پايان نامه بررسي دقت روش‌هاي نوين پوش اور در تخمين پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندي شده با مهاربند BRB

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي دقت روش‌هاي نوين پوش اور در تخمين پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندي شده با مهاربند BRB یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي دقت روش‌هاي نوين پوش اور در تخمين پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندي شده با مهاربند BRB بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل اول « مقدمه »
1-1- مقدمه    3
1-1-1- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی    5
1-1-2- تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده (پوش آور)    5
1-2- اهداف و ضرورت تحقیق    8
1-3- روش تحقیق    9
1-4- ساختار پایان‌نامه    9
فصل دوم « مروري بر منابع »
2-1- مقدمه    11
2-2- روش‌های تحلیل خطی    12
2-2-1- ضعف‌های روشهاي تحلیل خطی    12
2-3- روشهاي تحلیل غیرخطی    13
2-3-1- تحليل تاريخچه زماني غير خطي    13
2-3-2- تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)    15
2-3-3- تحليل استاتيكي غيرخطي (پوش اور)    15
2-4- بررسی روشهاي تحلیل پوش اور مرسوم    17
2-4-1- روش ضرايب جابجايی (DCM)    19
2-4-2- روش طيف ظرفيت (CSM)    19
2-4-3- روش N2    21
2-4-4- کاستیهای روشهای پوش اور مرسوم    23
2-5- روشهای تحلیل پوش اور پیشرفته    24
2-5-1- روشهای پوش اور با الگوی بار ثابت    25
2-5-2- روشهای پوش اور با الگوی بار بهنگام شونده    36
2-5-3- روش پوش اور بهنگام شونده بر اساس برش طبقات (SSAP)    49
فصل سوم « جزئیات مدل سازی »
3-1- مقدمه    55
3-2- روش‌های پوش اور مورد بررسی و معیارهای ارزیابی    55
3-3- مدلهای سازهای مورد مطالعه    56
3-3-1- جزئیات مدل سازه ی 3 طبقه    57
3-3-2- جزئیات مدل سازه ی 6 طبقه    58
3-3-3- جزئیات مدل سازه ی 9 طبقه    60
3-4- نرمافزارهای مورد استفاده    60
3-5- فرضیات مدل سازی    61
3-6- رکورد زلزله های مورد بررسی    62
فصل چهارم « نتايج و تفسير آن‌ها »
4-1- کلیات    64
4-2- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهاي مختلف در ساختمان 3طبقه    64
4-2-1- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های 3 طبقه    64
4-2-2- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های 6 طبقه    67
4-2-3- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی نسبی طبقات در ساختمان 6 طبقه    69
4-2-4- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی طبقات در ساختمان 6 طبقه    70
4-2-5- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهاي مختلف در ساختمان 9 طبقه    71
4-2-6- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین برش طبقات در ساختمان 9 طبقه    71
فصل پنجم « جمع‌بندي و پيشنهادها »
5-1- مقدمه    75
5-2- خلاصه نتایج    76
5-2-1- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی طبقات    76
5-2-2- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی نسبی بین طبقات    76
5-2-3- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد برش طبقات    77
5-3- نتیجه گیری کلی    77
5-4- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی    78
منابع    79

منابع

Nassar, A. A., and Krawinkler, H, [1991] , “Seismic Demands for SDOF and MDOF systems”, Report No.95, John A. Blume Earthquake Engineering Center, Department of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, California.

شاکری، ک .(1387). تحلیل پوش آور مودال بهنگام شونده جهت ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها .  پایان نامه دکتری ،  دانشگاه علم و صنعت ايران.

FEMA .[2000]. Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, FEMA 356, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.

Chopra, A.K. and Goel, RK. [1999]. Capacity-demand-diagram methods for estimating seismic deformation of inelastic structures: SDF systems”, Report PEER-1999/02. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.

ATC .[1996]. Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Vol. I, ATC 40, Applied Technology Council, Redwood City.

FEMA .[1997]. NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, FEMA 273, and “NEHRP Commentary on the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings”, FEMA 274, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.

