پايان نامه بررسي جرائم مرتبط با اسناد هويتي ،شناسنامه،کارت ملي و راه هاي پيشگيري از آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جرائم مرتبط با اسناد هويتي ،شناسنامه،کارت ملي و راه هاي  پيشگيري از آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جرائم مرتبط با اسناد هويتي ،شناسنامه،کارت ملي و راه هاي  پيشگيري از آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:1
فصل اول :کليات و مفاهیم
1_مقدمه2
2_ بیان مسئله4
3_سوالات تحقیق5
4_ فرضیه های تحقیق5
5_ اهداف تحقیق6
6_ پیشینه تحقیق6
7_ روش های تحقیق6
8_ ساختار تحقیق7
9_ تعاریف کلید واژگان7
10_ جداول و نمودارها 8
11_مفهوم شناسی8
1_11_تعریف حقوقی جرم8

2_11_جرائم اسناد سجلی9
3_11_مفهوم پیشگیری9
4_11_مفهوم موسع پیشگیری10
5_11_مفهوم مضیق پیشگیری10
11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی10
12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی10
فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق
طرح مطلب
مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد12
بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام 13
بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام 13
گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران14
بند اول: تعریف سند و بیان انواع آن17
1تعریف لغوی سند17
تعریف اصطلاحی سند18
بند دوم: انحاء اسناد:19
1اسناد عادی20
2 اسناد رسمی20
بند سوم: تعریف اسناد سجلی وبیان انواع آن22
1دفتر ثبت کل وقایع 22
2 سند وفات23
3شناسنامه 24
4گواهی ولادت25
5گواهی فوت 25
6 کارت شناسایی ملی 25
7 اعلامیه ها 26
مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی30
گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران31
گفتار دوم: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب32
مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه اسناد هویتی33
گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی33
گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی35
بند اول: اصول جرمشناسی35
الف علت35
ب انگیزه36
پ شرط36
هعامل 37
بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن37
الف اعلام و ثبت وقایع حیاتی37
ب همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال38
پ زمینه سازی جرائم اسناد سجلی40
د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان41
ه عدم وجدان کاری و عدم کنترل41
ن عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال41
فصل سوم:ادبیات پژوهشی
مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد44
مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در اسناد دولتی45
مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی46
گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی46
گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی49
بند اول: رفتار مجرمانه 49
بنددوم: موضوع جرم 52
بند سوم: نتیجه مجرمانه 52
گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی52
مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی53
گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی 53
گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری54
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران56
گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی57
بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه57
بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال59
بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی59

فصل چهارم: یافته های پژوهش
مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی 62
گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری 63
گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی 65
گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393هش 66
گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان در طی سال های 1388 الی1393هش 72
مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز 78
گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی79
بند اول انگیزه های مالی81
بند دوم انگیزه های معنوی82
بند سوم انگیزه های فرهنگی82
بند چهارمانگیزه های سیاسی82
گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی جاعلین و مزورین اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان83

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل داده ها91
نتیجه گیری103
پیشنهادات107
منابع و ماخذ109
پیوست ها 112
1 قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366ش103
2 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375هش131
چکیده به زبان انگلیسی135

منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی

1.قوانین

1.قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، مصوب سال:6/3/1375ه.ش.

2.قانون اصلاحی ثبت احوال  کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش.

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش.

2.کتاب ها

1.قرآن کریم.

اردبیلی، م،1384، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ، جلد اول، تهران،ص240.

3.اردبیلی،م،ع،1384،بایسته های حقوق جزائ عمومی، انتشارات میزان،تهرانفص241.

4.سالاری،م،1386ه.ش،کتاب:جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:38.

شامبیاتی، ه،1388، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ، ص284 و 316.

شامبیاتی، ه، 1378، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم،، جلد اول، تهران، ص 408.

عمید، ح؛1386، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ، چاپ 11 جلد دوم، تهران، ص 37.

1.معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.

2.میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.

4.میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.

