاد و جهت‌گیری تمدن ها نیز همواره به تعیین این جایگاه وابسته بوده است.  [1]

تعیین جایگاه انسانی زنان نیز بحث مهم، دیرباز و پر دامنه ای است که آثار فراوانی در زندگی آنان به طور ویژه و در زندگی نوع بشر به طور عام داشته است. لذا پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن» با توجه به این مهم طرح ریزی گردید. در این نگارش جهت تبیین جایگاه اجتماعی زن به دو مقوله منزلت انسانی و منزلت اجتماعی زن توجه شده است چرا که هر دو عنصر نامبرده در شکل گیری و تعیین جایگاه اجتماعی زن نقش اساسی و انکار ناپذیری ایفا می نمایند.

با درنگی کوتاه در گذر تاریخ می بینیم به جزء عده‌‌ی معدودی از زنان، زن در طول تاریخ منزلت و جایگاه اجتماعی چشمگیری نداشته است. به نظر می رسد وجود نگرش های افراطی و تفریطی راجع به منزلت انسانی و اجتماعی زن عامل اصلی این محرومیت باشد. در بررسی چگونگی و چرایی شکل گیری این نگرش ها با علل و عوامل بسیاری مواجه می شویم. اما آنچه که به موضوع بحث ما مرتبط می شود نقش متون دینی در ایجاد و تداوم چنین دیدگاههایی است. علاوه بر عقاید و مکاتب باستان برخی به استناد روایت آفرینش و ارائه تماثیلی از شر ذاتی زن و همچنین خطابات مردسالارانه و بعضاً زن ستیز در برخی متون دینی منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی فرودستی برای زن در نظر می گیرند.

از طرفی دیگر، عده‌ای نیز با استناد به همین متون، زن را موجودی فرا بشری دانسته و با استناد به روایت آفرینش و ارتقاء سطح کمال در توالی آفرینش، زن را موجودی برتر دانسته که هیچ مخلوقی حتی مرد، به پای او نمی‌رسد.

 نمونه های نامبرده نشان می دهد که متن مقدس عبری و قرآن از جمله متون دینی هستند که در باب منزلت انسانی و اجتماعی زن سکوت نکرده و با ارائه تماثیل و روایاتی در این باره موضع گیری کرده و سخن رانده اند. اما وجود نگرش‌های غیر واقع بینانه راجع به شخصیت انسانی و به تبع آن جایگاه اجتماعی زن از متون دینی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان می‌نماید.

درواقع، واکاوی متون دینی ادیان، یکی از مهمترین منابع جهت شناخت «جایگاه اجتماعی زن» می‌باشد که ذیل دو مقوله منزلت انسانی ومنزلت اجتماعی  در کتب نامبرده  مطمح نظر واقع خواهد شد.

در تبیین منزلت انسانی زن درجه و رتبه انسانیت و  جهت بررسی منزلت اجتماعی زن نقش ها و پایگاههای  اجتماعی تعریف شده و نمودهای مشارکت اجتماعی زن در  منظر قرآن و کتاب مقدس عبری  مورد توجه واقع می شود.  مجموع مباحث مطروحه نشانگر جایگاه اجتماعی زن در متون نامبرده خواهد بود که برای دستیابی به این مهم رعایت شرط اساسی پرهیز از پیش داوری و ارائه‌ی هر گونه پیش فرضی ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش سعی شده است، بارعایت همین شرط اساسی  شواهد موضوع پیش رو در متن مقدس عبری و قرآن مورد کنکاش قرارگیرد تا قدمی هر چند کوچک جهت تنویر افکار و تغییر نگرش جوامع مخاطب نسبت به جایگاه انسانی و اجتماعی زن برداشته باشیم.

