پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه 1
1 -1- بیان مسئله 2
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-3- اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 7
تعاریف مفهومی و عملیاتی 8
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 10
تعریف و سنخ شناسی فرهنگ سیاسی 14
تعاریف و تاریخچه 19
اهمیت فرهنگ سیاسی 23
عناصر فرهنگ سیاسی 25
چهارچوب مفهومی و نظری آگاهی سیاسی 28
الگوهای رفتار سیاسی زنان 31
مفهوم مشاركت سياسي 33
مشاركت سياسي در دو سطح قابل طبقه بندي است‌‌ 34
مشاركت سياسي زنان در تاريخ معاصر 34
الف) پيش از انقلاب 34
ب)دوران وقوع انقلاب اسلامي 35
ج)دوران دفاع مقدس 35
د)دوران كنوني 37
آگاهی 39
مسأله تبیینی آگاهی 39
موضع اسلام در آگاهی‌بخشی 40
مشکلات آسان و دشوار 40
شکاف تبیینی 42
چگونگی موانع مشارکت سیاسی زنان در حاکمیت دولت 43
موانع اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در حاکمیت دولت 44
مشاركت سياسي زنان از ديدگاه قرآن ، روايات ، و نگاه بزرگان 46
زنان و تصدي مناصب مديريتي 49
نگاه تطبيقي به وضعيت مديريتي زنان در ايران و ساير كشورها 49
گزارش توسعه انساني دفتر توسعه ملل متحد در اين زمينه : 50
پيامدهاي عدم مشاركت زنان 50
ضرورت اصلاح نظام اداري و قوانين 51
چهارچوب مفهومی و نظری آگاهی سیاسی 54
پیشینه پژوهش 57
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش 61
3-2 – جامعه آماری 61
3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری 61
3-4 – ابزار گرد آوری اطلاعات 62
3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- بخش اول:آمار توصیفی 64
4-2- بخش دوم:آمار استنباطی 75
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 88
محدودیت های پژوهش: 93

منابع

– اطاعت، جواد «مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، (تهران، نشر سفیر، 1376). ص 47.

– فیرحی، داود «مفهوم مشارکت سیاسی» فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره اول، سال،  1377 ص 44.

– تبریز نیا، حسین، علل ناپایداري احزاب سیاسی در ایران، (تهران: مرکز نشر بین الملل، 1371) ص 14.

– عالم، عبدالرحمان، بنیادهاي علم سیاست، (تهران: نشرنی، 1368 )،ص 203.

– نهج البلاغه، ترجمه محمددشتی، نامه 62

– مدرسی، سید محمدتقی، آزادي و مسئولیت زن، ترجمه حمیدرضا آژیر،(تهران:محبان . الحسین(ع)، 1380) ص 42.

– حکیمی، محمدرضا، ترجمه الحیات، ج 2، (قم: دفترفرهنگ اسلامی، 1371 )،ص 296.

– مهریزي، مهدي، زن در اندیشۀ اسلامی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381 )،ص 81.

– صحیفه امام، ج 18 ص 403.

– رضائیان، عباس «بررسی تأثیر عوامل اقتصادي- اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر»،

– قاسمی، وحید «تحلیلی بر وضعیت مشارکت سیاسی زنان در استان اصفهان»، (دفترامور بانوان اصفهان، خرداد ماه 79).

– محسنی تبریزي، علیرضا ودیگران «طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در 28 مرکز استان کشور» ( دفتر امور بانوان وزارت کشور، 1384 ).

بشیریه، حسین (۱۳۸۵)؛ جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی؛ تهران: نشر نی

آراسته خو، محمد. نقد و نگرش اصطلاحات علمي– اجتماعي ، تهران : نشر گستره ، 1370.

– ايوبي ، مجدالله. مشاركت انتخاباتي. مجموعه مقالات مشاركت سياسي. تهران :‌ نشر سفير ، 1377.

– طهماسبي گنجور ، طاهره. قالبهاي ذهني تبعيض جنسي در برنامه هاي خردسالان ، كودكان و نوجوانان ، پايان‌نامه كارشناسي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1374.

– طهماسبي گنجور ، طاهره. سنجش گرايش دانشجويان دختر نسبت به مشاركت سياسي و عوامل مؤثر بر آن ،‌ پايان‌نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه الزهرا(س) ، 1379.