2.مقالات

1.آزمایش، ع، 1383،مبانی قانونگذاری صحیح،، فصلنامه مفید، ش 46.ص42.

3.نجفی توانا،ع،مصطفی زاده،ف،1392،مقاله:جرم انگاری در حقوق کیفری ایران،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی،ش،8،ص30.

3.هیئت تدوین سازمان ثبت احوال، ماهنامه شماره 3 ،1390، سازمان ثبت سازمان ثبت احوال ،ص6.

 3.مصاحبه ها

1.حجتی، ن،1392، عوان مصاحبه: رشد جرم جعل در میان زنان،پورتال وکالت آنلاین.

1.نجفی توانا،ع،1393،عنوان مصاحبه: ضرورت پیشگیری از جرائم، روزنامه حمایت، کد خبر 1926.

2.هادیان فر،ک،،1393، موضوع مصاحبه: نقش انگیزه مالی در جرائم اینترنتی،پایگاه پلیس فتاء تهران.

 چکيده

موضوع جعل در اسناد هویتی و راه های پیشگیری از آن در علوم جنایی هر کشوری منجمله کشور ایران از جمله موضوعات بسیار مهم و استراتژیک دستگاه امنیتی و قضایی محسوب می گردد ، اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود، اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال” كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني” قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند ، صادر کننده اسناد مذکور بطور رسمی سازمان ثبت احوال کشور است، این سازمان از جمله نهادهای  زیر گروه ، وزارت کشور است که وظیفه صدور اسناد هویتی و نظارت بر امور مختلفه مردمی با این نهاد از جمله ثبت و رسیدگی بر وقایع چهارگانه:فوتف تولد،نکاح و طلاق را بر عهده دارد  تحقيق حاضر به روش توصيفي و تحلیلی طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار مطالعه اسنادي پرونده هاي اداره ثبت احوال استان خوزستان اجرا شده است. مهمترين هدف اين پژوهش اولا:واكاوي علل گزارش جاعلين اسناد هويتي به جعل اسناد رسمي هويتي دولتي و ارائه راه كارهايي براي جلوگيري از ارتكاب بزه جعل اسناد هويتي و در اختيار قراردادن يافته هاي تحقيق به مسئولان و دست اندركارن ذيربط ثبت احوال استان و کشور  می باشد.اهداف بنیادین فرضیات در سه مرحله،نوع سند جعلی،میزان جرم جعل اسناد هویتی،شیوه های آن است،ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :

الف: در استان خوزستان جعل اسناد هويتي (شناسنامه و كارت ملي) غابلاً توسط افرادي انجام مي پذيرد که قصد ارتکاب جرم علیه اموال دیگران را دارند.

ب: متداول ترين شيوه جعل اسناد هویتی، جعل شناسنامه و کارت ملی و یا استفاده از آنهاست.

پ: براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد الکترونیکی نمودن اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از جمله   ب        بهترین روش ها در پیشگیری از ارتکاب این جرم است.

کلید واژ ه ها : جعل اسناد، جعل اسناد هویتی: جعل شناسنامه، جعل کارت ملی.

 مقدمه

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. نكته مهم دیگر اینكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی كه ذكر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است كه: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

جرائمی‌كه از ابتداء شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با توجه به اینكه مجرمین در ارتكاب جرم با سند هویتی مجعول با یك هویت غیرواقعی دست به ارتكاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند        بنابر این كشف و تعقیب كیفری متهم با مشكل مواجه و در مواقعی غیرممكن می‌شود.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به كرات دیده شده است كه سارقی مسلح در یك عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به كارت شناسایی یكی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چك های مسافرتی و تضمینی كه به یك كارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

بیان مسئله

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .      نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .  از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .  با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد،روشن است که جعل جرمیست علیه اموال دیگران، غالبا جعل اسناد هویتی هم برای همین منظور است، از آنجا که بیان مسئله لزوما در هر تحقیقی میبایستی با یک سوال ختم گردد باید گفت که چرا دولت روند صدور اسناد الکترونیکی را با تاخیر اجراء نموده و به فکر توسعه مصادیق آن نست؟

