پايان نامه بررسي حکايات عقلاي مجانين در مثنوي‌هاي عطاربر اساس کتاب نيشابوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حکايات عقلاي مجانين در مثنوي‌هاي عطاربر اساس کتاب نيشابوري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي حکايات عقلاي مجانين در مثنوي‌هاي عطاربر اساس کتاب نيشابوري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق    3
1-2- اهداف تحقیق    4
1-3- پیشینه‌ی تحقیق    4
فصل دوم: کلیات
2-1- پژوهشی در موردِ اصطلاح “عقلای مجانین”    6
2-1-1- ديدگاه ابوالقاسم نيشابوري و ابن عربي    6
2-1-2- دیدگاه ابن خلدون    9
2-2- وضعیت اجتماعی عقلای مجانین    10
2-3- تنوع در میان عقلای مجانین    11
2-4- عقلای مجانین و هنر    12
2-5- واکنش عقلای مجانین در برابر نسبتِ جنون    14
2-6- عقلای مجانین در آثار متفکران اسلامی    15
2-7- بررسی دلایلِ توجه متفکران و صوفیه به عقلای مجانین    15
2-8- معیارهای شناختِ عقلای مجانین و تمایز آن‌ها با سایر دیوانگان    17
2-9- آشنایی با عقلای مجانین مشهور    18
2-9-1- بهلول    18
2-9-2- شبلی    20
2-9-3- محمد معشوق طوسی    22
2-10- نگاهي به “عقلاءالمجانين” از سه منظر    24
2-10-1- عقلای مجانين و امور اجتماعي    24
2-10-2- عقلای مجانین و امور سياسي    27
2-10-2-1- ارتباط زبان و قدرت در حکایات عقلای مجانین    27
2-10-2-2- عقلای مجانین و شیعه    29
2-11- عقلای مجانین و الهیات    31
2-11-1- مدل “جهان‌های موازی و بر خورد آن‌ها”    31
2-11-2- نگاهی به جریانِ تصوف از منظر مدل ” برخورد جهان‌های موازی”    33
2-11-3- عقلای مجانین و “برخورد جهان های موازی”    34
2-11-4- ارتباط  “برخورد جهان‌های موازی”با زبان عقلای مجانین    36
2-11-4-1- پارادوکس    38
2-11-4-2- شطح    39
2-11-4-3- طنز    39
2-12- مجذوبان الهی    41
2-12-1- نقش عقلای مجانین در پر رنگ کردن مفهوم عشق در تصوف    42
2-12-2- گزارش ابن عربی از جنون خود    43
2-12-3- انفعال روحی مجانین و نظریه‌ی دریافت(هرمنوتیک)    44
2-13- دگراندیشان    46
2-13-1- واسوخت صوفیانه    47
2-13-2- فیلسوفان مبتدع و اولیا الله    50
2-13-3-دلایل پیدایش “واسوخت صوفیانه” در کلام مجانین    51
2-13-4- واسوخت صوفیانه‌ی اولیا الله    54
فصل سوم: نگاهی به کتاب “عقلاءالمجانین” تالیف ابوالقاسم نیشابوری
3-1- ابوالقاسم نیشابوری    58
3-2- چاپ‌های “عقلاءالمجانین    60
3-3- سیری در کتاب عقلای مجانین    61
فصل چهارم: دیوانگان در مثنوی های عطار
4-1- دلایل فزونی بسامد حکایات عقلای مجانین در آثار عطار    67
4-2- نظر عطار در مورد دیوانگان    70
4-3- طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی های عطار    73
فصل پنجم: نتیجه گیری    84
فهرست منابع و ماخذ    86

فهرست منابع و ماخذ

ابن عربی، شیخ اکبر محیی الدّین(1381). فتوحات مکیّه. ترجمه و تعلیق محّمد خواجوی. چاپ اول. تهران: انتشارات مولی

احمدی، بابک(1376). چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطّار. چاپ اول. تهران: نشر مرکز

استعلامی، محّمد(1372). گزیده تذکرة الاولیاء. چاپ چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر

استوری، جان(1389). مطالعات فرهنگی درباره‌ی فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده. تهران: نشر آگه

