پايان نامه بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي فردي با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي فردي با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه استفاده از رسانه هاي فردي با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده    1
1-1مقدمه    2
1-2بیان مسئله    3
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4اهداف تحقیق    6
1-4-1هدف کلی    6
1-4-2اهداف جزئی    6
1-4-3اهداف آرمانی    6
1-4-4اهداف کاربردی    7
1-5محل اجرای مطالعه موردی    7
1-6سوالات تحقیق    7
1-7فرضیه های تحقیق    7
1-8تعریف واژه ها    8
1-8-1رسانه های فردی    8
1-8-1-1اینترنت    8
1-8-1–11ایمیل    8
1-8-1–12شبکه های اجتماعی    8
1-8-1-2تلفن همراه        8
1-8-2ارتباطات چهره به چهره    9
1-9محدوده مکانی تحقیق    9
1-10محدوده زمانی تحقیق    9
فصل دوم
2-11بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق    10
2-12رسانه های فردی    10
2-13اینترنت    10
2-14شبکه های اجتماعی    17
2-15پست الکترونیک    20
2-16تلفن همراه    22
2-16-1تماس صوتی    22
2-16-2تماس تصویری    22
2-16-3پیام کوتاه    22
2-16-4بلوتوث    22
mms5-16-2    23
2-17ارتباطات – کامپیوتر واسط((cmc        31
2-17-1تعاملات اجتماعی و اینترنت        31
2-17-1-1ماهیت cmcخوب ،بد و زشت    33
2-17-1-1-1رویکرد های ناقص    34
2-17-1-1-1-1حضور ، فقدان سر نخ و غنا    34
2-17-1-1-1-2مدل حضور اجتماعی    35
2-17-1-1-1-3مدل فاقد سر نخ    36
2-17-1-1-1-4مدل غنای رسانه ای    36
2-18ارتباطات چهره به چهره    38
2-18-1ارتباط مستقیم و شخصی    38
2-18-2ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی    38
2-18-3ارتباط غیر مستقیم از طریق مطبوعات    38
2-18-4ارتباط تعاملی شخصی و غیر شخصی    38
2-18-1ارتباط    38
2-18-1-1ارتباط به عنوان ابزاری برای اقناع    39
2-18-1-2ارتباط به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات    40
2-18-1-3ارتباط به عنوان ابزاری برای تشکیل گروهها    41
2-18انواع ارتباط    42
2-18ارتباط از لحاظ محتوا و کارکرد    42
2-18-1جدول 2-1 مقایسه مجاری ارتباط فردی و جمعی    43
2-18ارتباطات انسانی    43
2-18-1جدول 2-2 سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی    45
2-18-1-1ارتباط با خود یا ارتباط درون فردی    45
2-18-1-2ارتباط میان فردی    47
2-18-1-3تعریف ارتباط میان فردی    48
2-18-1-4مدل شماره 2-3ارتباطات میان فردی پیتر هارتلی    49
2-19چهارچوب نظری    51
2-19-1نظریه برلو    51
2-19-1-1معنی    51
2-19-1-2فراگرد    52
2-19-2نظریه پنجره جوهری    56
2-20مدل شماره 2-4 مدل پژوهشی محقق    58
2-21شاخص های برگرفته از نظریات    59
2-22متغییر ها ، مقیاس ها و گویه های تحقیق    60
2-23پیشینه تحقیق    61
2-23-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور    61
2-23-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    63
2-24جمع بندی    65
فصل سوم
3-25روش شناسی    67
3-26روش تحقیق    67
3-27مدل متغییر های مورد بررسی    67
3-28روش جمع آوری دادها    68
3-29تعاریف عملیاتی    68
3-29-1اعتماد بنفس    68
3-29-2مهارت کلامی    68
3-29-3مهارت غیر کلامی    68
3-29-4مهارت گوش دادن    68
3-29-5ارتباط فرد با جمع    69
3-30جامعه آماری    69
3-31روش تجزیه و تحلیل داده ها    69
3-32روایی تحقیق    70
3-33پایایی تحقیق    70
3-34محدودیت ها    70
فصل چهارم
4-35 یافته های تحقیق و جداول    72
4-35-1مقدمه    72
4-35-1-1بخش اول : توصیف یافته ها    72
4-35-1-2بخش دوم:تحلیل یافته های تحقیق    92
فصل پنجم :
5-36نتیجه گیری و پیشنهاد    95
5-36-1مقدمه        95
5-36-1-1نتیجه گیری    95
5-36-1-2تحلیل داده ها    100
5-37پیشنهاد ها    104
منابع وماخذ     106
پیوست :
ضمیمه 1 پرسشنامه    107
چکیده لاتین        110

