پايان نامه بررسي جايگاه مؤلفه هاي فرهنگ ايثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهاي مؤثر نهادينه سازي آن در مدارس از نظر دبيران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جايگاه مؤلفه هاي فرهنگ ايثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهاي مؤثر نهادينه سازي آن در مدارس از نظر دبيران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 204 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي جايگاه مؤلفه هاي فرهنگ ايثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهاي مؤثر نهادينه سازي آن در مدارس از نظر دبيران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-3-1 نظری 9
1-3-2 کاربردی 9
1-4 اهداف پژوهش 10
1-4-1 اهداف کلی 10
1-4-2 اهداف جزئی 10
1-5 سؤال های پژوهش 10
1-6 تعريف های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش 11
1-6-1 تعريف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات 11
1-6-2 تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات 15
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت 17
2-1 مفهوم شناسی ایثار و شهادت 17
2-2 فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن 18
2-3 فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) 22
2-4 تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران 27
2-4-1 فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) 27
2-4-1-1 ایثار و شهادت، سعادت است 27
2-4-1-2 ایثار و شهادت به منزله عزت است 28
2-4-1-3 ایثار و شهادت، حیات جاودانی است 28
2-4-1-4 ایثار و شهادت، میراث اولیاء است 28
2-4-1-5 ایثار و شهادت، آزادي روح است 29
2-4-1-6 ایثار و شهادت، عامل پیروزي است 29
2-4-1-7 ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است 29
2-4-1-8  شهدا از نگاه امام خمینی (ره) 30
2-4-1-8-1 ناتوانی از درك مقام شهدا 30
2-4-1-8-2 شهدا در محضر خدا 30
2-4-1-8-3 شهدا مهمان خدا 31
2-4-2 فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) 32
2-4-2-1 مفهوم ایثار 32
2-4-2-2 مفهوم شهادت 33
2-4-2-3 مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت 34
2-4-2-4 آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت 35
2-4-2-4-1 تقرب الهی 35
2-4-2-4-2 تقویت تلاش دسته جمعی36
2-4-2-4-3 کسب رضای الهی 36
2-4-2-4-4 حفظ و تقویت نظام اسلامی 37
2-4-2-5 فرهنگ ایثار و شهادت و نقش تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری 38
2-4-2-5-1 خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز 38
2-4-2-5-2 شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان 38
2-4-2-6 نقش دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت 39
2-4-2-7 فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی 39
2-4-3 فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری 40
2-4-3-1 شهادت، نوعی هجرت به سوي خدا 40
2-4-3-2 مفهوم شناسی شهادت 41
2-4-3-3 جنبه هاي اجتماعی ایثار و شهادت 42
2-4-3-4 مقام شهید 43
2-4-3-5 منطق شهید 43
2-4-3-6 تربت شهید 44
2-5 کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت 45
2-5-1 ارزش آفرینی 45
2-5-2 حماسه سازی 45
2-5-3 کمال بخشی 47
2-5-4 بحران زدایی 48
2-5-5 موج آفرینی و بصیرت بخشی 50
2-5-6 عزت طلبی 51
2-5-7 انسانی بودن 52
2-5-8  دین محوری 53
2-5-9 اخلاص و ماندگاری 54
2-5-10 عدالت طلبی 56
2-5-11 گذشت و فداکاری 56
2-5-12 آزادی خواهی 57
2-5-13 تقوا و پرهیزکاری 58
2-5-14 مقاومت و سخت کوشی 59
2-5-15 زمان شناسی 59
2-5-16 جامعیت 60
2-6 جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران 62
2-7 نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی 63
2-8  الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت 67
2-9 روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان 74
2-9-1 ملموس سازی 75
2-9-2 تجربی سازی 75
2-9-3 آموزش از زبان همسالان 75
2-9-4 تصویرسازی 76
2-9-5 تطابق گفتار و کردار 76
2-9-6 آموزش گام به گام 76
2-9-7 خوشایندسازی 77
2-9-8  بهره گیری از مثال و مصداق 77
بخش دوم : آموزش متوسطه 78
2-10 جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت 78
2-11 اهمیت دوره متوسطه 80
2-12 ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه 81
2-13 ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه 83
2-14 جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف84
2-15 اصول تعیین اهداف85
2-16 هدف در آموزش و پرورش 86
2-17 اهداف مصوب دوره متوسطه 87
بخش سوم : پیشینه پژوهش 94
2-18 پیشینه در داخل کشور 94
2-19 پیشینه در خارج از ایران 109
2-20 جمع بندی 111
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 روش پژوهش 115
3-2 جامعه پژوهش 115
3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 116
3-4 ابزارهای گردآوری داده ها 117
3-5 روایی و پایایی 119
3-5-1 روایی چارچوب مفهومی 119
3-5-2 پایایی چارچوب مفهومی 119
3-5-3 روایی پرسشنامه 120
3-5-4 پایایی پرسشنامه 120
3-6 مراحل انجام پژوهش 121
3-6-1 تحلیل اسنادی 121
3-6-2 تحلیل محتوا 121
3-6-3 پیمایش121
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 122
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 بررسی سؤال اول پژوهش 125
4-2 بررسی سؤال دوم پژوهش 126
4-3 بررسی سؤال سوم پژوهش 132
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 نتایج بررسی سؤال های پژوهش 162
5-1-1 نتایج بررسی سؤال اول پژوهش 162
5-1-2 نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش 164
5-1-3 نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش 165
5-2 پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش 173
5-3 عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی 174
5-4 محدودیت های علمی پژوهش 175
فهرست منابع
الف) منابع فارسی 176
ب) منابع انگلیسی 187
پیوست
پیوست شماره 1 189
پیوست شماره 2 191

منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه

احمدی، فریبا. (1386). «آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران : دانشگاه مازندران، صص 42 ـ 13.

احمدی، مجید. (1387). «بررسی نقش دوره راهنمایی کشور در انتقال فرهنگ شهادت و ایثار و جهاد بر اساس تحلیل محتواي درسی فرهنگ اسلامی، فارسی و علوم اجتماعی». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 140- 89 .

اخوان مفرد، حمیدرضا. (1381). ایدئولوژی انقلاب ایران. تهران : پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

آرمند، محمد. (1387). « بررسي مفاهيم ايثار و شهادت در كتاب هاي درسي دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران : دانشگاه مازندران.

اسکات، ویلیام. (1391). تئوری حسابداری مالی. ترجمه علی پارسائیان، تهران : ترمه.

8 . آشوری، داریوش. (1389). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران : آگه.

اعظمیان بیدگلی، مولود. (1389). « ارتقاء فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان ». همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت، زنجان : دانشگاه زنجان.

آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو. (1383). فرهنگ علوم سیاسی. تهران : نشر چاپار.

امام جمعه زاده، سید جواد؛ افتخاری، حبیب الله. (1387). « فرهنگ شهادت عامل هویت بخش در عصر جهانی شدن». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 223-203.

باقری، خسرو. (1376). نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی. تهران : انتشارات مدرسه.

باقری دولت آبادی، علی. (1389). «ابزارها و چگونگی تأثیرگذاری جنگ نرم بر تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور. کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 56-40.

برزنونی، محمد علی. (1386). «دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت». خبرنامه آفتاب، شماره 418.

بکائی، حسین. (1381). کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 61.

بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه دکتر باقر ساروخانی، تهران : مؤسسه کیهان.

بهالگردی، بهاره؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ صحافیان، مهدی. (1387).«تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران : دانشگاه مازندران، صص 269 ـ 249.

بهمنی، فرانک. (1389). «تبیین راه کارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 64-57.

پناهی، محمدحسین. (1385). « ارزش های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی ». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 29، صص 90 ـ 59.

پورفلاح، اکبر. (1381). بررسي و مقايسه تأثيرپذيري جامعه از فرهنگ شهادت با نمود عيني دراقشار اجتماعي: مطالعه موردي مدارس متوسطه استان گيلان. گیلان : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

Al-Khabti, Ali S. (2005) Arab and Muslim Image in the Public Education Textbooks of Israel (Summary of Study), Educational Research, Ministry of Education, King – dom of Saudi Arabia, .

