پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1مقدمه2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 11
1-4 اهداف پژوهش 14
1-4-1 هدف کلی 14
1-4-2 اهداف اختصاصی 14
1-5 فرضیه های پژوهش 15
1-5-1 فرضیه کلی 15
1-5-2 فرضیه های فرعی 15
1-6 قلمرو تحقيق 16
1-7 محدودیت های پژوهش 16
1-8 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 16
1-8-1 تعاریف نظری 16
1-8-2- تعارف عملیاتی 18
فصل دوم 17
2-1-مقدمه 21
2-2 بخش اول: مبانی نظری پژوهش 21
2-2-1 اخلاق کاری 21
2-2-1-1 مفهوم و تعاریف اخلاق کاری 23
2-2-1-2 اخلاق از دیدگاه اسلامی: 25
2-2-1-3 فوائد اخلاق: 28
2-2-1-4 مکاتب و نظریه های اخلاق: 31
2-2-2 رفتار شهروندی سازمانی 34
2-2-2-1 تعریف رفتار شهروندی سازمانی 38
2-2-2-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 42
2-2-2-3 دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان 48
2-2-2-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی 48
2-2-2-5 تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر ارزشیابی موفقیت سازمانی 49
2-2-2-6 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی 49
2-2-3 ارائه مدل مفهومی پژوهش 50
2-2-4 پیشینه پژوهش 51
2-2-4-1 پژوهش های داخل کشور: 51
2-2-4-2 پژوهش های خارج از کشور: 55
2-2-5 جمع بندی 58
فصل سوم56
3-1-مقدمه 61
3-2- روش پژوهش 61
3-3 – جامعه آماری 61
3-4 نمونه آماری 61
3-5 – متغیرهای پژوهش 62
3-5-1 متغیر اول: 62
3-5-2 – متغیر دوم: 62
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 62
3-6-1- روش کتابخانه ای 62
3-6-2- روش میدانی 62
3-7- ابزار اندازه گیری 63
3-7-1- پرسشنامه اخلاق کاری 63
3-7-2 – پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 63
3-7-3- پایایی ابزار پژوهش 63
3-7-4 نحوه امتیاز بندی پرسشنامه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی 64
3-8 روش تجزیه و تحلیل یافته ها 64
فصل چهارم 61
4-1 مقدمه 67
4-2 یافته های توصیفی 67
4-2-1 جنسیت 67
4-2-2 سن 68
4-2-3 میزان تحصیلات 69
4-2-4 سابقه کار 70
4-2-5 وضعیت استخدام 71
4-2-6 وضعیت رشته تحصیلی 71
4-3 تحلیل توصیفی از یافته های تحقیق 72
4-3-1 وضعیت اخلاق کاری ومولفه های آن 72
4-3-2 وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن 73
4-4 تحلیل آماری یافته های تحقیق 74
4-4-1 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 74
4-4-2 بررسی همبستگی بین متغیر ها و مولفه ها 77
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول 79
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم 80
4-4-2-3 ازمون فرضیه سوم 81
4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم 82
4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم 83
4-4-3 یافته های جانبی: 84
فصل پنجم79
5-1 مقدمه 86
5-2خلاصه پژوهش 86
5-3 یافته های پژوهش 88
5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش 88
5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش 90
5-4 بحث و نتیجه گیری 91
5-5 پیشنهاد های برخواسته از پژوهش: 95
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: 97

فهرست منابع و مآخذ

الف- منابع و مآخذ فارسی:

اسلامی،حسن؛ سیار،ابولقاسم.(1386). رفتار شهروندی سازمانی؛ مجله تدبیر، شماره 87، ص 59-56.

الوانی،مهدی؛ حسن پور،اکبر؛ داوری،علی.(1389). تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با ساتفاده از الگوی دایره اخلاق؛ فصلنامه اخلاق در علوم فناوری؛ سال پنجم؛ شماره های 3و 4.

الوانی،سید مهدی.(1380). طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی؛ مدرس علوم انسانی؛ ش 18.

انصاری رنانی،قاسم.(1388). میزگرداخلاق کیمیای سعادت سازمان؛ ماهنامه تدبیرَ؛ شمار 22

بهاری فر،علی؛ جواهری کامل،مهدی.(1389). برسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)؛ ماهنامه توسعه انسانی پلیس؛ سازمان هفتم؛ شماره 28؛صفحه 118-96.