انوشه، حسن(1386). دانشنامه‌ی ادب فارسی(جلد دوم). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پورجوادی، نصرالله(1372). بوی جان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی

پورنامداریان، تقی(1374). دیدار با سیمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی‌ و مطالعات فرهنگی

پورنامداریان، تقی(1388). در سایه آفتاب. تهران: نشر سخن

خرمشاهی، بهاءالدّین(1387). طنز و تراژدی. چاپ اول. تهران: انتشارات ناهید

ریتر، هلموت(1388). دریای جان(سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری). ترجمه عباس زریاب خویی و مهر آفاق بایبوردی. تهران: انتشارات بین المللی الهدی

زرّین کوب، عبدالحسین(1385). جستجو در تصوّف ایران. چاپ هفتم. تهران:انتشارات امیرکبیر

زرّین کوب1، عبدالحسین(1387). دنباله‌ی جستجو تصوّف در ایران. چاپ هفتم. تهران:انتشارات امیرکبیر

زریّن کوب2، عبدالحسین(1387). صدای بال سیمرغ(درباره زندگی و اندیشه‌ی عطّار). چاپ سوم. تهران: انتشارات سخن

ستاری، جلال(1366). حالات عشق مجنون. تهران: نشر توس

ستاری، جلال(1372). مدخلی بر رمز شناسی عرفانی. تهران: نشر مرکز

شفیعی کدکنی، محّمدرضا(1385). این کیمیای هستی(مجموعه مقالات و یادداشت‌ها درباره حافظ). چاپ اول. تهران: انتشارات آیدین

شفیعی کدکنی، محّمدرضا(1385). تازیانه‌های سلوک. چاپ ششم. تهران: انتشارات آگاه

شفیعی کدکنی، محّمدرضا(1387). شاعر آینه ها. تهران: انتشارات آگاه

صارمی، سهیلا(1384). سیمای جامعه در آثار عطار. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی‌ و مطالعات فرهنگی

عطّار نیشابوری، فریدالدّین محّمد ابن ابراهیم(1386). مصیبت نامه. مصحّح محمد رضا شفیعی کدکنی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن

عطّار نیشابوری1، فریدالدّین محّمد ابن ابراهیم(1388). اسرارنامه. مصحّح محمد رضا شفیعی کدکنی. چاپ پنجم.تهران: انتشارات سخن

عطّار نیشابوری2، فریدالدّین محّمد ابن ابراهیم(1388). الهی نامه. مصحّح محمد رضا شفیعی کدکنی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سخن

عطّار نیشابوری3، فریدالدّین محّمد ابن ابراهیم(1388). منطق الطّیر. مصحّح محمد رضا شفیعی کدکنی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سخن

فروزانفر، بدیع الزمان(1339). شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

کریمی، عبدالعظیم(1382). خرد نا معقول. تهران: انشارات عابد

چکیده

در قرن‌های دوم و سوم ه ق در جوامع‌ اسلامی شخصیت‌هایی ظهور کردند که از طرف مردم ” عقلاء المجانین ” / “دیوانگان فرزانه” لقب گرفته بودند. در مورد” عقلاءالمجانین ” در فرهنگ اسلامی مسائل بسیاری مطرح شده است که از لحاظ عرفانی، کلامی، ادبی، روانشناسی و جامعه شناسی بسیار مهم است. عقلای مجانین افرادی بودند که با وجودِ دیوانگیِ ظاهری، دیدگاه‌‌هایی حکیمانه داشتند که آن را با کلامی آمیخته با شوخی و طنز، رواج می‌دادند. ایشان با برخورداری از یک نوع هشیاریِ دینی و آزادی ویژه‌ای که تنها به خودشان اختصاص داشت، انتقاداتشان را از اخلاق عمومی و ارباب قدرت، با بی‌پروایی بیان می‌کردند‌‌؛ از این‌رو “دیوانگانِ دانا” در روزگارِ خود دارای کارکردِ اجتماعی- فرهنگی خاص بودند. علاوه بر این، احوال و تجربه‌های روحی ایشان غالباً سرشار از عشقی عمیق و صمیمی با پروردگار بود. آنان گاه تا آنجا با خداوند احساس نزدیکی می‌کردند که می‌توانستد براحتی از چارچوب رابطه‌ی معمولِ بندگان با خداوند بگذرند و شیوه‌ای نو در ارتباط “خدا و بشر” دراندازند. آرا و احوال این “دانایان دیوانه” به دلایل متعدد، انعکاس گسترده‌ای در آثار متفکرانی چون سنایی، ابن‌عربی، مولانا، ابن‌خلدون، ابن‌جوزی و به‌ویژه عطار نیشابوری داشته است.

