پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه4
بیان مسئله4
اهمیت وضرورت پژوهش6
اهداف پژوهش7
سوالات پژوهش8
تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش8
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه12
مبانی نظری پژوهش
ادبیات وپیشینه تحقیق12
غنی سازی شغل14
ابعادغنی سازی شغل15
چگونه غنی سازی شغل موثراست؟15
آیااجرای طرح غنی سازی شغل درسطح موثراست یانه؟16
رضایت شغلی17
توانمندسازی20
انگیزش یاانگیزه وبرانگیزنده ها23
نظریه های انگیزش25
نظریه انگیزش وبهداشت روانی26
بررسی عوامل موثربرانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درسازمانها28
تئوریهای انگیزشی30
عوامل راضی کننده یاانگیزشی30
عوامل بهداشتی یاعدم رضایت31
31Yوxنظریه
رفع احساس نابرابری32
تئوری انتظار32
تئوری تقویت رفتار33
طرحهای انگیزش سازمانی33
تعریف رضایت شغلی ازنظرانگیزش34
عوامل موثرومرتبط بارضایت شغلی35
پیشینه های پژوهش
الف)پیشینه داخلی38
ب)پیشینه خارجی39
فصل سوم:فرایندپژوهش
مقدمه42
روش پژوهش42
جامعه آماری42
نمونه هاوروش نمونه گیری43
ابزاروروش جمع آوری اطلاعات 43
چگونگی تعیین روایی وپایایی ابزارپژوهش44
روش تجزیه وتحلیل داده ها44
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری
مقدمه46
توصیف داده ها46
تحلیل استنباطی نتایج بدست آمده درچارچوب سوالهای تحقیق51
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه66
نتایج حاصل ازآزمون سوالات66
نتیجه کلی تحقیق70
پیشنهادهای پژوهش70
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی70
موانع ومحدودیتهای تحقیق71
فهرست منابع72
ضمائم74

منابع

1-آشتیانی‚ هادی (1384).توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابوربر اساس نظریه هرزبرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شید بهشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

2-بال ‚ ساموئل (1373). انگیزش درآموزش وپرورش ‚ترجمه دکترسیدعلی اصغرمسدد-انتشارات دانشگاه شیراز-چاپ اول.

3-دانش خانه‚ فاطمه. (1373). رابطه میان میزان با رضایت شغلی معلمان در مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 73-1372. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

4-دیویس کیت ونیواستورم.جان(1380)”رفتارسازمانی درکار”.مترجم:محمدعلی طوسی.تهران.مرکزآموزش مدیریت دولتی.

5-رابینزاستیفن پی(1380).”رفتارسازمانی”.مترجمان:علی پارسائیان محمداعرابی.جلداول.تهران.دفترپژوهشهای فرهنگی

6-سلیمانی حسین اصل وهمکاران(1386).”بررسی رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران وعوامل مؤثربرآن”. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.دوره.ویژه نامه شماره 65.صفحات.59-63

7-صالحی امین‚علیرضا .مقاله تسهیل توسعه وغنی سازی شغل درمدیریت منابع انسانی.

8-فریز ت م (1378).”تنش کارورضایت شغلی”.مترجمان:جلال رسول اف ومانداناجلالی نایینی.مشهد نشرجهاددانشگاهی

9-گریوه‚جیم(۱۳٩٠). کتاب توسعه راهبردی منابع انسانی ترجمه یزدان محمدبیگی خورتابسرا.

10-لطفی،محمد.(1385).پایان نامه مقایسه سبکهای مدیریت مدارس دولتی با غیردولتی شهرستان شهریار.

11-مرکزتحقیقات منابع انسانی پارس خودرو(1389).تهران.معاونت نیروی انسانی شرکت پارس خودرو

12-ممی زاده‚جعفر.(1373).پایان نامه ارزیابی تاثیرغنی سازی شغل بربهبودعملکردکارکنان.

13-مقالات تدبیر«نظریه دوعاملی هرزبرگ؛معتبریابی اعتبار؟»ترجمه حنان عموزادمهدیرجی وسیدحسین رضوی حاجی آقا(شماره218-تیر1389)

13-Brown, R. (n.d.). Design Jobs that motivate and develop people. Retrieved February 14, 2004, from.

