پايان نامه بررسي ديه‌ي اعضاي داخلي بدن با تأکيد بر مذاهب خمسه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ديه‌ي اعضاي داخلي بدن با تأکيد بر مذاهب خمسه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ديه‌ي اعضاي داخلي بدن با تأکيد بر مذاهب خمسه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 2
اهداف تحقیق 3
سوالات تحقیق 3
پیشینه‌ی تحقیق 3
روش تحقیق 4
ساختار تحقیق 5

فصل نخست (تحلیل مفاهیم و کلیات)
1-1- مفهوم دیه 7
1-1-1- معنای لغوی دیه 7
1-1-2- معنای اصطلاحی دیه 8
1-1-3- مفاهیم مرتبط با دیه 15
1-1-3-1- مفهوم ارش 15
1-1-3-1-1- معنای لغوی ارش 15
1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی ارش 16
1-1-3-2- مفهوم حکومت 19
1-1-3-2-1- معنای لغوی حکومت 20
1-1-3-2-2- معنای اصطلاحی حکومت 20
1-1-3-2-3- روش محاسبه حکومت 21
1-1-3-2-4- شرایط وجوب حکومت 24

1-2- مشروعیت دیه و حکمت تشریع آن 25
1-2-1- مشروعیت دیه 25
1-2-2- حکمت تشریع دیه 29

1-3- پیشینه¬ی تاریخی دیه 29
1-3-1- دیه در میان ملل مختلف 30
1-3-2- دیه در شریعت‌های الهی 33
1-3-3- دیه در اسلام 34

1-4- مفهوم عضو داخلی 34
1-4-1- مفهوم عضو 36
1-4-1-1- معنای لغوی عضو 36
1-4-1-2- معنای اصطلاحی عضو 37
1-4-2- مفهوم جوف و جائفه 37
1-4-2-1- معنای لغوی جوف و جائفه 38
1-4-2-2- معنای اصطلاحی جوف و جائفه 40
1-4-3- تعریف عضو داخلی 43

فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)
2-1- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس) 46
2-1-1- قتل 46
2-1-2- جنايت بر کمتر از نفس 48
2-1-2-1- از بین بردن عین عضو 49
2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو 63
2-1-2-3- شجاج 71
2-1-2-4- جراح 73
2-1-2-5- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید 74

2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس 75
2-2-1- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر) 75
2-2-1-1- مذاهب اربعه 75
2-2-1-2- امامیه 84
2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت) 89
2-2-2-1- مذاهب اربعه 89
2-2-2-2- امامیه 90

فصل سوم (دیدگاه فقهاءو دلایل آن‌ها درباره‌ دیه‌ی ‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)
3-1- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن‌ها 92
3-1-1- دیدگاه مذاهب اربعه 92
3-1-2- اسباب اختلاف 93
3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی 94
3-1-2-1-1- معناي مقدّر 94
3-1-2-1-2- معناي قیاس 94
3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی 95
3-1-2-1-3-1- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات 97
3-1-2-2- دیه‌ي اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک است 99
3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف 100
3-2-1- دیدگاه امامیه 100
3-2-2- سبب اختلاف 100
3-2-3- اقوال اماميه و دلایل آن‌ها 101

3-3- جنایت بر جوف 103
3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا 103
3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه 104

3-4- دیه‌ی منافع مربوط به اعضاي داخلی 105
3-5- دیه‌ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ها طول بقا قابل تصور نیست 109
3-6- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامي 109
3-6-1- ایران 109
3-6-2- سایر کشورهای اسلامی 110

فصل چهارم (جمع‌بندی و نتیجه گیری)
4-1- جمع بندی و نتیجه گیری 112

فهرست منابع و مآخذ 116

پیوست 128

فهرست منابع و ماخذ

قرآن کریم

منابع فارسي

اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، صابریون، چاپ اول، 1385 ش.

زاهدی، عاطفه، قانون مجازات اسلامی، بی جا، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، 1392ش.

زراعت، عباس،شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، بی جا، بی نا، چاپ دوم،1380 ش.

صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384.

گرجی، ابو القاسم،دیات، تهران، مؤسسه­ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382 ش.

مردوخی، رشاد، فرهنگ اصطلاحات علوم پزشکی، برگرفته از فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی مگ گروهیل، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1375 ش.

ولیدی، محمد صالح، بایسته­های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول 1388 ش.

همدانی، گِلِن، مرتن، کتاب مقدّس عهد عتیق و جدید، تهران، اساطیر، چاپ اول، 1380 ش.

کتب تفسیر قرآن و آیات الأحکام (اهل سنت)

ابن عربی، أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، أحكام القرآن، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،الطبعة الثالثة، 1424 هـ، 2003 م.

