پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش1
11مقدمه2
21 بیان مسئله3
31 اهمیت و ضرورت تحقیق6
41 اهداف تحقیق7
141 اهداف کلی7
241اهداف جزئی 8
51 سوال و فرضیه های تحقیق8
61 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها8
161 تعاریف مفهومی8
261تعاریف عملیاتی9
فصل دوم: پیشینه پژوهش11
12 مقدمه13
22مبانی نظری تحقیق 13
122 مبانی نظری عدالت سازمانی13
مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی13
رویکردهای عدالت سازمانی 14
عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی15
مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی16
عدالت توزیعی17
عدالت رویه ای 18
عدالت تعاملی20
عدالت اطلاعاتی21
کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)23
عوامل فردی23
عوامل سازمانی25
222 مبانی نظری اعتماد سازمانی28
مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی 28
اعتماد و خطر پذیری28
اعتماد و همکاری30
اعتماد و انتظارات31
اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی33
مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد34
رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی34
نظریه هزینه های معاملاتی35
اعتماد انگیزه محور 36
سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد37
انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی38
اعتماد بین فردی39
اعتماد شبکه ای39
اعتماد نهادی40
انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد41
اعتماد عقلانی41
اعتماد نهادی42
اعتماد فعال 43
تقسیم بندی بکمن از اعتماد44
نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی45
سه بخش مجزای اعتماد47
طبقه بندی مک آلیستر48
پیوستار اعتماد سازمانی48
32 مطالعه تحقیقات تجربی گذشته50
13 تحقیقات داخلی50
232 تحقیقات خارجی51
42 چهارچوب نظری تحقیق 57
فصل سوم:روش پژوهش62
مقدمه63
روش تحقیق63
جامعه آماری63
نمونه و روش نمونه گیری63
روش آماری64
ابزار تحقیق64
پایایی و روایی پرسشنامه 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش67
مقدمه68
آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی68
1- جنسیت69
2- میزان تحصیلات70
3- سابقه خدمت 71
4- سن72
تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق73
تحلیل استنباطی از یافتههای تحقیق73
سوال اول73
سوال دوم81
فرضیه سوم85
فرضیه چهارم91
فرضیه پنجم95
فرضیه ششم97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری103
15مقدمه104
25 خلاصه یافته های تحقیق104
نتایج حاصل از سوال اول104
نتایج حاصل سوال دوم105
نتایج حاصل از فرضیه سوم105
نتایج حاصل از فرضیه چهارم105
نتایج حاصل از فرضیه پنجم106
نتایج حاص از فرضیه ششم106
35 بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق107
45 محدودیت های تحقیق116
محدودیت های علمی116
محدودیت های عملی117
55 پیشنهادات تحقیق118
پیشنهادهای کاربردی118
پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی118
فهرست منابع120
فهرست منابع فارسی121
فهرست منابع خارجی121
ضمایم و پیوستها129
پرسشنامه عدالت سازمانی130
پرسشنامه اعتماد سازمانی133

فهرست منابع

منابع داخلی

امیر خانی و پورعزت.(1387).مدیریت دولتی. تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی. مدیریت دولتی. دوره 1 شماره 1 .

بازرگان و حجازی.(1383). روش تحقیق در علوم رفتاری.

سید جوادین ، فراحی و طاهری عطار.(1387) . شناخت نحوه تاثيرگذاري ابعاد عدالت سازماني بر جنبه هاي گوناگون رضايت شغلي و سازماني. مدیریت بازرگانی . دوره 1 .شماره 1.

گلپرور ، نصری و ملک پور .(1386) . نقش مشارکت در تصمیم گیری ، دلبستگی شغلی ، جایگزینهای شغلی و…در عدالت سازمانی ادراک شده مربیان آموزشگاه های استثنایی شهر اصفهان . دانش و پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان. شماره پانزدهم.

حموله و حیدری .(1387) . بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان . مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

یعقوبی و همکاران .(1388). رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت . دوره 12. شماره 35.