منابع و ماخذ

ارکان ،عاطفه ” سیر تحول وسایل ارتباطی بشر از جامعه ابتدایی تا جامعه اطلاعاتی ” هفته نامه پگاه حوزه، ش 213، شهریور1386.

اولسون ، دیوید . 1377. رسانه ها و نماد ها: صورتهای بیان ، ارتباط و آموزش . محبوبه مهاجر. تهران :سروش

باستانی ، قادر، اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط موثر با دیگران، چاپ دوم،تهران ، انتشارات ققنوس،1386

بست ،جان. 1373. روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی . انتشارات رشد . چاپ پنجم .

بهرامپور ، شعبانعلی . 1381. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و چالش های فرهنگی در ایران

تورلو،کریسپین، ارتباطات کامپیوتر – واسط (cmc): تعاملات اجتماعی و اینترنت ، تالیف کریسپین ترلو ، لورا لنگل ، آلیس تومیک، ترجمه سروناز تربتی، تهران ، انتشارات جامعه شناسان ،1389

دادگران ، محمد1377، مبانی ارتباطات جمعی ، تهران انتشارات فیروزه ، چاپ دوم ، ص30-29

دوران ،بهزاد . 1381.تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی . پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس .

10.دلاور ، علی . مبانی نظری و عملی در پژوهش ، تهران ، نشر رشد

راجرز، اورت میچل؛ تاریخ تحلیلی علم ارتباطات رویکردی شرح حال‌نگارانه، غلامرضا آذری، تهران، دانژه، 1387، ص817.

رفیع پور ، فرامرز . 1378. وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی . تهران : کتاب فردا.

ساروخانی ،باقر جامعه شناسی ارتباطات تهران انتشارات اطلاعات چاپ سوم 1371- ص 19

شاملو ، سعید،روانشناسی شخصیت تهران : انتشارات رشد ، چاپ ششم 1377،ص 13

عاملی، سعید رضا ، فرد گرایی جدید و تلفن همراه : تکنولوژی فرد گرایی و هویت ، Global media journal دانشگاه تهران ، شماره 1 ، 1385

کازنو، ژان 1370.جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی : باقر ساروخانی و منوچهر محسنی . انتشارات اطلاعات

کاستلز، مانوئل 1380. عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه و فرهنگ. جلد اول : ظهور جامعه شبکه ای . علی پایا (ویراستار ارشد).احد علیقلیان،افشین خاکباز. تهران: طرح نو

کاظمی­پور،عبدالمحمد،21، 1383 «سرمایه­اجتماعی در ایران؛تحلیل ثانویه پیمایش‌های 1382-1353)»، تهران: انتشارات طرح­های ملی وزارت فرهنگ­و ارشاد اسلامی.

کاستلز ، اما نویل ،1380، اقتصاد ، جامعه و فرهنگ عصر اطلاعات ، جلد سوم ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز ، تهران ، انتشارات طرح نو.

21. کلمن، جیمز، 52،1377 «بنیادهای نظریه اجتماعی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نشر نی، چاپ اول.

کوشا، کیوان (1381). ابزار های کاوش اینترنت: اصول ، مهارت ها و امکانات جستجو در وب. تهران : کتابدار

کیا، علی‌اصغر؛ ارتباطات جمعی و روابط بین المللی، تهران، آن، 1385، چاپ دوم، 6-31.

گیدنز، آنتونی،76، 1380 «جامعه شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر مرکز.

گفتگو با دکتر حسن بلخاری ،” اینترنت : نفی یا نقد؟” ماهنامه پرسمان ،آبان 1381،شماره2،ص4

گوستاویونگ ،کارل . رشد شخصیت ترجمه هایده تولایی ،تهران :نشر آتیه ، چاپ اول 1377،ص 170

27. گیل، دیوید و آدمز بریجت؛ پیشین، ص7-286.