 2-ضرورت مسئله

 

یکی از راههای بررسی عقاید و نگرشهای رایج در جوامع دینی مختلف، بررسی متون دینی ادیان می‌باشد. پذیرش و مرجعیت متون مقدس سبب اطاعت بی‌چون و چرا از آنها و شکل گیری تدریجی افکار، عقاید و رسومی می‌گردد که در طول اعصار به فرهنگ یک جامعه دینی تبدیل می شود. یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد علاوه بر عقاید و مرسومات باستان در متون مقدس ریشه دارد، موضوع منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن می‌باشد. متون مقدس نه تنها راجع به این مسئله بی‌توجه نبوده بلکه موضوع گیری‌های متفاوت و بعضاً متضادی را نیز گرفته‌اند، از این رو سیمون دبووار می نویسد:

« قانونگذاران، کاهنان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان مصرانه خواسته‌اند نشان دهند که وضع تبعی زن خواسته آسمان هاست و برای زمین سودمند است».[2]

که همین امر بررسی این موضوع را در متون دینی  اجتناب ناپذیر می‌نماید. از جمله متونی که به وضوح به این موضوع می‌پردازند می‌توان به متن مقدس عبری و قرآن اشاره نمود. بیان روایت آفرینش، ارائه تماثیلی از رابطه‌ی زن و شر و خطابات متون از جمله مواردی است که به نوعی انعکاس دهنده و بازگوکننده‌ی موضوع این متون راجع به منزلت انسانی زن می باشند. هم چنین اشاره این متون به نقش‌های مختلف زن در حیطه‌ی فردی (خانوادگی) و اجتماعی حاکی از توجه این کتب به منزلت و جایگاه اجتماعی زن می‌باشد.

از طرفی بسیاری از مخالفان اسلام با استناد به برخی آیات قرآن جایگاه زن را در این مکتب آسمانی فرودست برشمرده و این مسئله را به عنوان یکی از نقاط ضعف این دین الهی مطرح می نمایند. ما با بررسی آیات قرآن و متن مقدس عبری ضمن رد این نظریه نشان می دهیم قرآن بر خلاف متن مقدس عبری (که کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان در سراسر عالم می باشد) نه تنها دیدگاه فرودستی نسبت به زن نداشته که مخالف آن نیز می باشد.

ذکر این مقدمه ضرورت تحقیق حاضر با عنوان «بررسی جایگاه اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن» را بیش از پیش نشان می‌دهد.

3-پیشینه تحقیق

مسئله زن و بحث پیرامون این موضوع را نمی‌توان به طور دقیق به دوران یا زمان خاصی محدود کرد. می‌توان گفت خاستگاه پردازش این مسئله شکل گیری نخستین جوامع بشری وتمدن‌ها می باشد.

نه تنها حکما و فلاسفه یونان باستان که تمام مبشران و پیام آوران ادیان و متون مقدس نیز این موضوع را مورد مداقه قرار داده‌اند. اما با ظهور عصر مدرنیته مسئله زنان به دلیل رویکرد دینی آن رنگ و بوی تازه‌ای یافته و به یکی از چالش‌ برانگیزترین مباحث روز تبدیل شد. امروزه در بسیاری از پژوهش‌ها با توجه به پارامتر‌های ارائه شده در باب مسئله زن در متون مقدس و یا گفتار شارحان و بزرگان ادیان به این موضوع توجه می‌شود.

پژوهش حاضر نیز منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن را از منظر دو کتاب بزرگ یعنی قرآن و متن عبری مورد بررسی قرار می‌دهد. از اینرو در بررسی پیشینه‌ی این تحقیق به دو جنبه توجه شده است:

بررسی آثار مربوط به منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن در علوم اجتماعی

بررسی آثار مربوط به موضوع مد نظر در قرآن و کتاب مقدس عبری

پس از مطالعه در منابع مربوط نتایج به دست آمده به قرار زیر است:

الف) در میان پژوهش‌های پیشین با موضوع زن بیشتر به رویکرد فقهی –حقوقی این مسئله توجه شده است.

ب) بیشتر تحقیقات انجام شده صرفاً حالت یک بعدی داشته و تنها این موضوع را در یکی از کتب قرآن یا متن عبری مورد مداقه قرار داده‌اند.

