پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

Contents
فصل اول: کلیات پژوهشی 1
1 ـ1 مقدمه 1
1ـ 2 تاريخچه معناشناسي 3
1ـ 3 تبيين مساله پژوهشي 4
1ـ 4 سابقه پژوهش 5
1ـ 5 علت انتخاب موضوع 6
1ـ 6 اهداف پژوهش 6
1ـ 7 سوال اصلي پژوهش 7
1ـ 7ـ1 سوالات فرعي پژوهش 7
1ـ8 فرضيه هاي پژوهش 7
1ـ 9روش تحقيق و مراحل آن 7
1ـ 10 كليد واژگان 8
فصل دوم:روش شناسی 9
2ـ 1 مقدمه 9
2ـ 2 سیر تاریخی معناشناسی 10
2ـ 3 چیستی «معنا» و «معناشناسی» 10
2ـ 3ـ 1 کارکرد و هدف معناشناسی 12
2ـ 3ـ 2 شاخه های معناشناسی 13
2ـ 3ـ 2ـ 1 معناشناسی فلسفی: 13
2ـ 3ـ 2ـ 2 معناشناسی منطقی: 14
2ـ 3ـ 2ـ 3 معناشناسی زبانی: 14
2ـ3ـ 3 واحدهای مطالعه معنا 15
2ـ 3ـ 4 روابط مفهومی 15
2ـ3ـ 4ـ 1 شمول معنایی 15
2ـ3ـ 4ـ 2 هم معنایی (ترادف) 17
2ـ 3ـ 4ـ 2ـ 1 انواع هم معنایی 18
2ـ3ـ4ـ2ـ1ـ2 هم معنایی تحلیلی: 18
2ـ3ـ4ـ2ـ1ـ3 هم معنایی ضمنی: 19
2ـ3ـ4ـ2ـ2 نمونه هایی از هم معنایی در حوزه «حسنه» 19
2ـ3ـ4ـ2ـ2ـ1 هم معنايي عمل صالح با حسنات 19
2ـ3ـ4ـ2ـ2ـ2 هم معنايي معروف با احسان 19
2ـ 3ـ 4ـ 2ـ 2ـ 3 هم‌معنايي تقوا باماده حسن 19
2ـ3ـ4ـ3 چند معنایی 20
الف: چند معنایی همزمانی: 20
ب: چند معنایی در زمانی: 20
2ـ3ـ4ـ4 تقابل معنایی 21
2ـ 3ـ 4ـ 4ـ1 تقابل مدرج 21
2ـ 3ـ 4ـ 4ـ 2 تقابل مكمل 22
2ـ 3ـ 4ـ 4ـ 3 تقابل دوسويه 22
2ـ3ـ5 روابط بینا‌متنی 23
2ـ3ـ 5ـ1 روابط هم‌نشینی 23
2ـ3ـ 5ـ 1ـ1 قواعد ترکیب پذیری معنایي 25
2ـ3ـ5ـ2 روابط جانشینی 26
2ـ3ـ 5ـ3 بافت یا سیاق 27
فصل سوم: معناشناسی حسنه در قرآن کریم 38
3ـ 2حسنه درلغت 41
3ـ 3 حسنه در اصطلاح 42
3ـ4 مشتقات 42
3ـ7 روابط هم‌نشيني (syntagmatic) و روابط جانشيني(paradigmatic) 53
3ـ 7ـ 1 روابط هم‌نشيني 54
3ـ 7ـ 1ـ 1 هم‌نشيني افعال 54
3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 1 هم‌نشيني فعل يقترف با حسنه 54
3ـ 7ـ 1ـ 1ـ‌2 هم‌نشيني فعل جاء بـ با حسنه 54
3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 3 هم‌نشيني فعل أتي با ماده حسن 55
3ـ 7ـ 1ـ 1ـ 4 هم‌نشيني فعل وهب با محسنين 56
3ـ 7ـ 1ـ 2 هم‌نشيني شفاعت با حسنه 57
3ـ 7ـ 1ـ 3 هم نشيني صلاه با حسنه 58
3ـ 7ـ 1ـ 4 هم‌نشيني محسن با کافر 59
3ـ 7ـ 1ـ 5 هم‌نشيني ظالم با ماده حسن 60
3ـ 7ـ 1ـ 6 هم‌نشيني حسنه با سيئه 62
3ـ 7ـ 1ـ7 هم‌نشيني متقين با محسنين 66
3ـ 7ـ‌1‌ـ 8هم‌نشيني الذين آمنوا، عملوا الصالحات، اتقوا و احسنوا با محسنين 67
3ـ 7ـ 1ـ9 هم‌نشيني يتق و يصبر با محسنين 68
3ـ 7ـ 1ـ 10 هم نشيني تاب، آمن، عمل صالحا با حسنات 68
3ـ 7ـ 1ـ11هم‌نشيني موده في القربي با حسنه 70
3ـ 7ـ 1ـ 12 هم‌نشيني الذين ينفقون با محسنين 72
3ـ 7ـ 1ـ 13 هم‌نشيني قرض با حسن 74
3ـ 7ـ 13ـ 1 نتيجه گيري 76
3ـ 7ـ 2 روابط جانشيني 76
3ـ 7ـ 2ـ 1 جانشيني رزقا حسنا با رزق كريم 76
3ـ‌7ـ 2ـ 1ـ 1 آيات مشتمل بر رزق حسن 77
3ـ 7ـ‌2ـ 1ـ 1ـ 1 نتيجه گيري 79
3ـ‌7ـ 2ـ 1ـ 2 آيات مشتمل بر رزق كريم 80
3ـ‌7ـ‌2ـ 1ـ 2ـ‌1 نتيجه گيري 81
3ـ 7ـ 2ـ 2 جانشيني اجر محسنين با اجر مصلحين و مؤمنين 82
3ـ 7ـ 2ـ 2ـ 1 نتيجه گيري 84
3ـ‌7ـ 2ـ 3 جانشيني حسنه با سراء 85
3ـ‌7ـ 2ـ 3ـ‌1 نتيجه گيري 85
3ـ 7ـ 2ـ 4 جانشيني تحسنوا با تصلحوا، تصبروا و تؤمنوا 86
3ـ‌7ـ‌2ـ‌4ـ‌1 نتيجه گيري 88
3ـ‌7ـ 2ـ‌5 جانشيني حسنه با طيب، بصير، نور و اصحاب الجنه 89
3ـ‌7ـ‌2ـ‌5ـ 1 نتيجه گيري 91
فصل چهارم: شبکه معنایی حسنه در قرآن کریم 93
4ـ 1 مترادفات حسنه 94
