پايان نامه بررسي رابطه آگاهي و اعتماد سرمايه گذاران با بهره وري شرکت ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي  رابطه آگاهي و اعتماد سرمايه گذاران  با  بهره وري شرکت ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي  رابطه آگاهي و اعتماد سرمايه گذاران  با  بهره وري شرکت ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه2
1-2) بیان مسئله2
1-3) اهمیت و ضرورت 4
1-4) اهداف تحقیق 5
1-5) فرضیه های تحقیق 5
1-6) چهارچوب نظری تحقیق 5
1-7) تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق 6
1-8) قلمروتحقیق 6

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
(1-2مقدمه 9
2-2) بهره وری شرکتها9
2-2-1) تعاریف مفاهیم بهره وری 9
2-2-2) عوامل موثر بر بهره وری 13
2-2-3) اهمیت و ضرورت بهره وری15
2-2-4)اهداف بهره وری17
2-2-5)مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی19
2-2-6)رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد22
2-2-6-1) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی24
2-2-6-2) معیارهای عملکرد اقتصادی26
2-3) اعتماد سرمایه گذاران32
2-3-1) تعاریف مفاهیم اعتماد سرمایه گذاران32
2-3-2) انواع و ابعاد اعتماد43
2-3-3) عوامل موثر بر ایجاد اعتماد و پیامدهای آن45
2-3-4) اهمیت و ضرورت اعتماد در شرکتها46
2-4) آگاهی سرمایه گذاران48
2-4-1)تعاریف و مفاهیم48
2-4-2)فرایند آگاهی سرمایه گذاری50
2-4-3)دوره سرمایه گذاری50
2-4-4)روشهای سرمایه گذاری51
2-4-5)ریسک سرمایه گذاری52
2-4-6)محتوای اطلاعاتی اعلان سود52
2-5) پیشینه تحقیق54
2-5-1)پیشینه تحقیقات خارجی54
2-5-2) پیشینه تحقیقات داخلی 58
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه64
3-2) روش تحقیق64
3-3) جامعه و نمونه آماری65
3-4) نمونه آماری و شیوه آماری65
3-5) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق65
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه66
3-6-1) روایی پرسشنامه66
3-6-2) پایایی پرسشنامه66
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه70
4-2) آمار توصیفی70
4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان70
4-2-2) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران 73
4-2-3) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران74
4-2-4) توصیف متغیر بهره وری شرکتها75
4-3) بررسی نرمال بودن متغییرها 76
4-4)آمار استنباطی 77
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه80
5-2)بررسی نتایج تحقیق80
5-2-1) نتایج آمار توصیفی80
5-2-2) نتایج آمار استنباطی81
5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق82
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی82
5-5) محدودیت های تحقیق82

منابع و مآخذ

ابراهيم پور، حبيب الله؛ روشندل اربطانى، طاهر؛ اميرى، عبدالرضا،( ( 1391 ، بررسی عوامل نگرشى مؤثر در تبيين اعتماد عمومى به پليس(مطالعه موردى: پليس تهران). فصلنامه پژوه شهاى مديريّت انتظامى،7(3)، 327-301.

الوانی ، سید مهدی و دانایی فرد ، حسن،(۱۳۸۰)، دانش مدیریت،چاپ سوم،تهران.

اعتباری، محمد و پوراسفندیانی، حامد(1384) “زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،13-1.

انصاری، عبدالمهدی و کریمی، محسن(1387) “بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش افرینی براس سهامداران با تاکید بر معیارهای اقتصادی”، حسابدار، شماره 200

انواری رستمی،علی اصغر و تهرانی، رضا و سراجی، حسن(1383)”بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37

انواری رستمی،علی اصغر و سراجی، حسن(1384) سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، سال 12.

آذربایجانی کریم و سروش یار، افسانه و یاریان کوپایی، سمانه (1390) جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی، حسابرس، شماره 52.

آقاكاظم شيرازي،سمانه،(1391)، نقش اطلاعات حسابداري بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات

بلكمور، سوزان؛(1387)، آگاهي؛ ترجمة محمد رضايي؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر

بولو، قاسم و طالبی، میثم (1390) ” معیارها و مدل های اندازه گیری سود” بورس اقتصادی،شماره 3

پاکروان، لقمان و خوبیاری، مجید (1390) ” ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی” تازه های اقتصاد ،شماره 63

تقوی، مهدی، ”مدیریت مالی ۱“، انتشارات درسنامه،1381

تهرانی، رضا، “مدیریت مالی”، انتشارات نگاه دانش، ویرایش سوم، چاپ یازدهم،1391.

