پايان نامه بررسي ديدگاه هاي انتقادي در اشعار قيصر امين پور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ديدگاه  هاي انتقادي در اشعار قيصر امين  پور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ديدگاه  هاي انتقادي در اشعار قيصر امين  پور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش 1
1-1 بیان مسئله 2
1-2 سوأل پژوهش 3
1-3 پیشینه¬ی پژوهش 3
1-4 حدود پژوهش 5
1-5 اهداف پژوهش 5
1-6 فصل¬های پایان-نامه 5
1-7 روش شناسی پژوهش 6
فصل دوم: چارچوب مفهومی 7
2-1 ادبیات اجتماعی 8
2-1-1 جامعه 11
2-1-2 اخلاق 13
2-2 نقد و انتقاد 15
2-2-1 ادبیات انتقادی 18
2-2-1-1 ادبیات انتقادی قبل از مشروطه 18
2-2-1-2 ادبیات انتقادی بعد از مشروطه 21
2-2-3 شیوه¬های انتقاد 26
2-2-3-1 هجو 26
2-2-3-2 هزل 27
2-2-3-3 طنز 28
2-2-4 شگردهای طنزپردازی 29
2-2-5 درون مایه¬های انتقاد 30
یادداشت¬های فصل دوم 31
فصل سوم: قیصر امین-پور 32
3-1 قیصر امین-پور 33
3-2 آثار قیصر امین-پور 34
3-3 اندیشه¬ی امین-پور 34
3-3-1 دوران انقلاب و دفاع مقدس 36
3-3-2 بعد از دفاع مقدس 37
فصل چهارم: بررسی دیدگاه¬های انتقادی در اشعار قیصر امین¬پور 38
4 انتقادات قیصر امین-پور 39
بخش اول: انتقادات اجتماعی 40
4-1 انتقادات اجتماعی 41
4-1-1 انقلاب 42
4-1-1-1 نظام پادشاهی 42
4-1-2 دفاع مقدس 44
4-1-2-1 تجاوز دشمن به کشور 44
4-1-2-2 آسیب جنگ بر کودکان 45
4-1-2-3 جنگ طلبی 47
4-1-2-4 مدعیان 49
4-1-2-5 عدم درک شهادت 50
4-1-3 پس از دفاع مقدس 51
4-1-3-1 انتقاد از عصر جدید 52
4-1-3-1-1 تقابل بین زندگی روستایی و شهری 52
4-1-3-1-2 بی تفاوتی در عصر امروز 62
4-1-3-2 انتقاد از بی عدالتی¬های اجتماعی 63
4-1-3-2-1 انتقاد به رابطه و پارتی 63
4-1-3-3 انتقاد از بزرگ¬سالی و عقل-گرایی 64
بخش دوم: انتقادات سیاسی 69
4-2 انتقادات سیاسی 70
4-2-1 انتقاد از عدم آزادی 70
4-2-1-1 عدم آزادی بیان 71
4-2-1-2 عدم آزادی عمل 75
4-2-2 انتقاد از جناح¬های سیاسی 82
بخش سوم: انتقادات فرهنگی 83
4-3 انتقادات فرهنگی 84
4-3-1 انتقاد از شاعران 85
4-3-2 انتقاد از فراموشی آرمان-گرایی 88
بخش چهارم: انتقادات دینی- عرفانی 90
4-4 انتقادات دینی- عرفانی 91
4-4-1 عدم خودشناسی 92
4-4-2 وابستگی¬ها و دلبستگی¬های دنیوی 94
4-4-3 عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی 96
4-4-4 سطحی نگری در دین 97
4-4-5 انتقاد به تظاهر و ریاکاری 99
بخش پنجم: انتقادات طنزآمیز 101
4-5 انتقادات طنزآمیز 102
4-5-1 موضوعات سیاسی- اجتماعی 104
4-5-1-1 عدم آزادی 104
4-5-1-2 نابه سامانی¬های اجتماعی 106
4-5-2 موضوعات دینی 109
4-5-3 موضوعات شخصی و فردی (حدیث نفس) 110
فصل پنجم: نتیجه گیری 113
5 نتیجه گیری 114
نمودار 118
فهرست منابع و مآخذ 119

فهرست منابع و مآخذ:

قرآن کریم، (1381). ترجمه­ی الهی قمشه­ای، قم: انتشارات دارالثقلین.

آرین­پور، یحیی،(1372).از صبا تا نیما، جلد دوم،تهران:انتشارات زوار.

آژند، یعقوب، (1383). انواع ادبی در ایران امروز، تهران: نشر قطره.

آقابخشى، على، (1374). فرهنگ علوم سياسى، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران.

