پايان نامه بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول    2
مقدمه    3
1-1 بيان مسأله    6
1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق    11
1-3 اهداف پژوهش    13
1-4 سئوالات کلیدی تحقیق    14
1-5 فرضیات تحقیق    14
فصل دوم ادبيات و مباني نظري تحقيق    15
مقدمه    16
2-1 پیشینه نظری تحقیق    17
2-1-1 دين و مفاهیم دینی    19
2-2 مفاهيم نظري    25
2-2-1 اینترنت    26
2-2-2 شبكه اجتماعي    29
2-2-3 فیس‌بوک    35
2-2-4 گوگل پلاس (Google pulls)    40
2-2-4-1 حلقه‌ها (Circles)    41
2-2-4-2 چت ویدئویی در پاتوق‌ها (hangout)    41
2-2-4-3 آپلود بی‌درنگ عکس‌ها و ویدئوها    42
2-2-4-4 جرقه‌های گوگلی یا (Spark)    42
2-2-4-5 گردهمایی گوگلی (Huddle)    42
2-2-4-6گوگل پلاس و موبایل    42
2-3 پیشینه تحقیق    46
2-3-1 تحقيقات داخلي    46
جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌هاي اجتماعی    49
بررسی فرصت‌ها و چالشهای موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی    50
بررسی نقش شبکه‌هاي اجتماعی مجازی در تحولات سال 1388    50
بررسي رابطه شبكههاي اجتماعي مجازي بر ارتباطات اجتماعي دانشآموزان دبيرستان شهر تهران    51
چهارچوب مفهومی    55
2-3-2 پژوهش‌هاي خارجي    62
2-4 کتابهای داخلی    65
2-5 کتاب‌هاي خارجی :    65
2-6 جمع بندی پیشینه تحقیق    66
2-7 مباني نظري تحقیق    67
2-7-1 نظریه شکاف اگاهی    68
2-7-2 نظريه كاشت    70
2-7-3 نظريه جبرگرايي رسانه‌اي    72
2-7-4 نظريات ارتباطات كامپيوتر- واسط    74
2-7-5  نظريه‌ي غناي رسانه‌اي    76
2-7-6  نظريه‌ي شيوه‌ي پردازش اطلاعات اجتماعي    77
2-7-7 نظریه‌های مطرح    80
2-7-7-1 جامعه اطلاعاتی به عنوان فرا صنعت گرایی (دانیل بل)    80
2-7-7-2 اطلاعات، دولت – ملت و نظارت ( آنتونی گيدنز )    82
2-7-7-3 مديريت و دستکاری اطلاعات، گستره نوين همگانی ( يورگن هابرماس )    83
2-7-7-4 اطلاعات و تغییر شهری ( مانوئل کاستلز )    84
2-8 چارچوب نظري    87
تامپسون    92
آنتوني گيدنز    94
نظریه شکاف اگاهی    94
نظریه استفاده و رضامندی مخاطبان    100
جمع بندی    101
فصل سوم روش تحقیق    103
3-1 روش انجام پژوهش    104
3-2 جامعه آماري    105
3-3 روش نمونه گيري    105
3-4 حجم نمونه    105
3-5 شیوه گردآوري داده ها    107
3- 6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات    107
3-7تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    107
3-8 اعتبار و پايايي    108
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها    109
4-1 مقدمه    110
4-2 توصيف دادهها    110
4-2-1 تحليل پرسشنامهها    111
4-5 آزمون فرضيات تحقیق    146
فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادها    154
مقدمه    156
1-5 نتیجهگیری    157
نتایج توصیفی تحقیق:    159
نتایج استنباطی:    161
2-5 پیشنهادها    162
الف:پیشنهادات نظری:    162
ب: پیشنهادات کاربردی:    163
پیشنهادات برای مطالعات بعدی:    164
موانع تحقیق    165
فهرست منابع    1

فهرست منابع

آراسته‌خو، محمد(1381)؛ نقد ونگرش بر فرهنگ اصطلاحات اجتماعي، علمي؛ تهران، چاپخش، چاپ اول.

اميدوار، احمد، علي‌اکبر صارمي(١٣٨١). اعتياد به اينترنت: توصيف، سبب شناسي، پيشگيري، درمان و مقايس هاي سنجش اختلال اعتياد به اينترنت. مشهد: نشرتمرين.

