پايان نامه بررسي رابطه استفاده از تلوزيون با نگرس به حقوق شهروندي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه استفاده از تلوزيون با نگرس به حقوق شهروندي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه استفاده از تلوزيون با نگرس به حقوق شهروندي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب


فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه2
1-2 بیان مسآله تحقیق6
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق11 1-4 اهداف تحقیق15
1-5 سؤالات تحقیق16
فصل دوم : ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه18
2-2تحقیقات داخلی18
2-2-1 شهروندی18
2-3تحقیقات خارجی27
2-3-1 شهروندی27
2-3-2 نقش و تأثیر رسانه تلویزیون30
2-4 نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق33
2-5 مفهوم نگرش34
2-5-1 تعریف نگرش34
2-5-2 ساخت نگرش35
2-5-3 تئوری فیش باین و آیزن37
2-6 مفهوم شهروند و شهروندی38
2-6-1 تعریف شهروند و شهروندی38
2-6-2حقوق شهروندی41
2-7 طرح نظری تحقیق43
2-7-1 خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی46
2-7-1-1 شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس47
2-7-1-2 شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر47
2-7-1-3 شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم47
2-7-1-4 شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس48
2-7-1-5 شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز49
2-7-1-6 خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال51
2-7-1-7 خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر52
2-7-1-8 نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس54
2-7-1-9 تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی60
2-8 چارچوب نظری60
2-8-1 نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال60
2-8-1-1 تعریف شهروندی62
2-8-1-2 گسترش تاریخی شهروندی62
2-8-1-3 ابعاد سه گانه شهروندی63
2-9 نظریه پرورش67
2-9-1 روش تحقیق در نظریه پرورش69
2-9-2 انتقادات به نظریه پرورش71
2-10 رویکرد استفاده و رضامندی75
2-10-1 مخاطب شناسی78
2-11 نتیجه گیری80
مدل تحلیلی تحقیق83
فرضیات تحقیق84

فصل سوم : روش شناسی
3-1 واحد تحلیل86
3-2 معرفی جمعیت مورد مطالعه86
3-3 ابزار جمع آوری داده ها87
3-4 تعریف مفاهیم89
3-4-1 تعاریف نظری مفاهیم89
3-4-1-1 متغیرهای مستقل89
3-4-1-2 متغیر وابسته91
3-4-1-3 متغیر واسط92
3-4-2 تعاریف عملیاتی مفاهیم98
3-4-2-1 متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون98
3-4-2-2 متغیر وابسته99
3-4-2-3 متغیر واسط101
3-2-2-4 متغیرهای زمینه ای102
3-5 شیوه اجرا103
3-6 تکنیک های آماری و استخراج داده ها103
3-7 جمعیت آماری و نمونه104
3-7-1 جمعیت آماری104
3-7-2 نمونه گیری104
3-7-3 مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای107
3-7-4 حجم نمونه107
3-8 اعتبار و پایایی109
3-8-1 اعتبار 110
3-8-2 پایایی110
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه113
4-2 یافته های توصیفی113
4-3 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی 113
4-4 متغیرهای مستقل125
4-4-1میزان مواجهه 125
4-4-2محتوای مواجهه129
4-5متغیرهای واسط133
4-5-1انتخابگری133
4-5-2انگیزه تماشا134
4-5-3اعتبار رسانه136
4-6 بررسی فرضیات تحقیق149
4-7تحلیل رگرسیون161
4-8 تحلیل مسیر

فصل پنجم :نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 مروری بر یافته های تحقیق
5-3 نتیجه گیری
5-4 پیشنهادات
5-5 محدودیت های تحقیق
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی:

– ارنبرگ ، اندرو، پاتریک ،باروایزر( 1378) تلویزیون و مخاطبان آن ، ترجمه فرهاد رادپور :مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی .

–  اعزازی ، شهلا ( 1379 ) تصویر خانواده در برنامه های کودک سیما : واحد ارزشیابی اداره کل پژوهشهای سیما،  شماره 001/2

–  آلپورت ، گوردن ، دبلیو ، جونز ، ادوارد .ای (1371 ) روان شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون ، ترجمه محمد تقی منشی طوسی ، مشهد : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .

–  احمدی ، فخری السادات ( 1383 ) شهروندی و مشارکت مدنی : بررسی تأثیر آگاهی از حقوق و تعدات شهروندی در شهر بر فرایند تحقق حقوق شهروندی ( مورد کلان شهر تهران ) : پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه الزهرا .

