پايان نامه بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي کتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تکميلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي کتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تکميلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي کتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تکميلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمّیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مبانی نظری 9
2-1-1-اضطراب 9
2-1-1-1- ابعاد اضطراب 12
2-1-2- اضطراب کتابخانه¬ای 13
2-1-3- اضطراب چند بعدی کتابخانه¬ای 17
2-1-4- نگرش 20
2-1-4-1- منشاء ‌اوليه نگرش 20
2-1-4-2- تعریف های مربوط به نگرش 20
2-1-4-3-تعریف سه عنصر نگرش 22
2-1-5- نگرش اینترنتی 25
2-3- مرور پیشینه 30
2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران 31
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36
2-4- جمع¬بندی پیشینه 42
2-5- سؤالات پژوهش 42
2-6- تعاریف مفهوم 44
2-7- تعاریف عملیاتی 44

فصل سوم : روش¬شناسی تحقیق
3-1- روش تحقیق و جامعه آماری
3-2- شرکت¬کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری 46
3-3- ابزار پژوهش 47
3-3- 1- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 48
3-3- 1- 1- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 49
3-3- 1- 2- پایایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 52
3-3- 2- پرسشنامه نگرش اینترنتی 52
3-3- 2- 1- روایی پرسشنامه نگرش اینترنتی 53
3-3- 2- 2- پایایی پرسشنامه نگرش اینترنتی 55
3-4- روش اجرا 55
3-5- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 56

فصل چهارم : یافته¬های پژوهش
4-1- یافته¬های توصیفی پژوهش 58
4-2- یافته¬های استنتاجی تحقیق 59
4-2- 1- رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 60
4-2- 2- پیش¬بینی بعد راحتی و اعتماد به¬نفس در هنگام استفاده
ازکتابخانه بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی 62
4-2- 3- پیش¬بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی
اطلاعات بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی 63
4-2- 4- پیش¬بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان بر مبنای
ابعاد نگرش اینترنتی 64
4-2- 5- پیش¬بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی 65
4-2- 6- پیش¬بینی بعد راحتی با فن آوری موجود در کتابخانه
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی 66
4-2- 7- پیش¬بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی 67
4-3- یافته¬های جانبی پژوهش 68

فصل پنجم : بحث و نتیجه¬گیری
5-1- مقدمه 70
5-2- رابطه ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 71
5-3- پیش¬بینی بعد راحتی و اعتماد به¬نفس در هنگام استفاده از
کتابخانه بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی 74
5-4- پیش¬بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست وجوی
اطلاعات بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی 75
5-5- پیش¬بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی 77
5-6- پیش¬بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی 78
5-7- پیش¬بینی بعد راحتی با فن¬آوری موجود در کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی 79
5-8- پیش¬بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی 80
5-9- یافته¬های جانبی پژوهش 82
5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق 83
5-11- پیشنهادهای تحقیق 84
5-12- پیشنهادهای کاربردی 85
5-13- نتیجه¬گیری 86

فهرست منابع
منابع فارسی 87
منابع انگلیسی 91

فهرست منابع

منابع فارسی

آقازاده قطب­آبادی، خدیجه. (1391). “رابطه ابعاد مدیریت غم با ابعاد اضطراب دانش­آموزان مدارس راهنمایی”. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز.

آلپورت، گوردن دبلیو و ادوارد ای جونز. (1371)؛ روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تاکنون. محمدنقی منشی طوسی، مشهد، آستان قدس رضوی.

پشوتنی زاده، میترا. (1390). “اضطراب کتابخانه ای: روابط، تاثیرات و راهکار ها”. کتاب ماه کلیات .15(2) : 97-88 .

تاج­الدینی، اورانوس و علی سادات موسوی. (1389). ” اضطراب کتابخانه­ای تبیین رابطه محیط کتابخانه و استرس مراجعه کنندگان”. کلیات کتاب ماه، اطلاعات و ارتباطات و دانش­شناسی. 151: 99-94.

جان­بزرگی، مسعود و ناهید نوری. (1382). ” شیوه­های درمانگری اضطراب و تنیدگی (استرس)” . تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

جوکار، عبدالرسول و آمنه سادات طارهریان. (1387). “بررسی و مقایسه میزان اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک”. پژوهش های تربیتی و روانشناختی. 1(9) : 159-135.

حریری، نجلا و سمیه نعمتی لفمجانی. (1388). “سنجش اضطراب کتابخانه ای در بین دانشجویان مطالعه موردی : دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران”.  فصلنامه دانش شناسی ( علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات ). (7) : 52-39 .