4ـ 1ـ‌1 خير 94
4ـ 1ـ 2 برّ 94
4ـ 1ـ 3 احسان 95
4ـ‌1ـ 4 معروف 97
4ـ 1ـ‌5 طيب 98
4ـ 1ـ‌6 عمل صالح 98
4ـ 2 متضادهاي حسنه 100
4ـ 2ـ 1 شر 100
4ـ 2ـ 2 سوء 100
4ـ 2ـ 3 سيئه 101
4ـ 2ـ 4 فحشاء 102
4ـ 2ـ 5 منكر 102
4ـ 2ـ 6 خطيئه 104
4ـ 2ـ 7 ذنب 105
4ـ 2ـ 8 فسق 106
4ـ 2ـ 9 اثم 106
4ـ 2ـ 10 نتیجه گیری 106
4ـ 3 قانونمندي‌هاي حسنه 108
4ـ 3ـ 1 از جانب خدا بودن حسنه 108
4ـ 3ـ 2 بهره مند شدن نيكي كنندگان از حسنه در دنيا 109
4ـ 3ـ 3 دريافت پاداش ده برابر، براي بجا آورندگان حسنه 111
4ـ 3ـ‌4 دريافت پاداشي بهتر براي بجا آورندگان حسنه 111
4ـ 3ـ‌5 تبديل و محو سيئات به حسنات 113
4ـ‌3ـ‌5ـ‌1 قانون تبديل 113
4ـ‌3ـ‌5ـ‌2 قانون محو: 114
4ـ‌3ـ‌6 بهره مند از حسنه براي شفاعت كننده آن 115
4ـ‌3ـ‌7 بهره مند شدن درخواست كننده حسنه دنيايي و آخرتي 116
4ـ‌3ـ‌8 زياد شدن حسنه براي آورنده آن 117
4ـ‌3ـ‌9 نتيجه گيري 118
4ـ 4ـ انفعالات حسنه 118
4ـ‌4ـ 1 انفعالات مثبت 118
4ـ‌4ـ 1ـ‌1 حمد وثناي الهي 119
4ـ 4ـ 1ـ 2 آزمايش با حسنات و سيئات براي بازگشت 120
4ـ‌4 ـ 2 انفعالات منفي 121
4ـ‌4ـ‌2ـ‌1 ناراحتي معاندان 121
4ـ‌4ـ‌2ـ‌2 نسبت دادن حسنه به خدا و نسبت دادن سيئه به پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و سلم 123
تفسیر آن از نظر گذشت. 123
4ـ‌4ـ‌2ـ‌3 نسبت دادن حسنه به خود و نسبت دادن سيئه به موسي عليه السلام و يارانش 124
4ـ 4ـ‌3 نتيجه گيري 125
4ـ 5 ويژگي‌هاي محسنين 125
4ـ 5ـ‌1 شكيبايي 125
4ـ‌5ـ‌2 همراهي خداوند با محسنين 126
4ـ‌5ـ‌3 داراي تقوا، ايمان و عمل صالح 128
4ـ‌5ـ‌4 اهل انفاق و احسان 129
4ـ‌5ـ‌5 انفاق در توانگري و تنگدستي، فروبردن خشم و چشم پوشي از خطاي مردم 130
4ـ‌5ـ‌6 دریافت کننده پاداش دنیوی و اخروی 132
4ـ‌5ـ‌7 محبوب خدا شدن 132
4ـ‌5ـ‌8 نزدیک بودن رحمت الهی به محسنین 134
4ـ‌5ـ‌9 طلب مغفرت 135
4ـ‌5ـ‌10 عدم مواخذه الهی 135
4ـ‌5ـ‌11 دادن هديه‌اي مناسب به زنان پس از طلاق 136
4ـ 5ـ‌12 شرکت در جهاد 137
4ـ‌5ـ‌3 1 پيروي آيين ابراهيم عليه السلام 137
4ـ‌5ـ‌14 چنگ زننده به دستگيره محكم 138
4ـ 5ـ 15 تصدیق رویا 138
4ـ 5ـ16 نتیجه گیری 139
4ـ‌6 آثارحسنه 140
4ـ‌6ـ 1 دو چندان شدن آن و دريافت اجر عظيم 140
4ـ‌6ـ‌2 پاداش دنيوي و اخروي 141
4ـ‌6ـ‌3 جلب محبت و زدودن دشمني 141
4ـ‌6ـ 4 عدم فساد جويي در زمين 142
4ـ 7 جزاي حسنه و محسنين 143
4ـ 7ـ 1 جزاي دنيوي 143
4ـ 7ـ‌1ـ‌1 لايق دريافت كتاب، علم و حكم 143
4ـ 7ـ‌1ـ‌2 بخشيدن فرزندان به انبيا و هدايت ايشان 145
4ـ 7 ـ 2 جزاي اخروي 146
4ـ7ـ‌2ـ‌1 هدايت و بشارت الهي 146
4ـ 7ـ 2ـ‌2 قابليت دريافت اعطاي الهي 147
4ـ 7ـ‌2ـ 3 امنيت در قيامت 147
آيه اي ديگر در مورد امنيت در قيامت: 148
4ـ‌7ـ‌2ـ‌4 دچار ذلت نشدن 149
4ـ 7ـ 2ـ‌5 جاودانگي در بهشت 150
4ـ‌7ـ‌2ـ‌6 يافتن در نزد پروردگار 150
4ـ‌7ـ2ـ 7 سلام خدا بر آنان 151
4ـ 7ـ 2ـ‌8 داراي أجر عظيم 152
4ـ7ـ2ـ9 نتیجه گیری 153
4ـ 8 مصاديق محسنين 154
4ـ 8ـ 1 مقدمه 154
4ـ 8ـ 2 اسوه هاي حسنه 155
4ـ 8ـ 2ـ 1 پيامبر اسلام صلي الله عليم و آله و سلم 155
4ـ 8ـ 2ـ 2 ابراهيم خليل عليه السلام 157
4ـ 8ـ 3 مصاديق محسنين 158
4ـ 8ـ 3ـ 1حضرت نوح عليه السلام 158
4ـ 8ـ 3ـ 2 حضرت ابراهیم علیه السلام 159
4ـ 8ـ 3ـ 3 حضرت موسي و هارون عليهم السلام 159
4ـ 8ـ 3ـ 4 حضرت الیاس علیه السلام 160
4ـ 8ـ3ـ5 نتیجه گیری 160
نتيجه گيري: ترسیم شبکه معنایی حسنه در قرآن کریم 162
فهرست منابع 168