حسینی، میرزا حسن و یزدان پناه، احمد علی،(1391)، بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطهاي بر وفاداري، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 66، صص143-121.

حسن زاده ، حسن (۱۳۸۴)،شناسایی عوامل موثر بر اعتماد سازی در سازمان ، انتشارات پردیس قم،چاپ اول،تهران.

جوانمرد،حبیب و سلطان زاده، علی اکبر(1388)، بررسي ويژگي هاي برند اينترنتي و وب سايت ها و تاثير آن بر اعتماد و وفاداري مشتريان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۵، 225-256.

خبیری، محمد و محمدی ؛رزگار و صادقی ،رضا،(1392)، بررسى عوامل مؤثر بر مشاركت مشتريان باشگاه هاي بدنسازي در ارتباط دهان به دهان، پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى، شماره 4،.صص86-79.

خنیفر،حسين و مقيمي،سید محمد و جندقي،غلامرضازروندي،نفیسه،(1388)، بررسي رابطه بين مؤلفه هاي اعتماد و تعهد سازماني كاركنان )در سازمان هاي جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش استان قم(،نشريه مديريت دولتي، دوره 1، شماره 2،صص 18-3.

جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1384) “مدیریت مالی” انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

خاکی،غلامرضا”روش تحقیق در مدیریت“،انتشارات بازتاب،چاپ سوم،تهران،(1387)

خاکی، غلامرضا “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” چاپ ششم، انتشارات بازتاب، 1389.

رابینز ، استیفن (۱۳۸۲)، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات ترمه،چاپ چهارم،تهران.

رحیمیان، نظام الدین و خان حسینی، داود و معزز، الهه و نسبتی، نیکو (1391) “بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز.

رمضانی سید مهدی (1387) بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، شماره 74، صص 11-4.

رهنورد، فرجه اله (1387)، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4(پیاپی 31)

سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه “روشهای تحقیق در علوم رفتاری” چاپ دوازدهم، 1385.

سکاران،اوما” روش های تحقیق در مدیریت“،ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ پنجم،تهران،(1386)

سینایی، حسنعلی و حاجی پور، بهمن و طاهری، خدیجه (1390)،”بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت”، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5.

سپهري، محمدمهدي و وحيد اسدي، ) ١٣٨٥ (ارزيابي موفقيت وب سايت هاي B2C درپياده سازي عوامل موثر بر اعتماد مشتري”، کنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي .<w w w .irm m c.com >

شيرازي،علی و خداورديان ، الهام و نعيمي ، محمد ،(1391)، تأثير اعتماد سازماني بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني، پژوهش نامه مديريت تحول، سال چهارم، شماره 7،صص 155-133.

شمس، شهاب الدین و خلیلی، مهدی (1390)،”بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”، چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 1، صص 65-51.

صالحی، سید مرتضی و نیکوکار، غلامحسین و محمدی، ابوالفضل و تقی نتاج، غلامحسین (1390) “طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری” مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 7، صص 142-127.

صفدری، سمیه (1391) “تعین ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” دوماهنامه مهندسی توسعه بازار

طاهری،عباس،(1388)، آگاهی (تعریف و طبقه بندی نوین(،مجله چیستا ، – شماره 258 و 259 (از صفحه 29 تا 39

فرهادی، سید محمد و رشیدی، محمدمهدی و اصیلی، غلامرضا (1381) چالش های جدید ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی موثر در سازمانهای تحقیقاتی، مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

قائمی، محمد حسین،(1390)، رابطه شاخص های مالی و شاخص های بهره وری، حسابرس،شماره53، ص5-1.

كاظمي يزدي، مرتضي (1376). «نقش قانون تجارت و گزارشگري مالي در انگليس»، حسابدار، شماره 119، صص 55- 49.

کردستانی، غلامرضا و کشاورزهدایتی، مریم (1389) “سود حسابداری در برابر سود اقتصادی”، کنکاش، حسابدار رسمی، شماره 12

عباسی، ابراهیم و گلدی صدقی، امان (1389)، “بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران“، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص 74-57.

