پايان نامه بررسي جذب و رهايش داروي اکسي تتراسايکلين بر روي گرافن اکسايد عامل دار شده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جذب و رهايش داروي اکسي تتراسايکلين بر روي گرافن اکسايد عامل دار شده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي جذب و رهايش داروي اکسي تتراسايکلين بر روي گرافن اکسايد عامل دار شده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول_گرافن و رهایش2
1-1 مقدمه 3
1-2 آلوتروپ های کربن 4
۱-۲-۱ الماس 6
۱-۲-۱-۱ خواص الماس 6
۱-۲-۲ گرافیت 7
گرافن 83-2-1
۱-۲-۴ فولرن 9
۱-۳ تعریف نانو ذرات 10
1-4 پیشینه فناوری نانو 12
۱-۵ تاریخچه گرافن 13
۱-۶ ساختار گرافن 14
۱-۷ شناسایی اکسید گرافن 15
۱-۸ ساخت گرافن 16
۱-۸-۱ روش ازپایین به بالا 16
۱-۸-۲ روش از بالا به پایین 18
1-9 ارتقاء کیفیت اکسید گرافن 21
۱-۱۰ ویژگی های گرافن 22
1-11 کاربرد گرافن 23
1-12 رهایش 25
1-12-1 سیستم رهایش و گوارش در سگ26
فصل دوم_ اکسی تتراسایکلین و جذب سطحی 27
2-1 آنتی بیوتیک 28
2-1-1 تاریخچه آنتی بیوتیک 28
2-1-2 انواع آنتی‌بیوتیکها و مکانیسم اثر 29
2-2 تتراسایکلین 30
2-3 اکسی تتراسایکلین 30
2-3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اکسی تتراسایکلین 30
2-3-2 موارد مصرف دارو 31
2-3-3  مکانیسم اثر دارو 32
2-3-4 فارماکوکنتیک دارو 32
2-3-5 موارد منع مصرف دارو 32
2-3-6دوره پرهیز از مصرف دارو 32
2-3-7 شرایط نگهداری دارو 33
2-3-8 شناسایی پودر اکسی تتراسایکلین 33
2-3-9 دفع 33
2-3-10 موارد منع مصرف و احتیاط  برای سگ 33
2-3-11 دوز دارو برای سگ34
2-4 جذب سطحی 34
2-4-1 انواع جذب سطحی 35
2-4-2 اساس پدیده ی جذب سطحی 36
2-4-3 گستره ی جذب سطحی 36
2-4-4 ایزوترم های جذب 36
2-4-5 ایزوترم جذب فروندلیچ 37
2-4-6 ایزوترم جذب لانگمویر 39
2-4-7 ایزوترم لانگمویر برای جذب مایع روی جامد 42
2-4-8 ایزوترم اصلاح شده ی لانگمویر 43
2-4-9 ایزوترم لانگمویر-فروندلیچ (معادله ی سیپس) 44
2-4-10 ایزوترم برونر-ایمت-تلر 45
2-4-11 ایزوترم ردلیچ – پترسون 47
۲-۴-12 ایزوترم –تمکین 48
2-4-13 عوامل موثر بر جذب 49
فصل سوم_ روش انجام کار 51
3-1هدف انجام آزمایش52
3-2 مواد شیمیایی، وسایل و دستگاه ها مورد استفاده در این آزمایش 52
۳-2-1دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ 52
۳-2-2- مواد شیمیایی جهت ساخت گرافن 53
۳-2-3 دستگاه های مورد استفاده جهت ساخت گرافن 54
۳-2-4 ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ 54
3-2-5 ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠﻮ 55
۳-2-6 ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و واﻛﻨﺸﮕﺮها 55
۳-۲-۶-۱ استوک اکسی تترا سایکلین 55
۳-2-6-2 بافرها 55
۳-3 ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﺰ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ 56
3-4 پیوند شیمیایی اکسید گرافن با اپی کلرو هیدرین 59
3-5 کوپل اکسید گرافن پیوند داده شده با سیباکرون بلو 59
۳-6 جذب داروی اکسی تترا سایکلین به وسیله ی اکسید گرافن عامل دار شده 60
3-6-1 بررسی اثر pH بر جذب داروی اکسی تتراسایکلین60
3-6-2 تعیین غلظت بهینه جذب دارو بروی اکسید گرافن61
3-7 ﺑﺮرﺳﻲ رهایش داروي اکسی تترا سایکلین در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه معده سگ  62
فصل چهارم_ بحث و نتیجه گیری 63
4-1 شناسایی و بررسی اکسید گرافن سنتز شده بوسیله ی طیفUV-VIS 64
4-2 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه بوسیله ی طیف FT-IR 64
4-2-1 طیف FT-IR اکسید گرافن 64
4-2-2  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ 66
4-2-3بررسی کیفیت اکسید گرافن عامل دار شده با اپی کلرو هیدرین و سیبا کرون بلو با  FT-IR 68
4-3 مطالعه و بررسی ایزوترم های جذب 70
4-4 نمودارهای جذب 72
4-5 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب داروي اکسی تتراسایکلین ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه 73
4-5-1 مطالعه و بررسی اثر pH بر جذب داروی اکسی تتراسایکلین 73
4-5-2 بررسی غلظت جذب شونده بر روی جاذب74
4-6 ﺑﺮرﺳﻲ رهایش داروي اکسی تتراسایکلین در ﻣﺤﻴﻂ معده سگ 75
4-7 نتیجه گیری 76
فهرست منابع 77
چکیده انگلیسی 82

