پايان نامه بررسي خواص اساسي بايو کامپوزيت ژلاتين اسانس زيره سبز و اثرات آن بر پارامتر هاي معادلات رشد ميکروبي استافيلو کوکوس اورئوس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي خواص اساسي بايو کامپوزيت ژلاتين  اسانس زيره سبز و اثرات آن بر پارامتر هاي معادلات رشد ميکروبي استافيلو کوکوس اورئوس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي خواص اساسي بايو کامپوزيت ژلاتين  اسانس زيره سبز و اثرات آن بر پارامتر هاي معادلات رشد ميکروبي استافيلو کوکوس اورئوس  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

سپاسگزاری    ‌د
فهرست مطالب    ‌ه
فهرست اشکال    ‌ز
فهرست جداول    ‌ط
چکیده    1
فصل اول- کلیات    2
1-1- مقدمه    3
1-2- اهمیت موضوع    6
1-3- اهداف پژوهش    10
1-3-1- هدف اصلی    10
1-3-2- اهداف اختصاصی    11
1-4- پرسشهای تحقیق    11
1-5- محدودیتهای تحقیق    11
1-6- نمودار تحقیق    12
فصل دوم- ادبیات پژوهش    14
2-1- گیاهان دارویی    14
2-1-1- مزاياي استفاده از گياهان دارويي    15
2-1-2- معايب استفاده از گياهان دارويي    16
2-1-3-  اسانسهای گياهي    16
2-1-3-1- مكانيسم عمل اسانسها در جلوگيري از رشد ميكروارگانيسمها    17
2-1-4-  زیره سبز    19
2-2- ژلاتین    24
2-2-1- ویژگیهای ژلاتین    26
2-2-2- ساختار ژلاتین    26
2-2-3- کاربردهای ژلاتین    27
2-2-4- ژلاتین گاوی    28
2-2-4-1- تولید ژلاتین از پوست و استخوان گاو    28
2-3- فیلمهای خوراکی    30
2-3-1- ساختار پروتئین    32
2-3-2- ویژگیهای بازدارندگی فیلمهای پروتئینی    34
2-3-2-1- بازدارندگی در برابر گازها و بخار آب    34
2-3-2-2- ویژگیهای مکانیکی    36
2-3-3- روشهای تولید فیلم پروتئینی    40
2-3-4- اصلاح ویژگیهای فیلم پروتئینی    42
2-3-5- پلاستی سایزرها    42
2-3-5-1- مقايسه پلاستي سايزرهاي مورد استفاده    43
فصل سوم- مواد و روش ها    44
3-1- مواد    45
3-2- تهیه فیلمها    45
3-3 – ضخامت فیلم    46
3-4- آنالیز فیلم    46
3-4-1- ویژگی های مکانیکی    46
3-4-2- رنگ سنجی    48
3-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)    49
3-4-4- حلالیت فیلم ها    49
3-4-5- ظرفیت جذب آب (WAC)    50
3-4-6- نفوذ پذیری به اکسیژن    50
3-4-7- خاصیت ضد میکروبی    51
3-9- تجزیه و تحلیل آماری    52
فصل چهارم- نتایج و بحث    53
4-1- ارزیابی کیفی فیلمهای خوراکی    53
4-1-1- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص ظاهری  فیلمهای ژلاتین گاوی    53
4-2- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلمهای ژلاتین گاوی    55
4-2-1- اندازه گیری حلالیت    55
4-2-2- اندازه گیری میزان جذب آب (WAC)    56
4-3- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص ممانعتی فیلمهای ژلاتین گاوی    57
4-3-1- تعیین میزان نفوذ پذیری به بخار آب    57
4-3-2- نفوذپذیری نسبت به بخار اکسیژن    59
4-4- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص مکانیکی فیلمهای ژلاتین گاوی    60
4-5- مشخصه های رنگی    63
4-6- بررسی اثر اسانس زیره سبز  بر خواص ضد میکروبی فیلمهای ژلاتین گاوی    64
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات    68
5-1- نتیجه گیری    69
5-2- پیشنهادات    69
منابع و مراجع    71
English abstract    86

منابع و مراجع

1[. اختیاری، ر.، فربودی، م.، مراقبی، ف.، خدابنده، ن.، ( 1387)، مطالعه تاثیر شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز ( Cuminum cyminum L.) در شرایط آزمایشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، سال 6، شماره 22، تابستان 1389

]2[. اميد بیگی ، ر. 1374 و 1379. رهيافت هاي توليد و فرآوري گياهان دارويي، جلد اول و سوم، چاپ اول، انتشارات فکر روز.

