پايان نامه بررسي رابطه‌‌ي تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ي تحصيلي دانش‌آموزان با رضايت از زندگي آن‌ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه‌‌ي  تعارض  والد- فرزند و خودپنداره‌‌ي  تحصيلي دانش‌آموزان با رضايت از  زندگي آن‌ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه‌‌ي  تعارض  والد- فرزند و خودپنداره‌‌ي  تحصيلي دانش‌آموزان با رضايت از  زندگي آن‌ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
هدف‌های پژوهش 7
فرضیه‌های پژوهش 8
تعریف‌های نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 8
تعریف‌های نظری 8
تعریف‌های عملیاتی 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
بخش اول: رضایت از زندگی 11
آغاز توجه به بهزیستی 11
تعریف بهزیستی 12
ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف 13
تعریف رضایت از زندگی 13
عوامل مرتبط با رضایت از زندگی 15
رضایت از زندگی و نوجوانی 18
رویکردهای نظری رضایت از زندگی 20
پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی 23
بخش دوم: تعارض والد – فرزند 27
نوجوانی 27
اهمیت رابطه‌ی والد و نوجوان 28
تعریف تعارض 28
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض 29
اشکال تعارض 31
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند 31
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند 35
بخش سوم خودپنداره‌ی تحصیلی 38
خود، خودپنداره، خود آرمانی 38
اهمیت مفهوم خود و خودپنداره 39
جوانب مختلف خود پنداره 40
خودپنداره‌ی تحصیلی 41
عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی تحصیلی 42
دیدگاه‌های نظری در مورد خودپنداره 42
پیشینه پژوهشی درباره خود پنداره تحصیلی 47
فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق 51
روش تحقیق 52
جامعه آماری 52
گروه نمونه و روش نمونه‌گیری 52
روش اجرای تحقیق 53
روش تجزیه‌وتحلیل نتایج 53
ابزار تحقیق 53
مقیاس رضایت از زندگی (SWLS): 53
پرسشنامه تعارض با والدین: (CP) 54
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 56
آمار توصیفی 57
آمار استنباطی 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 63
بحث و نتیجه‌گیری 64
محدودیت‌هاوپیشنهاد‌ها 70
محدودیت‌ها 70
پیشنهادهای کاربردی 70
پیشنهادهای پژوهشی 70
فهرست منابع 72
منابع فارسی 73
منابع انگلیسی: 80
پیوست‌ها 86
پرسشنامه‌ی رضایت از زندگی 87
پرسشنامه‌ی خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه 88
پرسشنامه‌ی تعارض والد – فرزند 89
چکیده انگلیسی 91

فهرست منابع

منابع فارسی

ابوالقاسمی، عباس. (1390). ارتباط تاب‌آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. فصلنامه مطالعات روانشناختی. 3(7). 151-131.

ابوئی مهریزی، محبوبه؛ طهماسیان، کارینه و خوش‌کنش، ابوالقاسم. (1389). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های خود نظم دهی خشم و تعارضات والد – نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهی. سال ششم. (23). 404-393.

اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ اسمیت، ادوارد؛ بم، داریل و هوکسما، سوزان‌نولن. (1390). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی، بهروز بیرشک، رضا زمانی، مهرناز شهرآرای، نیسان گاهان و مهدی محی‌الدین بناب. تهران: انتشارات رشد.

احدی، بتول؛ نریمانی، محمدی؛ ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم. (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی. 10(1). 127-117.

احمدی، مالک؛ نمازی زاده، مهدی و بهزاد نیا، بهزاد. (1392). ارتباط بین نیازهای پایه‌ای روان‌شناختی و شاخص‌های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت‌گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی – حرکتی. مطالعات روان‌شناسی ورزشی. سال دوم. (6). 104-95.

ازکمپ، استوارت. (1386). روان‌شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران: به نشر. (سال انتشار به زبان‌اصلی وجود ندارد).

اسدی یونسی، محمدرضا؛ مظاهری، محمدعلی؛ شهیدی، شهریار؛ طهماسیان، کارینه و فیاض‌بخش، محمدعلی. (1390). تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان. فصلنامه خانواده و پژوهش. سال هشتم. (1). 70-43.

