پايان نامه بررسي حقوق متهم در مرحله تحقيق و تعقيب کيفري در حقوق کيفري ايران و فقه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حقوق متهم در مرحله تحقيق و تعقيب کيفري در حقوق کيفري ايران و فقه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 190 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حقوق متهم در مرحله تحقيق و تعقيب کيفري در حقوق کيفري ايران و فقه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی 1
فصل اول: کلیـات تحقیق 3
1-1)مقدمه 3
1-2)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 4
1-3) اهداف تحقيق 5
1-3-1) هدف اصلی 5
1-3-2) اهداف فرعی 5
1-3-3) هدف کاربردی 5
1-4)پرسش های تحقيق 5
1-5)فرضيه های تحقیق 6
1-6)روش تحقیق 6
1-6-1) گردآوری مطالب 6
1-6-2)ابزار تحقیق 6
1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-6-4)مراحل تحقیق 6
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها 7
1-7-1)تعاریف حقوق 7
1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق 7
1-7-1-2)تعریف اصطلاحی واژه ی حقوق 7
1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (ع) 7
1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق 8
1-7-2)تعریف متهم 8
1-7-2-1) تعریف لغوی متهم 8
1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم 8
1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهم 9
1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر 9
1-7-3)تعریف شهروند 10
1-8) سوابق تحقیق 12
1-9) جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق 18
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 20
2-1) مقدمه 20
2-2)ادوار حقوقی در ایران 20
2-3)تاریخچه حقوق شهروندی 21
2-3-1) حقوق شهروندی در قرآن کریم 21
2-3-2)حقوق شهروندی در حکومت نبوی 22
2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران 22
2-3-4) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 24
2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 24
2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر 24
2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده 25
2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق 25
2-3-9) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب1324 26
2-3-10) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 27
2-3-11)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 27
2-3-12) حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره) 33
2-3-13) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 34
2-3-14) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی 35
2-4)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا 36
2-5)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری 40
2-6) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی 42
2-6-1)حق بودن یا حق داشتن 42
2-6-2)تقسیم بندی هوفلدی از حق 42
2-6-3) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی 43
2-6-4)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری 44
2-7) بررسی مبانی حقوق دفاعی 46
2-7-1)فرض بی گناهی 47
2-7-1-1)مبنای فرض بی گناهی 48
2-7-1-2)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری 49
2-7-1-3)حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم 51
2-7-2) دادرسی عادلانه 53
2-7-3)مصلحت گرایی 54
2-7-4)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز 55
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران 57
3-1) مقدمه 57
3-2)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا. 57
3-2-1)حقوق متهم در مرحله کشف جرم 58
3-2-2) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 59
3-2-2-1) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی 62
3-2-2-2)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی 63
3-2-2-3)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی 63
3-2-2-4)جرایم علیه حقوق متهم 67
3-2-2-5)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه 71
1)اصل برائت 72
2) حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور 78
3) تفهیم اتهام 78
4)حق سکوت (امتناع ازپاسخ) 79
5) حق برخورداری از وکیل 79
6) ممنوعیت اغفال 80
7) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار 80
8)منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات 82
9) صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم 82
10)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم 83
11)آخرین دفاع از متهم 87
12) اظهار نظر نهایی 90
3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم 90
3-3)حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر 93
3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392 93
3-5) تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، حریم خصوصی 101
3-6) اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید 112
3-7) پاسداشت حقوق متهم 113
فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه 118
4-1)مقدمه 118
4-1-1)تفهیم اتهام 118
4-1-2) احکام حاکم بر سکوت 119
4-1-3)منع شکنجه متهم براي کسب اقرار 121
4-1-4)ممنوعیت بازداشت متهم 123
4-1-5)رعایت تساوي میان طرفین دعوا 126
4-1-5-1)ادله ي قول مشهور 127
4-1-5-2)ارزیابی ودیدگاه 128
4-1-6)علنی بودن رسیدگی به اتهام متهم 129
4-1-7)حق بهره مندي از وکیل 131
4-2) حقوق متهم با نگاهی به اصول حاکم بر سیستم قضاوت امام علی(ع) 134
4-3) بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان 136
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها 147
5-1)جمع بندی 147
5-2)نتیجه گیری 155
5-3)پیشنهادها 159
فهرست منابع 161
منابع فارسی 161
کتاب ها 161
منابع غیر فارسی 162
پایان نامه ها 164
مقالات 165
سایت ها و وبلاگ ها 167
قوانین و مقررات 167
پیـوست 169
چکیده انگلیسی 176

