پايان نامه بررسي جايگاه و نقش اصل اعتدال در تربيت اسلامي از منظر قرآن و روايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جايگاه و نقش اصل اعتدال در تربيت اسلامي از منظر قرآن و روايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جايگاه و نقش اصل اعتدال در تربيت اسلامي از منظر قرآن و روايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش 1
مقدمه.2
بیان مسئله3
اهميت و ضرورت پژوهش 7
اهداف پژوهش : 7
سوالات پژوهش: 8
تعريف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش : 8
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 11
الف ) مبانی نظری : 12
ب ) پیشینه پژوهش : 44
ج ) جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش : 48
فصل سوم روش شناسی پژوهش 52
روش پژوهش.53
جامعه متنی : 54
نمونه پژوهش: 54
ابزارهاي پژوهش: 54
شيوه انجام پژوهش: 54
فصل چهارم یافته‌های پژوهش 56
مقدمه: 57
سوال اول: مفهوم اعتدال با توجه به واژه‌های مشابه، از منظر قرآن چیست؟ 57
سوال دوم : نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اخلاقی از منظر قرآن و روایات چیست؟ 68
سوال سوم: نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اجتماعی از منظر قرآن و روایات چیست؟.72
سوال چهارم:نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت سیاسی از منظر قرآن و روایات چیست؟ 83
سوال پنجم:نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اقتصادی از منظر قرآن و روایات چه می‌باشد؟ 92
فصل پنجم 103
5-1) خلاصه سوال اول: 104
5-2) خلاصه سوال دوم: 104
5-3) خلاصه سوال سوم: 105
5-4) خلاصه سوال چهارم: 105
5-5) خلاصه سوال پنجم: 106
5-6) بحث و نتیجه‌گیری: 107
5-7) پیشنهادات: 112
5-8) محدودیت‌های پژوهش: 114
فهرست منابع..115

فهرست منابع:

قرآن کریم.

ابراهیم­زاده، عیسی (1384 ). فلسفه تربیت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

ابن مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب (1371 ). تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، نشر بیدار.

ابو جعفری، مهدی و همکاران (1388 ). آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

احمدی، احمد (1373 ). اصول و روش­های تربیت در اسلام، اصفهان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

اخوان‌الصفا (1405 ). رسائل، قم، مرکز نشر (مکتب الاعلام اسلامی).

اخوت، احمدرضا (1391 ). رشد شناسی، قم، نشر کتاب فردا.

ادیب، مریم (1390 ). تربیت دینی کودک و نوجوان، چاپ چهارم، تهران، موسسه­ی فرهنگی منادی تربیت.

ارسطو (1374). اخلاق نیکوماخوس، ترجمه­ی محمدحسن لطفی، تهران، نشر طرح نو.

اسلامی، احمد (1379 ). اصول اساسی در پرورش اخلاقی با تاکید بر دیدگاه امام علی (علیه­السلام)، مجموع مقالات همایش تربیت در سیره و کلام امام علی علیه­السلام، کتاب چهارم، تهران، مرکز مطالعات تربیت اسلامی.

اعرافی، علی­رضا و همکاران (1383 ). تربیت از دیدگاه اسلام، تهران، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

امینی، ابراهیم (1372 ). اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

ایمانی، محسن (1391 ). تربیت اقتصادی؛ در راستای تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نشریه پیوند، شماره 391-390، صص 16-15.

باقری، خسرو (1379 ). امکان، معنا و سازواری در اخلاق و تربیت اسلامی، کتاب اول، تهران مرکز مطالعات و تربیت اسلامی.

باقری، خسرو (1384 ). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، جلد دوم، تهران، انتشارات مدرسه.

باقری، خسرو (1388). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، جلد اول، تهران، انتشارات مدرسه.

بناری، علی همت (1379). بررسی اولویت‌های اخلاقی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) در نهج‌البلاغه، مجموعه مقالات همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (علیه السلام)، کتاب چهارم، تهران، مرکز مطالعات تربیت اسلامی.

بهشتی، محمد و همکاران (1388 ). آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد چهارم، تهران، انتشارات سمت.