Berelson, B. (1982) Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Ill., the Free Press.

Borofsky، Robert. (1998). Cultural Possibilities in UNESCO world culture report، pp. 64-75.

Eisner, G.W.E. (1994). The educational imagination. U.S.A. McMillan College Publishing Company.

Klein. M.F (1981) A Conceptual Framework for Curriculum Decision Making.In the Politics of Curriculum Decision Making M.F. Klein(ED).

Short, E, C, (2002) Curriculum Development and Organization. Encyclopedia of Educational Research.

Wenzeler, B. M. (2003). The Presentation of the Holocaust in German and English School history textbooks- A comparative study, Edge Hill College of Higher Education, Ormskirk, England.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم انجام شده است. پژوهش توصيفي حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحليل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر قم در سال تحصیلی 94 ـ 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحليل محتواي محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss  فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترين نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی – آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بين نظرات پاسخ گويان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح  05/0 < p وجود داشته است.

کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی.

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

هر جامعه اي داراي مجموعه اي از ارزش ها[1] است که نقشی تحکیم بخش در آن ایفا می کنند. این ارزش ها از مهم ترین اجزاي یک فرهنگ[2] به شمار می آیند، چرا که از باورهاي[3] یک ملت سرچشمه می گیرند و در عرصه هاي گوناگون تأثیر می گذارند. افراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را بر اساس ارزش هایی که پذیرفته اند و به آن ها پای بند هستند، سامان می دهند. در این میان ارزش هاي اخلاقی و دینی به لحاظ تأثیر ژرفی که در روح و روان آدمیان بر جاي می گذارند و در سلوک فردي و اجتماعی آن ها بیشتر جلوه گر می شوند، از جایگاه برجسته اي برخوردارند (جان فشان، حسینی، 1389: 106).

ارزش ها، عقاید عمیقاً ریشه داري هستند که به وسیله مکانیزم جامعه پذیري[4] از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. جامعه پذیري، مکانیزم مهمی است که ارزش هاي حاکم بر جامعه را در انسان ها نهادینه می کند. درونی کردن[5] یا نهادینه سازي[6] در فرآیند[7] جامعه پذیري از طریق نهادهاي مختلف اجتماعی صورت می پذیرد که یکی از آن ها آموزش و پرورش می باشد. در این فرآیند، افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار، از سر میل و رغبت ارزش هاي اجتماعی را پذیرفته و با آن هم نوایی می کنند (رستمی، عرفانی، 1389: 168).

یکی از ارزش هاي اساسی جوامع اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت است[8]. فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان یکی از غنی ترین گنجینه هاي فرهنگ اسلامی، می تواند موتور محرکه پیشرفت دنیوي، اخلاقی، اخروي و … جامعه و همچنین پشتوانه عظیم حفظ و حراست از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (چراغی، اسلام پناه، 1389: 102).

از سوی دیگر، با توجه به این که مهم ترین سرمایه هر ملت، جوانان آن کشور هستند و طرز فکر، نگرش، رفتار و روحیه نوجوانان و جوانان هر مرز و بوم تعیین کننده خط مشی آتی کشور خواهد بود، نوجوان و جوان اگر پایه هاي فکري مستحکم و صحیحی داشته باشد، در آینده تبدیل به فردی مفید خواهد شد و بالعکس اگر از پایه هاي سست فکري و عقاید و فرهنگ غلط پیروي کند، به فردی متزلزل، بی هویت و سربار جامعه مبدل خواهد شد. در دنیاي معاصر که دشمنان با تهاجم فرهنگی و در عرصه جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندي جوانان را از باورهاي ارزشی خود دور سازند، آنان را بی هویت کنند و پیرو فرهنگ غرب نمایند، تربیت فرزندان در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می تواند ضامن رشد و تعالی اخلاقی و معنوي آنان و بهترین و قوي ترین مکانیزم در این راستا باشد. بنابراین انتقال این ارزش ها به نسل جدید از اهمیت بسزایی برخوردار است و نخستین راه در انتقال و نهادینه سازی این فرهنگ، تعلیم و تربیت می باشد (سعیدمنش، الهی، 1389: 186).