فهرست منابع:

منابع فارسی:

کتاب ها:

قرآن کریم. 1392. وحی الهی، ترجمه مکارم شیرازي، ناصر.

نهج البلاغه. ۱۳۷۸. خطب الامام علی(ع)، ترجمه دشتی، محمد؛ موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.

آخوندي، م. آیین دادرسی کیفري(اندیشه ها)، تهران، انتشارات مجد.

آشوری، م. ۱۳۸۳. آیین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت، تهران.

اردبیلی، م.1383. نگهداری تحت نظر، مقالات قضایی علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

انصاف پور، غ. 1377. فرهنگ کامل فارسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات زوار.

الثقفی الکوفی، ا. غارات، تهران، انجمن آثار علمی.

بسته نگار، م. 1380. حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار.

جعفری لنگرودی، م. 1371.ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوم.

جعفري لنگرودي ،م. 1378. مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج دانش.

خمینی، ر. 1414 ق. تحریرالوسیله، الطبعه الثانی، نجف، مطبعه الآداب، 1390 ق. دارالفکر.

دهخدا ،ع .1342. لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

رضایی پور،آ. 1385. مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی، تهران، آریان .

شریعتی، س. 1384. حقوق ملت و دولت در قانون اساسی: تهران. انتشارات کانون اندیشه جوان. چاپ اوّل .

شوشتری، م. 1379 . قضا امیرالمؤمنین، تهران، پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی.

طباطبایی، ح. 1366. تفسیر المیزان، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دارالعلم.

طبری، م. 1362 . تاریخ طبری، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر.

فیض، ع. مبادي فقه و اصول (مشتمل بر بخشی از مسایل آن دو علم )، چ 14 ، تهران ، دانشگاه تهران.

قاضی، سید ا. 1392. بایسته های حقوق اساسی، انتشارات میزان، تهران، ويرايش اول، چاپ چهل و ششم.

قربان نيا، ناصر؛1381، عدالت حقوقي؛ مركز آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول.

کاتوزیان، ن. 1388. اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان.

کاشانی، سید م. 1383. استانداردهای جهانی دادگستری، نشر میزان، چاپ اول،

کشاورز، ب. دادگاه هاي عام (پیشینه، ساختار و تشکیلات آیین دادرسی )، چ 12 ،بی جا ، نشر عصر حقوق.

گیدنز، آ. 1371. جامعه شناسی پیش درآمدی انتقادی، ترجمه فنایی، ا. شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز.

معین، م. فرهنگ فارسی، چ 9، تهران، انتشارات امیرکبیر.

ممفورد، ل. مدنیت وجامعه مدنی در بستر تاریخ، ترجمه احمد عظیمی بلوریان، انتشارات رسا؛ تهران.

موحد، م ع؛1381، در هواي حق و عدالت؛ نشر كارنامه.

مهرپور، ح. 1377. نظام بین المللی حقوق بشر. تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ اول .

نوروزی، ک. حقوق شهروندی، مسول مشترک دولت – ملت.

هاشمی، سید م. حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

هاشمی شاهرودی، سیدم .1380 . قوانین جزایی ازنظراسلام، به قلم سیدعلی اشکوری.

برژره، ژ، اعتیادو شخصیت،ترجمه گرگانی ت. 1368. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.

ـــــــــــ.. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

ــــــــــ . 1382. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده ای از مهم ترین اسنادبین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

منابع غیر فارسی

ابن شهر آشوب، م. 1417ه. ‍مناقب آل علی بن ابی‌ طالب، قم، مؤسسه انتشارات علامه.