– برخورداری ، مهین (1385) حقوق شهروندی ، آموزش و مشارکت مدنی در محله ، تهران .

– بیابانگرد ، اسماعیل (1378 ) تأثیر تماشای برنامه های تلویزیونی بر رشد کودکان ، تهران : مجله تربیت ، ش 10.

–  پیران ، پرویز ( 1378 ) شهر شهروند مدار و شهر زور مند مدار ، سلسله مقالات ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی .

–  جهانبگلو ، رامین ( 1374 ) گفتگو با هابرماس ، فصلنامه گفتگو شماره 7 .

–  دواس ، دی.ای ( 1386 ) پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، ترجمه هوشنگ نایبی ، تهران : نشر نی

–  دومینیک ، ژوزف ( 1378 ) پویایی ارتباط جمعی ، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، فصلنامه رادیو و تلویزیون ، سال اول .

–  ذکایی ، محمد سعید ( 1382 ) جوانان ، شهروندی و ادغام اجتماعی ، فصلنامه مطالعات جوانان ، ش 3و 4 .

–  رفیع پور ، فرامرز ( 1372 ) سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی ، تهران : مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی .

–  ساروخانی ، باقر (1373 ) روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

–  سالک ، رضا ( 1379 ) نظر سنجی از مردم تهران درباره الگوهای تماشای تلویزیون ، مرکز تحقیقات صدا و سیما : ش 464 .

–  سرایی ، حسن ( 1372 ) روشهای نمونه گیری ، تهران : انتشارات سمت.

–  شکر کن ، حسین ( 1372 ) تغییر ارزشها ،جزوه درسی ، اهواز : دانشگاه شهید چمران .

– شکری ، نادر (1386 ) مجموعه مقالات همایش نظارت همگانی ، شهروندی و توسعه سازمانی ، تهران : شهرداری تهران و دانشکده مدیریت .

–  عالی زاد ، اسماعیل ( 1387 ) مقدمه ای بر مخاطب و مخاطب شناسی ، تهران :اداره کل پژوهش و آموزش سیما .

–  فالکس ، کیث ( 1381 ) شهروندی ، ترجمه محمد تقی دلفروز ، تهران : انتشارات کویر .

– قسیم ، اخگر (1385 ) شهروند کیست ؟چه وظایف و مسئولیت هایی در قبال دولت و جامعه دارد ؟ ، تهران : گفتگوی بنیاد آرمانشهر

–  کراچ ، دیوید و کراچفیلد ، ریچارد . اس و اجرتون . بلاکی . ال ( 1347 ) فرد در اجتماع ، ترجمه محمود صناعی ، تهران : مصور.

–   کریمی ، یوسف ( 1386) و ( 1377 ) روان شناسی اجتماعی ، تهران : نشر ارسباران .

–   گزارش نهایی کمیته برنامه ریزی محتوایی اجتماعی ، برنامه محتوایی صدا و سیما ،    ( 1378 ) معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .

–  گیدنز ، آنتونی ( 1374 ) جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران : نشر نی .

–  مهدیزاده ، شراره ( 1381 ) تلویزیون و نوگرایی ، پایان نامه دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه تهران .

–  مارش ، دیوید و استوکر ، جری ( 1380 ) روش و نظریه در علوم سیاسی ، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی ، تهران : پژو هشکده مطالعات راهبردی .

–  محسنی ، منوچهر ( 1379 ) بررسی آگاهیها ، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران : انتشارات زهد .

–  نجاتی حسینی ، سید محمود  ( 1380 ) بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری های ایران ، تهران : وزارت کشور ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور .

–  نجاتی حسینی ، سید محمود ( 1380 ) جامعه مدرن ، شهروندی و مشارکت ، فصلنامه مدیریت شهری : ش 5 .

–  نوذری ، حسینعلی ( 1386 ) بازخوانی هابرماس ، تهران : نشر نی .

–  هولاب ، رابرت ( 1375 ) یورگن هابرماس ، نقد حوزه عمومی ، ترجمه حسین بشیریه ، تهران :نشر نی

فهرست منابع انگلیسی :

Baran ,stanley J    ,  Dannis    Davis(2000). Mass Communication Theory , Thomson learning , ontariocanada.