اميركافي، مهدي (1383). طراحي الگوي جامعه‌شناختي انزواي اجتماعي در شهر تهران. رساله دكتري. دانشگاه تربيت مدرس.

باهنر، ناصر،(1388)تعامل دین و رسانه: تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

بهرام پور، شعبانعلي( 1382 ) فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي و چالش هاي فرهنگي در ايران،

بيرو، آلن(1380)؛ فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران، كيهان، چاپ چهارم.

پاتريشيا، وليس( 1382 ). روانشناسی اينترنت. ترجمه فضل الله قنادي؛ تهران: انتشارات دانشگاه کمبريج‌، مؤسسه انتشاراتی ايران نو.

پاستر، مارك (1377). عصر دوم رسانه ها. ترجمه غلامحسين صالح‌يار، تهران: انتشارات مؤسسه ايران

پوري، احسان (1389). برسي نقش و تأثير فيس‌بوك بر شكل‌گيري شبكه‌هاي اجتماعي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان امور رسانه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مركز.

تامپسون (1380). رسانه‌ها و مدرنيته: نظريه اجتماعي رسانه. ترجمه مسعود اوحدي؛ تهران: نشر سروش.

تربتی،سروناز(1389)، ارتباطات کامپیوتر – واسط، تهران : انتشارات جامعه شناسان،چاپ اول.

توفیقی، حسین(1392)؛ آشنائی با ادیان بزرگ، قم: انتشارات طه، چاپ چهارم.

تربتی،ترلو ترجمه، سروناز(1389)، ارتباطات کامپیوتر – واسط، تهران : انتشارات جامعه شناسان،چاپ اول.

جعفري، يوسف (1389). شبكه‌هاي اجتماعي. وبلاگ رسانه و ارتباطات.

جهانگرد،نصرالله(1380).گزارش روندبرگزاري اجلاس جهانی سران در باره جامعه اطلاعاتی و مشاركت ايران (ژنو سويس). تهران : دبيرخانه شوراي عالی اطلاع رسانی .

جوادی آملی، آیت اله، (1383) انتظار بشر از دین، قم انتشارات حوزه

حاجيانی، الف ( 1379 ). تحلیل جامعه‌شناختی هويت ملی در ايران و طرح چند فرضيه. فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 5، صص 228 –

حسني، محمد (1385). فرهنگ و رسانه‌هاي نوين. قم: دفتر عقل، چاپ اول.

خبرگزاري ايسنا (1391). كاربران فيس‌بوك چه‌كساني هستند؟!.

خواجوي، محمد (١٣٨۴). استفاده اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالي جهاد كشاورزي تهران ازاينترنت. فصلنامه کتاب، ١۶(1): 13-28 .

دادگران، محمد (1385). مباني ارتباطات جمعي. تهران: مرواريد، چاپ علم.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007) “Social Networks Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication”, 13(1), Article 11.

Denis Maquail. Mass communication theory.chapter 11

Filix M., Jesus C, Luis G. (2005) “Anonymity Effects in Computer-Mediated Communication in the Case of Minority Influence”. Computers in Human Behavior. 23, 1660–1674.

Heise David, R. (1998) “Conditions for Empathic Solidarity”, in Patrick Doreian andThomas Fararo, The Problem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon and Breach publishers.

Hogg M. A., Vaughan, G. M. (2002); Social Psychology (3rd Ed), London Prentice Hall.

Kaplan, A., Haenlein, M. (2010) “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”. Business Horizons. 53, 59-68.

Kellner, Douglas.( 1996 ); Television, Advertises and the Constructim of Postmodern Identity, London Rutledge publication.

Kestnbaum, M., Robinson, J.P., Neustadt, A. and Alvarez, A. (2002) “Information Technology and social Time Displaccment.” IT & Society 1 (1):

 چكيده

استفاده از شبکه‌هاي اجتماعی (مثل فیسبوک، توئیتر و …) بیش از هر رسانه ای در میان کاربران رواج یافته است. این شبکه‌ها بخش عمده ای از زمان و انرژی کاربران را به خود اختصاص مي‌دهند بنابراین با توجه به اهمیتی که یافته اند در ابعاد مختلف مستلزم تحقیق و پژوهش هستند. در این پژوهش سعی شده موضوع دین که یکی از اساسی ترین و مهمترین شاخص‌هاي جوامع دینی مثل جامعه ایران است در ارتباط با شبکه‌هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني كاربران عضو شبکه‌هاي اجتماعی را با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش در دانشکده هنر‌هاي زیبا دانشگاه تهران و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بين 360 نفر از دانشجويان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصيلی این دانشکده انجام گرفته است.

