پايان نامه بررسي رابطه ارائه خدمات بانکداري الکترونيک و رضايت مشتريان شعب بانک ملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ارائه خدمات بانکداري الکترونيک و رضايت مشتريان شعب بانک ملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ارائه خدمات بانکداري الکترونيک و رضايت مشتريان شعب بانک ملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1 1-1) مقدمه
2 1-2) بیان مسئله
5 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
6 1-4) اهداف تحقیق
7 1-5) چهارچوب نظری
8 1-6) فرضیات تحقیق
8 1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
12 1-8) قلمرو تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
14 2-1) بخش اول: بانکداری الکترونیک
14 2-1-1) تعریف بانک و تاریخچه بانکداری
16 2-1-2) فن آوری اطلاعات و سیر تحول آن در صنعت بانکداری
23 2-1-3) بانکداری الکترونیک
24 2-1-4) انواع خدمات بانکداری الکترونیکی
24 2-1-4-1) شبکه های مدیریت یافته
24 2-1-4-2) اینترنت با رایانه های شخصی
25 2-1-4-3) بانکداری تلفنی
25 2-1-4-4) ماشین های خودپرداز
25 2-1-4-5) بانکداری موبایلی
26 2-1-4-7) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
26 2-1-4-6) بانکداری دفتری
26 2-1-4-7) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
26 2-1-4-8) صفحات وب
27 2-1-4-9) بانکداری خانگی
27 2-1-5) مزایای بانکداری الکترونیکی
27 2-1-5-1) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان :
27 2-1-5-2) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها
29 2-1-6) عملیات بانکداری الکترونیک در سیستم بانکی کشور
31 2-1-7) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
31 2-1-7-1) انواع کارت ها
31 2-1-7-2) شبکه شتاب
31 2-1-7-3) سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
31 2-1-7-4) شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
31 2-1-7-5) شبکه مرکزی سوئیفت
32 2-1-8) بانکداری اینترنتی
34 2-1-9) انواع بانکداری اینترنتی
34 2-1-9-1) اطلاعات
34 2-1-9-2) ارتباطات
34 2-1-9-3) معامله
35 2-1-10) رشد بانکداری اینترنتی
36 2-1-11) مزایای بانکداری اینترنتی
38 2-1-12) کیفیت خدمات الکترونیک
39 2-1-13) کیفیت خدمات و بانکداری اینترنتی
40 2-1-14) تاریخچه کیفیت خدمات سیستم های اینترنتی
49 2-2) بخش دوم : مشتری مداری و رضایتمندی
49 2-2-1)مشتری کیست؟
50 2-2-2) اولویت بندی مشتریان
55 2-2-3) رویکرد مشتری مداری
57 2-2-4) مفهوم استراتژی مشتری گرایی
59 2-2-5) فرهنگ مشتری مداری
60 2-2-6) تاریخچه رضایت مشتری
62 2-2-7) مفهوم رضایت مشتری
65 2-2-8) اهمیت رضایت مشتری
66 2-2-9 ) عوامل مؤثر بر رضایت
66 2-2-9-1) اعتبار(اعتماد)
66 22-2-9-2)پاسخگویی
66 2-2-9-3) قابلیت های کاری(اطمینان خاطر)
67 2-2-9-4) شواهد فیزیکی:
67 2-2-9-5) دسترسی:
67 2-2-9-6)ارتباطات:
68 2-2-10) مدل های رضایت مشتری
68 2-2-10-1)مدل فورنل
70 22-2-10-2) مدل کانو
71 2-2-10-3)مدل سروکوال
73 2-2-10-4) مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی
74 بخش سوم: پیشینه تحقیق:
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
78 3-1)مقدمه
79 3-2) روش تحقیق
80 3-3) جامعه و نمونه آماری
80 3-3-1) جامعه آماری
80 3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری
81 3-4) روشها و ابزار گردآوری داده ها
82 3-5) روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
83 3-5-1) روایی
83 3-5-2) پایایی
84 3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
86 4-1) مقدمه
87 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
88 4-2-1) توصیف متغیر جنسیت
89 4-2-2) توصیف متغیر سن
90 4-2-3) توصیف متغیر تحصیلات
91 4-3) توصیف متغیر های تحقیق
97 4-4) آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
104 5-1) مقدمه
104 5-2) نتایج آمار توصیفی
104 5-2-1) توصیف متغیر جنسیت
104 5-2-2) توصیف متغیر سن
104 5-2-3) توصیف متغیر تحصیلات
106 5-2-4) توصیف متغیر بانکداری الکترونیک
106 5-2-5) توصیف متغیر رضایت مشتریان
106 5-3) نتایج آمار استنباطی
106 5-3-1) نتایج آزمون فرضیه
110 5-4) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
112 5-5) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
113 5-6) محدودیتهای تحقیق
115
منابع و مآخذ
99 پیوستها و ضمائم