بیگم، نصرت (1361 ). مخزن القرآن فی تفسیر القرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان.

پاینده، ابوالقاسم (1363 ). نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، تهران، نشر دنیای دانش.

تابع الحجه، جاسم (1378 ). تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه چمران اهواز.

تردست، علی (1391 ) اصول و روش‌های تربیت در ادعیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410 ). غررالحکم و درر الکلم، قم، دارالکتاب اسلامی.

جداری عالی، محمد (1388 ). اخلاق مصرف از دیدگاه اسلام، رساله دکترا، دانشکده الهیات، دانشگاه باقرالعلوم.

حاجی ده آبادی، محمد علی و همکاران (1377 ). تربیت اسلامی (مجموعه مقالات ویژه تربیت اخلاقی)، تهران، انتشارات تربیت اسلامی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1367 ). وسائل الشیعه، جلد بیستم، چاپ ششم، تهران، نشر اسلامیه.

حدادیان، مهین (1390 ). بررسی و نقد نظریه اعتدال از دیدگاه علامه مهدی نراقی، دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه قم.

حسنی، محمد، ( 1379 ). درآمدی بر مبانی و اصول و روش‌های تربیت سیای از دیدگاه امام علی (علیه السلام)، مجموعه مقالات همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (علیه السلام)، کتاب چهارم، تهران، مرکز مطالعات تربیت اسلامی.

حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی (1377 )الحیاة، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

خسروی حسینی (1375). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، قم، نشر مرتضوی.

خلاقی، علی اصغر (1378 ). الگوی نظری تربیت حرفه­ای و اقتصادی، پژوهش انجام شده در راستای تدوین سند ملی تحول آموزش و پرورش.

خیرخواه مقدم، فاطمه (1379 ). تبیین اعتدال و مصادیق آن در قرآن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

دلشاد تهرانی، مصطفی ( 1377 ). سیری در تربیت اسلامی، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر.

دلشاد تهرانی، مصطفی (1378) ماه مهرپرور : تربیت در نهج‌البلاغه، تهران : انتشارات دریا.

دلشاد تهرانی، مصطفی (1385 ). منظر ماه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دورانت، ویل (1374). تاریخ فلسفه، ترجمه­ی عباس زریاب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

دوست محمدی، هادی ( 1363 ) آیین اعتدال، فصلنامه درس‌هایی از مکتب اسلام، سال 24، شماره 4، صص 44-40

دی بور (1374 ). تاریخ فلسفه در اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1390 ). مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه­ی حسین خداپرست، قم، نوید اسلام.

رفیعی، بهروز (1390 ). آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد سوم، تهران، انتشارات سمت.

سجادی، مهدی (1379 ). ابعاد و قلمرو اهداف تربیتی با تاکید بر آموزه‌های انسان شناختی امام علی (علیه السلام)، مجموعه مقالات همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (علیه السلام)، کتاب چهارم، تهران مرکز مطالعات تربیت اسلامی.

شریفانی، محمد (1389 ). مقایسه تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در اسلام با اگزیستانسیالیسم، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال ششم شماره 23 صص 64-39

شریف الرضی، محمد بن حسین (1379 ). نهج‌البلاغه، ترجمه­ی محمد دشتی، قم، موسسه­ی فرهنگی هنری بخشایش.

شریعت مداری، علی (1380 ). تعلیم و تربیت اسلامی، تهران انتشارات امیر کبیر.

شکریان، مریم ( 1388 ). نقش تربیتی اعتدال در قرآن و نهج‌البلاغه، فصلنامه کوثر، شماره 32، صص 65-55 .

شکوهی، غلام حسین ( 1385 ). مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد : شرکت به نشر.

صادق زاده قمصری، علی­رضا (1387 ). تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ج. ا. ا، تحقیق انجام شده در راستای تدوین سند ملی تحول آموزش و پرورش.

طباطبایی، محمد حسین (1374 ). تفسیر المیزان، ترجمه­ی محمد باقر موسو ی همدانی، قم، انتشارات موسسه­ی نشر اسلامی.