إبن بابویه قمی، م.1413ق. من لا یحضره الفقیه ، تحقیق غفاري علی اکبر ، الطبعه الثانیه، قم ،جامعه المدرسین.

إبن فهد حلی، ا. 1411 ق. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، به تحقیق عراقی شیخ مجتبی، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.

إبن منظور، م. 1405 ق. لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه.

انصاري، م. 1415 ق.القضاء و الشهادات، الطبعه الاولی، قم، مطبعه باقري.

بجنوردي، م. 1419 ق. القواعدالفقهیه، به تحقیق مهدي مهریزي، محمد حسین درایتی، الطبعه الاولی، قم، مطبعه الهادي.

ترمذي، م. 1403 ق. سنن الترمذي، تحقیق وتصحیح : عبد الوهاب عبد اللطیف، الطبعه الثانیه، بیروت، دار الفکر.

حر عاملی، م.1414 ق. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، قم ، مؤسسه ي آل البیت (ع) لإحیاء التراث.

حرعاملی، م.1402ه‍ .  وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دارالاحیا التراث العربیه.

راغب اصفهانی،ح. 1372ه‍ . معجم مفردات الفاظ قرآن کریم، تهران، انتشارات مصطفوی.

زبیدي، سید م. 1398 ق. تاج العروس من جواهرالقاموس ، تحقیق : علی شیري ، بیروت،

السادسه، طهران، دارالکتب الاسلامیه.

سجستانی، س. 1410 ق. سنن أبی داود، تحقیق: سعید محمد لحام، بیروت: دار الفکر.

سرخسی، م.  1403ه‍.. المبسوط، استامبول، دارالمرعوه.

سرخسی، م. 1406 ق. المبسوط، بیروت، دارالمعرفه.

شهید اول، م. 1411 ق. اللمعه الدمشقیه، الطبعه الاولی، قم، انتشارات دارالفکر.

شهید ثانی، ز. 1410 ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، تحقیق : سید محمد کلانتر، الطبعه الاولی، قم، المطبعه الأمیر.

شهید ثانی، ز. 1386. شرح اللمعه، ج  نهم، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.

طوسی، ج.  تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

طوسی، م. 1409 ق. التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق : احمد حبیب قصیر العاملی، الطبعه الاولی، بی جا، مکتبه الاعلام الاسلامی،

فاضل موحد لنکرانی، م. 1427 ق. تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، اعتماد.

فاضل هندي، م. 1405 ق. کشف اللثام، قم، مکتبه مرعشی نجفی.

عسکري، ا. 1412 ق. الفروق فی اللغه، قم، جامعه المدرسین.

قلعه‌جی، م.1406ه‍.  موسوعه فقه علی‌بن‌ ابی طالب، بیروت، دارالمعرفه.

کلینی، م. 1367 ق. الکافیتحقیق: علی اکبر غفاري، الطبعه الثالثه، طهران ، دارالکتاب الاسلامیه.

متقی، ع.1419ه‍. کنز العمال، بیروت، دارالکتب العلمیه.

محقق حلی، ج. 1409 ق. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، تحقیق: سید صادق شیرازي، الطبعه الثانیه، طهران، انتشارات الاستقلال.

محقق نراقی، ا. 1419 ق. مستندالشیعه، الطبعه الاولی، قم، مطبعه ستاره.

محمدی ری شهری، م. 1416ه‍.. میزان الحکمه، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.

مفید ، م. 1410 ق. المقنعه، قم، جامعه المدرسین.

مقدس اردبیلی، ا. 1404ق. مجمع الفائد ه و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، تحقیق : عراقی حم ؛پناه اشتهاردي ع ؛یزدي ح ، الطبعه الاولی، قم، جامعه المدرسین.

منتظري، ح.1409 ق. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، الطبعه الثانی، قم، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیه.

موسوي اردبیلی، ع. 1408 ق. فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکتبه أمیر المؤمنین.

موسوي خویی، سید ا. 1396 ق. مبانی تکمله المنهاج، الطبعه الثانیه، قم، انتشارات العلمیه.

نجفی، م.1377. جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق : شیخ عباس قوچانی، الطبعه.

Berger). 1953 .( Encyciopedic  Dicionary of Roman Law.