تحليل يافته‌هاي اين مطالعه بیانگر این است که بیش از 80 درصد کاربران با هدف کسب اطلاعات علمی، تفریحی و سیاسی و فرهنگی از این شبکه‌ها استفاده مي‌کنند و بین استفاده از این شبکه‌ها و گرایش دینی رابطه معناداری وجود دارد.

همچنین بین میزان پایبندی به اعتقادات دینی و تاثیرپذیری از شبکه‌هاي اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.نتیجه دیگر این پژوهش همچنین حاکی است بین میزان پایبندی به اعتقادات دینی و نشر ارزش‌هاي دینی در شبکه‌هاي اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

 كليد واژه‌ها: شبكه‌هاي اجتماعي،دین، نشر ارزش، گرایش ديني

فصل اول

مقدمه

انسان‌ها در حالی به قرن بیست و یکم گام نهاده اند که ارتباطات جهان را تسخیر کرده و کتاب، رایو، فیلم و ماهواره و اینترنت به گونه ای احوال آنها را به همدیگر پیوند داده است که برای زیستن به دنبال شیوه‌ها و ابزار‌هاي جدید هستند.

یکی از دستاورد‌هاي عصر ارتباطات آگاهی یافتن مردم از باور‌هاي دینی و گرایش‌هاي دینی دیگران است که با از میان رفتن سدها و فاصله‌ها بیش از هر زمان دیگری با ادیان و مذاهب دیگر آشنا هستند. (توفیقی، حسین،1390: 1)

بشر امروزی به ویژه نسل جوان به مدد رسانه‌هاي نوین ارتباطی، شیوه‌هاي متفاوتی را جهت حفظ رابطه ی خود با دوستان و آشنایان، برقراری رابطه‌هاي جدید و انتشار افکار تجربه مي‌کند.آدمی قدرت این ابزار‌هاي ارتباطی را به منظور تامین نیاز‌هاي ارتباطی خود به خدمت گرفته است.

سایت‌هاي شبکه ی اجتماعی، از جمله رسانه‌هاي نوینی هستند که بستر مناسبی برای حفظ روابط آفلاین، ایجاد روابط آنلاین و بسط دادن این روابط به زندگی واقعی فراهم کرده اند.

نتایج تحقیقات نشان داده است که سبک‌ها و رفتار‌هاي ارتباطی کاربران سایت‌هاي شبکه اجتماعی از فرهنگ‌ها و ملل مختلف، به دلیل نگرش‌ها و ارزش‌هاي فرهنگی متفاوت فرق دارد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر فرهنگ‌هاي حاکم در جامعه در جامعه ی خود دست به رفتار‌هاي ارتباطی در شبکه‌هاي اجتماعی آنلاین مي‌زنند.

تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي که به واقعیت انکارناپذیر زندگی بشر امروز تبدیل شده است دنیای نوینی را رقم زده که فضای مجازی و شبکه‌هاي اجتماعی از مصداق مهم آن هستند.تکنولوژی‌هاي امروز که در عرصه‌هاي مختلف نمود خود را به نمایش گذاشته ابعاد مختلف زندگی انسان را در عرصه‌هاي دینی‌، اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی و … تحت تاثیر قرار داده است.

اصولا فناوری همواره زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بهره برداری از آن هم موجب سادگی امور و در ابعاد گسترده آن استفاده موجبا شکل گیری ابعاد پیچیده اجتماعی و فرهنگی مي‌شود.

