پايان نامه بررسي دلايل دفاع سهروردي از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي دلايل دفاع سهروردي از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي دلايل دفاع سهروردي از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات1
بیان مسئله: 2
هدف اصلی: 4
سؤال اصلی: 4
سؤالات فرعی: 4
فرضیه‌ها: 5
پیشینه‌ی تاریخی موضوع: 5
پیشینه‌ی پژوهشی موضوع: 6
شیوه‌ی گردآوری: 8
فصل اول: بررسی نظریه‌ی مُثُل از دیدگاه افلاطون
مقدمه 10 بررسی‌های مفهومی چند اصطلاح فلسفی: 11
عالم مثال: 11 عالم خیال: 11 برزخ: 12
رب‌النوع (ارباب‌اصنام): 14 مُثُل در لغت: 15
مُثُل در اصطلاح: 16
تعریف مُثُل از دیدگاه افلاطون: 17
تصویری کلی از حقیقت مُثُل افلاطونی: 19
پیشینه‌ی مثل در تفکر افلاطون: 20
سهروردی و حکمای ایران باستان: 21
سهروردی و حکمای یونان باستان: 23
تأثیر فیثاغورث در افلاطون: 24
رابطه‌ی مثل افلاطونی با زرتشت25
نظریه‌ی جهان مثالی: زرتشت و افلاطون28
ریشه‌ی نظریه‌ی مثل در افکار فیلسوفان قبل از افلاطون30
سبب راه‌یابی افلاطون به مُثُل: 31
وجه تسمیه مُثُل افلاطونی 32
ادله‌ی اثبات مثل از دیدگاه افلاطون33
دلیل اول33
دلیل دوم34
دلیل سوم34
دلیل چهارم34
جایگاه مثل در فلسفه‌ی افلاطون35 هستی‌شناسی افلاطون 35 خیراعلی 36 نحوه‌ی هستی مُثُل 37
تصاویر و سایه‌ها 37 معرفت‌شناسی افلاطون 39
فصل دوم: بررسی نظریه‌ی عالم مثال از دیدگاه سهروردی
مقدمه 42
نظام هستی‌شناسی سهروردی 43 نور و ظلمت و رابطه‌ی آن با جهان هستی 45 ارتباط نور عالی با سافل46 نور و وجود46
تشکیک در انوار48 بررسی نظریه‌ی عالم مثال 49 پیشینه‌ی عالم مثال 49 تعریف عالم مثال در اصطلاح فلسفه50 تفاوت عالم مثال و مُثُل افلاطونی52
ویژگی‌های عالم مثال53 اهمیت و نقش عالم مثال54
بررسی اجمالی ریشه عالم مثال در اصطلاح حکما 56
اقلیم هشتم 58
جابلقا و جابلسا 61
هورقلیا در لغت61 هورقلیا در اصطلاح62
سابقه‌ی اعتقاد به رب‌النوع در میان حکمای قدیم64
فرشته‌شناسی سهروردی 66 تطبیق مُثُل بر فرشته‌شناسی در حکمت فارسی70
فصل سوم: بررسی نظریه‌ی مخالفان مُثُل
مقدمه 73
تأویل‌های مختلف حکیمان اسلامی از مُثُل افلاطونی: 74
ارسطو و اعتراضات وی بر مُثُل افلاطون75
انتقاد ارسطو از نظریه‌ی مُثُل افلاطون76
فارابی78
سه نوع وجود برای صور80
آشتی نظریات افلاطون و سهروردی80 دفاع فارابی از مثل 81
بطلان نظر فارابی بر نظریه‌ی مُثُل81
ابن‌سینا83
نظریه مُثُل در فلسفه ابن‌سینا84
ادله‌ی ابن‌سینا بر رد مُثُل افلاطون 86 برهان اول 87
برهان دوم 89
انکار مثل توسط ابن‌سینا و نقد دیدگاه وی توسط سهروردی91 میرداماد و نظریه‌ی مُثُل93
فصل چهارم: بررسی نظریه‌ی موافقان مُثُل
مقدمه 96 شیخ‌اشراق و مُثُل افلاطون97 بررسی نظریه‌ی مُثُل در فلسفه‌ی سهروردی: 99 هستی‌شناسی سهروردی: 99 براهین اثبات مُثُل از دیدگاه سهروردی: 101 دلیل اول: قاعده‌ی امکان اشرف105 دلیل دوم: دوام نوع و اتفاقی نبودن آنها 106
دلیل سوم: اثبات مُثُل از طریق عرض بودن قوای نفس 107
صدرالمتألهین و نظریه مُثُل افلاطون109
دلایل ملاصدرا در اثبات مثل افلاطونی111
دلیل اول: اثبات از ناحیه‌ی حرکت111
دلیل دوم: از طریق ادراک114 دلیل سوم: اثبات از ناحیه‌ی وجود آثار آنها در اجسام116
محقق دوانی و نقد دیدگاه او117
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری:120
منابع و مآخذ 125

منابع و مآخذ

قرآن کریم

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، (1364)،شعاع اندیشه و شهود در فلسفه‌ی سهروردی، تهران: انتشارات حکمت.

