پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده :    1
فصل نخست کلیات پژوهش    2
1-1مقدمه    3
1-2 بیان مساله    4
1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-4  اهداف تحقیق    7
1-4-1هدف کلی    7
1-5 فرضیه های پژوهش    7
1-6 تعاریف واژه ها واصطلاحات:    8
1-6-1 تعریف نظری    8
1-6-2 تعریف عملیاتی    9
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش    10
2-1 : مقدمه    11
2-2: فناوری اطلاعات و ارتباطات    12
2-3: اینترنت    14
2-4: وب (شبکه)    15
2-5 جامعه اطلاعاتی    15
2-6: شکاف دیجیتالی    16
2-7 : تاریخچه شکاف دیجیتالی    18
2-8: سطوح شکاف دیجیتالی    19
2-9: شاخص های شکاف دیجیتالی    20
2-10: عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی    22
2-10-1: درآمد و اقتصاد:    22
2-10-2: نسل و شکاف دیجیتالی    24
2-10-3: جنسیت  و شکاف دیجیتالی    25
2-10-4: سواد رایانه ای    27
2-10-5: مهارت و شکاف دیجیتالی    27
2-10-6: نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات    29
2-10-7:میزان تسلط بر زبان انگلیسی    30
2-10-8: دسترسی به فناوری اطلاعات وارتباطات    30
2-10-8-1 انواع  دسترسی    31
2-11: جهان و شکاف دیجیتالی    33
2-12: ایران و شکاف دیجبتالی    34
2-13 : وضعیت ایران درجهان:    35
2-14: تئوری های کاهش شکاف دیجیتالی    36
2-15: اضطراب    36
2-16: اضطراب رایانه    38
2-17: سطوح اضطراب رایانه:    40
2-18: عوامل موثر بر اضطراب رایانه    41
2-18-1: خودکار آمدی و اضطراب رایانه    41
2-18-2: نگرش و اضطراب رایانه    42
2-18-3: آموزش واضطراب رایانه    43
2-19: پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه    44
2-19-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور    44
2-19-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    48
2-20 نتیجه گیری    53
فصل سوم روش شناسی پژوهش    87
3-1 مقدمه:    88
3-2 روش شناسی پژوهش    88
3-3 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش:    88
3-4 جامعه آماری:    89
3-5 نمونه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری    89
3-6 روش گرد آوری داده ها:    91
3-7 ابزار گرد آوری داده ها:    91
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه:    94
3-8-1 روایی پرسشنامه    94
3-8-2 پایایی پرسشنامه    94
3-9 روش اجرای پژوهش    95
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها    95
3-10-1 روش توصیفی:    95
3-10-2 روش استنباطی:    95
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها    96
4-1 مقدمه    97
4-2 آمار توصیفی    97
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:    97
4-2-1-1 جنسیت    98
4-2-1-2 مقطع تحصیلی    99
4-2-1-3 رشته تحصیلی    100
4-3 تحلیل استنباطی یافته ها    106
4-3-1  فرضیه اول:.    106
4-3-2 فرضیه دوم    107
4-3-3 فرضیه سوم    107
4-3 -4 فرضیه چهارم    108
4-3-5 فرضیه اصلی    109
4-3-6 فرضیه پنجم.    109
4-3-6-1 فرضیه پنج  الف    110
4-3-6-2 فرضیه پنج ب    111
4-3-6-3 فرضیه پنج پ    112
4-3-6-4 فرضیه پنج ت    113
4-3-6-5 فرضیه پنج ج    113
4-3-6-6 فرضیه پنج چ    114
4-3-6-7 فرضیه پنج ح    116
4-3-6-8 فرضیه پنج خ    117
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها    118
5-1  مقدمه    119
5-2 خلاصه پژوهش    119
5-3 یافته های پژوهش    121
نتیجه ب از فرضیه  پنجم    124
نتیجه پ از فرضیه  پنجم    125
نتیجه ت از فرضیه  پنجم.    126
5-4 محدودیت های پژوهش    127
5-4-1 : محدودیت تحت کنترل پژوهشگر    127
5-4-2 : محدودیت خارج از کنترل پژوهشگر    127
5-5  پیشنهادهای پژوهش :    127
5-5-2 : مبتنی بر یافته های پژوهش    127
5-5-1: مبتنی بر تجارب پژوهشگر    132
5-5-3 : پیشنهاد به پژوهشگران  آینده    134
منابع فارسی:    106
پیوست ها    117
Abstract    134

منابع :

آذر،عادل.(1391)بر اساس سرشماری سال 90 ،92 درصد مردم ایران باسوادند،روزنامه جام جم ،سال سیزدهم، شماره 3467، 4 مرداد 1391،ص1و4.