Bryan   Garner. )2004..(Black’s  Law  Dictionary, Thomson  West.

Definition of Right; The Free Online Dictionary, at:http://www.thefreedictionary.com/right

Terri A. Belanger; Symbolic Expression in the Courtroom:The Right to a Fair Trial  versus Freedom of Speech; TheGeorge Washington Law Review (vol. 62: 318).

 

پایان نامه ها:

آقایی جنت مکان، حسین. 1375. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاههای­عمومی و انقلاب مصوب 1373. دانشگاه تربیت مدرس.

اکبر نژاد، غلامرضا. پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی. عملکرد کلانتری­های غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان. دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی.

انصاری، رضا. 1385. پایان نامه درجه کارشناسی ارشد .بررسی تطبیقی ماده واحد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری.دانشگاه شهید بهشتی .

رجبی، ابراهیم. (1385). پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی . پلیس و حقوق شهروندی. دانشگاه مفید.

رهبری حق، زمان. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی. بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیون­های حقوق بشر. مجتمع آموزش عالی قم.

زارعی، موسی .1378. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی .تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم. دانشگاه شهید بهشتی.

شریفی، محسن. 1378. پایان نامه کارشناسی ارشد. تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر. دانشگاه تهران .

کشوری باغان، سعید.1384. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم . قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد حقوق متهم. دانشگاه شهید بهشتی.

گل خندان، سمیرا. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی. مجتمع آموزش عالی قم .

نصیری آهنگر، مرتضی. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی .بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران. دانشگاه مازندران .

هادی نجف آبادی، عبدالرضا. 1378. پایان نامه درجه کارشناسی ارشد . حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی. دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات:

آخوندی، م. ۱۳۷۸. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه ،مجله حقوقی دادگستری.

آخوندی، م. ۱۳۷۹.‌ بررسی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر،مجله حقوقی دادگستری.

آرامی، ح. 1387. مفهوم شهروندی وحقوق بشر، ماهنامه عصر سوم شماره4.

آشوری، د. 1376. دانشنامه سیاسی،(چاپ چهارم)، تهران، انتشارات مروارید.

آشوری، م . عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، تهران، نشریه مؤسسه تطبیقی.

آشوری، م. 1378. نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم ؛ سال اول؛ شماره سوم.

آشوری، م. بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ،تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

آفنداک، خ. 1385. حقوق شهروندی و قضائی؛ مجموعه مقالات همایش علمی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی ماکو.

اختری، م. 1384. تاریخ حقوق ایران ،ماهنامه کانون، سال چهل وهشتم، دوره دوم، ،شماره 168:57.

ارجمند، ا.1381. شهروند رعیت نیست مساله این است ؛ همشهری شماره2975.

اسماعیلیان، ش؛ 1392، شهروندان، پایگاه موسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان.

السان، م.1385. پژوهش حقوق شهروندی؛ مجموعه مقالات همایش علمی، دانشگاه آزاد ماکو.

ابن تراب، م.1385.  حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع). ندای صادق. سال یازدهم. شماره 41و42.

ایمانی سطوت، ع. 1385. حقوق شهروندی در حکومت نبوی؛ مجله حکومت اسلامی؛ سال یازدهم، شماره 42.

براري لاریمی، م.1389. قبولی درافشان سید محمدتقی. حقوق متهم با رویکردي فقهی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی ، سال2  شمار ه 2.

بندرچی، م .1383. حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران؛ ماهنامه دادگستر؛ شماره47؛ سال هشتم.

پروینی، ع؛ 1388، جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، پیام آموزش، شماره 41.

حبیب زاده، م ح.1383. ضمانت اجرای حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری، دوفصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر/شماره ۲و۳.

حسینی ،سیده ل؛ بهادری جهرمی ،ع.1393. آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم «دادرسی عادلانه». دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان.

دریانی، ع.1381. اقرار مبتنی بر شکنجه، تهران، ماهنامه دادرسی.

