پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 3
1-1مقدمه4
1-2 بیان مسأله 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 10
1-4 اهداف پژوهشی 11
1-5 فرضیه های تحقیق 11
1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات 12
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)13
2-1 مقدمه 14
2-2 تعریف اخلاق 14
2-3 تعریف تعهد 36
فصل سوم روش اجری تحقیق 69
3-1 مقدمه 70
3-2 روش شناسی تحقیق 70
3-3 جامعه و نمونه 70
3-4 ابزار گردآوری داده ها 71
3-5 روش اجرا 74
3-6 روش تجزيه وتحليل 76
فصل چهارم تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق 78
یافتههای پژوهش Error! Bookmark not defined
4-1 مقدمه 78
2-4 یافته های توصیفی 79
2-4 یافته های استنباطی 85
فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی Error! Bookmark not defined
5-2 بحث و نتیجه‎گیری 99
5-3 محدویتها 105
5-4 پیشنهادات 106
منابع 109
منابع فارسی119
منابع غیر فارسی122
پیوست Error! Bookmark not defined
چکیده131

منابع

منابع فارسی:

اسدی، حسین، راد، فیروز و علیزاده اقدام، محمدباقر. (1388). بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه­های دولتی کلان­شهر تبریز). مطالعات جامعه­شناسی، سال دوم، شماره 5، ص: 44-29.

انصاری، محمداسماعیل و شاکر اردکانی، محمد. (1392). اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ششم، شماره 2، ص: 98-86.

آر راس، راندال(1377): استرس شغلي، ترجمه خواجه پور، چاپ اول، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران. 22-55-76-

اسماعیلی، کورش. (1388). تعهد سازمانی، نشریه تدبیر 112، ص 69- 66.

استرون ، حسین. (1377). تعهد سازمانی . مدیریت در آموزش و پرورش . دوره پنجم ،شماره مسلسل 17، ص 74-73.

اشمایل، نیک، روانشناسی کار، سازمانی، صنعتی، (ترجمه غضنفری، احمد و دلوی، محمدرضا) 1388، اصفهان؛ انتشارات دانش پژوهان برین. ص 215-195.

الله داديی، اسماعيل (1381) ، فرهنگ سازماني، مجله مديريت شماره، 68-67، اذر

بهزادي، حيدر. ( 1384 ). مقايسه راهبردهاي رويارويي با فرسودگي شغي و استرس شغلي پرستاران زن شاغل در بخشهاي ويژه و عادي بيمارستان هاي شهر تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

خانی، مسلم (1387). کار و وجدان کار، ماهنامه کار و جامعه، شماره 12، صص: 16-15.

خسروی ، زهرا. (1387)، بررسی رابطه اخلاق کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ، ماهنامه کار و جامعه، شماره 12

رابينز  استيفن‏پي. (1382). تئوری سازمان( ساختار، طراحی، کاربردها)، ترجمه (سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد)، تهران، نشر صفار، صص 305- 302.

رجبی­پور میبدی، علیرضا و دهقانی فیروزآبادی، مرتضی. (1391). بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان پرستاران. فصلنامه اخلاق زیستی، سال دوم، شماره 6. ص: 91-49.

رضائیان، علی (1385). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم، 112

رنجبريان، بهرام (1375) تعهد سازمانی، مجله دانشکده اقتصاد و علوم اداری، سال دهم، شماره 1 و 2 ، ص 57.

 

زکی، محمدعلی. (1383). بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه تهران. سال شانزدهم، سال اول. ص: 118-101.

ساروقی، احمد. (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت، فصل­نامه مدیریت دولتی، شماره 35، ص 73-65.

سايبان فرد، زهرا. (1381). استرس در محيط كار. مجله تدبير، شماره 117، آبان.

سرمد،زهره؛بازرگان،عباس وحجازی،الهه (1387). روش تحفیق در علوم رفتاری،چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات آگاه.