لذا با توجه به مطالب مذکور از جنبه‌های نوآوری متن حاضر می‌توان به رویکرد جدید آن به موضوع زن آنهم به شیوه‌ای تطبیقی بین قرآن و متن عبری اشاره نمود. در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی جامعه شناختی به بررسی همزمان موضع قرآن و متن عبری در باب منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن بپردازد.

در میان پژوهش‌های انجام پذیرفته، کتاب، حقوق زن در قرآن و عهدین[3]، نوشته‌ی خانم طاهره فتیده نور حسن از جمله کتبی است که با شیوه‌ای تطبیقی بین  قرآن و عهدین به حقوق زن در این کتب می‌پردازد. این کتاب گرچه حاوی نکات ارزنده‌ای بوده و از شیوه‌ی تطبیقی نیز بهره جسته است اما به دلیل رویکرد فقهی – حقوقی آن و پرداختن به مسائل حقوقی زنان هم چون ازدواج، ارث و طلاق و … از پژوهش حاضر متمایز می‌گردد. کتاب دیگری که مسئله زن را با نگاهی حقوقی- اجتماعی بررسی می‌نماید، زن در ادیان بزرگ جهان[4] نوشته‌ی جین هولم[5] و همکاران وی می‌باشد. این کتاب به ارائه دیدگاهها و نظرات نویسندگان بزرگ و متخصص در ادیان مختلف اعم از توحیدی و غیرتوحیدی در باب مسئله زن پرداخته است. گرچه در مقالات این کتاب سعی شده است تا به موضوع زن از جوانب مختلفی هم چون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود اما به دلیل عدم استناد به متون مقدس با نوشته‌ی پیش رو تفاوت‌های چشمگیری دارد.

بعلاوه اکثر پژوهش‌های انجام شده یا به لحاظ شیوه و یا به لحاظ رویکرد (حقوقی)، با نوشته‌ی حاضر متفاوت می‌باشند. این مسئله با بررسی بیشتر منابع  نیز به اثبات می‌رسد، بطوریکه اگر جنبه‌ی تطبیقی پژوهش را کنار گذاشته و پیشینه‌ی تحقیق را به لحاظ رویکرد مورد توجه قرار دهیم به منابع ارزنده‌ای بر می خوریم که گرچه به صورت غیر تطبیقی (بررسی موضوع در یکی از متون دینی) عمل کرده‌اند اما  موضوع بحث را به خوبی مورد بررسی قرار داده‌اند که از این جمله می توان به کتاب ارزنده‌ی  زن در آیینه‌ی جلال و جمال الهی[6] نوشته آیت الله جوادی آملی اشاره نمود. استاد در این کتاب معظم ضمن اثبات انسان بودگی زن بر اساس آیات قرآن به بررسی منزلت انسانی زن از ابعاد مختلف اعم از عرفانی، برهانی و علمی پرداخته‌اند. این کتاب به دلیل استناد به آیات شریف قرآن کریم و تفسیر و تبیین آنها از جمله منابع اصلی ما در این پژوهش به شمار می‌آید. بعلاوه رویکرد متفاوت این کتاب به موضوع زن و عدم پرداختن به مسائل حقوقی صرف، از دیگر امتیازات آن به حساب آمده که نه تنها در این نوشته بلکه در بسیاری از کتب نوشته شده با موضوع زن به عنوان یکی از منابع ارزنده به آن استناد می‌شود.  کتاب زن در آیینه جلال و جمال الهی با توجه به ابعاد مختلف شخصیت زن در قرآن اثری بدیع در میان آثار فراوان موضوع زن  در اسلام به شمار می‌آید.