بهاری فر،علی؛ جواهری کامل،مهدی؛ احمدی،سید علی اکبر احمدی.(1390). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر ارزش های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی؛ پژوهش های مدیریت منابع سازمانی؛ دوره1؛ شماره1.

توسلی،غلامعباس؛ نجارنهاونی،مریم.(1387). مطالعه تجربی اخلاق کار با تاکید بر جنسیت؛ پژوهش زنان؛ دوره 6؛ شماره 3؛ صص 39-60.

ثقه اسلامی،علیرضا.(1388). رویکردی طبقه بندی شده به حوزه اخلاق اطلاعات؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ شماره های 1و 2؛ صص 66-50

حقیقت،زهرا؛ اخلاق اسلامی در نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)، روزنامه کیهان.

خانی جزنی،جمال.(1387). اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم؛ شماره 4 و 3؛ صص 96-91

خاکی،غلامرضا.(1388). اخلاق کیمیای سعادت سازمان؛ ماهنامه تدبیر.

دعایی،حبیب اله؛ عزیزی،مرتضی.(1391). بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی؛ پژوهش نامه مدیریت تحول؛ سال چهارم؛ شماره8.

رونقی،محمد حسین؛ فیضی،کامران.(1390). ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان در بانک های خصوصی ایران؛ فصلنامه اخلاق و فناوری در علوم؛ سال ششم؛ شماره 2.

رامین مهر،حمید؛ هادیزاده مقدم،اکرم؛ احمدی،ایمان.(1388). بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران)؛ پژوهش نامه ی مدیریت تحول ؛ شماره ی2؛ ص 89-65.

زنبورچی،سید محمود؛طاهری دمنه،محسن؛ نجاتیان قاسمیه، مجید.(1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی؛ فصلنامنه اخلاق در علوم وفناوری؛ سال ششم

زراعی متین،حسن؛ جندقی،غلامرضا؛ توره،ناصر.(1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان؛ فرهنگ مدیریت؛ شماره 12؛ ص:63-31.

زادهدی،شمس السادات.(1379). مدیریت فراملیتی و جهانی؛ نگرش تطبیقی؛ تهران: سمت

زارعی،حمید.(1389). رفتار شهروندی سازمانی در جامعه دینی؛ فلسفه دین؛ سال هفتم؛ شماره هفتم؛ ص 142-119.

زارع،حمید.(1383). نقش رفتار سازمانی در عملکرد سازمان؛ فرهنگ مدیریت؛ سال دوم؛ شماره ششم؛ ص 169-151

سبحانی نژاد،مهدی؛ نوروز زاده،رضا؛ افشار،عبداله.(1389). تبیین معیارهای اخلاق کاری از منظر امام علی (ع):ارائه راهبردهای عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران دانشگاهی علوم اجتماعی ؛ پژوهشنامه؛ شماره 63؛ ص 93 تا 122.

سرمدی،ممحمدرضا؛ شالباف،عذرا.(1386). اخلاق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر؛ فصلنامه اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری؛ سال دوم؛ شماره های 3 و 4؛ ص110 -99.

سلیمانی،نادر.(1390). بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار؛ فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی؛ سال هفتم؛ شماره ی اول.

سلیمانی،نادر؛ عباس زاده،ناصر؛ نیاز آذری،بهروز.(1391). رابطه بین اخلاق کار با رضایت و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی حرفه ای شهر تهران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ سال سوم؛ شماره1؛ ؛ ص 38-21.

سهرابی،بابک؛ خانلری،امیر.(1388). اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال چهارم؛ شماره های 1و2.

سیدی،سید حمید.(1387). موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها؛ ماهنامه ی آیین شماره 13 و 14.

سلطانی،مرتضی.(1382).مدیریت اخلاق در سازمان؛ ماهنامه تدبیر، ش 132.

صنوبری،محمد.(1387). رفتار شهروندی سازمانی؛ دوماهنامه توسعه منابع انسانی پلیس؛ سال پنج؛ شماره 16؛ صص:99-79.

طبرسا،غلامعلی؛ رامین مهر،حمید.(1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی؛ چشم انداز مدیریت دولتی؛ شماره 3؛ صص117- 103.

طوسی،محمدعلی.(1373). مشارکت در مدیریت و مالکیت؛ تهران، مرکز؛ مرکز آموزش های مدیریت دولتی.