لنسکی ، گرهارد ، لنسکی، جین ، 1380، سیر جوامع بشری ، ناصر موفقیان. تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

لیتل جان، استیفن ، نظریه های ارتباطات ، ترجمه مرتضی نور بخش و اکبر میر حسنی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات جنگل ، 1384.

ماهنامه پرسمان خرداد 1381، شماره پنجم ، ص 4

ماهنامه ریز پردازنده ،شهریور1378،س.ششم،شماره 66،ص 38-41

-Berlo, David, The process of Communication, Michigan State University, New York: Rinehart and Winston,1960,p173.

– Compbell،S.W.(2003). The social contruction of mobile  Telephony: An Applicatinof  the social mobile phones within personal communication net works

University of Kansas،120

-Devito، Joseph A.2001. NinthEd.The Interpersonal communicatin Book.new York :longman.

-feldmann، V . (2005) . leveraging mobile media : cross – media strategy and Innovation policy for mobile media physica – verlag HD ، springer .Mchinsey  & company ، newyork ، u.s.a ،88-119.

L.(2001). The mobile phone : An Identity on the move.،fortunati-

University of Triste- pordedon- Italy- springer- verlog- londan . 5: 85-98

-fortunati،L (2005) . mobile Telephone and the presentation of self In mobile communication 203-218

-Garcia-montez J.M . (2006). Changing in the self resulting from the use of mobile

phones . media culture society journal 28: 67-82

چکیده:

افزایش استفاده از رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه ) دگرگونی های گسترده ای را به دنبال خود آورده و بسته به ویژگی های فردی پیا مدهای متفاوتی بر جای گذاشته است . در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت تصادفی ساده ، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل و به دست آمده است . بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد که بین کاهش یا افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی ،  میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره ، بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره ، میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد و میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر میان کاهش یا افزایش اعتمادبنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه ای وجود ندارد  . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست آمده  طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب تضعیف مهارت های غیرکلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر می توان گفت ، استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت گوش دادن در فرد می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر بین استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه ای وجود ندارد .

مقدمه :

با توسعه تکنولوژی های ارتباطی مثل استفاده از اینترنت هر فرد می تواند با داشتن یک نام کاربری به صورت خصوصی از اینترنت استفاده نماید و همچنین میتواند از طریق تلفن همراه تماس صوتی ، تصویری و پیام متنی داشته باشد . رسانه های فردی رسانه هایی هستند که یک فرد به تنهایی از آن استفاده میکند . همواره به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن ، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است . اینترنت و تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است . اگر عناصر مادی نیاز های فردی را در یک تعامل اجتماعی عناصری مثل لباس ، وسیله حمل و نقل و وسایل شخصی زندگی فرد بدانیم اینترنت و تلفن همراه نیز به نیاز های فردی و اجتماعی فرد اظافه شده است .

ارتباط انواعی دارد که در طول تاریخ از ارتباط چهره به چهره یا رو در رو 1 به عنوان ساده ترین و بی واسطه ترین ارتباط میان انسان ها آغاز شده تا به پیچیده ترین گونه های ارتباط با واسطه و بی واسطه تصنعی امروزین رسیده است . (دوران ، 1381 ، 27) بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . ) محسنیان راد ،1378،487) ارتباط کلامی را می توان با اهمیت ترین نوع ارتباط های انسانی بشمار آورد . از جمله ویژگی های ارتباط کلامی نسبت به سایر ارتباط ها توام بودن ارائه ی کلمه ها با احساس های گوینده است شاید در یک تماس با تلفن همراه و یا فرستادن یک متن از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی بتوان به مدد ذهن و با استفاده از توانایی هایی در به کار گیری کلمه ها به توصیف اعجاب انگیز صحنه هایی از واقعیت ها و هستی پرداخت اما بدیهی است خواندن یا شنیدن از طریق تلفن همراه و اینترنت هر چند که با توصیف استادانه ای همراه باشد لیکن فاقد آن جنبه های احساسی است که در ارتباط کلامی وجود دارد . محیط پیرامونی ، همواره به عنوان یک محرک در انسان تاثیر می گذارد و احساس را تحت تاثیر قرار می دهند . احساس انسان از طریق تحریک عامل های خارجی صورت می گیرد و اندام های درونی مثل گوش با شنیدن ، زبان با چشیدن ، چشم با دیدن و بینی با بوییدن و سایر اندام های دیگر با وظایفی که بر عهده دارند با انتقال محرکهای بیرونی به درون بدن احساس را در انسان ایجاد می کند . (ساروخانی ،1371،19) از همین منظر مطالعات مربوط به رسانه های فردی و ارتباطات چهره به چهره ساز و کارهای متفاوتی را نیاز دارد .[1]

