پايان نامه بررسي حق آزادي بيان در ديدگاه اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حق آزادي بيان در ديدگاه اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حق آزادي بيان در ديدگاه اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 4
اهداف مشخص تحقیق 4
در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران 4
سوالات تحقیق 5
فرضیه¬های تحقیق 5
تعریف واژه¬ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 5
روش تحقیق 5
فصل اول – کلیات 7
گفتار اول- تعریف آزادی بیان 8
بند اول- تعریف آزادی 8
بند دوم- تعریف بیان 8
بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان 9
گفتار دوم- آزادی بیان در مکاتب بشری 11
بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان 11
بند دوم- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان 12
فصل دوم- آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر 15
گفتار اول- دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان 16
بند اول- نظر قرآن در خصوص آزادی بیان 16
بند دوم- نظر معصومین در خصوص آزادی بیان 18
بند سوم- نظر اهل سنت در خصوص آزادی بیان 20
بند چهارم- نظر متفکرین و اندیشمندان اسلامی در خصوص آزادی بیان 21
گفتار دوم- آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 29
بند اول- دیدگاه فلسفی غرب در خصوص حق و آزادی 29
بند دوم- بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 35
بند سوم- محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان 36
فصل سوم- مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی 40
گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی 41
بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان 41
بند دوم- تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان 41
بند سوم- تشابه در پیش زمینه¬های تاریخی 42
گفتار دوم- تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی 42
بند اول- مبحث ارتداد 42
بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی 43
بند سوم- ساز و کار اجرایی 43
فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر 50
گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است 51
گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است 53
گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند است 57
گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد 59
گفتار پنجم – نتیجه بحث 61
فصل پنجم–تلاش¬های¬صورت¬گرفته¬درجهت¬تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی 63
گفتار اول- تلاش¬های داخلی کشورها 64
بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی¬های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران 64
بند دوم-نهادهای¬حکومتی¬رسیدگی¬کننده¬به¬نقض¬حقوق¬بشر¬از¬جمله¬آزادی بیان در حقوق ایران 66
گفتار دوم- تلاش¬های بین المللی 69
بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی 69
بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی 70
بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی 71
بند چهارم- ویژگی¬های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی 72
بند پنجم- ابتداعات و نوآوری¬های اعلامیه حقوق بشر اسلامی 72
بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 73
بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر 73
بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی 74
بند نهم- نتیجه بحث 75
نتیجه گیری 76
منابع و ماخذ 78
ضمائم 83
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره) 84
متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین 90
میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست 95
چکیده انگلیسی 117

منابع و مآخذ

الف- کتب

1- ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیرتکامل آن در غرب، نشر آسیا، تهران، 1343

2- استوارت میل، جان، رساله درباره آزادی (ترجمه جواد شیخ الاسلامی) مراکز نشر علمی و فرهنگی تهران، 1363

3- باقری، علی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی تضادها و اشتراکات، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

4- بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380

5- ترینگ، راجر، فهم علم اجتماعی (مترجم شهنار مسمی پرست)، نشر نی، تهران 1384

6- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران – 1370

7- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بریکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین الملل، تهران ، 1377

8- جوادی آملی، عبداله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء چاپ دوم – 1371

9- دانش پژوه، مصطفیف فلسفه حقوق – چاپ دهم، مرکز انتشارات امام خمینی، تهران، 1385

10- درجستجوی راه امام از کلام امام – انتشارات امام خمینی – تهران، 1370

11- دوستی، مسلم، آزادی بیان در اسلام و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی حقوق بشر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران

12- دو ورژه موریس، جامعه شناسی سیاسی (ترجمه ابوالفضل قاضی)، نشر دانشگاه تهران- 1368

13- رسایی، محمد، اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، یادداشت­های استاد و عضو هیات علمی – مدرسه شهید مطهری، 1388

14- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، (ترجمه غلامحسین زیرک زاده)، چاپ ششم، نشر سپهر، تهران 1358

15- صحیفه نور، جلدهای 3، 5، 7، 4، 8، 19، 20 ناشر سازمان، اسناد و مدارک انقلاب اسلامی

16- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

17- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، نشروزارت خارجه، تهران، 1379

18- فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر (مترجم فریدون مجلسی)، نشر وزارت خارجه، تهران، 1382

19- گروهی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انتشارات بین المللی هدی، تهران، 1380

20- لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی (ترجمه سعید زیبا کلام)، نشر سمت، تهران 1380

21- لیوتار، ژان فرانسوا، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری) چاپ سوم، نشر گام نو، تهران، 1384

22- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار (جلد 2)، نشر بی­جا، بیروت 1404قمری

23- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1359

24- مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1360

25- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، 1372

26- مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، 1378

27- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (جلد 2 و 11)، نشر معارف اهل بیت، تهران 1380