طاهری دمنه،محسن؛ زنجیرچی،سید محمود؛ نجاتیان قاسمیه، مجید.(1390).اخلاق در علوم و فناوری؛ نشریه اخلاق؛ سال ششم؛ 30 تا 39؛ شماره 2.

عارفی،محبوبه؛ شهودی،مریم؛ زندی،خلیل.(1391). رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان؛ فصلنامه مشاور شغلی و سازمانی؛ دوره چهارم؛شماره 12؛ صص 41-31.

عباداللهی چندانق،حمید؛ نجات،جعفر.(1389). ارزش ها و اخلاق کار ( مطالعه موردی معلمان شهر رشت)؛ مجله مطالعات اجتماعی ایران؛ دوره چهارم؛ شماره3.

غلامی،علیرضا.(1388). اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راه کار ها؛ دوماهنامه توسعه انسانی پلیس؛ سال ششم؛ شماره 25.

فرهنگی،علی اکبر؛ فتاحی،مهدی؛ واثق، بهاره.(1385). معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی؛ نشریه فرهنگ مدیریت؛ سال چهارم؛ شماره سیزدهم؛ ص 36-5.

فرامرز قراملکی،احد.(1385). روش شناسی مطالعات دینی؛ دانشگاه اسلامی رضوی.

فرامرز قراملکی،احد.(1382). استراتژی اثر بخشی اخلاق حرفه ای ها،” تهران؛ نشر فرا.

فیضی،کامران؛ رونقی،محمد حسین؛ ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانک های خصوصی ایران؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال ششم؛ شماره 2.

قنبری، سیروس؛ حجاری،نفیسه.(1392). سنجش سطوح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان؛ مجله پژوهش علوم انسانی؛ سال دوارزدهم؛شماره 30.

قربانی چوبقلو،صمد؛ صادقی عمروآبادی(1390). اثرارت اخلاق اسلامی بر فاکتور های شغلی مبتی بر مهندسی فرهنگی رفتار شهروندی سازمان؛ ماهنامه مهندسسی فرهنگی؛ سال ششم؛ شماره 61 و 62.

کریمی،فریبا(1390). پیش بینی رفتار شهروندی دبیران دوره متوسط براساس هوش هیجانی آنان؛ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی؛ سال پنجم؛ شماره1؛ ص127-143.

کاخکی،احمد؛ قلی پور،آرین.(1386). رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری؛ فصلنامه ی پژوهش نامه ی بازرگانی؛ شماره 45؛ ص 145-115.

کاویان،بهنام.(1387). بررسی اخلاق کار در بخش خصوصی و دولتی؛ مجله تدبیر؛ شماره165.

گریفیث،دانیل.(1374). روابط انسانی در مدیریت آموزشی؛ ترجمه ن. بخشی؛ نشر محیط.

معید فر،سعید.(1386).اخلاق کار و عوامل موثر برآن در میان کارکنان ادارات دولتی؛ فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی؛ سال ششم؛ شماره 23؛ صفحه321 تا 341.

نوری،علی؛ دعائی،حبیب اله.(1387). بررسی تاثیر هویت سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی؛ ارائه شده در اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

نادي،محمد علی؛ قهرمانی؛نسرین.(1392). رابطه بین رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي انحرافی؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال هشتم؛ شماره1.

نوروزی سید حسینی،رسول.(1391). اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی؛ نشریه مدیریت ورزشی؛ شماره 15؛ ص 104-87

نادی،محمد علی؛ گل پرور،محسن.(1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتار های انحرافی در محیط کا؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ سال ششم؛ شماره 1.

هویدا،رضا؛ ناصری،ناهید.(1388). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان؛ پژوهشنامه مدیریت اجرائی؛ سال نهم؛ شماره 1(پیاپی33).

ب- منابع و مآخذ خارجی:

 Ana caras; Ethics and Supervision Process – Fundaments of Social Work Practice; Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 133 – 14.

Ahmadi, S. A. A. & Khoddami, A.(2011).presenting a model to study general citizenship behavior, spirituality and organizational citizenship behavior in the public sector of iran:case study of iran insurance company, Journal of general management research, 4,14,pp.107-128.

S. & dyne, L. V. & Begley, T.(2003). The employment relationship of foreign workers versus local employees: a field study of organizational justice, job satisfaction, performance and OCB, Journal of organizational behavior, 24, pp. 561-583.