[3]. امید بیگی، ر.، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم، 1390، صفحات 63-60  .

]4[. ایران منش، م.، (1387)، پوشش­ها و فیلم خوراکی، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال چهارم، شماره 35، خرداد ماه 87.

]5[. ايرواني, م. و جابرالانصار, ز. 1383, کرفس کوهي. جمعيت پيام سبز.

]6[. بنیادیان، م.، کریم، گ.، ( 1381)، تاثیر روغن­های فرار برخی گیاهان ( پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتری­های E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 57، شماره 4، 1381.

[7]. حسینی، م.، رضوی، ه. و موسوی، م.، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ضد باکتریایی و ریزساختاری فیلم­های خوراکی تولید شده از کیتوزان محتوی اسانس­های آویشن و دارچین، مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری موادغذایی، جلد اول، شماره دوم، تابستان 88، صفحات 68-48 .

 

[8]. دانشمندی، س.، سلیمانی، ن.، ستاری، م. و پور فتح اله، ع.، اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز، مجله علمی پژوشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 1389، شماره 2، تابستان1389، 75-82.

[9]. درخشان، ص.، ستاری، م.، بیگدلی، م. و زارعی اسکی کند، ن.، ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا و زیره علیه باکتری­های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و ویبریوکلرا، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1390، مقاله پژوهشی.

. رضاییان زاده، ا.، زیره سبز، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1387.[10]

[11]. عروجعلیان، ف.، کرمانشاهی، ر.، عزیزی، م. و باسامی، م.، بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستس اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژن­های مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد26، شماره2، صفحه 146-133، 1389.

[12]. فاضل، م،. عزیزی، م،. عباسی، س. و  برزگر، م،. (1390)، تعیین تأثیر ثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی­های فیلم خوراکی بر پایه سیب زمینی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره 4، زمستان 90، صفحات 102-93 .

]13[.   قنبر زاده، ب،. بررسي خواص فيزيكي و شيميايي فيلم هاي زئيني. پايان نامه دكترا دانشگاه تهران., 1385

.Ahmada, F., P. a. Williamsa, et al. (1999). “Physico-chemical characterisation of sago starch.” Carbohydrate Polymers 38: 361–370

Almasi, H. et al, Improving the physical properties of starch and starch – carboxymethyl cellulose   composite biodegradable films. J Food science technology, vol 6 , Nr 3،2009, pp.1-8

Al-Hassan, A. A. and M. H. Norziah (2012). “Starchegelatin edible films: Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers.” Food Hydrocolloids 26: 108-117.

ASTM (2005a) Standard Test Methods for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor D 3985 -05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.

. ASTM (2005b) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials E96/E96M-05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.

. ASTM (2010) Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting D882–10. Annual book of ASTM standards. Philadelphia, PA.

Bower, C.K. and auena, Characterization of Fish-skin Gelatin Gels and films containing the Antimicrobial. Enzyme, Lysozyme. Food Science, 2006. 71(5): p. 141-145.

چکیده

امروزه تمایل به استفاده از بسته بندی های زیست تخریب پذیر شامل پوشش­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل عاری بودن از مواد شیمیایی سنتزی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، در صنعت روز به روز در حال افزایش است. در این راستا به کارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی نظیر انواع اسانس­های گیاهی می­تواند کارایی این نوع بسته بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. در این کار پژوهشی تولید و ارزیابی ویژگی­های فیلم­های خوراکی بر پایه ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور­ اسانس زیره سبز در نسبت­های (0%، 10%، 20% و 30%) و پلاستی­سایزر40%  به 4 گرم ژلاتین گاوی اضافه شده و فیلم­های ژلاتینی به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، ممانعتی، و ضد میکروبی فیلم­ها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلم­های ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز نشان داد که استحکام کششی و مدول یانگ کاهش و درصد کشیدگی این فیلم­ها افزایش معنی داری داشت. میزان جذب آب، حلالیت، میزان نفوذ پذیری به بخار آب و میزان نفوذیذیری به اکسیژن فیلم­های ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز، با افزایش غلظت اسانس، کاهش یافت. اسانس تهیه شده به دلیل وجود ترکیبات معطر و فنلی از خود خاصیت ضد میکروبی نشان داده است. بنابر­این می­توان از این فیلم بدست آمده در بسته بندی فعال در پوشش­های خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: فیلم خوراکی، ژلاتین گاوی، اسانس زیره سبز، خواص ممانعتی، خواص فیزیکوشیمیایی، خواص مکانیکی و خواص ضد میکروبی.