ابن سینا، ابوعلی، (1404ق)، الشفا، (الهیات)، تصحیح: سعیدزائد، قم: کتابخانه‌ی ایه‌الله مرعشی نجفی.

ابن‌سینا، ابوعلی، (1363)، الشفاء (الهیات)،  تهران: انتشارات ناصرخسرو.

ابوریان، محمدعلی، (1372)،مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه محمد علی شیخ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

احسائی، احمدبن زین‌الدین، (1386)،شرح حکمه‌العرشیه، کرمان: سعادت.

ارسطو. (1367)،مابعدالطبیعه(متافیزیک)، ترجمه: شرف‌الدین خراسانی. تهران: انتشارات حکمت.

َاصفی، اصفه، (1370)، مبانی فلسفه آشنایی با فلسفه‌ی جهان از زمان های قدیم تا امروز، تهران: انتشارات آگاه.

افلاطون، (1351)،تیمائوس، ترجمه: محمد حسن لطفی، دوره آثار افلاطون. تهران: انتشارات خوارزمی.

____، (1353)،جمهوری، ترجمه: محمد حسن لطفی، دوره آثار افلاطون. تهران: انتشارات خوشه.

____، (1380)،دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.

____، (1380)، مهمانی، ترجمه: محمدحسن لطفی، دوره آثار افلاطون، تهران: انتشارات خوارزمی.

امام، سید محمد کاظم، (1353)، فلسفه در ایران باستان مبانی حکمه الاشراق شرح حال سهروردی، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.

امین رضوی، مهدی، (1382)،سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه: مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.

امید، مسعود، (1382)، نامه‌ی سهروردی مجموعه مقالات،  به کوشش: محمدخانی،علی اصغر، سیدعرب، حسن،  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات.

برت، ادوین آرتور، (1369)،مبادی مابعد‌الطبیعی علوم نوین، ترجمه‌: عبدالکریم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

بورمان، کارل، (1375)،افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات بنیان‌گذار فرهنگ امروز.

بهار، مهرداد، (1362)،پژوهشی در اساطیر ایران (پاره‌ی نخست)، تهران: انتشارات توس.

بریه، امیل، (1373)،تاریخ فلسفه، ترجمه: علی‌مراد داودی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

پانوسی، استفان، (1398ه ق)،تأثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاطون، تهران: انجمن فلسفه.

پاپاس، نیکلاس،(1389)،راهنمای جمهور افلاطون، ترجمه: بهزاد سبزی، تهران: انتشارات حکمت.

جوادی آملی، عبدالله، (1382)، فلسفه‌صدرا، ترجمه: شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت.

حدادعادل، غلامعلی، (1390)، دانشنامه جهان اسلام،تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی

حنالافاخوری؛ جلیل‌الجر، (1377)،تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

حسن‌زاده آملی، حسن، (1382)،دو رساله مُثُل و مثال، قم: انتشارات نثر طوبی،

دانش‌پژوه، محمدتقی، (1365)،دیباچه‌ی نزهه‌الارواح شهرزوری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

دهخدا، علی‌اکبر، (1377)،لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.

دوانی، محمدبن اسعد، (1411)،  ثلاث رسائل، ترجمه: احمد تویسرکانی، مشهد.

ذبیحی، محمد، (1386)، فلسفه مشاء با تکیه بر اهم آراء ابن‌سینا، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، (1369)،فصول‌الحکمه، شرح فارسی به منظومه، قم: انتشارات حاذق.

رضی، هاشم، (1379)،سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان، تهران: انتشارات بهجت.

______،  (1344)،زرتشت و تعالیم او، (بی‌جا).

راسل، برتراند، (1373)،تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: انتشارات پرواز.

سهروردی، شهاب‌الدین، (1357)، حکمه‌الاشراق، ترجمه و شرح: سیدجعفرسجادی، تهران: مؤسسه‌ی انشارات دانشگاه تهران.