اعتمادی، احمد؛ گیتی‌پسند، زهرا و مرادی، میترا. (1392). اثربخشی درمان گروهی راه‌حل مدار بر کاهش تعارضات مادر – دختر در مادران. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده. سال سوم. (4). 590-565.

افشاری، سمانه. (1386). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، عزت نفس و عوامل شخصیتی با رضایتمندی از زندگی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

اکبری، ابوالقاسم. (1382). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: نشر ساوالان.

برجعلی، احمد. (1392). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد – فرزندی در نوجوانان. مجله علوم رفتاری. 7(1). 6-1.

بشرپور، سجاد؛ عیسی‌زادگان، علی؛ زاهد، عادل و احمدیان، لیلا. (1392). مقایسه خود پنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 5)2(. 64-47.

بیابانگرد، اسماعیل. (1390). روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.

بیابانگرد، اسماعیل. (1389). روان‌شناسی نوجوان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

بیانی، علی‌اصغر؛ محمد کوچکی، عاشور و گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS).  فصلنامه روان شناسان ایرانی. سال سوم. (11). 265-259.

پرکی، ویلیام دبلیو. (1378). خودپنداره و موفقیت تحصیلی. ترجمه سیدمحمد میرکمالی. تهران: یسطرون. (1970).

پیوسته‌گر، مهرانگیز؛ دستجردی، الهام و دهشیری، غلامرضا. (1389). رابطه خلاقیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 4 (3). 217-213.

تقی زاده، محمداحسان. (1379). باد بی‌آرام نوجوانی. اصفهان: یکتا.

تمنائی‌فر، محمدرضا و منصوری‌نیک، اعظم. (1392). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس رگه‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی.  فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 8(29). 92-72.

ثنایی، باقر. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.

جباری، طاهره. (1392). تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد فرزند در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان گرگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

جوشنلو، محسن؛ رستمی، رضا و نصرت‌آبادی، مسعود. (1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسان ایرانی. سال سوم. (9). 51-35.

حاجی حسنی، مهرداد؛ اعتمادی، احمد و آرین، خدیجه. (1391). اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره‌ی راهنمایی. مجله‌ی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. سال دوم. (3). 16-1.

حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید و شیرزادی‌فرد، میثم. (1392). رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان.  فصلنامه روان‌شناسی مدرسه. 2(4). 61-43.

 

خدامی، فاطمه. (1391). بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به مادران و به دختران نوجوانشان بر بهبود روابط میان آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

داودی، ایران؛ مزارعی کاسکانی، رقیه و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1393). مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل در دانش‌آموزان عادی و کم‌شنوا. مجله شنوایی‌شناسی. 23(2). 73-66.

داودی، ایران؛ مزارعی کاسکانی، رقیه و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1392). مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و جایگاه مهار در دانش آموزان دارای نارسایی شنوایی، بینایی و عادی. فصلنامه افراد استثنایی. سال سوم. (11). 86-65.

دیباجی فروشانی، فاطمه سادات؛ امامی پور، سوزان و محمودی، غلامرضا. (1388). رابطه‌ی  سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایتمندی زناشویی زنان. اندیشه و رفتار. 3(11). 101-87.

دینر، اد و سو، یونکوک. (1389). فرهنگ و بهزیستی درونی. ترجمه‌ی  فیروزه غضنفری و ژانت هاشمی آذر. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. (2000).

رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم. (1391). نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی. مجله‌ی  ناتوانی‌های یادگیری. 1(3). 62-46.

رضاپور، یوسف؛ فتحی، آیت‌اله؛ سرداری، مرضیه و شیرعلی‌پور، اصغر. (1390). بررسی رابطه دینداری و وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی: با تعدیل گری مؤلفه‌های سلامت روانی.  فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال پنجم. (19). 89-69.

رئیس سعدی، رئیس حسن. (1386). رابطه خودپنداره‌ی  تحصیلی، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی‌ بندرلنگه در سال تحصیلی 86-85. پایان نامه‌ی  کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

زارع، حسین و مصطفائی، علی. (1393). بررسی ساختار عاملی مقیاس استدلال منطقی آناتامسون. روش‌ها و مدل‌های روان شناختی. سال چهارم. (15). 12-1.

سپهری، صفورا و پاکدامن، شهلا. (1389). الگوهای ارتباطی خانواده و تعارضات فرزندان و والدین. مجله‌ی  روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 1(2). 92-75.