حقایق، عباس؛ کجباف، محمدباقر؛ شعبانی، احمد؛ نیکبخت، محمد و حجت ا…  فراهانی. (1387). “ارائه مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت”. مدیریت اطلاعات وسلامت. 5 (1) .

خدیوی، شهناز. (1383). “مروری بر اضطراب کتابخانه ای در کتابخانه های دانشگاهی”. فصلنامه کتاب. 57 : 114-105.

خدیوی، شهناز؛ عابدی، محمدرضا؛ و احمد شعبانی. (1385). “اضطراب دانشجویان دانشگاه های اصفهان در استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع الکترونیکی”.  فصلنامه تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی. (17) : 130-115.

دادستان، پریرخ. (1378). روان­شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. جلد اول، انتشارات سمت.

دادستان، پریرخ. (1374). ” کنترل و درمان اضطراب امتحان”. مجله روان­شناسی. 1 (1): 60-21.

ذاکری، علیرضا؛ حاجی خواجه­لو، صالح رشید؛ افرایی، هادی و شهناز زنگویی. (1390). ” بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری­های آموزشی در فرآیند تدریس”. نشریه علمی پژوهشی فن آوری آموزشی. 6 (2): 165-159.

راس، آلن. (1373). روان­شناسی شخصیت. ترجمه سیاوش جمال­فر. تبریز، نشر دشت.

رضایی، عباسعلی. (1384). ” اضطراب امتحان و راهبردهای مقابله با آن”. مجله پژوهش ادیان معاصر جهان. 24: 122-111.

رفیعی­مقدم، فریده و الهه جعفری مفرد طاهری. (1391). ” بررسی میزان اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ورودی سال 90-89″. فصلنامه دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی). 5(16): 71-61.

زکی، محمد علی. (1385). “آزمون و اعتبار یابی مقیاس نگرش های دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت”. علوم و فن آوری اطلاعات. 22 ( 1 و 2 ) :
58-29.

شریفی، حسن پاشا. (1376). نظریه و کاربرد آزمون­های شخصیت. تهران، سخن.

شریفی، حسن پاشا. (1381). اصول روان­سنجی و روان­آزمایی . تهران، رشد، چاپ هشتم : 413

صدوقی، فرحناز؛ احمدی، مریم؛ گوهری، محمودرضا و فاطمه رنگرزجدی. (1388). “نگرش بیماران بستری نسبت به فن آوری های اطلاعاتی در بیمارستان های شهر کاشان سال 1387”. مجله دانشکده دانشگاه علوم پزشکی( پیاورد سلامت ). 3 ( 3و 4): 95-85 .

عرفان­منش، محمد امین و رضا بصیریان جهرمی. (1390). ” مطالعه تأثیر آموزش مهارت­های کتابخانه­ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان”. فصلنامه دانش­شناسی(علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فن آوری اطلاعات). 4(15): 52-43.

عرفان منش، محمد امین و فرشته دیدگاه. (1388). “اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران واعضای هیئت علمی دانشگاه­ها: بررسی متون”. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 89: 72-59.

عرفان منش، محمد امین و فرشته دیدگاه. (1390). “اضطراب کتابخانه ای چالشی فراروی استفاده موثر از خدمات کتابخانه ای”.  کتاب ماه کلیات. 14 ( 6 ) : 54-43.

علی­آبادی، خدیجه و سعید مشتاقی لارگانی. (1385). ” اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر”CAS” و رابطه نگرش کامپیوتری با ویژگی­های فردی در بین دانشجویان دانشگاه­های تهران”. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. 40: 127-111.

فلاح­حقیقی، نگین؛ شعبان علی فمی، حسین؛ اسدی، علی و مسعود بیژنی. (1387). ” تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان”. مجله کشاورزی. 10 (2): 134-127.

 

ملکی، زیبا؛ گودرزی، مرجان؛ محتشمی، لیلا و بنفشه فقیهی. (1389). “بررسی نگرش و عملکرد اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش دندانپزشکی در سال 85-1384”. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 28 ( 1 ) : 46-40 .

نارمنجی، مهدی و محسن نوکاریزی. (1388). “بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرایند جست­وجوی اطلاعات”. فصلنامه علمی پژوهشی.  25 ( 1 ) : 129-111.

نعیمی، امیر؛ پزشکی­راد، غلام­رضا و حسن صدیقی. (1388). ” نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد کشاورزی زنجان نسبت به یادگیری الکترونیکی”. پژوهش­های ترویج آموزش کشاورزی. 2 (3): 94-73.

نقوی، میرعلی. (1386). ” بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه­های دارای آموزش الکترونیکی در ایران”. نشریه علوم انسانی: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 43: 176-157.