___________، (1315)، حکمه‌الاشراق، چاپ سنگی.

___________، (1356)، سه رساله، (الالواح العمادیه، کلمه‌التصوف و اللمحات)، تصحیح و مقدمه: نجفقلی حبیبی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: مؤسسه انتشارات الاسلامی لاهور.

___________، (1380)، مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج1و2.

__________، (1375)،  مجموعه مصنفات، ج1و2 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

شایگان، داریوش، (1371)،آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه.

شیرازی، صدرالدین محمد، (1383)،الشواهد الربوبیه، تهران: انتشارات سروش.

______________، (1360)، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سید جلال الدین آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی

_____________، (1410ه ق)،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، سفرسوم ج2/3 بیروت، دار احیاء التراث العربی، تهران: انتشارات مولی.

شیرازی، صدرالمتألهین، (1378)،اسفار، ترجمه: محمدخواجوی، سفر اول (از خلق به حق)، تهران: انتشارات مولی.

شیرازی، قطب‌الدین، (1383)،شرح حکمه‌الاشراق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

شهرزوری، شمس‌الدین محمد، (1372)، شرح حکمه‌الاشراق، تصحیح وتحقیق و مقدمه: حسین ضیایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

صفا، ذبیح‌الله، (1371)،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی جوزانی، غلامرضا، (1380)، تأثیر ایده (مُثُل) افلاطون بر فلسفه‌ی سهروردی، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

غفاری، محمدخالد، (1380)،فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ‌اشراق شهاب‌الدین یحیی سهروردی، تهران: انجمن آثار مفاخر فرهنگی.

فارابی، ابونصرمحمدبن طرخان، (1405ه ق)،الجمع بین رأیی الحکمین، انتشارات الزهراء.

فروغی، محمدعلی، (1324)،سیر حکمت در اروپا، تهران: زوار.

کاپلستون، فردریک، (1375)،تاریخ فلسفه یونان و روم، ج1، ترجمه: جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

کربن، هانری، (1387)، ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز، ترجمه: سیدضیاء‌الدین دهشیری، تهران: مرکز ایرانی مطالعات فرهنگ ما.

_______، (1384)، بن‌مایه‌های آیین زرتشت در اندیشه سهروردی، ترجمه: محمود بهفروزی، تهران: انتشارات جامی.

_______ ،  (1371)،تاریخ فلسفه‌ی اسلامی، ترجمه: اسدالله مبشری، تهران: انتشارات امیرکبیر.

_______، (1382)، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، ترجمه: احمدفردید و عبدالحمید گلشن، تهران.

لاهیجی، بهائی، (1351)،رساله نوریه در عالم مثال، تصحیح و مقدمه: سیدجلال‌الدین آشتیانی، انتشارات دانشگاه مشهد.

لاهیجی، شمس‌الدین محمدبن یحیی، (1371)، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ترجمه: محمدرضابرزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران.

لاهیجی، عبدالرزاق، (1364)،گوهر مراد، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی.

مطهری، مرتضی، (1369)،درسها‌ی الهیات شفا، تهران: انتشارات حکمت.

________، (1411ق)، شرح مبسوط منظومه، ج3، تهران: انتشارات حکمت.

________، (1372)، مجموعه‌آثار، ج7، (جلد سوم از بخش فلسفه، فلسفه‌ی ابن‌سینا (1)، درسهای”اشارات” ، “نجات” و الهیات “شفا” )، تهران: انتشارات صدرا.

میرداماد، محمد باقر، (1377)،جذوات، تهران: انتشارات بهنام.

ملکیان، مصطفی، (1379)،تاریخ فلسفه غرب، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

معلمی، حسن، (1378،. فلسفه اشراق، تهران: انتشارات سمت.

موحد، صمد، (1374)، سرچشمه‌های حکمت اشراق نگاهی به منابع فکری شیخ‌اشراق شهاب‌الدین سهروردی، تهران: انتشارات فراروان.

نصر، سیدحسین، (1354)،سه حکیم مسلمان، ترجمه‌: احمد آرام،  شرکت سهامی کتابهای جیبی.

_________، (1371)،معارف اسلامی در جهان معاصر، تهران: انتشارات امیرکبیر و شرکت سهامی کتابهای جیبی.

نقیب‌زاده، عبدالحسین، (1375)،درآمدی به فلسفه، تهران: طهوری.

نوربخش، سیما، (1383)،نور در حکمت سهروردی، تهران: نشرشهید سعید محبی.