Arshadi, N. & Danesh, F.(2013). Designing and testing a model of precedents and outcomes of emotional labour in an industrial organization in Iran, Procedia social and behavioral sciences, 84, pp. 1529-1533.

Ashton, c, orme, G. (2003). “Ethics-a foundation competency”, industrial and commercial training, 35 (5), 184-190

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل خوشه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به اخلاق کاری که از پرسشنامه استاندارد شده سی پتی (1990) و برای رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده اورگان و کانوسکی (1996) استفاده شده است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ( اخلاق کاری  86/0=R  ، رفتار شهروندی سازمانی  82/0=R) تعیین شد. برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی  استفاده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد اخلاق کاری 54 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین می کند و بین مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، راوبط انسانی در کار، مشارکت در کار بار فتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که اخلاق کاری کارکنان باعث بهبودی رفتار شهروندی سازمانی آنها می شود.

واژگان کلیدی:اخلاق، اخلاق کاری، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی 

1-1   مقدمه

شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثر بخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز سازمان ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است. نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه تمایز سازمان های اثر بخش از غیر اثر بخش هستند چرا که سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل فعالیت کنند. آن ها به دنبال کارکنانی هستند که فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتار هایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلشان نیست (زارع، 1383).

رفتارهای غیر وظیفه ای ، رفتارهای فرا نقش و خود جوش هستند که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهند که  به صورت فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. با این وجود رفتار های غیر وظیفه ای یعنی هم رفتار انحرافی منفی در محیط کار و هم رفتار انحرافی مثبت در محیط کار بر سازمان اثر می گذارد (نادی،قهرمانی، 1392).

بنابراین به آن دسته از رفتار های داوطلبانه که به صورت مستقیم در سیستم رسمی به آن پاداش رسمی داده نمی شود، اما باعث ارتقای کارکردها و اهداف سازمانی می شود رفتار شهروندی سازمانی[1] گفته می شود (بلوگولوسکی و سومچ[2]، 2009)

به صورت عمده کلیه سازمان ها به ویژه سازمان های ورزشی نیازمند جهشی عمده در کارایی هستند. از اینرو باید زمینه را به گونه ای فراهم کرد که کارکنان و مدیرانشان با اطمینان خاطر، تجربیات، توانایی ها وظرفیت های خود را در  جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بستر های لازم برای پیاده سازی این گونه رفتار ها فراهم شود. رفتار شهروندی سازمانی پدیده نوظهوری است که می تواند در این راستا گامی بردارد. توصیه می شود که دست اندرکاران تربیت بدنی به ویژه وزارت ورزش با حمایت سازمانی و قدردانی از زحمات کارکنان این سازمان، در راستای افزایش ارتقای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان خود تلاش کنند تا از این طریق به کارایی و اثربخشی مطلوب در زمینه ورزش و تربیت بدنی کمک کنند ( نوروزی، 1391).

اخلاق[3] در سازمان ها، نکته کانونی رفتار سازمانی است و اخلاق گرایی به عنوان اصل مدیریت، لازمه ی مدیرت سازمان های به دور مانده از آن است. مدیران و کارگزاران سازمان ها برای به انجام رساندن امور سازمانی خود علاوه بر معیار های قانونی و سازمانی، نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در اعمال و رفتار سازمانی شان یاری دهد. با توجه به محیط کاری مدیران که در یک سازمان انسانی به فعاایت مشغولند، اخلاق کاری[4] به صورت اساسی کارکرد و اثر بخشی سازمان را حت تاثیر قرار می دهد ( سبحانی نژاد و همکاران، 1389).

اخلاق کار هم به تبع آن بنیان فکری، نگرشی و ذهنی بادوامی است که فرد را وادار به تصمیم گیری ها و اعمال خاصی در فعالیت های اقتصادی می نماید. به سخن دیگر وقتی از اخلاق کار یک جامعه سخن می گوییم مراد ما ان بخش از فرهنگ آن جامعه است که محرک رفتارها و فعالیت های اقتصادی و کسب و کار است. از اینرو اخلاق کار محدود به ساعات کار و شغل نمی گردد، بلکه تمامی رفتار های اقتصادی شامل مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و کارآفرینی و… را در برمی گیرد (سیدی،1387).