منابع فارسی

آذر ،عادل و مومنی ،منصور (1380)،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”،سمت،جلد دوم،چاپ پنجم

بابائی ،ابوالفضل،”ارزیابی تصویر ذهنی مردم از بانکها”،ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 26

پیترز،دان،(1381)، “بازاریابی تک به تک”،علی عیاری،اول،فرا

تارخ محمد جعفر،(1383) ” امور مشتریان الکترونیکی” انتشارات کتاب یوسف،چاپ اول

تورپین، دومینیک،(1374)، “هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری”، تدبیر،شماره 58،ص6

حافظ نیا، محمد رضا.(1384)، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”، انتشارات سمت.

حسنی، داوود، (1386)، “ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات نوین بانک صادرات مازندران”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

حق شناس کاشانی، فریده، (1382)، “نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی در جذب و حفظ مشتری”، پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی

خاکی ، غلام رضا.(1388)، ” روش تحقیق در مدیریت” ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.

خسروداد، مژگان، (1384)،” بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان در بانکا های صادرات و پارسیان در سطح شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ص 2

دیواندری، علی و دلخواه، جلیل،(1384)، “تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن”، پژ.هشنامه بازرگانی، شماره 37

دیواندری،علی(1381)جزوه کارگاه آموزشی مشتری مداری و مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

را سو چپس،ریچارد،”مشتری ،کاربرد علوم رفتاری در خدمات مشتری”،ترجمه سید احمد امیر شاهی،ماهنامه گزیده مدیریت،شماره 11

سرمد و دیگران .(1380). ” روش های تحقیق در علوم رفتاری” ، انتشارات آگاه

سکاران، اوما (1388)، ” روشهای تحقیق در مدیریت” ، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم.

شهرستانی، مریم، (1387)، “بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانک ها”، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک

شعبان الهی و حیدری،بهمن(1384)”مدیریت ارتباط با مشتری”،انتشارات چاپ و نشر بازرگانی،چاپ اول

صدری نیا، محمد و نیشابوری، ابوالفضل، (1387)،” مشتری راضی و وفادار آرزوی دست یافتنی”، مجله مدیریت،شماره 140-139

عبدالوند،محمدعلی و محمدنیا،علی، (1386)، “ارائه و تبیین رویکرد فازی در سنجش رضایت مشتری”، مدیریت بازاریابی، دوره2، شماره 3، ص 6

کاوسی، سید محمدرضا و سقایی، عباس، (1384)، “روش های اندازه گیری رضایت مشتریان”، انتشارات سبزان، چاپ اول، تهران

کردنائیج، اسدالله و دلخواه، جلیل، (1383)، “مشتری مداری و الگوهای اندازه گیری رضایت مشتریان (الگوی صنعت بانکداری)”، مدیریت و توسعه، شماره 22 ، ص 99-81

مجیدی نیا، مهدی ، (1382) ، “بررسی عوامل مرتبط با رضایت مشتریان از تسهیلات بانکی در بانک توسعه صادرات”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