ابن کثیر، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر،تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعةالأولى، 1419هـ.

خرم دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، نشر احسان، چاپ چهارم، 1384 ش.

مخلوف، حسنین محمد،صفوة البیان لمعانی القرآن، بی جا، بی نا، 1402 هـ، 1982 م.

کتب حدیث اهل سنت

ابن أبي شيبة، أبو بكر، المصنف في الأحاديث والآثار، الرياض، مكتبة الرشد،الطبعةالأولى،1409هـ.

ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله،الزهد والرقائق، بيروت، دار الكتب العلمية، بی تا.

ابن حِبَّان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالثانية، 1414 هـ، 1993م.

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، بی جا، دار إحياء الكتب العربية، بی تا.

ابو داود، سلیمان بن اشعث، سنن أبي داود، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، بي تا.

أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر، السعادة، 1394هـ، 1974م.

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينبن الحاج، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثانية،1405 هـ، 1985م.

همو،صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة، بی جا، بی نا، بی تا.

همو،صحیح و ضعیف سنن النسائی، بی جا، بی نا، بی تا.

همو،صحيح الجامع الصغير وزياداته، بی جا، المكتب الإسلامي، بی تا.

همو، صحيح وضعيف سنن الترمذي، بی جا، بی نا، بی تا.

البُخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الأدب المفرد بالتعليقات، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،الطبعةالأولى،1419 هـ، 1998 م.

همو، صحيح البخاري، بی جا، دار طوق النجاة،الطبعةالأولى،1422 هـ.

البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، شرح السنة، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثانية،1403هـ، 1983م.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الصغير، كراتشي، باكستان، جامعة الدراسات الإسلامية،الطبعةالأولى،1410هـ، 1989م.

همو،السنن الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالثالثة، 1424 هـ، 2003 م.

التبريزي، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثالثة،1985 م.

الترمذی، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذی، مصر، شركةمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،الطبعةالثانية،1395 هـ، 1975م.

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد،سنن الدارقطني، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى، 1424 هـ، 2004 م.

الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، مصر، دار الحديث،الطبعةالأولى،1413 هـ، 1993م.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، المصنف، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعةالثانية،1403هـ.

القاضي عياض، ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بی جا،المكتبة العتيقة ودار التراث، بی تا.

مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيشابوري، صحیح مسلم،بيروت، دار إحياء التراث العربي، بی تا.

النَّسائي، أبو عبد الرحمن، السنن الکبری، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى،1421 هـ، 2001 م.

همو، سنن النسائی، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،الطبعةالثانية،1406 هـ، 1986 م.

كتب فقه مذاهب اربعه

ابن الحاجب،جمال الدين أبو عمروعثمان بن عمر بن أبي بكر، جامع الأمهات، بی جا، بی نا، بی تا.

ابن تیمیة، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، المحرر، الرياض،مكتبة المعارف،الطبعةالثانية،1404هـ، 1984مـ.

ابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله،شرح أخصر المختصرات، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، القوانين الفقهية، بی جا، بی نا، بی تا.

ابن رشد، ابو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، بی جا، دار الغرب الإسلامي،الطبعةالأولى،1408 هـ، 1988 م.

همو، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، 1425 هـ، 2004 م.

ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبیل، بی جا، المكتب الإسلامي،الطبعةالسابعة،1409 هـ، 1989م.

ابن عابدين،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدین،رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر،الطبعةالثانية، 1412 هـ، 1992م.

ابن عابدين، محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدین، قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بی تا.

ابن عبد البر،يوسف بن عبد الله بن محمد، الكافي في فقه أهل المدينة،الرياض، مكتبة الرياضالحديثة،الطبعةالثانية، 1400هـ،1980 م.

ابن فوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، الملخص الفقهي، الرياض، دار العاصمة،الطبعةالأولى،1423هـ.

ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد، الکافی فی الفقه الامام احمد، بی جا، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1414 هـ، 1994 م.

ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الفروع و تصحیح الفروع، بی جا، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى، 1424 هـ، 2003 م.

ابن مفلح،برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد،المبدع في شرح المقنع، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1418 هـ،1997 م.

ابن منذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإقناع، بی جا،بی نا،الطبعةالأولى،1408 هـ.

ابن مودود، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، القاهرة،مطبعة الحلبي، 1356 هـ، 1937 م.

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بی جا، دار الكتاب الإسلامي، الطبعةالثانية،بی تا.

ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، بی جا، دار الفكر، بی تا.

أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، التلقين في الفقة المالكي، بی جا، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1425هـ، 2004م.