اختراع خط، تكنولوژي چاپ، تلگراف، تلفن و تكنولوژي كامپيوتر را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد؛ چرا كه هر‌يك به نوبه خود با تغييراتي كه به‌همراه آوردند، باعث دگرگوني در زندگي بشر شدند. رسانه‌هاي نوين اطلاعاتی و در رأس آن اينترنت‌، موجب نوسازي فرآيندهاي اجتماعی است. اين تکنولوژي تمام جنبه‌هاي زندگی مردم را تحت الشعاع قرارداده است. (جهانگرد، 1384: 3)

هرچند که انسان‌ها به طور معمول در مقابل هر گونه تغییری مقاومت می‌کنند ولی باید این مهم را پذیرفت که مواجهه با این تغییرات گریزناپذیر است و این مقاومت‌ها نیز شکسته‌خواهد شد و به همین علت باید همواره خود را برای این تغییرات که به سرعت و شتابان نیز صورت می‌پذیرد، آماده کرده و با یک شناخت خوب نسبت به میزان تأثیر هر یک از این تغییرات، اثرات سوء آن را به حداقل ممکن برسانیم. ُ

با رشد شتابان تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات، به ويژه اينترنت و انتقال پرشتاب فعاليت‌ها به زندگي فردي و جمعي انسان؛ فضاهاي سايبر و محيط‌هاي مجازي، اهميتي روزافزون يافته و مجازي شدن را به نيروي محرك تغيير محيط زندگي انسان و از آن مهم‌تر به عامل اصلي تغيير الگوهاي فكري و رفتاري و به معنايي دقيق‌تر “وجود انسان” تبديل كرده‌است. ( اوحدي، 1380: 9 )

همان‌طور كه جامعه شناس انگلیسی، آنتوني گيدنز[1] ( 1999 ) ياد‌آور مي‌شود، هرچه اين تغييرات نه‌تنها ” در بيرون از اينجا ” اتفاق مي‌افتد بلكه ” در اينجا نيز اتفاق مي‌افتد – در خانه‌هايمان و درون سرهاي ما -، و در اينكه ما چگونه دنيا و جايي كه در آن هستيم، مي‌بينيم. بنابراين، ما همه مسؤوليم تا در مورد تجربياتمان از اين تغييرات فرهنگي بيانديشيم و بحث كنيم. واقعيت اين است كه نمي‌توان نسبت به اين تغييرات بي‌تفاوت بود. بنابراين مهم است كه بدانيم كه چگونه اين تغييرات مي‌تواند تعاملات انساني هر روزه‌ي ما را تحت تأثير قرار دهد. مهم‌تر اينكه براي تمام كساني‌ كه وارد دنياي كار مي‌شوند لازم است تا نظرات خردمندآن‌هاي راجع به اينترنت داشته باشند. ( تربتي،1389:12)

کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مثل ایران نیز در مسیر رشد تکنولوژیک خود همواره تحت تاثیر این شرایط بودند. از زمان حکومت قاجار و شکست ایران در مقابل قشون روس نیز بکارگیری از فناوری‌ها در عرصه‌هاي مختلف به مقوله اساسی در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی تبدیل شد.

رشد روزافزون سواد و افزایش مهاجرت‌هاي ایرانیان به کشور‌هاي اقلیم فرنگ زمینه و بستر روزافزون استفاده از فناوری‌هاي جدید و همچنین درک دستاوردهای ان سامان در زمینه استفاده از قانون و زندگی و سیاسی و اجتماعی مردم اروپا در بلند مدت، منجر به تغيير ذائقه‌ي ارتباطي عموم جامعه می‌شود.

انديشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي و ارتباطات بر اين باورند كه تركيب و همگرايي، فن‌آوري‌هاي ارتباطاتي و تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري در دهه‌هاي اخير، سبب گشايش مرحله‌ي تازه‌اي در تاريخ جوامع بشري شده‌است. مرحله‌اي كه با اصطلاحاتي نظير جامعه فراصنعتي[2]، جامعه شبكه‌اي[3]، جامعه اطلاعاتي[4]، جامعه پست‌مدرن[5]، جامعه مجازي[6] و امثالهم توصيف و تبيين شده است. “ويژگي‌هاي اين جامعه نو را مي‌توان پديده‌هايي از جمله اقتصاد اطلاعاتي جهاني، هندسه متغير شبكه‌اي، فرهنگ مجاز واقعي، توسعه حيرت انگيز فناوري‌هاي ديجيتال، خدمات پيوسته و نيز فشردگي زمان و مكان، برشمرد”  ( كاستلز، 1380: 15 )