مهدیلوی تازه کناری، علی، (1385)،” بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک پارسیان و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

هارتفیل،ریچارد(1996)”مدیریت ارتباط با مشتری”،مدیریت کیفیت IBM استرلیا و نیوزیلند

منابع لاتین

Allerd K.&Addams C.j.(2000)) “Customer Relationship Management” McGraw Hill Trade

B, (2001),  essentials of CRM: customer relationship management for executives , Jon wiely

Burnett,k.(2001″);Hand book of key Customer Relationship Management: the definitive Guide to Winning, Managing and developing key Account business; prentice Hall: New jersey

Chaudhuri, A. and Shainesh(2004), G.,  “Implementing a technology based CRM solution: The ICICI experience , in Customer relationship management: Emerging concepts, tools and applications“, N. Sheth, A. Parvatiyar, and G. Shainesh, Eds., Fifth edition, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited

com, “the Customer Relationship Management Primer. What You Need To Know To Get Started”, 2002

com, “The Customer Relationship Management Solutions Guide. Independent Reviews of CRM Products“, 2002.

Feinberg j; Rajesh kadam leigh Hokama & Iksuk Kim (2002)); the state of electronic Customer Relationship Management; International Journal of Retail & Distribution Management; vol: 30, No 10, pp.470-481

Happner H; S. Martin, K. D. Wilde: Customer Relationship Management; in WiSt, Heft 8, August 2001, pp.417-422

Jamal A., Naser, K., (2002));” Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking”, European Journal of Marketing, 20/4, pp. 146-160

Kotler,p.(2003);marketing management;11the Edition new jersey: prentice Hall .pp.52

Nine steps for effective CRM : ladara enterorise solution

Payne A. (2000); Customer Relationship Management; Paper from the inaugural meting of the London based customer relationship foundation. July 17th, available

Thompson, Bob (2004); what is CRM? Available at: >custhelp.com

J, Frost. R, 2002, “customer relationship management ” E-Marketing, Practice Hall

Strategic customer management: CO.UK

Wilde K.D; H.Hippner, C.Frielitz, and S.Martin (2001); Marketing E-CRM absatzwirtschaft, Dusseldorf

W. & Raymond M., “Customer Relationship Management”.  John Wiley & Sons, 2002.

چکیده

موفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد . رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد.

عوامل متعددی می تواند بر رضایت مشتریان تاثیرگذار باشد، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتری بحث خدمات می باشد که تحقیق حاضر به بررسی رابطه ارائه خدمات به صورت بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری شعب بانک ملی استان گیلان می پردازد

روش تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه آماری انتخاب شده همه مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان می باشند ، که تعداد 200 نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد . .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد بین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد و شدت همبستگی بین دو متغیر 5/52 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 275/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه بانکداری الکترونیک به میزان 5/27 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند.

کلمات کلیدی: رضایت مشتری ، کیفیت خدمات ، بانکداری الکترونیک

فصل اول

1-1) مقدمه

موفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعدّدی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد . رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد.

توسعه روزافزون فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی ، دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است. یکی از مهمترین این دستاوردها که منجر به افزایش سطح آگاهی جامعه گردیده ، سهولت در دسترسی افراد به حجم وسیعی از اطلاعات گوناگون می باشد. با افزایش آگاهی افراد جامعه ، نیازهای جامعه نیز افزایش می یابد. بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بانکی اهمیت بسزایی دارد. در نظام بانکی ، مشتریان محور اصلی بوده و در واقع همه برای جلب رضایت ، توجه و جذب آنها است. لذا در فضای رقابتی بین بانکی ، بانک هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری مشتریان را بدست آورند. بانکی که در فرآیندهای روزانه خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید می تواند به راحتی از نیازهای مشتریان خود آگاهی یابد و علاوه بر برآورده سازی نیاز امروز مشتریان خود قادر به پیش بینی نیازهای آتی آنان نیز می باشد.