بيان مسأله:

پژوهش حاضر کوششی است در پاسخ به این سوال که : « رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره ار نظر دانشجویان چگونه است؟ »

امروزه فناوری های نوین که بخش عظیمی از آنها در قالب رسانه های جمعی یا فردی نمود پیدا می کند ، دل مشغولی عمده نسل های جوان است . به عبارتی جوانان بیشترین مصرف کنندگان رسانه های فردی مانند : اینترنت و تلفن همراه هستند .

جوانان نیاز به کسب آگاهی و اطلاعات و کسب تجارب عاطفی و لذت بخش دارند . آنها خواستار تقویت پایگاه اجتماعی خود و نیزکسب اعتماد بیشتر اطرافیان و دوستان خود هستند از سوی دیگر با توجه به گسترش قارچ وار تکنولوژی ارتباطی و تسهیل شدن راه های ارتباط با دیگران هنوز هم ارتباطات چهره به چهره بیشترین اثر را دارد و فرد به دنبال آن است که چنین ارتباطی را گسترش دهد اگر چه گاهی فرد به روشهای جایگذین برای خلاء این ارتباط چنگ میزند اما در نهایت ارتباطات چهره به چهره جایگاه خودش را حفظ کرده است .

امروزه افراد به انواع وسایل ارتباطی دسترسی دارند آنها با تلفن همراه شخصی با دوستانشان صحبت میکنند ، پیام کوتاه متنی یا تصویری می فرستند ، ارتباط تصویری با هم دارند ، عکس و فیلم میگیرند و به موسیقی گوش میدهند آنها از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری ارتباط برقرار میکنند . افرادی که آنها را نمی شناسند و خود نیز میتوا نند هویتشان را به راحتی پنهان کنند . اینگونه ارتباط میتواند لذت بخش باشد . استفاده از رسانه های فردی که افراد در اختیار دارند . در روابط شان با دوستان و آشنایان تاثیر میگذارد  آنها به این ارتباط فردی عادت کرده و خشنود می شوند . به همین دلیل آنها استفاده فردی از رسانه ها را به کنار دوستان بودن را ترجیح خواهند داد . بدیهی است یک فرد در مقابل اوضاع ، مسأله و رویداد های محیط خود احساسات ، نگرش ها و واکنش های خاصی نشان میدهد .

امروزه یکی از ویژگی های تمدن بشری ، بستگی به نوع ارتباط بین انسانها و میزان گسترش آن دارد ، چرا که مبادله اطلاعات و اندیشه ها میان افراد ، یکی از برترین نیازهای زندگی اجتماعی است . مجرای ارتباطی ، به عنوان حلقه واسط ، فرد را به جامعه متصل می کند و زمینه انتقال اطلاعات و تجربیات به او را فراهم می سازد از آنجا که انسانها با احساسات سرو کار دارند و در ارتباطات چهره به چهره این احساس به راحتی رد و بدل می شود . و نیازی به تلاش برای توضیح احساسات نیست ، این نوع ارتباط از ویژگی خاص بر خوردار شده است . علاوه بر آن در ارتباطات چهره به چهره معنی و مفهوم را از ارتباطات غیر کلامی که شامل حرکات اندامی می شود دریافت می کند در ارتباطات چهره به چهره معنای بیشتری از فرد فرستنده پیام به گیرنده پیام ارسال می شود . و بازخورد این ارتباط هم بیشتر است .

استفاده کنندگان از رسانه های فردی از طریق صفحه مانیتور یا تلفن همراه با دیگران ارتباط نگارشی یا صوتی بر قرار میکنند افراد در محیط های اجتماعی به دلایل متعدد از جمله ، وجود چشم های ناظر والدین ، انواع کنترل های اجتماعی ، قانون ، خجالت ، بر خورد چهره به چهره و شناخته شدن ، واکنش و رفتار دیگران در برقراری ارتباط با افراد محتاط هستند .