[2005]. Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures, (ATC-55 Project) FEMA 440, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.

[2009]. Open System for Earthquake Engineering Simulation, Available from

Chopra, A.K. and Goel, RK. [2002]. A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 31, pp. 561-582.

Chopra, A.K.; Goel, R.K. and Chinatanapakdee, C. [2004]. Evaluation of a modified MPA procedure assuming higher modes as elastic to estimate seismic demands, Earthquake Spectra., Vol. 20, No.3, pp. 757-778.

Hernandez-Montes, E., Kwon, O. S. and Aschheim, M. A. [2004]. An energy-based formulation for first-and multiple-mode nonlinear static (Pushover) analyses, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 8., pp. 69-88.

Poursha, M., Khoshnoudian, F. and Moghadam, A. S. [2009]. A consecutive modal pushover procedure for estimating the seismic demands oftall buildings, Engineering Structures, 31:591-599.

چکيده

در سال­های اخیر روش‌های تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) با توجه به سادگی، سرعت انجام و سهولت تفسیر نتایج، در مقایسه با روش­های تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیق‌ترین روش تحلیل لرزه‌ای، به سرعت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفته­اند. در یک دهه اخیر روش‌های نوینی به منظور بهبود عملکرد تحلیل‌های پوش آور سنتی ارائه شده است که اثر مودهای بالاتر و تغییرات مشخصات مودال سازه در طول بارگذاری را نیز در نظر می‌گیرند. این روش‌ها غالباً بر اساس پاسخ‌های تعداد محدودی از مدل‌های سازه‌ای پیشنهاد شده‌اند و عملکردشان در انواع مختلف سازه‌ها مانند سازه مهار بندی شده بررسی نشده است. از این رو در این مطالعه، عملكرد روش‌های پوش آور در تخمین پاسخ قاب‌های مهار بندی شده فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین روش پیشنهاد می‌شود.

واژه های کلیدی:تحلیل پوش آور، بهنگام شونده، ترکیب مودها، سازه فولادی

فصل اول

1-1- مقدمه

کاهش خسارات ناشی از پدیده زلزله همواره هدف محققین علوم مهندسی سازه و زلزله بوده است. بی شک اساسی‌ترین مرحله در طراحی یا مقاوم سازی سازه‌ها در مناطق لرزه خیر تعیین نیازهای لرزه خیز تعیین نیازهای لرزه‌ای در سازه‌ها می‌باشد. روش‌های ارائه شده در آیین نامه های مرسوم طراحی لرزه‌ای سازه عموماً تجربی و مبتنی بر معیار مقاومت هستند. روش‌های معمول در این آیین نامه‌ها روش‌های تحلیلی استاتیکی و دینامیکی خطی می‌باشند.

اساس روش تحلیل استاتیکی معادل[1]، قرار دادن سازه تحت اثر نیروهای جانبی کاهش یافته حاصل از مقیاس کردن طیف پاسخ الاستیک توسط ضریب رفتار[2]  انجام می‌گیرد. در اکثر آئین نامه‌ها ضریب کاهش نیروی لرزه‌ای فقط به نوع سیستم باربر جانبی وابسته است، اما تحقیقات نشان داده است که این ضریب تابعی از پریود و خصوصیات مودال سازه نیز می‌باشد. این روش در ارزیابی رفتار دینامیکی سازه های منظم و کوتاه، که دارای توزیع یکنواخت جرم و سختی هستند، دارای دقت کافی می‌باشد، اما نمی‌تواند رفتار سازه های بلند را به درستی پیش بینی کند. در این موارد، برای تعیین نحوه توزیع بارهای جانبی، لازم است یک تحلیل دینامیکی از نوع طیف پاسخ یا تاریخچه زمانی خطی، انجام شود در اثر وقوع زمین لرزه های نسبتاً شدید، عموماً عناصر سازه‌ای جاری شده و وارد مرحله غیر خطی می‌شوند که باعث کاهش سختی اعضاء می‌گردد. این امر سبب تغییر توزیع نیرو بین اعضای سازه خواهد شد که به عبارت دیگر با کاهش سختی اعضاء، ماتریس سختی کل سازه نیز تغییر خواهد کرد و عناصر جاری شده با نیروهای کمتر دچار تغییر مکان‌های بزرگ‌تری خواهند شد. در طی این فرآیند سازه فرصت جذب انرژی را پیدا خواهد کرد. مجموعه این مطالب اهمیت استفاده از تحلیل‌های غیر خطی[3]  را در ارزیابی رفتار سازه مشخص می‌سازد.