Gerbner, George , larry , Gross ,  Mchael , morgan , nancy , signorielli (1994) Grwing up with television : the cultivation perspective , inJ , Bryant  and  Dzilman (Eds ) , Media effects in theory  and  Research New Jersy: Erlbaum , 17-41

Hugh   Segal ,(1999), Towards  a New Definition of Ctizenship : Beneath & Beyond  the Nation- State , November

Janoski , Tomasw,(1998), Citizen ship and   Civil  Society  , Cambridge university press .

Junkee , Kim , Allen M  Rubin , (1997) , The  variable  influence  of  audience activity  on  media  effects , communication  Research , Vol  24 , apr : 107 – 136 .

K atz , Elihu ,Jay  G  Blumer , Michael, gurevitch ,( 1978) , utilization of mass communication by the individual , the uses of mass communicatin , chapter 1 , 19-32

چکیده

 پژوهش حاضر با عنوان ” بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ” درصدد است تا به بررسی رابطه تلویزیون به عنوان متغیر مستقل با دو شاخص میزان مواجهه ( کل ساعات تماشا ) و نحوه مواجهه با شهروندی به عنوان متغیر وابسته با سه مقوله حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی  بپردازد . در این پژوهش از نظریه پرورش ، نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کانونی مارشال جهت چارچوب نظری استفاده شده است .

روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق 1 ، 13 و 22 شهرتهران و در محدوده سنی 64-20 سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است .

جهت آزمون فرضیات ، آزمون  T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است .

یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی  می باشد .

متغیرهای میزان مواجهه  ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه

1 مقدمه

شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است . محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی       (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city  ) است . شهروندی را قالب پیشرفته  « شهرنشینی » می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به  « شهروند » ارتقاء یافته اند . شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به  «شهروندی جهانی[1]» می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،1386 :80 ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم  می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها[2] «حقوق شهروندی » اطلاق میشود( شکری،1386 : 72 ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است . به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند . دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند .

شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است . شهروندی از این منظر ، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است . فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند ،اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد . همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد . در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (قسیم اخگر، 1385 :18 ). عضویت افراد در جوامع مدرن با موقعیت شهروندی آنان نشان داده می شود. شهروندان دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. در این میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حقّ مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که شهروندی فعال[3]  به عنوان مبنای حاکمیت مردمی  بر پایه آن شکل میگیرد. این حقوق با مجموعه‌ای از وظایف و تعهّدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند. در مقابل، دولت ـ ملّت نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند، تحت پوشش قرار دهد.به عبارت دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهّدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. در مورد این پدیده، تحقیقات بسیاری از اندیشمندان مختلف صورت گرفته است که عمدتاً بر کار تی.اچ.مارشال تمرکز داشته اند .

در این میان آموزش شهروندی در زمینه آموزش این حقوق و تکالیف و مسئولیت ها باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی یا رسانه ملی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه یک شهروند فعال ، آگاه و مسئول می توانند باشند، در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند . تربیت شهروندی ، یکی از فروع شهروندی است . (برخورداری : 1381 ) شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می دهد . یکی از ابزارهایی که دولت جهت آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیز فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی به شهروندان از آن بهره می برد رسانه ملی ( تلویزیون ) می باشد ، که این رسانه در آشنا کردن شهروندان به مسئولیت اجتماعی، فردی و…در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است. .درواقع کار ویژه و اساسی در رسانه ها ، باز تولید و توزیع آگاهی است . این آگاهی ما را قادر می سازد تا به تجربه خود معنا بخشیده وادراک خود را شکل دهیم.