عليجانپور مرضيه، دوستی پاشا مرتضی، عليجانپور محبوبه. (1392)،رابطه ميان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان. تازه‌های علوم کاربردی ورزش; 1 (4) :45-52

فرهنگ ابوالقاسم، سيادت سيد علی، مولوی حسين، هويدا رضا. (1390)،بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي; 16 (1) :111-130

مدهوشی، مهرداد و اصغرنژاد امیری، مهدی (1388)، “سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها”، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 57، صص 116-101.

مكرمي، يدالله (1374). «هدف از صورتهاي مالي ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي: بيانه پيشنهادي هيئت استانداردهاي حسابداري انگلستان»، حسابدار، دوره دهم، شماره 110، صص 13-6.

ملکیان، اسفندیار و زارع ، محمد جواد،(1389)، تبیین اثرات فکری بر عملکرد مالی شرکت های دارو سازی، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، علمی_پژوهشی، سال 10،شماره2، 135-177.

ملکیان، اسفندیار و اصغری، جعفر (1385) مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، بورس،شماره 54-55

مومنی،منصور” تحلیل های آماری با استفاده از SPSS” چاپ اول،ناشر مولف،(1389 )

میرغفوری،سید حبیب الله و شفیعی رودپشتی،میثم و ندافی، غزاله(1391) “ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها” ، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 4

مهدوی، غلامحسین و حسینی ازان آخاری (1389) ” بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟” پژوهشنامه اقتصادی،شماره25،پیاپی 31

ناظمی، فتاح و پارسی، فرشته،(1390)، رابطه بین فضای سازمانی و بهره وری مدیران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 3، ص 147-121.

نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1390) بررسی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی 3/61، صص 163-197.

نیکومرام، هاشم و اسحقی، فاطمه(1389) “رابطه بین تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های ارزشی و رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مجله مطالعات مالی، شماره 6

همتی، حسن و معین الدین، محمود و مظفری شمسی، مریم (1389) “بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی” ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال دوم، شماره 7صص 48-23

همتی، حسن و مهرابی، امین(1388) “بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه مدیریت مالی، شماره 5.

وردي، مصطفي وفرح آبادی،محمد احسان و سجادی،هانیه،(1390)، اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دید گاه مدیران،فصلنامه بیمارستان، ش 35، ص 88-76.

یزدانی، زهرا و ریاضی، زهره،(1391). بررسی رابطه هوش هیجانی وبهره وري کارکنان واحدهاي اداري دانشگاه علوم پزشکی، شماره 3، ص 25-17.

Ahmad Khan, Furqan and Ghafoor Khan, Raja Abdul and Aslam Khan, Muhammad (2012)” Impact of Intellectual Capital on Financial Performance of Banks in Pakistan:Corporate Restructuring and Its Effect on Employee Morale and Performance”, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No.6.

Akarapanich, S. (2006). Comparing customer loyalty intentions usingtrust, satisfaction and commitment of online MBA students versustraditional MBA students. (Doctoral dissertation). Nova Southeastern University.

Asgari, A.; Silong, A. D.; Ahmad, A., & Abu Samah, B. (2008). The relationshipbetween transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-memberexchange, perceived organizational support, trust in management and organizationalcitizenship behaviors. European Journal of Scientific Research, 23(2), 227-242.

Bramhandkar, A, Erickson,  S, Applebee,  (2007). “Intellectual Capital and  Organizational Performance  an  Empirical  Study  of  the Pharmaceutical  Industry”,  ECKM  2007,  8th European  Conference  on Knowledge Management, Barcelona.

Bannany, Magdi(2008), “A Study of Determinants of Intellectual Capital Performance in Banks: the UK case,” Journal  of  Intellectual  Capital,  9, N0.3, pp.487-498.

Bontis, N. (1999), “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field“. International Journal of Technology Managing. Nos 5/6/7/8. 62-433.

Carroll, Stephen J. and Craig E. Schneier,(2011) “Performance Appraisal and Review Systems” ,Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Chan K.H. Impact  of  intellectual  capital  on  organizational  performance:  an  empirical  study  of companies in the Hang Seng Index (part 1). The Learning Organization. 2009, 16 (1): 4~21

Chen, J., Zhu., Z. and Xie, H.Y. (2004), “Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study”. Journal of Intellectual Capital ,Vol.5 ,No.1, pp.195-212.