14-Cunningham, J. B., & Eberle, T. (1990). A guide to job enrichment and redesign. Retrieved February 10, 2004, from .

15-Drez, J.(1999). Chapter seven motivation through needs, job design, and satisfaction, slide 20. Retrieved February 14, 2004, from

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان«بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان»(مطالعه موردی:مدارس ابتدائی شهرستان شهریار) انجام  شده است.هدف  اصلی  پژوهش آن است که ببینیم درک معلمان از غنی سازی شغلی چیست و آیا رابطه ای بین غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان وجود دارد.

جامعه آماری  این پژوهش شامل کلیه معلمان  شاغل در مدارس ابتدائی شهرستان شهریار است  که تعداد آنها1275 نفر است که تعداد زنان  935 نفر و تعداد مردان340 نفر می باشد.

در این پژوهش  با توجه به این که جامعه  مورد  نظر  مشخص و  محدود می باشد ، برآورد  حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  انجام  گرفته  است . حجم  نمونه حاضر302  نفر در نظر گرفته شده است. و  برحسب  تناسب  79  نفر مرد و223  نفر زن  انتخاب شده اند.

ابزار گردآوری  اطلاعات  دو پرسشنامه استاندارد شده می باشد. یکی  پرسشنامه  غنی سازی  شغلی پورابراهیمی و دیگری  پرسشنامه  انگیزش شغلی هرزبرگ  می باشد. روایی  پرسشنامه ها بوسیله صاحب نظران در زمینه ی مورد پژوهش  بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. همچنین  جهت  بررسی  پایایی  پرسشنامه  از روش ضریب  آلفا(موسوم  به آلفای کرونباخ) استفاده شده است، بدین منظور تعداد30 پرسشنامه بطور تصادفی  بین  نمونه ها توزیع شد که اعتبار بدست آمده پرسشنامه غنی سازی  شغلی  برابر 81/0و پرسشنامه انگیزش  شغلی  89/0 تعیین گردید. در این پژوهش  برای  تجزیه  و تحلیل یافته ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده  شده  و نتایج زیر بدست  آمده است:

1- ادراک  معلمان  ابتدائی شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  بالاتر از حد انتظار می باشد.

2- انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار بالاتر از حد انتظار می باشد.

3- بین ادراک  از غنی سازی و انگیزه شغلی  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار رابطه مثبت وجود دارد.

4- از نظر متغیرهای  جمعیت  شناختی ادراک  معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار از غنی سازی  شغلی  متفاوت  می باشد.

5- از نظر متغیرهای جمعیت  شناختی انگیزه شغلی معلمان  ابتدائی  شهرستان  شهریار  متفاوت     می باشد.

سپس در  قسمت  بعدي  فصل  پنجم  محدوديت ها و مشكلات  پژوهش و  سپس  پيشنهاد هاي مرتبط  با يافته هاي  پژوهش  ارائه  شده  است  .

کلمات کلیدی : غنی سازی  شغلی ، انگیزه شغلی ، معلمان مقطع ابتدائی

 فصل اول:کلیات پژوهش

 1-1  مقدمه

طراحی شغل مبحثی است از مباحث متنوع و کاربردی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی که سعی دارد مناسبترین جایگاه را برای شغل و مشاغل مربوط مهیا نموده و در عرصه  سازمان انگیزش کافی را در مشاغل ایجاد، و در عمل آن را اشاعه دهد. در سیر تحولات علم مدیریت یکی از موضوعات  حائز اهمیت نحوه کاربرد طرحهای شغلی بوده که هدف آن از یک سو افزایش سطح انگیزش درونی افراد،رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان بوده و از سوی دیگر کاهش هزینه های پرسنلی ،غیبت ها، بی نظمی ها و نیز نقل و انتقال نا به جا می باشد.