– فخرايي ، سيروس. موانع ساختاري مشاركت زنان در ايران ، مجموعه مقالات گردهمايي سيماي زن در جامعه ،‌ دانشگاه تبريز ، 1376.

– نوري ، مهدي. جايگاه زنان در جامعه مدني ، تهران : سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، 1376

– پالمر، نگرش جدید علم سیاست، ترجمه، منوچهر شجاعی، تهران 1367.

– راسل، برتراند،  قدرت، ترجمه، نجف دریابندی، تهران، 1349.

– عبدالرحمن عالم، بنیاد های علم سیاست، نشر نی، تهران

– رابرت دال،  تجزیه و تحلیل علم سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران، 1364.

بیرو ، آلن (1375) . فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه ی دکتر باقر ساروخانی . تهران : سازمان انتشارات کیهان. صفحه ی :272.

– قوام ، عبدالعلی (1389). چالشهای توسعه سیاسی . تهران : نشر قومس. صفحه ی :105.

قوام ، عبدالعلی (1389). سیاستهای مقایسه ای . تهران : سمت. صص:158ـ157   

– سریع القلم ، محمود. (1389) ، فرهنگ سیاسی ایران ، تهران : نشر فرزان روز. صفحه ی :21

– عالم ، عبدالرحمن. (1388)، بنیادهای علم سیاست ، تهران: نشرنی . صص:113ـ112  

– سریع القلم ، محمود. (1389) ، فرهنگ سیاسی ایران ، تهران : نشر فرزان روز. صفحه ی :11

ملکی ، مهدی (1389) ، ” طلوعی نه چندان سیاه؛ کاوشی در اندیشه ی نیکولو ماکیاوللی”. تهران : دانشگاه تربیت معلم تهران.

سید محمد تقی آل غفور، (( نقش فرهنگ در ساختار ایران معاصر))، مجله نقد و نظر، شماره های 3 و 4 ، سال 1375،صص 114ـ112.

قدرت الله بازیگر،سهراب مرادی،سنجش میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه استان لرستان،پایگاه اطلاع سانی فرهنگ و ایثار و شهادت 1383.

مجید فلاح،بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم انسانی دانشگاه شاهد ،1376.

Leeson, T., Peter, “Media Freedom, Political Knowledge and Participation”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, 2008, pp. 16-155.

Fournet, M., “Stereotype Threat and the Gender Gap in Political Knowledge”, Paper Presented at the 2005 Rice Undergraduate Conference, (Houston: Texas, January 14-16, 2005).

Gronlund, K., “Political knowledge and the Internet”, Paper Prepared for Presentation at the XIV Tri-annual Conference of the Nordic Political Association (NOPA0, Reykjavik 11-13

Claassen, L. R., and Highton, B., “Policy Polarization among Party Elites and the Significance of Political Awareness in the Mass Public”, Political Research Quarterly, Sep 2009. Vol. 62, Iss. 3; pp. 14 & 538.

Lipset,S.M (1973), Political Man, New York, Free Press.

Parry,G. and Moyser,G. (1990), A map of Political Participation in Britain, Government and Opposition, vol. pp147- 69.

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی انجام گرفته است .

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن تمام زنان 20 سال به بالای شهر گرمی را شامل می شود که در حدود 9127 نفر بوده و بر طبق حجم نمونه مورگان تعداد 368 نفر از این زنان به عنوان نمونه انتخاب شده ا ند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است داده ها بوسیله پرسشنامه هایی که محقق ساخته ودر قالب طیف لیکرت طراحی شده جمع آوری شده اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ سنجیده شده است . از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپرمن و پیرسون ، تحلیل واریانس یک طرفه ، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .از میان عوامل اجتماعی چهار عامل ( میزان استفاده از رسانه های جمعی ،وضعیت اشتغال ، میزان تحصیلات و میزان ارتباط با همسالان ) به عنوان متغیرهای مستقل و میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند . بر اساس یافته های پژوهش بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی سیاسی رابطه وجود دارد . میزان تحصیلات بالاتر باعث بالا رفتن میزان آگاهی سیاسی می شود . بین میزان ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان رابطه وجود دارد . و میان اشتغال زنان در بیرون از خانه و میزان آگاهی سیاسی آن ها رابطه قوی و مستقیم وجود دارد . نتیجه دیگری که جدا از آزمون فرضیه ها آن را محاسبه کردیم میزان آگاهی سیاسی زنان گروه نمونه است که در حد متوسط می باشد . طبق یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون حدود 3/96 در صد از میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه توسط چها متغیر ( میزان استفاده از رسانه ها ، میزان ارتباط با همسالان ، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال ) تبیین می شود .