احمدی ده قطب الدینی ، محمد و مشکانی ، محمد و محمدخانی ، عظیم (1389 ) تاثیر خودکارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس: چشم اندازهای جدید روان شناسی اجتماعی ، پژوهشهای روان شناختی ، دوره 13، شماره 1. ص51- 72

افشار کهن ، جواد و زمانی ، زهرا ( 1388)،جوانان و شکاف دیجیتالی  با تاکیدبر جوانان 15 تا 29 ساله همدان ، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم ، شماره 16، ص81- 102.

اکبری، محمد و رضائیان ، حمید و مودی ، میترا ( پاییز و زمستان 1386 ) بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه اراک ،فصلنامه اصول بهداشت روانی ، شماره سی وپنجم و سی و ششم ،ص 129-134

باستانی،سوسن، میزبان،شهناز.(1386) شکاف جنسیتی در کاربرد کامپیوتر و اینترنت بررسی دانشجویان دانشگاه تهران،مجله مطالعات زنان،سال 5، شماره 1،بهار و تابستان 1386،صص 45-64 .

جمعی از مولفان(1387) . ارزیابی آمادگی الکترونیکی، نشريه الكترونيكي فناوري اطلاعات ، سال سوم، شماره يازدهم، تير ماه 1387،شرکت پردازش سیستم های مجازی.

جوادی ، علی محمد و زنجانی زاده اعزازی ، هما ( تابستان 1384 ) بررسی تاثیر اینترنت با ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد ( در سال 82 -83 )  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجموعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ایران ، شماره 22 ، ص 121 – 146

جاریانی ، ابوالقاسم.(1382 ). طرح پیشنهادی توسعه تکنولوژی اطلاعات در آموزش های رسمی ، تهران : دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارو دانش.

حریری ، نجلا و زمانی راد، نسترن (1390 )، بررسی شکاف ديجيتالی بين نسل ها از نظر آشنايی، علاقه و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات،فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ایران

حسن زاده ، رمضان و محمودی ، قهرمان و جوادیان ، مریم (بهار1388 ) بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران ، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباددوره 15 ؛ شماره 1،ص 52-61

حنفی زاده، پیام و حنفی زاده،محمدرضا و خدابخشی،محسن(زمستان1388 ) ساخت چارچوبی پایه ای و استاندارد برای اندازه گیری شکاف دیجیتالی،مجموعه علوم انسانی ، مدرس علوم انسانی، شماره 64، ص 141-164.

حسنی، افضل السادات.(1375) جوانان و اضطراب، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 118، اردیبهشت1375.

خاصه،علی اکبر،سعادت، علیرضا.(1385)نگاهی بر شکاف دیجیتالی ،بحرانی در جهان امروز، وبلاگ دانش کتابداری و اطلاع رسانی

دهقان،حسین ،( پاییز 1389) فرصت ها و تهديدها براي آمو زش و پرورش در مواجهه با نابرابري فضايي در فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، ،فصلنامه تعلیم و تربیت،سال بیست و ششم ، شماره 3 ،پژوهشکده تعلیم و تربیت ، ص 125 -163 .

درخشان، علیرضا.(1387) شکاف دیجیتالی،مجله فن آوا، سال دوم، شماره 12، خرداد و تير 1387،ص34.

رحیمی،مهرک،یداللهی ،سمانه(1390).رابطة اضطراب رايانة دانش آموزان دورة متوسطه با رشته تحصيلي،جنسيت و پيشرفت درسی زبان انگليسی،فصلنامه نوآور یهای آموزشی. شمارة 39 ، سال دهم، پاییز90

زمانی،علیرضا، مردانی،علی.(1388) مقایسه اضطراب حالتی و اضطراب صفتی،و اعتماد به نفس ورزشکاران مرددر ورزش های گروهی و انفرادی،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسلامی (اصفهان) واحد خوراسگان ، شماره چهل ،تابستان 1388،صص98-81 .