فرهنگ ایثار و شهادت با اثرگذاری بر فضای فکری و ذهنی جوانان، باعث می شود دو نسل قدیم و جدید درک مشترکی از جامعه و نیز فلسفه زندگی پیدا نمایند. همچنین این فرهنگ متعالی باید بازتولید[9] شود، در غیر این صورت محدود شده و کاربرد آن در عصر حاضر و آینده کمتر خواهد شد. اما اگر در این بازتولید، فرهنگ سازی مطلوبی صورت گیرد و بستر مناسبی برای نهادینه سازی آن فراهم شود، از طرفی فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل امروز منتقل کرده ایم و مناسبات نسلی را برقرار نموده ایم و از طرفی دیگر، فرهنگ نوینی از ارزش های ایثار و شهادت را تضمین نموده ایم. از این رو نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، بایستی شکوفایی و پرورش این عناصر بنیادین را سرلوحه اهداف و برنامه های خود قرار دهد (شاهین، چشمه سهرابی، 1387: 423).

با عنایت به موارد فوق، از جمله اهدافی که می توان برای آموزش و پرورش برشمرد، رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان بر پایه تعالیم اسلام است. مدرسه وظیفه آماده کردن نسل جدید را برای جامعه امروز برعهده دارد. امروزه بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر نموده است. نوجوانان و جوانان برای مقابله با فشارهای موقعیت های مختلف به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی ها تجهیز نماید، لذا می توان با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت، فرصت هایی را برای رشد اخلاقی دانش آموزان فراهم نمود تا نوجوانان و جوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن، حساب کردن و … مفاهیم این فرهنگ را فرا بگیرند و در خود نهادینه سازند تا با بهره گیری از آن در زندگی خود، توان ایستادگی و مقابله با مسائل را دارا باشند (جمشیدیان و همکاران، 1387: 294).

معمولاً با دو رویکرد[10] می توان به طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزشی پرداخت. نگاه اول آن است که هدف نظام آموزشی، آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم، ابعاد و مصادیق مقوله مذکور است. به بیان دیگر شناخت فرهنگ ایثار و شهادت موضوعیت دارد. در نگاه دوم، هدف از طرح این مقوله در نظام آموزشی، نایل ساختن دانش آموزان به مجموعه اي از فضائل اخلاقی و نهادینه سازی این فرهنگ در مدارس و دانش آموزان است. با پذیرش نگاه دوم، طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه ابزاري است که می تواند به تحقق اهداف نظام آموزشی یاري رساند (هاونگی، 1389: 398 – 397).

1-2. بیان مسئله

فرهنگ، اساس و بنیاد پیشرفت و تعالی انسان ها و نشان دهنده اصالت یک ملت است. در تمام جوامع بشري، ارزش هايي وجود دارد كه بنيان اصلي فرهنگ آن جامعه را شكل مي دهند. اهميت و جايگاه اين ارزش ها به گونه اي است كه هر ملتي، هويت و حيات اجتماعي و سياسي خود را در پاي بندي و احترام به آن ها و انتقال كامل آن به نسل هاي آينده مي داند. فرهنگ ايثار و شهادت يكي از این ارزش هاست که در تمام جوامع داراي ارزش و جايگاه ويژه اي است و به عنوان یک فرهنگ رشد یافته و مترقی، جزء برترین مفاهیم الهی و در نتیجه والاترین و بهترین ارزش هایی است که یک فرد متعهد و پای بند به ملاک های انسانی و اخلاقی می تواند به آن مقام دست یابد (رجبعلی، 1385: 49).