این پایان نامه به‌غیر از فصل‌ مقدمه(فصل اول) و فصل نتیجه گیری(فصل پنجم)، دارای سه فصل دیگر است. اولین فصل بعد از مقدمه، فصل “کلیات”(فصل دوم) است. در این فصل، ضمن طرح مباحث عمومی پیرامون “عقلاءالمجانین” از جمله: دیدگاه‌های مختلف در مورد عقلای مجانین و تبیین شرایط اجتماعی آنان و معرفی مشاهیر این طایفه، به پیوند عقلای مجانین با سه مقوله‌ی اجتماع، سیاست و الهیات می‌پردازیم. همچنین در این فصل با ارائه‌ی مدل “برخورد جهان‌ها موازی” تحلیلی تازه از شخصیت، ذهن و زبان مجانین بدست داده می‌شود و ارتباط پارادوکس شطح و طنز با تجربه‌ی معنوی دیوانگان سنجیده می‌شود. فصل سومِ پایان‌نامه به معرفی تفصیلی کتاب “عقلاءالمجانین” و مولف آن: ابوالقاسم نیشابوری و دیدگاه‌های او اختصاص یافته. فصل چهارم این رساله در مورد دیوانگان در مثنوی‌های عطار است. در این فصل علاوه بر ذکر گمانه‌هایی در مورد دلایل توجه فوق‌العاده‌ی عطار به حکایات دیوانگان، به طبقه‌بندی و شمارش و مقایسه‌ی کمّیِ حکایاتِ دیوانگان در چهار مثنویِ: مصیبت‌نامه، منطق‌الطیر، الهی‌نامه و اسرار‌نامه‌ی عطار پرداختیم. سرانجام نتایج حاصل از این پژوهش‌ها را در فصل نتیجه‌گیری(فصل پنجم) گرد آورده‌ایم.

فصل اول:مقدمه

در بطن هر جامعه‌ی مترقی یا فرهنگ زنده‌ای – به‌ویژه در دوران تمدن سازی- همواره جریان‌های فکری متعدد و گاه متضادی وجود دارد که به موازات یکدیکر در حال پیشرفتند. اگرچه در یک نگاه کلی، بعضی از این جریان‌ها نسبت به سایرین ” اصلی” به حساب می‌آیند، اما این مسئله هرگز نباید سبب شود که “جریان اصلی” به‌عنوان ” تنها جریان” فکری تلقی شود یا در اهمیتِ سایر جریان‌های موازی تردید شود.

در جوامع اسلامی نیز، از همان سال‌هايي كه مسلمانان گام‌هاي نخستين را براي ساختن تمدن اسلامي برمي‌داشتند و “خردگرايي” جریان اصلی فکری و محور تمام فعالیت‌های فرهنگي بود، افرادي در گوشه و كنار سرزمين‌هاي اسلامي ظهور كردند كه ارائه دهنده‌ي”شيوه‌‌ای غیر معمول در اندیشیدن” بودند. این افراد که از تاریخ نامعلومی به بعد، در تمدن اسلامی “عقلای مجانین” نامیده شدند، با تکیه بر نوع خاصی از “جنون”، – آگاهانه یا نا آگاهانه- مفهوم “خرد “رایج در میان عامه را نقد و به نوعی خودآگاهی و آزادی معنوی دعوت می‌کردند.

در قرن‌هاي 4 و 5 ه ق(عصر طلايي تمدّن اسلامي) که خردگرايي در اوج اهميّت و اعتبار خود بود، این دیوانگان دانا و جنونشان، آن‌قدر اهميت يافته بودند كه مولفانی را برانگیزد تا در باب آنها، کتاب‌ها و رساله‌های مستقلی پدید آرند. از جمله‌ی این مولفان می‌توان به: ابوبشر دولابي (وفات: 310)، ابن ابي زهر (وفات: 325)، ابوالحسن‌بن ابي‌بكر مقسم (وفات: قرن 4)، و ابوالقاسم حسن نيشابوري (وفات: 406) اشاره کرد.(مارزلف، 1388: 11) البته از این ميان، كتاب “عقلاء المجانين” ابوالقاسم نيشابوري، یگانه اثری است که تا روزگار ما باقی مانده است.