ورنر، شارل، (1360)،سیرحکمت در یونان، ترجمه: نادر بزرگ‌زاده، تهران: زوار.

هومن، محمود، (1382)،تاریخ فلسفه ـ کتاب اول (از آغاز تا نخستین آکادمی)، تهران: پنگان.

یاسپرس، کارل، (1357)،افلاطون، ترجمه‌ی محمد حسن لطفی،تهران: انتشارات خوارزمی.

یثربی، یحیی، (1385)،حکمت اشراق سهروردی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

یزدان‌پناه، یدالله، ( 1391)،حکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ‌ شهاب‌الدین سهروردی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مقالات:

آموزگاریگانه،ژاله، (1386)،زبان، فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران.

امید، مسعود، (1372)، “عالم مثال یاواسطه”، مجله کیهان اندیشه، شماره51.

پروین پیروانی، لطیمه، (1381)، “نظرات ملاصدرا درباره‌ی ادراک خیالی و عالم خیال”، خردنامه صدرا، شماره29.

چکیده:

رساله‌ی حاضر تحت عنوان بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی صورت گرفته است. هدف اصلی این رساله، بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون و سهروردی و همچنین بیان دیدگاه دیگر فیلسوفان و ارائه‌ی ادله‌ی آنها در انکار و قبول این نظریه است. مُثُل که به معنای ایده، تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. مُثُل افلاطون، در میان متفکران غرب و اسلام از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار است. استفاده‌ی افلاطون از مُثُل منحصر در بحث معرفت‌شناسی نیست بلکه بحث از هستی‌شناسی را نیز مطرح کرده است. شیخ‌اشراق یکی از فلاسفه‌ی اسلامی است که توجه اساسی به مبحث مُثُل نموده است. یکی دیگر از فیلسوفانی که به مبحث مُثُل پرداخته، صدرالمتألهین است. ولی ابن‌سینا به شدت با آن مخالفت کرده است و براهینی فلسفی در رد آن آورده است.

نظریه‌ی نظام نوری با تمام جنبه‌ها و گستردگی‌اش، از نوآوری‌های فلسفی سهروردی است و پیش از وی، هیچ یک از فلاسفه‌ی مشائی، چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده است. نظام ‌هستی‌شناسی سهروردی نظام نوری می‌باشد یعنی او هستی را نور و نور را هستی می‌داند. در دایره‌ی نظام او هر چه هست یا نور است و یا سایه‌ی نور. سهروردی در تبیین «نظریه نور» خود از سخنان زردشت الهام گرفته است، آنجا که نخستین آفریده‌ی اهورامزدا را «بهمن» معرفی می‌کند.

مسئله‌ی دیگری که در این رساله به آن پرداخته شده بحث از عالم مثال و تفاوت آن با عالم مُثُل افلاطونی است. عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند مرتبه‌ای از هستی است که از ماده مجرد می‌باشد ولی از آثار آن برکنار نمی‌باشد. یک موجود برزخی یا مثالی موجودی است که در عین اینکه از کم، کیف، وضع و سایر اعراض برخوردار است از ماده مجرد می‌باشد.

کلید واژه‌ها: سهروردی، مُثُل، نور، افلاطون، عالم مثال

کلیات تحقیق

بیان مسئله

یکی از مباحث فلسفی که بیشتر فلاسفه به آن نظر داشته و هر کدام در فلسفه‌ی خود جایگاه مهمی برای آن تعریف کرده‌اند، نظریه‌ی مُثُل می‌باشد. مُثُل که به معنای ایده و تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. شیخ‌اشراق از جمله‌ی این فلاسفه است که جایگاهی تعیین‌کننده به مُثُل در نظام هستی‌شناختی خود می‌دهد و می‌کوشد با ارائه‌ی ادله‌ای متقن وجود عالم مُثُل را اثبات کند. وی به رغم نقاط اشتراک بسیار با افلاطون، در مواردی نیز با وی اختلاف دارد؛ در نتیجه، عالم مُثُلی که او به تصویر می‌کشد متفاوت با تصویر افلاطونی این عالم است. شیخ‌اشراق معتقد است علاوه‌بر عقول طولی که تعداد آنها برخلاف سخن مشائیان بیش از ده تاست، یک سلسله انوار مجرد عقلی در رتبه‌ی عالم عقل وجود دارد که رابطه‌ی طولی میانشان مطرح نیست و این انوار عقلی به عنوان مُثُل و انوار قاهره‌ی متکافئه، در کنار و در عرض یکدیگرند.