دين مبين اسلام به عنوان كامل ترين و جامع ترين دين الهي به گونه اي نازل شده است كه قابليت و استعداد ايجاد و شكوفايي عميق ترين فرهنگ ها را در همه اعصار و زمان ها دارد. در اين ميان، فرهنگ ايثار و شهادت ارتباطي تنگاتنگ با آموزه هاي دين دارد و در حقيقت، بايد اذعان نمود كه اگر اين فرهنگ آرماني و بلند نبود، هيچ گونه حركتي براي شكل گيري نظام اسلامي و تداوم آن، به وجود نمي آمد. فرهنگ ايثار و شهادت دو ثمره ارزشمند و متعالي مكتب الهي و يك الگوي عملي و كاربردي كامل براي تكامل همه انسان هاست و هر فرد و جامعه اي داراي آن باشد، هيچ گاه طعم شكست و ذلت را نخواهد چشيد و سعادت و پيروزي را قرين خويش ساخته است (فهیمی، 1387: 539).

لازمه برخوداري جوامع و تحقق بخشیدن و گسترش دادن اين دو مقوله ي با ارزش و معنوی، جز از طريق تعليم و تربيت خواه رسمي يا غيررسمي ممكن نيست. از آن جا که آموزش و پرورش مهم ترين نهاد رسمى جامعه است كه در كنار خانواده، عهده دار تعليم و تربيت كوكان و نوجوانان از سطوح پيش دبستانى تا پايان دوره ى آموزش متوسطه است، همگان انتظار دارند كه نهادها و مؤسسات آموزشي در تعميق آرمان هاي بزرگ بشري و برآوردن نيازهاي گوناگون كه برخاسته از وضعيت هاي پيچيده زندگي است، نقش مؤثرتري ايفا نمايند (عشقی مطلق، 1380: 68).

از آن جا که مقوله‌ ایثار و شهادت نیز جزء ارزش ‌های بنیادین جامعه‌ اسلامی ایران است و انتقال چنین ارزش ‌هایی همواره جزء سیاست ‌های کلان فرهنگی کشور بوده است، بدین ترتیب از نظام آموزشی کشور به ‌عنوان بزرگ ترین نهادی که وظیفه انتقال فرهنگ و ارزش‌ها را بر عهده دارد، انتظار می‌رود ضمن پیروی از سیاست ‌های فرهنگی کشور، پیشرو در این حرکت فرهنگی نیز باشد. بنابراین چنانچه جامعه ‌ای حاکمیت جو ایثار و شهادت بر فضای فرهنگی کشور را مهم می‌داند باید نظام آموزشی خود را به ‌گونه ‌ای سازماندهی کند که خروجی هزینه ‌ها و تلاش ‌های انجام شده در آن، جوانان خود ساخته و با هویتی باشند که به خوبی فرهنگ ایثار و شهادت را شناخته و به نیکی آماده کوشش و فداکاری در راه آن بوده و تا پای جان از آن دفاع نمایند (بهالگردی، سعیدی رضوانی، صحافیان، 1387: 250).

لذا با توجه به این که مدرسه آیینه ارزش هاي حاکم بر جامعه و به تعبیري منعکس کننده ساختار ارزش هاي آن است، باید مفاهیم و ارزش های فرهنگی جامعه خویش را به دانش آموزان انتقال دهد، تا آنان بیش از پیش با ارزش ها و فرهنگ جامعه خویش آشنا شوند و نسبت به حفظ آن ها پایبند باشند. در این میان، جایگاه و نقش معلمان به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با دانش آموزان شاخص تر از بقیه است. آن ها با رفتار و گفتار خود و نوع آموزشی که در کلاس ارائه می دهند، می توانند تحولات عظیم و شگرفی را در وجود دانش آموزان ایجاد کرده و الگوی مناسبی براي آن ها در زمینه شکل گیری ارزش ها باشند (کمالی کارسالاری، 1386: 53).