فهرست منابع

قرآن کریم

1ـ آقا گل زاده، فردوس، تحليل گفتمان انتقادي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.1385

2ـ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ،بيروت: دارصادر، سوم: 1414ق

3ـ ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، روض الجنان وروح الجنان في تفسيرالقرآن، مشهد: بنياد پژوهش‌هاي .اسلامي آستان قدس رضوي. بي چا، 1408ق

4ـ اختيار، منصور، معني‌شناسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1348

5ـ اسرار، مصطفي، از مفاهيم قرآن، بي جا: نشر محيا. 1375

6ـ افراشي، آزيتا، انديشه‌هايي در معني شناسي، تهران: فرهنگ كاوش.1381

7ـ البهی،محمد،مفاهیم اخلاقی وعقیدتی قرآن، مترجم: محمدصادق سجادي،تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی. دوم: 1371

8ـ اوسي، علي، روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان، مترجم: حسين ميرجليلي، تهران: چاپ و نشر بين الملل. 1381

9ـ ايزوتسو، توشيهيكو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران: شركت سهامي انتشار.1361

10ـ ـــــــــــــــ ، ساختمان معنايي مفاهيم اخلاقي ديني در قرآن، مترجم: فريدون بدره‌اي، بي جا: قلم.1360

11ـ ــــــــــــــ ، مفهوم ايمان در كلام اسلامي، مترجم: زهرا پورسينا، تهران: سروش.1378

12ـ بابايي، علي اكبر و مولفان زيرنظر محمود رجبي، روش شناسي تفسير قرآن، تهران: سمت. 1379

13ـ باطني، محمد رضا، مسايل زبان‌شناسي نوين، تهران: آگاه، 1345

14ـ برجي، يعقوبعلي، اخلاق پيامبران در قرآن، تهران: چاپ و نشر بين الملل. 1386

15ـ بزرگ خو، نرگس، بررسي معناشناختي دين در قرآن كريم با نگاه تطبيقي به ديدگاه مفسران و متكلمان، تهران: دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.1388

16ـ بندر ريگي، محمد، ترجمه المنجد، تهران: انتشارات ايران. ششم: 1386

17ـ بی یرویش، مانفرد، زبان‌شناسي جديد، مترجم:محمد رضا باطني، تهران: آگاه.1374

18ـ بيگي، روح الله، ارزش‌هاي اجتماعي در قرآن، قم: انتشارات اسوه. دوم: 1389

19ـ پالمر، فرانك ر، نگاهي تازه به معنا‌شناسي. مترجم: كورش صفوي، تهران: كتاب ماد. پنجم: 1387

20ـ تاجديني، علي، فرهنگ جاودان الميزان، تهران: نشر مهاجر. 1382

21ـ تاجيك، محمد رضا و ديگران، گفتمان و تحليل گفتماني: مجموعه مقاله‌هايي از محمد رضا تاجيك،‌ تهران: فرهنگ گفتمان. 1379

22ـ جرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن، جلاءالأذهان وجلاءالأحزان،تهران: دانشگاه تهران.1377

23 ـ جمعي از مترجمان، فلسفه اخلاق، ويراسته: لارنس، ي. بكر، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1380

24ـ جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ موضوعي تفاسير، قم: بوستان كتاب. 1382

25ـ حدادي، آمنه، حس فرامتن در قرآن، كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تربيت معلم تهران.1389

26ـ حسيني شاه عبد العظيمي، حسين بن احمد، تفسيراثناعشري،تهران: ميقات. 1363

27ـ حسيني، اعظم السادات، شبكه معنايي قول در قرآن كريم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.1390

28ـ حنبكه الميداني، عبدالرحمن حسن، الاخلاق الاسلاميه و اسسها، دمشق: دارالقلم. دوم: 1407ق

29ـ خاني، رضا و  حشمت الله رياضي، ترجمه بيان السعاده في مقامات العباده،تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور. 1372

30ـ خرم دل، مصطفي، ترجمه فارسي في ظلال القرآن (سيد قطب)، تهران: نشر احسان. سوم: 1389

31ـ خسروی زاده، پروانه، نگاهي گذرا به تاريخچه معنا‌شناسي، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي. 1378

32ـ خوانين زاده، محمدعلي، معناشناسي اسماءالحسني در قرآن كريم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389

33ـ خوشدل مفرد، حسين، بررسي حوزه معنايي عمل صالح در قرآن، قم: دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كريم. 4. 1388

34ـ دامغاني ، ابي عبدالله حسين بن محمد، الوجوه و نظائره في القرآن، دمشق: انتشارات مكتبه الفارابي. بي تا

35ـ راغب اصفهاني، حسين بن محمد،المفردات في غريب القرآن، دمشق بيروت: دارالعلم دارالشاميه. 1412ق

36ـ زبیدی، محمد، تاج العروس، مصر: دار احیاء التراث العربی، 1306.