الأزهري، صالح بن عبد السميع، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت، المكتبة الثقافية، بی تا.

الأنصاری، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،دار الكتاب الإسلامي، بی جا، بی تا.

همو، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، بي جا، المطبعة الميمنية، بی تا.

همو، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بي جا، دار الفكر، 1414 هـ،1994م.

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،العناية شرح الهداية، بی جا، دار الفكر، بی تا.

البُجَيْرَمِيّ، سليمان بن محمد بن عمر،تحفة الحبيب على شرح الخطيب، بي جا، دار الفكر، 1415 هـ،1995م.

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد،كشف المخدرات، لبنان، بيروت، دار البشائر الإسلامية،الطبعةالأولى،1423 هـ، 2002م.

البهوتى، منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بي جا، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، بی تا.

همو، دقائق أولي النهى، بي جا، عالم الكتب،الطبعةالأولى،1414 هـ،1993م.

همو،كشاف القناع عن متن الإقناع، بی جا، دار الكتب العلمية، بی تا.

الجمل،سليمان بن عمر بن منصور،حاشية الجمل، بي جا، دار الفكر، بی تا.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، نهاية المطلب في دراية المذهب، بي جا، دار المنهاج،الطبعةالأولى،1428 هـ،2007م.

الحجاوي، شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بیروت،دار المعرفة، بی تا.

الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهرة النيرة، بي جا، المطبعة الخيرية،الطبعةالأولى، 1322 هـ.

الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد،كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار،دمشق، دار الخير،الطبعةالأولى،1994م.

الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، بيروت،دار الفكر، بی تا.

داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده،مجمع الأنهر، بی جا، دار إحياء التراث العربي، بی تا.

الرحیبانی، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى، بی جا، المكتب الإسلامي،الطبعةالثانية، 1415هـ، 1994م.

الرصاع، محمد بن قاسم،شرح حدود ابن عرفة، بي جا،المكتبة العلمية،الطبعةالأولى،1350 هـ.

الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار الفكر،1404هـ،1984م.

همو، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، بيروت، دار المعرفة، بي تا.

همو، فتاوى، بی جا، المكتبة الإسلامية، بی تا.

الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله، شرح الزركشي، بی جا، دار العبيكان، الطبعةالأولى،1413 هـ، 1993 م.

الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ،القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية،الطبعةالأولى،1313 هـ.

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل،المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 1414 هـ،1993م.

السغدي، علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، عمان، الأردن، بيروت، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة،الطبعةالثانية، 1404هـ، 1984 م.

السمرقندي،محمد بن أحمد بن أبي أحمد،تحفة الفقهاء، لبنان،دار الكتب العلمية،الطبعةالثانية،1414 هـ،1994م.

الشافعی، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، بيروت، دار المعرفة، 1410 هـ،1990م.

الشربيني، شمس الدین محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بيروت، دار الفكر، بی تا.

همو،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بی جا، بیروت، دار المعرفة، الطبعة الرابعة،1431 هـ،2010 م.

الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، بی جا، المكتبة العصرية،الطبعةالأولى،1425 هـ، 2005 م.

الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الأصل، كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بی تا.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بي جا، دار الكتب العلمية، بی تا.

الصاوي المالكي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، بی جا،دار المعارف، بی تا.

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، بي تا،دار ابن الجوزی،الطبعةالأولى،1428 هـ

العدوي،علي بن أحمد بن مكرم، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، بيروت، دار الفكر، 1414 هـ،1994م.

علیش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 1409هـ، 1989م.

العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، البيان، جدة، دار المنهاج،الطبعةالأولى،1421 هـ، 2000 م.

العينى، بدر الدين، البناية شرح الهداية، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1420 هـ،2000 م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،الوسيط في المذهب، القاهره، دار السلام،الطبعةالأولى،1417 هـ.

القرافی، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخیرة،بيروت، دار الغرب الإسلامي،الطبعةالأولى،1994 م.

القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، بيروت، دار الفكر، 1415 هـ،1995م.

الكاساني، ابو بکر بن محمد بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بي جا، دار الكتب العلمية،الطبعةالثانية،1406 هـ،1986م.

الكرمى، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد، دليل الطالب لنيل المطالب، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبعةالأولى،1425هـ، 2004م.

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخی،الفتاوی الهندیة، بی جا، دار الفكر،الطبعةالثانية،1310 هـ.

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، كراتشي، نور محمد، بی تا.

مالك، ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة، بی جا، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1415هـ، 1994م.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعةالأولى،1419 هـ،1999 م.