Chen, Y,  Lin,  J.Y,  Hsiao,  T.Y,  Thomas,  W.L.(2008). ” Censoring model  for  evaluating  intellectual  capital  value  drivers”,  Journal  of Intellectual Capital, Vol.9, No.4, pp:639-654.

Chen, X. P.; Lam, S. S. K.; Naumann, S. E., & Schaubroeck, J. (2005). Groupcitizenship behavior: conceptualization and preliminary tests of its antecedents and consequences. Management and Organization Review, 1, 273-300.

Certo, Samuel c. ( 2002) Modern Management / 9ed / prentice-hall of India /New Delhi

J. B. (2012). The effects of ethical climate on organizational identification, supervisory trust, andnturnover among salespeople Journal of Business Research. 64. 617–624. 619.

Denholm, P. J. (2002). A study of organizational citizenship behavior and trust in a public high school. A dissertation in innovation and leadership, wilmington college, new castle university.

Dietz, Graham & Hartog, Deanne N. Den, (2006), Measuring trust inside organizations, Personnel Review, Volume. 35, Number 5.

De Wet J.H., and E. Du Toit,(2007)” Return on Equity:A Popular, But Flawed Measure of Corporate Financial Performance”,  SAJBM,  38(1) .

Dean Parham(2007)Empirical analysis of the effects of R&D on productivity:

Ferguson, R. and D. Leistikow.)2007( “Search for the Best Financial Performance Measure”., Financial Analysts Journal, Vol. 54, No. 1, 80-86.

Gutsalyuk Oleg, (2004),The Relationship Between Productivity and Prices, The Case of Ukraine, National University of Kyiev Mohyla Academy.

Holmen J.(2005). ” Intellectual Capital  Reporting”, Management Accounting Quarterly, Vol.6, No.4.

Janosevic, stevo and Dzenopoljec, Vladimir and Bontis, Nick (2013) ” Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia” Knowledge and Process Management, Volume 20 Number 1 pp 1–11.

Jeon, J. H. (2009). The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring the mediating effect of trust in top management.A dissertation, faculty of the graduate school of the university of Minesota.38.

Kang J., K. Kim, and W. Henderson,(2002) Economic Value Added (EVA): A  Financial  Performance

Kamath G.B. The intellectual capital performance of Indian banking sector. Journal of Intellectual Capital, 2007, 8 (1): 96~123.

Libo, fan and YUAN, Xin and WANG ,Su(2011)” Research on the Relationship Between Intellectual Capital and Company Performance An Empirical Analysis Based on Panel Data” M & D FORUM ,18(3) .

Measure, Journal of Accounting and Finance Research, 10(1), 2002, pp. 48-60.

Monji L, Ortlepp K (2012). The Relationship between Organizational Trust, Job Satisfaction and Intention to Leave: An Exploratory Study. Alternation 18(1): 192 – 214.

Martins, N. (2002), (a model for managing trust), Intetnational Journal of manpower, Vol. 23, No. 8;

Morgan, R.M., & Hunt, S.D. (1994).The commitment –trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38.

Mayel Afshar Mahnaz- Rajab Zadeh Ali Memarpour Mehdi,(2012), The Relationship Between Organizational The Relationship Between Organizational University Hospitals Of Tehran Medical Sciences, Shahid Rajaee Hospital, Tehran University of Medical Sciences, NO 2, PP 156-169.

Mu Shun Wang,(2011) “Intectual Capital and Firm Performance”Annual Conference on Innovations in Business & Management

Marr, B., Gray, D. and Neely, A. (2003), “Why Do Firms Measure Their IC”, Journal of intellectual capital, vol. 4, No. 4, pp. 441-464.

Marr Bernard (2004) “Measuring and benchmarking intellectual capital” Benchmarking: An International Journal,Vol. 11 No. 6, pp. 559-570

Martinez, I,  Garcia,  E.(2005).  Assessing  the  quality  of  disclosure on  intangibles  in  The  Spanish  Capital  Market,  European  Business Review, Vol.17, No.4, pp:305-313.

Mavridis, D.(2005). Intellectual  capital  performance  drivers  in  the Greek  banking  sector,  Management  Research  News,  28,  No.5, pp:43-62.