زکی ؛ محمد علی(1385).آزمون و اعتبار یابی مقیاس نگرش های دانشجویان دانشگاه ها ی علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت،مجله علوم و فناوری اطلاعات.دوره 22 ،شماره 1و 2 پاییز و زمستان،ص 29-57.

Agbatogun ,Alaba, Olaoluwakotansibe.(2010) Self-concept, computer anxiety, gender and attitude towards interactive computer technologies: A predictive study among Nigerian teachers. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology(IJEDICT), 2010, Vol. 6, Issue 2, pp. x-x

Beckers, J. John , Wicherts ,M.Jelte, Schmidt,G. Henk.(2006) Computer Anxiety: ‘‘Trait’’ or ‘‘State’’?, Computers in Human Behavior 23 (2007) 2851–2862

Bunz, Ulla(2004). The Computer–Email–Web (CEW) Fluency Scale- Development and Validation, INTERNATIONA JOURNA OF HUMAN–COMPUTER INTERACTION, 17(4), 479–506

Burkett, William, , Burkett, G. Gail .Compton, M. David.(2001) An Examinationof Computer Attitudes, Anxieties and Aversions Among Diverse College Populations ,Issues Central to Understanding Information Sciences in the New Millennium, Informing Science, Volume 4 No 3, 2001.

Butchko,A.Lori (2001) computer experience and anaxity:older versus younger worker Available in:

چکیده :

فناوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT) و اینترنت  مهمترین راه برای کسب اطلاعات درجامعه ی ما هستند. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و تعداد بسیاری از آنها نیز  توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) . این پژوهش نشان می دهد که اضطراب رایانه می تواند  نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.اضطراب رایانه را د ر ساده ترین شکل می توان به عنوان ” ترس ازاستفاده از رایانه ” تعریف کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان می باشد.این  پژوهش با هدف کاربردی و ، توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه مورد مطالعه، متشکل از 373 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد شهرستان ساری که در رشته های علوم انسانی،فنی و مهندسی وعلوم پزشکی در سال تحصیلی (91-90 )که به صورت تصادفی از نوع   طبقه ای انتخاب شدند.

ابزار گرد آوری داده ها ازروش پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد می باشد  برای تجزیه و تحلیل داده ها وتعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه متناسب با متغیر های تحقیق و با کمک نرم افزار spss  استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که بین فرضیه های پژوهش ( دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مهارت استفاده از اینترنت ورایانه، میزان استفاده از اینترنت و رایانه، نگرش نسبت به اینترنت ) با اضطراب رایانه رابطه ی معنادارو معکوس وجود دارد. و در مورد فرضیه جمعیت شناختی (سن ، جنس ، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی) با اضطراب رایانه و شکاف دیجیتالی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سن و مقطع تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر نیست ولی در اضطراب رایانه مؤثر است. همچنین ،جنسیت و رشته تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر است ولی تاثیری در اضطراب رایانه ندارد.

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT)  مهمترین راه برای کسب اطلاعات د رجامعه هستند. و اینترنت  یکی از مهمترین ابزار دسترسی به اطلاعات در عصر اطلاعات به شمار می رود. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و شگفت آور اینکه تعداد بسیاری از مردم توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند و بنابراین نمی توانند از مزایای آن استفاده و بهره شوند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) بدرستی آیا مردم به رسانه های نوین دسترسی و یا به آن دلبستگی ندارند و یا توانایی استفاده از را ندارند؟ فناوری اطلاعات وارتباطات از اهمیت  فزاینده ای در زندگی اجتماعی و سازمانی برخوردار است.در حال حاضر در تاسیس جوامع اطلاعاتی دسترسی همه مردم به رسانه های جدید و دانستن چگونگی استفاده از این فناوری ها بسیار مهم است بدون دسترسی به اینترنت و وجود مهارت لازم  که همراه با نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین، مردم هرگز نمی توانند به صورت الکترونیکی اطلاعات کسب کنند به همین دلیل است که مسائل مربوط به شکاف دیجیتالی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.(دونات[1]؛ کرسچ باوم[2]،یرند توینر[3] ، 2009 )رشد شکاف دیجیتالی  بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، جوامع شهری و روستایی ، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت  ،جای هیچگونه شک و تردیدی  در رابطه با تدوین استراتژی ها و تبعیت  از سیاست ها و رویکردها ی مناسب برای نیل به یک جامعه  مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است. با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و گذر از سنت به مدرنیته جز با آموزش مفاهیم  و اصطلاحات و فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایجاد ، ارتقا و بومی سازی این مفاهیم از طریق آموزش عالی و دانشگاه ها میسر نیست(سیار،1390: 86).شناخت عوامل  موثر بر شکاف دیجیتالی و عبور  از آنها می تواند  فاصله ها ی دیجیتالی را کاهش دهد.  یکی از عواملی   که می تواند بر شکاف دیجتالی تاثیر بگذارد اجتناب و ترسی است که برخی از دانشجویان در ارتباط با استفاده از رایانه ها و اینترنت و فناوری اطلاعات وارتباطات با آن مواجه می شوند که به اصطلاح به آن اضطراب رایانه گفته می شود .