ستوده، هدایت الله. (1390). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.

سلطانی‌زاده، محمد؛ ملک‌پور، مختار و نشاط‌دوست، حمید طاهر. (1391).  رابطه‌ی بین عاطفه‌ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. سال نوزدهم. (7). 64-53.

شاملو، سعید. (1390). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.

شاه‌سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ محبی،سیامک و ترابی، یاسر. (1390). همبستگی بین بهزیستی ذهنی باکیفیت زندگی زناشویی زوجین. مجله‌ی  دانشگاه علوم پزشکی قم. 4(5). 67-61.

شریعتمدار، آسیه. (1391). تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه اثربخشی آن‌ها بر افزایش رضایت از زندگی. پایان‌نامه‌ی  دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.

شفیع‌آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (1390). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن. (1392). نظریه‌های شخصیت. ترجمه‌ی  یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش. (2005).

شهبازی، مریم. (1393). اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام. پایان‌نامه‌ی  کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

شیخی، منصوره؛ هومن، حیدر علی؛ احمدی، حسن؛ و سپاه‌منصور، مژگان. (1390). مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس رضایت از زندگی.  اندیشه و رفتار. 5(19). 29-17.

عسکری، سعید؛ کهریزی، سمیه و کهریزی، مریم. (1392). نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر کرمانشاه. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه. سال دوم. (2). 126-110.

علیزاده، حمید. (1392). تاب‌آوری روان‌شناختی (بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری). تهران: ارسباران.

عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید (جیبی). تهران: راه رشد.

عیسی‌زادگان، علی؛ شیخی، سیامک و اسدی مجره، سامره. (1393). مقایسه شادی و رضایت از زندگی در تیپ‌های شبانه‌روزی. مجله پزشکی ارومیه. (109). 20-12.

غفاری، ابوالفضل؛ و ارفع بلوچی، فاطمه. (1390). رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. 1(2).136-121.

غمخوارفرد، زهرا؛ امراللهی‌نیا، مونا و آزادفلاح، پرویز. (1391).بررسی پیش‌بینی‌کننده‌های اضطراب دوره‌ی کودکی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار کودک و سبک‌های فرزند‌پروری مادر. نشریه علوم رفتاری. (21). 262-253.

فانی، حجت‌اله و خلیفه، مصطفی. (1388). بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم. (3). 64-37.

فنونی، طلعت سادات. (1380). بررسی رابطه‌ی  خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقه‌ی  10 آموزش‌وپرورش استان تهران. پایان‌نامه‌ی  کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

قمری، محمد. (1392). رابطه مؤلفه‌های سرمایه  اجتماعی و تعارض والد – نوجوان در بین نوجوانان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 3(11). 70-59.

کار، آلن. (1387). علم شادمانی و نیرومندی انسان. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. تهران: انتشارات سخن. (2004).

کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انوری، حسن. رابطه‌ی  سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روانشناسی دین. سال چهارم. (4). 61-74.

کرمی، بختیار؛ کرمی، آزاد الله و هاشمی، نظام. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 2(4). 139-121.

کیامرثی، آذر و ایل‌بیگی قلعه نو، رضا. (1391). ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر دارای نشانه‌های ADHD. مجله‌ی  روان‌شناسی مدرسه. 2(1). 92-76.

گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (1389). خانواده‌درمانی. ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی براوتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند. تهران: نشر روان. (2000).

گیتی‌پسند، زهرا؛ آرین، خدیجه و کرمی، ابوالفضل. (1387). اثربخشی درمان راه‌حل محور بر کاهش تعارضات والد – فرزندی در نوجوانان دختر. پژوهش‌های مشاوره. (27). 80-63.

لطف‌آبادی، حسین. (1390). روان‌شناسی رشد 2. تهران: انتشارات سمت.

محسنی، هاجر. (1392). بررسی رابطه بین خود متمایزسازی مادران با تعارض والد فرزندی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

محمدی، پوران. (1390). تأثیر آموزش خودگردان بر حل مسئله و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان حساب نارسا دوره راهنمایی شهرستان خرامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

مرادی، میترا؛ آرین، سیده خدیجه و فرخی، نورعلی. (1390).بررسی اثربخشی اجرای فن استعاره‌ی  فاصله‌ها به شیوه گروهی بر کاهش تعارض‌های والد – فرزندی (پدر و دختر) در نوجوانان. پژوهش‌های مشاوره. (39). 56-37.