همانطور که گفته شد اکثر آثار مربوط به مسئله زن در اسلام همانند کتاب نظام حقوق زن در اسلام[7] نوشته‌ی علامه مطهری، با رویکرد فقهی- حقوقی انچام پذیرفته است. در آثار نوشته شده با این رویکرد به مباحث حقوقی هم چون طلاق، ازدواج، ارث و مبنای فقهی آنها در اسلام توجه شده است، که از آن جمله عبارتند از:

شخصیت و حقوق زن در اسلام[8] نوشته‌ی مهدی مهریزی. در این کتاب علاوه بر بررسی حقوق زنان در اسلام با استناد به آیات مریوط به آفرینش انسان به منزلت و مرتبت انسانی زن در قرآن نیز توجه شده است. نویسنده‌ی این کتاب با غور در میان اسناد و منابع مختلف اعم از روایی و غیر روایی، شیعی و سنی به ارزندگی اثر خود تعالی بخشیده و آنرا به یکی از منابع قابل اتکا در این زمینه تبدیل نموده است.

از دیگر کتب مرتبط با این موضوع که در دو جلد توسط فریبا علاسوند به نگارش در آمده است می‌توان به کتاب  زن در اسلام[9] اشاره نمود. وی در جلد اول این کتاب به تبیین و تشریح جایگاه انسانی زن در اسلام و بویژه در قرآن پرداخته و در جلد دوم به تبیین حقوق و تکالیف زن در اسلام می‌پردازد. وی در این کتاب مسائلی را هم چون حقوق و وظایف عام و خاص همسران، شرایط و دلایل مشارکت اجتماعی زنان و البته مسائل فقهی حقوقی هم چون ارث و طلاق را نیز به بحث می‌گذارد. مباحث این کتاب بسیار مستدل و متقن ارائه گردیده و با نگرشی فلسفی- جامعه شناختی به بررسی همه جانبه منزلت انسانی و حقوق اجتماعی زن می‌پردازد.

اما زمانیکه بحث مشارکت اجتماعی زن در قرآن به میان می‌آید از کتب مرتبط می‌توان به حضور زن[10] نوشته‌ی احمد طاهری نیا اشاره نمود. این کتاب با بررسی همه جانبه‌ی حضور و مشارکت زن در جامعه از جمله بررسی ادله قرآنی و روایی جواز حضور زن و عدم حضور زن، شرایط و نحوه‌ی معاشرت زنان در جامعه براساس آیات قرآنی و نمودهای مشارکت اجتماعی زنان در قرآن و روایات به این مسئله می‌پردازد.

اما در زمینه‌ی متن مقدس عبری نیز می‌توان به کتاب  زن در یهودیت[11] نوشته‌ی رضا علیجانی اشاره نمود. وی با استناد به آیات مختلف از متن عبری به مسئله زن در این کتاب نگاه جدیدی افکنده و با دیدی جامعه شناسانه به بررسی این کتاب معظم پرداخته است. کتاب زن در یهودیت با بررسی آیات مربوط به آفرینش در سفر پیدایش و تفاسیر مرتبط به آن منزلت انسانی زن را از منظر متن عبری به تصویر کشیده و با اشاره به نقش‌های مختلف زنان در وقایع گوناگون تاریخی از جایگاه اجتماعی زن در متن عبری سخن می‌گوید.

کتاب ..IDiOt,s  [12]The Completeنوشته‌ی ربی بلیک[13] نیز از دیگر کتبی است که با توجه به تفاسیر سفر پیدایش تعابیر جالب و البته متفاوتی درباره‌ی خلق آدم و حوا ارائه می‌دهد.

الهیات فمنیستی و ادیان ابراهیمی[14] نوشته ی محمد شمس نیز با نگاهی جدید به متن مقدس عبری نظر افکنده است. نویسنده این کتاب دیدگاه متن مقدس عبری درباره ی منزلت انسانی زن را از موضع فمنیستی مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب روایت آفرینش، ساختار دستوری و وجوه مخاطبات متن عبری، صنعت استعاره و تماثیل بکار رفته در متن، نمودهایی از اثرگذاری زنان در جامعه و جایگاه اجتماعی زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

تمام آثار مذکور به نوعی حاکی از موضع قرآن و متن مقدس عبری در باب منزلت انسانی، و یا حقوق و تکالیف زن می‌باشند. چناچه بخواهیم این موضوع را در زمینه‌ی علوم اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم با منابعی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت مواجه می‌شویم.