فصل اول کلیات

1-1- مقدمه

استفاده از بیو­پلیمر­های زیست تخریب پذیر برای بسته بندی یا پوشش دادن مواد غذایی سالیان طولانی است که مورد توجه محققین بوده است. تولید و کاربرد این بیو­پلیمر­ها در صنایع بسته­بندی می­تواند مزایای زیر را داشته باشد.

چون بخش عمده­ایی از این بیو­پلیمر­ها منشاء کشاورزی دارند و معمولا از محصولات گیاهی یا حیوانی بدست می آیند می توان با تولید و استخراج آن­ها ارزش افزوده محصولات کشاورزی را بالا برد.

این بیو­پلیمر­ها از منابع تجدید­پذیر بدست می­آیند بنابراین تولید آن­ها می­تواند موجب حفظ منابع تجدید­پذیر برای نسل­های آینده گردد.

بیو­پلیمر­های حاصل از فراورد­های کشاورزی قابلیت برگشت به طبیعت را دارند و توسط میکروارگانیسم­ها در طی فرایند کمپوست به محصولات طبیعی مانند دی­اکسید­کربن آب متان و توده­ی زیستی (بیومس) تبدیل می­شوند بنابراین این بیو­پلیمر­ها زیست فروپاشنده هستند و موجب آلودگی محیط­زیست نمی­گردند. ]75 و 76[.

اخیراً به دلیل نگرانی‌های زیست محیطی در ارتباط با پسماند بسته‌بندی‌های پلاستیکی مصنوعی، تلاش‌های بسیاری برای تهیه مواد بسته‌بندی زیست تجزیه‌پذیر از پلیمرهای طبیعی است ]53[.

تغییرات شیمیایی ترکیب غذا در حین حمل و نقل و انبارسازی کیفیت محصول کاهش می‌دهد. به طور کلی، برای حفظ کیفیت غذا به بسته‌بندی نیاز است. به طور سنتی حفاظت از غذا با فراهم آوردن سدی خنثی در برابر محیط بیرون صورت می‌گرفته است ]42[.

نوع بسته‌بندی عامل مهمی جهت افزایش زمان نگهداری و حفاظت از غذاهای فاسدشدنی است، به ویژه در مورادی که تخریب اکسایشی و میکروبیولوژیکی در آن­ها رخ می‌دهد. پیشتر اکثر مواد بسته‌بندی ریشه مصنوعی داشتند، اما امروزه به دلایل زیست محیطی، تلاش‌های روزافزونی جهت یافتن مواد خوراکی زیست‌تجزیه‌پذیر صورت می‌گیرد، که این مواد نیز درصورت امکان حاصل بازیابی صنایع و منابع تجدیدپذیر هستند. حساسیت مشابهی را می‌توان در تحقیقات علمی اخیر مشاهده نمود که تمرکزشان بر فیلم‌های زیست‌تجزیه‌پذیر و یا خوراکی، و مراجع و مآخذ بسیاری در ارتباط ژلاتین خالص یا مخلوط شده با سایر مواد بیو پلیمری دارند ]54[.

آلودگی ناشی از مواد بسته­بندي تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش­هاي مختلف حذف این مواد توجه پژوهشگران را در طی سال­هاي اخیر به یافتن جایگزین­هاي مناسب براي این نوع مواد بسته­بندي معطوف کرده است ]35[.