 منابع خارجی

Adobor, Henry.(2006). Optimal trust? Uncertainty as a determinant and limit to trust in inter-firm alliance Leadership & Organization Development Journal. Vol. 27

Ambrose, Maureen .hess,l. ganesan.(2007). The relationship between justice and attitudes: an examination of justice effects on event and system-related attitudes. Organizational behavior and human decision processes. 103.

Arries, Ebin J. (2010). Interactional Justice in Student_ Staff Nurse Encounters. Nursing Ethics 2009 16 (2) .SAGE Publications

Andrew,li. Cropanzano,Russell.(2009). Fairness at the Group Level: Justice Climate and Intraunit Justice Climate. Journal of Management, Vol. 35

چکیده:

این تحقیق به بررسي رابطه بين ادراکات از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی – همبستگی پرداخته است. حجم جامعه آماری این پژوهش 1700 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری  خوشه ای،  نمونه ای به حجم 152 نفر انتخاب گردید که در محاسبه نهایی 140 نفر مشارکت داشته اند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی (عملیاتی شده در 4 مولفه عدالت توزیعی،رویه ای ، بین فردی ، اطلاعاتی ) و اعتماد سازمانی (با دو مولفه اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) بود که قابلیت اعتماد دو ابزار اندازه گیری به ترتیب 82% و 79%  از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد .

روش های تجزیه و تحلیل شامل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود . در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عدالت بین فردی در میان 4 مولفه عدالت سازمانی با 3.03 دارای بیشترین میانگین در میان نمونه مورد مشاهده و اعتماد به سازمان با 2.98 بیشترین میانگین را دارا بود.از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری میان ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی مشاهده شد و بین عدالت سازمان و اعتماد سازمانی و مولفه های آن در سطح معناداری 0.05  همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید.

 مقدمه

دو مفهوم عدالت و اعتماد جزء مفاهیمی هستند که افراد بسیار در موردشان صحبت می کنند و درباره حضور یا نبود آن قضاوت می کنند اما به نظر می رسد افراد کمی باشند که این مفاهیم را مورد محاسبه و اندازه گیری قرار دهند و آیا حتی در این صورت و با اندازه گیری این دو مفهوم شناخت کامل حاصل خواهد شد؟ آیا در صورت حصول شناخت کامل درباره این مفاهیم دیگر پژوهش و تحقیق در این حوزه ها و در عرصه زندگی سازمانی و اجتماعی معنا خواهد داشت؟ آیا اصولا اعتماد و عدالت دو مفهوم مرتبط هستند؟ آیا عدالت بر اعتماد تاثیر گذار است یا بالعکس؟ آیا اگر افراد به وجود عدالت در زندگی سازمانیشان ایمان آورند به یکدیگر ، همکار ، رییس و حتی سازمان در کل اعتماد خواهند کرد؟آیا اگر افراد در سازمانشان نسبت به حقوقی و مزایا و یا موقعیت شغلی که کسب می کنند احساس بی عدالتی کنند و یا در فرایند های تصمیم گیری حضوری معنادار نداشته باشند و یا رفتار مناسبی با آنها نشود واکنشی خواهند داشت و در صورت جواب مثبت این واکنش چه خواهد بود؟ آیا اعتماد و بی اعتمادی پیامدی از ادراک عدالت و بی عدالتی در سازمان است؟ اصولا ساز و کار اعتماد چیست؟ آیا اعتماد کردن به همان سادگی است که بر زبان می آوریم یا سازو کاری پیچیده تر را در بر می گیرد؟ آنچه مسلم است این عرصه بزرگی است که صدها مدل و تعریف را در بر می گیرد و تا جاییکه به این پژوهش مربوط می شود و با توجه به سابقه پژوهشی عدالت و اعتماد دو مفهوم مرتبط هستند و اعتماد ساز و کاری پیچیده انسانی است که جایگاهی مهم در تعاملات روزمره اجتماعی در سازمان دارد.