مرادیان فرد، سمیرا. (1392). بررسی اثربخشی آموزش امیددرمانی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش رضایت از زندگی دختران نابینا (16-20) شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ی  کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

منصور، محمود. (1390).روان‌شناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: سمت.

میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی و قلیزاده، لیلا. (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه. 1(4). 103-90.

میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود و طالبی جویباری، مسعود. (1390). مقایسه تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روانی در والدین با کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری و عادی. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری. 2(1). 137-120.

میلر، جی پی. (1392). نظریه‌های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: انتشارات سمت. (1983).

نوری ثمرین، شهرام؛ خرم بیاتیانی، غلامرضا و سراج‌خرمی، ناصر. (1392). بررسی رابطه کمال‌گرایی با رضایت از زندگی و پرخاشگری در بین دانش‌آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. (31). 219- 201.

نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ عربزاده، مهدی؛ و کاووسیان،جواد. (1391). رابطه خود پنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 1(21). 119-103.

وادزورث، بی، جی. (1378). روان‌شناسی رشد، تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه. ترجمه سید امیر امین یزدی و جواد صالحی فدردی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

واندنبرگ، فردریک. (1386). جامعه‌شناسی جورج زیمل. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر توتیا. (سال انتشار به زبان‌اصلی وجود ندارد).

ودادیان، زهرا؛ قنبری هاشم‌آبادی، بهرام علی و مشهدی، علی. (1390). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی چند خانواده‌ای بر حل تعارضات والدین – فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 15-14 ساله شهر مشهد. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی. (4). 41-19.

هاشمی، سید مهدی. (1374). خودانگاره و پیشرفت تحصیلی. ماهنامه پیوند. 4(188). 47-44.

یارمحمدی واصل، مسیب؛ قنادی، فاطمه و مقامی، حمید. (1392). بررسی رابطه‌ی  خودپنداره‌ی  تحصیلی با عملکرد ریاضی در دوره‌ی  راهنمایی. پژوهش در نظام‌های آموزشی. (20). 161-143.

یزدی، مهشید. (1383). اثربخشی روش‌های آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خودپنداره‌ی  تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران. پایان‌نامه‌ی  دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.

منابع انگلیسی:

Abolghasemi. A,& Taklavi Varaniyab. S. (2010). Resilience and perceived stress: predictors of life satisfaction in the students of success and failure. Procedia social and behavioral sciences. 5. 748–752.

Alahdad. R, Alavi. M, Ninggal. T,& Mirzaei. F. (2014). Identifying major traits of personality towards life satisfaction among married students. Procedia – social and behavioral sciences. 114. 394 – 398.

Antaramian. S.P, Huebner. S. E, Valois. R.F. (2008).Adolescent life satisfaction. Applied psychology: AN international Review. (57).112-126.

Arslan. C, Hamarta, E, &Uslu. M. (2010). The Relationship between Conflict Communication, Selfesteem and Life Satisfaction in University Students. Educational Research and Reviews. 5(01). 031-034.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌‌ی  تعارض  والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی  تحصیلی دانش آموزان با رضایت از  زندگی آن‌ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان نمین بودند که از میان آن‌ها 293 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، پرسشنامه خودپنداره‌‌ی  مربوط به مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض با والدین (CP) اشتراوس بود. برای تحلیل یافته‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودپنداره‌ی تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه‌ی مثبت، و بین تعارض مادر و فرزند، با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی و فیزیکی مادر و فرزند و نیز راهبرد‌های استدلال فرزند با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد اما بین راهبرد‌های استدلال مادر با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود ندارد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر خودپنداره تحصیلی و مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی مادران قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی دانش آموزان خواهند بود و سایر متغیرهای پیش بین قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی نخواهند بود.  بر‍اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که: تلاش برای شکل‌گیری خودپنداره‌ی تحصیلی مثبت و کاهش میزان تعارض والد – فرزند در بین نوجوانان، نقش مهمی در ارتقاء رضایت از زندگی آنان خواهد داشت.

