پايان نامه بررسي جرم کلاهبرداري در حقوق ايران و عراق

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جرم کلاهبرداري در حقوق ايران و عراق یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جرم کلاهبرداري در حقوق ايران و عراق بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
الف ) ضرورت تحقيق 5
ب ) اهداف تحقيق 5
ج ) پرسش هاي تحقيق 5
د ) فرضيه هاي تحقيق 5
و ) روش هاي تحقيق 6
ي ) سازماندهي تحقيق 6
فصل نخست : مفاهيم ، پيشينه و درآمدي براركان كلاهبرداري 7
مبحث نخست : واژه شناسي و در آمدي برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه 8
گفتار نخست: واژه شناسی 8
الف) کلاهبرداری 8
ب) مانور 12
ج: مال 13
گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه 14
الف) تفکیک از سرقت 15
ب) تفکیک از خیانت 20
مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری 25
گفتار نخست : ركن قانوني 25
الف ) درحقوق ايران 26
1- در دوران قبل از انقلاب 26
2- در دوران پس از انقلاب 28
ب ) در حقوق عراق 31
گفتار دوم : ركن مادي حقوق ایران 32
الف ) رفتار مجرمانه 33
ب ) موضوع جرم 36
ج ) وسيله و اهميت آن 37
د ) اغفال مجني علين 41
و ) نتيجه مجرمانه 44
رکن مادی حقوق عراق 50
1- ارتکاب فعل مادی 50
2- موضوع جرم 51
3- رابطه سببیت 51
گفتار سوم : ركن رواني 51
الف ) اهميت ركن رواني 52
ب ) اجزاء ركن رواني 51
سوء نيت عام 54
سوء نيت خاص 56
رکن روانی در حقوق عراق 56
فصل دوم : ضمانت هاي اجراي كيفري 57
مبحث نخست : اقسام مجازات ها 58
گفتار نخست : مجازات های اصلی 59
گفتار دوم: مجازات هاي تكميلي 60
گفتار سوم : مجازات هاي تبعي 61
مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات 62
گفتار نخست : عوامل عام تشديد كننده 62
الف ) تکرار جرم 63
ب ) تعدد جرم 64
گفتار دوم : عوامل خاص مشدده 66
الف ) كيفيات شخصي 66
ب ) كيفيات عيني 69
گفتار سوم : عوامل ارفاقي مجازات 72
الف ) تخفيف مجازات 73
ب ) تعليق مجازات 74
د) آزادي مشروط 76
نتيجه گيري 80
پيشنهادات 81
منابع 82

منابع

کتاب های فارسی:

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1384

اصغر زاده بناب، مصطفی، محشای آرای وحدت رویه جرائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، انتشارات مجد، چاپ اول، اسفند 1382

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، اتتشارت اسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1368

امین پور، محمد تقی، قانون کیفری همگانی، انتشارت شرکت سهامی، چاپ اول، تهران، 1330

بازیگر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور، انتشارات دانش نگار، چاپ اول،1382

بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار 1378

پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، 1382

پاسخ به سوالات کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی (1363)، جلد دوم، چاپ روزنامه رسمی

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارت گنج دانش، چاپ سیزدهم، تهران، 1382

حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایرن، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1389

حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر ، تهران، 1386

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، تهران، 1385

شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ویراستار، چاپ سوم، تهران، 1373

حبیب زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران، 1385

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1371

طاهری نسب، سید یدالله، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، 1381

عبدالحسین، علی آبادی، حقوق جنایی، جلد اول، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، تهران، 1373

غفاری، امیر جلال الدین، فرهنگ غفاری، جلد هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1372

کاتبی، حسینعلی، فرهنگ حقوقی فرانسه به فارسی، انتشارات چهره، تهران، 1337

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، تهران، 1385

گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، 1380

گلدوزیان ، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال ومالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم ،تهران، مهر 1384

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم،تهران، بهار 1384

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، تهران، 1375

میر محمد صادقی، حسین، واژنامه حقوق اسلامی، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، بهار 1373

میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، تابستان 1385

نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، 1387

ولیدی، محمد صادق، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1384

ولیدی، محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات خورشید، چاپ اول، تهران، 1382

ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای مسئولیت کیفری، انتشارات امیر اکبیر، چاپ دوم، تهران، 1371

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1371

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، 1371

طاهری نسب، سید یدالله، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1381

سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی، حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1386

کتاب های عربی:

السعدی، واثیه داود، قانون العقوبات القسم الخاص، انتشارات العتاک لصناعه الکتاب القاهره، بغداد، 2002

محمد نوری، کاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، داالحریه للطباعه، بغداد، 1977

رئوف عبید، جرائم الاعتداد علی الاشاخاص و الاموال، بغداد، 1978

ابن منظور، لسان العرب، جلد ششم، نشر ادب الحوزه، الطبعه الاولی، بیروت، 1405 هـ.ق

طوسی، ابوجعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفقاوی، جلد دوم، انتشارات دانگاه تهران، تهران، 1343

مقالات، جزوات و پایان نامه ها:

محبی، محود، تصرف و آثار آن، مجله کانون وکلای دادگستری، آذربایجان، سال دوم، اسفند 1341

محمدنژاد، پرویز، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 73، اردیبهشت 1387

منصور آبادی، عباس، مجله علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه شیراز، شماره 23، پاییز 1380

پور کاظم، مهدی، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران، پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1376

سپهوند، امیرخان، تعزیرات جزوه درسی آموزشی قضات، تهران، 1375

سراج، محمدعلی، مقاله تصرف، مجله کانون وکلا، سال دهم، شماره 59

سلیمی، صادق، مقاله مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، مجله کانون وکلا، شماره 171، زمستان 1371

جویباری، عباس، بررسی خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیر قانونی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1370

چکیده:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.

