پايان نامه بررسي جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از ديد گاه نظريه پردازان مدرن ارتباطات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از ديد گاه  نظريه پردازان مدرن ارتباطات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از ديد گاه  نظريه پردازان مدرن ارتباطات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1بیان مساله تحقیق : 2
1-2اهمیت موضوع پژوهش: 4
3-1 اهداف پژوهش: 5
4-1 سوالات پژوهش: 6
5-1روش تحقیق : 6
6-1 جامعه آماری: 7
فصل دوم : پیشینه تحقیق 8
نزاع ميان عقلانيت‌هاي گوناگون در يونان باستان 9
تطور عقلانيت در دوران مسيحي 11
رنسانس 12
ویژگی های عصر رنسانس 14
رنسانس و بازگشت به عقل خودبنياد متافيزيک يوناني 14
تبیین آرا و عقاید ارتباطی در رنسانس : 16
هگل: عقلانی ، واقعی و واقعی ، عقلانی است 19
رنسانس در علوم 26
نقش نهضت ترجمه بر رنسانس در علوم 27
جامعه قرون وسطی در تحول 27
انسانگرایان و فرهنگ 28
تقسیم‌بندی رنسانس 29
انقلاب‌های فکری عصر رنسانس 29
نیکلاس کوپرنیک ستاره شناس لهستانی 30
انقلاب فکری گالیله 31
انقلاب فکری دکارت 32
فصل سوم: مدرنیته و عقلانیت 35
مدرنيته 36
گونه‌شناسي منتقدان عقلانيت مدرن 38
بررسي‌ مفهوم‌ مدرنيته‌ از ديدگاه‌ هابرماس 40
مدرن بودن چیست و رهاورد مدرنیته کدام است؟ 49
عقلانیت ومدرنیته 50
روما نیست های آلمانی57
اگزیستان سیالیست ها57
مارکس و فروید58
ديلتاي 60
نيچه 60
هوسرل 61
هايدگر 62
نئومارکسيست‌ها يا مکتب فرانکفورت 63
مدرنیزاسیون به عنوان عقلانیت 63
نگاهی به مفهوم عقلانیت در اندیشه ماکس وبر 70
وبر و علم 73
ماکس وبر 74
وبر و تفکر پست مدرن 79
کنت 81
پارتو 83
دیدگاه میشل فوکو 88
آثار و اندیشه ها 88
ریشه های نگرش فلسفی فوکو 93
جمع بندی شناخت شناسی فوکو 94
فصل چهارم: عقلانیت ارتباطی 97
عقلانیت 98
مفهوم عقلانیت و هنجاری بودن 99
عقلانیت ابزاری 100
عقلانیت اخلاقی 100
عقلانیت انتقادی 101
عقلانیت ارتباطی 102
ريشه هاي عقلانيت ارتباطي هابرماس 102
عقلانیت ارتباطی 104
موازین عقلانیَت ارتباطی 105
تلخیص آرای هابرماس 113
از عقلانيت هدفمند ” وبر” تا عقلانيت ارتباطي “هابرماس” 118
کنش ارتباطي و کنش راهبردي 118
جمع بندي 120
هابرماس و فوکو 126
حوزه عمومی در اندیشه هابرماس 130
افول حوزه عمومی 135
کنش ارتباطي 135
افول حوزه عمومي 136
پست‌مدرن‌ها 137
فصل پنجم: نتيجه گيري 142
ایرادهایی بر رویكرد هابرماس 143
انتقادات بر هابرماس 147
رویكرد اپل و نقد او بر هابرماس 153
جداول تحلیل ساختار154
منابع 163

منابع

1- اباذری، یوسف،(۱۳۷۷). خرد جامعه شناسی، نشر؛ طرح نو. تهران.

3- انصار ي، منصور، (1384). دموکراسي گفتگويي ،نشرمرکز،تهران.
4- استونز ،راب، ( 1385 ).متفکران بزرگ جامعه شناسي .ترجمه مهرداد ميردامادي ، نشر مرکز ، تهران.

5-ايج لسناف ، مايکل، ( 1385). فيلسوفان سياسي قرن بيستم ، مترجم خشايار ديهمي . نشرماهي، تهران.
6- بشيريه،حسين ،( 1381). تاريخ انديشه ها ي سياسي قرن بيستم .انديشه هايمارکسيستي،نشرني،تهران.
7- بشيريه، حسين ،(1377 ). جامعه شناسي سياسي ، نشر ني ،تهران .