طریحی، فخرالدین بن محمد (1375 ). مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی.

طوسی، خواجه نصیر الدین (1373). اخلاق ناصری، تصحیح علی­رضا حیدری و مجتبی مینویی، تهران، انتشارات خوارزمی.

ظرافت، رسول (1390 ). بررسی جایگاه اعتدال در قرآن و روایات، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه قم.

ظهیرالدین، علی­رضا (1380 ). اصول تربیت در نهج‌البلاغه، از مجموعه مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، جلد اول، تهران، نشر معارف.

عسگریان، مصطفی (1385 ). جامعه­شناسی آموزش و پرورش. تهران، انتشارات توس.

علم الهدی، جمیله (1389 ). نظریه اسلامی تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه­السلام.

علیین، حمید (1385 ). تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی علیه­السلام، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

فارابی، ابو نصر (1371 ). السیاسة المدینة، ترجمه­ی سید جعفر سجادی، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فاضلی، (1390 ). بررسی تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی (اصول و روش­ها)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

فتحی واجارگاه، کوروش (1382 ). تربیت شهروندی، تهران، انتشارات فاخر.

فرجی، مجتبی (1370 ). زندگی در آیینه اعتدال، قم، نشر بوستان کتاب.

فرمهینی فراهانی، محسن (1390 ). تربیت در نهج‌البلاغه، تهران، آییژ.

فرهادیان، رضا (1373 ). اصول و مبانی تعلیم و تربیت در قرآن، چاپ دوم، قم، موسسه­ی فرهنگی تربیتی توحید.

فقیهی، علی نقی (1373 ). آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.

قائمی، علی (1378 ). زمینه تربیت، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیری.

قربان زاده، (1390 ). تبیین نسبت بین شناخت و عمل اخلاقی و دلالت های آن برای تربیت اخلاقی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

قرائتی، محسن (1383 ). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

قرشی، علی اکبر ( 1371 ) قاموس قرآن، تهران : دارالمکتب الاسلامیه.

کلینی، محمد بن یعقوب (1413 ). اصول کافی، چاپ دوم، تهران، دارالکتاب اسلامیه.

مجلسی، محمد باقر (1403 ). بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العرب.

محمد بن مکرم، ابن منظور (1414 ). لسان العرب، جلد دوم، بیروت، دار صادر.

محمدی، حیدر (1380 ). قدرت سیاسی از دیدگاه امام علیه‌السلام، قم، انتشارات معارف.

مرادی خلج، محمد (1382). نمودهای جامعه مدنی در سیره اسلامی، مجموعه مقالات همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، تهران، دفتر معارف اسلامی.

مرزوقی، رحمت الله (1379 ). بررسی رابطه حکومت و تربیت از دیدگاه امام علی علیه­السلام، مجموعه مقالات همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (علیه السلام)، کتاب چهارم، تهران، مرکز مطالعات تربیت اسلامی.

مصاحب، غلام حسین (1379 ). دایره المعارف اسلامی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

مصطفوی، حسن ( 1360 ) التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مصباح یزدی، محمد تقی (1380 ). بحث­هایی درباره علوم تربیتی، جزوه سوم.

مطهری، مرتضی (1374 ). تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا.

مکارم شیرازی، ناصر (1374 ). تفسیر نمونه، تهران، انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.

نقیب زاده، عبدالحسین، ( 1385 ). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، انتشارات طهوری.

واعظی، احمد (1383 ). جامعه دینی، جامعه مدنی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

هادوی نیا، علی اصغر ( 1388 ) عدل الهی، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی – اقتصادی از منظر قرآن کریم، فصلنامه قبسات، شماره 52، صص 231-197