این ضرورت مخصوصاً در دوره متوسطه با توجه به خصوصیات دانش‌آموزان این دوره، بیشتر احساس می‌شود؛ زيرا که در این دوره معمولاً افراد، شيفته ارزش ‌هاي فرهنگي هستند. معمولاً جوانان در اين دوره نوع ‌دوستي، فداكاري، حمايت از ديگران و خدمت به همنوع را مورد توجه قرار مي‌دهند و براي فضائل اخلاقي بزرگواري، ايثار، اخلاص، شجاعت و قهرماني ديني بسيار اهميت قائل مي‌شوند. بنابراین نظام آموزشی کشور باید به شکل گیری فرهنگ ایثار و شهادت خصوصاً در برنامه درسی[11] و آموزشی این دوره توجه خاصی داشته و در راستای گسترش فرهنگ مذکور که جزء ارزش‌های والای جامعه اسلامی ایران است، تلاش گسترده‌ای داشته باشد (صالحی، اکبرپور، 1386: 251).

مطالعه برخی پژوهش ها در راستای موضوع پژوهش فوق شامل؛ شهرکی پور (1392) ” بررسی محتوای کتب درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت “، مرزوقی، فولادچنگ (1390) ” ارزيابى برنامه درسى دوره ى ابتدايى (اهداف و محتوا) از منظر فرهنگ ايثار و شهادت”، بهمنی (1389) ” تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه “، هاونگی (1389) ” بررسی میزان برخورداری کتاب های درسی دوره راهنمایی تحصیلی از مؤلفه ها و مفاهیم مربوط به فرهنگ شهادت”، سبحانی نژاد، یوزباشی (1387) ” بررسي ميزان توجه به مفاهيم فرهنگ ايثار و شهادت در محتواي كتاب هاي درسي فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني دوره راهنمايي كشور “، سبحانی نژاد (1387) ” تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین کودکان “، آرمند (1387) ” بررسي مفاهيم ايثار و شهادت در كتاب هاي درسي دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه “، بهالگردی، سعیدی رضوانی، صحافیان (1387) ” تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت”، محمد رضایی نوده (1386) ” شناسایی عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی : استان گلستان) “، ربیع نتاج (1386) ” آسیب ها و عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام”، احمدی (1386) ” آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت”، حسینی (1386) ” مفهوم پردازی آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت “، عابدی (1385) ” بررسي تأثير انتظار بر فرهنگ ايثار و شهادت بين جوانان “، عرب زوزنی و سعیدی رضوانی (1385) ” فرهنگ شهادت در کتا‌ب‌هاي درسی دورة راهنمایی تحصیلی”، رعنایی پور (1385) “پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه آموزش و پرورش “، فلاح صفوی، محرمخانی (1385) ” بررسي عوامل و موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه از منظر شهروندان قزويني “، سلیمانی (1383) ” مقايسه ديدگاه جوانان آشنا با فرهنگ ايثار و شهادت با بقيه جوانان نسبت به توانائي هاي خود”، بیانگر آن است که تاکنون پژوهشی جامع در ارتباط با بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و همچنین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران صورت نپذیرفته است و از آن جا که در نظام آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ايران، يكى از اهداف مهم، انتقال ارزش ها و فرهنگ اصيل اسلامى، ملى و تاريخى به دانش آموزان است، انتظار مى رود كه ارزش هاى مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت از جايگاه مهمى در اهداف مصوب دوره متوسطه و همچنین در مدارس این دوره برخوردار باشد.

بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که با عنایت به مبانی نظری و سوابق پژوهشی به ” بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم ” بپردازد.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3-1. نظری

انجام پژوهش حاضر بر گسترش دامنه دانش نظری در حوزه پژوهشی فوق کمک خواهد کرد.

پژوهش حاضر منجر به دستیابی مباحث جدید در این عرصه خواهد شد.

1-3-2. کاربردی

برنامه ریزان آموزش و پرورش متوسطه با اطلاع از نتایج پژوهش حاضر خواهند توانست زمینه بهبود و تقویت برنامه ها را در راستای شکل گیری، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت، متناسب با شرایط خاص دانش آموزان این دوره فراهم سازند.

[1]. Values

[2]. Culture

[3]. Beliefs

[4]. Socialization

[5]. Internalize

[6]. Institutionalizing

[7]. Process

[8]. Sacrifice & Martyrdom Culture

[9]. Reproduction

[10]. Approach

[11]. Curriculum

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122