Nejat, A.; Kosarneshan, M., & Mirzadeh, A. (2009). The effect of organizationa citizenship behavior on services guality. Commercial Surveys.35, 72-84.

Nyhan, R. C. (2000). Changing the paradigm: trust and its role in public sector organizations. American Review of Public Administration, 30(1), 87-109.

Pablos, patrica  (2004). “measuring  and  reporting  structural capital”, journal of intellectual capital, Vol.5, No.4, pp:629-647.

Patton, Michael Quinn, (2010)” Evaluating Performance: Appraisal Programs: An Overview” Theodore Roosevelt Building, United States Office of Personnel Management

Pazdzior,artur,(2012) “MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN A COMPANY” manaegement,knoeledge and learning, international conference.

provost, Maria W., (2006), A study of four public higher education institutions in Florida: the relationships between faculty and administrator goal congruence, faculty productivity and job satisfaction, Dissertation Abstract, EdD. Florida Atlantic university

Rutkauskas Jonas, Eimen Paulavičien, Concept of Productivity in Service Sector ENGINEERING ECONOMICS. 2005. No 3 (43)

Rolstandas, A., (1995), “Performance Measurement: A Business Process Benchmarking Approach”, Chapman & Hall, New York, NY.

Steven Firer and Smithchell Williams. Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance. Journal of Intellectual Capital, 2003, (4): 5~ 6.

Straiter K (2005). The effects of supervisors’ trust of subordinates and their organization on job satisfaction and organizational commitment. International Journal of Leadership Studies 1(1): 86-101.

Sin, L. Y. M. and Tse A. C. B. and Yau, O. H. M.and Lee, J. S. Y. and Chow, R. (2002), “The effect of relationship marketing orientation on business performance in a service-oriented economy”, Journal of Service Marketing, 16(7), 656-676.

Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2009). Interpersonal trust and organizational citizenship behavior. National Academy of Psychology (NAOP). 65-76.

Searle, J.R.; Biological Naturalism, In Velmans, M & Schneider, S (Eds),The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell Publishing Ltd, 2007.

Talukdar, Abhijit(2008) What is Intellectual Capital? And why it should be measured? , available at ATTAINIX.COM.

tevens, D. J. (2005). The correlation of job satisfaction and worker productivity in the market data industry. Dissertation Abstract PhD, Capella university.

Tan, H. P., Plowman, D., Hancock, P. (2007), “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies“. Journal of Intellectual Capital. No 1, pp. 76-95.

Velez P (2002). Interpersonal trust between supervisor & subordinate, Dissertation Abstracts International, UMI No. 3,pp 230-254.

Yilmaz, A., & Atalay, C. (2009). A theoretical analyze on the concept of trust in organizational life. European Journal of Social Sciences, 8(2), 341-352.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد  سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

جامعه آماری  تحقیق سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود  است.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برای هر 384 نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه  و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از  70/0  است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1)مقدمه

در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابع اند.

تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده است که هر کشوری نتوانسته خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده است که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست آورد. در کشور ما فعال نمودن بازار بورس که یکی از برنامه های استرتژیک دولت در برنامه اول توسعه اقتصادی بود در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.

یکی از مسائلی که باعث افزایش بهره وری شرکت ها می شود تامین مالی و سرمایه گذاری  است و این موضوع از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران حاصل می شود. از طرفی آگاهی سرمایه گذاران نیز می تواند تاثیر گذار باشد(LINTARI,2011). لذا این تحقیق به بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها(مطالعه موردی:  شرکت های   بورس اوراق بهادار تهران- خودروسازی-ایرانخودرو و سایپا ) می پردازد.

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .

1-2)بیان مسئله

عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی و بهره وری خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) .

تئوری اعتماد سرمایه گذاران یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است(اسلامی بیدگلی و تهرانی،1390).