المرداوی، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بی جا، دار إحياء التراث العربي،الطبعةالثانية،بی تا.

المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي،بيروت، دار احياء التراث العربي.

المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، القاهرة، دار الحديث، 1424هـ، 2003 م.

المقدسی،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بنقدامة،الشرح الكبير على متن المقنع، بی جا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بی تا.

المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري،التاج والإكليل لمختصر خليل، بي جا،دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1416هـ،1994م.

الميداني،عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي، اللباب في شرح الكتاب، بيروت، المكتبة العلمية، بي تا.

النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، الفواکه الدوانی، بی جا،دار الفكر، 1415هـ، 1995م.

النووی، محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، دمشق، عمان، المكتب الإسلامي،الطبعةالثالثة، 1412هـ، 1991م.

همو، المجموع شرح المهذب، بی جا، دار الفكر، بی تا.

الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر،الفتاوى الفقهية الكبرى، بی جا، بی نا، بی تا.

همو،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ،1983م.

اصول فقه (اهل سنت)

ابن الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف،العدة في أصول الفقه، بي جا، بی نا،الطبعةالثانية، 1410 هـ، 1990 م.

ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، بی جا، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعةالثانية،1423هـ، 2002م.

الإسنوی، عبد الرحيم بن الحسن بن علي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى، 1400هـ.

همو، نهاية السول شرح منهاج الوصول، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى، 1420هـ، 1999م.

آل تیمیة،المسودة، بی جا، دار الكتاب العربي، بی تا.

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الفصول في الأصول، بی جا، وزارة الأوقاف الكويتية،الطبعةالثانية،1414هـ، 1994م.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، البرهان في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعةالأولى،1418 هـ، 1997 م.

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، المحصول، بی جا، مؤسسة الرسالة،الطبعةالثالثة، 1418 هـ، 1997 م.

الزحیلی، وهبة، أصول الفقه الإسلامی، دمشق، دار الفکر، الطبعةالأولى، 1406 هـ، 1986 م.

زیدان، عبد الكريم، الوجیز فی أصول الفقه، تهران، نشر احسان،الطبعة السابعة، 1427 هـ، 2006 م، 1385ش.

السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية،1416هـ، 1995 م.

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى، قواطع الأدلة، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1418هـ، 1999م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر،بی جا، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1411هـ، 1990م.

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، التبصرة في أصول الفقه، دمشق، دار الفكر،الطبعةالأولى،1403 هـ.

همو،اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية،الطبعةالثانية،2003 م، 1424 هـ.

الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، شرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى،1407 هـ، 1987 م.

العنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع،تيسيرُ علم أصول الفقه،بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعةالأولى،1418 هـ، 1997 م.

القرافی، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،شرح تنقيح الفصول،شركة الطباعة الفنية المتحدة،الطبعةالأولى، 1393 هـ، 1973 م.

محمد النملة، عبد الكريم بن علي، المهذب فی علم الأصول الفقه المقارن،الرياض، مكتبة الرشد،الطبعةالأولى، 1420 هـ، 1999 م.

المنهاجي الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق،جواهر العقود، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالأولى،1417 هـ، 1996 م.

کتب حدیث امامیه

الحر العاملي،محمد بن الحسن،وسائل الشیعة، بيروت، دارإحياء التراث العربي،الطبعةالخامسة،1403 هـ، 1983 م.

الحر العاملي،محمد بن الحسن،وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعةالثانية،1414 هـ.

الطوسی، أبی جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالكتب الإسلامية،الطبعةالثانية، 1364 ش.

المغربی، أبی حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی، دعائم الإسلام، القاهرة، دار المعارف، 1383 هـ، 1963 م.

کتب فقه امامیه

ابن البراج، عبد العزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1406 هـ.

ابن العلامة، أبو طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، إيضاح الفوائد، قم، المطبعة العلمية، الطبعةالأولى، 1387هـ.

ابن زهرة،حمزة بن علی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، الطبعةالأولى، 1417 هـ.

الأردبیلی، أحمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، بی تا.

ابن طی الفقعانی، زین الدین علی بن علی بن محمد، الدر المنضود، شیراز، مکتبة مدرسة إمام العصر، الطبعةالأولى، 1418 هـ.

الحلي (العلامة الحلي)، ابو منصور حسن بن یوسف مطهر الأسدی، قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعةالأولى، 1413 هـ.

همو،إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،الطبعةالأولى، 1410هـ.

همو، تحریر الأحکام، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، الطبعةالأولى، 1420هـ.

الحلی (المحقق الحلي)، أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصرالنافع، تهران، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، الطبعةالثانية، 1402هـ، الطبعة الثالثة،1410.