آقاپور، آتنا، (1389). تحلیل طنز دهخدا، باقری خلیلی، علی اکبر، دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

آقا گل­زاده،فردوس،(1386).«تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات»،نشریه­ی ادب پژوهشی،شماره­ی اول، صص 18 تا 27.

ابولقاسمی، مریم و علیه­پور، شهلا، (1388). «بررسی جلوه­های اندیشه در شعر قیصر امین­پور»، پژوهشنامه­ی علوم انسانی، شماره­ی 63، صص 5 تا 38.

————— (1389). «بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین­پور»، پژوهشنامه­ی علوم انسانی، شماره­ی 65، صص 5 تا 20.

اختر شهر، علی، (1388). سیاست چیست؟، تهران: انتشارات کانون اندیشه­ی جوان.

اسلامی، حسن، (1383). اخلاق نقد، قم: انتشارات معارف.

افروغ، عماد، (1377). فضا و نابرابری اجتماعی، ارئه­ی الگویی برای جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

افشون، زهرا، (1390). بررسی نگرش انتقادی سنایی در مثنوی حدیقه الحقیقه، باقری خلیلی، علی اکبر، دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

اقبال آشتیانی، عباس، (1387). کلیات عبید زاکانی، تهران: انتشارات پیک فرهنگ.

اقتصادی نیا، سایه، (1386). «مروری بر کارنامه­ی شعر قیصر امین­پور»، نشریه­ی نامه­ی فرهنگستان، شماره­ی 36، صص 139 تا 149.

اکبری، منوچهر، (1386). «این روزها که می­گذرد، نگاهی به زندگی قیصر امین­پور»، مجله­ی کتاب ماه ادبیات، شماره­ی 122، صص 63 تا 65.

امین­پور، قیصر، (1363). در کوچه­ی آفتاب ، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

ایران­زاده، نعمت­الله،(1387).«صلح در اشعار قیصر امین­پور» ،سفر در آینه:نقد و بررسی ادبیات معاصر، به کوشش عباسعلی وفایی، ،تهران:انتشارات سخن.

باباصفری،علی اصغر و طالب­زاده، نوشین، (1392). «بررسی و تحلیل شکواییه­ی اجتماعی در شعر معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره­ی اول، صص 31 تا 54.

باقری خلیلی، علی اکبر و دورکی، علی اصغر، (1386). «آماج­های طنز سیاسی حالت»، فصلنامه­ی علمی و پژوهشی دانشگاه الزهرا، شماره­ی 62، صص 102 تا 127.

باقری خلیلی، علی اکبر و کیخا، موسی، (1387). « بررسی انتقادات اخلاقی و اجتماعی در غزلیات حافظ شیرازی»، مجله­ی دانشکده­ی علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره­ی 25، صص 27 تا 48.

بصیری، محمدصادق، (1388). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از آغاز تا عصر پهلوی، کرمان: انتشارت دانشگاه باهنر کرمان.

بنی فاطمه، حسین و حریری اکبری، محمد، (1388). «الگوسازی ساختاری رابطه­ی بین بیگانگی و بی­تفاوتی اجتماعی»، مجله­ی علوم اجتماعی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره­ی دوم، صص 29 تا 59.

پیرو، آلن، (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر روحانی، تهران: نشر موسسه­ی کیهان.

ترابی، علی اکبر، (1370). جامعه شناسی ادبیات، شعر نو هنری در پیوند با تکامل اجتماع، تبریز: انتشارات نوبل.

————، (1382). جامعه شناختی ادبیات فارسی، تبریز: انتشارات فروزش.

جمال زاده، ناصر، (1382). اصطلاحات سياسي، تهران: انتشارات پارسايان.

جوادی آملی، عبدالله، (1387). حماسه و عرفان، قم: انتشارات اسراءالقلم.

————–، (1380). تفسیرقرآن کریم، ج3 ، تهران: انتشارات اسراء.

————–، (1384). «آزادی بیان»، مجله پاسدار اسلام، شماره­ی 283، صص 6.

جوادی، حسن، (1382). تاریخ طنز، تهران: انتشارات کاروان.

حافظ، شمس الدین محمد، (1384). حافظ شیرازی، به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات دوستان.

حقانی، حسین، (1358). «تظاهر و ریاکاری»، مجله­ی درس­هایی از مکتب، شماره­ی اول، صص 35 تا 38.

حقوقی، محمد، (1377). شعر نو از آغاز تا امروز، تهران: انتشارات ثالث.

حمیدی، محمد حسن، (1371). بیم و امید، رویکردهای سیاسی در ادبیات فارسی، تهران: انتشارات سفیر.