آگاهی و سواد اطلاعاتی سرمایه گذاران نیز تاثیر بسزایی در میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران می گذارد(LINTARI,2011). امروزه سواد اطلاعاتی نقش فعال و حیاتی در انجام امور شرکت ها و سازمان ها دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است اطلاعات و فناوری اطلاعات  در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند، از این مهار تها و توانایی ها به سواد اطلاعاتی  تعبیر می شود . همچنین میتواند به مهارتهایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهر ه وری سازمان دارد . در واقع می توان گفت که سواد اطلاعاتی تضمین کننده اثربخشی نهادهای موجود در جامعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق تولید دانش است. فرد با سواد اطلاعاتی باید دریابد که چه زمانی به اطلاعات نیاز است. توانایی مکان یابی، ارزیابی و استفاده کارآمد از اطلاعات مورد نیاز را داشته باشد. افراد با سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته اند که چگونه یاد بگیرند زیرا می دانند که اطلاعات چگونه سازماندهی می شود، چگونه می توان اطلاعات را یافت و می دانند که چگونه می توان به شیوه ای درست از اطلاعات استفاده کرد که دیگران نیز از آنان بیاموزند. این افراد به دلیل آن که همواره می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیمی بیابد برای فراگیری مادا م العمر مهیا هستند.

از دلایل انتخاب صنعت خودرو سازی به عنوان موضوع این تحقیق می توان به این نکته اشاره نمود که صنعت خودروسازی حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و در نتیجه افزایش بهره وری در این صنعت از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران و دانش افزایی سرمایه گذاران می تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش اشتغال در جامعه کمک موثری نماید.

مشکل اصلی در تعیین ساختار سرمایه اینست که با توجه به تفاوت هاي بین سهام و بدهی براي داشتن عملکرد مطلوب، در ساختار سرمایه چه مقدار بدهی و چه مقدار سهام باید وجود داشته باشد تا شرکت هم در خطر ورشکستگی قرار نگیرد وهم هزینه کمتري پرداخت کند. لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد  سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه یک شرکت اگر درست تعیین نشود به تبع آن ارزش، عملکرد و سود آوري شرکت باخطر مواجه می شود. وحتی ممکن است به ورشکستگی واحد تجاري بیانجامد، بنابراین تصمیم گیري در مورد ساختار سرمایه از مهمترین وظایف مدیران مالی به شمار می رود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژي هاي موجود ساختار سرمایه اي را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتري نیاز داشته باشد تا شرکت بازدهی بهتري داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق می افتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد . اما با توجه به اینکه هزینه سرمایه مطلق نیست نمیتوان براي ساختار بهینه سرمایه نیز نسبتی مطلق تعیین کرد .همچنین با مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی گذشته می توان دریافت که عوامل داخل یا خارج شرکت از قبیل رشد، تورم ،ریسک ،اندازه شرکت ،تحریم هاي اقتصادي و ….در ساختار سرمایه تأثیر دارد اهميت مقوله ي ساختار سرمايه در تغيير سياست هاي تأمين مالي و اثر آن بر بازده و ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک شركت ها در بازارهايمالي است(Kudla,2000).

با توجه به اطلاعات استخراج شده از آمار بانک مرکزی به وضوح می توان مشاهده نمود که شاخص بهره وری سرمایه بسیار پایین و در اغلب موارد منفی بوده است که این خود دلالتی بر فقر ایران در زمینه بهره وری سرمایه می باشد . ازطرفی دیگر با توجه به حضور مردم و سرمایه های آنها در بازارهای غیر مولد مانند سکه و ارز و … می توان این نتیجه گیری را نمود که اعتماد مردم به بازارهای سرمایه ایران بسیار پایین می باشد و همینطور در مورد آگاهی سرمایه گذاران به این مورد  می توان اشاره نمود که بسیاری از سرمایه گذاران از دانش  و آگاهی لازم در مورد بازار سرمایه اعم از زمان ورود به بازار ̨ زمان خروج از بازار و ..بی بهره هستند . لذا ذکر موارد فوق گواهی بر ضرورت انجام این تحقیق می باشد.

نتایج تحقیق حاضر می تواند در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری  و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.در ضمن ، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي جهت امور آموزش و پژوهش مي تواننداز این جمله باشند و همچنین شركتها ی سرمایه گذاری يا كارگزاريهاي وابسته به بازار سرمایه و يا هر سرمايه گذار كه از نتايج تحقيق جهت تصميم گيري مي تواند استفاده نمايد.