همو، شرائع الإسلام، تهران، انتشارات استقلال،الطبعةالثانية، 1409هـ.

الخوئي، ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، المطبعة العلمیة،الطبعةالثانية، 1396 هـ.

سبزواری، عبد الاعلی، مهذب الأحکام، بی جا، موسسة المنار، بی تا.

الشیخ المفید، أبی عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی،الطبعةالثانية، 1410 هـ.

الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة النشرالإسلامي،الطبعةالأولى، 1422هـ.

الطوسی، أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی، النهایة، قم، انتشارات قدس محمدي، بی تا.

همو، المبسوط في فقه الامامية،بی جا، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، الطبعةالثالثة، بی تا.

عاملی(الشهيد الثاني)، زین الدین بن علی، مسالک الإفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعةالأولى،  1413هـ.

الفاضل الآبي، زین الدین أبی علی الحسن بن أبی طالب ابن أبی المجد الیوسفی، كشف الرموز، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1408 هـ.

الفاضل الهندی، بهاء الدین محمد بن الحسن الأصفهانی، کشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،الطبعةالأولى، 1416هـ.

القمی، علی بن محمد بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، انتشارات زمینه سازان ظهور إمام عصر (عج)، الطبعةالأولى، 1379.

مکی العاملی(الشهید الأول)، أبی عبد الله محمد، القواعد و الفوائد، قم، منشورات مكتبة المفيد، بی تا.

الموسوی الخميني،روح الله، تحريرالوسيلة، نجف، دارالكتب العلمية،الطبعةالثانية، 1390 هـ.

النجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعةالثالثة، 1367 ش.

چکیده

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.

مسئله‌ی دیه‌ي اعضاي داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ي عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ي مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.

 واژه‌های کلیدی: دیه، حکومت، عضو داخلی، امامیه، مذاهب اربعه.

مقدمه

حمد و سپاس، فقط شایسته‌ی خداوندی است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده‌ی او محمّد مصطفی پرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.

شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده است، در هر زمان و مکان هر‌چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می‌شود و مسائلی را که برای بشر رخ می‌دهد مطابق مصالح بندگان در سایه‌ی منهج شریعت، روشن می‌سازد. از مهم‌ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده است، حفظ نفس است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه 33] حفظ نفس از ضروریات خمس است که خداوند متعال به حفظ آن‌ها دستور داده است. از جمله احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده است، قصاص و دیات و ارش جنایات است.عمل به این احکام صیانت از نفس و عمل نکردن به آن موجب هلاکت نفس است. از این رو لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده‌اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.

بیان مساله

ديه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولي دم پرداخت می‌شود. در اصطلاح شرع مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت می­شود.

هدف و حكمت تشريع ديه، جبران خسارت و زيان وارده به خانواده‌ي مقتول و جلوگیری از كينه و نفرت و دشمني احتمالي و حفظ خون انسان‌ها از پایمال شدن است. فقهای مذاهب اسلامی در مورد تعلق دیه به اعضای ظاهری و خارجی مانند دست، پا، بینی و گوش و غیره تقریباً اتفاق نظر دارند و این موضوع را در تأليفات فقهي خود در باب ديه مورد بررسي قرار داده‌اند، اما در مورد ديه‌ي اعضاي داخلي بدن سخني جامع و مورد توجه به ميان نياورده‌اند و وجه تمايز اعضاي ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ تعلق یا عدم تعلق دیه را به طور واضح روشن نساخته‌اند. منظور از عضو داخلي اعضايي است كه در داخل گلو، قفسه‌ي سينه، شكم، پهلو‌ها و لگن خاصره قرار دارد، نظير ناي، قلب، كليه، طحال، روده‌ها و سایراعضا.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به محدوديت‌هاي علمي و پزشكي كه در گذشته وجود ‌داشت، فقهای پیشین تعريفي دقيق از اعضاي داخلي و ميزان كاركرد و منفعت آن‌ها در بدن نداشته‌اند و بديهي است كه چنین مسئله‌اي به گونه­ای که امروزه مطرح است در آن زمان سوال برانگیز نبوده‌است، شاید بتوان گفت از جمله علل عدم تعرض فقهای متقدم به دیه­ ی اعضای داخلی امور زیر بوده است:

1- در آن زمان جنایت بر اعضای داخلی که منجر به از بین رفتن کامل منفعت عضو یا جدا شدن آن شود، به ندرت روی می‌داد به دلیل سادگی وسایل نقلیه و کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد شیمیایی یا مواد تشعشعی که منجر به تلف شدن این اعضا شود.