37ـ زركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، بيروت: دار الكتاب العربي. 1997

38ـ سرشار، مژگان، ارزش ها و ضد ارزش ها (تقابل در قرآن)، تهران: سوشيا. 1382

39ـ سرمدي، محمود، واژگان پژوهي قرآني، (مقدمه بهاءالدين خرمشاهي)، بي جا: انتشارات الهادي. 1380

40ـ سعيدي روشن، محمدباقر، تحليل زبان قرآن و روش شناسي فهم آن، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1383

41ـ سور آبادي، ابوبكر عتيق بن محمد، تفسيرسورآبادى، تحقيق: علي اكبر سعيدي سيرجاني،تهران: فرهنگ نشر  نو. 1380

42ـ شافعي، ‌محمد بن ادريس، الرساله، بيروت: ‌دار الكتب العربيه. 1414ق

43ـ شريف لاهيجي، محمد بن علي، تفسيرشريف لاهيجي،تهران: دفتر نشر راد. 1373

44ـ شعیری، حميد رضا، مباني معنا شناسي نوين، تهران: سمت.1388

45ـ شوكاني، محمد بن علي، فتح القدير،دمشق بيروت: دار ابن كثير دارالكلم الطيب.1414ق

46ـ صافي، محمود بن عبدالرحيم، الجدول في إعراب القرآن، دمشق بيروت: دارالرشيد موسسه الايمان، چهارم:1418ق

47ـ صالحي زاده، محمد اسماعيل، محبت در قرآن، قم: اشك ياس. 1388

48ـ صالحي منش، محمد، طلوع جاودان (پژوهشي درباره زندگاني حضرت ابراهيم عليه السلام)  قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. 1385

49ـ صفوي، كورش، آشنايي با معني شناسي، تهران: پژواك كيوان.1385

50ـ ـــــــــــــ، فرهنگ توصيفي معنا‌شناسي، تهران: فرهنگ معاصر. 1384

51ـ ــــــــــــ ،درآمدي برمعني شناسي،تهران: انتشارات سوره مهر. سوم: 1387

52ـ ـــــــــــــ، درآمدي بر معني‌شناسي، تهران: انتشارات سوره مهر. سوم: 1387

53ـ طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم. پنجم:1417ق

54ـ طبرسي، فضل بن حسن، تفسيرجوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم. 1377

55ـ ـــــــــــــــــــــ، مجمع البيان في تفسيرالقرآن،تهران: ناصر خسرو. سوم: 1372

56ـ ـــــــــــــــــــــ، تفسيرجوامع الجامع،تهران: دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم. 1377

57ـ طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران: كتابفروشي مرتضوي. سوم: 1375

58ـ طيب، عبد الحسين، اطيب البيان في تفسيرالقرآن ، تهران: انتشارات اسلام. دوم: 1378

59ـ عارفي، داوود، حب در قرآن، قم: سبط النبي. 1388

60ـ عاملي، ابراهيم، تفسيرعاملي،تهران: انتشارات صدوق. 1360

61ـ عبد الباقي، محمد فؤاد،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، تهران: انتشارات اسلامي. ششم: 1384

62ـ عسکری، حسن بن عبد الله، فروق اللغويه، قم: نشر اسلامی. چهارم: 1429ق

63ـ عضيمه صالح، معنا شناسي واژگان قرآن، مترجم: حسين سيدي، انتشارات آستان قدس رضوي. چاپ سوم: بي تا

64ـ فلاح پور، مجيد، ابراهيم در قرآن، تهران: نشر هستي نما. 1387

65ـ فنايي، پروين، شبكه معنايي اخلاق سيئه در قرآن كريم، كارشناسي ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1387،

66ـ فولادوند، محمد مهدي، ترجمه قرآن، تهران: دار القرآن الكريم (دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي). 1415ق

67ـ فهيم نيا، محمد حسين، مباني و مفاهيم اخلاق اسلامي در قرآن، قم: انتشارات بوستان كتاب.1389

68ـ فيض كاشاني، ملا محسن، تفسيرالصافي،تهران: انتشارات الصدر. دوم: 1415 ق

69ـ ـــــــــــــــــــــــ،اخلاق حسنه،ترجمه: محمدباقرساعدي،تهران: پيام آزادي. پنجم: 1362

70ـ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنير، قاهره: المختار. 1429ق

71ـ قائمي نيا، عليرضا، بيولوژي نص، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 1389

72ـ قاسمي ندوشن، حميدرضا، الگوهاي تربيتي در قرآن، تهران: انتشارات آرمان. 1379

73ـ قرشي، علي اكبر، تفسيرأحسن الحديث، تهران: بعثت. سوم، 1377

74ـ ــــــــــــــــ، قاموس قرآن،تهران: دار الكتب الاسلاميه. ششم: 1371

75ـ قمی، عباس، فرهنگ واژگان قرآن کریم، مترجم: غلامحسین انصاری، تهران: چاپ و نشر بین الملل. دوم: 1385

76ـ کروز، د.ا، معني شناسي زبان‌‌‌‌‌‌‌هاي دنيا، مترجم: كورش صفوي، تهران: فواد.1384

77ـ كاشاني، ملا فتح الله، تفسيرمنهج الصادقين في إلزام المخالفين،تهران: كتابفروشي محمد حسن علمي.1336