2.1. بیان مسأله

از آن هنگام که نظریه برابری آدامز[1] درباره  انصاف و برابری در ستانده های  افراد به نسبت داده های آنان  در سازمان مطرح شد تا به امروز  که  نظریه عدالت سازمانی[2] درعرصه مطالعات رفتار سازمانی به  کرات مورد تحقیق وپژوهش قرار می گیرد  چندین دهه می گذرد. اصولا یکی از دغدغه های صاحبنظران علوم  سازمانی و رفتاری در این سالها بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان وچگونگی قضاوت وبرداشت  کارکنان از این موضوع در سازمان بوده است.نگاه آنان عمدتا به ستانده ها ، فرایندها و روابطی  معطوف بوده است که در سازمان  موضوع عدالت سازمانی قرار می گیرد  ومجموعا  باعث شکل گیری مولفه های سازنده آن می شود.

بر اساس نظریه تبادل اجتماعی[3]   افراد  همواره در یک  رابطه  مبادله ای به مقایسه ستانده های خود ودیگران می پردازند و این امر در مورد کارکنان سازمان هم صدق می کند . کارکنان به مقایسه نسبت دریافتی های خود با  افراد مشابه خود در سازمان می پردازند واین  مقایسه پایه ادراک آنان از برابر بودن یا عدم برابری می شود. می توان گفت این تمرکز توجه به ستانده های سازمانی شالوده نظریه عدالت توزیعی[4] شد که توسط هومانس[5] (1973)  در مقاله تحت همین عنوان مطرح شد (تیل، 2008) .  عدالت  توزیعی به وجود عدالت در توزیع و تخصیص ستانده ها[6]  درسازمان اشاره می کند و قضاوت های افراد درباره وجود این برابری  موضوع عدالت توزیعی قرار می گیرد. حقوق ، مزایا ، پاداشها ، ترفیعات ، نتایج حاصل از تصمیمات و  … مواردی هستند که کارکنان همواره مبنای مقایسه قرار می دهند و نحوه توزیع آن را در سازمان ومابین همکاران خود مورد توجه قرار می دهند که البته دراین میان متغیرهای مختلفی میتواند بر این مسئله یعنی ادراک کارکنان از وجود عدالت توزیعی اثر گذارد.