2- در آن زمان به دلیل ضعف امکانات پزشکی،در صورت از بین رفتن این اعضا احتمال مرگ مجنی علیه زیاد بود در نتیجه دیه‌ی نفس واجب می‌شد.

3- حتی اگر تفویت یک عضو داخلی منجر به مرگ مجنی علیه نمی‌شد امکانات پزشکی آن زمان این امکان را به آن‌ها نمی‌داد تا به شکل قاطع نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مشخص کنند تا در نتیجه برای آن دیه تعیین کنند.

اما، امروزه با توجه به پیشرفت­های چشم­گیر علم پزشكي، امكان شناسايي دقيق اين اعضا و ميزان كاركرد و نقش آن‌ها در حفظ حيات انسان فراهم شده­است، در نتيجه اين ضرورت ايجاد مي­شود كه به صورت دقيق‌تر و موشكافانه جنايات وارده نسبت به اين اعضا مورد بررسي واقع شود و حكمي كه به موازين و اصول شرع و مقاصد شريعت نزديك­تر است براي اين اعضا صادر گردد؛ به ویژه که شیوه­ی زندگی انسان تغییر کرده و جنایت بر این اعضا بیشتر روی می­دهد.

اهداف تحقیق

بررسی سیر تاریخی دیه.

تبیین مناط تعلق دیه به عضو.

تبیین وجوه افتراق و اشتراک اعضای داخلی و خارجی.

تبیین دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه در این زمینه و بیان دلایل و مستندات آنان.

بررسی وضعیت حقوقی کشورهای اسلامی و رویه‌ی قضایی موجود در این زمینه و برخی دیگر از مباحث مربوطه از اهداف این پژوهش است.

سوالات تحقیق

علت وضع دیه ­ی مقدر و غیر مقدر (حکومت) چیست؟

وجوه افتراق عضو داخلی با عضو خارجي کدام است؟

آیا قیاس عضو داخلی بر عضو خارجی صحیح است؟

وضعیت فقهی و حقوقی فقهای مذاهب خمسه و نظر حقوقدانان اسلامی نسبت به دیه‌ی اعضای داخلی به چه صورت است؟

پیشینه­ی تحقیق

در کتب فقهای متقدم، بحثی در مورد چگونگی دیه‌ی اعضای داخلی بدن وجود ندارد، تنها مبحثی که در آن جنایت بر عضو داخلی مورد توجه قرار گرفته مبحث جائفه است. در این مبحث برخی از فقهاء آسیب وارده بر اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه را معتبر شمرده‌اند و اعضای داخلی را به عنوان اعضایی مستقل که باید ضمان مستقل داشته باشند، مورد توجه قرار داده‌اند. اما، در میان معاصرین موضوع دیه‌ی اعضای داخلی تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب و نوشته‌هایی که در این زمینه وجود دارد به شرح زیر است:

1- کتاب «شرح اخصر المختصرات» تألیف«ابن جبرین». ایشان در این کتاببه صورت بسیار مختصر و بدون بیان ادله و نظر مذاهب، تنها به این مطلب اشاره می‌کند که در میان فقهای معاصردر مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و به بیان دیدگاه خود در مورد موضوع اکتفا می‌کند.

2- «الشرح الممتع علی زاد المستقنع»:مؤلف این کتاب،«محمد صالح العثيمين» تنها به این امر اشاره مي‌كندکه جنایت بر دو کلیه بر طبق قاعده‌ی اعضای یکی و دو تایی موجب دیه‌ی کامل است.

3- «أحکام الجنایة علی طحال الآدمی»: در این مقاله که نوشته‌ی«محمد القحطانی» است حکم جنایت بر طحال در حالت عمد و خطا مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که جنایت خطا بر طحال اگر موجب از بینرفتن آن شود دیه‌ی کامل دارد و اگر باعث زخمی شدن آن گردد ارش غیر مقدر ثابت می‌گردد.

4- مقاله‌ی «دیة ما فی جوف الإنسان من الاعضاء» نوشته «أحمد الجعفری». در مورد تعلق یا عدم تعلق دیه‌ی مقدر به اعضای داخلی دو قول را مطرح می‌کند و در پایان قول به وجوب دیه‌ی مقدر را ترجیح می‌دهد. نقصی که در این مقاله وجود دارد این است که دیدگاه مذاهب خمسه را به طور کامل و تفصیلی بیان نمی‌کند.