واژه های کلیدی : عوامل اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، گروه همسالان ، رسانه های جمعی .

مقدمه

بدون شك یکي از مسائلي كه از ابتداي زندگي بشر تاكنون نقش مهم و اساسي ايفا نموده است و جوامع مختلفي را دچار سقوط و صعود كرده بحث آگاهي داشتن وشناخت افراد جامعه از محيط سیاسی و اجتماعي پیرامون خود می باشد. آگاهي سياسي در برگيرنده طرز تلقي ها و ارزيابي از مسايل خاص سياسي و يا از شخصيت ها و حوادث سیاسی است(داوسون،1382). اين آگاهي و بينش، متحرک و ايده آل ساز و آفريننده است که آن را مي توان به معناي اعم ايدئولوژي، خود آگاهي انساني، آگاهي اجتماعي وتاريخي، علم کمال و رهبري، شعور انقلابي و دگرگون کننده، درک مکتبي و مسلکي،درک آرماني و بعثت اجتماعي خواند. آگاهي سياسي يک معرفت ويژه فوق علوم و فنون است(زکریایی،1376). به عبارت دیگر منظور از آگاهی سياسي در اینجا،آگاهي ها، اطلاعات و دانسته هاي شهروندان درباره مفاهيمي مانند دولت، ملت، سياست،حکومت، قدرت، اقتدار، مشروعيت، نفوذ سياسي و غيره است كه آنها را هرچه بيشتربراي احراز شأن شهروندي در جامعه اي مردم سالار آماده سازد. میزان آگاهی سیاسی مردم موتور پرقدرتی است که تاثیر بسزایی در سعادت یک جامعه دارد. مردم آگاه از مسائل سیاسی نه اجازه حکومت به افراد نالایق و ستمگر میدهند و نه در جریان حکومت به مسئولان اجازه می دهند که از مسئولیت هایشان تخطی کنند و با انتقادهای سازنده خویش مسئولین اجرایی را متنبه می سازند و نمی گذارند افرادخاص حرکتشان به جای منافع اکثریت، منافع و رفاه اقلیت افراد باشد. لذا وجود تشکلها،انجمن ها و به شکل قوی تر احزاب در هر کشور نشانه بلوغ و رشد سیاسی مردم آن کشور است(فلاح،1388).

مقام معظم رهبری نیز درباره ضرورت آگاهی سیاسی مردم می فرماید: (یكی از خطوط ظریف موضع خود را شناختن و در اوج قرار گرفتن و هوشیاری سیاسی و شم سیاسی  و قدرت تحلیل سیاسی داشتن به دور از ورود به دسته بندی های سیاسی شدن است). همچنین ایشان می فرمایند تحلیل سیاسی به شكل صحیح و پروراننده ذهن یك چیز بسیار مهمی است. ذهن باید پروریده شود. دوران دشوار هر انقلاب آن دورانی است كه  حق و باطل در هم ممزوج شود(مهدوی،1389).

در راستای اهمیت آگاهی سیاسی در حکومتهای مردمی و اینکه افراد برای آنکه شهروندانی شایسته باشند باید به اندازه کافی از سیاست آگاهی داشته باشند، کارپینی و کیتر استدلال می کنند که احتمال مشارکت شهروندان مطلع، در سیاست بیشتر است و آنان بهتر می توانند منافع شخصی خود را تشخیص دهند، بهتر می توانند نفع فردی خود را با افکار و اید ه های خاص درباره دنیای سیاست ارتباط دهند، به احتمال زیاد دارای افکاری هستند که از انسجام کافی برخوردارند و در طول زمان ثابت می مانند و به احتمال زیاد افکارشان را به گونه های عقلانی و معنادار، به مشارکت سیاسی خود ارتباط می دهند. از نظر آنها، هر چه شهروندان بیشتر مطلع باشند، به احتمال زیاد سایر لوازم و شرایط شهروندی مطلوب، نظیر مدارای سیاسی را از خود نشان می دهند(دیلی ، کارپینی و کیتر 1996).

