پايان نامه بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حقوق ايران راجع به جرايم رشاء و ارتشاء و مقايسه با معيارهاي بين المللي (سازمان ملل متحد) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش 2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق 3
پ: سوالات تحقیق 3
ث: فرضیه ها 4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق 5
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش 5
1 فصل اول : کلیات
1-1 مبحث اول : واژه شناسی 7
1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی 7
1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه 7
1-1-1-2 فساد مالی – اداری 9
1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط 11
1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی 11
1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ 12
1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی 14
1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران 16
1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 16
1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء 18
1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب 19
1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362 21
1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24
1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء 27
1-2 مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد 28
1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی 31
1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای) 33
1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد 34
1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون 35

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون 41
2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 41
2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات) 41
2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض . 42
2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران 42
2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون 43
2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون 43
2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
بین المللی در م 15 کنوانسیون 44
2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی) ….. 44
2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء …. 45
2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 45
2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 45
2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46
2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن 47
2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 47
2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب 47
2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی …. 47
2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو) .. 49
2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه 49
2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث 51
2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل 51
2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء 53
2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل 53
2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام 53
2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین
در ارتباط با وظایف او 54
2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران 55
2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) 55
2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور 56
2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء 57
2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض 57
2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی 59
2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن 61
2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 65
3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران 65
3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66
3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران 68
3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض 68
3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون 69
3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی 69
3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی 69
3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء 70
3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه 70
3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 70
3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 71
3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب 73
3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون 73
3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران 74
3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا 75
3-2-3-1در موضوع رشوه 75
3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن 75
3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث 76
3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه 76
3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی 76
3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی 77
3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه 77
3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء 78
3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء 78
3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی 79
3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام 80
3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه 80
3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء 81
3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء 82
3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء 82
3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء 83
3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه 85
3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده 86
نتیجه گیری 89
پیشنهادات 92
منابع و مآخذ 97
چکیده انگلیسی 102

منابع و مآخذ

 كتاب

1-انصاری، باقر، 1387، آزادی اطلاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر

2-باختر، احمد، 1389، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در آئینه قوانین و رویه قضایی، چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی

3-باقرزاده، احد، 1383، جرایم اقتصادی و پولشویی در پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و سایر اسناد بین المللی، چاپ اول، مشهد، نشر مجد

4-بانک توسعه اسیا، 1389، سیاست های ضد فساد در اسیا و اقیانوسیه، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5-بکاریا، سزار، 1385، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان

6-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش

7-خامنه ای، علی، (رهبر جمهوری اسلامی ایران)، 1386، مبارزه با فساد از دیدگاه رهبری، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

8-دادویی دریکنده، حمیدرضا، 1383، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، چاپ دوم، قم، نشر بوستان کتاب

9-دبلیو، پاآتی، اماه، راج سوپر امانین، کیشور، آپرتی، 1384، چارچوب های حقوقی مقابله با فساد مالی، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس

10-دلماس مارتی، محاری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان

11-راوندی، مرتضی، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، تهران، نشر چشمه

12-زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، جلد اول، قم، نشر فیض

13-زرنگ، محمد، 1381، تحول نظام قضايی ايران، چاپ اول، جلد اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

14-زمانی، قاسم، 1389، حقوق سازمانهای بین المللی؛شخصیت؛مسیولیت؛مصونیت ، چاپ پنجم، تهران، نشر مجد

15- طباطبایی موءتمنی، منوچهر، 1375، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه تهران

16- فلسفی،هدایت اله، 1391، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ سوم، تهران، نشر فرهنگ نشر نو

17- گلدوزیان، ایرج، 1382، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، نشر مجد

18- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشر جاودانه

19- میرمحمد صادقی، حسین، 1392، حقوق جزا اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و سوم، تهران، نشر میزان

20- میر محمد صادقی، حسین، 1388، حقوق کیفری اقتصادی؛جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان

21- میرمحمدصادقی، حسین، 1388، حقوق جزا اختصاصی؛جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان

22- نورزاد، عوض، 1383، رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، چاپ اول، تهران، نشر آریان