امّا، عقلاي مجانين چه كساني بودند؟ آنها افرادي بودند كه از دولتِ جنونِ مقدسی كه گريبان گیرشان شده بود- و يا جنوني كه رندانه به خود مي‌بستند- از خرد معاش اندیش و معمولی مردم زمانه فارغ بودند. آنان را به استناد حدیث نبوی: « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتّى‏ يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الَمجْنونِ حَتّى‏ يُفيقَ وَ عَنِ الطِفلِ حَتّى‏ يَحْتَلِمَ؛ مسند احمد ۱/ ۱۴۰ » از نظر فقهی “مرفوع‌القلم” (کسانی‌که در مقابل اعمال خود بازخواست نمی‌شوند) می‌خواندند. این بدین معنی بود که تکالیف شرعی از آنان ساقط شده بود و آنان در کردار خود آزاد از هر نوع قانون الهي يا بشري بودند. همين آزادي درونی و بیرونی بود كه به ایشان اجازه می‌داد از مفاهيم مسلط يا مقدّس روزگار خود عبور كنند و با نگاه تیزبین و عادت ستیزِ خود، كه ورای مفاهيم عرفي به حقیقت امور ناظر بود، طرحي تازه در شيوه‌ی ارتباط انسان‌ با خدا، انسان‌ با مردم و انسان‌ با ارباب قدرت درافكنند. آنان با “نگاهی نو” به باز تعریف مفاهیم پیرامون خود می‌پرداختند و در مورد مسایل گوناگون، آرای خود را بی‌خوف و طمع بیان می‌کردند. بدین سبب ما آنها را در حالات و منظر‌های گوناگون می‌یابیم: گاه در سوز و گداز عشق الهی و گاه در حال تعريض‌هاي گستاخانه به كار خلقت – و اين دو البته در منطق ايشان تضادي با هم ندارند -؛ وقتی در نقش واعظي خيرخواه كه با طنزي دردآلود بر بي‌رسمي‌ها و بي‌اخلاقي‌هاي رايج در بين مردم مي‌تازند و وقتی دیگر در نقش سخنگوي جریان‌های مخالف سياسي كه از كژي‌هاي دستگاه حكومت، بي‌باكانه انتقاد مي‌كنند و با رفتار خود قدرتمندان را تحقير مي‌نمايند.

آرا و احوال این “دانایان دیوانه” انعکاس گسترده‌ای در آثار متفکرانی چون سنایی، عطار، ابن‌عربی، مولانا، ابن‌خلدون و ابن‌جوزی داشته است. زبان طنزآمیز و نکته سنجی‌ها و صراحت و سادگی مجانین، نیز موجب شد تا این “دیوانه نمایان” به شخصیت‌های محبوب عامه نیز بدل شوند و حکایات بسیاری به نام ایشان در ادبیات عامه رایج گردد.

1-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

برای پی بردن به اهمیت پژوهش درباره‌ی عقلای مجانین، باید نظری به جایگاه ویژه و استثنایی ایشان در تاریخ فرهنگ اسلامی بیندازیم. این جایگاه و کارکرد کم‌نظیر در واقع ناشی از آزادی(مرفوع القلم بودن) از قید‌های اجتماعی، عرفی، سیاسی، مذهبی بود.

آزادی آنان موجب می‌شد که ایشان در جامه‌ی یک مصلح اجتماعی یا معترض سیاسی و یا در چهره‌ی یک واعظِ دینی و یا در صورتِ یک دگراندیش یا بگونه‌ی یک صوفی مستغرق در عشق الهی، هویدا گر “اسرارِ نگو” باشند. از این‌رو بررسی سخنان و اندیشه‌های این دانایان دیوانه، بررسی قسمت‌های پنهان و در پرده‌ی ذهنِ گروهی از متفکران تمدن اسلامی است که در قالب حکایات عقلای مجانین ابراز شده است. همچنین به سبب تاثیر و تجلی وسیع حکایات و حالات ایشان در ادبیات فارسی به ‌ویژه آثار عطار، تحقیق پیرامون آرا و عقاید آنها گامی در جهت فهم عمیق‌تر آثار صوفیه و پی بردن به ظرایف تجربه‌های معنوی و زبان شگفت دیوانگان است.