یکی ازمشکلات ومعضلات موجوددرنظامهای اداری کشورهای جهان سوم و در برخی موارد سایر کشورهای جهان ، عدم توجه کافی  به این مسئله بوده است که شاغل بایستی در شغلی قرار گرفته و انجام وظیفه نماید که متناسب باشرایط و ویژگیهای اوست و در صورت رعایت این مسئله ، شغل نیز بایستی چنان طراحی گردد که انگیزه و رضایت کافی را در شغل ایجاد نماید.

اصطلاح طراحی شغل در ارتباط نزدیک با دو واژه طراحی مجدد مشاغل و کیفیت زندگی کاری است و هر دو آنها در کنار یکدیگر به ارائه مطلوبتر طرح شغلی یاری می رسانند. طراحی مجدد مشاغل معطوف به مسئله تغییر و بهسازی است و عمدتاّ در پی آن است که شغل را جالب تر، جذاب تر، متنوع تر و بالاخره تلاش برانگیزتر نماید. در میان انواع طرحهای شغلی غنی سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

 1- 2  بیان مسأله

يكي ازوظايف مهم مديران درسازمان‌‌ها، شناسايي استعدادهاي بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمينه‌هاي رشد و شكوفايي آنان است كه زمينه ارتقاي بهره‌وري را فراهم مي‌كند. امروزه نمي‌توان بدون توجه به ميزان بهره‌وري در توليد و بدون آگاهي از عوامل موثر برافزايش آن، به سوي توسعه پایدارگام برداشت. از آنجا كه انسان در توسعه نقش كليدي دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت مي‌پذيرد، برطرف كردن  نيازهاي روحي و رواني افراد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بنابراين يكي از وظايف مهم مدير، انگيزش افراد است، انسان‌هايي با نيازهاي متعدد براي نيل به هدف‌هاي سازماني. در يك طبقه‌بندي كلي انگيزه‌ها در سه گروه (فيزيكي،اجتماعي ورواني) قرار مي‌گيرد. به بخشی از نيازهاي انسان در محيط كار مانند تسهيلات رفاهي محيط كار (محل مناسب كار، هوا، نورو…) انگيزه‌هاي فيزيكي اطلاق مي‌شود. به دسته هایي از نيازهاي افراد كه به رفتار ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط پيدا مي‌كند و بيشتر نيازهاي اجتماعي را بر طرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه از نیازهایی که رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزء انگيزه‌هاي رواني محسوب مي‌شود. اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین move[1]  که  به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه میتوان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وامیدارد (سیدجوادین، 1386).

تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای  برخی از نیازهای فردي سوق داده شود» (استیفن پی رابین[2]،1390).

یکی از زمینه های اصلی ارتقائ کیفیت زندگی شغلی، غنی سازی شغل است .این واژه توسط فردریک هرزبرگ در بیان نتیجه تحقیقاتش در مورد عوامل انگیزش و ابقا، به کاربرده شد. به طور خلاصه، غنی سازی شغل به مفهوم انگیزه های اضافی است که به کار افزوده می شود تا کار را مهمتر و قابل احترام تر نماید و همچنین این اصطلاح در مورد انسانی تر کردن کار نیز به کاربرده شده است. این واژه در پی واژه گسترش کار، تنوع بخشیدن به کار مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم گسترش کار و تنوع بخشیدن به کار و اضافه نمودن کارهای جدید به کار قبلی است. وسیع کردن یا گسترش کار بیشتر به مواردی گفته می شود که کار از لحاظ کمیت افزایش پیدا میکند و انواع کار متعدد میشود. در حالی که غنی سازی شغل به محتوی شغل وافزایش کیفیت شغل بستگی دارد و در این مورد به کار میرود. آیا ادراک معلمان از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان رابطه دارد؟