78ـ ــــــــــــــــــ، زبده التفاسير، قم: بنياد معارف اسلامي. 1423ق

79ـ گنابادي، سلطان محمد، تفسيربيان السعاده في مقامات العباده،بيروت: موسسه العلمي للمطبوعات. دوم: 1408ق

80ـ لاينز، جان، مقدمه‌اي بر زبان‌شناسي، مترجم: حسين واله، تهران: گام نو. 1383

81ـ لساني فشاركي، محمد علي و طيبه اكبري‌راد، كاربرد روش‌هاي معنا‌شناسي در قرآن كريم، صحيفه مبين.39. 1385ـ 1386

82ـ مترجمان، ترجمه مجمع البيان في تفسيرالقرآن،تهران: فراهاني. 1360

83ـ محمدي ري شهري، محمد، خير و بركت از نگاه قرآن و حديث، مترجم: جواد محدثي. قم: دارالحديث. 1382

84ـ ـــــــــــــــــــــــــــ، ميزان الحكمه، مترجم: حميد رضا شيخي، قم: دارالحديث، چهارم: 1383

85ـ محمدي، حميد، مفردات قرآن، قم: دارالذكر. ششم: 1384

86ـ مختارعمر، احمد، معنا‌شناسي، مترجم: حسين سيدي، مشهد: دانشگاه فردوسي، دوم:1386

87ـ مرادي زنجاني، حسين؛ محمد علي لساني فشاركي، روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم، زنجان: قلم مهر. 1385

88ـ مصطفی، ابراهیم و احمد حسن الزیات، معجم الوسيط،تهران: مرتضوی. دوم: 1437ق

89ـ مطيع، مهدي، معنا شناسي زيبايي در قرآن كريم، اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1387

90ـ معلمي، يحيي، مكارم الاخلاق في القرآن الكريم، بي چا: دارالاعتصام. سوم: بي تا

91ـ مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلاميه. 1374

92ـ موسوي همداني، محمد باقر، ترجمه الميزان،قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.1374،ص 412

93ـ مهيار، رضوي، فرهنگ أبجدي عربي-فارسي، بي چا: بي نا. بي تا.

94ـ ميبدي، رشيد الدين احمد بن ابي سعد،كشف الاسرار و عده الابرار،تهران: امير كبير. پنجم: 1371

95ـ نخجواني، نعمت الله بن محمود، الفواتح الإلهيه و المفاتح الغيبيه، مصر: دار ركابي للنشر. 1999م

96ـ نصر اصفهاني، محمد، فلسفه اخلاق و تربيت، قم: انتشارات فرهنگ مردم. 1379

97ـ نعيم اميني، ام سلمه، معناشناسي قلب در قرآن كريم. كارشناسي ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1388

98ـ واثقي، حسين، دعا‌هاي قرآن، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. دوم: 1379

99ـ وطن دوست، رضا، عمل در قرآن، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي. 1382

چكيده

حسنه از جمله موضوعات اخلاقي قرآن كريم است و علي رغم اهميت آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن طور كه شايسته آن است بدان پرداخته نشده است و اغلب به صورت تفسير آيه اي و بدون توجه به نظام و همبستگي معنايي كه بين مفاهيم كليدي آن وجود دارد، بدان نگريسته شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسي موضوع حسنه به روشي منسجم و نظام مند است تا مشخص سازد، واژگان كليدي مفهوم حسنه در دو حوزه هم معناها و متضادهاي آن، در قرآن كريم چيست؟ حسنه در سياق قرآن كريم چه معنايي دارد و آثار آن چيست؟ چه كساني محسن مي‌شوند و داراي چه ويژگي هايي هستند؟ احوال آنان در قيامت به چه صورتي است؟ مفهوم كانوني حسنه در قرآن كريم چيست؟ چگونه مي‌توان به ترسيم شبكه معنايي حسنه در قرآن كريم رسيد؟

اين پژوهش در ابتدا، به بررسي معناي لغوي، اصطلاحي، مشتقات، وجوه و سياق حسنه در قرآن كريم پرداخته است و پس از آن، به استخراج هم‌نشين ها و جانشين هاي آن، كه در شناخت هم‌معناها و غير هم‌معناها موثر بوده است، پرداخت.

بررسي روابط هم‌نشيني نشان داد مفهوم حسنه با بسياري از مفاهيم والا هم چون؛ ايمان، توبه، عمل صالح، صبر، تقوا، احسان، نماز، انفاق، قرض، شفاعت، مودت و… كه از موضوعات اصيل دين مبين اسلام است هم‌نشين شده است و در مقابل، مفهوم سيئه مفهوم كانوني متقابل آن است.

اين پژوهش واژگان كليدي هم‌معنا، هم چون؛ خير، بر، احسان، عمل صالح، طيب و واژگان كليدي متضاد، هم چون؛ شر، سوء، سيئه، ذنب، اثم، فحشا، منكر و … را استخراج نمود.

بررسي روابط هم‌نشيني، كمك كرد تا حوزه هاي مفهومي حسنه به صورت نظام مند مشخص گردد و به تقسيماتي هم چون، قانونمندي ها، انفعالات، آثار، ويژگي ها، جزا، مصاديق و…دست يابد.

يافته اين پژوهش عمل مورد رضاي الهي و در جهت خواست و اراده خداوندي را به عنوان مفهوم كانوني حسنه معرفي نمود و به اين نتيجه رسيد كه محسن با انجام اعمال قلبي و جوارحي به اين مقام خاص مي‌رسد و مستحق دريافت پاداش دنيوي و اخروي مي‌شود.

كليد واژگان: قرآن، حسنه، معناشناسي، جزا، نيكويي

فصل اول

كليات پژوهش

1 ـ1 مقدمه

بدون شك تمام انسان ها در پي رسيدن به سعادت و خوشبختي هستند و در تمام مراحل زندگي سعي مي‌كنند كه هر لحظه به آن نزديكتر گردند، البته براي رسيدن به سعادت و خوشبختي راهي جز كسب مكارم و فضائل و دوري از رذائل اخلاقي وجود ندارد، زيرا كه انبياي عظام و اولياي كرام عليه السلام همگي در اين مسير ره پيموده و طالبان حقيقت را نيز به طريق دعوت نموده‌اند.

پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم  درباره فلسفه بعثت خود مي‌فرمايند: «إني بعثت  بمكارم الأخلاق و محاسنها»[1]. من از طرف پروردگار برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را به كمال رسانده و تمام كنم. حضرت علي عليه السلام نيز بر اهميت تهذيب نفس تاكيد فرموده و رعايت آن را مايه خوشبختي انسان دانسته و فرموده اند: «به فرض كه به بهشت و ثواب و بيمي از دوزخ و عقاب نداشتيم باز شايسته آن بود كه ما در پي مكارم اخلاق باشيم، زيرا خوشبختي و سعادت را از اين طريق مي‌توان بدست آورد.»

نتيجه آن كه مهم ترين مساله اي كه فراوان مورد توجه آيين مقدس اسلام قرار گرفته و در رسيدن به كمالات  و فضايل انساني نقش اساسي دارد مساله تزكيه نفس و پرورش روح است كه به عنوان يك امر حياتي و ضروري مطرح است.

انسان، يگانه موجودي است كه به لحاظ قابليت ها و موقعيت ممتازي كه دارد، مورد تكريم و عنايت خاص خداوندي، واقع شده است: ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ﴾[2] و بر بسياري ‌آفريده‌ها برتري يافته است: ﴿وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً﴾[3] از اين رو، رسالتي بس سنگين و مسؤليتي بس والا بر دوش دارد زيرا او، هم نسبت به آفريدگار عالم، مكلف است و به پاس نعمات بي شمار او، وظايفي دارد و هم در عرصه زندگي اجتماعي، ناگريز از تعاون و تعامل چند سويه با همنوعان خويش است.

اكنون كه بشر، ناگزير از بروز اعمال و رفتار است، شايسته است كه بهترين نوع عمل را انجام دهد؛ چرا كه خداوند عالميان، انسان را با برترين عمل‌ها مي‌آزمايد: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4] و تنها بهترين‌ها را مي‌پذيرد: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾[5]. عمل و رفتار آدمي كه در عرصه فردي و اجتماعي، صورت مي‌گيرد، هرگاه بر طبق موازين الهي و ضوابط سالم بشري صورت پذيرد، در قاموس اديان الهي و فرهنگ قرآني، با عناويني مانند: «صالح»، «حسن»، «حق»، «خير»، و مانند آن، توصيف مي‌گردد و هرگاه عمل وي، برخلاف سنت الهي و ناموس خلقت بروز كند، با نام‌هايي چون «سييء»، «باطل»، «منكر»، «خطا»، «شر» و مانند آن .

اخلاق اسلامي چيزي غير از حفظ حريم دل نيست و اهميت و ارزش آن به قدري زياد است كه شرط قبولي تمام اعمال آن است كه با ايمان وعقيده صحيح پديد آمده باشند. به هر حال، عمل صالح بايد با ايمان همراه باشد؛ به عبارت ديگر حسن فاعلي شرط صحت و قبولي حسن فعلي است. عملي نيك شمرده مي‌شود كه با انگيزه پاك و خير خواهانه صادر شده باشد، اما اهميت اخلاق به قدري زياد است كه ارزش و ثواب آن مشروط به درستي عقيده نيست. مخالفت با هواي نفس يك ارزش بالاي اخلاقي است و به قدري مهم است كه حتي اگر از جانب افراد غير مسلمان نيز صادر شود باز ارزش و ثواب خواهد داشت. چه بسيارند افرادي كه تنها به سبب مخالفت با خواسته‌هاي نفساني مسلمان شده‌اند؛ يعني عمل اخلاقي آن‌ها بهترين ثواب و كمال دنيوي را براي آنان به ارمغان آورده است.

در مباحث اخلاقي نيز ضرورت  دارد ابتدا خود وآن چه به سود و زيان، اسباب سعادت و شقاوت و نجات وهلاكت ماست بشناسيم و پس از به نتيجه رسيدن فكر و انديشه، به آن عمل كنيم.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم  از خداي تعالي نقل مي‌كند كه فرمود: هرگاه مطلع شوم بر دل انساني و بدانم كه او بندگي مرا دوست دارد و در اين بندگي ثابت و راسخ قدم است، من خودم متكفل كارهاي او شده، سياست و ادب كردن او را به عهده مي‌گيرم.

هيچ چيزي بهتر از آن نيست كه خداوند خودش تاديب و تربيت يك انسان را به عهده بگيرد. پيابر اكرم  صلي الله عليه و آله و سلم  كه انسان كامل بود، ادب شده خداوند است و هر كس بخواهد تحت تربيت مستقيم الهي قرار گيرد بايد در دل خود اخلاص و عبادت خالصانه داشته و به دنبال تحصيل رضاي خداوند باشد، تا به بهترين راه و روش تربيت دست يابد.