کلید واژه‌ها: تعارض والد- فرزند، خودپنداره‌‌ی  تحصیلی، رضایت از زندگی

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه

روان‌شناسی در آغاز، بیشتر بر هیجان‌های منفی تمرکز داشت؛ اما در قرن 21 متوجه این شد که انسان بایستی انرژی عقلانی خود را صرف جنبه‌های مثبت تجربه‌اش کند (سلیگمن و سیکزنت میهالی[1]، 2000). در دهه‌های اخیر، برخی از صاحب‌نظران توجه خود را به نشانگرهای مثبت بهزیستی[2] معطوف ساخته‌اند و تلاش می‌کنند تا بحث‌های همگانی و سیاست گذاری‌ها را به سمتی که موجب اعتلای سطح سلامت شود، هدایت کنند (آنتارامین، هوبنر و والیوس[3]، 2008). سازه‌ی  بهزیستی یکی از سازه‌های مطرح‌شده در حوزه‌ی  روان‌شناسی مثبت[4] است که به لحاظ رابطه با دیگر سازه‌ها و همچنین به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از پیامدهای رفتاری – هیجانی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است (حجازی، صادقی و شیرزادی‌فرد، 1392).

در همین راستا، رضایت از زندگی[5]به عنوان جنبه‌ی  مهمی از بهزیستی موردتوجه قرارگرفته است. رضایت از زندگی عبارت است از: ادراک یا احساس کلی مثبت هر فرد، در مورد کیفیت زندگی‌اش (کرسینی[6]، 2002)؛ که به نتایج حاصل از مقایسه‌ی  اهداف دست‌یافته، با اهداف آرمانی اشاره دارد و شامل تمام گستره و ابعاد زندگی است. در این تعریف، رضایت از زندگی به معنای رضایت از یک موقعیت خاص نیست بلکه به معنای رضایت از تمامی تجارب زندگی است. درواقع، به یک بهزیستی در تمام جوانب زندگی (اجتماعی، اخلاقی و…) اشاره دارد (آرسلان، هموتا و آسلو[7]، 2010).

رضایت از زندگی در کل، بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی اوست. به بیان دیگر هرچه شکاف میان سطح آرزوهای  فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایت او کاهش می‌یابد. همچنین عوامل مختلفی از قبیل ثروت، مسکن، امنیت، دوستان، امید، سخت‌گیری، باورهای مذهبی، روابط و مدیریت خانواده، پیشرفت و موفقیت، روابط اجتماعی و تحصیل خودباوری و عزت نفس، به طور کلی سلامت افراد، بر میزان رضایت آن‌ها از زندگی تأثیر می‌گذارد (شانگاکوان، یو و لی[8]، 2012؛ به نقل از شهبازی، 1393).  مطالعه‌ی  ابوالقاسمی (1390) نشان داد رضایت از زندگی یکی از عواملی است که تحت تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی دانش آموز قرار می‌گیرد. همچنین مطالعه‌ی  اسکات، شانن و کارولین[9](2004) نشان داد دانش آموزانی که رضایت بالایی از زندگی دارند تکالیف درسی خود را بهتر انجام می‌دهند و نیز در انجام دادن تکالیف، بیشتر به توانایی‌های شخصی خود می‌اندیشند تا به شانس و عوامل بیرونی (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391).

رضایت از زندگی دارای ابعاد گسترده‌ای است که علاوه بر خود فرد، اجزایی نظیر خانواده را نیز در برمی‌گیرد (داینر، سو، لوکاس و اسمیت[10]، 1999). حمایتی که فرد از خانواده دریافت می‌کند، پیش بینی کننده‌ی  معناداری برای رضایت از زندگی اوست (لیزا و شین[11]، 2006). پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که بین برخی از ویژگی‌های خانواده (مثل رابطه‌ی  مثبت والد – فرزند)، با رضایت از زندگی، رابطه وجود دارد (استورکسن، رویزم، موم و تامز[12]، 2005؛ سالدو و هوبنر[13]، 2006؛ سالدو و هوبنر،2004). نوجوانان دارای رضایت پایین از زندگی، عدم توافق والدین، تنیدگی‌های مرتبط به خانواده و تعارض[14] با والدین را بیشتر تجربه می‌کنند (سالدو و هوبنر، 2006). تعارض با والدین نشانه‌ی  وجود خلأ بین فرزندان و والدین آن‌هاست. در این وضعیت ناهمگون والدین، نوجوانان را ناسازگار می‌دانند و نوجوانان هم رفتار والدین خود را قبول ندارند (احمدی[15]،2002؛ به نقل از برجعلی، 1392). تحقیقات بسیاری رابطه تعارض با والدین، با عملکرد رفتاری و روان‌شناختی نوجوانان را موردبررسی قرار داده‌اند؛ که نشان‌دهنده وجود ارتباط دوسویه میان تعارضات والد – نوجوان[16] و رفتارهای مشکل‌دار نوجوان است (برانجی، وان دورم، والک و میوس[17]، 2009).