بر این اساس می توان گفت آگاهي سياسي سلاحی است که قدرت بالقوۀ مردم را به قدرت بالفعل تبديل مي کند. مردم ناآگاه از لحاظ سياسي، قدرت دارند، اما اين قدرت راکد است و به کار نمي افتد. آگاهي سياسي مردم، مجرايي را براي به جريان افتادن قدرت مردم باز مي کند. سوأل اساسي اين است که چگونه به مردم آگاهي سياسي داده شود؟ به عبارت دیگر چگونه مردم ساکت و مسئوليت گريز و غير فعال با مجهز شدن به سلاح آگاهي سياسي به مردم صاحب آواز، مسئوليت پذير و فعال تبديل خواهند شد؟

1 -1- بیان مسئله

از زمانی که افلاطون و ارسطو، برای نخستین بار در زمینه آگاهی سیاسی مردم بحث کرده اند، این امر روشن شده است که حکومت های مردمی به شهروندانی مشارکت جو نیاز دارند. شهروندانی که آگاهی، شایستگی و ویژگی هایشان، مناسب نظام های غیر مردمی نیست (مارش و اولسون، 2000). امروزه این فرض پذیرفته شده است، برای آنکه شهروندان به نحوی مطلوبتر بتوانند ترجیحات خود را ابراز و نمایندگانشان را انتخاب نمایند، باید از حداقل آگاهی در زمینه نظام سیاسی برخوردار باشند (نایمی و جون، 1998). در واقع، یکی از اثرات مهم آگاهی سیاسی در نظام های مبتنی بر مشارکت این است که شهروندان از ابزار و ساز و کارهای گوناگون کنترل مقامات منتخب برای پیشگیری از عدول از قدرت خود و نیز پاسخگو نگهداشتن آنها در برابر مردم بهره می گیرند. برخی از مهمترین این راهبردها عبارتند از: محدود کردن قلمرو فعالیت حکومت به صورت نهادی، توزیع قدرت دولت میان عوامل گوناگون، ایجاد بنگاه ها و عوامل کاملاً مستقل، تضمین آزادی های سیاسی و مدنی و ایجاد انتخابات رقابتی. به طور کلی فرضیه پذیرفته شده این است که شهروندان برای این منظور باید از اطلاعات کافی درباره سیاست و موضوعات عمومی برخوردار باشند تا سیاستمداران را در زمینه رفتارشان در مسند قدرت، پاسخگو نگهدارند. چنانچه شهروندان از این ویژگی اساسی، یعنی آگاهی از موضوعات سیاسی و عمومی بی بهره باشند، در آن صورت باید گفت که حکومت مبتنی بر رای و نظر مردم، طرحی نامطمئن است.در راستای اهمیت آگاهی سیاسی در حکومت های مردمی و اینکه افراد برای آنکه شهروندانی شایسته باشند باید به اندازه کافی از سیاست آگاهی داشته باشند، دیلی ،کارپینی و کیتر  استدلال می کنند که «احتمال مشارکت شهروندان مطلع، در سیاست بیشتر است و آنان بهتر می توانند منافع شخصی خود را تشخیص دهند، بهتر می توانند نفع فردی خود را با افکار و ایده های خاص درباره دنیای سیاست ارتباط دهند، به احتمال زیاد دارای افکاری هستند که از انسجام کافی برخوردارند و در طول زمان ثابت می مانند و به احتمال زیاد افکارشان را به گونه ای عقلانی و معنادار، به مشارکت سیاسی خود ارتباط می دهند. از نظر آنها، هرچه شهروندان بیشتر مطلع باشند، به احتمال زیاد سایر لوازم و شرایط شهروندی مطلوب، نظیر مدارای سیاسی را از خود نشان می دهند (دیلی- کارپینی و کیتر، 1996).