23- ولیدی، محمد صالح، 1377، حقوق جزا اختصاصی، چاپ اول، جلد چهارم، تهران، نشر خیام

 مقاله

24- اشرافی، ا، 1392، پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن، فصلنامه علمی ترویجی کاراگاه، دوره دوم، شماره 22: صص 38-6

25- باقري، آ، رضایی، ا، شيمن، م، 1391، بررسي تطبيقي ظرفيت هاي قانون جمهوري اسلامي ايران با برخي جرايم مندرج در كنوانسيون مريدا (كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، مجله مطالعات بین المللی پلیس، شماره 10: صص 26-5

26- بشیری، ع، شقاقی شهری، و، 1390، حکمرانی خوب فساد و رشد اقتصادی رویکردی اقتصادی به مقوله حکمرانی خوب، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 48: صص 81-69

27- جزایری فارسانی، ع، 1381، معامله در مقام رشوه، ماهنامه دادرسی، شماره 34: ص 71-67

28- حبیب زاده، م.ج، 1374، اصل قانونی بودن جرم ومجازات در حقوق ایران ، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره 9 و 10: صص 40-20

29- حبیب زاده، م.ج، 1374، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری و فقه، مجله مدرس، دوره 4، شماره 4: صص 52-35

30- حسینی، ح، 1383، نگرش تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه؛ ایتالیا؛ سوئیس و چین، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 6: صص 93-75

31- حسینی، م، بهره مند، ح، 1391، ارتشای مقام های عمومی و دادن رشوه به آن ها در ایینه قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 2: صص 146-127

32- رفیعی، ح، 1384، رانت؛  فساد مالی- اداری، مجله کتاب نقد، شماره37: صص 284-131

33- سردار آبادی، خ، 1384، قدرت و رانت جویی سیاسی، مجله علوم سیاسی گزارش ،  شماره 167: صص 33-30

34- سليمي، ص، 1382، جنايت سازمان يافته فراملي در كنوانسيون پالرمو و آثار آن ، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران،شماره29: صص 212-169

35- شمس ناتری، م.ا، 1390، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4: صص 45-32

36- صالحی، ج، 1389، فساد اداری؛ مفهوم؛ علل و آثار آن، ماهنامه کانون، شماره 102: صص 48-37

37- فساد مالی ، مجله حقوقی بین المللی، شماره 32، از 307 تا 380

38- فرهادی‌نژاد‌، م، مگزیان، م، 1390، پیمایش طولی در زمینه علل فساد اداری و روش‌های کنترل آن ، چشم‌انداز مدیریت دولتی‌، شماره 8: صص 68-45

39- قلی پور، ر، 1384، تحلیل رابطه حکمرانی خوب وفساد اداری، مجله فرهنگ مدیریت، شماره 10: صص 128-84

40- کوشا، ج، 1391، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره 1، صص 180-159

41- لطیفیان، ا، 1375، عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آن،  مجله دانش و توسعه ،  شماره4: صص 24-5

42- موسوی، م، 1388، بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و رشوه بین المللی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ماهنامه شماره 74، سال سیزدهم، صص 11-8

43- میرفخرایی، م، 1384، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با

44- نجفی ابرند آبادی، ع.ح، 1374، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18: صص 356-287

 پايان نامه

45- سام کن، ا، 1373، بررسی جرم رشوه(رشاء و ارتشاء) در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مدرس

46- علوی اعلاآ، ل، 1382، بررسی نظرات ارباب رجوع شهرداری تهران در خصوص رشوه خواری و بوروکراسی موجود در سطح شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

47- فولادی سوادکوهی، ر، 1381، بررسی ماهیت جرم ارتشاء در حقوق کیفری ایران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده فلسفه و حقوق، دانشگاه مازندران

48- کرد، ر، 1392، ساز وکار مبارزه با فساد در حقوق بین المللی با تأکید بر نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

49- يوسفيان شوره دلي، ب، 1388، حمايت كيفري از حاكميت قانون در قلمرو اقتصادي ؛ مطالعه ي تطبيقي در حقوق ايران و حقوق فرانسه، رساله دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي

تارنمای اينترتي

1-http://feqhmagz.blogfa.com/post-448.aspx

2-http://law1390.blogfa.com

3-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134837

4-http://www.bashgah.net/fa/content/show/19352

5-http://www.lri.ir

6-varamin.tpnu.ac.vcp.ir

7-www.irpdf.com

8-http://daftar1019.ir/nataty.ir

9-www.vekalat.org

10-www.journals.police.ir

11-www.paten.persian blog.ir

12-www.noormags.org

13-www.dad-law.blpgfa.com

14-www.magiran.com

15-www.ekhtebar.com

 

سایر منابع

حسینی، حسین، تقریرات درس حقوق کیفری اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، نیمسال اول تحصیلی 84-85، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

رحیمی نژاد، ع، چاره چیست؟معضلی به نام رشوه، روزنامه حیات نو،مورخ 5/4/79

رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه، در گفت‌‌وگوی «حمایت» با دکتر میرمحمدصادقی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد،1387

چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

 

کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

  

مقدمه

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلايي است که اقتصاد و پيشرفت ما با آن دست به گريبان است و تلاش هاي ما را در راه اعتلاي سطح استاندارد زندگي شهروندان، به طور جدي تهديد مي کند. وظيفه و مسئوليت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصميم گيري ها و تعهداتي که در اين زمينه خواهد شد، به آينده فرزندانمان، نسل هاي بعد وملت ها نيز ارتباط مي يابد .اين موضوع بسيار دلگرم کننده است که تعداد زيادي از کشور ها، تا به امروز اين پيمان بين المللي پر اهميت را امضا کرده اند .اين پيمان، ابزاري سودمند در اختيار دولت و ملت ها براي دستيابي به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصيبتي که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط ميان شهروندان، و نيز روابط ميان شهروندان و مقامات تأثير گذار است، خلاص شوند. اين پيمان کمک مي کند تا دولتهاي مختلف به درک متقابل دست يابند، و يک دستور کار چند شيوه اي را که حقوق و وظايف هريک از دولت ها وکشور ها در آن تعيين گرديده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

 

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟

 

ث : فرضیه ها

در پاسخ به هر یک از سوالات تحقیق فرضیات ذیل پیشنهاد می گردد که میزان صحت هر کدام از آن ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث بیشتری قرار گرفته است.

الف- در تعریف عمل مجرمانه و نیز در موضوع جرایم رشاء و ارتشاء، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد به نحوی عمل نموده که نتیجتاً عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء در کنوانسیون نسبت به آن چه در حقوق ایران پذیرفته شده، به مراتب از جامعیت بیشتری برخوردار است.

ب- با توجه به الزامی بودن جرم انگاری در ارتباط با رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی و نیز توصیه کنوانسیون به جرم انگاری ارتشاء مقامات خارجی یا بین المللی و همچنین جرم انگاری رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی، به نظر می رسد دایره جرم انگاری  بزه های رشاء و ارتشاء  در حقوق ایران به مراتب محدودتر از مقررات کنوانسیون می باشد.

ت- در حقوق داخلی ایران، مجازات جرم رشاء بسیار خفیف تر از جرم ارتشاء تعیین شده و کیفر مالی در مورد این جرم وجود ندارد.

 

ث : روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق

از آنجاکه در تهیه پایان نامه فوق از حمایت ها و مساعدت های استاد راهنمای گرامی، جنای آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی بسیار بهرمند شده ام، در شروع کار طرح کلی و پلان توسط استاد گرانقدر تهیه و تدوین شده است. پس از این مرحله و مطالعه کلی منابع در دسترس، شروع به جستجوی منابع تخصصی مورد نیاز نموده ام که اکثر منابع مذکور از کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان وکتابخانه تخصصی دانشگاه مازندران، کتابخانه دانشگاه پیام نور بهشهر، کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر و ساری، همچنین از کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مرجع نورمگز و مگیران و سامانه اینترنتی سیمرغ (دانشگاه مفید قم) قابل دسترس بوده است. در آغاز تحقیق، مطالعاتی کلی به جهت آشنایی اولیه با موضوع مورد بحث و خصوصاً در زمینه الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) انجام گرفت. در ادامه مقالاتی را که بصورت تخصصی و صرفاً در زمینه کنوانسیون مزبور انجام شده بود جمع آوری کرده و سعی کرده ام در تمام مراحل تحقیق به این مساله واقف شوم که کنوانسیون مزبور چه الزاماتی دارد و آیا کشور ما با این الزامات منطبق بوده است یا خیر. پس از اینکه طی مطالعات وسیعتر و مطالعه منابع بزرگان حقوقی کشور در تفسیر مقررات حقوق داخلی، از نقاط ضعف اساسی در قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء آگاهی یافتم سعی نمودم تا با بررسی های دقیق تر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود فضای قانونی موجود ارائه نمایم.