سلیمانی، نادر، عباس­زاده، ناصر و نیاز آذری، بهروز. (1391). رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه­ای شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال سوم، شماره 1، ص: 38-21.

سلیمی، مجتبی. (1392). بررسی رابطه بین رابطه ی بین فرسودگی شغلی با رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه هرمزگان. پایان کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه هرمزگان (قشم)، رشته مدیریت اجرایی.

شبنم تدین (1385)، “تدوین الگوی اخلاق کار مبتنی بر ارزش های اسلامی”، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.

شفيعي، محمد . ( 1386 ). بررسي رابطه راهبردهاي رويارويي با استرس شغلي كاركنان بانك كشاورزي شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي روانشناسي صنعتي و سازماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

غیاثی، محمدرضا، (1390). تعهد سازمانی ، بهره وری و روشهای بهبود آن در سازمانها، انتشارات  رنگ پنجم.

قراملکی، احد فرامز .(1387). درآمدی بر اخلاق حرفه­ای. انتشارات مجنون. تهران: چاپ چهارم.

قدیری، محبوبه، بشلیده، کیومرث، هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل و مشکلانی، فرشید. (1392). رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک در کارکنان یک شرکت دولتی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم،

کاویانی، بهنام (1383). بررسی اخلاق کار و تعهد در بخش دولتی و خصوصی. ماهنامه تدبیر، شماره 165، صص : 21- 20.

گل­پرور، محسن و نادی، محمدعلی. (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، سال ششم، شماره 1، ص: 54-43.

گل­پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا. (1388). رابطه بهزیستی معلمان با باور به دنیای عادلانه و رفتارهای پرخاشگرانه دانش اموزان در مقابل آنها. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهشی در سلامت روان­شناختی، دوره سوم، شماره سوم، ص: 35-25.

گیوریان، حسن، دیندار، فیروز، مدیریت و اخلاق سازمانی، 1390، تهران انتشارات پیک جهان 79-71.

منزل، دونالددس، مدیریت اخلاق حرفه ای، ترجمه احمدی، سید علی اکبر، 1389،نشر مهکامه 29-20

مورهد، گريفن(1386): رفتار سازماني، ترجمه مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مرواريد، تهران.

مهداد، علی (1387).  روان شناسی صنعتی و سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ پنجم.

مولائی، ناصر. (1378)، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پایانه کارشناسی ارشد، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی، صص 61-61 ، 32-28.

ویلیامز، برنارد، (1383). فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالی، قم، دفتر نشر معارف، ، ص40

هومن، حیدرعلی. (1381). تهیه و استاندارد مقیاس سنجش استرس شغلی. چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

منابع غیر فارسی:

Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990). “The measurement and antccedents of Affective,

Continueance and Normative commitments to the organization”, Journal of occupational psychology, vol.63, pp: 1-18.

Carstenj. (2006). The hidden reasons employees Leave: How to recognize the subtle signs and act before in is too late; Journal of American Academy of Business,Vol.5,p:28.

Carline Bruce Ian , Gervais simon (2006): work ethic, emplpyment Contracts , firm values , Fuqu sehool of business, Duke university.

چکیده

متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس بود. تعداد 111 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه­های اخلاق کاری پتی (1990)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) و پرسشنامه استرس شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان برای تجریه و تحلیل داده­های پژوهش استفاده شد.

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و استرس شغلی 32/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین چهار مؤلفه اخلاق کار، مولفه­های علاقه به کار (23/0=β)، و پشتکار در کار (39/0=β)، پیش بینی کننده معنی­داری برای استرس شغلی کلی محسوب می­شوند. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد سازمانی 53/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های پشتکار در کار(24/0=β)، روابط انسانی(21/0=β)،  و مشارکت در کار(19/0=β)،  پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد سازمانی محسوب می­شوند. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد عاطفی 52/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، مؤلفه­های روابط انسانی(30/0=β)، و مشارکت در کار(25/0=β)،  پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد عاطفی محسوب می­شوند.

ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد مستمر 31/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، هیچ­کدام از مؤلفه­ها به تفکیک بر اساس ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد مستمر محسوب نمی­شوند. هم­چنین ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه مسئول مستقیم (از ابعاد استرس شغلی) 31/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، هیچ­کدام از مؤلفه­ها به تفکیک بر اساس ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده معنی­داری برای مؤلفه مسئول مستقیم (از ابعاد استرس شغلی) محسوب نمی­شوند.

ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه همکار(از ابعاد استرس شغلی) 51/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، تنها مؤلفه پشتکار در کار (33/0=β)، پیش بینی کننده معنی داری برای مؤلفه همکار (از ابعاد استرس شغلی) محسوب می­شود. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه ارتقاء (از ابعاد استرس شغلی) 21/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، هیچ­کدام از مؤلفه­ها به تفکیک بر اساس ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده معنی­داری برای مؤلفه ارتقاء (از ابعاد استرس شغلی) محسوب نمی­شوند. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه حقوق و مزایا (از ابعاد استرس شغلی) 29/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، تنها مؤلفه مشارکت در کار (22/0=β)،  پیش بینی کننده معنی داری برای مؤلفه حقوق و مزایا (از ابعاد استرس شغلی) محسوب می­شود. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) 28/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، تنها مؤلفه علاقه به کار(32/0=β)، پیش بینی کننده معنی­داری برای مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) محسوب می­شود.

ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی و مؤلفه­های استرس شغلی 42/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های استرس شغلی، مؤلفه­های ارتقاء (30/0=β)، و حقوق و مزایا(31/0=β)، ، پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد عاطفی محسوب می­شوند.

ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری و مؤلفه­های استرس شغلی 54/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که مؤلفه­های شغل شما (32/0=β)، همکار (27/0=β)، ارتقاء (29/0=β)،  و حقوق (29/0=β)، و مزایا پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد هنجاری محسوب می­شوند.

کلید واژه­ها: اخلاق کاری، استرس شغلی، تعهد سازمانی و پرسنل آموزش و پرورش.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1.مقدمه

در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان می باشد تا در گام های بعدی بر روی این عوامل مداقه لازم صورت پذیرد.

با توجه به شرايط پيچيده و پوياي جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات كه باعث تبديل شدن جهان به دهكده اي كوچك شده است و پيشرفت شگرف دانش و فناوري‏هاي گوناگون بشري و به تبع آن بالا رفتن سطح زندگي و توقعات انسان و همچنين تغييرات پرشتاب فرهنگي در جوامع سنتي ، مي‏توان نتيجه گرفت كه ديگر نمي‏توان سازمان ها را كه نمودي از جامعه هستند ، بدون در نظر گرفتن شرايط پوياي محيط داخلي و خارجي اداره كرد. بلكه افراد سازمانها نيز به همان اندازه دستخوش تغيير و تحولات قرار خواهند گرفت كه دراين بين بيشتر تحولات شامل واگذاري اختيار قدرت تصميم گيري به افراد در سازمان است زيرا افرادي كه در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمي جوامع زندگي مي‏كنند افرادي آگاه و توانمند هستند كه خواهان اختيارند . اگر چه امروزه بدليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سر مي‎برند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است ، ولي به تدريج كاركنان علاقه مند به انجام كارهاي با مفهوم وخواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد. يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده اي در مطالعات روان‏شناسي صنعتي و سازماني در غرب گسترش يافته، مساله« تعهدسازماني » است (اسماعیلی، 1383).

1-2. بیان مسأله

يكي از مهمترين موضوع­هايي كه زمينه ساز بروز مشكلات متعدد براي سازمان ها در سطح جهان شده است، مشكلات ناشي از فساد و كارهاي خلاف اخلاق در جوامع گوناگون است. رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران را وا داشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاد مي‎شود) در ساختار كلي جامعه ارزشهايي غلبه دارند اخلاق كار و در پي آن وجدان كاري را تضعيف مي كند..