1-2 بیان مسأله تحقیق

موضوع این رساله وارسی ، تحلیل و تبیین رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به یک پدیده اجتماعی نوپدید در جامعه ایران کنونی یعنی شهروندی از چشم انداز جامعه شناسی است . شهروندي يكي ازمهمترين مفاهيم و ايده هاي اجتماعي است، كه در بازخواني رابطه فرد و جامعه كارايي دارد که در یک تعریف متعارف و مورد اجماع در جامعه شناسی شهروندی و نظریه های اجتماعی شهروندی به معنای” یک موقعیت و پایگاه اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای یک جامعه به مثابه عضویت اجتماعی است و حاوی مجموعه بهم پیوسته ای ازوظایف،  حقوق ، تکالیف ، مسئولیت های برابر و همگانی فارغ از تعلقات قومی ، نژادی ، فرهنگی ، مذهبی و طبقاتی است که از طرف نظام حقوقی سیاسی ( دولت ) نیز مورد حمایت قرار میگیرد و در نهایت منجر به حس تعلق اجتماعی به جامعه و مشارکت اجتماعی –  سیاسی و برخورداری برابر از امتیازات و منابع می شود” ( نجاتی حسینی ،1381 :1 ). « شهروندي رابطه فرد و جامعه را در قالب  حقوق و مسئوليت ها بازنمايي ميكندو هر دو عنصر فردگرايانه و جمع گرايانه را در خود دارد». بدين ترتيب كه شهروندي ازيك طرف با اعطاي حقوق، فضاي لازم را به فرد مي دهد كه فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال نمايد و همچنين فرد را قادر مي سازد كه دستي در شكل دادن به نهادهاي حكومتي عمومي داشته باشد و از طرف ديگر بر مسئوليت هايي كه بايد براي پايداري جوامع سياسي و محيط طبيعي مان بپذيريم تاكيد مي كند. بنابراين تنها در اين بستر اجتماعي است كه روابط انساني پايدار بوده و حقوق، قابل تحقق است.                 (فالكس ،1381: 11-10). شهروندي با طرح اين تقاضا كه با همه‌ افراد به طور برابر رفتار شود، مي تواند ريشه هاي تنش اجتماعي را كه نظم اجتماعي را تهديد مي كند بخشكاند. شهروندي به مدد مجموعه حقوق ،وظايف و تعهداتش، راهي براي توزيع و اداره عادلانه منابع ازطريق تقسيم منافع ومسئوليت هاي زندگي اجتماعي ارائه مي كند.(فالكس،15:1381 ). اعضاي جامعه زماني مجال مشاركت مي يابند كه نسبت به حقوق و وظايف و تعهدات خود از يكسو و حقوق و وظايف و مسئوليت هاي نهادهاي موجود از سوي ديگر آگاهي داشته و به آن عمل نمايند. اين شناخت و عمل به آن درگرو به رسميت شناختن شهروندي است. بنابراين شهروندي را مي توان هسته اصلي مشاركت اجتماعي و سياسي يك جامعه دانست و مشاركت فعال را تعريف كننده جزيي از حقوق و وظايف شهروندي به حساب آورد. پس به منظور تحقق جامعه اي سالم بايستي زمينه را براي تحقق شهروندي فراهم نمود. در ايران به علت تضاد حكومت استبدادي با مناسبات و مسئوليت پذيري شهروندي، هرگز نه مناسبات شهروندي درايران نهادينه شد و نه ايرانيان توانستند به خود به عنوان شهروند نگريسته و با درخواست حقوق و امتيازات شهروندي و مسئوليت پذيري نسبت به آن از هويت شهروندي برخوردار شوند. «از حيث جامعه شناسي تاريخي شهروندي »  شهروندی در ایران پس از انقلاب 57 به عنوان یک پدیده مدرن و به صورت یک هسته اولیه تحت تأثیر الزامات مدرنیستی و هم چنین نهادسازی های حقوقی – سیاسی و بسترسازی های توسعه ای و حقوقی شکل گرفته است . ( نجاتی حسینی ، 1381 : 1 )

تمام نظريه پردازان  شهروندي بر دو بُعد وظايف و حقوق شهروندي تأكيد مي كنند. تأكيد يك سويه و يك جانبه  بر هريك از اين ابعاد دوگانه و عدم آگاهي كافي از ساير ابعاد كه ناشي از محقق نشدن شهروندي در بين افراد جامعه است، مي تواند براي هرجامعه­اي مشكل ساز و بحران آفرين باشد. در ایران به دلیل عدم برخورداری- آن هم برای قرنها- از حقوق شهروندی و تلقی از مردم به عنوان”عوام و رعایا”، از زمان انقلاب مشروطیت که بحث تجدد، محدود شدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه خود و بالاخره شهروندی مطرح گردید، به نحوی کاملا نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تاکید روا شده است و کمتر سخنی از وظایف شهروندی به میان آمده است. اکثر افراد که طالب حقوق شهروندی هستند، وظایف همراه با آن را نمی شناسند و حاضر به انجام آن نیستند(پیران، 85: 9). «كاركرد اصلي شهروندي عبارت است از اداره جامعه بر طبق اصول احترام به حقوق ديگران و تعهد به ايفاي نقش در حفظ نهادهاي مشترك كه اين حقوق را پايدار مي دارند» . (فالكس،211:1381)