فهرست منابع

[1] Kosynkin, D. V., Higginbotham, A. L., Sinitskii, A., Lomeda, J. R., Dimiev, A., Price, B. K., Tour, J. M., “Longitudinal Unzipping of Carbon Nanotubes to form Graphene Nanoribbons”, Nature, Vol.458, pp.872–876 )2009).

[2] Geim, A. K., Kim, P., “Carbon Wonderland”, Scientific American, pp. pp.90–97 )2008)

[3] R. J. Nicholas, et al., Introduction. Carbon-based electronics: fundamentals and device applications, Phil. Trans. R. Soc. A ٣٦٦, ١٨٩–١٩٣ (٢٠٠٨)

[4] Heyrovska, R., “Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond    Lengths as Sums of the Single, Double and Resonance Bond Radii of   Carbon”, (2008).

 

[5] H. W. Kroto, et al., C٦٠: Buckminsterfullerene, Nature ٣١٨, ١٦٢–١٦٣ (١٩٨٥).

[6] S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature ٣٥٤, ٥٦-٥٨ (١٩٩١).

[7] Kaparissides, C, Alexandridou S., Kotti K., Chaitidou S., Recent Advances in Novel Drug Delivery Systems, J. Nano. Tech. 2006, 2, 1-11

[8] Freestone, N. Meeks, M. Sax and C. Higgitt, ‘The Lycurgus Cup: A Roman nanotechnology’, Gold Bulletin, 4 (2007), pp. 270–277

[9] N. D. Mermin, Phys. Rev. ١٧٦, ٢٥٠ (١٩٦٨).

[10] Geim, A.K, novoselov, K.S, ” The Rise of Graphene.” Nature Material, Vol.٦, pp.١٨٣-١٩١

چکیده

در اﻳﻦ تحقیق ذرات گرافیت به روش هامرز به اکسید گرافن تبدیل شده است. نانو ذرات گرافن یکی از بهترین و موثر ترین مواد جاذبی است که تا به امروزه تولید شده است.

گرافن یکی از آلوتروپ های موفق کربن در زمینه ی جذب و رهایش دارو است. رسانای بالای الکتریکی، حرارتی خصوصیات سطحی و ساختاری و استحکام مکانیکی بالا و قابلیت تنظیم این خواص موجب شده است که این ماده به عنوان جاذب در این تخقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

اکسید گرافن سنتز شده در این مطالعه به منظور جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین در محیط شبیه سازی شده معده سگ استفاده شد. این ماده با اپی کلروهدرین و سیباکرون بلو عامل دار گردید.