كه در اين رابطه رضايي منش مي‏نويسد: وضعيت اخلاق گرايي در ايران در بخش خدمات عمومي مطلوب نمي باشد و براي رسيدن به يك وضعيت اخلاقي مطلوب در داخل سازمان هاي بخش عمومي به علت تاثير پذيري رفتار افراد سازمان ها از عوامل گوناگون، اتكاء صرف به ساز و كارهاي مديريت اخلاقي درون سازماني كافي نيست. وي اضافه مي‏كند: ساختارهاي سياسي، اقتصادي و مديريتي، بيشترين نقش را در ساخت اخلاقي دارند. هرقدر رهبران با قاطعيت مادي و معنوي بيشتري از اخلاقيات حمايت كنند، كدهاي اخلاقي و استانداردهاي رفتار شغلي و حرفه اي مدون‏تر باشد، سامانه هاي كنترل و افشاء بيشتر مستقر باشند، آموزشهاي اخلاقي بيشتري داده شود، نظام حقوق، دستمزد و انگيزش كارآمدتر باشد، جامعه مدني فعال تر و نظام اقتصادي غيردولتي ترعمل كند؛ اخلاقيات در بخش خدمات عمومي كشور بهتر خواهد شد .

در پي مطالعه اي با عنوان اخلاق كار و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن  بر اين باور است ، افرادي كه بيشترين اميد را نسبت به آينده كشورشان دارند، افرادي  كه آزادي عمل بيش تري در كارشان دارند ، افرادي كه به آينده كارشان در كارگاه اطمينان بيشتري دارند و افرادي كه كارشان مطابق پست آنان است، اخلاق كار را در سازمان بيش تر مراعات مي كنند . يافته هاي اين پژوهش همچنين، حكايت از آن دارد افرادي كه به ارزش هاي اجتماعي جامعه سنتي نزديك ترند و نسبت به محيط اجتماعي پيرامون خود خوشبين تر هستند ، از نظر ميزان اخلاق كاري وضع مطلوب تري دارند. در مقابل ، افرادي كه به ارزش‏هاي اجتماعي جامعه شهري امروز كشور نزديك ترند و در پي آن نوعي بدبيني نسبت به محيط اجتماعي اطرا ف خود نيز دريافته است كه دارند، وضع نامناسب تري از نظر اخلاق دارند  مشاركت اجتماعي ، عدالت اجتماعي ، وفاق و انسجام فرهنگي موجود در جامعه با پايبندي به اخلاق هم در پژوهش خود نشان داده است كه  كار در سازمان ها همبسته هستند .

آموزش وپرورش از جمله سازمانهایی است که درهمه جوامع ازحساسیت خاص برخورداراست. این حساسیت بیشتر به آن دلیل است که فرایند آن در معرض دید همگان ومورد قضاوت عام قرار می گیرد.از این رو پژوهش های متفاوتی در این حوزه می تواندنواقص وکاستی های موجودرا مشخص سازد وراه را برای برطرف کردن آنهاهموار نماید.بدیهی است که در هرجامعه آموزش وپرورش سنگ زیر بنای توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی وفرهنگی است.تجزیه تحلیل عوامل موثر در رشدوتوسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه کشورهااز آموزش وپرورش کارامد واثر بخش برخوردار بوده اند .شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی از جمله ضروریات برای برنامه ریزی در امر آموزش و پرورش می باشد.