1-3اهمیت وضرورت پژوهش  

غنی سازی شغلی[3]، از مفاهیم کلیدی در موفقیت کارکنان و سازمانها در هزاره  سوم  است. غنی سازی شغلی، ذخیره انباشت منابعی است ، مبتنی  بر روابط  که  از  طریق آن می توان اهداف سازمان را تحقق  بخشید. در  اینکه ” غنی سازی” در موفقیت یک  سازمان و  یک ملت اهمیت استراتژیک  ویژه ای را دارا می باشد ، تردیدی نیست ، ولی این مسأله  زمانی از اولویت  بالاتری  برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگی در سایه همبستگی ، همکاری ، تعاون و اعتماد متقابل به وجود می آید و در این صورت است که  غنی سازی شغلی،  به سرمایه اجتماعی مبدل می شود و  این سرمایه  است که  سینرژی زا  است.  در جامعه ای که فاقد  غنی سازی شغلی کافی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو  این موضوع  به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومت ها و دولتمردانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به  توسعه غنی سازی شغلی بیشتر نائل شوند( کلمن[4]،1390). بدین لحاظ ، غنی سازی شغلی، مانند سرمایه های دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرصت ها و اهداف زندگی را آماده ساخته و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی  محسوب می شود. در عصر حاضر برای توسعه ، مدیران  بیش از هر عامل دیگری به شناخت عوامل  غنی سازی شغلی در سازمانها  نیازمندند. امروزه  سازمان ها اغلب  مدیرانی را استخدام می کنند که به  غنی سازی شغلی اعتقاد داشته باشند و خود نیز دارای این سرمایه باشند. تعداد کارکنان موجود در سازمان ها که دارای انگیزش[5]  بالا باشند کم و تقاضای سازمان برای  به خدمت گرفتن آنها  زیاد  است، مدیران ارشد افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از  غنی سازی شغلی  باشند. از این رو افراد  برخوردار از   این  مهم، منابع کمیاب تلقی می شوند. چون  این افراد توانایی حل مشکل بیشتری را دارند(تیمون[6]2010).

روشهای مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحی شغل وجود دارد که عبارتند از:

-اغتنای شغلی:

بطور ساده میتوان گفت اغتنای شغلی یعنی این که از اول تا آخر کار بعهده کارکنان گذاشته شود بطوری که کارکنان نتیجه کار خود را مشاهده نمایند.

مدیریت میتواند با شناخت ابعاد اصلی شغل مثلا پنج بعد اصلی یاد شده :(تنوع کار- هویت کار-اهمیت کار- خودمختاری– بازخورد.)و اندازه گیری آن در هر شغل ظرفیت انگیزش شغل را تعیین کند و بداند که شغل مورد نظر به چه میزان متنوع با هویت مهم و خودمختاری است و تا چه حد اطلاعات مربوط به انجام کار به شاغل منتقل می گردد.

غنی سازی شغل به نفع دو طرف یعنی معلمان و مدیران سازمان است ولی اجرای آن بستگی به موقعیت ، وضع نیروی انسانی میزان کاربرد ، امکان پرداخت هزینه های تازه ، موافقت سازمان آموزش و پرورش و مانند آن دارد.

در بسیاری از موارد دیده شده که غنی سازی شغل میزان تاخیر و غیبت در کار را کاهش داده و باعث افزایش کارایی و کاهش ضایعات به میزان قابل توجهی شده است .

چنانچه ارتباطی بین ادراک  معلمان  از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان  وجود داشته باشد سازمان آموزش و پرورش می تواند با استفاده از تدابیر مختلف جهت  غنی سازی شغلی و ایجاد انگیزش بیشتر و از بین بردن موانع ایجاد انگیزش و غنی سازی شغلی و ارایه راهکارهای مختلف جهت بهبود کیفیت آموزشی اقدام نماید.

1-4 اهداف پژوهش

اهدف کلی :

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدایی از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان در مدارس ابتدایی شهرستان شهریار

اهداف جزئی:

1 -بررسی ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار از میزان غنی سازی شغلی.

2-بررسی  میزان انگیزش شغلی معلمان ابتدایی شهرستان شهریار.

3- بررسی رابطه ادراک از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریار.

4- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درخصوص غنی سازی شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریار.

5-بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درخصوص انگیزش شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریار.

[1] move

[2] Stephan P. Robins

[3] Job Enrichment

[4] Coleman

[5] Motivation

[6] Timoun

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي
 • پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر
 • پايان نامه ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122