این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت وضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیات تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق می باشد.

1-2) بیان مسئله

یکی از عوامل محیطی اثر گذار بر سازمانها مشتریان آن هستند، صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت سازمانها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب نظر مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند. در حقیقت، یکی از پیش شرطهای موفقیت سازمانها و شرکتها، قرار دادن مشتری و تلاش برای جلب رضایت وی در سرلوحه سازمان می باشد. شناخت کامل مشتری، مقدم شمردن وی و ارائه خدمات کیفی از جمله عوامل موفقیت در بازار کسب و کار امروز است.

تعبیری که امروزه از مشتری می شود با آنچه در گذشته رواج داشته، کاملا متفاوت است. بدین معنی که مشتری دیگر خریدار صرف کالا یا خدمات نیست، بلکه یک عضو فعال و تاثیر گذار در کلیه فعالیتهای تجاری به شمار می رود. بنابراین داشتن استراتژی نوین، توجه به نکات مهم در برقراری، حفظ و گسترش روابط با مشتری و تلاش برای جلب رضایت وی در تمام مراحل، کارایی و اثر بخشی یک سازمان را در تحقق اهداف مشتری محور افزایش می دهد و در بلند مدت پایگاهی از مشتریان وفادار به ارمغان خواهد آورد.

واژه های مشتری و رضایت مشتری در سازمانهای خدماتی، خصوصا بانکها به دلیل وابستگی کامل به مشتریان برای بقا، اهمیتی دو چندان می یابد. ارائه خدمات مختلف بانکی به منظور حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید و در نهایت کسب سهم بیشتری از بازار رقابت بانکی، بیانگر این اهمیت است.

موفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعدّدی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. (نورالسناء و سقایی، ۱۳۸۷، ۹۸) اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد. از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفادۀ مجدّد ، تمایل برای توصیۀ به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند.(کاووسی و سقایی، ۱۳۸۴) رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۴، ۹۰۰) رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامۀ فعّالیت سازمان است. (پاؤلین و دیگران، ۲۰۰۶، ۹۰۷)

بانکداری الکترونیک عبارت است از ایجاد امکاناتی در جهت افزایش سرعت و کارایی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان موردنظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت 24 ساعته از طریق کانال های ارتباطی ایمن و متنوع عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانکداری الکترونیکی ابزاری برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در مدل ها، روش ها و انواع مختلفی ارائه می شود که شامل : اینترنت ، تلفن همراه ، نمابر ، خودپرداز ، پایانه های فروش، تلفن بانک می باشد (فتحیان و همکاران ،1388)

بنابراین، آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، پاسخ به این سئوال است که،”  آیا بین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان بانک ها رابطه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

مشتری ، رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی می باشد.اعتبار یک سازمان موفق ، بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است.کلیدی ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان ، ارائه خدمات مناسب است. سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهای مشتری طرح ریزی نموده باشد، می تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت ، سازمان موفقی باشد. ارئه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها ، علاقه مندی ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان پذیر نیست.گردآوری اطلاعاتی از این قبیل بصورت یکپارچه ، سازمان را در جهت ارائه خدمات مناسب ، مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان یاری می رساند.( Williams & Cooper, 2004)

یافته ها نشان می دهند که بیش از 90% از مشتریان ناراضی یک شرکت ، کوشش نمی کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند. این مشتریان برای تامین نیازهای خویش به رقبا مراجعه می کنند و عدم رضایت خویش را با علاقه مندی تمام برای سایر مشتریان بالقوه بازگو می کنند. ( (http://www.banktech .com

خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک ها به عنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این میان آنچه بقاء و تداوم فعّالیت مؤسّسات مالی را تأمین می کند ارائۀ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این مهم حاصل نمی شود مگراینکه بنگاه های اقتصادی ضمن توجّه به کیفیت خدمات در حفظ و ارتقاء آن کوشش کنند (باهیا و نانتل، ۲۰۰۰، ۸۴)