دنياي ما دنياي سازمان هاست و گرداننده اصلي اين گردونه انسانها هستند آنانند كه به كالبد سازمان ها جان ميبخشند و تحقق هدفها را ميسر مي سازند بدون انسان سازمان بي معني است و مديريت امري موهوم. شايد اين شبهه پيش آيد كه در دنياي آينده كه آدمواره هاو ماشين ها جاي انسانها را در سازمانها پر مي كنند نقش انسان در سازمان كم رنگ خواهد شد اما به هيچ رو اينگونه نخواهدشد و با خود كاري و ماشيني شدن كارها، نوع فعاليت هاي انساني در سازمان تغيير شكل مي دهد و به گفته آن دانشمند بنام پيتر دراكركاردستي  جاي خود را به كار دانشي  مي دهد. اما نقش به يقين تعيين كننده انسان، به عنوان حاكم سازماني همچنان برقرار و مستدام خواهد بود. (مورهد[1]، 1998)

باپیچیده تر شدن روز افزون سازمانها وافزایش میزان کارهای غیر اخلاقی ،غیر قانونی وغیر مسؤولانه در  محیطهای کاری توجه مدیران وصاحبنظران رابه بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است. مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان ،سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می تواننداخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخلاق به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می رودکه دارای برنامه ای وچندین ابزار عملی است این ابزارهاعبارتند از کدهای اخلاق ،کدهای رفتار،خط مشی و رویه ها،روش حل معضلات اخلاقی و آموزش منظور از مفهوم اخلاق كار اين است كه نيروهاي كاري بر دو دسته اند؛ بعضي تمايل فراوان به فعاليت، تلاش و كوشش دارند، سكون و آرامش را پسنديده نمي‏دانند و فضايل اخلاقي آنان در كارهايشان شكوفا مي گردد، بر عكس، گروهي هم تمايل به كار و مجاهدت ندارند و تنها با نيروهاي جبري و فشارهاي بيروني بايد آنان را به كار واداركرد. البته از اخلاق نيك و حسنه آن است كه انسان فعال باشد و محصول فعاليت او براي همنوعانش مفيد و ثمربخش واقع شود.  هر كس با انجام كاري كه قابليت و توانايي آن را در خود احساس مي كند، به جامعه انساني خدمت كند و در جهت رفع مشكلات جامعه يا براي ارتقاي ابعاد گوناگون آن سعي و تلاش پيگير و مستمر داشته باشد. مفهوم اقتصادي بودن كار را مي توان به شرح ذيل بيان نمود:  “اخلاق كار”  در بحث كار عبارتست از حركتي كه انجام آن موجب شود ديگران نسبت به ثمره ي آن حركت راغب شوند و مايل باشند با طيب خاطر، براي محصول آن چيزي را پرداخت نمايند . بـه طور خلاصه و با نظر بـه آنچه ذكـر آن رفت، كار را به صورت زير مي توان تعريف كرد : كار عبارتست از مجموعه عملياتي كه به منظور استفاده عملي بر روي ماده انجام مي گيرد، اين اعمال نيز به نوبه خود بر انسان و زندگاني او تأثير خواهد داشت و تغييراتي را در آنها پديد خواهد آمد.  در اسلام از كار به عنوان عمل صالح ياد شده و شرط ورود بـه بهشت آرماني، با ايمان ، عمل صالح و تقوي ذكـر گرديده است . ناگفته پيداست كه توجه بـه مفاهيم عاليه آيات قرآن كريم – دارا بودن سه خصيصه عمده ثمره ايمان و تقوي در عمل صالح معلوم مي گردد و انسان مؤمن به مباني حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نيكوست و نتيجه عمل صالح او، خير و نعمت و بركت براي جامعه است و در صورت فقدان ايمان با تقوي، عمل انسان تباه شده و خير اخلاقي و انساني در آن نخواهد بود. در دين مقدس اسلام حتي نيات خير داراي ارزش و ثواب هستند، زيرا نيات خير در حقيقت همان ايده ها و طرح هاي مثبت اوليه انجام كارند. (خانی ،1387)