منابع انگلیسی

Anwar, Mumtaz A., Al-Kandari, Norial M. & Al-Qallaf, Charlene L. (2004). “Use of Bostick’s library anxiety scale on undergraduate biological sciences students of Kuwait University” . Library & Information Sience Research. 26: 266-283.

Abdel-Khalek, A.M. , &, Alansari , B.M. (2004). “Gender Differencess An Anxiety Among Undergraduates From Arab Countries“. Social Behavior and Personality”. 32 (7): 649_656

 Allen, j.G. (1995). “Coping with Trauma: A guaide to self-understandig“.American psychiric Association, 385 pp.

Beck, A. T. , Emery, G. , & Greenberg, R. L. (1985). “Anxiety disorders and phobias ” : A Cognitive Perspective . New York : Basic Books.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای بوده است که در آن نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیش­بین و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای به­عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل 229 نفر ( 139 دختر و 90 پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده است که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه­گیری، روش طبقه­ای خوشه­ای انتخاب شد و توسط مقیاس­های اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ون کمپن(2003) و مقیاس نگرش اینترنتی تسائی (2001) مورد ارزیابی گرفتند. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن­ها به شیوه تحلیل گویه، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه­ها بود. یافته­های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که الف) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی کننده مثبت بعد راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه می­باشد. ب) بعد عاطفی و بعد رفتاری، پیش­بینی کننده مثبت بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای می­باشند. ج) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده مثبت بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه می­باشد. د) بعد عاطفی پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه می­باشد. ه) بعد نظارت در هنگام استفاده از اینترنت پیش­بینی­کننده منفی و بعد رفتاری پیش­بینی­کننده مثبت بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی با کتابخانه می­باشد. علاوه بر این، نتیجه دیگر نیز نشان داد که نمرات راحتی و اعتمادبه­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه در پسران بیشتر از دختران است.

 کلید واژه­ها: اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، نگرش اینترنتی

فصل اول

 مقدمه

1-1- کلیات

در سال­های اخیر رایانه و فن آوری­های اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به­ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانه­ها ارائه می­دهند، نقش مؤثّری داشته است. به­طوری که ورود این فن آوری­ها به کتابخانه بر روش استفاده از منابع کتابخانه­ای تاثیر عمده­ای می­گذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش نقش کتابخانه­های دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی[1] و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده است ( جیائو و آنوگبوزی[2]، 2004).

فن آوری­های اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطه­های آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته است ( هویک[3]2000). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده است ( عرفان منش، 2011). کرچ[4] و کراچفیلد(1948؛ به نقل از شریفی، 1381 ) نگرش را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه­های دنیای فرد تعریف کرده است. لذا، نگرش ایتنرنتی[5] را می­توان گرایش یا پیش­زمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف کرد. در قرن 21، نگرش شهروندان نسبت به استفاده و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیین­کننده است. نگرش اینترنتی دانشجویان ممکن است بر استقبال آنان از فعالیت­های اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی[6]، 2001).

اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به طور مساوی تقاضای افزایش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت را نمی­کنند، اما امروز سواد اینترنتی به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آن­هاست (جیائو و آنوگبوزی[7]، 2004 ). پیشرفت­هایی که در محیط­های آموزشی امروز به­وجود آمده در کنار ورود انواع فن آوری­ها وتغییر در برنامه و شیو­ه­های آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده است دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحث­های کلاسی و انجام گزارش­ها و تکالیف درسی موجب می­شود دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه می­توان از طریق کتابخانه­ها، اینترنت و نظام­های اطلاعاتی کسب کرد. ولی نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با استفاده دانشجویان از این نظام­ها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده است که تمامی دانشجویان نمی­توانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. از جمله دلایل مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن است که آنان هنگام استفاده از این مراکز و نظام­ها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب می­نامند. ایجاد این اضطراب می­تواند دارای علل مختلف بوده و با متغیر­های مختلف شخصیتی-محیطی رابطه داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بی­شماری نیز باشد (پشوتنی زاده، 1390).