ارتباطات بین فردی در فضای مجازی به طرزی متفاوت از فضای واقعی رخ می دهد . چرا که نشانه های مورد استفاده افراد در شکل دادن به برداشت هایشان از هم و ابزار هایی که از آنها در آفرینش این ادراکات بهره می گیرند با برداشت های موجود در فضای واقعی نا همسان می باشد و در واقع این فضا امکان شکل تازه ای از تعاملات دو سویه را بین افراد فراهم آورده است اما در هر حالی ورود افراد به این فضا و برقراری ارتباط با دیگران و حتی محیطی که فرد بعد از ورود به اینترنت به آن سر می زد به شدت متاثر از اهداف آنها از برقراری ارتباط می باشد که متعاقباًبر رفتار ارتباط گران نیز اثر شگرفی دارد .

اما در همین حال ، برخی از مشاهده گران ، به بر خط بودن تعاملات به عنوان مثال های آرمانشهری وجود روابط قوی ، بدون توجه به نژاد، جنسیت یا جغرافیا ، اشاره می کند . برای مثال گفته جان بری بارلو درباره تحول اجتماعی مثبت و ریشه ای که شبکه به همراه می آورد ، چنین است : « با توسعه اینترنت ، و با انحراف فزاینده از ارتباط بین کامپیوترهای شبکه ای ، ما در میانه عمده ترین تحول تکنولوژیکی از زمان کشف آتش هستیم… می خواهم بتوانم بطور کامل با آن آگاهی تعامل کنم که برای ارتباط با آگاهی من در تلاش است .. ما اینک به سرعت در حال ایجاد فضایی هستیم که در آن مردم این سیاره چنان نوعی از رابطه ارتباط را بتوانند داشته باشند . »

در عین حال بدبین ها از پیامد های روابط بر خط بر اجتماعات سنتی زندگی واقعی سخن می گویند . در نتیجه مفسر مجله تگزاس آقای جیم هایتاور هشدار می دهد : « چگونه این همه تحیر و گیجی ، ما را به طور الکترونیک بهم می پیوندد در حالیکه ما را با مشغول کردن هر چه بیشتربه کامپیوتر ها و صفحات نمایش ( به جای نگاه کردن صورت همنوع انسانی خود) از یکدیگر باز میدارد . » (دوران ،1381،99)

در دسترس بودن و گسترش تلفن همراه و اینترنت و نفوذ بر ذهنیت افراد باعث گسترش زمان حال و نادیده گرفتن گذشته و آینده شده است . به عبارت دیگر کاربر هر لحظه خود را در زمان حال می بیند و بر این مبنا برنامه زندگی و تعاملات و ارتباطات چهره به چهره خود را تنظیم می کند . رسانه های فردی در غلبه انسان بر تنهایی و اثبات خود و بیان اعتماد بنفس پرداخته اند از این منظر هنگامی که در یک موقعیت اجتماعی فردی با تلفن همراه خود صحبت میکند و یا از اینترنت استفاده میکند در حقیقت به اطرافیان می فهماند که اواگر چه در این جمع تنها و گمنام است اما بیرون از این ، دارای روابط و شبکه اجتماعی است. و با استفاده از این رسانه های فردی از دیگر اعضای حاضر در اجتماع یا دوستان تاثیر نمی پذیرد .

اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق:

جهان دیروز ، امروز و فردا همواره جهان ارتباط بوده ، هست و خواهد بود در هر عصری از زندگی انسان ارتباط بویژه در ابعاد انسانی و کلامی آن به عنوان یکی از محور های اصلی زندگی انسانها کاربرد داشته است . بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند . ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . )محسنیان راد ، 1378،487)

امروزه یکی از ویژگی های تمدن بشری ، بستگی به نوع ارتباط بین انسانها و میزان گسترش آن دارد ، چرا که مبادله اطلاعات و اندیشه ها میان افراد ، یکی از برترین نیازهای زندگی اجتماعی است . مجرای ارتباطی ، به عنوان حلقه واسط ، فرد را به جامعه متصل می کند و زمینه انتقال اطلاعات و تجربیات به او را فراهم می سازد  در دسترس بودن و گسترش تلفن همراه و اینترنت زندگی جدیدی را بنیان نهاده است در استرس بودن دائمی ، مزاحمت ها و یا دردسرها و یا برنامه های ناخواسته زیادی را به فرد تحمیل میکند . استفاده از این وسایل فقط به منظور دسترسی به اهداف فردی انجام نمی پذیرد بلکه خود فناوری هم باعث تغییر قواعد رفتاری افراد نیز می شود احساس استقلال به هنگام استفاده از رسانه های فردی عدم وابستگی در فرد به وجود می آورد.