روش‌های طراحی در اکثر آئین نامه های فعلی بر اساس معیار مقاومت می‌باشد و این در حالی است که تحقیقات و رفتار ساختمان‌ها در زلزله های اخیر نشان می‌دهد که مقاومت را به تنهایی نمی‌توان معیار مناسبی جهت طراحی در نظر گرفت و افزایش مقاومت لزوماً به معنای افزایش ایمنی نیست. بنابراین در آئین نامه های جدید معیار رفتار جایگزین معیار مقاومت برای طراحی سازه شده است. استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقاومت، نحوه توزیع مقاومت و تغییر شکل در اجزای سازه‌ای نیز مهم می‌باشد. این شیوه طراحی بر اساس رفتار سازه، طراحی بر اساس عملکرد[4] نیز نامیده می‌شوند.

در این روش‌ها، سطح عملکردی بر اساس میزان صدمه و خرابی مورد انتظار در اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مشخص می‌شود. با توجه به آنکه خرابی اجزای سازه‌ای باعث ایجاد رفتار غیر خطی می‌شود، روش‌های معمول تحلیل و طراحی (روش‌های خطی) عملکرد سازه را به صورت تقریبی تخمین می‌زنند، در حالی که هدف روش‌های تحلیل لرزه‌ای، تعیین دقیق میزان تغییر شکل می‌باشد. به عبارت دیگر روش‌های خطی زمانی قابل استناد می‌باشند که سازه تحت تراز مشخصی از حرکت زمین تقریباً در محدوده خطی باقی بماند و توزیع پاسخ غیر خطی در سازه نیز یکنواخت باشد. در این موارد میزان عدم قطعیت در نتایج حاصل از تحلیل خطی نسبتاً کم است. اما اگر هدف عملکردی در سازه به گونه‌ای باشد که نیازهای غیر خطی بزرگ‌تری در سازه ایجاد شود، استفاده از روش‌های خطی، میزان عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. در حالی که تحلیل غیر خطی سبب افزایش ضریب اطمینان، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌ها می‌گردد.

گام‌های روش تحلیل غیر خطی مشابه روش‌های خطی معمول است. ابتدا یک مدل از سازه تهیه شده و تحت اثر زلزله مورد نظر، در تعیین نحوه عملکرد سازه قرار می‌گیرد. پارامترهای نیاز مهندسی شامل تغییر مکان (تغییر مکان بام یا هر نقطه مرجع)، جابجایی بین طبقه‌ای و تغییر شکل و نیروی اعضاء می‌باشد.

همان‌طور که عنوان شد در روش طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد سازه برای سطوح مختلف عملکرد مورد انتظار، مرتبط با سطوح مختلف خطر زلزله طراحی می‌گردد. یک گام مهم در طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد، تخمین پاسخ لرزه‌ای غیر خطی سازه‌ها می‌باشد. برای این منظور دو روش توسط محققین ارائه شده‌اند:

1-1-1- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی[5]

این روش را می‌توان دقیق‌ترین روش برای تعیین پاسخ سازه در برابر زمین لرزه دانست که در آن تحلیل ویژگی‌های دینامیکی غیرخطی سازه، توسط شتاب نگاشت‌های معین صورت می‌گیرد. در عین حال استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی علی رغم برآورد دقیق از عملکرد سازه، دارای مشکلات و موانع مهمی است. حساسیت زیاد پاسخ‌ها به رکورد های زلزله ورودی، عدم انطباق شرایط ساخت گاهی محل ثبت رکورد با محل سازه مورد بررسی، تأثیر پارامترهای متنوع نظیر محتوای فرکانسی و پریود خاک بر پاسخ سازه و احتمال ایجاد مشکلات در توجیه و تفسیر نتایج حاصله از تحلیل، کاربرد این روش را به موارد خاص و پروژه های تحقیقاتی محدود می‌کند.