سازمان ها به منظور اثر بخشی در عملکرد و ایجاد محیط مناسب کاری که از عوامل مهم در جذب نیرو های   زبده است، نیاز به انجام رفتار های شهروندی سازمانی از جانب کارکنان خود دارند. بنابراین ضروری است عوامل ایجاد کننده ی آنرا شناسایی نمایند تا بتوانند در جهت ارتقای اینگونه رفتار ها ساعی باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران صورت گرفته است.

1-2- بیان مسئله

در جامعه شناسی اگرچه کار در سطح فردی وسیله ای برای تأمین یکی از نیاز های انسان یعنی معاش ست ولی در سطح اجتماعی ، کار یکی از اشکال عمل اجتماعی انسان محسوب می شود. در این سطح، کار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی و اگر نظام اقتصادی را یکی از چهار خرده نظام اساسی نظام اجتماعی محسوب نماییم، کار در کلیه فرایند های اجتماعی تاثیر گذار و از سایر نهاد های اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت تاثیر پذیر است. برای تحلیل نظری مسئله اخلاق کار و ضعف آن در ادارات دولتی در درجه اول بر مسئله بیگانگی تاکید شده است. سازمان های دولتی عمدتا شامل افراد با میزان تحصیلات بالا هستند. نتایج پژوهش قبلی حاکی از آن است که هر چه میزان تحصیلات فرد بالاتر می رود اخلاق کار او در سازمان پایین تر می آید به نظر می رسد این موضوع از بیگانگی سازمانی و نیز اجتماعی فرد ناشی می شود. فرد تحصیل کرده با سازمان و نیز محیط اجتماعی خود در تضاد و بیگانگی است. گیدنز این بیگانگی را معضل رایج در سازمان هایی با درجه اعتماد پایین می داند (معیدفر،1386).

پودساکف[5](1997) براین باور است که شهروندی خوب،  تفکری است که تنوعی از رفتار های کارکنان را شامل می شود که برخی از مصداق های آن عبازتند از: انجام وظایف جانبی؛ کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود؛ پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد؛ تلاش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان،  حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار. تحقق چنین رفتار هایی به بستر سازی اساسی نیازمند است. فراهم کردن چنین بستری منوط به آن است که اخلاقیات در سازمان نهادینه شود.

لدبتر[6] (2005) چهار سطح برای تشخیص و ملاحظه مباحث اخلاقی در قالب سیستم تصمیمات و رفتارهای اخلاقی در نظر می گیرد. این چهار سطح عبارتند از: اخلاق شخصی[7]،  به ویژگی های خصوصیاتی اشاره می کند که در افراد  وجود داشته و براساس آنها ارزش ها و احساساتی در مورد آنچه درست یا نادرست می باشد،  درآنها شکل گرفته است. اخلاق اجتماعی[8] به ارزش ها،  ایدوئولوژی ها و گرایش های مختلف در اخلاقی دانستن یا ندانستن رفتار ها مرتبط است. در واقع فرهنگی که ناشی از روابط اجتماعی در محیط های خاص می باشد،  نقش مهمی در تصمیم ها و رفتار های مورد پذیرش و اخلاقی به وجود آورد (هیت[9] ، 1990).

اخلاق قانونی[10] اشاره به وضعیتی دارد که قوانین مبنا یا استاندارد برای قضاوت بر تصمیم ها یا فعالیت ها فراهم می کند،  بنابراین اگر شخص از قانون تبعیت کند،  پس کار درستی انجام داده است. اخلاق و تصمیم گیری های اخلاقی که باید آن را باید ها و نباید های ارزشی- فلسفی و ملاک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود و دیگران و جامعه تعریف کرد،  نیز از جمله عواملی است که بر نگرش،  رفتار و عملکرد کارکنان تاثیرگذار است.

اخلاق سودمند گرایی[11]،  یک عمل یا یک تصمیم “درست” است اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یک تصمیم ” نادرست ” است اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد،  هدف خلق بزرگترین منافع برای بیشترین مردم با کمترین میزان ضرر ها یا آسیب ها است. مزایا می توانند تفاوت کنند و مزایا مادی تنها آنهایی نیستند که محاسبه شوند ( اگرچه آنها قطعا یک نقطه آغاز مناسب برای محاسبات هستند ) بلکه دوستی ها، دانش،  تندرستی و دیگر چیز های مطلوب که ما در زندگی می یابیم نیز منافع و مزایا هستند ( لدبتر،  2005 ).