داد، سیما، (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید.

درگاهی، محمود، (1377). نقد شعر در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.

درگاهی، زین العابدین، (1387). «آزادی در سروده­های قیصر امین­پور»، مجله­ی کتاب ماه ادبیات، شماره­ی 23، صص 67 تا 77.

درویش محمدی، مژگان، (1391). «انتقاد سازنده»، مجله­ی رشد، شماره­ی 28.

دورکیم، امیل، (1383). صور بنیانی حیات دینی، ترجمه-ی باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.

رزمجو، حسین، (1372). انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

رستگار فسایی، منصور، (1372). انواع شعر فارسی، شیراز: انتشارات نوید.

رکنی­پور، طاهره و سیادت، علی، (1392). «بررسی مفهوم از خود بیگانگی از منظر جامعه­شناسی و روانشناسی»، پژوهشگاه علوم اجتماعی، شماره­ی 62، صص 71 تا 82.

زرقانی، مهدی، (1384). چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: انتشارت شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.

زرین­کوب، عبدالحسین (1372). شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، تهران: انتشارات علمی.

سبزواری، حمید، (1386). «امین­پور و دغدغه­های شعر انقلاب»، ماهنامه­ی یاران، شماره­ی 24، صص 83.

سجادی، ضیاءالدین، (1357). دیوان خاقانی شروانی، تهران: انتشارات زوار.

سروش، محمد، (1389). «سطحی نگری دین»، مجله­ی دندان­پزشکی جامعه­ی ایران، شماره­ی چهارم، صص 200 تا 203.

سنایی غزنوی، (1362). به تصحیح مدرس رضوی، محمد تقی،. دیوان سنایی غزنوی، تهران: انتشارات کتابخانه­ی سنایی.

شیری، قهرمان، (1390). «انتقاد صوفیان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار»، پژوهشنامه­ی فرهنگ و ادب، شماره­ی 12، صص176 تا 190.

صدر، رویا، (1381). بیست سال با طنز، تهران: انتشارات هرمس.

صرفی، محمدرضا و هاشمی، رضا، (1389). «دفاع مقدس، تعهد و تحول در شعر قیصر امین­پور»، نشریه­ی ادبیات پایداری دانشگاه ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان، شماره­ی سوم. صص 323 تا 346.

صفا،ذبیح­الله،(1378).تاریخ ادبیات ایران، جلد اول و دوم، تهران:انتشارات فردوس.

صنعتی، محمد حسین، (1389). آشنایی با ادبیات دفاع مقدس، تهران: انتشارات صریر.

عبادیان، محمود، (1379). انواع ادبی، تهران: تلیغات اسلامی و حوزه هنری.

عزب­دفتری، بهروز، (1363). ادبیات و بازتاب آن، تهران: انتشارات آگاه.

عفافی، ف، (1376). «شعر اجتماعی، شعار اجتماعی»، گزارش مهر، شماره­ی 80.

علی­زاده، ناصر و باقی­نژاد، عباس، (1391). «قیصر امین­پور و رویکرد نوستالژیک»، مجله­ی بوستان ادب دانشگاه شیراز، شماره­ی دوم، صص 176 تا 204.

فاضلی، نعمت الله، (1374). «درآمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات»، مجله­ی  فصلنامه­ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره­ی هفتم و هشتم، صص 107 تا 134.

فتوحی، محمود، (1387). «سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین­پور»، مجله­ی ادب پژوهشی، شماره­ی پنجم، صص 10 تا 30.

فنایی، ابوالقاسم، (1375). درآمدی بر فلسفه ی دین و کلام جدید، قم: انتشارات اشراق.

قصی الحسین، (1388). «سوسیولوجیه الادب»، ترجمه­ی مسلم اریحی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره­ی 19.

کاسب، عزیزالله،(1369).چشم انداز تاریخی هجو، تهران: انتشارات بهارستان.

کریچلی، سیمون، (1384). در باب طنز، ترجمه­ی سهیل سمی، تهران: انتشارات ققنوس.

گرجی، مصطفی، میری، افسانه، (1387). «آیین آیینه خود را ندیدن است»، مجله­ی کتاب ماه ادبیات، شماره­ی 23، صص 47 تا 59.

گرجی، مصطفی، (1389). «چشم­ها نگران آینه­ی تردیدند،بررسی و تحلیل حیرت و سرگردانی انسان معاصر در نگاه قیصر امین­پور»، نشریه­ی ادب و زبان دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان، شماره­ی 28، صص 318 تا 337.

