پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 7
1-4-1 هدف کلی 7
1-4-2 اهداف جزیی 7
1-5- فرضيه‏های پژوهش 7
1-5-1 فرضیه اصلی 7
1-5-2 فرضیه های فرعی 7
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 10
2-2- مدیریت بدن 10
2-3- اختلال های شخصیت 12
2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی 12
2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید 12
2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی 13
2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی 13
2-3-5 اختلال شخصیت مرزی 13
2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی 13
2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته 13
2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی 13
2-3-9 اختلال شخصیت وابسته 13
2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری 13
2-4- ویژگی های تشخیصی 14
2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت 15
2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف 16
2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی 16
2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی 16
2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18
2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 19
2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید 19
2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی 19
2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20
2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 21
2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی 21
2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی 21
2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 23
2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 23
2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب 24
2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی 24
2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی 24
2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 26
2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 27
2-7-2 اختلال شخصیت مرزی 27
2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی 27
2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 30
2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت 30
2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی 31
2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی 31
2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 32
2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 33
2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته 34
2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی 34
2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 36
2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت 36
2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج 37
2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی 37
2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی 37
2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 38
2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت 38
2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری 39
2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی 39
2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 41
2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت 42
2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است 42
2-10- پیشینه تحقیق 43
2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی 43
2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی 48

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 52
3-2- روش پژوهش 52
3-3- جامعه آماری 52
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 52
3-5- ملاک های ورود 53
3-6- ملاک های خروج 53
3-7- ابزارهای پژوهش 53
3-7-1 استفاده از تست میلون3 53
3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن 54
3-8- شیوه اجرا 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 56
4-2- یافته های توصیفی 56
4-3- یافته های استنباطی 59
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 63
5-2- بحث 63
5-2-1 فرضیه اول 63
5-2-2 فرضیه دوم 64
5-2-3 فرضیه سوم 64
5-2-4 فرضیه چهارم 65
5-2-5 فرضیه پنجم 65
5-2-6 فرضیه ششم 65
5-2-7 فرضیه هفتم 65
5-2-8 فرضیه هشتم 66
5-2-9 فرضیه نهم 66
5-2-10 فرضیه دهم 66
5-3- نتیجه گیری 67
5-4- محدودیت های تحقیق 68
5-5- پیشنهادها 68
منابع و مآخذ 69
فهرست منابع فارسی 69
فهرست منابع انگلیسی 71
چکیده انگلیسی 71

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

 

اديبي، حسين. (1383). نظريه­هاي جامعه شناسي. تهران: نشر دانژه.

 

آزاد ارمکي، تقي. و حسن چاوشيان. 1381. بدن به مثابه­ رسانه هويت. مجله­ي جامعه­شناسي ايران. دوره­ي 4. شماره­ي4.

 

آزاد ارمکی، تقی. (1386). نظریه های جامعه شناسی. انتشارات سروش، چاپ چهارم.

 

آنتونی، گیندز. (1378). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمةناصر موفقیان، نشر نی، چاپ اول.

 

رید، ایولین. (1380 ). آزادی زنان. ترجمه افشنگ مقصودی.

 

بابامیری, محمد. 1390. عوامل اجتماعي و روان‌شناختي مؤثر بر ميزان مصرف مواد آرايشي توسط دانشجويان دختر. مجله پوست و زيبايي. دوره ي 2، شماره ي

 

بورديو، پي ير. 1381. کنش­هاي ورزشي و کنش­هاي اجتماعي. فصلنامه­ي ارغنون. ترجمه­ي محمدرضا فروزنده. شماره­ي20.

 

بوردیو، پی یر. و مایکل گرنفل. 1388. مفاهیم کلیدی. ترجمه محمدمهدی لبیبی، نشر افکار.

 

چاوشيان، حسن. (1381). سبک زندگي و هويت اجتماعي: مصرف و انتخاب­هاي ذوقي به عنوان تمايز و تشابه اجتـماعي در دوره مدرنيـته اخير. پايان­نامـه دکتـري جامـعه­شناسي. تهران: دانشکده علوم اجتماعي. دانشگاه تهران.