پژوهش ها در حوزه آگاهی سیاسی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، با افزایش علاقه محققان و سیاستمداران به اینکه آیا کاهش نارضایتی و نیز مخالفت گزارش شده جوانان نسبت به سیاست، نشان دهنده پدیده نسلی جدید است (برای مثال، آیا جوانان امروز در مقایسه با نسل های پیشین، بیشتر سرخورده هستند؟)، یا اینکه تئوری چرخ زندگی  هنوز می تواند مصداق داشته باشد، نشات گرفته است. از یک سو، تئوری های نسلی بر این اعتقادند که بسیاری از نگرش ها، در آغاز زندگی شکل گرفته و در طول زمان نسبتاً ثابت باقی می مانند، (آلوین و اسکات، 1996)، از سوی دیگر، ایده چرخه زندگی سیاسی معتقد است که علاقه به فعالیت های سیاسی، با توجه به سن و مسئولیت افزایش می یابد (باتلر و استوکس، 1969). در این راستا، استدلال می شود که جوانان امروز همانند نسل های پیشین خود، علاقه به سیاست را با افزایش سن کسب خواهند کرد، زیرا از آن پس، سیاست بیشتر به زندگیشان ارتباط پیدا خواهد کرد. (جوانل و پارک، 1998) و همراه با مسئولیت های مالی و خانوادگی، علاقه به سیاست نیز افزایش خواهد یافت (ریچارد سون، 1990؛ وایت، بروک و ریتچی، 2000). از دید این محققان، سطوح پایین علاقه جوانان به سیاست، بیش از آنکه به تغییرات نسلی مرتبط باشد به تغییرات در محیط اجتماعی- اقتصادی که جوانان در آن زندگی می کنند، مربوط است. از نظر آنان، تاخیر در ورود به محل کار، وابستگی به حمایت والدین را طولانی می کند و این امر سبب تاخیر در شروع مسئولیت های مالی و خانوادگی می شود و در نتیجه سنی را که افراد به سیاست علاقه مند می شوند به تاخیر می اندازد (کیمبرلی، 1998). لیکن تحقیقات انجام شده نشان داده است که جوانان و نوجوانان از آگاهی و فهم اندکی در زمینه سیاست برخوردارند. بسیاری از محققان از این امر آگاهی دارند که امروزه افراد، به ویژه جوانان و نوجوانان، کمتر روزنامه می خوانند و درباره تاریخچه جامعه خود هیچگونه آگاهی ندارند. هیرش ، از این پدیده با عنوان «بیسوادی فرهنگی»  یاد می کند. سواد فرهنگی، شبکه ای از اطلاعات است که همه خوانندگان شایسته دارا هستند. افزون بر این، سواد فرهنگی متشکل از اطلاعات زمینه ای است که در ذهن افراد ذخیره شده و به آنها کمک می کند تا روزنامه را در دست گیرند و آن را در سطحی جامع و مناسب بخوانند، نکات اصلی و برجسته آن را پیدا کنند و دلالتهاشان را بفهمند (هیرش، 1987). به تبعیت از هیرش، برخی از محققان فقدان فهم سیاسی در میان افراد یک سیستم سیاسی را به عنوان جنبه های خاصی از بیسوادی فرهنگی تلقی کرده اند (شوور و ویس، 2000).در زمینه اندک بودن سواد سیاسی نوجوانان و جوانان، پژوهشی انجام شده است که بر اساس نتایج حاصل از آن فارغ التحصیلان دبیرستانی 15 تا 16 ساله انگلیسی، فقط توانستند شخصیت های اصلی را بشناسند، آنها آگاهی اندکی از قانون اساسی داشتندو به زحمت موضوعاتی را می شناختند که احزاب را از یکدیگر متمایز می ساختند (استرادلینگ، 1997).  گانتر و فارنهام  نیز دریافتند که جوانان 10 تا 22 ساله، شخصیت های مهم سیاسی را می شناختند، ولی فاقد اطلاعات در زمینه چگونگی عملکرد سیستم سیاسی بودند (فارنهام و گانتر، 1987). همچنین در پژوهشی که انجمن جوانان بریتانیا انجام داده است مشخص شده که در حدود 10 درصد از جوانان 16 تا 24 ساله، نام نخست وزیر، 54 درصد، اسم رهبر دموکرات لیبرال و 60 درصد نیز اسم محافظه کار را نمی دانسته اند (انجمن بریتانیا، 1998). لاتکوس، در پژوهشی بر مبنای تقسیم بندی ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی (NAEP)  به این نتیجه رسید که 35 درصد از دانشجویان ارشد به بالا، از نظر آگاهی سیاسی، زیر خط پایه قرار داشتند که دلالت بر فقدان آگاهی مدنی می کرد. 39 درصد دیگر، در سطح پایه قرار داشتند. از نظر وی، این مقدار از آگاهی سیاسی، بسیار کمتر از آگاهی کارآمد تلقی می شود که شهروندان شایسته بدان نیاز دارند (لاتکوس و دیگران، 1999).