اخلاق سازمانی به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فرا سازمانی دخیل هستند. عوامل فردی شامل اخلاق شخصی، خود شناسی و خود کنترلی به عنوان خمیر مایه اصلی زمینه های شکل گیری مدیریت اخلاقی در سازمان می باشد. عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی می باشد که مدیریت اخلاقی را نهادینه می کند. عوامل فرا سازمانی شامل دولت و شرایط اقتصادی،  محیط کار و محیط بین المللی می باشد که موجب به جهت گیری اخلاقی شده و در نهایت مدیریت اخلاقی در سازمان کاربردی و عملی می گردد (علیرضا غلامی،  1388).

افرادی که رفتار اخلاقی بالاتری دارند رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را نیز نشان می دهند ( باکر و همکاران[12]، 2006).

هرگونه مطالعه ای از فرهنگ و اخلاق کار نهایتا متمرکز در تحلیل فردی است، فرد مرکز تجلی فرهنگ، هنجارها و ارزش هاست. اخلاق کار نیز طبعا به عنوان یک امر اجتماعی می تواند مورد تحلیل واقع شود.            ( توسلی و نهاوندی، 1387).

اخلاق کار متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و جسمی فرد یا گروه به نظر جمعی است، در جهت اخذ قوا و استعداد دورنی گروه و رد برای توسعه به هر نحو. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند  اخلاق کار مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می گردد. با پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی در محیط های کاری توجه مدیران و صاحب نظران به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف است. مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتار ها در سازمان ( کاویان،1384).

اخلاق کاری، مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شود ( خانی جزنی، 1387).

در نظام بورکراتیک[13] تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیر اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به و وجود می آید. بر این اساس توجه شهروندان در نظام ارزشی دموکراتیک[14] رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است،  رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهرونی پرداخته اند. تقویت رفتار شهروندی سازمانی مانند هر رفتار دیگری نیاز به ترغیب دارد. مدیران با وضع سیاست هایی از جمله 1. گزینش و استخدام 2. آموزش و توسعه 3. ارزیابی عملکرد و جبران خدمات 4. سیستم های غیر رسمی در جهت شکوفاتر شدن رفتار های شهروندی سازمانی در سازمان تلاش می کنند ( اسلامی و سیار، 1386 ).

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد و در حیطه ی وظایف رسمی قرار نمی گیرد (کوهن[15]،  2006 ). ارگان پنج بعد سازمان را اینگونه بیان می کند: 1. وظیفه شناسی 2. نوع دوستی 3. فضیلت شهروندی 4. جوانمردی 5. احترام و تکریم.

رفتار شهروندی سازمانی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است و مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد از طرفی این رفتار جنبه چند وجهی دارد.

بعد از ابداع این مفهوم توسط ارگان[16] و همکارانش، صاحب نظران مختلف با به کار بردن مفاهیمی همچون ((رفتار فرانقشی))،  رفتار سازمانی مدد کارانه (بریف و موتو ویدو،  1997) در طول دو دهه به تبیین این موضوع پرداختند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی،  نوعا با رفتار های فرانقشی که کارکنان دارند و باعث افزایش اثر بخشی و بهروری سازمانی می شوند اشاره دارد ( بتمن،  ارگان و همکاران،  1983). علاوه براین رفتاری است که دلالت بر همکاری و حرکات بنیادین دارد که در تعریف رسمی شغل به صورت مستقیم به آن اشاره نشده است   ( کورکمز و آرپکت[17] ، 2009).

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک عامل مهم در عملکرد فروش به رسمیت شناخته شده است و به عنوان رفتار کارمند تعریف شده است که اختیاری است که منافع سازمان را بهبود می بخشد (کان وی و میترا،  2015).

بنابراین از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی،  در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی،  اداره و ارزیابی فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتار های آنان اثر بخشی سازمانی بهبود می یابد (بینستوک و همکاران[18]،  2003).