گیدنز، آنتونی، (1381). جامعه شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نشر نی.

لنگرودی، شمس، (1377). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: انتشارات مرکز.

لوونتال، لئو، (1386). رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات، ترجمه­ی محمدرضا شادررو، تهران: انتشارات نشر نی.

مباشری، محبوبه، (1387). سفر در آینه، «قاصد روزان ابری، جستاری در باب اندیشه‌های  سیاسی و اجتماعی در شعر معاصر فارسی»،: نقد و بررسی ادبیات معاصر، به کوشش عباسعلی وفایی، ،تهران: انتشارات سخن.

محنایه، ریاض، (1389). «گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت»،ترجمه­ی زهرا حق دوست راد، کتاب ماه ادبیات، شماره­ی 40، صص 81 تا 82.

مدرس رضوی، محمد تقی، (1364). دیوان انوری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

مسعودنیا، ابراهیم، (1380). «تبیین جامعه شناسی بی تفاوتی شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی»، مجله­ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره­ی167، صص 152 تا 165.

چکیده

ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که علاوه بر بازتاب وضعیت سیاسی- اجتماعی به طرح انتقادات نیز روی می­آورند. انتقاد سازنده، مبارزه با پلیدی­ها و کج روی­ها و هدف آن اصلاح معایب و کاستی­هاست. قیصر امین­پور از شاعران معاصر است که مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده است. در ادوار آغازین شاعری او، محتوای شعرش آرمان­گرایانه بوده که به تدریج به سوی واقع گرایی، انسان مداری و جزیی نگری معطوف شده و از شعارگرایی در اشعارش کاسته و با واقعیت­های پیرامون خود همراه گردیده است. امین­پور با مشاهده­ی ناهنجاری­ها، کج روی­ها، و تضاد در ارزش­های اجتماعی به انتقاد بر می خیزد و درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی مورد برسی قرار داد. در بُعد اجتماعی به انتقاد از آسیب­های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش­های فردی و اجتماعی می پردازد و آن را در سه دوره­ی انقلاب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس مورد توجه قرار می دهد. در انتقادات سیاسی به نقد از دو موضوع عمده روی می آورد: یکی عدم آزادی و دیگری، جناح بندی­های سیاسی. در بعد فرهنگی، اصول اخلاقی و فرهنگی شاعران و فراموشی آرمان­گرایی را به انتقاد می گیرد. در محور دینی- عرفانی به نقد عدم خودشناسی، وابستگی و دلبستگی های دنیوی، عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی، سطحی نگری در دین، تظاهر و ریاکاری می پردازد. روش انتقاد او در پاره ای از موارد طنزآمیز است و او احساس می کند با طرح موضوعات جدی به صورت شوخی در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می تواند مؤثر واقع شود. عوامل ناهنجاری های اجتماعی، مروّجان بی عدالتی و پارتی بازی، دینداران ریاکار و سیاستمداران بد کردار و بی کردار، مهم ترین آماج­های انتقادات قیصر امین پور به شمار می آیند.

کلید واژه:قیصر امین­ پور، اشعار، انتقاد، اصلاح، جامعه، سیاست.

فصل اول

طرح پژوهش

 1.1.بيان مسئله:

صرف­نظر از اهداف و کارکرد­های هنری و زیبایی‌شناسی ادبیات و آثار ادبی، آن را برای تسهیل تکامل جوامع بشری و ابزاری برای مبارزه با ناهنجاری­ها و کج­روی­های اجتماعی دانسته و گفته­اند ادبیات «مفهومی است که هر صاحب نظری آن را به‌گونه‌ای هماهنگ با جهان­بینی اجتماعی، علمی و مذهبی خویش تعبیر نموده … رسالت حقیقی آن روشنگری اذهان و تلطیف احساسات بشری و بارور ساختن امیال پاک مهرورزی و همدردی میان انسان­ها و به کلامی ارج نهادن به آرمان­های والای انسانیت است» (عزب‌دفتری،12:1363) و «اثر ادبی وقتی به وجود می‌آید که نویسنده‌ای قادر باشد حقیقتی را آشکار کند و بپذیراند، یعنی حقیقت رابطه‌اش را با جهان» (نجفی،159:1364)، ازاین‌رو، کار یک نویسنده یا شاعر بیان ناگفته‌ها است؛ ناگفته‌هایی که هر کس قادر به بیان آن نیست؛ این ناگفته‌ها گاهی جنبه­ی انتقادی دارند و این انتقادات گاهی با زبان تند و صریح بیان می­شود و گاهی با کنایه و ابهام که این دو بستگی به شرایط شاعر یا محیط اجتماعی او دارد، اما شاعری که به انتقاد روی می­آورد، درواقع تضادها و هرج‌ومرج‌های سیاسی-اجتماعی را دستاویز و موضوع انتقادات خویش قرار می­دهد و آن را شیوه­ای برای نوگرایی، نواندیشی و نوسازی و در کوتاه سخن، اصلاح ساختارها و رفتارهای اجتماعی می­سازد. ازاین‌رو، آثار انتقادی غالباً زبان طنز به خود می­گیرند. شاعران نوپرداز بیشتر از شاعران کلاسیک، واقعیات پیرامون خویش را مورد توجه قرار می­دهند و خود را متعهد به بیان آن می­دانند. قیصر امین­پور به اقتضای تعهد و رسالت شاعری با بیان برخی از مسائل انتقادی به انعکاس و تصویرگری­ کژی­ها و نارسایی­های موجود در جامعه خود پرداخته است و در میان شاعران معاصر از جمله کسانی است که در آثارش دیدگاه­های انتقادی دارد و می­توان آن­ها را در چند ابعاد از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی، مورد بررسی قرار داد و از طنز نیز برای مطرح کردن بعضی از انتقادات خود بهره برد و این پایان­نامه بررسی آن­ها را موضوع خود قرار داده است.