راسخ، م.1382. تئوری حق وحقوق بشر بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

سركشیكیان، سید ح؛1386، اصل «برائت» متهم در حقوق کیفری ایران، روزنامه جوان

سلطانی، ع ؛ پراکند، م. 1386. حقوق متهم پس از احضار یا جلب. روزنامه اعتماد، شماره 1436 .

شاکری ،ا؛ نریمانی کناری، ی ؛1392، اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق ایران، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، دوره پنجم، شماره دوم.

شریف زاده کرمانی، م. 1387. روزنامه آفتاب. 18 .

سرشار، م.1371. تذکراتی چند به دادستانها و بازپرسان در حمایت از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی در موقع بازپرسی،تهران، مجله کانون وکلای مرکز.

شریفی، م. 1380.ژرف نگری پیرامون مکانیسم‌های تضمین کننده حقوق و آزادی‌های متهم در حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه‌های حقوق بشر، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری.

شیرازی، ا. 1372.  عدالت قضایی، درسی از تجربه و تاریخ، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز.

غفاری، ه ؛ عباسی کلیمانی، ع. 1385. مروری برحقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی براسناد فراملی، ندای صادق، سال یازدهم، شماره 43.

فرح بخش، م. 1385. مجلۀ حقوقی دادگستری، مفهوم ومبانی حقوق دفاعی متهم، انتشارت ترمه. تهران . دوره جدید.سال هفتادم. شمارۀ 56و57.

كاتبي، ح؛1383، حق دفاع؛ حقوق مردم، شمارة

گلدوست جويباري، ر؛عبدالهي، ا؛ 1388، اخذ آخرين دفاع از متهم در حقوق کيفري ايران، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 50.

موسوی بجنوردی، سید م؛ سلیمانیان، م. 1385. بررسی فقهی حقوقی ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه متین 30.

میرشاهی، س.1381. حقوق شهروند ایرانی از عهد باستان تا امروز، مجله بازتاب اندیشه، شماره 33.

مؤذن زادگان، ح. 1377. حقوق دادخواهی دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی.

ناصرزاده، ه1372. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری.

نجفی توانا، ع.1384. استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی وعلمی کانون وکلا، شماره 188و189.

وحدانی، ک.1386. بررسی حقوق متهمان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه.

وزینی پیروز، ح. 1393. مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، سایت کانون وکلای دادگستری البرز.

سایت ها و وبلاگ­ها

ایسنا ، خبرگزاری دانشجویان ایرانی

http://www.memar2920.blogfa.com /87012.asp.

http://zanjanshahrsaz.blogfa.com/post-102.aspx.

http://citizenship.blogfa.com

nashrieh-nameh.com/articl.php?articleid=905

http://www.tehran.ir

http://hoghough85.blogfa.com/post-1774.aspx

http://behroozjavanmard.multiply.com/journal/item3

 

قوانین و مقررات

آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

اعلامیه اسلامی حقوق بشر1411ه‍

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون مجازات اسلامی

قانون منع شکنجه مصوب 1381

قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م

قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م

قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاری برای مسولان اجرای قانون 1979م

کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فردی و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م

کنوانسیون منع شکنجه 1984م

مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان1957م

مقررات مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ژنو 1957م

منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد 1966م

 

چکیده:

متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.

کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

 فصل اول: کلیـات تحقیق

1-1)   مقدمه

متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراري موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

 

1-2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202).

 

1-3) اهداف تحقيق:

1-3-1) هدف اصلی:

مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

1-3-2) اهداف فرعی:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران

بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه

بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

1-3-3) هدف کاربردی:

داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

 

1-4)  پرسش های تحقيق :

حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران چگونه است؟

آیا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران با حقوقی که برای متهم در فقه مطرح شده مطابقت می کند؟

1-5)فرضيه های تحقیق:

فرضیه هایی که در ابتدای امر بنظر می رسید عبارتند از :

حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون ایران تا حدودی پذیرفته شده است.

حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ، در قواعد کلی مطابقت دارد ولیکن در آیین دادرسی کیفری اختلافاتی وجود دارد.