8- بودون، ریمون ، ( 1373(.روش های جامعه شناسی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر : علمی و فرهنگی چاپ اول تهران.

9- بهمن­پور، محمدحسین ،(1379).  فراز و نشیب عقلانیت،  انتشارات نوادر، تهران.

10- کانرتون ، پل ،(1385) . جامعه شناسي انتقادي ، مترجم حسن چاوشيان،نشراختران.تهران .

14- تدين ، احمد ،یداله ،موفق،(1384). عقلانيت و آزادي  ،انتشارات هرمس . تهران .
15- تقی زاده ، صفدر ، صارمی  .ابوطالب ،(1373). تاریخ تمدن رنسانس . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

16- جرمى ريفكين، ( 1383) . از مدرنيسم تا پست مدرنيسم،. مهدى نصيرى، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، شماره 15،قم.

17- جهانبگلو .رامین ،( ۱۳۷۲). ماکیاولی و اندیشه رنسانس ، نشر مرکز16، جیمز آ. کوریک. ترجمه آزیتا یاسائی، انتشارات ققنوس، تهران.

19- ديهمي، خشايار ، (1385) . فيلسوفان سياسي قرن بيستم . نشرماهي،تهران .

20- استونز ، راب ، ( 1385) . متفکران بزرگ جامعه شناسي . ترجمه مهرداد ميردامادي ، نشر مرکز . تهران.
21- ساعي  ،احمد ، ( 1387) . مسائل سياسي ، اقتصادي جهان سوم – سمت – تهران .

22- شاهنده، نوشین ، (1392) .پسامدرنیسم و عقلانیت . سایت ترجمان ، تهران.

24- صبوري ، منوچهر، (1381). جامعه شناسي سياسي . انتشارات سخن ، تهران.

25- کرایب ، ایان ، (1378). نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس . انتشارات آگاه ، تهران .

26- محمدي ،رحيم،(1382) .درآمدي برجامعه شناسي عقلانيت. انتشاراتباز،تهران .
27- محمدي،رحيم  ، (  1382 ).در آمدي برجامعه شناسي عقلانيت ، انشارات باز . تهران.

28- نوذري، حسين علي ،(1381) .بازخواني هابرماس ،نشرچشمه.تهران.
29- وايت ، استيون ،( 1380 ).خرد، عدالت و نوگرايي ،مترجممحمدحريرياکبري،نشرقطره،تهران .
30- وايت، استيون ، ( 1380). خرد ، عدالت و نوگرايي – محمد حريري اکبري . نشر قطره ، تهران .
31- نوری، مرتضی ( 1388) .پايان نامه آزادی در فلسفه ی هگل، تهران.

32- هابرماس . یورگن ،(1384). نظریه کنش ارتباطی، ترجمه کمال پولادی. موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، تهران.

Adorno, T.W. and Horkheimer, M. (1944) Dialectic of Enlightenment, London: Verso, 1979. Apel, K.-O. (1973) Transformation der Philosophie, Frankfurt am Main: SuhrkampVerlag, 2 vols; partial trans. G. Adey and D. Frisby, “Towards a Transformation of Philosophy”, London: Routledge& Kegan Paul, 1980.

Adorno, T.W. and Horkheimer, M. (1944) Dialectic of Enlightenment, London: Verso, 1979.
Apel, K.-O. (1973) Transformation der Philosophie, Frankfurt am Main: SuhrkampVerlag, 2 vols; partial trans.

Cooke, M. (1994) Language and Reason: A Study of Habermas’ Pragmatics, Cambridge MA: MIT Press.
Habermas, J. (1968) Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main: SuhrkampVerlag; trans. J.J. Shapiro as Knowledge and Human Interests, London: Heinemann, 1971.