1-1-2- تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده (پوش آور)[6]

اگر چه بهترین و دقیق‌ترین شیوه تحلیلی ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌ها استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی است، با این وجود دستورالعمل‌های معتبر و آئین نامه های بهسازی لرزه‌ای ساختمان استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده (پوش آور) را به دلیل سادگی به‌کارگیری و تفسیر نتایج آن توصیه کرده‌اند. روش‌های تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده به عنوان مبنای دیدگاه طراحی بر اساس عملکرد، به علت سرعت تحلیل و سادگی تفسیر نتایج در مقایسه با روش‌های تحلیل دینامیکی غیر خطی، به طور گسترده مورد استقبال مهندسان طراح واقع شده‌اند.

اساس روش تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده (پوش آور) بر مبنای ارتباط دادن مشخصات سازه چند درجه آزادی[7] به یک سازه یک درجه آزادی[8] می‌باشد. در این روش دو مفهوم نیاز[9] لرزه‌ای و ظرفیت[10] سازه با تبدیل سازه به مدل یک درجه آزادی معادل با یکدیگر مقایسه می‌شود. ابتدا بارهای ثقلی بر روی سازه اعمال می‌شود. سپس یک الگوی بار[11] جانبی مشخص که در کل ارتفاع ساختمان توزیع شده است به سازه اثر داده می‌شود. در هر مرحله از فرآیند تحلیل، نیروی جانبی با آهنگ ثابتی افزایش پیدا می‌کند و بر اساس آن، مدل سازه برای اعمال اثر کاهش سختی اعضای تسلیم شده، اصلاح می‌شود. مجدداً در مرحله بعد نیز نیروی جانبی افزایش می‌یابد تا گروهی دیگر از اعضا تسلیم شوند. این روند ادامه پیدا می‌کند تا تغییر مکان در نقطه کنترل[12] (مانند مرکز جرم بام ساختمان) به سطح مشخصی برسد و یا ساختمان ناپایدار شود. منحنی ظرفیت کلی ساختمان معمولاً از نمودار برش پایه- تغییر مکان بام به دست می‌آید. در این روش فرض بر آن است که شکل مودی غالب شکل مود اول می‌باشد.

همان طور که عنوان گردید اصول روش، بر تعیین الگوی بارگذاری مناسب و نقطه هدف[13] به عنوان دو مقوله تأثیر گذار استوار است که در سالیان گذشته راه حل‌های مختلفی برای بدست آوردن آن‌ها پیشنهاد شده است. به عنوان مثال الگوی بارگذاری در روش ضرایب جابجایی[14] بر سه نوع یکنواخت، مثلثی و بر پایه شکل مود اول سازه پیشنهاد شده‌اند که همگی نیرو- کنترل می‌باشند. در مورد جابجایی نقطه هدف نیز روش‌های مختلفی در دهه 90 ابداع شد، از آن جمله می‌توان به روش طیف ظرفیت[15] اشاره کرد. در این روش طیف ظرفیت سازه را با طیف تقاضای زلزله مقایسه می‌کنند و با استفاده از نقطه تلاقی این دو منحنی، حداکثر جابجایی سازه تخمین زده می‌شود.

با وجود محاسن استفاده از روش‌های پوش آور مرسوم، این روش‌ها دارای معایبی نیز می‌باشند که از آن جمله می‌توان به عدم در نظر گرفتن اثر مودهای بالاتر در الگوی بارگذاری اشاره کرد که در سازه های بلند منجر به کاهش دقت ارزیابی لرزه‌ای می‌شود. همچنین جابجایی بام معیار مناسبی از جابجایی سایر طبقات به دست نمی‌دهد و تغییرات ایجاد شده در مشخصات مودال سازه (در اثر زوال) در الگوی بارگذاری منعکس نمی‌شود.