1-2- اهداف تحقیق

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

1-3- پیشینه‌ی تحقیق

با همه‌ی اهمیتی که موضوعِ عقلای مجانین در فرهنگ اسلامی دارد و با وجود تاثیر گذاری فراوانی که بر ادبیات عرفانی فارسی بویژه بر آثار عطار نیشابوری داشته است، هنوز تحقیق و تحلیل عمیقی در موردِ اندیشه‌ها و جایگاه ایشان انجام نپذیرفته است. همچنین، ابوالقاسم نیشابوری نویسنده‌ی کتاب “عقلاءالمجانین” که مهم‌ترین مرجع و ماخذ در رابطه با زندگی و نگرش دیوانگان داناست نیز به اندازه‌ی موضوع، بلکه بیش از آن ناشناخته مانده است. به سبب دلایل گفته شده، پژوهش در مورد احوال و آرا  “دیوانگان دانا” با دشواری‌های بسیاری از جمله کمبود منابع و ماخذ علمی همراه است.

پیشینه‌ی تحقیق در مورد عقلاءالمجانین، منحصر می‌شود در : فصلی از کتاب گران‌بهای “دریای جان” اثر هلموت ریتر که در آن به بررسی اعتراضات عقلای مجانین در آثار عطار پرداخته است و اشارات پراکنده‌ی دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب “جستجو در تصوف ایران” و” دنباله‌ی جستجو در تصوف ایران” که در آنها نکات ارزشمندی در مورد ارتباط عقلای مجانین و فرقه‌های صوفیه همچون: ملامتیه و قلندریه بیان کرده است و مقالات سودمند دکتر تقی پورنامداریان در کتاب “دیدار با سیمرغ” و چند مقاله از دکتر نصرالله پورجوادی که به معرفی تعدادی از عقلای مجانین و تحلیل سخنان ایشان می‌پردازد و کتاب “بهلول نامه” اثر پرفسور اولریش مارزلف که در آن، اِقدام به جمع آوری حکایات بهلول و بررسی زندگی نامه‌ی او کرده است. آقای رحمان مرادزاده نیز در  پایان‌نامه‌ی خود با عنوان” بررسی زبان طنز آمیز عقلای مجانین در آثار سنایی،  عطار و مولوی”،  به زبان طنزآمیز و گونه‌های اعتراض در حکایات دیوانه نمایان پرداخته است. علاوه بر این منابع، چند مقاله‌ی مهم دیگر نیز در این زمینه نگاشته شده است که در این تحقیق از آنها استفاده شده است.

فصل دوم:کلیات

2-1- پژوهشی در موردِ اصطلاح “عقلای مجانین”

در مورد اينكه از چه موقع ديوانگان دانا، “عقلاء المجانين” ناميده شدند نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد؛ امّا قدر مسلّم اين است كه در قرن چهارم هجری که ابوالقاسم نیشابوری کتاب خود را با عنوان “عقلاء المجانين” نگاشته و بعد از آن، اين اصطلاح در بین نویسندگان جهان اسلام كاملاً رايج بوده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه نويسندگان و شاعران فارسي‌زبان از اين اصطلاح كمتر استفاده كردند و بيشتر، ايشان را با عناويني چون: ديوانه، مجنون، شوريده، بیدل، مجذوب و . . . مي‌ناميدند.

امّا به هر روي بايد اقرار كرد انتخابِ اصطلاح پارادوكسيكال “عقلاء المجانين” بسيار هوشمندانه و دقيق صورت گرفته و به‌خوبي، پیچیدگی و دو بعدی بودنِ شخصیتِ این دیوانگان را نشان می‌دهد.