چکیده

در ابتدا ایده اصلی این طرح از فقر یک طرح جامع و کلی درخصوص جایگاه عقلانیت و تکامل آن بصورت عقلانیت ارتباطی در  علوم ارتباطات شکل گرفت .مبحث و سوال اساسی پایان نامه بررسی جایگاه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی از دیدگاه نظریه پردازان مدرنیته است.روش شناسی پژوهش روش کیفی با رویکرد روش شناسی کیفی ماکس وبر است . درفصل اول  به مختص کلیات پژوهش شامل بیان مبحث ، اهداف تحقیق ، جامعه آماری و روش تحقیق پرداخته شده است.در فصل دوم بر تحولات تاریخی از تاریخ یونان باستان ، دوران تطور مسیحیت  و تبیین آراء در دوران مسیحیت ، اصلاح دینی ، روشنگری و انقلاب فکری است.درفصل سوم مدخلی بر تعریف مدرنیته است که درباره موضوعاتی مانند تعریف مدرنیسم و دستاوردهای علمی نوین و پیامدهای مدرنیته و بحران آن درخصوص مدرنیته و عقلانیت می باشد.

درفصل چهارم درخصوص عقلانیت ارتباطی و پیدایش و تفکیک عقلانیت از ابتدا و رسیدن آن به عقلانیت ارتباطی است . بیش از هر چیز در این فصل از نظرات و تفکرات هابرماس تغذیه شده است.

درفصل پنجم به خلاصه نویسی و نتیجه گیری درخصوص تفکیک آرا و هم اندیشی و حتی نزدیکي اندیشه نظریه پردازان مدرنیته در خصوص عقلانیت ارتباطی به روش تحلیل ساختار پرداخته شده است.

فصل اول کلیات پژوهش

1-1بیان مساله تحقیق :

سير مطالعه عقلانيت ارتباطات ريشه در فلاسفه پيشين  دارد كه شاخصه هاي اين فلاسفه : ماركس و منتقدين انديشه او در كتب فرانكفورت همچون ماركوزه، هوركهايمر و وبر بودند كه در نهايت به زايش عقلانيت ارتباطي توسط هابرماس انجاميد

طبق نظر هابرماس ارتباط از طریق زبان ضرورتاً مستلزم مطرح كردن ادعای اعتبار مشخصاً حقیقت حقانیت صداقت است كه وضع آن را به هنگام اختلاف نظر، نهایتاً فقط از طریق گفتگو می‌توان حل كرد. هابرماس علاوه بر این معتقد است كه اهل یك زبان، شرایطی را كه چنین گفتگویی در آن نتیجه‌ای واقعاً صحیح به بار می‌آورد كاملاً می‌شناسند و این شرایط را او بر حسب ویژگی‌های «وضعیت» مساوات‌طلبانه [و] «آرمانی گفتار» توضیح داده است. عقلانیت ارتباطی بر این نكته دلالت دارد كه انسان این توانایی را دارد كه در شرایطی نزدیك به این وضعیت آرمانی («گفتمان» در اصطلاح هابرماس) با هدف دستیابی به وفاق، به احتجاج بپردازد.

هابرماس بر مفهوم عقلانیت ارتباطی تكیه می‌كند تا این نكته را بیان دارد كه آنچه اَشكال دموكراتیك سازمان اجتماعی نشان از آن دارند، از اولویت‌هایی صرف در سنت فرهنگی و سیاسی فراتر است. در دیدگاه او، کنش-گفتاری را بدون اتخاذ موضع در قبال ادعای اعتباری كه پیش می‌كشد، حتی نمی‌توان فهم كرد، و این موضع به نوبه خود گفتگویی رها از قیود را تدارك می‌بیند كه وضعاین ادعا را مشخص می‌سازد. بنابراین، ترتیبات اجتماعی و سیاسی مانع چنین گفتگویی را از موضعی فارغ از هرگونه تعهد ارزش خاص می‌توان به نقد كشید، چون طبق نظر هابرماس نیل به توافق[1]  یا هدفی است كه برای زبان انسانی، امری ذاتی است. برنامۀ فلسفی مشابهی را كارل‌‑اُتو اَپل نیز مطرح كرده است؛ او بر ویژگی‌های «استعلایی» احتجاج، بیشتر تأكید می‌كند.

یورگن هابرماس متفكر برجستۀ نسل دوم مكتب فرانكفورت، مفهوم عقلانیت ارتباطی را بدین منظور مطرح ساخت تا آنچه را كه «نقصان هنجاری» كار متفكران اولیه این سنت می‌انگاشت برطرف كند. این نقصان از جمله، فقدان هرگونه مبنای روشن فلسفی برای نقد جامعۀ مدرن بود.