همچنین کیفیت رابطه‌ی  والد – فرزند، الگوی ارتباطی[18] خانواده و رفتار والدین می‌تواند در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی‌هایش مؤثر باشد. یکی از متغیرهایی که از تعاملات در خانواده اثر می‌پذیرد، خودپنداره[19]است(جوکلاوا و اولریکایوا[20]، 2011). خود پنداره به معنای نگرش، ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد (بیابانگرد، 1390) و خودپنداره‌ی  تحصیلی[21] فرایند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره‌ی  متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی می‌باشد (جی و دیگران[22]، 2010؛ به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390). خودپنداره‌ی  تحصیلی دانش آموز درباره داشتن یا نداشتن توانایی برای اعمال کنترل بر یادگیری و فعالیت‌های پیشرفت خود، نقش زیادی دارد. در حقیقت اگر فرد خودپنداره‌ی  نسبتاً ثابت و روشن هم به صورت کلی و هم در بعد خودپنداره تحصیلی داشته باشد و به درک درستی از خود برسد، در نهایت منجر به عملکرد تحصیلی بهتری خواهدشد (نیکدل، کدیور، فرزاد، عربزاده و کاووسیان، 1391).

هر چند مطالعه‌ای در خصوص رابطه‌ی  رضایت از زندگی و خودپنداره‌ی  تحصیلی یافت نشد؛ اما نتایج پژوهش استوبر و استوبر[23](2009) نشان داد که رضایت از زندگی با قلمروهای مختلف تحصیلی، شغلی و… رابطه معنادار دارد. مطالعه لونگ و زانگ[24] (2000) نشان داد ادراک ذهنی نوجوانان از رضایت از زندگی، با ابعاد مختلف خودپنداره، رابطه مثبت دارد. مارکوویتز[25] (2001) دریافت که خودپنداره و رضایت از زندگی، رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. همین‌طور چانگ، برید چانگ، استوارد و او[26] (2003) به این نتیجه رسیدند که خودپنداره اجتماعی پیش بینی کننده‌ی  قوی رضایت از زندگی در میان نوجوانان است.

با توجه به مباحث نظری و نتایج پژوهش‌های مطرح‌شده، بررسی رابطه‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان،  نتایج مفید و مؤثری در جنبه‌ی کاربردی و نظری در‌بر‌خواهد داشت.

بیان مسئله

بهزیستی ذهنی[27] یکی از نگرانی‌های اساسی بشر است (استیل، اشمیت و شولتز[28]،2008). سازه‌ی  بهزیستی و به تبع آن رضایت از زندگی به عنوان یکی از سازه‌های روان شناسی مثبت که هم به لحاظ رابطه با دیگر سازه‌ها و هم به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از پیامدهای رفتاری – هیجانی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است (حجازی و همکاران، 1392). رضایت از زندگی، از شاخص‌های مهم و سازنده‌ی  کیفیت زندگی است و نگرش فرد و ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه‌های زندگی، مانند زندگی خانوادگی و تجربه‌ی  آموزشی است (لوکاس و اسمیت[29]، 1999؛ به نقل از مرادیان فرد، 1392).

توجه اولیه به رضایت از زندگی، در سال 1998 توسط مارتین سلیگمن صورت گرفت. او روان شناسان را به پربارتر و رضایت‌بخش‌تر کردن زندگی درمانجویان دعوت کرد (سلیگمن و سیکزنت میهالی، 2000)؛ تا جایی‌که امروزه روان‌شناسان توجه زیادی به مفهوم رضایت از زندگی دارند.

مطالعات نشان داده است که بین رضایت از زندگی و مشکلات روان شناختی، انواع رفتارهای پرخطر، شاخص‌های بیماری جسمی و مشکلات تحصیلی در نوجوانان رابطه وجود دارد (هوبنر، سالدو، والیوس و دران[30]،  2007 و پیوسته گر، یزدی و مختاری، 1390؛ به نقل از خدابخش، مهاجر بادکوبه و نیک‌آذین، 1392).