در بازار پر رقابت خدمات مالی از دست دادن تنها یک مشتری هزینه های سنگینی را برای بانکها و موسسات مالی در پی دارد، آنچه بیش از هر چیز دارای اهمیت است، سرمایه گذاری های عظیمی که سازمانها در جهت تنوع در تولیدات و خدمات و بهبود کیفیت و اراده خدمات مطلوب انجام می دهند، همگی با هدف جلب رضایت مشتریان فعلی و جلوگیری از زوال مشتریان جدید می باشد.(داریوش رشیدی، 1381)

 1-4) اهداف تحقيق :

اهداف تحقیق عبارتند از:

سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

سنجش و اندازه گیری میزان ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک ملی استان گیلان

سنجش و اندازه گیری رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

1-5) چهارچوب نظری

نتایج تحقیقات نشان می دهد که استفاده ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان می توانند رضایتمندی قابل ملاحظه ای را برای مشتریان بانک ها فراهم آورد. بر همین اساس تحقیقی با همین عنوان در بانک های ملی شهرستان تهران توسط فتحیان و دیگران انجام شد. در این تحقیق از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین دو متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که خدمات الکترونیکی بانک ملی که از کانال های مختلف از جمله خودپردازها ، پایانه های فروش ، تلفن بانک ، اینترنت و تلفن همراه ارائه می شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می باشند که رابطه توسعه آنها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می باشد. بنابراین افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیماٌ موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها  خواهد بود.

             

  

1-6) فرضیه تحقيق

فرضیه تحقیق به قرار زیر است:

·     بین خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین خدمات اینترنتی و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین خدمات تلفن همراه و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین خدمات خودپرداز و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه وجود دارد.

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

بانکداری الکترونیک:

عبارت است از ایجاد امکاناتی در جهت افزایش سرعت و کارایی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان موردنظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت 24 ساعته از طریق کانال های ارتباطی ایمن و متنوع عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانکداری الکترونیکی ابزاری برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در مدل ها، روش ها و انواع مختلفی رائه می شود: اینترنت، تلفن همراه، خودپرداز، پایانه های فروش، تلفن بانک (حسن زاده وپورفرد، 1382)

اينترنت : استفاده ازخدمات بانكي ازطريق كامپيوتر وخط تلفن يا از طريق اينترنت نیز امکان پذیر است.  با استفاده از اين شيوه و با کمک نرم افزارهاي پيشرفته كه امكان رمز نگاري را از روي خط تلفن وشبكه اينترنت فراهم ساخته است وبا توجه به شيوه هاي تصديق هويت پيشرفته براي شناسايي فرد تماس گيرنده با شبكه بانك، امكان بسياري از عمليات بانكي همچون: برداشت از وجه حساب و واريز به حسابهاي ديگر ميسر مي باشد.

در این تحقیق کیفیت خدمات اینترنت بانک بوسیله گویه های 1 تا 17 پرسشنامه سنجیده می شود.

دستگاه خود پرداز[1] : یکی دیگر ازروش های نوین در بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه خود پرداز است. انجام بسياري از امور بانكي، از طريق خودپرداز امكان پذير است.با توجه به آنكه شخص با در دست داشتن كارت خود وبا ورود شماره رمز، بايد درمحل دستگاه حضور داشته باشد؛ موارد ايمني آن کمتر مورد توجه قرارگرفته است.

در این تحقیق کیفیت خدمات تلفن بانک بوسیله گویه های 18 تا 34 پرسشنامه سنجیده می شود.

پایانه های فروش[2] : از روش های ديگر دربانكداري الكترونيك، دستگاه فروش نقطه اي مي باشد كه به طور وسيع در فروشگاهها ومراكز خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.دراين شيوه، مشتري با استفاده از كارت هوشمند وقرار دادن در دستگاه و با ورود رمز خود، مي تواند براي خريد كليه كالاها وخدمات خود به جاي پول نقد از كارت استفاده نمايد.