اگر به تاریخ فلسفه مراجع شود و بررسی دقیقی انجام گیرد روشن می‌شود که مسئله‌ی مُثُل منحصر به زمان افلاطون و مابعدش نیست بلکه در فلسفه‌ی قبل از افلاطون به نام دیگری وجود داشته و مورد نظر حکما بوده هر چند استفاده‌هایی که از این مسئله شده از هر فلسفه‌ای شاید فرق کند و هر فیلسوفی به جهت خاص و دیدگاه خاص به مُثل نگاه کند و با آن دیدگاه آن را باید توسعه بدهد.

بعد از ذکر نظریه‌ی مُثُل از دید این دو فیلسوف یعنی (افلاطون و سهروردی) به بیان نظام نوری سهروردی می‌پردازیم با این توضیح که: جهان‌بینی سهروردی، جهان‌بینی نوری، می‌باشد، یعنی او هستی را نور و نور را هستی می‌داند و در دیدگاه او هر چه هست یا نور می‌باشد یا سایه‌ی نور، این نور که هستی است واحد و مجرد محض و غیرمحسوس می‌باشد و آنچه محسوس و غیرمجرد است سایه‌ی اوست. با توجه به این مطالب می‌توان گفت که مفهوم نور، مفهومی است که به هیچ وجه مستحدث نیست و وابسته و یا در معیت چیز دیگری قرار ندارد و قدیم و بدون تعریف و بذاته موجود و قدیم است و چون در محدوده‌ی زمان و مکان نمی‌گنجد، قابل تعریف نمی‌باشد و در صورتی که در مجاورت آن هر چیز برای تعریف قابلیت می‌یابد و می‌توان گفت نور چیزی است که هستی‌دهنده و موجب شناسایی و وسیله‌ای برای شناخت می‌شود که همه چیز به آن ختم شده است به عبارت فلسفی، علت غایی هستی و وجود است.

یکی دیگر از مباحثی که سهروردی به بیان آن می‌پردازد مبحث عالم مثال، عالم خیال یا عالم صور معلقه است. عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند مرتبه‌ای از هستی است که از ماده مجرد می‌باشد ولی از آثار آن برکنار نمی‌باشد. یک موجود برزخی یا مثالی موجودی است که در عین اینکه از کم، کیف، وضع و سایر اعراض برخوردار است از ماده مجرد می‌باشد.

نکته‌ی قابل توجه این است که شیخ اشراق بحث از مُثُل را از نوآوریهای فلسفی خویش می‌داند و اظهار می ‌کند که برای سامان‌دهی و اثبات آن کوشش فراوانی کرده است. شیخ‌اشراق بر آن است که هر آنچه مادون عقول طولیه است، حال چه عالم مثال منفصل ـ که سهروردی بدان تصریح نکرده ـ و چه عالم ماده غیر از برزخ محیط و برزخ ثوابت، دیگر افلاک هفت‌گانه و هر چه در عالم ماده روی می‌دهد، ریشه‌ای در مُثُل دارند.

یکی از نظریاتی که به طور جدی، ابن‌سینا آن را به چالش کشیده است، نظریه‌ی مُثُل افلاطونی است، یقیناً وقتی افلاطون به طراحی چنین نظریه‌ای می‌پرداخت گمان جدی‌اش این بود که بدان وسیله می‌تواند پیدایی عالم محسوسات را با نظر به ناپایداری آن و قابل شناخت نبودن یقینی آن، توجیه کند. ابن‌سینا، از جمله حکیمانی است که نظریه‌ی مُثُل افلاطونی را ارزیابی منفی کرده است و آشکارا آن را منسوب به دوران خامی و ناپختگی اندیشه‌ی یونانی دانسته است و این در حالی است که ستایش خود را از فیلسوف دیگری که معاصر و شاگرد بزرگ افلاطون، یعنی ارسطو بوده، پوشیده نمی‌دارد. او به صراحت اعتقاد به مُثُل را ناشی از جهل، دانسته است. بنابراین، با توجه به روندی که شیخ‌اشراق در تبیین نظام هستی دنبال می‌کند، معلوم می‌شود که نظام هستی‌شناسانه‌ی او نظامی در هم تنیده از جواهر است و همه‌ی ارتباط‌هایی که در این نظام هستی‌شناختی وجود دارد در میان جواهر صورت یافته است.