ترکیب “عقلاء المجانين”  مثل هر ترکیب پارادوكسيكال ديگری، تناقضي ظاهري دارد كه براي توجیه آن، متفكران اسلامي از جمله ابوالقاسم نيشابوري، ابن‌عربي و ابن‌خلدون نظراتی ارائه داده‌اند كه در مجموع، مي‌توان اين نظرات را به دو گروه تقسيم كرد:

2-1-1- ديدگاه ابوالقاسم نيشابوري و ابن‌عربي:

اگر بخواهیم دیدگاه ابوالقاسم نيشابوري و ابن‌عربي را در مورد معنای ترکیبِ “عقلاي مجانين” در یک جمله خلاصه کنیم می‌توانیم بگوییم که این دو، عقلایِ مجانین را عاقل به “عقل ديني” و مجنون به “عقل عرفي” مي‌دانستند.

در تبيين اين ديدگاه، بايد به سابقه‌ي مفاهيم عقل و جنون در فرهنگ اسلامي توجه كرد: مفهوم عقل كه از مفهوم جنون به مراتب عام‌تر ست از مفاهيم كليدي فرهنگ اسلامي است كه در طول تاریخ تفکر اسلامی، برداشت‌هاي مختلفي از آن صورت گرفته است. در واقع، در فرهنگ و معارف اسلامی، هرگاه از عقل سخن به میان می‌آید باید دانست که نه با يك نوع عقل، بلكه با انواع عقل‌ها روبرو هستيم كه از آن جمله، مي‌توان به عقل ديني، عقل فلسفي و عقل عرفي اشاره كرد. تفاوت انواعِ گوناگون عقل‌ها را می‌توان از جنبه‌های مختلف، از جمله تفاوت غایت‌ها و کارکردهایشان بررسی کرد:

بر اين اساس، غايت و کارکرد اصلیِ عقل ديني، معرفت خدا و فرمانبرداري از او در چارچوب معارف وحیانی است و غايت عقل فلسفي دستيابي به درکی منطقی از هستي و غايت عقل عرفي، داشتن حياتي متعادل و منطبق بر عرف جامعه است.