28- منصوری لاریجانی، اسماعیل، مسیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، نشر تابان، تهران، 1374

29- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381

30- منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، نشر امیرکبیر، تهران 1380

31- هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، نشر میزان، تهران، 1384

ب- مجلات در روزنامه­ها

32- روزنامه انتخاب مورخ 18/7/1379

33- روزنامه رسالت، مورخ 12/6/1385

34- روزنامه کیهان مورخ 26/2/1358

35- روزنامه کیهان مورخ 9/9/1381

36- روزنامه همشهری مورخ 17/12/1388

37- فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

38- فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1388

39- فصلنامه راهبرد یاس، شماره 20، زمستان 1388

40- فصلنامه راهبرد، شماره 4 – پاییز 1373

41- فصلنامه کتاب نقد – شماره 54، سال دوازدهم، بهار 1389

42- فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، پاییز 1384

43- ماهنامه علمی و تخصصی انجمن روابط عمومی ایران – شماره 62، آبان 1387

44- مجله حوزه دانشگاه، شماره 36

45- مجله رواق اندیشه، شماره 44

46- مجله کیهان فرهنگی، شماره 154

ج- قوانین و سایر منابع

47- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه

48- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره)، نشر قوه قضائیه

49- قانون اساسی ج. ا. ا

50- قرآن کریم

51- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه

چکیده:

حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده­اند اما تعریف حقوقی و جامع­تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.

آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی­باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می­شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت­ها و تشابه­هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت­ها و تشابه­ها اشاره نماید.

مقدمه:

1- بیان مسأله

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد…»

در ماده 19 اعلامیه و 18 میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.

این دو مسأله قرن­ها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده می­شد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمی­تواند امری تازه باشد.

با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوت­هایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» می­باشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با استفاده از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق می­باشد.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آزادی بیان از بنیادی­ترین حقوقی است که یک انسان می­تواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرن­ها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا می­شده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشته­اند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده می­نمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت می­فرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان می­نمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی می­پردازد.

3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:

– آزادی­های عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده می­باشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا.. جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این 4 کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.

4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری می­باشد.

5- اهداف مشخص تحقیق

بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی،  بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد.

6- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران

این تحقیق می­تواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد.

7- سئوالات تحقیق:

سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟

سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی می­توان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟

 

8- فرضیه­های تحقیق:

1) بین حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و شیعی علی رغم تشابهات، تضادهایی نیز وجود دارد.

2) می­توان این تضادها را با الهام از اسلام و احکام ثانویه اسلامی رفع نمود.

 

9- تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

اعلامیه جهانی حقوق بشر = اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 و ممتنع 8 دولت از مجموع 56 عضو سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی رسید.

میثاقین = میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

10- روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه­ای (کتب – مقالات – پایان نامه­ها) و اینترنتی و با روش فیش برداری و با رویکرد توصیفی، کیفی و تحلیلی در قالب پنج فصل و بر فصل شامل تعدادی گفتار و بند تهیه و ارائه می­گردد  در فصل اول (کلیات) – تعاریفی از آزادی و بیان و آزادی بیان ارائه شد. در فصل دوم آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شرح واقع و در  فصل سوم به  مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی پرداخته می شود در فصل چهارم نیز به موضوع  نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره و در فصل پنجم  تلاش­های صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با احکام اسلامی بیان و در آخر نتیجه گیری صورت می پذیرد

فصل اول

 کلیات

 گفتار اول تعریف آزادی بیان

بند اول- تعریف آزادی

آزادی توانایی انجام هر آن عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند. آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است. همان گونه که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه آمده است: «آزادی عبارت است از توانایی انجام هر گونه عملی که به دیگران لطمه وارد نیاورد. یعنی اینکه آزادی انجام هر گونه عملی در راهبرد زندگی در چارچوب یک نظم توأم با مسئولیت است. آزادی دو چیز است اول اینکه انسان در معرض تعدی و تجاوز مزاحمت دیگران نباشد و دوم اینکه بتواند هر چه بخواهد انجام دهد به شرط آنکه زیانی به حقوق دیگران وارد نیاورد که در اصطلاح اولی را آزادی منفی و دومی را آزادی مثبت می­نامند و این هر دو ناشی از رفتار متقابلی است که افراد در اجتماع با یکدیگر دارند و باید در پیش بگیرند و چون سهم هر یک از اعضای اجتماع در آزادی با یکدیگر برابر است و همه به طور برابر از آزادی برخوردارند سپس لازم است مشخص شود که حدود آزادی چیست تا در حین اینکه خود از آزادی بهرمند است حرمت حریم آزادی دیگران نیز مصون و محفوظ باقی بماند. اینجاست که قانون تعیین می­کند که قلمرو آزادی فرد تا کجاست.[1]

و اما آزادی­های عمومی و آن عبارت است از مجموع حقوق که برای خود نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه­های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تامین می­کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می­شود.[2]

بند دوم تعریف بیان

در کتب حقوقی کلمه بیان مورد تعریف واقع نشده است شاید دلیل آن روشن بودن و واضح بودن این کلمه برای اذهان می­باشد. بیان مترادف کلماتی چون، حرف و صحبت، سخن و گفتار می­باشد و در اصطلاح کلماتی است که انسان در محاورات خود با افراد و اجتماع آن را بکار می­بندد.