2.1.سؤال‏های پژوهش‏:

درون­مایه ­های انتقادات قیصر امین­پور چیست؟

آماج انتقادات قیصر امین­پور چه کسانی هستند؟

3.1. پیشینه پژوهش:

اگرچه آثار زیادی درباره­ی قیصر امین­پور به رشته­ی تحریر درآمد ولیکن از بعد انتقاد، پژوهشی بدان نپرداخته است، حال این­که چند پژوهشی در قالب کتاب و مقاله در مورد اندیشه و سبک قیصر امین­پور نوشته شده که به قرار زیر می­توان عنوان کرد:

درگاهی، زین العابدین، آزادی در سروده­های قیصر امین­پور، در این مقاله نخست نکاتی در مورد مفهوم آزادی بیان شده است و آن­گاه پس از بیان انواع آزادی از جمله آزادی شخصی، فکری، اقتصادی، اجتماعی به ریشه­های آن پرداخته شده است و سپس آزادی در سروده­های قیصر امین­پور که جزء دغدغه­های شاعر به شمار می­رفت، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روشن شده که آزادی در نگاه امین­پور با برداشت­های مختلفی صورت گرفته است؛ رهایی از اسارت دشمن به ویژه در بحبوحه­ی جنگ، رهایی نفس از تعلقات در اواخر جنگ و سال­های آغازین پس از جنگ، آزادی انسان در مفهوم اجتماعی و سال­های پس از جنگ. و در این مقاله مجموعه سروده­های امین­پور با روش توصیفی- تحلیلی به ترتیب انتشار مورد بررسی قرار گرفت و سیر اندیشه­ی شاعر نیز نسبت به مفهوم آزادی مشخص گردید.

ترابی، سید ضیاءالدین، نقد نخستین مجموعه­ی شعر قیصر امین­پور، نویسنده در این نوشته به نقد و بررسی مجموعه­ی شعر تنفس صبح، از دیدگاه مختلف پرداخته است. ابتدا به نقد زبانی پرداخته و زبان ساده و فضای شفاف و تصاویر گویا را از ویژگی­های شعر امین­پور به شمار آورده است. وی معتقد است شعرهای امین­پور حرفی و روایی است تا تصویری و آن­چه به شعرهایش انجام می­بخشد در حقیقت نقل روایت است وی سپس به بررسی جنبه­های دیگر شعری شاعر و در این مجموعه یعنی از دیدگاه عاطفی و شکل و محتوا می­پردازد.

ابوالقاسمی، مریم، بررسی جلوه­های اندیشه در شعر قیصر امین­پور، در این مقاله به بررسی موضوعات اجتماعی در اشعار قیصر امین­پور پرداخته شده که به نظر نویسنده از برجستگی و ماهیت ویژه­ای برخوردار است. در این مقاله گفته شده که مجموعه­های اشعار اولیه­ی قیصر رنگی مکتبی- مسلکی دارد و آمیخته با حماسه و عرفان و سرشار از آرمان­گرایی و ظلم ستیزی است. این مقاله به جلوه­های گوناگون اندیشه و تفکر در شعر قیصر امین­پور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جنبه­های شاخص ذهنی و فکری او مشخص گردید.