هابرماس تصریح می‌كند كه شركت‌كنندگان در كنش ارتباطی باید بتوانند اظهارات مطرح شده در جریان گفتگو را از منظر اعتبارشان بنگرند، و باید هم در باب شیوه‌های مناسب حل و فصل موارد اختلاف بر سر ادعای اعتبار و هم در باب شرایطی (كه همواره ضدواقعیت است) كه در آن پیگیری چنین شیوه‌هایی نتیجۀ واقعاً صحیحی به بار می‌آورد شناخت كامل داشته باشند. برای مثال، وقتی كه پی بردن به اعمال فشار پنهانی، وفاقی را كه قبلاً حاصل شده بود بی‌اعتبار می‌سازد، این شناخت بسیج می‌شود.

در سنت فلسفه غرب، مفهوم عقلانیت برای مدتی مدید با قوۀ تأمل و ارایۀ دلیل برای باورها و كنش‌های ناشی از آنها مرتبط بوده است. وانگهی در فلسفه مدرن، غالباً فقط باورهای قادر به هدایت كنش هدف محورند كه نامزد مفهوم عقلانیت قلمداد می‌شوند. در مقابل، هابرماس اظهار می‌دارد كه [آن] نوع كنشی كه محور آن، نیل به توافق در زبان است، قابل تقلیل به كنشی نیست كه محور آن را مداخلۀ موفقیت‌آمیز در دنیای عینی تشكیل می‌دهد. رسیدن به اهداف کنش-گفتاری به جز آنها كه به سبك بیان مربوطند از طریق همكاری ممكن است؛ این امر بستگی به این دارد كه دیگران، ادعاهای متكلم راجع به اعتبار را آزادانه بپذیرند؛ این، چیزی بیش از معلولی است كه بتوان به طور مكانیكی آن را ایجاد كرد. از این رو قوۀ نیل به وفاق از طریق پیش نهادن ادله، شكل متمایزی از عقلانیت را نشان می‌دهد كه «در شیوۀ ارتباط روزمره وجود دارد» و هابرماس بدین لحاظ آن را «عقلانییت ارتباطی» می‌نامد.

هابرماس تعبير حوزه عمومي را در اطلاق به عرصه اي اجتماعي به کار مي برد که در آن افراد از طريق مفاهمه و استدلال مبتني بر تعقل و در شرايطي عاري از هرگونه فشار، زور و در شرايط برابر براي تمام طرف هاي مشارکت کننده مجموعه اي از رفتارها، مواضع و جهت گيري هاي ارزشي و هنجاري را توليد مي کند.

آنچه موجب جلب نظر هابرماس به مقوله حوزه عمومی شده است، اهمیت این مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول دموکراتیک بوده است. حوزه عمومی عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند. از نظر هابرماس حوزه عمومی به معنی دقیق کلمه عرصه ای است که هیچ حد و حدودی بر فعالیت آن وضع نشده باشد، حوزه عمومی حوزه عقلانی و حقیقت یاب و حقیقت ساز جامعه است.

این حوزه، عرصه فکر، گفت وگو، استدلال و زبان است. شرایط مکالمه باز و آزاد در حوزه عمومی متضمن این اصل است که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند در خارج از این حوزه (یعنی در عرصه قدرت) مدعی شناخت بهتر خیر و صلاح جامعه باشد. پاسخ به پرسش هایی از این قبیل که آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت و جزء آن چیست تنها در حوزه عمومی هر جامعه ای ممکن است داده شود و مورد پذیرش و باور قرار گیرد.

در اين مطالعه بیشتر سعی شده است به این سوال مهم پاسخ داده  شود گه روند تغييرات جايگاه عقلانيت ارتباطي به چه شکل صورت پذیرفته  و  همچنین پیدایی تفاوت هاي اصلي ميان فلاسفه مدرنیه در حوزه هاي مختلف ارتباطي پيرامون عقلانيت ارتباط چگونه است؟

در اين پژوهش همچنين خواستار تعيين ديدگاههاي فلاسفه مدرنيته درحوزه عمومي هستيم . و يكي از مهمترين و كاربردي ترين برنامه اين پژوهش را ميخواهيم به تفاوتهاي اصلي و باورهاي هر يك از فلاسفه اين رشته درخصوص عقلانيت ارتباطي درحوزه عمومي بگذاريم.