از سوی دیگر نوجوانی دورانی است که به دلیل تحولات سریع با چالش‌های زیادی همراه است. یکی از این چالش‌ها بروز تعارض بین والدین و فرزندان است. تعارض والد – فرزند، از عوامل خطرساز در دوره‌ی  نوجوانی است (گیتی‌پسند، آرین و کرمی، 1387 و بوهلر[31]، 2006) که در 16-14 سالگی به اوج خود می‌رسد(قمری، 1392). چرا که نوجوان در سنینی قرار دارد که به خاطر ماهیت انتقالی زندگیش، در معرض عوامل تنش زای گوناگونی قرار دارد و نهایتاً این عوامل می‌توانند رضایت از زندگی او را تحت تأثیر قراردهند (رضاپور، فتحی، سرداری و شیرعلی‌پور، 1389)؛ اما این در حالی است که به مطالعه‌ی  رضایت از زندگی در میان نوجوانان، در مقایسه با سایر متغیرها، به مراتب کمتر توجه شده است (ابوالقاسمی،1390).

از طرفی آموزش و پرورش انسان گرایانه، خودپنداره را جزء جدایی ناپذیر از یادگیری و رشد دانش آموز می‌داند (میلر[32]، ترجمه‌ی  مهرمحمدی، 1392). خودپنداره‌ی  تحصیلی یکی از جنبه‌های خودپنداره‌ی  کلی است. مطالعات نشان می‌دهد که خودانگاره‌ی  منفی که در اثر تجربه‌ی  ضعف‌ها و شکست‌های دانش آموز به وجود می‌آید، باعث ممانعت از ابراز توانایی‌ها و تحکیم احساس ضعف بیشتر شده و به تدریج جزء شخصیت وی می‌شود (به نقل از فانی و خلیفه، 1388). از این‌رو بررسی خودپنداره به ویژه در دوره‌ی  نوجوانی به علت ماهیت گذرا بودن آن، و خود پنداره‌ی  تحصیلی به دلیل نقش تعیین کننده ای که در آینده‌ی  تحصیلی فرد دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس مدل بهزیستی ریف[33]، روابط مثبت با دیگران و خویشتن پذیری (که به معنای ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته‌اش است)، دو بعد از شش بعد بهزیستی به شمار می‌آید (دینر و سو[34]، 2000؛ ترجمه‌ی  غضنفری و هاشمی آذر، 1391). بر همین اساس می‌توان تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی  تحصیلی را در این مدل جای داد و این دو متغیر را با رضایت از زندگی مرتبط دانست.

هر چند نتایج مطالعات، به صورت پراکنده نشان دهنده‌ی  تأثیر متقابل رابطه‌ی  والد – فرزند و رضایت از زندگی و نیز رابطه‌ی  بین خود پنداره با رضایت از زندگی است. اما تاکنون مطالعه‌ای رابطه‌ی  بین این سه متغییر در کنار یکدیگر را، بررسی نکرده‌است. ما در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که: چه رابطه‌ای میان تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌ی  تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

همه‌ی  جوامع خواستار ارتقای کیفیت زندگی، سعادت و سلامت روان شناختی اعضای خود هستند. برای رسیدن به این خواسته باید تا جایی که ممکن است عوامل تأثیر گذار بر سلامت، بهداشت روان و رضایت از زندگی را شناخت. چرا که به گفته‌ی  داودی، مزارعی کاسکانی و مهرابی‌زاده هنرمند (1392) یکی از شاخص‌های مهم بهداشت روان، میزان رضایت از زندگی است.

از سوی دیگر، نوجوانی دوره‌ی  انتقالی است که طی آن تغییرات کیفی بسیاری در ابعاد روانی و اجتماعی فرد رخ می‌دهد. از این رو مطالعه‌ی  رضایت از زندگی دانش آموزان مقطع راهنمایی که در دوره‌ی  نوجوانی قرار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، با توجه به نقش ویژه‌ی  والدین در زندگی نوجوان، یکی از عوامل تأثیرگزار در رضایت از زندگی او، والدین و نحوه‌ی  ارتباط آن‌ها با نوجوان است؛ و تعارض والد – فرزند می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد.