 

حسینی, مجید.، اسفندیار موحد. و نسب مریم غفاری. 1389. آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان. پژوهش زنان، شماره1.

 

خاوری, محمدرضا. (1392). بررسی رابطه بین اختلال شخصیتی هیستریک و زینت بدن در زنان شهر مسجد سلیمان. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

 

خواجه موگهی، ناصر. (1377). آماده سازی مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انسیتو روان پزشکی تهران.

 

رقيبي, مهوش. 1390. ارتباط مديريت بدن با تصوير بدني و خودپنداره. دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، شماره 4(46).

 

رید، ایولین. (1380). مسائل، تحلیل ها و دیدگاه ها، آزادی زنان. ترجمه افشنگ مقصودی، نشر گل آذین، چاپ اول.

 

رید، ایولین. (1387). مادر سالاری، زن در گستره ی تاریخ تکامل. ترجمه افشنگ مقصودی، نشر گل آذین.

 

سلطاني, سعيد. 1391. ارتباط سرماية فرهنگي با مديريت بدن در ميان دانشجويان دانشگاه تبريز. فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 47.

 

شویده، کریستین. و اولیویه فونتن. 1385. واژگان بوردیو. ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشرنی.

 

صادقی، محمدصادق. 1389. بررسي ميزان تمايل به مديريت بدن و كنترل اندام و عوامل موثر بر آن. جامعه شناسي مطالعات جوانان، 1(1).

 

عزیزاللهی, امینه. 1392. بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی با خالکوبی در بین نوجوانان شهر فریدونکنار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

 

فاتحی, ابوالقاسم. 1387. مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن مطالعات راهبردی زنان. مجله دانشگاه علوم اجتماعی. شماره 41

 

قلعه بندی، میر فرهاد. (1386). درسنامه روان شناسی بالینی. انتشارات ارجمند.

 

كيامرثي, آذر. (1390). رابطه اختلالات شخصيت با علايم روانشناختي و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان. يافته هاي نو در روان شناسي. 6(18).

 

کرینگ، دیوسیون. و جانسون نیل. 1388. آسیب شناسی روانی. ترجمه: حمید شمسی پور.

 

مارنات، جی. سی. (1381). راهنمای سنجش روانی. ترجمه پاشا شریفی، ح. تهران: انتشارات رشد.

 

مسعودزاده، عباس. 1388. مقايسه الگوهاي شخصيتي و وضعيت سلامت عمومي متقاضيان جراحي زيبايي بيني و گروه شاهد دانشور. شماره 82.

 

هاشمیان. ک. (1377). روان شناسی نابهنجاری و زندگی نوین. انتشارات دانشگاه الزهرا.

 

هامایاک آوادیس یانس. (1389). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی چاپ چهارم ، انجمن روان پزشکی آمریکا، ترجمه ی دکتر محمدرضا نیکخو (2000).

فهرست منابع انگلیسی

 

Ahmed, S. & Stacy, J. (2001).Thinking through the Skin. London.Routledge

Evinsou-powel, N. (2004). The real truth about beauty: a global report.Finding of the Global Study on Women.Beauty and Well being.

Gimlin, Debra (2006). The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as a Response to Bodily Dye-appearance.Sociology.Vol.40, No.4

Haworth-Hoeppher, A.&Inglis, D. (2000).The body in sociology: tensions inside and outside sociological though.The Editorial Board of Sociological Review

Sharma, U. (2001). Men are real, women are made up: Beauty Therapy and the Construction of feminity. The Editorial Board of Sociological Review

Shilling,Chris (1993).Body and Social Theory. London.Sage Publication.

Toni, Heid (2004). Tempting bodies: shaping gender at work in Japan.Sociology. Vol.37,No.2.