در این خصوص برخی استفاده از رسا نه های فردی را شکل نامناسبی از ارتباط میدانند در واقع چیزی است که می تواند به مردم صدمه بزند آنها خود را از یک روابط واقعی محروم می سازند به عبارت دیگر به دلیل غیر اجتماعی بودن (یعنی سرد و غیر دوستانه است) و هم ضد اجتماعی بودن (یعنی کاهش تعادل چهره به چهره) نقد ارتباط از طریق رسانه های فردی به دلیل کیفیت پایین ارتباط که آنرا یک ارتباط نامناسب میدانند امروزه بحث داغ به ویژه در میان مردم غیر متخصص و روزنامه نگاران است و همواره ادامه دارد .

در مقایسه با ارتباطات چهره به چهره ارتباطی ضعیف ، غیر تاثیر گذار و از نظر احساسی سرد است . در ارتباطات چهره به چهره افراد با حضور اجتماعی به سطوح میان فردی و احساس صمیمیت که در ارتباط تجربه میشود دست پیدا  میکنند و از طریق بیانات چهره ای ، ژست ها و تماس چشمی این احساس را منتقل میکنند هر چه ارتباط های دیداری کمتر باشد حضور فرد در اجتماع کمتر خواهد بود ارتباطی ک از طریق متن برقرار میشود در سطح پایین ارتباط قرار دارد زیرا فاقد ارتباط دیداری در ارتباط چهره به چهره است .

کاهش ارتباطات چهره به چهره میتواند پیامد های نامطلوبی برای افراد به وجود آورد از جمله کاهش اعتماد بنفس ، کاهش مهارت های کلامی ، کاهش مهارت های غیر کلامی ، کاهش مهارت گوش دادن وکاهش ارتباط فرد با جمع .

استفاده از اینترنت در رفتار ، کردار و گفتار ما تاثیر می گذارد و همچنین می تواند مانع از شکوفایی استعداد ولیاقت و توانایی ما در ارتباط بر قرار کردن با دیگران شود و همچنین نوعی بدبینی و عدم شناخت از خود پیدا کنیم . استفاده از این نوع رسانه های فردی باعث به وجود آمدن نوعی نگرش مطلوب یا نامطلوب در فرد نسبت به مخاطب میشود .با توجه به رشد و گسترش رسانه های فردی به ویژه اینترنت و تلفن همراه و امکانات وابسته به آن ضرورت توجه و مراقبت بیشتر برای استفاده  صحیح از این رسانه ها و پیشگیری از وابستگی به این فن آوری بیش از پیش احساس می شود و اینکه چه آثار و پیامد هایی بر ارتباطات چهره به چهره به وجود می آورد لذا شناختن و پرداختن به این مسائل به نوعی سر مایه گذاری برای پیشرفت جامعه خواهد بود .

بنا بر احساس ضرورت تحقیق در مورد آثار و پیامد های بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره  این مسئله به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید .

اهداف تحقيق:

هدف کلی:

هدف را باید به مثابه ی محور و ابزار حائز اهمیت در تحقیق به شمار آورد هدفها بر اساس حس کنجکاوی انسان شکل میگیرند . انسان سعی دارد تا با شناخت بهتر و کشف پیچیدگی های موضوع به ارضای کنجکاوی خود بپردازد. بنابراین هدف کلی در تحقیق مستلزم فکری است که محقق با شناخت و برنامه ریزی می تواند به آن نایل شود لیکن هدف کلی این تحقیق عبارت است از :

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان. مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی تهران شرق ( قیام دشت)

اهداف جزئی:

– مقایسه بین کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی

– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای کلامی در ارتباط چهره به چهره

– مقایسه بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره

– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش  مهارت گوش دادن در فرد

– مقایسه میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع

اهداف آرمانی:

شناخت  آثار مثبت ومنفی  رسانه های فردی

شناخت تاثیر رسانه های فردی بر ارتباطات چهره به چهره دانشجویان

اهداف کاربردی:

ارادئه راهکار های جدید برای چالش های موجود رسانه های فردی

محل اجرای مطالعه موردی:

– مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای

– اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

 سؤالات تحقیق:

آیارسانه های فردی در کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره موثر است ؟

رسانه های فردی تا چه اندازه در رشد مهارتهای کلامی در ارتباط چهره به چهره نقش دارند ؟

رسانه های فردی تا چه اندازه در رشد مهارتهای غیر کلامی در ارتباط چهره به چهره نقش دارند ؟

رسانه های فردی چه نقشی در کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در ارتباط چهره به چهره دارند ؟

آیا رسانه های فردی در فرایند ارتباط فرد با جمع نقشی منفی یا مثبت دارند ؟

فرضيه‏ هاي تحقیق:

بنظر میرسد بین کاهش یا افزایش سطح اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه وجود دارد .

بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی  ورشد مهارتهای کلامی  در ارتباط چهره به چهره رابطه وجود دارد .

بنظر میرسد بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارتهای غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره رابطه وجود دارد .

بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی وکاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد رابطه وجود دارد .

بنظر میرسد میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه وجود دارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی ) :

رسانه های فردی:

عبارتست از : کاربرد مخاطبین به صورت خصوصی و فردی از رسانه های جمعی

رسانه های فردی ابزار هایی برای ارتباطات میان فردی و بیان شخصی هستند اما نه به آن صورتی که در ارتباطات چهره به چهره به صورت واقعی و حضور فیزیکی بلکه به صورت استفاده از تکنولوژی های رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه)و به صورت مجازی و فاقد حضور فیزیکی میباشد . (50،Meyrowitz,1994 )

 1- 1 اینترنت :

اینترنت یعنی حاصل تفکرات مختلف ، یعنی مکانی آزاد برای بیان تفکر انسانها .

اینترنت در ساده ترین تعریف عبارتست از کامپیوتر هایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند ، شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد ، و متد های انتقال اطلاعات روی این شبکه ها . (نو ظهور،1380 ،47-48)

1-1-1 ایمیل :

ایمیل یک نشانی پستی یا به اصطلاح آدرس پست الکترونیکی (Electronic mail) است که از طریق این نشانی میتوان با هر شخصی یا ارگان و سازمانی  به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه جهانی اینترنت ارتباط پیدا کرد .

1-1-2 شبکه های اجتماعی :

تاکنون تعریف گوناگونی از شبکه های اجتماعی اینترنتی یا مجازی ارائه شده است . آخرین تعریفی که دقیق تر به نظر میرسدمیگوید ، شبکه های اجتماعی اینترنتی عموما سرویس های مبتنی بر وب هستند . سرویس آنلاین ، پلتفرم یا سایتی محسوب می شوند که مردم در آنها می توانند ، نظرات ، علاقه مندی ها و در یک کلام محتوا ایجاد و با دوستان و سایرین به اشتراک بگذارند . (Wikipedia)

1-2 تلفن همراه :

تلفن همراه یا تلفن مبایل که در فارسی گوشی مبایل هم گفته می شود ، یک وسیله شخصی و قابل حمل برای ارتباط مخابراتی است . (67، 2006،Garcia-montez)

2–  ارتباطات چهره به چهره :

ارتباطی است که بدون واسطه میان شخص پیام دهنده و شخص پیام گیرنده ایجاد می شود .

ارتباط را می توان با توجه به چگونگی ایجاد آن به ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم و از لحاظ انسانهایی که در آن شرکت دارند به ارتباط شخصی و غیر شخصی و جمعی طبقه بندی کرد . (لیتل جان،35،1384)

محدوده مکانی : قلمرو تحقیق از نظر مکانی دانشگاه آزاد تهران شرق از بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی میباشد .

محدوده زمانی : این تحقیق برای سال 91 می باشد وپرسشنامه در پاییز و زمستان تنظیم شده است .

[1] Face to face or f2f

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از تلوزيون با نگرس به حقوق شهروندي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122