اما تنها ستانده ها نمی تواند درسازمان مبنای قضاوت در باب عدالت باشد. عوامل و فاکتورهای مختلفی در فرایند توزیع و تخصیص پرداختهای کارکنان می تواند موثر باشد که غفلت از آن باعث فهمی ناقص از موضوع عدالت می شود. عدالت رویه ای[7] به این موضوع اشاره دارد و متضمن این نکته است که کارکنان  همواره نحوه توزیع پرداختها و بازده های سازمانی را مورد توجه قرار می دهند و ادراکی از  وجود عدالت در   فرایندهایی که موجب تصمیم گیری درباره توزیع ستانده ها می شود را بدست می آورند. چگونگی  ارزیابی از سطوح مختلف عملکرد ، برخورد با تعارضات واختلاف نظرها در ضمن فعالیتها وتصمیم گیری ها ، فرایندهای غیر سوگیرانه ، متکی بودن بر اطلاعات صحیح و دادن حق اظهار نظر به زیردستان از جمله مواردی هستند که در فرایندهای سازمانی مبنای ادراک از عدالت رویه ای توسط کارکنان می گردند(جورج و جونز[8] . 2008) .  اما همواره پژوهشگران با  نگاهی اجتماعی به این عرصه معتقد بودند که روابط میان فردی ضمن فرایندها موضوعی با اهمیت است که جنبه ای از عدالت رویه ای محسوب می گردد. اما اینکه آیا روابط میان فردی سازه ای جداگانه از عدالت رویه ای ایست محل مناقشه بود . بایس وموگ[9](1986) اولین محققانی بودند که عدالت تعاملی[10] را از رویه ای جدا دانستند و تحقیقات بعدی بر تفکیک پذیری این سه سازه یعنی عدالت توزیعی ، رویه ای وتعاملی تاکیدنمود .(تیل ،2008 . چارش و اسپکتر[11] 2001)  در حین اجرا فرایندها ورویه های سازمانی نوع برخورد ورفتار توام با احترام ، صداقت و منسجم سرپرستان ویا مدیران سازمان با کارکنان عامل مهمی محسوب میشود که  ادراک از عدالت تعاملی را نزد کارکنان شکل می دهد .  گرینبرگ[12] (1993) دوسازه منشعب از عدالت تعاملی یعنی عدالت اطلاعاتی[13] و عدالت میان فردی[14] را شناسایی کرد که در تحقیقات اخیر توسط پژوهشگران مورد استفاده و قبول  قرار گرفته است.( چارش و اسپکتر2001. تیل 2008 ،  کیاپوریو و مارینوا[15] 2006 ، بلانگر ومک نالی و فلینت[16] 2006 : کلکویت[17] 2001 ) اگر مدیران اطلاعات کامل و روشن کننده ومفیدی را  به کارکنان یا یک بخش  درباره فرایندها و تصمیمات در حال اجرا بدهند ، این امر ادراک کارکنان از عدالت اطلاعاتی را شکل می دهد وهمینطور عدالت میان فردی به رفتار باادبانه وتوام با احترام با کارکنان وارزش دادن به آنها تاکیددارد  ومجموع این دو بعد شاخص های عدالت تعاملی را شکل می دهد. عدالت در سازمان ودرتوزیع  ستانده ها ، نحوه وفرایند  توزیع وتخصیص پرداختها وهمینطور درروابط متقابل و میان فردی پیامدهای قابل ملاحظه ای دارد که اعتماد سازمانی از جمله آنهاست.  اعتماد موضوعی به ظاهر ساده اما چند وجهی و میان رشته ای و دارای پیچیدگی هایی بخصوص در سطح سازمانی است و در سالهای اخیر توجه ویژه ای به مفهوم پردازی و عملیاتی کردن آن در سطح تحقیقات سازمانی شده است. اعتماد در سازمان موجب هماهنگی وهمکاری بیشتر، تسهیل روابط وارتباطات سازمانی و جوی مثبت توام با احترام در میان کارکنان و مدیران می شود. موضوع  اعتماد دارای پیشینه[18] و پیامدهایی[19] در سطح سازمان است که  تحقیقات اکثرا عدالت سازمانی را به عنوان یکی از پیشینه های اعتماد بر شمرده اند.( تیل 2008 ، اس بال و سرال[20] 2004 ، هابل[21] 2005 ، چارش واسپکتر2001 ، ونگ و انگو[22] 2006 ، تان و کی اچ لیم[23] 2009 ،بورگ[24] 1998)  در عملیاتی کردن سازه اعتماد در مباحث و تحقیقات سازمانی پژوهشگران عمدتا به سه نوع حیطه می پردازند که شامل اعتماد درون سازمانی[25] ، بین سازمانی [26] و میان سازمان ومشتریانش[27] می شود.از طرفی دیگر در ادبیات اعتماد سازمانی همواره مرجعی[28] که مورداعتماد قرار می گیرد موردتوجه است وشامل مدیران، همکاران فرد در سازمان  ، سرپرستان بلافصل  و سازمان در کل می شود .(دیتز و هرتانگ[29] 2006)  .

بنابراین با توجه به چهارچوب نظری مورد بحث به موضوع رابطه عدالت سازمانی واعتماد خواهیم پرداخت و اعتماد را درون سازمان و نسبت به مدیران و سازمان مورد بررسی قرار خواهیم داد.

این پژوهش بر پایه چهاچوب اعتماد سازمانی  مایر ، دیویس و اسچورمن [30](1995) قرار دارد . این محققان اثبات نمودند که  توانایی[31] ، نیک خواهی[32] وانسجام[33] از مشخصات اصلی  ارزیابی اعتماد کننده نسبت به قابلیت اعتماد  اعتماد شونده است.   این پژوهش همچنین بر اساس چهارچوب  عدالت سازمانی کلکوییت (2001) است . اومیان چهار سازه عدالت سازمانی تفاوت قایل شد ودر  فرا تحلیلی[34] نشان داد که هر کدام از آنها سازه هایی مجزا هستند.