در این تحقیق کیفیت خدمات پایانه های فروش بوسیله گویه های 35 تا 42 پرسشنامه سنجیده می شود.

تلفن بانک: عبارت است ازعرضه خدمات مالی شعب از طریق دستگاههای مخابراتی که درآن مشتریان بانکها می توانند معاملات بانکی جزئی خود را به وسیله یک دستگاه تلفن انجام دهند.

در بانکداری خانگی بانك ها از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان با آنها ارتباط برقرار كرده و خدمات خود را از طريق اين شبكه به مشتريان ارائه مي دهند. علاوه بر اين، از اين طريق مشتريان به راحتي مي توانند با استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب با بانك خود ارتباط برقرار كرده و بدون نياز به حضور فيزيكي فعاليت هايشان را انجام دهند.

در این تحقیق کیفیت خدمات تلفن بانک بوسیله گویه های 43 تا 50 پرسشنامه سنجیده می شود.

تلفن همراه : با استفاده از تلفن همراه مي توان بسياري از عمليات بانكي را، همچون: بررسي وجه مانده درحساب هاي مختلف، توقف پرداخت چك، نقل وانتقال پول از حسابي به حساب ديگروغيره، را انجام داد.  برحسب تجربه های بدست آمده براي انجام امور بانكي، تلفن همراه از تلفن عادي ايمن تر است.(حسن زاده وپورفرد، 1382، ص 7)

در این تحقیق کیفیت خدمات تلفن همراه  بوسیله گویه های 51 تا 61 پرسشنامه سنجیده می شود.

رضایت مشتری :

در رابطه با مفهوم رضايت مندي مشتري تعاريف مختلفي از سوي نظريه پردازان بازاريابي ارائه شده است. كاتلر، رضايت‌مندي مشتري را به عنوان درجه اي كه عملكرد واقعي يك شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، تعريف مي‌كند. به نظر کاتلر اگر عملكرد شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، مشتري احساس رضايت و در غير اين صورت احساس نارضايتي مي كند. (دیواندری ، 1381)

جمال و ناصر (2002)رضايت‌مندي مشتري را به عنوان احساس يا نگرش يك مشتري نسبت به يك محصول يا خدمت بعد از استفاده از آن تعريف مي كنند.

اين دو پژوهشگر بيان مي كنند، رضايت‌مندي مشتري نتيجه اصلي فعاليت بازارياب است كه به عنوان ارتباطي بين مراحل مختلف رفتار خريد مصرف كننده عمل مي كند. براي مثال اگر مشتريان به وسيله خدمات خاصي رضايت‌مند شوند، به احتمال زياد خريد خود را تكرار خواهند كرد. مشتريان رضايت‌مند همچنين احتمالا با ديگران درباره تجارب خود صحبت مي كنند كه در نتيجه در تبليغات دهان به دهان (شفاهي- كلامي) مثبت درگير مي‌شوند. در مقابل مشتريان ناراضي احتمالا ارتباط خود را با شركت قطع مي كنند و در تبليغات دهان به دهان منفي درگير مي شوند. به علاوه رفتارهايي از قبيل تكرار خريد و تبليغات دهان به دهان مستقيما بقا و سودآوري يك شركت را تحت تاثير قرار   مي دهند.

در این تحقیق رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک ملی استان گیلان  بوسیله سئوالات 62 تا 70  پرسشنامه سنجیده می شود.

لازم به ذکر است که برای سنجش تمام متغیر های تحقیق از طیف پنجگانه لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم استفاده شد.

 1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی:

این تحقیق شامل مباحث علم مدیریت در حوزه بازاریابی خدمات بانکی است.

قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان می باشد .

قلمرو زمانی:

این تحقیق در بازه زمانی نیمسال دوم سال تحصيلي 92-91 انجام شده است.

[1] ATM

[2] POS

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122