یکی دیگر از فیلسوفان که توجه اساسی به مبحث مُثُل نموده است صدرالمتألهین می‌باشد.وی سه دلیل برای وجود مُثُل اقامه می‌کند که در متن به ذکرآنها پرداخته شده است.

بنابراین، سهرودی می‌دانست که ابن‌سینا مخالف نظریه‌ی مُثُل است وی معتقد است که که دلایل ابن‌سینا را به خوبی می‌داند، اما مدعی است که دلایل ابن‌سینا، دلایل درستی نیستند و ما می‌توانیم بدون مُثُل نظام نوری را ارائه دهیم. نگاه افلاطون به مُثُل، نگاه جهان‌شناسانه است. سهروردی معتقد است واسطه‌ای میان انوار قواهر اعلون و عالم جسمانی وجود ندارد بنابراین بی‌ارباب ‌می‌ماند وی سعی می‌کند فهمی از مُثُل ارائه کند و می‌گوید که مُثُل همان عقول متکافئه و ارباب عرضی هستند بنابراین، برای تبیین و تکثر انواع، نظام نوری برای سهروردی خیلی مهم است. و با سهروردی است که بازگشت به مُثُل در فلسفه‌ی اسلامی شکل می‌گیرد.

 هدف اصلی

بررسی آراء سهروردی و افلاطون درباره‌ی مُثُل و ارباب‌انواع نشان‌دهنده‌ی تفاوت دیدگاه این دو فیلسوف است.

آنچه ما در این رساله به دنبال پاسخی برای آنها هستیم این است که انگیزه‌ی سهروردی از مطرح کردن نظریه‌ی مُثُل افلاطون چیست؟ اینکه چرا افلاطون نظریه‌ی مُثُل را مطرح کرد و آیا این نظریه مربوط به افلاطون است یا اینکه قبل از او نیز موجود بوده است؟ آیا عالم مثال با عالم مُثُل افلاطونی یکی است؟

 سؤال اصلی

علل و انگیزه‌ی دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون با توجه به نظام هستی‌شناسی نور چیست؟

سؤالات فرعی

دلایل سهروردی در اثبات مُثُل افلاطونی چیست؟

آیا عالم مثال در نظام هستی‌شناسی سهروردی همان مُثُل افلاطون است؟

چه ارتباط یا تفاوتی میان مُثُل و عقول طولیه وجود دارد؟

با توجه به اینکه سهروردی مُثُل افلاطون را مطرح می‌کند دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون آیا دفاع از حکمای باستان است یا افلاطون؟

 فرضیه‌ها

سهروردی نظریه‌ی مُثُل را به منظور رسیدن به واقعیت و حقیقت در عالم هستی و در مبحث علم و معرفت مطرح می‌کند تا از این طریق بتواند به تبیین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی صحیحی دست یابد.

سهروردی سه دلیل برای اثبات مُثُل افلاطونی ذکر می‌کند که مهمترین آنها قاعده‌ی امکان اشرف است.

عالم مثال در نظام هستی‌شناسی سهروردی نمی‌تواند همان مُثُل افلاطون باشد چرا که این دو تفاوت‌هایی با هم دارند که درمتن به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

عقول طولیه، ارتباط علی و معلولی با یکدیگر دارند اما در عالم مُثُل می‌توان گفت که در عین نبودن رابطه‌ی علی و معلولی میان آنها، ولی از شدت و ضعف برخوردارند.

افلاطون تحت تأثیر حکمای باستان مُثُل را که در یونان سابقه نداشت مطرح کرد و سهروردی با علم به این مُثُل را مطرح کرد.

پیشینه‌ی تاریخی موضوع

از آن جایی که یونان باستان همواره مهد تفکر و اندیشه‌های فلسفی بوده است پس بدون شک مبحث مُثُل از یونان باستان نشأت گرفته است. افلاطون که همواره در جستجوی حقایق ثابت و ازلی بود با طرح مُثُل، شهرت و محبوبیت خود را به اوج می‌رساند و با کمک آن بسیاری از مسائل و مشکلات آن زمان را توجیه و تبیین می‌کند. او در مکالمه‌های گوناگون خود چون جمهوری، تئتتوس و پارمنیدس، مبحث مُثُل و حقایق مجرده را مورد تأکید قرار می‌دهد. بعد از افلاطون نیز فلاسفه‌ی شرق و غرب، هر یک به شیوه‌ی متفاوت متوجه اندیشه‌های افلاطون ـ مخصوصاً مبحث مُثُل بوده‌اند ـ و براساس مبانی فلسفی خود به تبیین و تفسیر آن پرداخته‌اند. نظریه‌ی مُثُل در فلسفه‌ی اسلامی انعکاس متفاوتی داشته است. ابن‌سینا مانند ارسطو، صریحاً این نظریه را باطل اعلام می‌کند و آن را با دلایل فلسفی رد می‌نماید. فارابی و میرداماد هر یک به نحوی، آن را تأویل و توجیه می‌کنند. اما شیخ‌اشراق و صدرالمتألهین نظریه‌ی مُثُل را به همان نحو که افلاطون بیان داشته می‌پذیرند و آن را براساس مبانی فلسفی خود تشریح می‌کنند.