کتاب جنس دوم[15] نوشته‌ی سیمون دبووار[16] نویسنده‌ی شهیر فرانسوی، از جمله کتبی است که منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن را با رویکرد علمی- جامعه شناختی بررسی می نماید. وی در ابتدا با بررسی دلایل علمی از جمله فیریولوژیکی و روانشناختی به بررسی دلایل جنس دوم بودن زنان می‌پردازد و سپس با بررسی سیر تاریخی این موضوع آنرا در جوامع مختلف دنبال می‌نماید. وی این نوع نگرش را حاصل فرایندی طولانی مدت بر شمرده و جوامع زنان را نیز در شکل گیری آن بی تقصیر نمی‌داند.

کتاب هویت جنسی و نقش‌های جنسیتی[17] نوشته‌ی محمد رضا زیبایی نژاد و همکاران نیز از دیگر کتب مرتبط با بحث جایگاههای اجتماعی می باشد. این کتاب با ارائه چهار مقاله تخصصی که همگی نوشته‌ی اساتید این حوزه می‌باشد از ابعاد مختلف هم چون علوم اجتماعی، علوم تجربی و ادیان ابراهیمی به تبیین بحث نقش‌های جنسیتی می‌پردازد. این اثر با بررسی مفهوم نقش و ارتباط آن با جنسیت، اهمیت نقش‌های جنسیتی، خاستگاه و مصادیق نقش های جنسیتی و عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر آن را مورد توجه قرار داده است .

کتاب دیگر در حوزه‌ی علوم اجتماعی  زنان از دید مردان[18] نوشته‌ی بنوات گری است که با بررسی سیر تاریخی منزلت انسانی زن در جوامع مختلف به ارائه دیدگاه فلاسفه، عالمان دینی، شاعران، مورخان، نویسندگان و دانشمندان و دانشمندان علوم تجربی می پردازد.

حال پس از بررسی ابعاد مختلف پیشینه ی تحقیق میتوان گفت پژوهش‌های نامبرده گرچه گاه به لحاظ رویکرد و گاه شیوه با نوشته‌ی پیش رو تفاوت‌های چشمگیری دارند اما هر یک به نوبه‌ی خود تلاش کرده‌اند که به بحث منزلت و جایگاه اجتماعی و انسانی زن با دیدی جدید نگریسته و سخن تازه ای بیان نمایند. ما نیز در این نوشتار با بهره‌گیری از نکات مرتبط با موضوع خود از هر کدام گلی چیده و به محضر شما ارائه می نمائیم به امید آنکه مورد قبول واقع گردد.

4-اهداف

این نوشتار با ارائه شواهدی در صدد تبیین موضع کتاب مقدس عبری و قرآن در باب منزلت انسانی زن می باشد، تا بدین وسیله قدمی هر چند کوچک جهت تغییر الگوهای از پیش تعیین شده در این خصوص بردارد. هم چنین با نشان دادن نقش‌ها و نمودهای مشارکت اجتماعی  زنان در خانواده و جامعه  براساس کتب نامبرده، به هدف ارتقاء کیفی و کمی زندگی زنان در سطح خانواده و جامعه نائل آمده،  بحث پیرامون مسئله زن را با اتخاذ رویکردی جدید یک گام به جلو برد. امید آنکه در تحقق این هدف سربلند باشیم .

5-فرضيه‌ها

پژوهش پيش رو، پژوهشی بنیادی با رویکردی کیفی است که با هدف اکتشاف در متن انجام می‌پذیرد. از این رو ارائه هر گونه فرضیه در باب موضوع به نوعی پیش داوری قلمداد شده و لذا تنها به ارائه تعدادی پیش‌بینی نظری بسنده می‌نماییم که عبارتند از:

دیدگاه متن عبری و قرآن نسبت به منزلت انسانی زن در مواردی متفاوت است.