در سال‌های اخير “شبکه‌های اجتماعی مجازی” با سرعتی بينظير گسترش يافته‌اند. پايگاه‌های مجازی مای اسپیس فیس بوک[7]‌، فیس بوک[8]‌، فرندستر[9]‌، یوتیوب[10]‌، فیلکر[11]‌، اورکات[12] و تویتر[13] مشهورترين اين شبکه‌ها هستند که فضايی جذاب را برای ارتباط شبکه‌ای در فضای مجازی ميان کاربران اينترنت و عمدتاً از نسل جوان، فراهم آورده و در مدت زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده‌اند. به عنوان مثال FaceBook با توجه به اعلام خبرگزاری ایسنا تا سپتامبر سال 2012 بيش از یک میلیاردکاربر فعال دارد.(ایسنا، 09/09/1391)

شبکه‌های اجتماعی گرچه به نظر مي‌پاید از ابزارهای ساده برای نوشتن و به اشتراک گذاری اطلاعات بهره مي‌برند ولی از چنان جذابیت و تاثیرگذاری در دنیای مدرن برخوردار هستند که میلیون‌ها نفر هر هفته و هر ماه به برای استفاده از این جذابیت‌ها و خدمات متقابل به عضویت آنها در مي‌آیند.

بي‌شك شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك را مي‌توان مهمترین شبكه‌هاي اجتماعي دانست که بیش از سایر شبکه‌ها در خدمت کابران اینترنتی قرار گرفته است. این شبکه چنان تاثیر عمیقی برای کاربران بجا گذاشته است که حضور در آن به به نوعی کلا و وجاهت اجتماعی در بین نخبگان و همچنین عامه مردم تبدیل شده است و يكي از راه‌هاي برقراري ارتباط با دوستان، همكاران و آشنايان مي‌باشد.

با نفوذ بيشتر اين شبكه در بين ايرانيان هر چند در ابتدا با تقويت ابعاد عاطفي و احساسي بيان شده بود، اما از طريق و نوع رويه خود شبكه‌ي فيس‌بوك مي‌توان حدس زد كه تغييراتي در اين رويه انجام‌گرفته و خواهدگرفت. شركت فيس‌بوك با ورود كاربران ايراني، افغاني و تاجيكي تصميم به اضافه كردن زبان فارسي به جمع زبآن‌هاي اين سايت گرفت، هر چند كه هنوز در جمع كاربران فارسي‌زبان كمتر استفاده مي‌‌گردد(مزینانی، کاظم 1389 دانشگاه سوره).

شايد بتوان گفت، گرایش دينی و همچنین هویت دینی از مهم‌ترين عناصر ايجادكننده‌ي همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرايندی با ايجاد تعلق خاطر به دين و مذهب در بين افراد جامعه، نقش بسيار مهمی در ايجاد و شكل‌گيري هويت جمعی دارد و به عبارتی عمليات تشابه‌سازی و تمايزبخشی را انجام می‌دهد. به طور مثال دين اسلام و مذهب شيعه، به طور هم‌زمان ضمن ايجاد تشابه دينی در بين افراد جامعه‌ي ايران، آن‌ها را از ساير اديان جدا می‌سازد. در جامعه‌ي ايران برخلاف ساير جوامع (که به دنبال حاشيه‌ای کردن دين و برانداختن دينداران از اريکه قدرت و منزوی کردن آنان هستند)، با استفاده از نيروی مذهب در پنج قرن گذشته، حداقل سه انقلاب تمام‌ عيار را سامان داده‌اند. نخستين حرکت‌ها در سال 880 شمسی با انقلاب صفويان برپايه‌ي مذهب تشيع، دومين حرکت در سال 1285 شمسی با رهبری علمای طراز اول شيعه در انقلاب مشروطه و آخرين هم در انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی با رهبری و هدايت مرجعيت شيعی شکل گرفت. (گودرزی، 1387: 50 )

1-1 بيان مسأله

با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان‌، فضای مجازی هر روز گسترده تر و تاثیر گذارتر مي‌شود.

و بعد از ابداع وب در سال 1990‌، اینترنت دو دوره طلایی را شاهد بوده است : عصر وب یک و عصر وب 2، در عصر اول وب‌، فناورهایی کاربرد داشتند که عمدتا بر اساس مدل کلاسیک ارتباطات یعنی فرستنده، کانال و گیرنده کار مي‌کردند‌، اما عصر وب2 ویژگی هایی دارد که آن را از تمام رسانه‌هایی که تا کنون شاهدش بوده‌ایم منفک مي‌کند‌، وب 2 عمدتا مبتنی بر تولید محتوا توسط کاربران و مشارکت آنها در انتشار و باز انتشار و به اشتراک گذاری اطلاعات و محتوا است.