به لحاظ مشكلات زيست محيطي بسياري از مواد بسته بندي، توجه ويژه اي به پليمرهاي زيستي و تجزيه پذير به منظور توسعه مواد بسته بندي غذايي دوست دار طبيعت معطوف شده است ]48[. از طرفي استفاده از محصولات جنبي (By-products) كشاورزي و صنعت غذايي به منظور توسعه مواد زيست تخريب پذير براي جايگزيني پليمرهاي بر پايه نفت در كاربردهاي بسته بندي علاقه مندي روبه رشدي را در پي داشته است ]33[. استفاده از فیلم هایی با منشا طبیعی(نشاسته-پروتئین و …)به دلیل پتانسیل این مواد در جایگزینی پلیمرهای رایج در بسته بندی موادغذایی و به علت مقاومت آنها در برابر نفوذ گازها ،رطوبت، و مواد محلول ازدهه قبل رایج شده است ]39[.

هدف صنعت بسته بندی حفظ مواد غذایی به موثرترین شکل و با کمترین هزینه می­باشد، به طوری که مصرف­کننده و تولیدکننده  بیشترین رضایت را داشته باشند و ماده غذایی ایمن مانده و مشکلات زیست محیطی نیز به حداقل برسد. تقاضا برای تولید محصولات غذایی تازه، ایمن و با حداقل فرآیند درحال حاضر از جمله مهمترین چالش­هایی می­باشد که امروزه صنعت بسته بندی مواد غذایی با آن مواجه می­باشد و همواره به دنبال راهکاری برای حفظ کیفیت و ایمنی غذا در زمینه بسته­بندی بوده است. انتخاب صحیح مواد و روش مناسب بسته­بندی باعث حفظ کیفیت محصول می­شود ]17[.

امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به دست می­آیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت بوده و مشکل زیست محیطی ایجاد می­کنند. از این­ رو محققین همواره به دنبال راه حل­هایی برای این موضوع می­باشند. رشد روز افزون محصولات زیستی و توسعه تکنولوژی­های نوین سبب کاهش وابستگی به استفاده از سوخت­های فسیلی گردیده است. در چند دهه اخیر میزان توجه و علاقه افراد به استفاده از بیوپلی­مرها به دلیل افزایش بیشتر آگاهی مصرف کنندگان، افزایش قیمت نفت خام، افزایش آلودگی­های زیست محیطی و تجزیه ناپذیر بودن پلیمرهای نفتی و توجه به گرمای جهانی افزایش یافته است و سبب شده تلاش­های فراوانی در جهت تولید مواد بسته­بندی با منشا طبیعی(پروتئین،چربی و کربوهیدرات) به صورت فیلم یا پوشش صورت گیرد. اینگونه بیوپلیمرها در مقایسه با استفاده از پلاستیک­ها اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارند ]61[.

لایه خوراکی، لایه نازکی از ماده زیستی است که صنایع بسته بندی را به خود جلب کرده است، چون مانع از رطوبت، اکسیژن و حرکت محلول مواد غذایی می شود.از میان لایه­ های خوراکی بر مبنای پروتئین، لایه ژلاتین به خاطر فرآورده های خوراکی و دارویی مانند اجزای روکش کپسول، گوشت و سوسیس مورد توجه قرار گرفته است ]49[.

سالیان طولانی است که از پوشش­های خوراکی جهت نگه­داری بهتر محصولات غذایی و افزایش جذابیت ظاهری آن­ها استفاده می­شود، به عنوان مثال از دوران باستان چینی­ها پرتقال و لیموهای تازه را با لایه­ی نازکی از موم می­پوشاندند تا خشک شدن آن­هابه­تعویق بیافتد. استفاده از فیلم­های خوراکی در بسته­بندی موادغذایی اولین بار در سال 1895 توسط ماریس و پارکر انجام گرفت. آنها از فیلم­های ژلاتینی برای نگه­داری گوشت استفاده کردند. از سال 1930 استفاده از موم­های پارافینه مذاب برای پوشش دادن مرکبات تجاری شد و در اواخر دهه 1950 امولسیون­های روغن در آب جهت پوشش­دادن میوه­ها و سبزی­ها بکار رفت ]43[.

در حال حاضر تحقیقات گسترده­ای برای استفاده از فیلم­هاو پوشش­های خوراکی در صنایع غذایی و دارویی در حال انجام است که موجب بهبود کیفیت و افزایش کاربردهای آن می­شود ]38[.