این پژوهش ، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دیجیتالی و رابطه آن با اضطراب رایانه ، به معرفی و تجزیه و تحلیل و دلایل وجود شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان پرداخته است.

1-2 بیان مساله

یکی از ویژگیهای جهان جدید، پر اهمیت شدن نقش اطلاعات در جوامع انسانی است . چنین رخدادی با مجموعه ای جدید از مسائل وموضوعات در زندگی روزمره این جوامع پدیدار می سازد .

پیشرفت هاي شگرف فناوري اطلاعات و ارتباطات و مظاهر عینی آن در قالب ابزارها و شیوه هاي نوین ارتباطی، تحول عمیقی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و فعالیت هاي روزمره افراد جامعه ایجاد کرده است. هر چند که به کارگیري دستاوردهاي حاصل از فناوري در جوامع امروز امري اجتناب ناپذیر است، آشنایی و علاقمندي آحاد و اقشار مختلف جامعه به این پدیده هاي نوین و به تبع آن، رواج استفاده از آن ها در میان گروه هاي جامعه به دلایل مختلف، یکسان نخواهد بود.(حریری ،زمانی راد،1390 )

در فرایند دیجیتالی شدن، اطلاعات حالتی غیر مادی پیدا می کند و میان اطلاعات و حامل آن جدایی ایجاد می شود. این تحول فن شناختی ، پیامدهای مهمی در حوزه روابط اجتماعی با خود به همراه می آورد .در این راستا به عواملی چون نابرابری اجتماعی و فرهنگی در جهان اشاره دارند . برخی این نا برابری را تحت عنوان شکاف دیجیتالی مورد اشاره قرار می دهند.

شکاف دیجیتالی اشاره دارد به نابرابری دسترسی به فناوری و منابع  اطلاعاتی و ارتباطات. دیجیتالی کردن اقتصاد و جامعه ممکن است تفاوتهایی را تولید و شکافی را در میان افراد  و خانواده ها ، کسب و کار و مناطق جغرافیای  کشو رهای غنی و فقیررا به وجود بیاورد.

رای اغلب مفسران، شکاف دیجیتالی در وهله اول به دسترسی به اینترنت مربوط می شود. تحقیقات، همبستگی نزدیکی بین دسترسی به اینترنت و درآمد، اشتغال، نژاد، جنس و آموزش را نشان می دهد اینترنت در تکامل فناوری رسانه‌ای تحولات کیفی بسیار ایجاد و رسانه‌های جمعی را در پروتکل‌های تکنولوژی همسان خود جذب کرده است. یعنی همه آنها را از طریق کامپیوتر قابل دسترسی می‌کند. با در نظر گرفتن این ظرفیت، کامپیوتر می‌تواند در عین حال کتاب، روزنامه، گیرنده رادیو، دستگاه تلویزیون و تلفن تصویری باشد.

با حضور رایانه های شخصی و فناوری آنها در محیطهای علمی و پژوهشی و حتی منازل ، فضای کار و پژوهش دگرگون شده است . در همین حال دانش فنی رایانه با شتاب چشمگیری متحول می شود و رایانه ها  در همه امور زندگی راه می یابد . اما علیرغم این تحول و دگرگونی دانشجویان ، معلمان و حتی متخصصانی وجود دارند که بنابر دلایلی رایانه و قابلیت های آن را طرد می کنند . بسیاری از آنها خود را همگام با سرعت پیش رونده فناوری روز نمی دانند و از کسب مهارتهای لازم به دلیل اضطراب و باورهای غیر منطقی سرباز می زنند . پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه را باید در ” اضطراب رایانه ” جستجو کرد.