اکسی تتراسایکلین در دسته ی دارو های محلول در آب قرار دارد. داروهاى محلول در آب به خاطر سهولت حلاليت در آب، در مايعات بدن پخش شده و به ميزان مناسبى در بدن ذخيره نمى‌شوند. بنابراین دارو بدون جذب مناسب در بدن از طریق کلیه و مجاری ادراری دفع شده و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت در نتیجه میتوان گفت که برای رفع آن به فکر استفاده از سیستم رهایش آهسته افتادیم. اکسی تتراسایکلین در دسته آنتی بیوتیک ها قرار می گیرد. به طور کل آنتی بیوتیک ها با واحد های ریبوزومی باکتری ها پیوند برقرار می کنند و در نتیجه ساخت پروتئین را برای باکتری مهار می کنند. در این مطالعه ابتد pH بهینه دارو مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده محیط اسیدی بهترین تاثیر را در جذب داروی مورد مطالعه داشته است.

با توجه به مطالعات انجام شده محیط سگ اسیدی است و سیستم گوارش سگ به گونه ای است که غذا یا دارو به طور متوسط 8 ساعت در معده آن باقی می ماند. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که داروی مدنظر در دو ساعت ابتدایی بیشترین جذب را داشته است به طوری که دیگر نیاز به بررسی محیط روده سگ احساس نشده است. در انتها صحت سنتز جذب و رهایش انجام شده به وسیله ی uv-vis مورد بررسی قرار گرفت.

 فصل اول گرافن و رهایش

۱-۱مقدمه:

کربن ( واژه لاتین  carbo به معنی زغال چوب) بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده‌ است و در ساخت ترکیبات مهم شیمیایی بسیاری شرکت دارد تا آنجا که می‌دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت. پیوند کوالانسی هر اتم کربن با انواع دیگر اتم ها یا اتم های کربن دیگر، ساختارهای نامحدود و بسیار متنوع را ایجاد می نماید از این رو ده ها میلیون ترکیب کربنی که برای جهان شناخته شده‌است در جهان هستی وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرآیندهای حیاتی و واکنشهای آلی و بسیار مهم اقتصادی، نقش دارند. .ﻛﺮﺑﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪروژن، ﻫﻠﻴﻮم و اﻛﺴﻴﮋن به شمار میرود و تا کنون هشت آلوتروپ آن شناخته شده است.(1) اوربیتال های کربن طبق الگوی 2s2 2p2 1s2پر شده  و دارای چهار اوربیتال خالی و چهار الکترون آزاد می باشد که امکان تشکیل چهار پیوند را برای این اتم‏ها مهیا می‏ سازد. پیوندهایی که این اتم‏ها تشکیل می ‏دهند، در ترکیبات گوناگون به شکل های متفاوتی دیده می‏شود و بنابراین خواص متفاوتی نیز ایجاد می‏ کند شکل 1-1

آلوتروپ گرافن ورقه ای دو بعدی (d2) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه زنبوری) می باشد که اتم ها با هیبرید sP2 به هم متصل شده اند.گرافن جدید ترین عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی چند بعدی می باشد. صفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتم‏های کربن تشکیل می‏شوند. در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن با ۳ اتم کربن دیگر پیوند داده است. این سه پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای بین آن‏ها با یکدیگر مساوی و برابر ۱۲۰ درجه است. در این حالت، اتم‏های کربن در وضعیتی قرار می‏گیرند که شبکه‏‌ای از شش ضلعی‏های منتظم را در حالت ایده آل ایجاد می‏کنند. طول پیوند کربن-کربن در گرافن در حدود ۱۴۲نانومتر است. ﺷﻬﺮت ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ به فرد آن اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻠﻮر دو ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻪ ﺑﻌﺪي دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ به عنوان ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.(2) شکل ۲-۱

۱-۲آلوتروپهای کربن:

اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮑـﯽ از نرمﺗـﺮﯾﻦ (گرافیت) و ﯾﮑـﯽ از ﺳـﺨﺖ ﺗـﺮﯾﻦ (اﻟﻤﺎس) ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن می باشد. ﮐﺮﺑﻦ در ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن اﺳﺎﺳﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ به صورت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻠـﻮرﯾﻦ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،اﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ ﮐـﺮﺑﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮ به صورت ﭘﻮدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ذﻏﺎل ﭼﻮب و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺮاغ (دوده )را ﺗﺸﮑﯿﻞ می دهد. در ﻓﺸـﺎر و دﻣـﺎي اﺗﺎق ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﺗﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗـﻢ دﯾﮕـﺮ ﺑﺼـﻮرت ﺣﻠﻘـﻪ  ﻫـﺎي  ﺷـﺶ وﺟﻬـﯽ (درﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﻌﻄﺮ ) ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻤﺎس ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﺗﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﺗـﻢ دﯾﮕـﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد.اﻟﻤـﺎس ساختار مکعبی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ و ژرﻣﺎﻧﯿﻢ دارد (ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ -کربن)  و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎس ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺖ در ﺣـﺮارت اﺗـﺎق ﺑـﻪ  ﻗﺪري ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﻮﻟﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ دارد اﻣﺎ به جای ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم  ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ، ﺣﺎوي ﭘـﻨﺞ ﺿـﻠﻌﯿﻬﺎ (ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻔﺖ ضلعی )اﺗﻤﻬﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ورﻗﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮه، ﺑﯿﻀﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ به وجود ﻣﯽ آورﻧـﺪ . (3)

کربن در طبیعت دارای پنج آلوتروپ اصلی الماس، گرافیت، نانولوله، کربن بی شکل و فولرن است، که همگی جامد می باشند شکل ۱-۳

۱-۲-۱ الماس:

الماس در حالت پایدار دارای ساختار مکعبی است.اتم های کربن در یک پیکربندی چهار وجهی با پیوند های هیبریدی sp3مرتب شده اند .این پیوند قوی کووالانسی باعث شده تا الماس سخت ترین ماده شناخته شده، محسوب شود به همین دلیل از جمله کاربرد های مهم تجاری الماس می توان به عنوان سنباده برای سایش و پرداخت فلزات و به عنوان یک پوشش برای ابزارهای برش نام برد.اﻟﻤﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺸﻮري ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻪ  ﭘﺎﻳﺪار در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻧﻲ  وﺟﻮد دارد.

۱-۲-۱-۱ خواص الماس:

۱) الماس در بین جامدات در دمای ۲۵ درجه بالاترین رسانایی گرمایی را دارد. (هدایت گرمایی آن ۵ برابر مس است)

۲) الماس ماده ی نوری ایده‌آلی است که توانایی انتقال طیف نوری فروسرخ تا فرابنفش را دارا است.

۳)  شاخص بازتابش بسیار بالایی دارد.

۴) در برابر تابش نوترونی به‌شدت مقاوم است.

۵) استحکام و صلبیت بسیار بالایی دارد.

۶) سخت‌ ترین ماده ی شناخته شده‌است.

۷)خواص نیمه‌رسانایی قابل توجهی دارد، شکست الکتریکی آن به طور متوسط ۵۰ برابر نیمه‌رساناهای متداول است.   

۱-۲-۲ گرافیت:

گرافیت یکی از آلوتروپ‌های کربن است که برخلاف الماس که جامدي سخت و شفاف است،گرافیت جامدي سیاه و نرم و لغزنده است. ساختار لایه-لایه داشته و از قرار گرفتن ۶ اتم کربن به صورت شش ضلعی منظم پدید آمده است. این اتم‌ها با پیوند کوالانسی و با هیبریداسیون sp2 هم متصل میشوند و نمی‌توانند با کربنی خارج از این لایه پیوند کوالانسی تشکیل دهند، بنابراین یک لایه گرافیت از طریق پیوند واندروالس -که پیوند ضعیفی است- به لایه‌های زیرین متصل است. این خاصیت سبب می‌شود لایه‌های گرافیت به راحتی به روی هم بلغزند. به همین دلیل از این ترکیب برای «روان کاری» و «روغن کاری» استفاده میشود. از گرافیت به عنوان الکترودهای کوره، روان کننده، ماده نسوز، قطعات الکتریکی، رنگ‌ها،فولاد های پرکربن، چدن‌ها،مداد گرافیتی و … استفاده می‌شود.

گرافیت بر خلاف الماس هادی جریان الکتریکی  و پایدارترین شکل کربن در شرایط استاندارد است.( تنها نافلز رسانای برق) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎلﺣﺮارﺗﻲ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122