1-4)اهداف تحقیق

سنجش رابطه بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

سنجش رابطه بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

1-5)فرضیه های تحقیق

بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

1-6)چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق به بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی می پردازد.متغیر های مستقل تحقیق آگاهی سرمایه گذاران و اعتماد سرمایه گذاران  بوده و متغیر وابسته تحقیق بهره وری شرکت است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات لانتری در سال 2011 می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:

آگاهی

·                        سواد مالی

· یادگیری اجتماعی

اعتماد

·                        اعتماد بین فردی

·                        اعتماد بین موسسه ای

بهره وری شرکت ها

·                        جمع آوری سرمایه شرکت ها

·                        حجم معاملات شرکت ها

·                        نقدینگی شرکت ها

 

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق(LINTARI,2011)

 

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

آگاهی سرمایه گذاران

به میزان آگاهی سرمایه گذاران از چگونگی عملیات ها و معاملات و سواد آنها از به نحوه سرمایه گذاری در سهام های مختلف گفته می شود

اعتماد سرمایه گذاران

به میزان اطمینان و اعتمادی گفته می شود که سرمایه گذاران را مجاب می کند که در یک سهام موردنظر با  آرامش کامل سرمایه گذاری نمایند.

بهره وری شرکت ها

به اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره گفته می شود (Ahmad khan et al., 2012).

تعریف عملیاتی متغیرها

آگاهی سرمایه گذاران

برای بررسی متغیر آگاهی سرمایه گذاران از سوالات 1 تا 11  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.

اعتماد سرمایه گذاران

برای بررسی متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات 12 تا 22  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.

بهره وری شرکت ها

برای بررسی متغیر بهره وری شرکت از سوالات 23 تا 36  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.

 1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی  : قلمرو موضوعی تحقیق بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی-ایران خودرو وسایپا می پردازد.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق سرمایه گذاران شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال 1393 می باشد.

 

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه

بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه «بهره وری» برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد(پاکروان وخوبیاری،1390)

فقدان نظام بهره وری و ارزیابی عملکرد در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به عنوان یکی از علائم بیماری‌های آن سازمان قلمداد کنند. مساله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است بخشی از شاخص­های عملکرد سازمانی، شاخص­های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می­گیرد.بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه­گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، بهره وری است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه­گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. (فرهادی و همکاران،1381).

در این فصل ابتدا بهره وری شرکت ها و مبانی نظری آن توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران پرداخته خواهد شو و  مطالعات پیشین پیرامون موضوع تحقیق ارائه خواهد گردید

2-2) بخش اول: بهره وری شرکت ها

2-2-1) تعاریف و مفاهیم بهره وری

بهره وری[1] از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». (Rutkauskas,2008). بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه(Dean ,2007). بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود(Mayel et al,2012). بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است(ناظمی و پارسی،1390). بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :

بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد   ( Stevens,2005).

سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است:

(بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از زمین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)

در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :

«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطوریکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»( provost,2006)

از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان(ناظمی و پارسی،1390).

افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی (1974- 1967) کشور ژاپن بهره وری ملی خود را 6/99% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب 3/43 و 25/29% افزایش یافت(Mahadevan, 2002)

در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارایه داد:

قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری

تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :

▪ استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.

▪ استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .

▪ ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.

▪ دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .

▪ فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی(قائمی،1390).

در سالهای 1974 و اواخر 1984 «سومانث» سه تعریف اساسی (و سپس چهارمی در سال 1987) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارایه داد :

بهره وری جزیی :

نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .

بهره وری کلی عوامل تولید :

عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدیو و کامپیوتر که 65% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.

بهره وری کلی :

نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند(یزدانی و ریاضی،1391).

بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های نوین و…) است(Gutsalyuk,2004).

در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به طور خلاصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی[2] به طور سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده است و کارایی[3] که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست انجام دادنِ کار درست» تعریف کرد که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این صورت که یک فعّالیت:

هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛

کارایی دارد، ولی اثربخشی ندارد؛

کارایی ندارد، ولی اثربخشی دارد؛

نه کارایی دارد و نه اثربخشی.

بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم است. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ ولی نه در راستای دستیابی به هدف! به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از شدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ چرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر است و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ زیرا شدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان انسان (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد(قائمی،1390).

در یک کلام می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری، به طور فزاینده، با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول، در هم آمیخته است که در این ارتباط، از کارایی و اثربخشی هم سخن به میان می اید و منظور، تولید کالاها و خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.

[1] Productivity

[2] Effectiveness

[3] Efficiency

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122