اضطراب رایانه را توماس ، هاوارد و مورفی[4] (1986) چنین تعریف کرده اند: “ترس از کار اجباری و یا محتمل با رایانه ، که ربطی به تهدید  واقعی  که از سوی رایانه متوجه کاربر باشد ندارد.( نادری و احدی ، 1384 :9 ) اضطراب رایانه به منزله یک سازه روان شناختی ، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و به عنوان ترس از رایانه هنگام کاربرد رایانه تعریف می شود.(هاولکا[5]، 2002؛ سائده و کایرا [6]، 2006؛ رضایی  و همکاران ،2007 ، به نقل از مشکانی ،قطب الدینی،محمدخانی  ،1389 :57 ).

اضطراب رایانه و دلهره از رایانه ممکن است کاملا موجب امتناع افراد در استفاده از از رایانه شود. همین امتناع افراد و ترس آنها از کار با رایانه باعث می شود که از دیگر افراد که در استفاده از رایانه تبحر دارند عقب بمانند.

با این تعاریف شاید بین  کسانی که از اضطراب رایانه رنج می برند و کسانی که این اضطراب را ندارند و مهارت کافی در استفاده از رایانه را داشته باشند شکافی بوجود بیاید . این تحقیق قصد دارد این رابطه را بیابد . بدین معنی که به این هدف برسد که آیا بین اضطراب رایانه و شکاف دیجیتالی دانشجویان رابطه ای وجود دارد؟

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق

سیستمهای آموزشی در حال تحول سریع ناشی از افزایش تولید اطلاعات و پیشرفت های سریع مربوط به فناوری است.برای همگامی با تحولات، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و… نیازمند دانش، مهارت و منابعی برای ارتباط و مدیریت اطلاعات به صورت موثر و کارآمد در محیط الکترونیکی و به طور کلی نیازمند سواد رایانه ایی و اطلاعاتی می باشد.اما گاه دیده می شود که افراد به دلایل گوناگونی از کار با رایانه که ابزار اصلی دسترسی به اطلاعات در دنیای امروزی می باشد، سرباز می زنند و در پی همین دوری از فناوری و رایانه فرد از انبوه اطلاعات موجود بر روی پایگاه های اطلاعاتی که نوعاً دسترسی به آنها از طریق اینترنت میسر است، محروم می مانند.

به عقیده عده ایی از پژوهشگران علت اصلی بازدارنده در کار با رایانه را باید در پدیده ایی به نام “اضطراب رایانه” جستجو کرد ، همین بازدارندگی از استفاده از رایانه و اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات بعضی از دانشجویان موجب ایجاد شکافی به نام شکاف دیجیتالی بین آنها که اضطراب دارند و آنهایی که به راحتی از اینترنت به اشکال مختلف ( پست الکترونیک، تبادل مقاله های علمی ، صفحه های خانگی درسی، اتصال به پایگا ههای وب وآموز ش الکترونیکی و…) در محیط های علمی و دانشگاهی استفاده می کنند، شود.

این تحقیق با تمرکز بر حوزه جدیدی از نابرابری ها که از آن به شکاف دیجیتالی یاد می شود می کوشد عوامل مؤثر بر شکاف دیجیتالی را بررسی نماید.

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1هدف کلی

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان .

1-4-2 اهداف ویژه:

هدف اصلی : تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی.

تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ودسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت و رایانه.

تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و میزان استفاده از اینترنت و رایانه

تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی نسبت به اینترنت.

تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن؛ جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی ).

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه های ویژه :

فرضیه اصلی : بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی رابطه وجود دارد.

بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات  رابطه وجود دارد

بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت و رایانه رابطه وجود دارد.

بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و میزان استفاده از اینترنت و رایانه  رابطه وجود دارد

بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی آنها نسبت به اینترنت رابطه وجود  دارد.

بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن؛ جنسیت، مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ) رابطه وجود دارد.

[1] Donat

[2] Kerschbaum

[3] Brandthweiner

[4] Thomas, Howard &Murphy

[5] Havelka

[6] Saade & Kira

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • پايان نامه بررسي شيوع اختلال هاي اضطرابي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت بزرگسال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122