چکیده

اهميت يافتن بدن انسان و متعاقب آن، مقبوليت اجتماعي افراد، از پيامدهاي اساسي ظهور جامعه ي مصرفي مي باشد كه در آن افراد با تغيير ويژگي هاي ظاهري بدن مبادرت به ساخت بدن اجتماعي، مورد پذيرش جامعه مي كنند. تغييرات اعمال شده روي بدن از نظر آرايش و پوشش ظاهري، جراحي هاي زيبايي،      رويه هاي لاغري، ورزش و نگهداري بدن تحت عنوان كلي مدیریت بدن مورد بررسي قرار گرفته و هدف این مطالعه بررسي رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان شهر کرمان می باشد. نمونه پژوهش شامل 337 نفر بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه میلون 3 (1994) و پرسش نامه محقق ساخته مدیریت بدن بود. روش آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون بود. بر اساس تحلیل داده های پژوهش، بین مدیریت بدن و اختلالات شخصیت به جزء اختلال وابستگی هیچ رابطه معناداری وجود نداشت. بین اختلال شخصیت وابسته و مدیریت بدن ارتباط معکوس معناداری وجود داشت.

کلید واژه ها: اختلال شخصیت، مدیریت بدن

فصل اول:

کلیـات تحقیق

 1-1- مقدمه

نگاه بر بدن به عنوان سنتی متناوب از چیزی که امروزه می­شناسیم بوده، تا همین سال­های پیش از انقلاب در ایران فربگی نشانه دارا بودن یا ثروتمند بودن بوده است.

زیبایی شناسی بدن آنقدر متناوب بود که می توان گفت بدن زیبا در دوره سابق با آنچه هم اکنون با عنوان زیبا می شناسیم بسیار متفاوت بوده است. امروزه بدن های ما خواه نا خواه تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی ما دارند.

مدیریت بدن به معنای دست کاری در صورت ظاهری بدن است که با ظهور عصر جدید جامعه مصرفی، نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. امروزه بدن به صورت جزئی از بازتابندگی دنیای امروزی در آمده است و رژیم های ویژه بدن سازی و توجه به آراستگی و نظافت جسم در دوره ی اخیر تجدد بدن را در برابر گرایش های بازتابی مداوم خاصه در شرایطی که کثرت انتخاب وجود داشته باشد، تأثیر پذیر ساخته است؛ هم برنامه ریزی و تنظیم زندگی و هم پدید آمدن گزینه هایی برای انتخاب شیوه زندگی با روش های غذایی در هم آمیخته اند (گیدنر 1378، 149).

پوشش ممکن است تصویر دوست داشتنی تری از فرد به جامعه و دیگران القاء کند و از این رو دیگران را تحت تأثیر قرار دهد با استفاده از تغییر در بدن و تغییر ظاهر فردی، با استفاده از شیوه های خاص، افراد می توانند دیدگاه دیگران را نسبت به خود تغییر دهند و خود را جذاب تر نشان دهند (اکسیر 1997، 20).

این ارزیابی مطلوب و مساعد از سوی دیگران ممکن است به این منجر شود که شخصیت فرد در زندگی دچار مشکلاتی شود.

1-2- بیان مساله

جذابیت جسمانی و توجه به زیبایی ازجمله موضوعاتی است که از بدو زندگی انسان به عنوان یک نیاز فطری و روحی روانی مطرح بوده  در طول تاریخ در جوامع مختلف به اشکال گوناگون بوجود داشته و در تمامی جوامع بخشی از عناصر فرهنگی جامعه را به خود اختصاص داده است اما با گذار جوامع از سنتی به مدرن مسئله جدابیت جسمانی و توجه به زیبایی تحت عنوان مدیریت بدن استاندارد های  جدیدی پیدا کرده و از عوامل شکل دهنده روابط افراد محسوب می شود بطوری که مدیریت بدن و تمایل به داشتن جذابیت جسمانی ازجمله موضوعاتی است که دردوران مدرن استانداردهای جدیدی پیدا کرده و از عوامل شکل دهنده روابط افراد محسوب می شود بطوری که مدیریت بدن در دوران مدرن اهمیت بیشتری پیداکرده و رفتارهای گوناگون بهداشتی نظیر تمایل به داشتن اندامی متناسب، حساسیت زنان و دختران به ویژگی­های اندام و چهره، گسترش انواع جراحی های پلاستیک و زیبایی به عنوان مثال درمورد بینی، واندام های دیگر و نیز اقدامات دیگری همچون خالکوبی روی چهره در مورد ابروها، لب­ها و اطراف چشم، استفاده روز افزون از انواع لوازم آرایشی، بدن سازی رژیم غذایی وتجهیزات ورزشی و … را به منظور نظارت و تغییرمستمر ویژگی های ظاهری و مرئی متناسب با آنچه که مقبول جامعه و نظام اجتماعی است صورت گرفته (آزاد ارمکی 1381، 41).