1-6)روش تحقیق :

1-6-1) گردآوری مطالب

باتوجه به اینکه این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف آن بهبود فرآیند مورد تحقیق و به دست آوردن نتایج ویژه و علمی و قابل استفاده می باشد. لذا با استفاده از روش تحلیلی بر مبنای نظرات حقوقدانان  به صورت کتابخانه ای ـ اسنادی و تدوین مطالب با استفاده از مقالات سایت ها و مجلات و کتب فارسی، عربی، متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی انجام گرفته است.

1-6-2)ابزار تحقیق

ابزار اصلي اين روش نيز فيش برداري از متون مرتبط با موضوع و گردآوري، گزينش و پردازش داده ها مي باشد. در حقيقت در تدوين نهايي،  فیش های مطالعاتی به منزله­ی مواد اوليه تحقيق مورد نظر بود.

1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها:

باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیق در علوم انسانی است و با توجه به موضوع تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کیفی و تحلیل محتوا و تفسیر متون حقوقی با استفاده از قواعد و اصول حقوقی و فقهی می باشد.

1-6-4)مراحل تحقیق:

این پژوهش پس از تأیید و تصویب عنوان، با راهنمایی های عالمانه­ی مدیرگروه و استاد راهنما گردآوری، تدوین و تنظیم گردید.

 

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:

1-7-1)تعاریف حقوق:

1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق:

 

جمع حق و به معنای سزا، (سزایگان) حق ها، پاداش ها، مزدها، واجباتی اداکردنی، علمی درباره قوانین و مقررات موضوعه­ی اجتماعی و امور قضا و جزا ، اجرت ماهانه یی که در مقابل کاراز طرف کارفرما به کارگر و کارمند پرداخت شود. (انصاف پور،1377، ص341)

1-7-1-2)تعریف اصطلاحی واژه­ی حقوق:

حقوق به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق را در این معنا به عنوان (حقوق ذاتی) نیز می نامند. چون روابط اجتماعی و چهره های گوناگون و متنوعی دارد حقوق یعنی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی نیز قلمرو گسترده ای پیدا می کند. حقوق در این معناممکن است راجع به افراد یک گروه اجتماعی، یک مملکت یا جامعه بین المللی باشد. بنابراین وقتی می گویند: (حقوق ایران)(حقوق اسلام) یا (حقوق خانواده) این مفهوم از حقوق ارائه شده است. واژه حقوق در امتیازات دیگر به اختیارات و امتیازاتی گفته می شود که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، آزادی، حق رأی و مانند آن. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار می رود و گاه از آن نیز به عنوان حقوق فردی نیز تعبیر می شود. واژه حقوق در تعابیر، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق و تکالیف مردم و مانند آن است . واژه حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای (علم حقوق) به کار برده  شده است. حقوق در این معنا به دانشی گفته می شود که در مورد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی بحث می کند (شریعتی،1384،ص21) .

1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)

موضوع حقوق اجتماعی ، عدالت، مساوات  و مبارزه باظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی (ع) بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه 216 نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلاَيَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،1385، ص122).

1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق

مراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت هاي مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادي هاي متهم از ناحیه ي شارع جعل شده واجراي آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،1378،ص82).

1-7-2)تعریف متهم:

1-7-2-1) تعریف لغوی متهم

متهم: درزبان فارسی به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،1342،ص383،42؛ معین،1375،ص3850،3).

متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،1377، ص 1029)

1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم:

– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،1387).

متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانه­ای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً  قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان می­رودکه ارتکاب بزه از ناحیه­ی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،1386).

1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهم

متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ي «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،1395ق،ص 185،6). درتعریف دیگر از ماده ي وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزي درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معناي لغوي متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،12،643). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي کیفري شده و در دعاوي مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامه­ی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوي مدنی و کیفري می شود.

تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذي یترك لو ترك الخصومه أو هو الذي یخالف قوله الاصل أو هو الذي یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، 1408ق،563). بر پایه ي تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترك کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهاي معاصر، شارع مقدس براي این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، 1398ق،ص371،40؛ امام خمینی،1390ق،ص410،2؛ لنکرانی،1427ق،85). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوي فقهاي سلف براي مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید براي تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122