کلمه بیان به دو مفهوم در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است یکی معنا آنچه انسان با دیگران ارتباط کلامی برقرار می­کند که همان سخن و از خصوصیات نوع بشر است. چنانچه در سوره الرحمن آیه 4 بعد از ذکر خلق انسان می­فرماید «علمه البیان» (او را بیان آموخت) در اینجا بیان در معنای لغوی آن استعمال شده است اما معنای دیگری که در قرآن برای کلمه بیان مطرح نموده عبارت از خود قرآن است در جایی که می­فرماید: «هذا بیان للناس و هدس و موعظه للمتقین» (و این بیانی برای مردم و هدایت و پندی برای متقین است) (آل عمران – 138) قرآن خود از جنس لفظ و کلام است و در آیات متعددی همچون «انا انزلنا قرءناً عربیاً لعلکم تعلمون (همانا ما قرآن را عربی فرو فرستادیم شاید که تعقل کنید) – (یوسف آیه 2) بدان اشاره نموده است.[3]

خداوند متعال با خلق انسان و بطور جزئی با خلق هر عضوی از وی کارایی خاص آن را به او عنایت فرموده است. در آیات 8 و 9 سوره بلد می­فرماید: «الم نجعل له و عینین و لساناً و شفقین» که اشاره به خلق چشم و زبان و لب نموده که بر انسان را برای انجام کاری توانایی بخشیده است که همه از مصادیق در خلق الانسان» و البته مشترک بین انسان و دیگر حیوانات می­باشد ولی آنچه در این میان از اختصاصات انسان می­باشد قدرتی است که وی برای بیان مقاصد و برقراری ارتباط با دیگران دارد. در حالی که داشتن وسیله آن که زبان و لب می­باشد با حیوانات وجه مشترک دارد بنابراین چنین اعضایی برای برخورداری از قوه کلام  و بیان کافی نبوده و قرآن با اشاره به «علمه البیان» بیان را تعلیم مستقیم خداوند دانسته و آنرا یکی از ویژگی­های انسان و از علائم گرامی داشت وی نسبت به ؟؟ حیوانات برشمرده است.[4]

بند سوم تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان

قبل از اینکه به تعریف جامع و حقوقی از آزادی بیان بپردازیم باید به مسأله آزادی عقیده پرداخته شود چرا که ابتدائا باید عقیده و نظری وجود داشته باشد تا آن بیان شود و این دو لازم و ملزوم هم بوده و از هم قابل انفکاک نمی­باشند.

آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می­پسندد یا آن را عین حقیقت می­پندارد آزادانه انتخاب کند بی­آنکه مواجه با نگرانی و یا بیم و تجاوزی شود.[5]

آزادی بیان عقیده از جمله حقوق غیرقابل سلب و ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل آزادی عقیده به نظر می­رسد و به کار افتادن اندیشه و فکر نباید با موانعی مواجهه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب کند. با وجود این بازتاب­های اجتماعی نسبت به تاثیرات ناشی از بیانات جسورانه و بی­ملاحظه­ای را که ممکن است جریحه دار کردن وجدان عمومی باشد نباید نادیده گرفت.[6]

مسأله آزادی بیان و عقیده در حقوق داخلی و قوانین اساسی کشورها و نیز در قواعد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح گردیده است. مثلاً در قانون اساسی ایران آزادی بیان در نشریات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی بیان و نشر افکار در رادیو و تلویزیون با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور اشاره شده است.[7]

در حقوق بین الملل نیز آزادی بیان و عقیده دارای جایگاه می­باشد و موادی از اعلامیه حقوق بشر و میثاقین به آن اشاره دارد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد و هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

1- هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدان خود خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبارات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد.

2- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خوبش لطمه وارد آورد.

3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی­توان تابع محدودیت­هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده است و برای حمایت از امنیت، نظم، صلاحیت یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی­های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

4- کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی و دین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

1- آزادی­های عمومی و حقوق بشر تالیف دکتر منوچهر طباطبایی ؟؟ صص 19 – 20

[2] – همان – ص 21

[3] – اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، نویسنده محمد رسایی – ص 2 پاراگراف 2

[4] – همان، ص 2 پاراگراف آخر

[5] – آزادی­های عمومی و حقوق بشر، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی،ص 86

[6] – حقوق بشر در آزادی­های اساسی، دکتر سیدمحمد هاشمی، ص 347

[7] – مستفاد از اصول 24 و 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122