در خصوص مدیریت بدن و شناخت چرایی و علل تمایل و علاقه افراد به آن، اندیشمندان علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسان به تبیین عوامل اجتماعی و جامعه شناختی موثر بر این پدیده پرداخته و آن را در حیطه پدیده های اجتماعی قرار داده اند و بر این باورند که تغییر در ساختار ها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به علل مختلف از جمله مدرنیته، رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی، توسعه مصرف گرایی، گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع، زمینه های تمایل و گرایش افراد جامعه بویژه زنان را به مدیریت بدن فراهم ساخته است بعنوان مثال برایان ترنر جامعه شناس آمریکای بر این باور است که بدن در نظام اجتماعی مدرن زمینه اصلی فعالیت های فرهنگی و سیاسی گردیده است و صنعت زیبایی ضمن ارائه دانش و مهارت های ویژه به کارفرمایان واشخاص به اهمیت رو به رشد آن دسته از اشکال هویت بدنی که از نظر اجتماعی پذیرفته شده اند دامن می زند (آزاد ارمکی 1381، 45).

در این میان روانشناسان نیز تقریبا متفاوت با جامعه شناسان مدیریت بدن را یک پدیده روانی تعریف نموده، که باید در حیطه روان شناسی به جستجوی  علل و عوامل آن پرداخته شود و در این میان به عوامل روانی مختلفی از جمله اختلالات روانی، اختلالات شخصیتی، خودپنداره، عزت نفس، نیاز روحی و روانی فرد به كمالگرايي، هویت روانی، آسیب های روانی و … را بعنوان عوامل مهم و تاثیرگذار بر گرایش و تمایل روز افزون افراد بویژه زنان به پدیده مدیریت بدن اشاره نموده اند (ذكائي 1386، 22).

در میان عوامل روان شناختی مختلفی که از سوی روان شناسان در خصوص علل تمایل و گرایش افراد  بویژه زنان به مدیریت بدن مطرح و بیان گردیده است می توان به نقش و تأثیر اختلالات شخصتی در این خصوص اشاره کرد که بنظر می رسد نسبت به سایر مولفه ها و متغییر های روان شناختی ارتباط نزدیکتری  با این پدیده دارد (رضایی 1389، 11).

با توجه به آنچه که ذکر شد از آنجا که جامعه در مرحله گذار از جامعه سنتی به مدرن بوده و این مسئله باعث ایجاد دگرگونی های ارزشی ورفتاری و تولید هنجارها و ارزش های جدید از جمله توجه بیش از حد و در پاره ای از مواقع بیمارگونه افراد بویژه زنان به بدن و تمایل به جلوتوجه و نشان دادن خود شده و هر روز نیز در سراسر کشور و بخصوص مراکز استان ها و شهر های بزرگ در حال گسترش می­باشد. حال این سوال مطرح می­شود که عوامل مختلف تاثیر گذار بر این پدیده (مدیریت بدن) بویژه از دیدگاه روان شناختی چیست؟ چه متغییرها و مولفه های روان شناختی در این خصوص تاثیر گذار می­باشند؟ و تأثیر هر یک از آنها به چه میزان است؟ که قطعا پاسخ دادن به آن­ها نیازمند انجام پژوهش های علمی می­باشد.