صرف نظر از عقل عرفی که نسبی و مبتنی بر افکار عمومی و فضای فرهنگی جوامع است، «عقل دینی نخستین عقلی بود که مسلمانان با آن آشنا شدند؛ عقل به اين مفهوم بارها در قرآن كريم و احاديث پيامبر (ص) و اصحاب و تابعان ايشان به كار رفته است و از صدر اسلام تا حدود قرن سوم، برداشت رايج از مفهوم عقل بوده است. براي فهم بهتر عقل ديني بهتر است به سخنی از پيغمبر اكرم (ص) اشاره کنیم، احاديثي كه در آنها لفظ عقل و عاقل به كار رفته است،‌ متعدّد است؛ ولي در ميان آنها يك حديث است كه در آن به نكته‌ي مهمي اشاره شده و آن، علّت بعثت پيغمبر (ص) و ارتباط آن با عقل است. اين حديث در واقع پاسخي است كه آن حضرت به سوال ابوبكر داده است. ابوبكر از حضرت رسول (ص) سؤال مي‌كند كه بعثتِ او از براي چه بوده است – بم بُعِثت يا رسوال‌الله؟ و پيغمبر در يك كلمه پاسخ مي‌دهد: «بالعقل»؛ ولي اين پاسخ خود سؤال ديگري را در ذهن ابوبكر برمي‌انگيزد. وقتي ابوبكر مي‌پرسد: «فكيف لنا بالعقل؟» حضرت پاسخ مي‌دهد: «اِنّ ‌العقل لاغایه له ولكن من احلّ حلال‌الله و حرّم حرام‌ الله سُمّي عاقلاً»، شناخت حلال و حرام خدا و عمل انسان‌ مطابق با آن يكي از وجوه عاقلي است. پيغمبر (ص) وقتي مي‌فرمايد: اِن‌ّ العقل لاغايه له» تصريح مي‌كند كه عقل دریایی است بی کران و عاقلی وجوه متعدد دارد. در حدیثی دیگر پیغمبر(ص) با تقسیم عقل به سه جزءِ متمایز، وجوه دیگر عقل را شرح مي‌دهد: «قسّم‌ الله عزّوجل‌العقل علي ثلاثه اجزاء فمن كنّ فيه كمّل عقله و من لم يكن فيه فلا عقل له: حسن‌المعرفته بالله عزّوجل و حسن‌الطاعه الله عزّوجل و حسن‌الصبر علي ما امرالله عزّوجل» خداي تعالي، عقل را به سه جزء تقسيم كرده است كه هركس از آنها بهره‌مند باشد، عاقل است والاّ بي‌عقل. يك جزء آن طاعت نيكوست و اين همان حلال داشتنِ حلالِ خدا و حرام داشتنِ حرامِ اوست. جزء ديگر صبر نيكو(صبر جميل) است بر اوامر و مقدّرات الهي و كسي كه داراي اين جزء باشد، به اصل طريقت پي‌ برده است و جزء ديگر، معرفت نيكو به خداست. اين سه جزء و بر روي هم حقيقت دين و كمال عقلي را تشكيل مي‌دهد. دو حديث فوق بر رويِ هم، مفهوم اصلي عقل و عاقلي را در صدر اسلام روشن مي‌كند. مفهومي كه پيغمبر (ص) از عقل ترسيم كرد، يك مفهوم كاملاً ديني بود. اين مفهوم ديني كم و بيش در قرون بعد در تمدن اسلامي حفظ شد و تا پيش از آشنايي مسلمانان با فرهنگ‌هاي بيگانه، بخصوص با علوم اوائل و فلسفه‌ي يوناني، مفهومي كه مسلمانان از عقل داشتند، همين مفهوم ديني بود كه در حديث بيان شده است. هنگامي كه حارث محاسبي در قرن سوم عقل را جوهر انسان‌ مي‌دانست و مي‌گفت: «لكل شيءٍ جوهر و جوهر الانسان‌‌ العقل» دقيقاً معنايي را از عقل اراده مي‌كرد كه مسلمانان در صدر اسلام در ذهن داشتند. در اوائل قرن ششم نيز وقتي حكيم سنايي مي‌گفت: «جاهلی کفر و عاقلی دین است» علی رغم آنکه پانصد سال از زمان پیغمبر دور شده بود و عقل در این مدت معاني ديگر به خود گرفته بود، باز همان معنايي را از عقل اراده مي‌كرد كه پيغمبر در احاديث پیش‌گفته بدان اشاره كرده بود.»(‌پورجوادی،1366 :10) به تناسب چنين برداشتي از عقل مي‌توان مفهوم جنون را– كه در مقابل عقل است –  نیز دریافت، و آن را به معنیِ عدم معرفت خداوند يا ترك طاعت و صبر دانست؛ اتفاقاً اين برداشت از جنون را ابوالقاسم نيشابوري در مقدمه‌ی كتاب خود با بیان چند حديث از رسول اكرم (ص) تأييد مي‌كند، از آن جمله:

«انس‌بن مالك مي‌گويد: رسول گرامي (ص) در ميان اصحاب بود كه مردي بر ايشان گذشت، يكي از ايشان گفت: اين مرد ديوانه است. رسول (ص) گفت: اين شخص بيمار است نه ديوانه، ديوانه كسي است كه در نافرماني خداوند مقصر باشد.»( نیشابوری،1366: 40) البته اين حديث علاوه بر آنکه مفهوم جنون از ديدگاه ديني را بيان مي‌كند، اين نكته را نيز مي‌ساند كه در نظر پیامبر(ص) و مسلمانان صدر اسلام، جنون در با بيماري روحي – رواني تفاوت داشته است.

امّا نوع ديگري از عقل وجود دارد كه ما آن را در اينجا “عقل عرفي” مي‌ناميم و آن عقلانیتی است كه وظيفه‌ي آن، تنظيم روابط معمولي انسان‌ با فرهنگ عمومي جامعه و محيط اطراف است؛ به گونه‌اي كه شخص در جامعه، فردي سالم و متعادل محسوب شود. در حقيقت به كمك اين نوع از عقلانيّت است كه شخص مي‌تواند در جامعه با تعادلي عرفي زندگي كند و مراعیِ سنت‌ها و هنجارهای جامعه باشد. این‌چنین شخصی در جامعه عرفاً عاقل ناميده ‌شود. قوانين و حقوق و تكاليف نيز متكّي بر سلامتِ همین عقل عرفی است. در مقابل كسي كه هنجارهای مسلط يا مقدّس روزگار خود را رعايت نكند، عرفاً مجنون خوانده مي‌شود، زيرا سنت جوامع بر آن قرار گرفته كه متجاوزين به حدود تابوها را مجنون بنامد.