 ج : سوابق تحقیق

هر یک از تحقیقاتی که سابق بر مجموعه اخیر دررابطه با موضوع مورد بحث کار شده است چندان جامع نبوده اند، به عبارت دیگر هر یک از مقالات و پایان نامه های موجود بصورت جزئی در رابطه با یک یا چندی از موضوعات مرتبط با بحث حاضر تدوین شده بود. از آن جمله پایان نامه ای تحت عنوان پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن به قلم آقای ارسلان اشرافی، پیشگیری از جرایم سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مریدا با رویکرد به سیاست جنایی ایران که توسط خانم زهرا ساریخانی و یا رساله دکتری تحت عنوان پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل متحد در کشور بوده اند که غالباً در زمینه اقدامات بازدارنده از ارتکاب جرایم رشاء و ارتشاء به بحث و گفت و گو پرداخته اند. مجموعه های دیگری با عناوین نقش اینتر پل در مقابله با جرایم فراملی، ارزیابی کارامدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی و دادرسی عادلانه در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی نیز مطالعه و بررسی شده است تا از نحوه اجرا و کارامدی مقررات داخلی و بین المللی آگاهی نسبی حاصل گردد. از جمله منابعی که به موضوع این پایان نامه تا حد زیادی نزدیک بوده مقاله ای تحت عنوان ارتشای مقام های عمومی و دادن رشوه به آن ها در آیینه قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا تألیف آقایان حمید بهره مند و محمد حسینی بوده است که در نگارش پایان نامه فوق بسیار مؤثر واقع شده است. علاوه بر موارد مذکور مقالات و پایان نامه های بسیاری در روند مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است که جهت دوری از اطاله کلام، معرفی عناوین آنها را به منابع و مآخذ درانتهای پایان نامه واگذار می کنیم.

 

چ : سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش

مجموعه حاضر از سه فصل تشکیل شده است و در فصل اول آن به ارائه مباحث کلی و واژه شناسی و هم چنین بیان تاریخچه مختصری از قوانین موجود پرداخته است که تا حدود زیادی ذهن خواننده را برای پذیرش مباحث جدید آماده می کند. در گام دوم و درفصول بعدی به بررسی عناصر سه گانه جرم در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی پرداختیم که در فصل دوم به بحث از رشاء و فصل سوم به بررسی جرم ارتشاء میپردازد و تا حد ممکن سعی شده است که در نگارش این مجموعه ازلحاظ پیوستگی و ارتباط موضوعات نهایت دقت و کنکاش به عمل آید. در نهایت با جمع بندی از کلیه مباحث موجود به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخته ایم.

فصل اول

كليات

 مبحث اول: واژه شناسي

قبل از شروع هر چیزی ضروری دانستم جهت آشنایی اجمالی با موضوع مورد بحث، به تعریف برخی از اصطلاحات موجود در این پایان نامه که مبنای این پژوهش می باشند و در واقع اطلاعات پایه ای این مجموعه محسوب می شوند اشاره ای کوتاه و مختصر داشته باشم. در ذیل به این تعاریف می پردازیم.

 

گفتار اول : واژگان اصلی

اصطلاحاتی چون رشاء، ارتشاء، رشوه وهمچنین مقوله فساد مالی – اداری، مکرراً در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و ضروری است که جهت سهولت درک مفاهیمی که در روند تحقیق بدانها پرداخته شده است با تعاریف موجود از این اصطلاحات در حقوق داخلی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد آشنا شویم.

 

1-1-1-1- رشاء، ارتشاء و رشوه

تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است[1]. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»[2]. در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند. فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»[3]. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»[4]. از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء 10 ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون مجازات فرانسه و در ماه 9-343 بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.

[1]– میرمحمدصادقی، حسین،1388، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان ، ص 357

[2]– نورزاد، عوض، 1383، رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آریان، ص 16

[3] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص335

[4] – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین، صص 365-364

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122