5- مقاله­ی حاجی ده آبادی در سال 1382 با عنوان “قاعده­ي ديه­ي اعضا در فقه اماميه و اهل سنت”. ایشان پس از طرح و بررسی مستندات قاعده­ی دیه به این نتیجه رسیده ­است که اکثر علمای معاصر و مراجع شیعه معتقدند که به اعضای داخلی بدن دیه کامل تعلق می­گیرد. اما نقصی که در این مقاله وجود­ دارد این است که موضوع دیه­ی اعضای داخلی را از دیدگاه اهل سنت و مذاهب چهارگانه به طور دقیق و تحقیقی بررسی نکرده ­است.

بنابراین می­توان ادعا کرد که مطالعه­ی تطبیقی در زمینه­ی دیه­ی اعضای داخلی در مذاهب خمسه و بیان ادله و استنادات آنان و ترجیح و تضعیف آرای آنان موضوعی است که تاکنون به آن پرداخته نشده­است. آن چه از نصوص اهل سنت بر می­آید این است که مهم­ترین علت وجوب دیه­ی مقدر در اعضایی که در مورد آن‌ها نص وارد شده این است که آن عضو دارای منفعت باشد و نقصان منفعت در خلقت آدمی نوعی ضرر است که طبق قاعده لاضرر منع شده­است؛ البته علل دیگری هم به عنوان علت وجوب دیه ذکر شده ­است، از جمله زیبایی، و این­که عضو از تمامیت خلقت آدمی باشد و قطع کردن آن باعث ایجاد درد شود و در جنایت بر آن خطر مرگ وجود داشته باشد و این‌که زیان وارده باعث ورود آسیب بدنی، روحی، روانی و عاطفی گردد. پس بر این اساس هر عضوی که این علت در آن تحقق یابد دیه­ی مقدر در آن واجب می­شود، در غیر این صورت حکومت یا ارش غیر مقدر به آن تعلق می­گیرد. لازم به ذکر است که جمهور فقهای اهل سنت قیاس در مقدرات را زمانی که علت صحیح و قابل تعدیه­ باشد جایز دانسته­اند. همچنین با توجه به اصول فقه شیعه و قوانین و مقررات حاکم بر دیات ظاهراً اعضای داخلی بدن از دیدگاه آن‌ها دیه‌ی مقدر دارند.

روش تحقیق

روش انجام شده در این تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی ­_ توصیفی است، بدین صورت که اطلاعات لازم از قرآن، سنت و منابع معتبر فقهی و اصول فقه و قوانین جمع آوری شده و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، حکم فقهی بیان شده است.

ساختار تحقیق

تحقیق حاضر شامل مقدمه و چهار فصل است. فصل اول با عنوان «تحلیل مفاهیم و کلیات» به تحلیل مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق، از جمله مفهوم دیه و مفاهیم مرتبط با آن، مفهوم عضو، عضو داخلی، جوف و جائفه می‌پردازد، همچنین مشروعیت دیه و حکمت تشریع و پیشینه‌ی تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل دوم با عنوان «اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت» اسباب دیه، ارش و حکومت، از جمله قتل و جنایت بر کمتر از نفس و علل وجوب دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «دیدگاه فقهاءو دلایل آن‌ها درباره دیه‌ی اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی» دیدگاه فقهاء در خصوص تعلق یا عدم تعلق دیه‌ی مقدر به اعضای داخلی بدن و دلایل و مستندات آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت فصل چهارم، که در آن رأی راجح از میان آراء مذاهب بیان می‌شود.

فصل اول

 تحليل مفاهيم و كليات

1-1- مفهوم دیه

برای روشن شدن مفهوم دیه، لازم است، معنای آن را در لغت، مصطلح فقهاء و قانون بررسی کرد.

1-1-1- معنای لغوی دیه

«دیه»، مصدر «وَدَى الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ» و از ریشه­ی «وَدی» گرفته شده است. فاء الفعل آن یعنی حرف «و» حذف شده و به جای آن، حرف «ة» نهاده شده است. هرگاه گفته شود: «وَدَى الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ» یعنی قاتل خون بهای مقتول را به صاحب خون پرداخت کرد.[1] همچنین هرگاه گفته شود: «اتَّدَى وَلِيُّ القَتِيل» یعنی ولی دم به دیه راضی شد و از خون قاتل درگذشت.[2] بنابراین دیه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می­شود.