در راستای رفع کاستی‌ها و مشکلات ذکر شده، در سال‌های اخیر روش‌های پوش آور پیشرفته متعددی با هدف کاهش این نقاط ضعف پیشنهاد شده است که بیشتر بر روی نحوه انتخاب الگوی بار جانبی متمرکز شده‌اند. در سال 2000 روش پوش آور با الگوی بار بهنگام شونده[16] ارائه گردید که در آن نیروهای اعمال شونده به طور مداوم متناسب با خصوصیات دینامیکی سازه تغییر می‌کند. در سال 2002 نیز روش پوش آور مودال[17] جهت لحاظ کردن اثر مودهای بالاتر در الگوی بارگذاری پیشنهاد شد. همچنین برای رفع مشکل در نظر گرفتن بام به عنوان نقطه کنترل، در سال 2004 روش جدیدی ارائه گردید که در آن به جای تغییر مکان بام، از شاخص تغییر مکان بر پایه انرژی برای تعیین خصوصیات سیستم‌های یک درجه آزادی معادل استفاده می‌شود. در این روش کلیه جابجایی‌های طبقات مختلف در ایجاد طیف ظرفیت نقش ایفا می‌کنند. با توجه به نقاط ضعفی که بار گذاری بر مبنای نیرو[18] در روش ایجاد می‌کند به تدریج با گسترده شدن مطالعات الگوریتم جدیدی بکار گرفته شد که در آن الگوی بارگذاری بر اساس جابجایی[19] مبنای کار قرار گرفت.

در سال 2006 با ترکیب روش‌های پوش آور طیف ظرفیت، مودال و بهنگام شونده و با استفاده از کاربرد مفهوم انرژی در تشکیل منحنی ظرفیت، روشی به نام روش ترکیب مودال بهنگام شونده[20] ارائه شد که در آن الگوی بارگذاری بر مبنای جابجایی می‌باشد. با وجود اینکه روش ترکیب مودال بهنگام شونده را می‌توان به نوعی کامل‌ترین روش در بین روش‌های پوش آور پیشرفته در جهت رفع کمبودهای روش‌های مرسوم قلمداد کرد، اما کماکان نقاط ضعفی در روش دیده می‌شود. از آن جمله می‌توان به در نظر گرفتن اثر اندر کنش بین مودها در الگوی بارگذاری اشاره کرد که موجب کاهش دقت ارزیابی لرزه‌ای سازه خواهد شد.

1-2- اهداف و ضرورت تحقیق

با توجه به مطالبی که در مقدمه ارائه گردید، استفاده از یک روش تحلیل بهینه جهت تخمین هر چه دقیق‌تر پاسخ‌های لرزه‌ای سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور رفع مشکلات جهت بهبود پاسخ لرزه‌ای سازه در مقایسه با روش‌های تحلیل دینامیکی غیر خطی، در این تحقیق با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت روش‌های پوش آور پیشرفته موجود، روابط موجود در روش مودال بهنگام شونده توسعه یافته‌اند و به منظور لحاظ کردن اندرکنش مودها در الگوی بارگذاری جانبی، روابط ترکیب مودی مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین جهت افزایش سرعت انجام تحلیل نسبت به روش‌های متفاوت دیگر، از روش‌های یک بار اجرا بهره گرفته شده است.

[1] -Equivalent Static Analysis

[2] -Behavior Ratio

[3] -Nonlinear Analyses

[4] -Performance Based Design

[5]Nonlinear Time History Analysis- (NTHA)

[6]Nonlinear Static Analysis (Pushover Procedure)

[7] -Multi Degree of Freedom-MDOF

[8] -Single Degree of Freedom-SDOF

[9] -Demand

[10] -Capacity

[11] -Load Pattern

[12] -Control Point

[13] -Target Point

[14] -Displacement Coefficient Method-DCM

[15] -Capacity Spectrum Method- CSM

[16] -Adaptive

[17] -Modal Pushover Analysis -MPA

[18] -Force-Based Pushover Procedure

[19] -Displacement –Based Pushover Procedure

[20] -Adaptive Modal  Combination

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122