هوشیار، محمد باقر (1380 ). اصول آموزش و پرورش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش تحلیل جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر آیات و روایات می­باشد. در راستای هدف پژوهش و به علت گستردگی مقوله تربیت با انتخاب چهار ساحت از مجموع ساحت­های تربیت، پنج سوال طراحی گردیده است. این سوالات شامل دو محور کلی، تبیین مفهوم اعتدال با توجه به واژه­های مشابه چیست؟ و نقش و مصادیق اصل اعتدال در تربیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی کدام است؟، می­باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی –اسنادی است که با تحلیل و بررسی اسناد، یافته­هایی را از متون مرتبط با موضوع استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. از مهم‌ترین یافته­های پژوهش در سوال اول می­توان به اعتدال تکوینی و تشریعی، تبیین و تاکید بر جنبه­ی عینی و عملیاتی اعتدال، میانه­روی مبتنی بر شرایط و خصوصیات در مکتب اسلام و نظام تربیتی آن اشاره کرد. در سوال دوم اعتدال در تربیت اخلاقی در دو محور کلی اعتدال قوا و صفات اخلاقی تبیین گردیده است. یافته­های مهم سوال سوم شامل؛ تبیین اعتدال در تربیت اجتماعی در دو سطح رعایت اعتدال در تعاملات اجتماعی و ایجاد تعادل بین تمایلات و ارزش­های فردی و جمعی، می­شود. در سوال چهارم به این نتیجه رسیدیم که اعتدال در تربیت سیاسی به معنای انجام تعهدات و وظایف شهروندی و حکومتی بدون افراط و تفریط، می­باشد. در سوال پنجم رعایت اعتدال در تدبیر معاش و تلاش­های اقتصادی، مهم­ترین محورهای اعتدال در تربیت اقتصادی هستند. در مجموع می­توان گفت در نظام تربیتی اسلام مجموع امکانات و قوانین لازم برای رسیدن به اعتدال وجود دارد و تنها باید با یک برنامه­ریزی متناسب با شرایط و نیاز مربیان و متربیان ان را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.

کلید واژه­ها : اعتدال، تربیت اسلامی، عدل، قسط، سوی، قصد، وسط.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

«مفهوم تربیت تنها و تنها در انسان و به سبب قابلیت عقلی و توانایی شناخت و گزینش او شایستگی کاربرد دارد. واژه­ی تربیت را نه به معنای عادت دادن و نه صرف آموختن و نصیحت کردن و افزودن، بلکه در معنایی مرتبط با واژه­هایی چون رشد، هدایت، تادیب و تزکیه به کار می­بریم که به مفهوم زمینه­سازی و مهیا کردن شرایط برای سلامت و نشاط و بلوغ همه­ی قوای انسانی است. رسیدن به این بلوغ هم در مسیر افزودن و هم کاستن است؛ تا در مسیر کمال مطلوب خداوند، با دست­یابی به تعقل، خود مدیریتی، خود کنترلی و خود شکوفایی بتواند، رسم بندگی را به جای آورد و ایمان و عمل صالح را با علم، مراقبت و توجه، به یقین و احسن عمل برساند.» (ادیب، 1390: 13 )توجه به تربیت توجه به حیاتی­ترین مقوله انسانی است؛ زیرا همه­ی سامان­ها و نابسامانی­ها و… به نوع تربیت باز می­گردد. تربیت دارای چند خصوصیت اصلی است که از جمله آن‌ها مبتنی بودن تربیت بر اصول است. اصول در تربیت گزاره­های تجویزی هستند که از معرفت به حقیقت و ابعاد وجودی انسان ناشی می­شود؛ به بیان دیگر اصول عبارت است از بایدهای ناشی از هست­های ساختاری انسان که راهنمای ما در تدابیر تربیتی هستند. (فرهادیان، 1372) از جمله این اصول در تربیت اسلامی، اصل اعتدال است. این اصل در یک معنای کلی پرورش همه­جانبه و متوازن تمام جنبه­های وجود آدمی و اتخاذ تدابیر تربیتی بدون یک‌جانبه نگری و افراط و تفریط است. «با نگاهی گذار به متون دینی متوجه می­شویم تاکید ویژه­ای بر رعایت این اصل در همه­ی شئون زندگی شده است. این ارزش و مقام تا به حدی است که رعایت آن، موفقیت انسان­ها را در زندگی دنیوی و اخروی تضمین می­کند. اگر انسان در اخلاق و رفتار و کردار خود معتدل شد و از آنچه مخالف این روش بود پرهیز کرد، نفس او با نفوس فلکیه شریک و از آن‌ها کسب فیض خواهد کرد و به این وسیله به درجات عالی خواهد رسید.» (فرجی، 1380: 17 )