انديشه تعهد موضوعي اصلي، در نوشته هاي مديريت است اين انديشه يكي از ارزشهاي اسلامي است كه سازماندهي بر آ ن متكي است و كاركنان بر اساس ملاك تعهد ، ارزشيابي مي شوند اغلب پرسش هايي كه به عمل مي آيد از قبيل آيا اضافه كار خواهد كرد ؟ آيا روزهاي تعطيل بر سر كار خواهد آمد ؟ آيا دير يا زود مي رود يا آن چه را انجام مي دهد كنار مي گذارد تا به كمك بشتابد ؟ اغلب مديران اعتقاد دارند كه تعهد براي اثر بخشي سازمان ضرورت تام دارد مديران بايد تعهد و پاي بندي كاركنان را به سازمان حفظ كنند و پرورش دهند. تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته مورد علاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است. اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است كه شايد عمده ترين تغيير در اين قلمرو مربوط به نگرش چندبعدي به اين مفهوم تا نگرش يك بعدي به آن بوده است. يكي از عوامل پنهان ، ولي تأثيرگذار در رفتار شغلي كاركنان ، ميزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نيروي انساني چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اهميت زيادي دارد (حسین، 1377).

يكي از متغيرهايي كه با انگيزش و خشنودي شغلي پيوسته است تعهد سازماني است يعني درجه همانند سازي روان شناختي و ياچسبيدگي به سازماني كه ما براي آن كار مي كنيم كه به عوامل سازماني و فردي مربوط است عوامل سازماني مرتبط با تعهد سازماني مطالعه اي از كاركنان می باشد نگرش مثبت به سوي گروه كار عبارتند از پرمايه سازی(غني سازي شغل)اختيار فرصت استفاده از مهارتها سفيد نشان داد كه تعهد سازماني شان از ادراك اين كه چگونه سازمان در برابر آنها متعهد است متأثر مي باشد ؛ تعهد ادراك شده بالا به كاركنان از سوي سازمان سبب خواهد گرديد كه در كاركنان انتظار بيشتري ايجاد گردد كه اگر آنها تلاش نمايند اهداف سازماني برآورده خواهد گرديد و آنها به شكل مناسب پاداش دريافت خواهند نمود (مهداد،1378).

از طـرف دیگـر یکـی از عارضه هـای جـدیـد زندگی بـه سبک مدرن ، وجـود استرس در محیط کـار می باشد ؛ استرس شغلی یک دلیل عمده برای کاهش تولید، غیبت کارکنان و فروپاشی و به هم ریختگی سازمان‌ها می باشد، اضافه کاری‌های زیاد ، ناکافی بودن آموزش های لازم از دلایل پنهان ترک شغل است که معمولاً در اثر استرس زیاد بوجود می آید (مهداد،1378).

هنگامی که فرد در محیط کار با باید های روبرو می شود که ارتباطی با ظرفیت های کنونی یا نیاز ها و خواسته هایش ندارد، دچار ناهماهنگی و تعارض می شود و تنها راه کاهش آن سازگاری شخص با شرایط تازه است. (رحیمی ،2007).

استرس شغلی را نوعی از حالت روان شناختی می باشد که نشان دهنده عدم تعادل بین درک فرد از نیازهای خـود بـرای آشکار کـردن آنها در محیط کار و توانایی بـرای سازگاری با آن نیازها می باشد.

طبق تعریف موسسه های بهداشت حرفه ای[2] (NLOSH) استرس شغلی هنگامی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی قابلیت ها و خواسته های خود هماهنگی نباشد به عبارت دیگر وقتی آنچه در یک شغل از فرد انتظار می رود با آنچه مورد علاقه و خواسته اوست هماهنگ نباشد (سلیمانی، عباس­زاده و نیازآذری، 1391). به صورت روشن تر و ساده تر می توان چنین بیان کرد که استرس شغلی یک آسیب جسمی یا روانی است که فرد از خود نشان می دهد و نتیجه ای از تضاد یا موفقیت های چالش برانگیزد درشغل می باشد. (پاولیک وکی ین لن[3]، 2007).

استرس شغلی امروزه یه مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط های کاری تبدیل شده است.بطوریکه اغلب پژوهشهای اخیر به آن اختصاص یافته است. موسسه جبران غرامت کارمندان در کالیفرنیا گزارش می کند که بین سالهای 1979 تا1988 شمار قربانیان استرس شغلی تقریباً 700 درصد افزایش یافته سرچشمه استرس شغلی را شامل : فاکتورهای درونی ، نقش سازمانی ، ارتباط در محیط کار و جو سازمانی می داند.(میلر[4]،1986).