سهروردی ارباب‌انواع را در عرض هم می‌داند و بین آنها علیتی قائل نیست به این معنی که هیچ رب‌النوعی نسبت به رب‌النوع دیگر علیت ندارد اگر چه بعضی نسبت به بعضی از شدت نوری بیشتری برخوردارند ولی در عین عدم علیت بین آنها، تشکیک وجود دارد. ایشان اگر چه به صراحت می‌گوید که این مطالب را از راه شهود بدست آورده است ولی اولاً آنها را مستدل کرده و ثانیاً از فرشته‌شناسی حکمت فارسی و دیگر حکمای باستان نیز بهره برده است.

نظریه‌ی مُثُل از جمله مواردی است که ریشه‌ی عمیقی در تاریخ تفکر بشر دارد این نظریه در معنای کلی، توجه به حقایقی است عقلی که در ورای این عالم مادی‌اند و اصل و حقیقت آن به حساب می‌آیند. این توجه در طول تاریخ تفکر بشر به صورت زنده و مداوم مطرح بوده و در هر سیری از حرکت تاریخی خویش و بسته به بستری که در آن پرورش یافته، نتایج خاص خویش را به منصه‌ی ظهور گذاشته است.

پیشینه‌ی پژوهشی موضوع

در آثار گوناگون فلسفی به فلسفه‌ی افلاطون توجه زیادی شده است. افلاطون در مورد تمام موضوعات فلسفی سخن گفته است و هر کسی به گوشه‌ای از فلسفه‌ی وی پرداخته است. در کتابهای تاریخ فلسفه از فلسفه‌ی افلاطون سخن گفته شده و کتابهای زیادی در مورد فلسفه‌ی وی ترجمه شده است. از کتابهای فلسفی که در مورد افلاطون و سهروردی نوشته شده ومبحث مُثُل درآنها ذکر شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه‌ی سهروردی، انتشارات حکمت، تهران، 1364.

امین رضوی، مهدی، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه: مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز، 1382.

رضی، هاشم، سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان، تهران: انتشارات بهجت، 1379.

سهروردی، شرح حکمه‌الاشراق، تحقیق: حسین ضیایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بی‌چا، 1372.

هومن، محمود. (1382)، تاریخ فلسفه ـ کتاب اول (از آغاز تا نخستین آکادمی)، تهران: پنگان.

سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کربن، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1380.

کربن، هانری (1371). تاریخ فلسفه‌ی اسلامی، ترجمه: اسدالله مبشری، تهران: انتشارات امیرکبیر.

یزدان‌پناه، یدالله، حکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ‌ شهاب‌الدین سهروردی، ج2، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.

مقالات

” عالم مثال یا واسطه” ، نوشته‌ی مسعود امید، مجله کیهان اندیشه،1372، شماره51.

” نظرات ملاصدرا درباره‌ی ادراک خیالی و عالم خیال ” لطیمه پروین پیروانی، خردنامه صدرا، 1381، شماره 29.

پایان نامه

در رساله‌ی غلامرضا صادقی  جوزانی تحت عنوان،  ”  تأثیر ایده (مثل) افلاطون برفلسفه سهروردی ”  که به راهنمایی جناب آقای دکتر صمد موحد و مشاور سرکار خانم دکتر بهجت واحدی در سال 1380 در دانشگاه تربیت معلم تهران تدوین شده است. ملاحظه می‌شود که فقط به بحث ارباب‌انواع پرداخته شده است و به بحث عالم مثال و نظام نوری سهروردی اشاره نشده است. بنابراین نگارنده در این رساله سعی کرده است اول ریشه‌ی نظریه‌ی مُثُل را مطرح کند و سپس به تعاریف لغوی و اصطلاحی آن پرداخته و از همه مهمتر بحث از عالم مثال و نظام‌ هستی‌شناسی سهروردی را مطرح کرده است که در این رساله فوق‌الذکر هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است و در پایان به بیان نظریات مخالفان و موافقان این نظریه پرداخته شده است.