 بیان مسئله :

«انسان در زمره موجوداتی است که کمالشان در فطرت از وجود متاخر افتاده است؛ به همین دلیل در دوره رشد خود یعنی فاصله زمانی بین وجود تا کمالش به کمک دیگران نیازمند است و تربیت برای او ضرورت دارد.» (شکوهی، ۱۳۸۵ : ۳۳ ) «توجه به تربیت توجه به حیاتی‌ترین مقوله انسانی است زیرا همه‌ی سعادت‌ها و شقاوت‌ها به نوع تربیت باز می‌گردد. بنابراین روی کردن به تربیت صحیح تنها راه برای حرکت انسان به سوی کمال مطلق است. » (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۵ : ۳۷)

فرايند تربيت، از واقعیت‌های پيچيده، وسیع و تأثيرگذاري است كه از دیر باز در همه جوامع بشري و از منظرهاي گوناگون موضوع تدبر بوده است. در مورد چرایی، چیستی و چگونگی این فرایند نظرات بسیاری ارائه شده است. (سجادی ۱۳۷۹ ) اما با دقت در این نظرات متنوع می‌توان گفت در نگاه غالب اندیشمندان حوزه تربیت تنها، تربیت جامع با توجه به تمام جنبه‌های وجودی انسان است که منجر به کشف، پرورش و ظهور و بروز کامل استعدادهای انسان گشته و او را به کمال نهایی می‌رساند به عبارت دیگر یکی از نکات مهم در فرایند تربیت توجه به اعتدال و توازن است.

يكي از مشخصات بارز انديشِه و عمل اسلامي اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط در همه­ی امور و شئون فردي و اجتماعي است. بنابراين، در ذيل تعريف تربيت، توجه به رشد هماهنگ و متوازن همه­ی جنبه‌های وجود آدمي و تنظیم متعادل عواطف و تمایلات او متناسب با نقش آن‌ها در تكوين و تعالي هويت و افراط و تفريط نداشتن در توجه به برخي از جنبه‌های وجودي متربی باید مورد ملاحظه قرار گیرد. (صادق زاده، 1387) «برای رسیدن به اهداف تربیت، بهترین و کوتاه‌ترین راه مسیر اعتدال در تربیت است. فقدان ساختار تربیتی معتدل و شاکله میانه­روی در آدمی، پیوسته انسان را به افراط و تفریط می‌کشاند. آنچه بستر تربیت فطری و اتصاف به کمالات انسانی را برای آدمی مهیا می‌کند دست یابی به شاکله اعتدال است که با برنامه­ریزی همه جانبه تربیتی سامان می‌یابد. » (دلشاد تهرانی، 1377: 48 )

«واژه اعتدال از عدل گرفته شده و عدل در لغت به معنای میانه­روی است و مفهوم مساوات نیز از آن فهمیده می‌شود.» (قرشی، 1371، ج 4 : 301 ) «و همچنین اعتدال به معنای میانه­روی و راست و استوار شدن است. » (مصطفوی، 1360، ج 8 : 53 )

برخی واژگان با واژه اعتدال تقارب و یا تفاوت معنایی دارند. واژه «قصد» از واژگانی است که با اعتدال ارتباط معنایی دارد. اين كلمه و مشتقات آن در قرآن به معنی «راست و متوسّط و معتدل، خلاف افراط و تفریط به کار رفته است.» (محمد بن مکرم، 1414، ج 2 : 354 ) «مقتصد كسى است كه راه راست رود و در كارش مستقيم باشد.» (قرشی، 1371، ج 6: 79 )

«واژه دیگر قِسْط است. قسط در لغت به معنای عدالت و رعایت حق هر چیز در جای خود است؛ و در این معنی بیشتر بر اجرای عدالت در خارج دلالت دارد.» (مصطفوی، 1360، ج 9 : 257 )وسط از دیگر واژگان مرتبط با اعتدال است این لغت به معنای «در میان واقع شدن است و یا هر چیزی که دو طرف مساوی برای آن لحاظ گردد.» (راغب اصفهانی، 1390 : 838 )

از سوی دیگر واژه «تبذیر» با اعتدال تقابل معنایی دارد. «تبذیر در لغت تفریق و پراکنده کردن است و هنگامی که در مورد مال استفاده ­گردد منظور فردی است که مال خود را ضایع می­کند.» (مصطفوی، 1360، ج 1 : 237 ).