ابولقاسمی، مریم، بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین­پور، در این مقاله به بررسی مفهوم طنز و کارکردهای آن پرداخته شده است و سپس قیصر را از جمله شاعرانی معرفی کرده است که از طنز به منزله­ی ابزار هنری برای بیان اندیشه­های خویش و واداشتن جامعه به تأمل و اصلاح ناهنجاری­های اجتماعی بهره می­گیرد. در این مقاله جلوه­های طنز در اشعار قیصر امین­پور در زمینه­های گوناگون طبقه­بندی شده است و موضوعات طنز در اشعار او که عمدتاً دربردارنده­ی انتقادات اجتماعی اوست مورد بررسی قرار گرفت.

ایران­نژاد، نعمت الله، صلح در اشعار قیصر امین­پور، نویسنده در این کتاب به بررسی آثار برجسته­ی ادبی در ارتباط با میزان تأثیرگذاری آنان بر مخاطبان هم در دیدگاه سنتی و هم نظریه­های جدید نقد ادبی، از جمله نظریه­ی دریافت می­پردازد و سپس با مبنا قرار دادن این مطلب به طرح موضوع یعنی، صلح در اشعار قیصر امین­پور می­پردازد و نتیجه می­گیرد که قیصر در تبیین هنری تجربه­های زندگی به درک هنرمندانه رسیده است و آن­ها را با زبانی مخاطب پسند و ساختاری منسجم و هماهنگ بیان کرده است که برای مخاطب در همه حال از آن­ها التذاذ ادبی حاصل می­شود. وی نکات حائز اهمیت در شعرهای قیصر امین­پور را در پیوند با صلح، عشق و محبت می-داند و آن­ها را از خصیصه­ها ی ادبی این شاعر به شمار می­آورد که خواننده را به سمت خلوص و اخلاص می­کشاند؛ به طوری که خواننده با مثل هم ذات پنداری می­کند.

فتوحی، محمود، سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین­پور، در این مقاله، حیات شاعری شاعر به سه دوره­ی فعال، منفعل و انعکاسی تقسیم شده است که روحیه­ی انقلابی وی در هر دوره علاوه بر محتوا در عناصر صوری شعرش به ویژه در سطح واژگان، ساخت­های نحوی و فرآیندهای فعلی به روشنی نمودار است و ایماژها و تصاویرها نیز در هر دوره نشان دهنده­ی نوع نگاه شاعر است. نویسنده معتقد است که شاعر هرچه به سوی کمال پیش می­رود، نگاهش به سوی اندیشه­های کلان هستی شناسانه معطوف می­شود و صدای انعکاسی شاعر که بیان کننده­ی انتقال او به درون خویش است می­توان از بطن این درون گرایی شنید. در نتیجه، نویسنده در این مقاله قیصر را از لحاظ بیان حساسیت­هایش در مواجه با جهان و جامعه­ی شاعری صادق معرفی کرده که روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است و شعر او گزارش راستین مناسبات شاعر با هستی و جامعه و تغییرات و تحولات ایدئولوژیک است.

گرجی، مصطفی، بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین­پور، نویسنده در این مقاله پس از بررسی ابعاد مختلف درد و رنج و ماهیت مفهوم آن در نظام حاکم بر اندیشه و زبان امین­پور مجموعه اشعار او در چهار بخش معنا شناسی، وجود شناسی، شأن اخلاقی درد و رنج طبقه بندی، بررسی و تحلیل نموده است. مهم ترین علل درد و رنج را در تعارض بودن تصورات بر ساخته­ی انسان با جهان خارج می­داند. وی مهم­ترین عامل درد و رنج را بیش­تر با گاه انسان امروزی تبیین می­کند و دو عامل نا به سامانی روانی و این جایی و اکنونی را به عنوان مهم­ترین علل درد و رنج بر می­شمارد و سپس راه­های رهایی از آن را بازگشت به حق، خشوع انسان در برابر او، دل زدن به دنیای بی خیالی، سرودن، گفتن و رفتن، عاشق شدن و رسیدن به آرمان شهر می­داند.

4.1.حدود پژوهش:

محدوده­ی پژوهش پنج مجموعه­ ی شعر قیصر امین­پور است که عبارت‌اند از: 1. در کوچه­ی آفتاب 2. تنفس صبح 3. آینه­های ناگهان 4. گل­ها همه آفتابگردانند 5. دستور زبان عشق.

5.1.اهداف پژوهش:

استخراج و بررسی درون­مایه­ها و آماج انتقادات قیصر امین­پور در مجموعه اشعارش.

6.1.فصل­های پایان­نامه:

این پایان­نامه در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:

فصل اول: طرح پژوهش

طرح پژوهش، یعنی فصل حاضر، شامل تعریف مسئله­ی پژوهش، پژوهش­های علمی انجام شده­ی قبلی و حدود اهداف پژوهش است.