 1-2اهمیت موضوع پژوهش:

در دنياي عقلانيت ، حوزه عمومي بر ميگردد به مباحث مدني و اصلي ترين پارادايم حاكم بر جامعه گفتگوي دو سويه است و براي رسيدن به مولفه هاي تاثير گذار قابل بررسي است كه بايد از جامعه ارتباطي بهره گرفت جامعه اي كه پارادايم  حاكم بر گفتمان آنرا دانش، اطلاعات شكل ميدهد و با فربه شدن اطلاعات روابط از سطحي متعالي تر برخوردار ميشود . پس براي رسيدن به جامعه مطلوب بايد جامعه آگاه و عقلاني شكل بگيرد. عقلانيت ارتباطي و يا بهتر فلسفه ارتباطي  در حوزه ارتباطات  هنوز جايگاه خود را بازنكرده است .

وقتي سير تاريخي  ارتباطات را دوره ميكنيم مقوله فلسفه ارتباطات  در ايران وجود ندارد و يا كمتر وجود دارد. همانطور كه ماركس معتقد است لازم ميدانم بتوانم با سير تاريخي و قياس نظرات فلاسفه و همچنين چگونگي استفاده اين فلسفه براي تغيير كنش هاي ارتباطي بتوانيم براي تاثير گذاشتن بر كنش هاي ارتباطي سود بجويم نه براي تفسير  بلكه با تكيه بر عقلانيت ارتباطي كه حظور آن  در جامعه آكادميك بسيار كم رنگ مي باشد.

با توجه به گسترش ارتباطات ديجيتالي و تغيير كنش هاي ارتباطي يكسويه به چند سويه كنش هاي رفتاري دستخوش تغيير مي گردد ، چرايي اين تغيير به ماهيت ارتباطات باز ميگردد قبل از بسط و توسعه ارتباطات ديجيتالي نوعي عقلانيت ابزاري كه كنشي يكسويه و منفعت طلبانه بود درفضاهاي ارتباطي حاكم بوده. با اين ذهنيت بررسي فلسفه ارتباطي عقلاني در چنين ساختاري حائز اهميت است.

3-1 اهداف پژوهش:

بررسی روند تغييرات سير جايگاه عقلانيت بویژه عقلانیت ارتباطی از نظر هر يك از نطریه پردازان مدرنيته

سیر تعيين جايگاه عقلانيت در حوزه عمومي نزد نطریه پردازان ارتباطات مدرنيته

سیر تعيين ديدگاه نظریه پردازان مدرنيته در رابطه با عقلانيت ارتباطي

بررسی تفاوتهاي نگرشي ميان نطریه پردازان مدرنيته درحوزه هاي مختلف ارتباطات پيرامون عقلانيت ارتباط.

4-1 سوالات پژوهش:

آيا روند تغييرات جايگاه عقلانيت ارتباطي در گسترش حوزه عمومي از نظر هر يك از فلاسفه متفاوت مي باشد.؟

آيا فلاسفه ارتباطي براي عقلانيت در حوزه عمومي جايگاهي قائل شده اند؟

در ديدگاه فلاسفه مدرنيته مسئله عقلانيت به چه شكل مطرح شده است.؟

تفاوت هاي اصلي ميان فلاسفه مدرنیه در حوزه هاي مختلف ارتباطي پيرامون عقلانيت ارتباط كدام ها هستند؟

5-1روش تحقیق :

در پژوهش حاضر، روش تحقیق ، در واقع در شباهتهای ساختاری در نظامهای مختلف فلسفی و بتبع آن مقوله ارتباطات در جوامع بشری است .

این روش هنگامی کاربرد دارد که استفاده از روشهای کمی با مشکلات منطقی جدی مواجه میگردد بکار می رود . این روش نسبت به منطقی بین دو پدیده اجتماعی یا دو مقوله ارتباطی اجتماعی را به اثبات می رساند.