كتابخانه دانشگاهي براي برخي دانشجويان محل امني براي تحقيق و مطالعه به شمار مي­آيد، اما براي برخي ديگر زمينه­هاي اضطراب را ايجاد مي­کند، به­طوري كه می­تواند در استفاده موفقيت آميز آن­ها از كتابخانه تأثير سوء بگذارد. اين اضطراب اوليه در استفاده از كتابخانه، مي­تواند منشأ ايجاد اضطراب بيشتر براي دانشجويان باشد و به استفاده غیرمفيد از كتابخانه منجر شود ( ملون[8]، 1986). لذا، اضطراب کتابخانه­ای[9] را می­توان ترس و اضطراب در هنگام استفاده از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درباره کتابخانه تعریف کرد ( ملون، 1986). اضطراب کتابخانه­ای دارای ابعادی است که آن­را اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای[10] می­نامند. اضطراب می تواند به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانه­ای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن[11]، 2003). اگرچه اضطراب کتابخانه­ ای ممکن است کاربران تمامی انواع کتابخانه­ها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیط­های علمی و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانه­های دانشگاهی مورد مطالعه بوده است (جیائو و آنوگبوزی، 2002).

 1-2- بیان مسئله

استفاده از کتابخانه برای بسیاری از کاربران تجربه­ای توأم با ترس و اضطراب است. اضطراب کتابخانه­ای هرگونه ترس و نگرانی در زمان استفاده و یا حتی تفکر استفاده از کتابخانه را شامل می­شود. دانشجویانی که اضطراب کتابخانه­ای را تجربه می­کنند، معمولا وقتی با کتابخانه یا وظایف کتابخانه­ای از جمله فرایند جست­وجوی اطلاعات روبرو می­شوند دچار ناراحتی عاطفی یا جسمی می­گردند. بررسی پژوهش­های انجام شده در زمینه اضطراب، چنین نشان می­دهد که اضطراب عملکرد افراد را در موقعیت­های مختلف از جمله در مراجعه به کتابخانه و منابع اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می­دهد.

امروزه،  بخشی از خدمات کتابخانه از جمله پایگاه­های اطلاعاتی، از طریق اینترنت ارائه می­گردد. با افزايش استفاده از اينترنت، مسائل مرتبط  بسياري ظاهر شد­ه­اند كه يكي از آ­ن­ها ” نگرش اینترنتی” است. نگرش اینترنتی کاربران می­تواند تا اندازه­ای متأثر از میزان آشنایی آن­ها با منابع اینترنتی و کتابخانه­ای باشد. لذا، این پرسش روی می­دهد که آیا کاربرانی که با فرایند جست­وجوی اطلاعات و استفاده از کتابخانه آشنایی دارند، تا چه اندازه اضطراب در استفاده از کتابخانه از خود نشان می­دهند. این مسئله در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بیش از سایر دانشجویان تجربه کار با منابع کتابخانه­ای و اینترنتی را دارند مورد بررسی است. چنین احتمال می­رود که اضطراب کتابخانه­ای تا اندازه­ای تابعی از نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت باشد. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای می­باشد و این­که سهم نگرش اینترنتی در پیش­بینی اضطراب کتابخانه­ای به چه میزان است؟

1-3- اهمیت پژوهش

امروزه، با توجه به نقش بسیار مهم اینترنت در زمینه­های مختلف از جمله امور پژوهشی، مسئله نگرش اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از آن­جا که اینترنت و منابع الکترونیکی نقش مهمی را در کتابخانه­ها ایفا می­کنند، آشنا کردن کاربران با مفهوم اضطراب کتابخانه­ای و ابعاد گوناگون آن، آموزش نحوه استفاده از کتابخانه و مهارت­های جست­وجوی اطلاعات در میان منابع کتابخانه­ای و اینترنتی، یکی از مؤثرترین روش­های کاهش اضطراب کتابخانه­ای مطرح شده است. اهمیت مطالعه اضطراب کتابخانه­ای، خصوصاً در دانشجویان، بر این امر استوار است که این افراد جهت انجام پژوهش و تولید علم نیازمند استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی هستند، و اضطراب در زمینه استفاده از کتابخانه و انجام پژوهش کتابخانه­ای می­تواند تاثیر منفی بر کمیت و کیفیت تولید علمی آن­ها داشته باشد (عرفان­منش و دیدگاه، 1390).

لذا، با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای این احتمال می­رود که در صورت وجود چنین رابطه­ای در میان دانشجویان، بتوان با ارائه سازوکارهایی در جهت بهبود نگرش اینترنتی، اضطراب کتابخانه­ای آن­ها راکاهش داد.

1-4-اهداف پژوهش

 اهداف اصلی

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی ( سودمندی اینترنت[12]، عاطفی[13]، رفتاری[14]، نظارت بر استفاده[15]) با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای (راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز .

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟

هدف فرعی

بررسی تفاوت­های جنسیتی در بین دانشجویان در متغیر اضطراب کتابخانه­ای و ابعاد آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.

[1] . Digital

[2] . Jiao & Onwuegbuzie

[3] . Havick

[4] . krech

[5] . Internet attitude

[6] .Tsai

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122