در همین راستا این پژوهش از میان مجموع عوامل و متغییر های روان شناختی به دنبال پاسخ دادن به این مسئله است که آیا بین انواع اختلالات شخصیتی و میزان تمایل و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه معنا داری وجود دارد؟ هریک از انواع اختلات شخصیتی به چه میزان بر تمایل و گرایش زنان به مدیریت بدن خود تاثیر دارند؟

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش

مديريت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ويژگي­های ظاهری و غیر ظاهری بدن است که در مجموع معرف­های همچون زیبایی اندام و کنترل وزن (از طريق ورزش، رژيم غذايی و دارو)، دستکاری پزشکی (جراحی بينی و پلاستيک) و اهمیت دادن افراطی و بیمارگونه به مراقبت­های بهداشتی و آرايشی (استحمام روزانه، آرايش مو، آرايش يا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و دئودورانت زير بغل، آرايش ناخن و لنز رنگی برای خانم­ها)، را در بر می گیرد (آزاد ارمکی 1381، 52).

اهميت يافتن بدن انسان و متعاقب آن، مقبوليت اجتماعي افراد، از پيامدهاي اساسي ظهور جامعه مدرن و مصرفي مي باشد که در آن افراد با تغيير ويژگي هاي ظاهري بدن مبادرت به ساخت بدن اجتماعي، مورد پذيرش جامعه مي کنند. تغييرات اعمال شده روي بدن از نظر آرايش و پوشش ظاهري، جراحي هاي زيبايي، رويه هاي لاغري، ورزش و نگهداري بدن تحت عنوان کلي «مديريت بدن» امروزه بصورت نسبتا گسترده ای در حال رشد می باشد (آزاد ارمکی 1381، 53).

گروگن (2000، 356) با ارجاع به تحقیقی از بوردو (1993) می‌نویسد: در جوامع غربی باریک‌ اندامی صفت با ارزشی برای زنان تلقی می‌گردد که با جذابیت، کنترل بر نفس، مهارت اجتماعی، موفقیت شغلی، و جوانی تداعی می‌شود.

در چند دهه‌‌ی اخیر لاغری در ایران نیز به عنوان معیار زیبایی اندام مورد توجه دختران و زنان جوان قرار گرفته است و اقدام برای رعایت رژیم غذایی لاغری جهت دستیابی به تناسب اندام به دغدغه‌ی بسیاری از دختران و زنان ایرانی تبدیل شده است. در حالیکه در مورد نسل­های پیشین چنین تاکید شدیدی بر لاغری موجود نبوده است و حتی می‌توان ادعا نمود که ادبیات عامیانه با کاربرد اصطلاحاتی چون ضرورت وجود “یک پرده گوشت” سلیقه‌ی ایرانی را در مورد معیار زیبایی اندام برای زنان تا حدی در تضاد با لاغری افراطی آنچنان که در کشورهای غربی در حال حاضر تبلیغ می‌شود، نشان می‌دهد. باید دانست حتی در غرب نیز همچنانکه گروگن یادآور گردیده، تغییر سلیقه عمومی مبنی بر ترجیح لاغری بر چاقی در واقع پدیده‌ی نسبتاً جدیدی است که ظهورآ ن به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد (گروگن2000، 356).

در کشور ما نيز اگرچه تمايل به انجام اين­گونه رفتار ها از جمله جراحي­ها در سال­هاي اخير روزافزون بوده است، اما مباحث پيرامون آن عمدتاً بر پايه­ي تخمين­ها و گزارشات ژورناليستي بوده است. ولی در مجموع عطف به آمارهاي غيررسمي نشان مي­دهد کشور ما يکي از بالاترين ارقام انجام جراحي زيبايي را حداقل در کشورهاي منطقه­ دارد که هر ساله هزینه های بسیاری را بر افراد ، خانواده ها و جامعه تحمیل می­کند (فاضلي 1382، 83).