طي چند دهه ي گذشته جامعه ي زنان تحولاتي را از سر گذرانده است. با افزايش آگاهي و گسترش آموزش عالي، آنان توانمندي هاي خود را ارتقا داده اند و ديگر نمي توان زنان را در حاشيه ي مناسبات سياسي – اجتماعي نگه داشت. اكنون آنها خواهان پايگا ههايي هستند تا به موقعيت هاي بهتري دست يابند. واقعيت اين است كه زنان ايران امروز مصلحت انديشي هاي موجود درباره ي حضور و مشاركت در مديریت هاي كلان جامعه را به چالش كشيده اند. ديدگاه ساختي؛ تأكيد مي كند كه زنان در بزرگسالي موانع ساختي را در تمايل خود به فعاليت سياسي تجربه مي كنند. تفاوت هاي جنسي در امور سياسي در دوره ي كودكي بروز نمي كند، بلكه تفاوت وقتي ظاهر مي شود كه مجموعه ي نقش زن در خانواده تغيير مي يابد(هیوز،1987). ديدگاه وضعيتي؛ معتقد است از آنجا كه زنان در امور خانه و خانواده درگير شده اند، فرصت كمتري براي فعاليت سياسي دارند و يا به دليل تجربه ي اندك سياسي كمتر به آن توجه نشان مي دهند. زنان به دليل تأكيد جامعه بر حفظ و نگهداري كيان خانواده ارتباط كمتري با فعاليت سياسي كه اساساً امري بيروني است، دارند(لیپست،1984). ديدگاه كاركردي؛ كاركرد زنان را به امور خانوادگي محدود دانسته وبر اين باور است كه واگذاري نقش اقتصادي و سياسي به زنان سبب تخريب كاركردهاي كنوني جامعه مي شود (پارسنز،1951). به عقيده ي پارسنز زنان در خانواده نقش عاطفي ايفا مي كنند و از آنجا كه آزادي زنان از خانواده به آشفتگي جامعه منجر مي شود، كاركردي ندارد. مشاركت سياسي درگير شدن فرد در سطوح مختلف نظام سياسي را شامل مي شود. مشاركت سياسي با اجتماعي شدن سياسي رابطه دارد.در مشاركت سياسي بايد سه جنبه را بررسي كرد: شيوه ي مشاركت، شدت و كيفيت آن(پری،1990).بنابراین محقق در پی یافتن نقش عوامل اجتماعی درمیزان آگاهی سیاسی زنان گرمی است .