داشتن جامعه ای شهروند مدار مستلزم این است که اعضای جامعه آموزش های لازم شهروندی را دریافت نموده باشند و به عبارتی هویت شهروندی کسب نموده باشند . در نتیجه ،آموزش شهروندی از جمله موارد مورد توجهی است که باید از طرق مختلف به آن اقدام شود و چنین باوری در سطح جامعه نشر یابد و مسئولین جامعه و متولیان فرهنگی از طریق ابزارهای موجود مکلف به انتشار آن هستند . دولت می بایست از طریق سازمان هایی که در اختیار دارد که مهترین آن ها مدارس و رسانه ها ( بویژه تلویزیون ) هستند ، نگرشها و تفکرات و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند . رسانه ها بویژه تلویزیون خود بمنزله پدیده نو در جامعه به شمار می روند که بر کلیه وجوه زندگی انسان سایه افکنده و به آن ها سمت و سو می دهند . پژوهش هایی که در زمینه اثر بخشی این پدیده بر مخاطبان صورت گرفته نشان می دهد که وسایل ارتباط جمعی ، خاصه تلویزیون ، از جمله عوامل مهم تأثیر- گذار در شیوه و کیفیت زندگی و گروهی افراد است . سلطه این ابزار تا آنجاست که خصوصی ترین تجربه های انسانی از جمله هیجان ها و احساسات عمیق را برمی انگیزد و در جهت دلخواه خود هدایت می کند و به این ترتیب واکنش های رفتاری او را در راستای اهداف و سیاست های خود شکل می دهد .

تلویزیون وسیله ای است که استفاده ازآن به هیچ تخصص و دانش ویژه ای نیاز ندارد، به طوری که کلیه گروههای سنی و جنسی دراجتماع ، به آسانی به آن دسترسی دارند و متناسب با دانش ، تجربه ، نیازها و علایق خود از برنامه های آن بهره می برند . شاید بتوان از تلویزیون به عنوان همدم همیشگی انسان امروزی نام برد که از دوران کودکی تا کهنسالی او را رها نمیکند. با توجه به چرخشی که در دیدگاههای شناخت مخاطب به وجود آمده است و تبدیل  شدن مخاطب منفعل به  مخاطب فعال و انتخاب کننده                     رسانه های جمعی و همچنین با در نظر گرفتن رشد تکنولوژی رسانه ای ( ظهور کانال های متعدد تلویزیونی ، رادیویی ، ویدئو ،ماهواره ، شبکه های جهانی اطلاع رسانی ، اینترنت و…) و رقابت شدیدی که برای جلب مخاطب بین رسانه های گروهی مختلف درگرفته است ، امروزه شناخت مخاطبان و آگاهی از نیازهای آنان و آگاهی دادن به آن ها در زمینه مورد نیاز آنان بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است  ( معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان ، 1383 :3 ).

مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ( یا رسانه ای خاص ) گرایش می یابد و انگیزه اصلی وی ، که دستیابی به نوعی رضایت شخصی در انتخاب و بهره- گیری از رسانه است ، جایگزین ارتباط یک سویه سابق می شود و بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف کننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها تأثیر می گذارد                                ( کاتز[4] و همکاران ،1989 ).

تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی در انتقال اطلاعات ، آموزش عمومی ، ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی –  اجتماعی مردم است، به همین دلیل است که تلویزیون و رادیو از ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزان ، دولتمردان و سیاستمداران هر کشوربرای اداره امور ، در جریان تغییر دیدگاهها و رفتار افراد بوده است . به میزانی که هدفهای توسعه ، مورد توجه قرار گرفته ، ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزان و دولتمردان هر کشوری از قبیل رادیو و تلویزیون ، برای اداره امور جامعه و تغییر نگرش ها و رفتارها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .در بخش اول از توضیح اهداف کیفی صدا و سیما در برنامه دوم توسعه ، آمده است : تقویت نقش اطلاع رسانی ، آموزشی و ارشادی صدا و سیما به منظور معرفی و تبلیغ ارزشهای اسلامی – انقلابی در داخل و خارج کشور ………..، معرفی و زمینه سازی برای تحقق اهداف توسعه در افکار عمومی  ( شورای برنامه ریزی صدا و سیما ، مرداد 1372 ) در همین برنامه ، هدف ، جذب مخاطب و اثر گذاری بر رفتارهای او ذکر شده است ( مهدیزاده ، 1381: 14 ).

1.Global  Citizenship

2.Citizenship  rights  and respansibilities

Active Citizenship

2.Katz

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از برنامه هاي تلويزيوني با گرايش به حفظ محيط زيست
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي فردي با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122