در هر دو کتاب به نمونه هایی از مشارکت زن در جامعه اشاره شده که از این جهت شباهت‌هایی بین متون قابل پیش بینی است .

و از آن جا که:

الف) در هر دو کتاب بر نقش تأثیر گذار خانواده و به ویژه زن در تربیت فرزندان بسیار تأکید شده

بر حفظ حرمت و احترام مادر در کنار پدر و هم ردیف او توصیه شده

بر عفاف و پاکدامنی در هر دو کتاب بسیار توجه شده و برای بی‌عفتی مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده

پس می‌توان پیش بینی کرد که از دیدگاه کتاب مقدس عبری و قرآن زن در سعادت و شقاوت فرد و جامعه نقش بسیار مؤثری داشته باشد.

6-سؤالات تحقیق

در پژوهش حاضر با توجه به سؤالات زیر در قرآن و کتاب مقدس عبری غور نموده و به آنان پاسخ خواهیم داد.

6-1سؤال اصلی

دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در باب منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی زن چیست؟

6-2سؤالات فرعی

آیا براساس روایت آفرینش ، قرآن و متن مقدس عبری نگاهی فرودست و درجه دومی از منزلت انسانی زن ارائه می‌دهند؟

آیا براساس قرآن و متن  مقدس عبری زن موجودی اهریمنی و پلید است؟

آیا می‌توان گفت که کتب نامبرده از ادبیاتی فرو مایه در مورد زن استفاده می‌نمایند و روی سخن آنان به مردان است؟

آیا بر اساس نقش‌های ارائه شده در این کتب برای زن در جامعه و خانواده ، زن می تواند صاحب جایگاه و منزلتی در جامعه باشد؟

آیا در متن مقدس عبری و قرآن به نمودهایی از مشارکت اجتماعی زنان اشاره شده است؟

آیا بر اساس کتب مزبور زن نقش تاثیر گذاری در تعالی و تباهی جامعه بر عهده دارد؟

آیا می توان گفت که دیدگاه متون مقدس تنها عامل تاثیر گذار در ایجاد نگرش جامعه در باب جایگاه اجتماعی زنان می باشد؟

[1]– گمپرتس، تنودر، متفکران یونانی، ترجمه‌ی محمد حسن لطفی، ناشر شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران،1375، ج 1، ص 511.

[2] – دبووار، سیمون، جنس دوم،ترجمه قاسم صنعوی، نشر توس،1380، ص27.

[3] – فتیده نور حسن، طاهره، حقوق زن در قرآن و عهدین، ناشر فرهنگ گستر،1379.

[4] – هولم، جین و همکاران، زن در ادیان بزرگ جهان، ترجمه علی غفاری، انتشارات امیر کبیر، 1378.

3-Jean Holm

[6] – جوادی آملی، عبدالله،زن در آیینه جلال و جمال الهی، نشر اسراء، چاپ چهاردهم، 1386.

[7] – مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، 1374.

[8] – مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1382.

[9] – علاسوند، فریبا، زن در اسلام، ناشر مرکز نشر هاجر،1390،ج1و2.

[10] – طاهری نیا، احمد، حضور زن، ناشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1389.

[11] – علیجانی، رضا، زن در یهودیت،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1389.

2-Blech, Benjamhn, The Complete Idiot,s Guide To Understanding Judaism, Publisher Alpha Books,1999c

Rabbi Benjamin Blech-3

[14] – شمس، محمد، الهیات فمنیستی و ادیان ابراهیمی، ناشر برگ زیتون، چاپ اول، 1386.

[15] – دبووار، سیمون، جنس دوم، ترجمه قاسم صنوی، نشر توس، 1380.

[16]– Simon de Bwauvoir

[17] – زیبایی نژاد، رضا و همکاران، هویت جنسی و نقش های جنسیتی، ناشر مرکز امور زنان وخانواده در نهاد ریاست جمهوری، 1388.

[18]– گری، بنوات، زنان از دید مردان، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر جامی، 1378.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122