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

عدالت درسازمان دارای پیش زمینه ها  و پیامدهایی است که در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است واین موضوع می تواند دلیلی بر اهمیت رعایت عدالت و توجه به جنبه های مختلف تاثیر گذار آن بر مجموعه سازمان وافرادی که در آن کار می کنند باشد. عدالت سازمانی و ابعاد آن بر رفتارها ونگرشها وبازده های کاری مانند رضایت شغلی[35] ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی[36] ، رفتار شهروندی سازمانی[37] ، قصد ترک خدمت کارکنان[38] ، رضایت از مدیر[39] ، رضایت از پرداخت [40] ، رفتارهای شغلی ضدتولیدی[41] و عملکرد شغلی [42](هینز وهاروی[43] 2005 ،  وانز و ویزوزاران[44] 2002 ، وات و شافر[45] 2005 ، چیابورا و لیم 2007 ، دکنیک و استیل ول[46]  2001 ، چارش واسپکتر2001)  و بر حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی ورویه های مربوط به آن  مانند  فرایند استخدام ، انتخاب ، ارزیابی عملکرد ، هماهنگی[47] ، ارتقا و اخراج و … ( فاری[48] 2006 ، کروپانزانو و رایت 2002[49]  )  تاثیر دارد.

ازطرفی اعتماد در سازمان می تواند با رفتارهای شغلی ومتغیرهای گوناگونی مانند   تعهد سازمانی ، عملکرد کارکنان، همکاری[50] ،ارتباطات درسازمان ، پشتیبانی از اولیای امور[51] و ترک خدمت کمتر کارکنان مرتبط  باشد(تان وکی اچ لیم 2009 ، مکنالی و فلینت و بلانگر 2006 و … ). بنابراین ضرورت تحقیق در این حوزه از آنجا ناشی می شود که هر دومفهوم عدالت و اعتماد در سازمان در نهایت محملی برای افزایش یا  اثربخشی ،کارایی و بهروری سازمانی خواهد بود  و بر فاکتورهای مختلف سازمانی ومدیریتی تاثیر گذار هستند. درتحقیقاتی که بر روی  اعتماد ، عدالت و ارتباط آنها شده است اعتماد عمدتا به عنوان متغیر واسطه ای[52] در روابط میان عدالت سازمانی  و دیگر متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است ودیگر تحقیقات به رابطه وکنش  این دومفهوم  و یا همراه با متغیرهای دیگر پرداخته اند  .  لذا تمرکز توجه این پژوهش بر روی رابطه عدالت واعتماد سازمانی خواهد بود  و به کنکاش وجستجو وکشف روابط مابین این دو مفهوم خواهد پرداخت و سعی خواهد نمود تا پرتوی براین حوزه بیافکند ودر حدخود زوایایی از این حوزه را روشن سازد. از سویی دیگر هردو از موضوعات نسبتا جدید هستند که در پژوهشهای علوم سازمانی اخیر به آنها توجه شده است  و همینطور درعرصه تحقیقات داخلی کمتر موردتوجه قرار گرفته اند.  تحقیق  در زمینه اعتماد در سازمان به سالهای اخیر بر می گردد و مفهوم پردازی آن به عنوان متغیر سازمانی و سعی در متمایز کردن آن از سایر جنبه  ها ی اقتصادی ویا علوم اجتماعی وسپس عملیاتی کردن آن در قالب تحقیقات متعدد دلیلی بر نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد.

4.1. اهداف تحقیق

 1.4.1.   هدف کلی

تعیین رابطه میان ادراکات از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران درسال 1388

 2.4.1.   اهداف فرعی

در این تحقیق با توجه به موضوع عدالت سازمانی  و رابطه آن با اعتماد سازمانی  اهداف زیر مورد نظر   می باشد:

1- تعیین ابعاد عدالت سازمانی  درمیان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ادراک کارکنان از آن.

2-  تعیین ابعاد اعتماد درمیان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران  و چگونگی ادراک کارکنان از آن.

3- تعیین رابطه هرکدام از ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران  نسبت به مدیران و سازمانشان.

4- تعیین تفاوت هریک از ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد با توجه به متغیر های آماری جنس ، سن ، تحصیلات و مدت تصدی در سازمان.

5- تعیین تاثیر هر کدام ازابعاد عدالت سازمانی بر اعتماد کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدیران و سازمانشان.

6- تحلیل پیامدها و دلالتهای  عدالت سازمانی واعتماد در سازمان برای  صدای جمهوری اسلامی ایران.