از طرفی، بسیاری از مسائل و گرفتاری‌های نوجوانان، ثمره‌ی  خودپنداره‌ی  آنان است. خودپنداره در رفتار و شخصیت نوجوانان تأثیر زیادی می‌گذارد. همچنین خودپنداره می‌تواند یکی از عوامل تأثیر گذار بر رضایت از زندگی باشد. از این رو خودپنداره‌ی  تحصیلی نیز یکی از مسائل مهم در حوزه‌ی  یادگیری آموزشگاهی محسوب می‌شود و تلویحات تحقیقی فراوانی را به خود معطوف داشته است (حسن‌زاده، حسینی و مرادی، 1384).

یکی از انگیزه‌های دیگری که انجام این مطالعه را در اولویت کار پژوهش گر قرار داد، مشاهده‌ی  موارد زیاد تعارض والد – فرزند در میان نوجوانان، در طول انجام راهنمایی و مشاوره‌های گروهی با آن‌ها و همچنین تأثیر داشتن خود پنداره‌ی  تحصیلی منفی، بر میزان تلاش دانش آموز و به تبع آن عملکرد پایین او در زمینه‌های مختلف تحصیلی بود. با توجه به اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها و این که تا کنون رابطه‌ی  بین سه مؤلفه‌ی  یاد شده در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ پرداختن به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

هدف‌های پژوهش

– تعیین رابطه‌ی  خودپنداره‌ی  تحصیلی با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین رابطه‌ی  تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین رابطه‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها.

– تعیین رابطه‌ی  مؤلفه‌ی  «استدلال» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین رابطه‌ی  مؤلفه‌ی «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

– تعیین رابطه‌ی  مؤلفه‌ی  «پرخاشگری فیزیکی» با رضایت از زندگی دانش آموزان.

 فرضیه‌های پژوهش

– بین خودپنداره‌ی  تحصیلی با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها رابطه وجود دارد.

– بین مؤلفه‌ی  «استدلال» با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین مؤلفه‌ی  «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین مؤلفه‌ی  «پرخاشگری فیزیکی» با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 تعریف‌های نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات

تعریف‌های نظری

تعارض والد – فرزند: عبارت است از چالش‌های ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خانواده بین والدین و فرزندان ایجاد می‌شود (ازمت و بی اوقلو[35]، 2009).

خود پنداره‌ی  تحصیلی:  خودپنداره‌ی  تحصیلی ، فرایند شکل‌گیری ارزشیابی از خودپنداره‌ی  متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی است (جی و دیگران[36]، 2010؛ به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390).

رضایت از زندگی: یک فرایند داوری است که افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک‌های منتخب خود ارزیابی می‌کنند (شیخی، هومن، احمدی و سپاه‌منصور، 1390).

تعریف‌های عملیاتی

تعارض والد – فرزند: منظور از تعارض والد – فرزند در این پژوهش نمره ای است که هر یک از دانش آموزان در پرسشنامه‌ی  تعارض باوالدین (CP)، (فرم مربوط به خودم و مادرم) که توسط اشتراس در سال 1983 ساخته شده؛ به دست می‌آوردند.

خود پنداره‌ی  تحصیلی: منظور از خود پنداره تحصیلی در این پژوهش نمره ای است که هر یک از دانش آموزان در پرسشنامه‌ی  خودپنداره‌ی  مربوط به مدرسه (ساخته شده توسط یی سن چن در سال 2004) به دست می‌آوردند.

رضایت از زندگی: منظور از رضایت از زندگی در این پژوهش نمره ای است که هر یک از دانش آموزان در مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) که توسط داینر، امونز، لارسن و گریفین در سال 1985 ساخته شده است؛ به دست می‌آوردند.

 [1].Seligman. M&  Csikszentmihalyi. M

[2].well-being

[3].Antaramian. S, Huebner. S &Valois. R

[4].positive psychology

[5].life satisfaction

[6].Corsini

[7].Arslan. C, Hamarta. E, & Uslu. M

[8] .Shengquan, Yu & Li

[9].Scott, Shannon & Curoline

[10].Diener. E, Suh. E, Lucas. R & Smith. H

[11].Lisa. E & Shane. L

[12].Storksen.I, Roysamb. E, Moum. T & Tambs. K

[13].Suldo. S & Huebner. S

[14].conflict

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122