همچنین واژگان افراط و تفریط از دیگر واژگان دارای تقابل معنایی با واژه اعتدال است. «افراط تجاوز از حد است از طرف زیادت و تفریط به معنای تباه ساختن و کوتاهی کردن است.» (همان منبع، ج 9 :61 ).

با توجه به آنچه تا کنون عنوان شد اعتدال از جمله اصول مهم در تربیت می‌باشد و صاحب نظران عرصه تربیت از دیرباز توجه خاصی به آن داشته و در باب مفهوم و مصادیق آن به ارائه نظراتی پرداخته‌اند، که البته با ضعف‌ها و انتقاداتی همراه بوده است. اهمیت رعایت این اصل در تربیت سبب شده است تا در قرآن، سیره و کلام معصومین توجه ویژه‌ای به این مفهوم شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

«وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً»

و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم. (بقره آیه 143 )

«وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا»

و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم‏] گشاده‏دستى منما تا ملامت‏شده و حسرت‏زده بر جاى مانى. (اسراء آیه 29 )

در رابطه با مطلق و نسبی بودن اعتدال نظرات متفاوتی وجود دارد اما به طور خلاصه می‌توان گفت رعایت اعتدال به معنای رعایت حد وسط در برخی موارد مصداق ندارد. «مثلاً در راه وصول به کمال مطلق و خدایی شدن و کسب فضائلی مانند تقوا، طرف و هدف حرکت الله است و وجود حق تعالی بی­نهایت می­باشد و انسان در این راه همیشه در حرکت است تا صفات الهی بیابد، بنابراین پایانی وجود ندارد تا بتوان از حد اعتدال هم سخن گفت. پس می­توان گفت اعتدال بسته به مصداق هم مطلق است و هم نسبی. » (دوست محمدی 1363 :41 ) امیرالمؤمنین علی (علیه­السلام) می‌فرمایند: «لا تَرَى‏ الجَاهِلَ‏ إِلّا مُفْرِطاً أَو مُفَرِّطاً» نادان را نبینی جز آنکه کاری را از اندازه فراتر کشاند، یا به آنجا که باید نرساند. (الحیاة، ج 1: 97 )پیامبر اکرم می‌فرمایند: «پدر و مادری که فرزندان خود را وادار به کاری کنند که بعد سبب رنجش خودشان بشود، از رحمت خدا دور هستند. » (وسائل الشیعه، ج 5: 115 ) در مورد این موضوع پژوهش‌هایی انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد : شکریان (1388) در پژوهش خود با عنوان نقش تربیتی اعتدال در قرآن و نهج‌البلاغه، ابتدا به مفهوم اعتدال از دیدگاه اخوان‌الصفا و جاحظ پرداخته و سپس تربیت معتدل را برابر با تربیت فطری قرار داده که تنها راه تربیت حقیقی و شکوفایی استعدادها در جهت کمال مطلق است و در نهایت مصادیق اعتدال در جنبه‌های مختلف را بیان کرده است. ظهیرالدین (1380) در بررسی اصول تربیت در نهج‌البلاغه، اصل اعتدال در تربیت فطری را به عنوان یکی از اصول اساسی برای موفقیت در تربیت مطرح می‌کند که عدم رعایت آن سبب نقص عمده در ساختار تربیتی و به نتیجه نهایی نرسیدن، فرایند تربیت می‌شود. خیرخواه مقدم (1379 )در پژوهشی به تبیین اعتدال و مصادیق آن در قرآن پرداخته است. وی با احصا مفهوم اعتدال و واژه‌های مرتبط با آن، نسبی یا مطلق بودن اعتدال، شئون اعتدال و عوامل و موانع اعتدال به این نتیجه رسیده است که انسان موظف است از طبیعت و شریعت معتدل خود درس بیاموزد و اعتدال را در تمام جنبه‌های زندگی خود پیاده کند تا به بالاترین مقامات دنیوی و اخروی دست یابد. تر دست ( 1391 ) در پژوهشی به بیان اصول و روش‌های تربیتی مندرج در ادعیه پرداخته است. وی پس از بیان اهمیت و نسبت اصل با سایر عناصر تربیتی، از هفت اصل تربیتی نام می‌برد، که یکی از آن‌ها اصل اعتدال می‌باشد. این اصل به نوعی دربرگیرنده جامعیت است به این معنا که آنچه در تربیت اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد؛ شامل جسم و روح، فرد و جمع، دنیا و آخرت می‌باشد. بنابراین توجه به این اصل که شخصیت انسان دارای ابعاد مختلفی است باعث می‌شود که در تربیت به همه ابعاد وجود انسان توجه شود و عدم رعایت اصل اعتدال سبب ایجاد شخصیت کاریکاتوری در فرد می‌شود. با توجه به آنچه در بالا بیان شد به نظر می‌رسد تبیین جامع و روشنی از مفهوم، جایگاه و نقش اصل اعتدال در حوزه تربیت و ساحت‌های مختلف آن، از منظر آیات و روایات، انجام نشده است. به همین جهت در این پژوهش با محور قرار دادن قرآن و کلام معصومین به عنوان نمونه‌های واقعی رعایت اعتدال در تمامی شئون زندگی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که جایگاه و نقش اعتدال در حوزه تربیت اسلامی بر اساس آیات و روایات چیست؟ که به علت گستردگی مقوله تربیت این سوال در قالب چهار ساحت تربیتی بررسی و پاسخ داده می­شود.