7- ارائه پیشنهادات لازم  در رابطه با یافته های تحقیق برای صدای جمهوری اسلامی ایران.

5.1. سوالات و فرضیه های  تحقیق

ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلانی ایران ( عدالت توزیعی ، رویه ای ، میان فردی واطلاعاتی)  در  چه سطحی هستند ؟

ابعاد اعتماد سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلانی ایران ( اعتماد به مدیر ، اعتماد به سازمان) در چه سطحی هستند ؟

میان ابعاد عدالت سازمانی ( عدالت توزیعی ، رویه ای ، میان فردی واطلاعاتی) با توجه به متغیرهای آماری جنس ، سن ، تحصیلات ، مدت تصدی در سازمان در کارکنان صدای جمهوری اسلانی ایران تفاوت  وجود دارد.

میان ابعاد اعتماد سازمانی ( اعتماد به مدیر ، اعتماد به سازمان)  با توجه به متغیر های آماری جنس ، سن ، تحصیلات ، مدت تصدی در سازمان در کارکنان صدای جمهوری اسلانی ایران تفاوت وجود دارد.

میان ابعاد عدالت سازمانی ( عدالت توزیعی ، رویه ای ، میان فردی واطلاعاتی) و دو سازه اعتماد سازمانی          ( اعتماد به مدیر ، اعتماد به سازمان) در کارکنان صدای جمهوری اسلانی ایران رابطه معنی دار وجود دارد.

ابعاد عدالت سازمانی بر سازه های اعتماد سازمانی کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران تاثیر دارد.

 6.1. تعاريف نظري وعملياتي واژه ها

1.6.1 . تعاريف نظري

عدالت سازمانی : اشاره به ادراکات کارکنان از برابری  در سازمانشان  دارد (فاستر[53] ،2008 : کلکویت 2001) که در چهار بعد مفهوم پردازی و عملیاتی شده است :

عدالت توزیعی :شامل ادراکات برابری در باب تخصیص منابع و بازده های سازمانی در میان اعضای سازمان می شود (کان ،۲۰۰۴).

عدالت رویه ای : شامل برابری رویه ها ، سازوکارها و روشهایی است که در تخصیص منابع و بازده های سازمانی به کار می رود (همان منبع).

عدالت اطلاعاتی : شامل ادراکات کارکنان از اندازه ایست که مدیران تصمیماتشان و رویه های به کار رفته برای رسیدن به آن را شرح می دهند (جورج و جونز ، 2008).

عدالت میان فردی: برابری در رفتار میان فردی است که کارکنان از توزیع کنندگان بازده ها ( که معمولا مدیران هستند) دریافت می دارند (همان منبع).

اعتماد سازمانی: تمایل یک طرف به در معرض خطر بودن اعمال طرف دیگر بر پایه این انتظار که آن طرف دست به عمل خاصی خواهد زد که برای اعتماد کننده اهمیت دارد فارغ از داشتن توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر (مایر و همکاران ، 1995). مایر و همکارانش بر آنند که اعتماد بر پایه ارزیابی از توانایی ، نیک خواهی و انسجام اعتماد شونده است. اعتماد در این پژوهش به عنوان اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان عملیاتی شده است.

[1]–  Equity Theory(Adams, 1963)

[2]–  Organizational Justice

[3]–  Social ExchangeTheory

[4]–  Distributive Justice

[5] – Homans

[6] – Outcomes

[7] – Procedural Justice

[8] – George & Jones

[9]–  Bies & Moag

[10] – Interactional Justice

[11] – Charash& Spector

[12] – Greenberg

[13]–  Informational Justice

[14] – Interpersonal Justice

[15] – Chiaburu &  Marinova

[16] – Bélanger & McNally& Flint

[17] – Colquitt

[18] – Antecedents

[19] – Outcomes

[20]–  S.ball & Searle

[21] – Hubbell

[22] – Wong & Ngo

[23] – Tan & k.h. lim 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه قلمروهاي عدالت و ربط و نسبت آن ها با يکديگردر انديشه ي امام علي (ع)
 • پايان نامه تبيين، بررسي و نقد مباني نظريه عدالت جان راولز‌
 • پايان نامه عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياستنامه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122