با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛

از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛

در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.

پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.

در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.

با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.

کلید واژگان: 1- کلاهبرداری، 2- مانور متقلبانه، 3- مال، 4- اغفال

مقدمه :

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که از زمان های دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است . به عبارت روشن تر امروزه وسایل متقلبانه ای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است .

امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد . حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند . تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفه ای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند . به طور کلی کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد می نماید .

همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرایم علیه اموال است . موضوع کلیه جرایم علیه اموال ، مال متعلق به غیر است . در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست . وجه مشترک اغلب جرایم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار می گیرد . اما در کلاهبرداری چنین نیست . بلکه کلاهبردار به گونه ای عمل می نماید که ابتدا مال باخته را می فریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل ، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد ؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب می نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرایم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند . اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه ، آلت برنده ، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت ، تحصیلات ، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل می سازد . کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق می شود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونه ای عمل می کند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرایم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد می کند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص می شود .

در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال 1938 به 2749 در سال 1948 به 2954 ، در سال 1958 به 4189 و در سال 1967 به 9267 نفر افزایش یافت . کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال 1980 ، 20 مورد و در سال 1984، 71 مورد بوده است . در سال 1975 ، 21 مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال 1977 به 21 مورد ، در سال 1980 به 44 مورد در سال 1985 به عدد 84 رسیده است . در سوئد این جرم از 14653 در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است . در امریکا در فاصله سال های بین 1973 تا 1982 بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان 8/88 درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است . در حالی که جرم جعل و تقلب سکه ( با رشد 6/72 درصد ) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است .

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است . در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است . در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید »  ، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر ، به قصد ارتکاب سرقت » ، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال 1985 به 1084 میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است . در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال 1974 این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است . [1] نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .

در آیه 39 سوره نساء می فرماید :

«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »

عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .

حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .

 

الف: ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.

ب: اهداف تحقیق:

هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.

ج بیان مسئله

موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :

اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟

ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟

ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟

د- ارائه فرضیه

فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .

فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .

فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .

 

و: روش تحقیق:

برای نگارش از  روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

 

ی: سازماندهی تحقیق:

این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.

در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

«فصل نخست »

مفاهیم ، پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری

این فصل شامل دو مبحث می باشد . در مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه پرداخته می گردد . در مبحث دوم به بررسی ارکان کلاهبرداری مانند رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی پرداخته می شود .

 

مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه

در این مبحث که دارای دو گفتار می باشد در گفتار نخست به واژه شناسی و تبیین مفاهیم اساسی مانند کلاهبرداری ، مانور ، ضرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ؛ در گفتار دوم به تفکیک بزه کلاهبرداری از جرایم مشابه مانند : تفکیک کلاهبرداری از سرقت و تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت و …  .

 گفتار نخست : واژه شناسی

الف کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .

کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) [2] و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . [3] آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . [4]  در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد . مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند »[5] البته اگر بخواهیم کلاهبرداری را با احتیال مقایسه کنیم میتوان بیان داشت محتال کسی است که با توسل به حیله و نیرنگ موجب اغفال مجنی علیه شده و نتیجتاً وی با خاطری آسوده و با دستان خویش مال را در اختیار محتال قرار می دهد و از سویی دیگر کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه و با دروغ پردازی و مانورهای متقلبانه اعتماد دیگران را به خود جلب نموده و آنان را اغفال و در نتیجه مال آنان را تحصیل و می برد .

در حقوق رم جرائم سرقت ، خیانت در امانت و  کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و fwtum  شامل هر سه جرم میگردیده است. [6] در نظام حقوقی کامن لا بیشتر از عبارت جرائم متضمن فریب استفاده می شود که شامل جرائم متعددی از جمله کلاهبرداری و سرقت است . [7] در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و  نیرنگ. [8]

[1] -حسین میر محمد صادقی ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، تهران، 1380، ص 34-33

[2] – کاتبی ، حسینعلی ، فرهنگ حقوقی فرانسه ، فارسی ، انتشارات چهره ، تهران، 1337، ص 102

[3] – غفاری ، امیر جلال الدین ، فرهنگ غفاری ، جلد هفتم انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران ، 1372، ص 54

[4] – میر محمد صادقی ، حسین ، واژه نامه حقوق اسلامی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران، 1373، ص 157

[5] -طوسی ، ابوجعفر  النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، 1343، ص 742

[6] – پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، 1382،ص 7

[7] -آشوری ، محمد ، مبحثی پیرامون کلاهبرداری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 22 ، 1354، ص 1

[8] – بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار 1378، ص 841

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122