سئوالات تحقیق

در استان خوزستان جعل اسناد هويتي (شناسنامه ، كارت ملي) غابلاً توسط چه افرادي انجام مي پذيرد؟

انگيزه جاعلين از جعل در اسناد هويتي منجمله اوراق هويتي خود شان چيست؟

جايگاه آمار رسمي درخصوص جعل اسناد هويتي (شناسنامه و كارت ملي) و یا استفاده از آنها در استان خوزستان چگونه است؟

سوال فرعی

4.آیا قديمي بودن اوراق هويتي ثبت احوال كشور زمينه را براي تسهيل ارتكاب بزه جعل علیه  اسناد هويتي را براي جاعلين این اسناد باز نمي كند؟

4.فرضیه های تحقیق

جعل شناسنامه و کارت ملی بیشتر توسط افرادی ایجاد می گردد که قصد ارتکاب جرم  علیه اموال افراد دیگر را دارند.

انگیزه بیشتر جاعلین اسناد هویتی از جعل در اسناد هویتی کلاهبرداری و کسب اموال نامشروع است.

جایگاه آمارهای مراکز رسمی در خصوص جعل اسناد هویتی در استان خوزستان غالبا در میان اقشار کم درآمد یا فقیر استان خوزستان است.

از جمله موارد تسهیل کننده جعل اسناد هویتی،قدیمی بودن اوراق هویتی جامعه ایران است که خوشبختانه با اقداماتی از قبیل دیجیتالی نمودن اسناد مذکور و ایجاد دستورالعمل های اداری برای دقیق تر نمودن جزءیات اطلاعات فردی این روند در سال های اخیر کاهش داشته است.

 اهداف تحقیق

1.واكاوي علل گزارش جاعلين اسناد هويتي به جعل اسناد رسمي هويتي دولتي.

2.ارائه راه كارهايي براي جلوگيري از ارتكاب بزه جعل اسناد هويتي.

3.در اختيار قراردادن يافته هاي تحقيق به مسئولان و دست اندركارن ذيربط ثبت احوال استان و كشور.

پیشینه تحقیق

با بررسی های انجام شده مشخص گردید کمتر محققی به این بخش توجه کرده است و محقق نیز به دلیل مرتبط بودن حوزه کاری اش با این تحقیق به آن ورود کرده است به همین دلیل نو و جدید است.

 روش های تحقیق

روش تحقیق اینجانب توصیفی و تحلیلی و کاربردی مبتنی بر کسب داده های ورودی پایان نامه حاضر در قالب استفاده از منابع کتابخانه ای و آمارهای رسمی و بعضا استفاده از مصاحبه در گرد آوری اطلاعات میباشد همچنین.اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به کرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام که پایه و اساس اکثر جرائم همان طوری که توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید. و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه کمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات را که در اکثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومی‌جامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت.

ساختار تحقیق

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل می باشد که در فصل اول کلیات تحقیق بیان گردیده است.در فصل دوم تاریخچه ثبت احوال، مفهوم واهمیت اسناد سجلی،ضمانت اجرای مقررات ثبت احوال مطالعه می شود.در فصل سوم مفهوم،مصادیق و علل و عوامل جرائم اسناد سجلی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل چهارم، مفهوم بنیان ها و گونه های پیشگیری از جرم ،قوانین و مقررات پیشگیری از جرائم اسناد سجلی،تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از اسناد سجلی وارزیابی این تدابیر واقدامات مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل پنجم نیز به جمع بندی مطالب،نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته شده است.

تعاریف کلید واژه ها

جعل اسناد

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی‌و غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 

جعل اسناد هویتی

مداركی هستند كه برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بكار می‌روند و شامل شناسنامه و كارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارك شناسایی صنفی ، كارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است.

 

جعل شناسنامه

شناسنامه سندی است رسمی‌كه احوال شخصیه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج می‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود.

جعل کارت ملی

سند شناسائی اتباع ایرانی است كه توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌كدپستی و محل سكونت دارنده كارت درج می‌گردد.

   

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122