 شیوه‌ی گردآوری

شیوه‌ی گردآوری این اطلاعات کتابخانه‌ای و رجوع به منابع دست اول فلسفی است و نیز از منابع فرعی و درجه دوم بهره گرفته است و به صورت تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است.

فصل اول:

بررسی نظریه‌ی مُثُل از دیدگاه افلاطون

مقدمه

لفظی که ما آن را «مُثُل »می‌خوانیم، در نوشته‌های افلاطون به «ایده» معروف است. مورخان فلسفه معتقدند که کلمه‌ی ایده در زبان یونانی به معنای شکل، دیده شدنی، منظره و تصویر است و پیش از افلاطون، به ویژه در نوشته‌های فیثاغورث و پیروانش نیز به همین معنی یعنی (ایده) به کار رفته است.

در فلسفه واژه‌ی «مُثُل» یا «مثال» در دو مورد به کار برده شده است. یکی در مورد فرضیه افلاطون است که برای موجودات مادی، مُثُلی قرار داده و دیگری، در مورد عالم مثال و مُثل معلقه است که برزخ بین مجردات و مادیات است. به هر حال ریشه‌ی قول به مُثُل از آن افلاطون است. خلاصه‌ی کلام افلاطون این است که موجودات مادی در معرض تبدل و تحول و فناء‌اند، در حالیکه علم ما به آنها ثابت است. بنابراین برای هر نوعی از موجودات، امری ثابت و دائم و غیرمتحول که متعلق علم ما است و حافظ نوع افراد است، وجود دارد که آن را «مثل» نامیده است. (غفاری،1380،صص 659-660).

برخی معتقدند مُثُل با افلاطون شروع شده است و عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که این نظریه قبل از افلاطون و در زمان فیثاغورثیان و حتی سقراط نیز مطرح بوده است. درباره‌ی اینکه چه اموری سبب شد تا افلاطون نظریه‌ی مُثُل را مطرح کند نظرات مختلفی مطرح شده است عده‌ای معتقدند که افلاطون متأثر از جریان و آراء پیش از خود بوده است.

هر فیلسوف و محققی که نظریه‌ای را مطرح می‌کند برای اثبات آن باید از استدلال برهانی استفاده کند تا قابل پذیرش باشد. افلاطون نیز مسئله‌ی مُثُل را مطرح می‌کند، پس باید برای آن استدلال بیاورد و در غیر این صورت در حد یک مدعا خواهد ماند. افلاطون جسته و گریخته در بحث‌های مختلف از مُثُل، صحبت به میان آورده و مطالبی را بیان کرده است همچنین به استدلال‌های مختلف برای اثبات مُثُل پرداخته است.

بنابراین، در این فصل برآنیم که به بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون بپردازیم. در ابتدا سعی کردیم که به تعریف چند اصطلاح فلسفی بپردازیم که عبارتند از: عالم خیال یا مثال، برزخ، رب‌النوع و حتی خود مُثُل را در لغت و اصطلاح مورد بحث قرار دادیم سپس پیشینه‌ی نظریه مُثُل را مطرح کردیم و به تعریف مُثُل از دید افلاطون پرداختیم و دلایل وی را نیز در این مورد مطرح کردیم و در آخر مُثُل را از حیث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی مورد بحث و فحص قرار دادیم.

بررسی‌های مفهومی چند اصطلاح فلسفی

 عالم مثال

عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند، عالمی است که موجودات آن مقدار و شکل دارند، اما ماده ندارند و به همین جهت، شیخ‌اشراق آن را ” اشباح معلقه” و ” مُثل معلقه” نام نهاده است (سهروردی، 1375، صص234-230). برخی از این صور و اشباح معلق، نورانی و زیبا و دسته‌ای دیگر ظلمانی و وحشت‌زا هستند و پاره‌ای دیگر موجوداتی هستند که به اجنه و شیاطین موسوم هستند (همان، ص232).  این عالم طبق آنچه شارحین حکمة‌الاشراق گفته‌اند، نمودار تمام عیاری از هر دو عالم انوار و اجرام است، یعنی، هم شبح همه‌ی مجردات عالم انوار و عقول و هم شبح تمام کائنات عوالم اثیر و عناصر: از مرکبات و معادن و نبات و حیوان و انسان و آسمانها و ستارگان و حتی شبح مقداری حرکات و سکنات و هیأت و غیره، در آن موجود است (غفاری، 1380، ص240).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122