توجه به مدیریت بدن و مصادق مختلف آن  بویژه در میان بانوان از فراوانی بیشتری برخوردار است به گونه ای که در پاره ای از موارد بصورت بیمار گونه رشد کرده و اندک اندک به شکل یک چالش فردی روانی، خانوادگی خود را نشان داده است و اگر در این خصوص راهکارهای علمی و عملی اندیشده نشود در آینده ای نه چندان دور میتوان بعنوان یک آسیب روانی بسیارمهم در جامعه تبدیل گردد بر همین اساس با توجه به اینکه جمعیت قابل توجه دختران و زنان وافزایش مشارکت اجتماعی آنان در همه سطوح اجتماعی و کم توجه ای به برخی از پیامدهای منفی خودآرایی زنان در عرصه عمومی جامعه ایران مانند تشدید اختلالات هنجاری در فرهنگ رسمی جامعه و رشد روز افزون مصرف گرایی جامعه و پیامدهای منفی اقتصادی آن، انجام مطالعات و پژوهش های علمی که بتواند زمینه های شناسایی علمی علل و عوامل بویژه از ابعاد فردی و روانی بروز این مسئله را فراهم آورد و به دستیابی برنامه های علمی و عملیاتی در خصوص را فراهم آورد بسیار حائز اهمیت بوده و نتایج حاصل از آن می­تواند برای مسئولین کشور،          خانواده ها و والدین و حتی خود دارای ضرورت باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن (جراحی­های زیبایی، مصرف مواد آرایشی و …) در بین زنان می باشد.

1-4-2 اهداف جزیی

بررسی رابطه بین اختلال بدبين(پارانوييد) و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال وابسته و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال اسکیزوئیدی ( منزوي – اسكيزوييد) و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال اسکیزوتایپال و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال وسواسي و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال نمايشي(هيستريك) و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال خوشيفته(نارسيستيك) و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال دوري گزين(اجتنابي) و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال ضداجتماعي و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلال شخصیت مرزی یا بردرلاین (بينابيني) و مدیریت بدن در بین زنان

1-5- فرضيه‏های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

بین اختلالات شخصیتی و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی

بین اختلال بدبين (پارانوييد) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال وابسته و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال اسکیزوئیدی (منزوي – اسكيزوييد) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بیناختلال اسکیزوتایپال و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال وسواسي و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد .

بین اختلال نمايشي (هيستريك) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال خوشيفته (نارسيستيك) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال دوري گزين (اجتنابي) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال ضداجتماعي و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

بین اختلال شخصیت مرزی یا (بينابيني) و تمایل زنان به مدیریت بدن رابطه وجود دارد.

 1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف مفهومی اختلالات شخصیتی

بر طبق آنچه در «راهنمای تشخیصی و آماری» (DSM-IV) آمده است، اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل ملاحظه‌ای با انتظاراتی که از شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت باشد، فراگیر و غیرقابل انعطاف باشد، شروعش به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ برگردد، در طول زمان پایدار باشد و به ناراحتی یا آسیب‌دیدگی روحی منجر گردد.» به دلیل آن که این اختلالات، مزمن و فراگیر هستند. می‌توانند به اختلال جدّی در کار کرد و زندگی روزمره بیانجامند (مارنات چی.سی 1381، 124).

تعریف عملیاتی اختلالات شخصیتی

اختلالات شخصیت به نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه میلون 3 کسب می کند، گفته می شود.

تعریف مفهومی مدیریت بدن[1]

مديريت بدن به معناي دستكاري درنماي ظاهري بدن است. با ظهورعصرجديد،نماي ظاهري كردارهاي بدن اهميتي خاص يافته اند. بدن ديگرنه فقط ازبعدزيست شناختي، بلكه به عنوان محصولي اجتماعي و روانشناختي موردتوجه قرارگرفت (حقگوي 1386، 14).

مديريت بدن به معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگي­هاي ظاهري ومرئي بدن است. اين مفهوم به كمك معرف هاي تمایل به داشتن تناسب اندام و كنترل وزن از طريق ورزش، رژيم غذايي و دارو، دستكاري­های پزشكي در نقاط مختلف بدن جهت زیبایی مانند جراحي بيني و پلاستيك و ميزان اهميت دادن به مراقبت هاي بهداشتي و آرایشی، استحمام روزانه، آرايش مو، آرايش يا اصلاح  صورت، استفاده از عطر و ادوكلن، آرايش ناخن و لنز رنگي بویژه برای بانوان به يك شاخص تجملي تبديل شده است (ارمكي و چاوشيان 1381، 22).

تعریف عملیاتی مدیریت بدن

مدیریت بدن به نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه مدیریت بدن کسب می کند، گفته می شود.

1.body management

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه نقش تبليغات بازرگاني در مديريت بدن
 • پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122