اصول حاكم بر رفتار افراد، نه ساختي و نه كاركردي است. بلكه عمدتاً رواشناختي است و يا بهتر آن است بگوييم رفتار افراد را بايستي با قضايايي كه عمدتاً در روانشناختي اجتماعي مطرح هستند تبيين نمود. براين اساس مي‌توان انگيزه افراد از كار و به عبارت ديگر آن بخش از اخلاق كار افراد را كه مبتني بر زمينه‌هاي انگيزشي است، يعني دلبستگي و علاقه به كار و پشتكار و جديت در كار، با قضاياي مزبور توضيح داد. در واقع، مديريت يك واحد كاري مي‌تواند با قضاياي مزبور، بويژه تشويق و تنبيه و موفقيت و پاداش موجبات تقويت يا تضعيف‌ انگيزش‌هاي كاري و ابعادي از اخلاق كار در محيط كار فراهم سازد.

زمانی که اخلاق کار به عنوان متغیر مستقل فرض شود، می­توان آثار آن را بر بازده ها ونتایج فردی وگروهی کار کارکنان در سارمان ها مطالعه نمود.به عنوان مثال یافته های تحقیق ساکز[5] (1996)، نشان داده است ؛ كه اعتقاد قوي‌تر به اخلاق كار به طور مستقيم با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه دارد. و بطور غير مستقيم با تمايل كمتر به ترك شغل رابطه دارد. تحقيق یوسف[6] (2000)،هم نشان داده است؛ كه اخلاق كار بر ابعاد سه گانه تعهد سازماني (عاطفي، هنجاري مستمر) تاثير مثبت و مستقيم دارد.در تحقيق ديگري  که باز هم توسط يوسف (2001)، در بين 425 كارمند مسلمان از چند سازمان در ادارات امارات متحده عربي انجام شده است این نتیجه حاصل شده است ، که بين اخلاق كار و تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ همچنین اخلاق كار با ابعاد رضايت شغلي رابطه معني‌دار دارد. در تحقيق ديگري كه توسط اسچيكر[7] (2001) در بين نمايندگان فروش صورت گرفته است ؛ نشان داده شده است كه ايجاد يك جو اخلاقي وابسته به قوانين و خط‌مشي‌هاي اخلاقي باعث رضايت شغلي وتعهد سازماني بيشتر و در نتيجه پائين آمدن نرخ ترك شغل مي‌شود.در تحقيقي كه توسط پتي جان و چارلز[8] (2008)، تحقیقی با هدف بررسی  تاثير اخلاق كاربر رضايت شغلي و تعهد سازماني در كشور نيجريه انجام داده اند و نتیجه کرفته اند که رابطه معناداری بين اخلاق كار سازماني، تعهد سازماني و رضايت شغلي وجود دارد. چیکو و بوو[9] (2004)، نیزرابطه بین ساختار فرهنگ اخلاقی در سازمان و رضایت شغلی و تعهد سازمانی را روشن نموده اند.

دریک جمع­بندی می توان گفت که اخلاق کاری درسازمان ها نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی مناسبی ازجمله افزایش بهره وری، تقویت وجدان کارجمعی، تولید و نهادی شدن ارزش های اخلاقی جدید و تحول فرهنگ سازمانی را به دنبال دارد، بلکه مدیریت اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی سازمان ازجمله شاخص های مهم ارزیابی عملکرد سازمان ها محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این سوال است که: آیا بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟

[1]– Moorhead

[2] – National Enntitue of occupational sefet &z Health

[3] -Pawlik-kienlen

[4] – Miller

[5]– Saks & et al,

[6] – Yousef

[7] – Schwepker

[8] – John & Charles

[9] – Chy koh & Boo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122