و از آن جایی که روش این پژوهش در تبیین مفهوم حسنه، شیوه معناشناسی است و  «معناشناسی» اصطلاحی فنی است که به مطالعه «معنا» می‌پردازد. به طور كلي، هر علمي كه انسان با آن سر و كار دارد، به نحوي با معناشناسي مرتبط است.[6] نظریه های معناشناسی، متن یا کلام را مجموعه ای معنادار می‌دانند که می‌توان به مطالعه و درک آن پرداخت. راه پیشنهادی معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعه های معناداری، در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح گوناگون برای متن است.[7] معناشناسی در تجزیه و تحلیل کلام، متن را مجموعه ای منسجم و معنادار می‌داند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در ژرف ساخت نشانه های فهم معنا و یا در بین آن ها وجود دارد می‌پردازد.[8]

1ـ 2 تاريخچه معناشناسي

از ظهور معناشناسي به مثابه يك علم كمتر از يك نيم قرن مي‌گذرد. اين پديده جزئي از روند گسترده موسوم به چرخش زباني يا نقطه عطف زباني در معرفت نظري در مغرب زمين است. از نيمه دوم قرن بيستم، توجه به زبان رفته رفته به كانون تاملات نظري تبديل گرديد. هم در سنت فلسفه قاره‌اي و هم در سنت فلسفه تحليل و اخيرا در فضاي فلسفه آمريكايي، والبته در هر كدام به اسلوبي خاص، اين توجه نمايان است. روندي كه بعدها تحول عظيم زباني نام گرفت دامنه بسيار گسترده‌اي داشت كه تقريبا تمام حوزه‌هاي معرفت نظري را به نحوي متاثر كرد. فروكاستن فلسفه از اساس به تحليل زبان را مي‌توان جلوه‌اي از تب زبان‌گرايي در مراحل نخستين ظهور آن برشمرد. با بلوغ بيشتر و تدريجي اين گرايش، زبان‌شناسي، نشانه‌شناسي و معناشناسي به منزله رشته‌هاي معرفتي متمايز ظهور كردند. تا كنون اتفاق نظر در باب حدود دقيق هر كدام از اين رشته‌ها و رابطه آن‌ها با يكديگر ميان متخصصان حاصل نشده و پاره‌اي از مسايل آن‌ها كم و بيش هنوز متداخل‌اند، اما چارچوب كلي اين رشته‌ها،  هر كدام به مثابه يك علم نوظهور، تقريبا مشخص شده است.[9]

1ـ 3 تبيين مساله پژوهشي

مفهوم حسنه  با توجه به پر بسامد بودن آن در قرآن كريم و نيز روابط مختلف معنايي با مفاهيم ديگر، از مفاهيم كانوني قرآن به شمار مي‌آيد و مطالعه جامع معنا‌شناختي آن به شناخت و تحليل روابط معنايي گسترده‌اي در قرآن ياري مي‌رساند.

با بررسي آيات قرآن كريم ديده مي‌شود كه مفهوم حسنه، مفاهيمي چون خير، عمل صالح، بر، احسان، معروف، طيب را در برگرفته است، و در روابط تضاد، حوزه وسيعي از مفاهيم هم‌چون خطيئه، جناح، ذنب، إثم، فسق، فجور، فحشا، منكر با نقطه كانوني سيئه و سوء قراردارند كه بررسي اين ميادين مي‌تواند ما را به نظام اخلاقي ـ قرآني مفهوم حسنه برساند و جايگاه آن را در قرآن كريم نمايان سازد. ‌

وقتي مطالعات قرآني بر اساس روش معناشناسي باشد روابط هم‌نشيني و جانشيني از اهميت خاصي برخوردار مي‌شود. بررسي اين روابط مي‌تواند مفهوم حسنه را در تقسيماتي منظم قرار دهد كه به فهم مخاطب كمك شاياني مي‌كند.

تبيين مفهوم حسنه با در نظرگرفتن هم‌نشين‌هاي آن از قبيل: (صلاه، كافر، ظالم، سيئه، صبر، تقوا ،  عمل صالح، انفاق، قرض، افعال [قرف، وهب، و.. ] و…) اهدافي است كه اين پژوهش آن را دنبال مي‌كند.

در روابط جانشيني نيز، آيات مرتبط با هم، مثل جانشيني رزق حسن با رزق كريم، جانشيني اجر محسنين با  اجر مؤمنين و مصلحين و… ، دسته بندي و مورد مداقه قرار مي‌گيرد.

در روش معنا‌شناسي، براي ترسيم شبكه معنايي مفهوم حسنه، لازم مي‌آيد مؤلفه‌هاي معنايي اين واژه «انفعالات حسنه، آثارحسنه، قانونمندي‌هاي حسنه، ويژگي‌هاي محسنين، جزاي محسنين، مصاديق محسنين » مورد بررسي قرارگيرند.

از آن جا كه مطالعات معناشناسي از كارآمدترين روش‌هاي فهم معنا در قرآن به شمار مي‌آيد ـ زيرا بر اساس اين روش، كليات، جزئيات و روابط درون متني يك مفهوم به صورت نظام مند و سيستماتيك دانسته مي‌شود ـ در اين نوشتار، معنا‌شناسي ابزاري براي استخراج مفهوم قرآني حسنه قرار داده شده است.

1ـ 4 سابقه پژوهش

مفهوم حسنه در قرآن كريم موضوعي است كه علي‌رغم اهميت آن، نگارشي درخور در مورد آن صورت نگرفته است.

بيشتر موضوعات مرتبط با مفهوم  حسنه، مباحث تفسيري است، حول محور آيات حسنه كه دركتب تفسيري متقدمين و متأخرين (شيعه و سني) و كتب وجوه و نظائر، ارائه شده است. در مورد ديگر مفاهيم اخلاقي قرآن، از قبيل عمل صا‌لح، توبه، صبر، خير و… كتب مستقل فراواني يافت مي‌شود ولي با توجه به كلي بودن مفهوم حسنه و بسط و ضيق داشتن حدود آن، كتاب مستقلي در رابطه با آن يافت نشد.

در بيشتركتب اخلاقي در خلال بحث فضايل و رذايل، بخشي از مطالب به حسنات  و سيئات اختصاص يافته، كه همان مباحث تفسيري ذيل آيات مرتبط با آن است. از جمله كتبي كه به خوبي به موضوع حسنه پرداخته است:

ـ «ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها (تقابل در قرآن)»، مژگان سرشار.

ـ «عمل در قرآن»، رضا وطن دوست.

ـ «خير و بركت از نگاه قرآن و حديث»، محمد محمدي ري شهري.

ـ «مكارم الأخلاق في القرآن الكريم»، يحيي معلمي.