مطابق با باور صاحب نظران،  هدف از مطالعه رفتار سازمانی توصیف پیش بینی و تعیین عوامل موثر بر چهار رفتار کلیدی است که حیات و بقا سازمان ها در گرو آنهاست. این چهار رفتار عبارتند از : رضایت شغلی اعضا،  غیبت گرایی کارکنان ، بهروری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ( راببینز و جاج[19]، 2010). از بین چهار عنصر مذکور رفتار شهروندی سازمانی مفهوم نسبتا جدید تری است،  که نظریه پردازی پیرامون آن در جریان تکوین است و مستلزم پژوهش های بیشتر است،  تا از این رهگذر مدل های نظری و کاربردی بیشتری پیرامون آن شکل گیرد (بنت،  کیدول،  ماشولدر[20]،  1997). در سازمان هایی که کارکنان آن خو را با شغلشان میشناسند و به سازمان متعهد هستند و سعی دارند که برای سازمان کارایی داشته و در واقع خود را متعلق به سازمان می دانند مشارکت شغلی و تعهد سازمانی از  فاکتور های مهم اثر گذار بر  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است   ( ساکسناو ساکسنا، 2015).

توجه به موضوع رفتار شهروندی سازمانی در آموزش و پرورش و علاقه به این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی مدارس را به ویژه در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بهبود می بخشد در محیط های آموزشی، اثر بخشی مدرسه معمولا برحسب عملکرد دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی ارزیابی می شود. همچنین موفقیت مدارس تا حدودی به میزان تمایل معلمان برای انجام فعالیت ها فراتر از الزامات تعیین شده جهت دستیابی به اهداف مدرسه بستگی داردکه رفتار شهروندی سازمانی نامیده می شود.

نمونه ای از رفتار شهروندی سازمانی در مدارس کمک داوطلبانه به دانش آموزان همکاران و سایرین حتی بعد از ساعت کاری و در زمان متعلق به خود معلمان است. این معلمان داوطلب ارائه پیشنهادات ابتکاری و قبول فعالیت های فراتر از برنامه کلاسی هستند و از وقتشان بطور موثری استفاده می کنند. به جای انجام امور شخصی بر انجام فعالیت های حرفه ای تمرکز دازند و از توانایی و تلاش خود به نفع مدرسه استفاده می کنند بدون اینکه انتظار پاداشی داشته باشند (کریمی، 1390).

سرمایه انسانی از سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود. این سرمایه بیشتر از سرمایه های دیگر برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند. در این نگرش سرمایه های انسانی یا کارکنان افزون بر انجام وظایف کاری خود، نسبت به فراز و فرودهای سازمان احساس مسؤلیت نموده و در مواقع نیاز به یاری سازمان می پردازند. چنین کارکنانی از آرزوها و آرمان های هر سازمانی محسوب می شوند. از شاخص های دستیابی به این نوع کارکنان توسل به اخلاق فردی و اخلاق کاری است. زیرا وجود کارکنان اخلاقی و رعایت ارزش های اخلاقی، بستر دستیابی به نیروی انسانی متعهد می باشد. این کارکنان وظایف خود را به خوبی شناخته و در انجام کامل آن تلاش می کنند.

از طرفی بررسی های کارشناسان مسائل اجتماعی ایران، مدیران، نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامع شناسان نشان می دهد که اخلاق و فرهنگ کار در ایران در مقایسه با کشور ها و جوامع صنعتی در سطح پایین تری قرار دارد. در این باره، عمدتا با مقایسه میزان بهروه وری و ساعات کار روزانه در ایران و سایر کشورهای چنین نتیجه ای حاصل شده است که مثلا در کشور ژاپن و یا اغلب کشورهای توسعه یافته  هر فرد به طور متوسط روزانه حدود 7 ساعت کار مفید می کند در حالیکه در ایران این میزان کمتر از یک ساعت است، گریز از محل کار، بی انگیزگی، اتلاف وقت در محل کار ، سرگرانی افراد در مراجعات به سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی، همه و همه نشان از فقدان وجدان کار یا ضعف وجدان کار در میان ایرانی ها شناخته شده است.

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا که تأکید بر وجود نیروی انسانی کارآمد، توانا و مشتاق در جهت تحقق اهداف سازمان داشته و همچنین با توجه به مسئله پایین بود اخلاق کاری در کشور که ادارات ورزش و جوانان  استان مازندران نیز از این حیث مستثنا نیستند لذا در جهت بالا بردن اخلاق کاری در ادارات ورزش و جوانان  استان مازندران با بکار گیری نیروی انسانی ساعی این سوال به عنوان هدف این تحقیق برای محقق پیش آمده که آیا بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه وجود دارد؟

[1] organizational citizenship behavior

[2] Belogolovsky & Somech

[3]ethics

[4] Work ethics

[5]Podsakoff

[6]Ledbetter

[7] Personal ethics

[8] Social Ethics

[9] Hitt

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122