در این پژوهش انواع نظریات آرمانی پیش از رنسانس ، رنسانس و مدرنیته در خصوص عقلانیت بویژه عقلانیت ارتباطی سنجیده می شود. البته در پژوهش حاضر به دلیل جاری بودن تحولات در بستری تاریخی و نیز پیونده این تحولات با جنبشهای اجتماعی و نقش متفکران در این جنبشها ، نظری به تحولات تاریخی در سده های گذشته و اخیر غرب نیز افکنده شده است .

علاوه بر وضعیت که استفاده از روشهای کمی با مشکلات منطقی قابل ملاحظه ای مواجه می شود ، حالت حدی نیز ، وجود دارد که بنابه تعریف استفاده از روشهای کمی در آن منتفی است این حالت هنگامی ایجاد می شود که پژوهشگر می خواهد پدیده منحصر به فردی را تحلیل کند.(بودون، 96:1373(

امروزه روش تحقیق شباهتهای ساختاری بعنوان یک روش اساسی در علوم اجتماعی قلمداد می گردد . اما این روش را در آثار قدیمی تر از آثار (وبر)نیز می توان ملاحظه کرد آثار کلاسیکی چون “انقلاب فرانسه و رژیمهای پیش از آن” که در اینگونه پژوهش هنگام تحلیل پدیده های اجتماعی پیچیده به دفعات از این روش کمک می گیرند که از دو مرحله تشکیل یافته است (همان : 104)

روش شناسی ماکس وبر آنچنان جذابیتی دارد که پاستر نیز کوشیده است از آن استفاده نماید اینها همه دلیل بر این واقعیت است که روش شناسی وبر همچنان بر اعتبار خود پابرجاست این اعتبار از آنجا سرچشمه می گیرد که تنها این روش در بررسی پدیده های اجتماعی پیچیده و منحصر به فرد موثر واقع می شود(بدون ،97:1373)

6-1 جامعه آماری:

منابع و کتابها ، مقالات و منابع اینترنتی جامعه آماری پژوهش حاضر محسوب می شوند که بطور مبسوط در انتهای پایان نامه فهرست شده است .

به دلیل ماهیت تحقیق که تنها مبانی نظری داشته است و هیچ گونه شاخص کمی را نسنجیده است ابزار اندازه گیری بکار نبرده است .

فصل دوم پیشینه تحقیق یونان باستان و رنسانس

نزاع ميان عقلانيت‌هاي گوناگون در يونان باستان

اگر بپذيريم که ريشه‌هاي تاريخي عالم و عقلانيت جديد را بايد در تاريخ متافيزيک يوناني جست‌وجو کرد، آنگاه مي‌توان گفت نخستين مقاومت‌ها در برابر خود همين عقلانيت متافيزيکي‌ -به منزله بستر اصلي ظهور عقلانيت مدرن‌- در خود يونان شکل گرفت. سقراط، در مقام بنيان‌گذار عقلانيت متافيزيکي‌، کشته شد و اين صرفاً يک حادثه ساده سياسي و اجتماعي نبود. با سقراط شکل خاصي از عقلانيت ظهور پيدا کرد و سنت تاريخي جديدي آغاز شد که با عقلانيت و نحوه تفکر يونانيان پيشين متفاوت بود و با سنت تاريخي پيش از خود درگير شد. در واقع با ظهور سقراط، آدمي نسبت ديگري با جهان پيدا مي‌کند که با نسبت پيشينيان کاملاً متفاوت است. به همين دليل نمايندگان محافظه‌کار جامعه سنتي و دين سنتي آتني، احساس خطر کردند. براي نمونه آريستوفانس در نمايشنامه «ابرها» سقراط را به سخره گرفت و نهايتاً نيز آنيتوس و ميليتوس، دو تن از سنت‌گرايان محافظه‌کار، با به دادگاه کشاندن سقراط، به جرم به انحراف کشيدن تفکر جوانان، زمينه صدور حکم مرگ سقراط را فراهم کردند. به هر حال، در جامعه يوناني آن روزگار، بخشي از جامعه احساس کردند با عقلانيتي که سقراط از آن سخن مي‌گويد، پايه باورهاي سنتي فرو مي‌ريزد. پس مقاومت از همان‌جا آغاز مي‌شود، هرچند اين مقاومت بي‌حاصل بود و عقلانيت متافيزيکي شروع به بسط تاريخي خود کرد..(عبدالکريمي،1391: 79)

[1] (Verständigung) « telos»

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122