ـ «فرهنگ جاودان ا‌لميزان»، علي تاجديني، كه برگرفته از تفسيرگران سنگ الميزان است.

و از آن جا كه در اين تحقيق مفهوم حسنه با روش معناشنا‌سي بررسي شده است، در كتاب «ساختمان معنايي مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن» اثر ايزتسو، در بخش خوب و بد، قسمتي از مطالب، به زيبايي به بررسي معناشناسانه حسنه و سيئه پرداخته است.

از جمله پايان نامه هايي كه در اين زمينه نگاشته شده است مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

ـ معناشناسي زيبايي در قرآن؛ مهدي مطيع

ـ معناشناسي عقل در قرآن؛ سعيدكرماني

ـ معناشناسي قلب در قرآن؛ ام سلمه نعيم اميني

ـ شبكه معنايي قول در قرآن كريم؛ اعظم ا‌لسادات حسيني

ـ معناشناسي عبد و بررسي تطبيقي آن  با مفهوم انسان كامل؛ تكتم زنجاني فر

ـ حوزه هاي معنايي صراط در بيان قرآن كريم؛ مهدي شهيدي

بنابراين در مورد موضوع پيشنهادي اين پايان نامه، نگارش مستقلي انجام نگرفته است و سعي اين پژوهش در اين است كه مفهوم حسنه به طور گسترده  و با روش معناشناختي تبيين شود .

1ـ 5  علت انتخاب موضوع

قرآن كريم كه رسالت هدايت كاروان بشري را بر عهده دارد، براي تثبيت مقام والاي آدمي و بروز شايستگي ها، همگان را به اعمال و رفتار پسنديده كه در تعالي و بالندگي انسان تأثير بسزا دارد، توصيه نموده است و از رفتارهاي نكوهيده كه سقوط آدمي را از اوج عزت به حضيض ذلت، سبب مي‌شود، نهي فرموده است : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ يَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[10] و بدون شك تمام ا‌نسان‌ها در پي رسيدن به سعادت و خوشبختي هستند و در تمام مراحل زندگي سعي مي‌كنند كه هر لحظه به آن نزديكترگردند، البته براي رسيدن به سعادت و خوشبختي راهي جز كسب مكارم و فضائل و دوري از رذائل اخلاقي  وجود ندارد زيرا كه انبياي عظام و اولياي كرام عليهم السلام همگي در اين مسير ره‌پيموده و طالبان حقيقت را نيز در اين طريق دعوت نموده اند. پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم  درباره فلسفه بعثت خود مي‌فرمايند: «إني بعثت لاُتمم مكارم الأخلاق»‌. لذا اين امر اهميت بررسي مفاهيم اخلاقي ـ قرآني از جمله «مفهوم حسنه» را مي‌نماياند.

1ـ 6 اهداف پژوهش

از اهداف اين پژوهش اثبات اين مساله است كه مفهوم  حسنه يكي از مفاهيم كانوني قرآني به شمار مي‌آيد و با مفاهيم ديگر روابط مختلف معنايي دارد كه با شناخت آن مي‌توان به فهم جديدي از قرآن رسيد و يكي ديگر از لايه‌هاي باطني آن را آشكارنمود.

1ـ 7 سوال اصلي پژوهش

حسنه در نظام معنايي قرآن چه مفهومي دارد؟

1ـ 7ـ1  سوالات فرعي پژوهش

مفهوم كانوني حسنه در قرآن چيست؟

با كدام روش معناشناسي مي‌توان به نظام معنايي حسنه رسيد؟

نسبت معناي حسنه در قرآن با معناي آن در لغت و فرهنگ چيست؟

1ـ8 فرضيه هاي پژوهش

قرآن در نظام معنايي خويش به مفهوم حسنه معنايي تازه مي‌بخشد.

با استفاده از روش‌هاي معناشناسي مكتب بن و روابط بينامتني مي‌توان به نظام معنايي حسنه در قرآن راه يافت.

شبكه معنايي حسنه در قرآن قابل ترسيم است.

1ـ 9روش تحقيق و مراحل آن

اين رساله به منظور دستيابي به شبكه معنايي واژه «حسنه» از روش توصیفی استفاده كرده است.

پايان نامه موجود با در نظر گرفتن واژه «حسنه» و برخي از مشتقات آن در قرآن كريم، سعي درتبيين اين مفهوم دارد. به همين جهت ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي اين واژه را مورد بررسي قرار داده و سپس به استخراج ابعاد متفاوت آن با توجه به آيات كريمه قرآن پرداخته و در پي آن بوده است كه ويژگي‌ها، جزا، آثار، انفعالات، مصاديق، قانونمندي‌ها و مفاهيم جانشين و هم‌نشين «حسنه» را براساس آيات ارائه دهد.

اين پژوهش در تبيين آيات مورد نظر از ديدگاه‌هاي مفسرين بهره جسته و انديشه‌هاي معناشناسي را نيز مورد استفاده قرار داده است.

روش گردآوري اطلاعات در اين نگارش به صورت اسنادي كتابخانه‌اي است.

1ـ 10 كليد واژگان

1 ـ قرآن

2ـ حسنه

3ـ معناشناسي

4ـ جزا

5ـ نيكويي

1.مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج 16، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.1430ق، ص 287.

[2] . اسراء /70

[3] . همان

[4] . كهف/7

[5] . احقاف/16

[6] . نعيم اميني، ام سلمه، معناشناسي قلب در قرآن كريم. كارشناسي ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1388، ص 10.

[7] . شعیری، حميد رضا، پيشين: ص6.

[8] . صفوی، كورش، درآمدي بر معنا شناسي، ص27.

[9] . لاينز، جان، مقدمه‌اي بر زبان‌شناسي، مترجم: حسين واله، تهران: گام نو. 1383، ص11.

[10] . نحل/ 90.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122