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

از دیدگاه اسلام، ضرورت مبارزه با استكبار امری غیرقابل انكار و تردید ناپذیر است. تاریخ گواه آن است كه انبیاء الهی و ائمه معصومین (ع) با قدرتهای مستكبر زمان خویش مبارزه كرده‌اند و شماری از آن بزرگان در این راه سر و جان باخته و یا حبس و تبعید و محرومیت كشیده اند.آگاهی، شناخت و هوشیاری اولین گام برای تحقق مبارزه جانانه و پاكبازانه است. حضرت امام خمینی (ره) پیروزی مسلمانان بر مستكبر زمان، آمریكا را متوقف بر بیداری و آگاهی دانسته، می‌فرماید: «من ان شاء الله امیدوارم كه همه مسلمین بیدار شوند و توجه بكنند به اینكه اگر چنانچه جلوی آمریكا و این مهره های آمریكا كه برای خاطر آمریكا و منافع او به اسلام صدمه وارد می‌كنند، مثل اسرائیل، مثل صدام، ان شاء الله مردم بیدار شوند و بفهمند كه اگر به اینها مهلت داده شود، همه مسلمین به تباهی كشیده خواهند شد».در تاریخ ملتها نیز همواره یكی از عوامل شكست، عدم شناخت كافی از دشمن بوده است كه در نتیجه دشمن ناگهان با اغتنام فرصت، در لحظه مناسب ضربه را وارد كرده است. مقام معظم رهبری درباره ضرورت آگاهی سیاسی مردم می‌فرماید: «یكی از خطوط ظریف موضع خود را شناختن و در او قرار گرفتن و هوشیاری سیاسی و شم سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی داشتن به دور از ورود به دسته بندی های سیاسی شدن است». همچنین ایشان می‌فرمایند: «تحلیل سیاسی به شكل صحیح و پروراننده ذهن یك چیز بسیار مهمی است. ذهن باید پروریده شود. دوران دشوار هر انقلاب آن دورانی است كه حق و باطل در هم ممزوج شود». در عصر حاضر، تحولات سیاسی نظام بین الملل بیانگر آن است كه آمریكای مستكبر در روند هژمونیك گرایی نوین قرار گرفته است. این امر شاخص‌هایی از یكجانبه گرایی، نظامی گری و جنگ روانی را در خود دارد. از این رو شناخت سیاست‌های آمریكا در برخورد با نظام بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین تبیین خطرات پنهان و آشكار آمریكا امری ضروری است. امروز آمریكایی‌ها شمشیرها را از رو بسته‌اند و با دخالت آشكار در امور داخلی ایران و طراحی توطئه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و نظامی، به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران، اعاده نفوذ و احیای تسلط مجدد همه جانبه خود بر مقدرات ملت ایران و خاموش كردن این منبع الهام بخش و الگوی خیزش اسلامی علیه ظلم و استبداد و استكبار در جهان اسلام و بلكه در كل دنیای استضعاف است. بدون تردید، شكل گیری انقلاب اسلامی، جریان جدیدی را در عرصه سیاسی در سطح بین المللی ایجاد كرد كه حوادث، برخوردها، قطب بندی‌های بعدی را تا حدود زیادی رقم زد و در معاملات و تعارضات بین المللی آینده نیز نقش آفرین شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز تمایل دیرین آمریكا را برای تبدیل شدن به یك امپراتوری جهانی، بیشتر ساخت و سودای حاكمیت بلامنازع بر جهان را در ذهن ساكنان كاخ سفید پروراند. از این رو آنان با تاكید بر دو قدرت سخت افزاری و نرم افزاری خود ساختاری جدید با عنوان نظم نوین جهانی را برای جهان ترسیم كردند. آمریكا در عرصه نرم افزاری با تكیه بر قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود درصدد شكل دهی افكار عمومی مردم جهان است و از این طریق تلاش روزافزونی برای جهانی سازی ارزشهای آمریكایی در عرصه فرهنگ، دموكراتیزه كردن نظامهای سیاسی و ترسیم ساختار اقتصادی كشورها بر اساس كاپیتالیسم صورت می‌دهد تا تنها ارزشهای جاری و معتبر در جهان ارزشهای آمریكایی باشد. آمریكا برای این منظور به شیوه های جنگ روانی علیه دشمنان خود بویژه انقلاب اسلامی كه منشاء اصلی‌ترین جریان ضد آمریكایی در عصر حاضر است، متوسل شده است. این كشور در كنار به كارگیری قدرت نرم افزاری از قدرت سخت افزاری خود نیز استفاده می‌نماید و برای این منظور استراتژی نظامی خود در دوران جنگ سرد را متناسب با نبرد نامتقارن فعلی تغییر داده و به عراق و افغانستان حمله ور شده و آن دو را به پایگاههای بزرگ خود تبدیل نموده است. در این میان موضوع چگونگی تعامل و برخورد با ایران به عنوان مهمترین كشور خاورمیانه دغدغه اصلی دولتمردان آمریكا را تشكیل می‌دهد. زیرا خاورمیانه دغدغه اصلی دولتمردان آمریكا را تشكیل می‌دهد. زیرا خاورمیانه در حقیقت محوری‌ترین و حساس ترین نقطه جهان برای استقرار نظم نوین جهانی ایالات متحده محسوب می‌شود. با توجه به توضیحات فوق درصدد هستیم در یادداشتهایی با عنوان كلی «بصیرت سیاسی»، شناختی كلی از طرحها و توطئه های آمریكا علیه ایران ارائه دهیم تا از این طریق در ارتقا و بالابردن آگاهی سیاسی اقشار مختلف مردم خصوصاً زنان، تاثیرگذار بوده باشیم.

1-3- اهداف پژوهش

هدف کلی:

بررسی رابطه عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی

اهداف جزئی:

تبیین نقش رسانه جمعی بر آگاهی سیاسی زنان گرمی

تبیین نقش میزان تحصیلات بر آگاهی سیاسی زنان گرمی

تبیین نقش همسالان بر آگاهی سیاسی زنان گرمی

تبیین نقش وضعیت اشتغال بر آگاهی سیاسی زنان گرمی

فرضیه های پژوهش

فرضیه کلی:

عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی در ارتباط  است.

اهداف جزئی:

_بین تحصیلات دانشگاهی و آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد .

– میان استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.

– بین اشتغال زنان در بیرون از خانه و میزان اگاهی سیاسی آنان رابطه وجود دارد.

– بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد بالاي 30 سال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122