نيشابوري مي‌گويد: «در ميان مردم، معمولاً ديوانه به كسي گفته مي‌شود كه نا آرام باشد و دشنام گويد و جامه بدرد و سنگ پرتاب كند و يا كسي كه مخالف عادات و سنن قوم خويش سخن بگويد و برخلافِ معتادِ ایشان عمل كند. بر اين پايه بود كه اقوام پيشين همواره فرستادگان خداوند را ديوانه خوانده‌اند. زيرا پيامبران، مردم را به آيين جديد دعوت مي‌كردند كه با عادات متداول ايشان سازگار نبود.» (همان:40).

با چنين تلقي از مفاهیم عقل ديني و جنون عرفي بود، كه ابوالقاسم نيشابوري و ابن عربی و بسیاری دیگر به تبع ایشان، ديوانگان داناي مورد بحث ما را “عقلاء المجانين” خواندند.

2-1-2- دیدگاه ابن خلدون

ابن خلدون متفكر بزرگ قرن هشتم هجري در مقدمه‌ي معروف خود، راه ديگري را براي توجيه تناقض ظاهری “عقلاء المجانين” رفته است. او در روزگاری می‌زیسته که با معانی دیگری از عقل و تعاریف و تقسيم‌بندي‌هاي آن، كه فلاسفه‌‌ي اسلامي متأثر از حكماي يونان ارائه داده بودند، آشنا بوده. وی اجمالاً چنين مي‌پنداشته كه عقلاي مجانين، عاقل به “عقل نظري” و مجنون به “عقل عملي‌اند”.

اما عقل نظري و عقل عملي چيست؟ «فلاسفه از جمله ابن سينا،‌ فعاليت‌هاي عقل را به دو دسته تقسيم مي‌كنند. يك دسته از اين فعاليت‌ها ناظر به جنبه‌هاي عملی زندگی انسان‌ است و یک دسته ناظر به جنبه‌های علمی و نظری آن. مثلاً فعالیت‌های اجتماعی انسان‌ و استفاده‌ی او از ابزار، جزء فعاليت‌هاي عملي است؛ در حالي‌كه ادراكات او و تصوّر و تصديق معانيِ كلي جزء فعاليت‌هاي نظري و علمي است. البته همه‌ي اين فعاليت‌ها در نهايت از يك گوهر در نفس انسان‌ صادر مي‌شود، گوهري كه به آن عقل گفته مي‌شود؛ اما اين گوهر واحد داراي دو قوه است كه يكي عقل نظري ناميده مي‌شود و ديگر عقل عملي. در حالي‌كه عقل عملي در افعال خود محتاج به بدن و قواي بدني است، عقل نظري هيچ نيازي به بدن ندارد. عقل عملي قوه‌اي است كه امور اخلاقي را نيز در جزئيات تمييز مي‌دهد و خوب را از بد و خير را از شر و زيبا را از زشت بازمي‌شناسد. بطور كلي، همه‌ي اموري كه مربوط به معاش انسان‌ و زندگي اجتماعي اوست،‌ توسط عقل عملي تشخيص داده مي‌شود و همه‌ي امور كلي و علمي و تمييز صدق از كذب و واجب و ممكن و ممتنع از يكديگر به عهده‌ي عقل نظري است.»(پورجوادی،1366،29)

بر همين اساس، ابن خلدون، عقلاي مجانين را بهره‌مند از عقل نظري و فاقد عقل تكليفي(عملي) مي‌داند: «نفوس ناطقه‌ي اين قوم (يعني بهلول صفتان يا عقلاء‌المجانين) مانند ديوانگان (معمولي) معدوم نشده و تباهي و فساد بدان راه نيافته است؛ بلكه ايشان، آن عقلي را كه تكليف بدان وابستگي دارد از دست داده‌اند كه صفت خاصه‌ي نفس باشد و عبارت از دانستني‌هاي ضروري براي انسان‌ است كه نظر و انديشه‌ي خويش را بدانها استوار مي‌كند و به وضع معاش و اصلاح امور ممكن خويش، آگاه مي‌شود.»(همان:31).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي
 • پايان نامه بررسي روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري
 • پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122