فصل دوم: چارچوب مفهومی پژوهش

در فصل دوم ابتدا تعاریفی از ادبیات، شعر، انتقاد و انتقاد در ادبیات معاصر ارائه شد و آن­گاه انواع انتقاد و شیوه­های آن؛ یعنی هجو و هزل و طنز و تفاوت­های این شیوه­های مختلف با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت؛ هم­چنین نیز در باره­ی شگردهای طنز پردازی نیز مطالبی ذکر شده است.

فصل سوم: قیصر امین­پور

در این فصل به معرفی قیصر و آثار وی پرداخته شد و سیر اندیشه­ی شعری او که به دو دوره­ی انقلاب و دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس تقسیم شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم: بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور

فصل چهارم به بررسی درون­مایه­ها و آماج­های انتقادی امین­پور پرداخته شد. انتقادات وی در پنج بخش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی و طنز مورد بحث قرار گرفت و آماج­های انتقادی او در هر مبحث مطرح گشت و دلایل انتقاد شاعر از موضوعات مختلف مورد بررسی واقع شد.

فصل پنجم: نتیجه گیری

این فصل به نتیجه گیری از مطالب پایان­نامه اختصاص دارد.

7.1.روش شناسي پژوهش:

الف- معرفی الگو یا روش کار:

روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و واحد تحلیل اشعار و ابیاتی است که دربردارنده­ی دیدگاه­های انتقادی قیصر امین­پور هستند. در این پژوهش کوشش می­شود تا دیدگاه­های انتقادی شاعر در فرآیند زمان که هر یک از مجموعه اشعارش نیز مؤید آن هستند، مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا مضامین و درون­مایه­ها استخراج و بر اساس موضوع و با رعایت زمان و دوره­های شعری شاعر تنظیم و تحلیل خواهد شد و به دنبال آن، آماج انتقادات شاعر نیز مشخص و بررسی خواهد شد.

فصل دوم

چارچوب مفهومی

2-1: ادبیات اجتماعی

از دیدگاه جامعه­شناختی کمتر شعری می­توان یافت که از شرایط روزگار و جامعه­ی خویش تأثیر نپذیرفته باشد. شعر بیان فضای مجرّد روابط انسان با هر چیزی است و شاعر از طریق شکافتن این روابط پیچیده به مفاهیم مشترکی برای درک کشف روابط ساده­تر می­رسد. در این حالت شاعر مفاهیمی را بر می­گزیند که خاصیّت تعمیم بیشتری را داشته باشد (عفافی،3:1376). هدف اصلی یک شاعر بازنمود فرهنگ ، اخلاق ، دین و درون­مایه­های جامعه­ی خویش به زبان ادبی است و رسالت یک شاعر هم نشان دادن مسائلی است که ضرورت دارد. شعر شاعر نه تنها منعکس کننده­ی شرایط اجتماعی دورانش هست، بلکه خلاف جهت جریان­های تاریخی زمانش، محرّک هم­عصرانش و مسبب بیداری و برانگیختگی آنان است.در هر دوران شاعر مخاطبان خاصّی ارتباط پیدا می­کند که خوانندگان و خریداران، متاع قریحه ذوق او محسوب می­شوند. نادو می­گوید: هنرمند کسی است که می­تواند جهان خود را در اثری که متعلّق به زمانی خاص  و با این همه جاودانی باشد، بیان کند؛ اثری که به نوبه­ی خود طنین­هایی را برانگیخته سازد و به خصوص هیجانات و عقاید و رفتارهای تازه را موجب شود(وفایی،403:1387). با خواندن یک شعر می­توان چهره­ی تأثیرات هر آنچه که شاعر از آن گرفته است اعم از فرهنگ، جامعه ، سیاست ،اخلاق و … را دید و بدون شک این تأثیرات عمیق در اکثر آثار شاعران بزرگ وجود دارد که ظهور آن پشتوانه­ای چون ژرف­نگری و اندیشه­ی عمیق فرهنگی-اجتماعی را با خود به همراه دارد.به تعبیر تارکوفسکی(1)، هنرمند به جای همه­ی کسانی حرف می­زند که خود قادر به سخن گفتن نیستند و در عرصه­ی فراخنای دنیای انسان­ها، ناگفته­هایی را می­گوید و نگاه هنرمند به تناسب شرایط مختلف، گونه­های متفاوتی به خود می­گیرد ( باقری خلیلی، دورکی،15:1385)