در کلام عرب کلمه‌ی عَقل نیز در معنای دیه بکار رفتهاست، وقتی گفته می‌شود: «عَقَلَ الْقَتِيلَ عقلاً» یعنی دیه‌ی مقتول را داد. از جمله معانی عقل «حجر و منع» است.[3] دلیل این‌که دیه را عقل نام نهاده‌اند آن است که وضع دیه مانع می‌شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند.[4] معنای دیگر عقل، «بستن زانوی شتر» است زیرا در زمان جاهلیت، معمولاً شتر به عنوان خون بها پرداخت می‌شد و اقوام قاتل هنگام شب شتران دیه را جلوی خانه‌ی اولیای مقتول می‌بردند و زانوی شتران را در آنجا می‌بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می‌شدند شتران زانو بسته را در کنار خانه‌ي خود می‌دیدند.[5]

1-1-2- معنای اصطلاحی دیه

لفظ «دیه» در قرآن کریم دو بار و به صورت نکره آمده است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».[6] (هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا، کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده­ی مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی هم به کسان مقتول بپردازد مگر این که آن‌ها در گذرند، اگر هم کشته مؤمن و متعلق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده مؤمنی دیه‌ی او است و اگر کشته از زمره­ی قومی بود که میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پرداخت خون بها به کسان مقتول و آزاد کردن برده­ی مؤمنی دیه­­ی او است، اگر هم دسترسی نداشت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند این را برای شما توبه مقرر داشته است و خداوند آگاه از بندگان خود و کار بجا است در آنچه که مقرر می‌دارد).[7]

در احادیث نبوی نیز لفظ دیه وارد شده بدون این‌که ماهیت آن تبیین شود. از جمله احادیثی که در آن‌ها لفظ «دیه» بکار رفته است، می­توان به این چند حدیث اشاره کرد: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ»:[8]«اولیای مقتول (در قتل عمد) این اختیار را دارند که قاتل را قصاص کنند یا او را عفو کنند یا دیه بگیرند»،«مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ»:[9]«هر کس که بدون اجازه به داخل خانه فردی نگاه کند و صاحب خانه چشم او را در آورد، دیه و قصاص ندارد»، «فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ»:[10]«دیه‌ی انگشتان دست‌ها و پاها یکسان است، هر انگشت ده شتر (دیه) دارد»،ابو هریره روایت می‌کند: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَ»:[11]«دو زن از طایفه هذیل با یکدیگر پیکار کردند، یکی از آن‌ها سنگی به طرف دیگری پرتاب کرد و آن زن و جنین او را کشت، اولیای دم نزد پیامبر اقامه دعوا کردند، پیامبر دیه‌ی جنین را یک غُرَّة[12]قرار داد، خواه برده باشد یا کنیز، و دیه‌ی زن را بر عهده عاقله زن قاتل قرار داد».

همچنین،پیشگامان فقه از جمله ابو حنیفه و امام شافعی و احمد بن حنبل و امام مالک و اکثریت قریب به اتفاق علمای متقدم امامیه تعریفی از دیه ارائه نداده‌اند. در حقیقت در کتب فقهای بعد از ایشان است که می‌توان تعریفی از دیه یافت و شاید بتوان گفت مهم‌ترین علت این‌که آن‌ها دیه را تعریف نکرده‌اند وضوح و روشنی آن نزد ایشان بوده است. در زیر تعریف فقهای مذاهب اربعه و  امامیه، حقوقدانان و برخی از فقهای معاصر از دیه بررسی خواهد شد.

[1]. الفيومي، المصباح المنير، ج 2، ص 654؛ أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ص 376.

[2]. همان­ها.

[3]. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 458؛ الجوهري، الصحاح تاجاللغة وصحاح العربية، ج 5، ص 1769؛ الرازی، مختار الصحاح، ص 215.

[4]. المرغيناني، الهداية، ج 4، ص 506.

[5].ابن الأثير، النهاية، ج 3، ص278؛ السرخسي، المبسوط، ج 26، ص 59.

[6]. النساء،آیه 92.

[7]. در ترجمه‌ی آیات قرآن از تفسیر خرم دل استفاده شده است.

[8]. الترمذی، سنن الترمذی، ج 4، ص 21، ح ش: 1406؛ آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ج 3، ص 406.

[9]. النسائی، سنن النسائی، ج 4، ص 21،ح ش: 4860؛ آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحیح و ضعیف سنن النسائی، ج 10، ص 432.ابن حِبّان، صحیح ابن حبان محققاً، ج 13، ص 351، ح ش:  6004: «مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قوم بغير اذنهم ففقؤوا عنيه، فلا دية ولا قصاص».

[10]. الترمذی، همان، ص 13، ح ش: 1391؛ آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است: الآلبانی، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ج 3، ص 391.

[11]. البخاری، صحيح البخاري، ج 9، ص 11، ح ش: 6910.

[12]. آنچه در حالت جنایت بر جنین واجب می‌شود که عبارت است از کنیز یا برده‌ی ممیّز سالم از عیب مبیع: الموسوعةالفقهیة الکویتیة، ج 31، ص 169.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122