فیلم­ها و پوشش­های بیوپلیمری ممکن است خوراکی بوده و یا تنها زیست­تخریب­پذیر باشند که این به فرمولاسیون، روش تولید و تیمارهای اصلاح­کننده بستگی دارد. اگر بیوپلیمر از نوع خوراکی باشد و افزودنی­های خوراکی در ساختار فیلم و پوشش استفاده شود فیلم یا پوشش حاصله خوراکی خواهد بود. هنگامی­که بیوپلیمر با سایر مواد شیمیایی، قبل یا در طول تشکیل فیلم و پوشش وارد واکنش شود یا ترکیبات غیر خوراکی به فیلم یا پوشش اضافه شود، قابلیت خوراکی بودن را از دست می­دهد. فیلم­ها و پوشش­های خوراکی که برای بسته­بندی مواد غذایی استفاده می­شوند باید ایمن و مطمئن بوده و بعد از پایان دوره­ی مورد نظر زیست­تخرب­پذیرباشند. زیست­تخریب­پذیری، یعنی فیلم یا پوشش در فرآیند کمپوست کردن به طور کامل توسط میکروارگانیسم­ها تجزیه شده و دی­اکسیدکربن، آب، متان و مقداری بیومس تولید شود ]14[.

فیلم­های خوراکی که در ارتباط با مواد غذایی کاربرد دارند زیست­تخریب­پذیر هستند، یعنی قابلیت تجزیه شدن به عناصر سازنده را به وسیله­ی موجودات ذره­بینی خاک دارند ]37[.

1-2- اهمیت موضوع

هر ساله میلیون­ها تن ضایعات پلاستیکی از جمله کیسه­ها پاکت­های پلاستیکی و مواد بسته­بندی وارد محیط­زیست گردیده و به علت برگشت­ناپذیر بودن به چرخه محیط­زیست مشکل ایجاد می­نمایند و در نتیجه نیاز به پلاستیک­های قابل تجزیه در طبیعت روز به روز در حال افزایش است]59[. ویژگی منحصر به فرد از پروتئین برای تشکیل شبکه و وادار کردن به انعطاف­پذیری و کشش مفید در تهیه مواد بسته­بندی مبتنی بر پلیمر­های زیستی در نظر گرفته می­شوند. در این راستا، ژلاتین­های ارزان گاو و ماهی می تواند به عنوان یک ماده خام اساسی برای توسعه فیلم­های بسته بندی مواد غذایی استفاده شود ]80[.

استفاده از فیلم­های خوراکی در بسته­بندی مواد غذایی اولین بار در سال 1985 توسط موریس و پارکت انجام گرفت. آن­ها از فیلم­های ژلاتینی برای نگهداری گوشت استفاده کردند ]76 و 77[.

فیلم­های خوراکی می­توانند حاوی آنتی­اکسیدان و مواد ضد میکروبی باشند و این در حالی است که بسته بندی­های مرسوم قادر به رقابت در این زمینه با فیلم­های خوراکی نمی باشند ]78[. امروزه آلودگی­های ناشی از پلیمر­های سنتزی توجه همگان را به استفاده از مواد اولیه زیست­تخریب­پذیر معطوف کرده است و در طی دو دهه­ی اخیر مطالعه بر روی مواد زیست­تخریب­پذیر حاصل از پروتئین­ها و کربوهیدرات­ها گسترش وسیعی یافته­است.این ماکرو­مولوکول­ها به طور بالقوه می توانند جایگزینی مناسب برای پلیمر­های سنتزی حاصل از مشتقات نفتی بشمار روند ]79[.

بر خلاف فیلم­ها و پوشش­های خوراکی استفاده از فیلم­ها و پوشش­های زیست­تخریب­پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت می­گیرد. فیلم­ها و پوشش­های زیست­تخریب­پذیر نیز دارای قابلیت بازدارندگی مقابل رطوبت اکسیژن مواد طعمی آروما روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ می کنند. همچنین می توان به آن­ها مواد آنتی­اکسیدانی و ضد­میکروبی نیز افزود. فیلم­ها و پوشش­های زیست­تخریب­پذیر ویژگی­های ظاهری مانند رنگ جلا و شفافیت محصول را بهبود می­بخشند ]76[.

لایه های خوراکی پلیمر های طبیعی زیست تجربه پذیر هستند که از محصولات کشاورزی بدست می آیند. آن ها برای محیط زیست ایمن هستند و مازاد بسته بندی مربوط به محصولات بسته بندی شده را کاهش میدهند ]60[.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس وتركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122