وب 2 به آن دسته از فناوری هایی اطلاق مي‌شود که امکان مشارکت کاربر در تولید محتوا و به اشتراک گذاری اطلاعات شامل‌، متن‌، عکس‌، فیلم‌، لینک‌، فایل و هر گونه داده دیگر را فراهم مي‌آورند .

فناوری‌هاي وب 2 امکان تعامل گسترده میان کاربران اینترنت و تبادل سریع و گسترده اطلاعات میان آنها را فراهم مي‌آورند. وب 2 دنیای کندوهای کاربران در محیط‌هاي مجازی است‌، و شبکه‌هاي اجتماعی بخشی از فناوری‌هاي وب 2 هستند که درون آنها‌، تعاملات کاربران و امکان ایجاد حلقه‌هاي دوستی‌، گروه‌هاي رای دهی ؛ارتباطات افقی و سفارشی شدن صفحات وب فراهم مي‌شود .

شبکه‌هاي اجتماعی مجازی به عنوان نماد وب 2 بخش عمده فضای مجازی را اشغال کرده اند و مي‌توان اذعان کرد این شبکه‌ها مدل جدید از ارتباطات سایبری را بنیان گذاشته اند که تا کنون سابقه نداشته است .شبکه‌هاي اجتماعی محصول فناوری‌هاي وب 2 هستند. (كريسپين ترلو، آليس توميك، لورد لنگل،35:1389).

شبکه‌هاي اجتماعی مجازی جدیدترین و جذاب ترین فناوری اینترنتی هستند که حدود 78 درصد کاربران اینترنت عضو یکی از این شبکه‌ها مي‌باشند با این وجود نهاد روابط عمومی در ایران هنوز با این فناوری جدید ارتباطی بیگانه است چرا که به دلیل پیچیده بودن و ناشناخته بودن و حساسیت‌هاي سیاسی و امنیتی در باره این شبکه‌ها هنوز یک مدل کاربردی مشخص برای نحوه استفاده روابط عمومی‌ها از این شبکه تعریف و ارائه نشده است.(همان،97)

یکی از اولین تعاریف نسبتا جامع از فرهنگ در سال 1871 توسط تیلور ارائه شد. این مردم شناس انگلیسی اعتقاد داشت که فرهنگ عبارت است از مجموعه ی پیچیده ای از دانش ها، هنر ها، قوانین، اخلاقیات، عادات، و هر چه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا مي‌گیر، تعریف مي‌کند.

بر اساس این تعریف فرهنگ آموختنی است و از طریق رفتار‌هاي ارتباطی به اشتراک گذاشته مي‌شود؛ بنابراین مي‌توانیم آن را به اعضائی که در شبکه‌هاي مشترک عضو هستند انتقال دهیم.

گیرتز[14] (1973)معتقد است که انسان حیوانی است که در شبکه هائی از مفاهیم و معانی که خود او ایجاد کرده است، زندگی مي‌کند و هدف از تحلیل فرهنگ را مطالعه معانی به اشتراک گذاشته شده میان اعضای یک فرهنگ مي‌داند.معانی اغلب درون یک بافت خاص قابل تفسیر هستند.آگاهی از اینکه چگونه فرهنگ بر افراد تاثیر مي‌گذارد، مي‌تواند با شناخت محیط جغرافیائی یا محیط زندگی وی شروع شود.

کریسپین ترلو در کتاب ارتباطات کامپیوتر – واسط آورده است؛ مادامی که تکنولوژی تکامل مي‌یابد، ارتباط نیز تغییر مي‌کند.(ترلو، 1387: 76)

نویسندگان این کتاب در نتیجه گیری تاثیر تکنولوژی اینترنت برتعامل اجتماعی و زندگی روزمره سه عامل را در نظر گرفتند:

چه کاری قرار است تکنولوزی انجام بدهد؟

تکنولوژی به مردم امکان انجام چه کاری را مي‌دهد؟

واقعا تکنولوزی چه کارهائی انجام مي‌دهند؟

بيل گيتس[15] رئیس و مؤسس آمریکایی شرکت مایکرو‌سافت، معتقد است تحت تأثير فضاهاي مجازي جديد که در آن تلويزيون‌ها و كامپيوترها به يک شبکه‌ي هوشمند جهانی مرتبط هستند، عناصر رفتاري انسان‌ها شکل خواهندگرفت و اين شبکه‌ها ستون فقرات ساختار اجتماعی ما را تشکيل می‌دهند (کاريزي،1381: 329 ). فرهنگ مجاز واقعی تا حد واقعيت مجازي مورد قبول واقع می‌شود که استفاده‌ي مناسب از آن براي بالا بردن سطح دانش‌مان نيروي نهفته‌ي زيادي دارد. استفاده‌ي نادرست ممکن است زيان‌هاي زيادي به همراه داشته باشد (همان: 9) خصوصاً براي نسلی که درمقايسه با نسل ق نسبت دین و رسانه

نسبت دین و رسانه چیست ؟ این پرسشی است که محققان علوم اجتماعی، بسیار به آن اندیشیده و پاسخ‌هاي گوناگونی به آن داده اند.هر یک از این پاسخ‌ها بسته به خاستگاه محققان، با پاسخ‌هاي دیگر متفاوت بوده است؛ پاسخی که در جهان غرب به این موضوع داده شده به دلیل ماهیت سکولار آن با پاسخی که در کشور ما به آن داده شده است به دلیل رویکرد خاص خود به دین، بسیار تفاوت دارد.

سکولاریسم در غرب به گرچه تلاش کرده دین را از رسانه بزداید ولی هرگز نتوانسته به طور مطلق به این هدف نایل آید و دین در همان صورت مورد نظر در جهان سکولاریستی، در رسانه‌ها حضوری پررنگ دارد اما در نگاه سکولار، تعریف از دین تقلیل یافته و در یکی از اشکال ذیل بروز کرده است.

بر اساس این تفکر سکولار در جدائی دین و جامعه، دین، سلطه خود را بر جنبه‌هاي زندگی اجتماعی و عمومی از دست داده و به زندگی شخصی و خصوصی منحصر مي‌شود.

به عبارت دیگر در این تفکر صورت‌هاي دینی به جای باورها و نهاد‌هاي دینی جایگزینی شده است به این معنی که دانش، رفتار و نهاد‌هاي مبتنی بر قدرت الهی، جای خود را به نوع انسانی دین مي‌دهند.(باهنر، 21:1388)

استوارت هور در کتاب “دین در عصر رسانه” تشدید شدن رابطه دین و رسانه را در آغاز قرن بیست و یکم، این گونه تشریح کرده است: “در امتداد قرن بیست و یکم، دین و رسانه، روز به روز بیشتر به یکدیگر مرتبط مي‌شوند. بخش اعظم مذهب و معنویت دوران معاصر از طریق رسانه‌ها درک مي‌شود و رویدادها و نمادهائی مهم، با فراوانی و روافزون ظاهر مي‌شوند.تنها در سال‌هاي اخیر شاهد پوشش وسیع رسانه ای رسوائی‌هاي کلیسا‌هاي کاتولیک امریکا و اروپا، درگیری‌هاي عمومی گروهای مذهبی درباره مسائل مربوط به هم جنس بازان، غلبه گفتمان‌هاي رسانه ای دین بر مبارزات سیاسی آمریکا و ظهور مجدد دین در حیات سیاسی و اجتماعی اروپا بوده ایم.

ايران بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران با بیش از 26 میلیون جوان بین 14 تا 29 سال به عنوان یکی از کشورهاي جوان دنيا مطرح شده‌است. شناخت مقوله‌ي جوانی بيش از پيش با تأثيرات تکنولوژيكي عصرجديد به ويژه با راه‌اندازي شبکه‌ي جهانی اينترنت آميخته است‌، جوانان خود عاملين فعال و دخالت‌گر در محيط پيرامون خود هستند. آنان از شرايط پيرامون خود تفسيري دارند و برمبناي دريافت و تفسير خود کنش‌هايشان را شکل می‌دهند. هيچ‌کس بيش از خود آن‌ها از معناي کنش و رمز و رموز آن‌ها آگاه نيست.

[1] Anthony Giddens

[2] Post Industrial Society

[3] Network Society

[4] Information Society

[5] Postmodernism Society

[6] Virtual Society

[7] MySpace

[8] FaceBook

[9] Friendster

[10] YouTube

[11] Flickr

[12] Orkut

[13] Twitter

[14] Geertz

[15] Bill Gates

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني كاربران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122