شعر منعکس کننده­ی طرز تفکّر شاعر و آگاهی وی از واقعیّت و درک شدن یا نشدن پیام او توسّط معاصرانش و حوزه­ی شعوری که شاعر در اندرون آن پرورش یافته، است. شاعر برای سرودن، از انبوه واژگانش استفاده می­کند و زبان و تفکّر مرسوم روزگارش را به کار می­برد. بنابراین از این جنبه نیز نماینده­ی زمان خویش است. بارت در این باره می­گوید: زبان در هنر شاعر همیشه جایی می­جوید (مباشری، 400:1387) و هم­چنین شعر یکی از مجموعه نیازهایی است که شاعر با توجّه به بسیاری از مسائلی که در خود احساس کرده است پدید می­آورد و یکی از اصالت­های یک شعر، به خاستگاه­های اجتماعی آن مربوط می­شود که شاعر آن را از چشم­انداز همگانی نگریسته باشد؛ « شعر آگاهانه به ایدئولوژی خاصی وابسته نیست، به غریزه و درک انسانی خویش است که تباهی­های جامعه را در خود احساس می­کند و آن را پدیدار می­سازد. تصویر بخش اعظمی از شعرهای فارسی که دارای ارزش اجتماعی هستند، از همین مقوله­اند» ( شفیعی کدکنی ،1378: 104-102).

بنا بر گفته­ی لئولوونتال(2) ، نویسنده­ی خلّاق، فی نفسه، روشنفکری است که به اثر به منزله­ی چارچوبی از یک مجموعه­ای می­نگرد که خالق با توجّه به اهداف خاص خود، آن را شکل می­دهد.نویسنده­ی نوآور، نگاه بسیار دقیقی به طبیعت، جامعه و انسان دارد که برای تأمّلات خود و توصیف های مبتنی بر تمامی مقوله­ها، اهمیّتی ویژه­ای قائل است. وی وظیفه­ی یک نویسنده­ی جامعه نگر را این می­داند که بین تجربه­ها و شخصیّت­های در تاریخ، رابطه برقرار کند و تأویل­های ادبی را به بخشی از جامعه شناسی شناخت، مبدّل سازد (44:1386). پس می­توان گفت، ادبیات مناسبات ذهن انسان با پدیده­های زندگی آدمی است که مایه­ی بارز این مناسبات، قضاوت­های ادبی که دارای بار ارزشی باشند، است. ذات پردازش­های ادبی ، تجربه­ها و زیسته­های آدمی همراه با ارزش­های زیبا شناختی و اخلاقی می­باشد که هر اثری با چنین صفاتی، یک پدیده­ی اجتماعی محسوب می­شود.

جامعه شناسی ادبیات، بخشی از جامعه شناسی هنر است که مطالعات خود را روی محتوای اثر ادبی و جوهر اجتماعی آن و روابط متقابل شاعر/ نویسنده، اثر، جامعه و فرهنگ، متمرکز می­سازد. در واقع جامعه شناسی ادبیات با معتبر شمردن قواعد و قراردادهای زیباشناختی و مهم شمردن آن، اساساً می­کوشد تأثیراتی را که شاعر و نویسنده از جامعه و مقتضیات عصر و ضرورت­ها و عوامل اجتماعی می­پذیرند، روشن سازد و متقابلاً تأثیراتی را که شاعر/ نویسنده و آثاری که آنان در روند امور و نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر جای می­گذارند، مشخّص سازد. هم­چنین نقش مهمّی را که ساختارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه، در دوره­ی معیّنی از حیات اجتماع و گسترش، و یا محدودیّت کمّیت و یا کیفیّت هنر ایفا می­کند هم، نشان می­دهد(ترابی،28:1382-27).

از نظر جامعه­شناسان، آثار ادبی دارای خواصّ ذاتی نیستند، بلکه ویژگی­های آن مرتبط با گروه­های اجتماعی است که مشمول حوزه­ی ادبیات هستند و آن­چه که به عنوان آثار ادبی شناخته می­شود، در واقع جزیی از جهان اجتماعی است. به عقیده­ی هیپولیت تن[1](3) ادبیات به منزله­ی روح جامعه می­باشد و آثار هنری فراتر از جنبه­ی فردی است و به عنوان شیوه­ای از خرد ورزی محسوب می­شود (قصی الحسین،2:1388). با در نظر گرفتن این­که عمده کار ادبیات، ابلاغ، یعنی برقراری ارتباطات است و بدین­مفهوم که این ارتباط از انسان اجتماعی سرزده است که خود نیز در این ارتباط در تأثیر و تأثر است، می­انجامد و در تقویت آن مؤثر می­باشد (شریف زاده،936:1389).

[1] .Hippolyte taine

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122