اهميت و ضرورت پژوهش:

انجام پژوهش حاضر از دو جهت نظری و کاربردی با اهمیت است:

الف ) اهمیت و ضرورت نظری:

افزایش دانش نظری پیرامون مفهوم اعتدال بر اساس قرآن و روایات

افزایش دانش نظری پیرامون جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی بر اساس قرآن و روایات

ب ) اهمیت و ضرورت کاربردی:

کمک به سیاست گذاران تربیتی در جهت تدوین و اصلاح خط مشی‌ها و راهبردهای اصولی و معتدل در تمامی ساحت‌های تربیتی بر اساس آموزه­های اسلامی

کمک به مربیان و والدین در جهت تربیت متعادل و فطری نسل جدید منطبق بر آموزه­های اسلامی

فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت پرورش انسان متعادل بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی

اهداف پژوهش :

هدف کلی : تحلیل جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

اهداف جزیی :

مشخص کردن نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اخلاقی از منظر قرآن و روایات

مشخص کردن نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اجتماعی از منظر قرآن و روایات

مشخص کردن نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت سیاسی از منظر قرآن و روایات

مشخص کردن نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اقتصادی از منظر قرآن و روایات

سوالات پژوهش:

مفهوم اعتدال با توجه به واژه­های مشابه، از منظر قرآن چیست؟

نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اخلاقی از منظر قرآن و روایات چیست؟

نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اجتماعی از منظر قرآن و روایات کدام است؟

نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت سیاسی از منظر قرآن و روایات چیست؟

نقش و مصادیق اصل اعتدال در ساحت تربیت اقتصادی از منظر قرآن و روایات چه می‌باشد؟

تعريف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش :

الف ) تعاریف نظری :

تربیت اسلامی: «تربيت عبارت است از فرايند تعاملی زمينه ساز تكوين و تعالي پيوسته هويت متربيان، به صورتي يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار اسلامی، به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه در همه ابعاد.» (صادق زاده، 1389 : 139 )

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه آثار اجتماعي اقامه قسط و عدل در كلام اميرالمؤمنين عليه‌السلام
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122