پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 تشریح و بيان مسأله     4
1-3 ضرورت انجام تحقیق     5
1-4 اهداف مشخص تحقيق    6
1-5 سؤالات تحقيق    6
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق    6
1-6-1 فرضیه اصلی     6
1-7 متغيرهاي مورد بررسي تحقیق     7
1-8 روش انجام پژوهش    7
1-8-1 روش تحقیق:    7
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات     7
1-8- 3 قلمروی تحقیق    8
1-8-4  جامعه آماري    8
1-8-5  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    9
1-9 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    12
1-9-1 بازده سرمایه گذاری    12
1-9-2 بهنگام بودن اعلام سود     12
1-9-3 ریسک     12
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    14
بخش اول  : 2-2 بازده    15
2-2-1 مفهوم بازده    15
2-2-2  نرخ بازده    16
2-2-3  نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار    17
2-2-4  نرخ بازده بدون ریسک    17
2-2-5  نرخ بازده سرمایه گذاری    18
2-2-6 اجزای بازده    20
2-2-7  عوامل موثر بر بازدهی    20
بخش دوم :2-3  بهنگام بودن اعلام سود    22
2-3-1 مفهوم به موقع بودن    22
2-3-2 سود و اعلام سود    23
بخش سوم : 2- 4 رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری    29
بخش چهارم: 2-5 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    31
2-5-1 تحقیقات انجام شده در ایران    31
2-5- 2 تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور    34
فصل سوم – روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)
3-1 مقدمه    40
3-2 اهداف پژوهش    41
3-3 تدوین فرضيات    41
3-4  نوع و روش تحقیق    42
3-5 جامعه و نمونه آماری    43
3-6 مدل تحقیق    46
3-6-1 مدل رگرسيون    46
3-7 متغيرهای تحقيق و نحوه محاسبه آنها    46
3-7-1 بازده    47
3-7-2 بهنگام بودن سود     49
3-8-1 روش کتابخانه ای     50
3-8-2 روش میدانی    51
3-8-3 اينترنت    51
3-9 قلمرو تحقیق     51
3-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون    52
3-10-1 آزمون مانایی    52
3-10-2 آزمون نرمال بودن    54
3-10-3 آزمون f لیمر    55
3-10-4 آزمون دوربین – واتسون    56
3-10-5 آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس    56
3-10-6 آزمون t استیودنت    57
3-10-7 همبستگی    57
3-10-8 تحلیل واریانس    58
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه    61
4-2 نتایج آزمون مانایی    62
4-3 نتایج آزمون نرمال بودن    63
4-4 آزمون فرضیات    64
4-5 نتایج فرضیات تحقیق    65
4-5-1 نتایج فرضیه اصلی    65
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    68
4-5-2 نتایج فرضیه فرعی اول     68
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    70
4-5-3 نتایج فرضیه فرعی دوم     71
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    72
فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری
5-1 مقدمه    87
5-2 بحث    87
5-3-1-بررسی مدل در صنعت خودرو سازی    89
5-3-2 بررسی مدل در فلزات اساسی    90
5-4 نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی    90
5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی    91
فصل ششم- منابع و مآخذ
منابع و ماخذ    94
چکیده انگلیسی     99

منابع و ماخذ

مقاله:

باقرزاده، سعید (1384)،”عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات مالی، شماره 19، بهار و تابستان 84، ص64-25.

ثقفی، علی، سلیمی، محمد جواد، (1384)، “متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام”، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز شماره 2، تابستان، ص74-61

علوی تبری، حسین، جلیلی، آرزو،( 1385)، “سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود”، بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 43، بهار، ص 119-134.

قائمی ، محمد حسین، طوسی ، سعید(1385) ، “بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پیام مدیریت ، شماره 17 و 18، صص175-

نمازی، محمد، رستمی، نورالدین (1385)،” بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 44 ، تابستان، ص 127-105 .

مجدی ضیاء الدین ،” بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی “، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 48 ، صص 85 –

نوروش ، ایرج ، مجیدی ، رضا(1384) . “بررسی رابطه بین کیفیت سود وهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران “، حسابداری برق ، شماره 43

کتاب:

احمد خان بیگی، مصطفی، رابطه بین محافظه کاری و بهنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی .

احمد پور احمد ، احمدی احمد ، استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها. بررسی حسابداری و حسابرسی 03، 52 ، 1387.

احمدپور احمد(1388) ، قهرمانی صغیر حسنی ، بررسی ویژگی های کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 58 صص3- 20 .

آذر ، عادل ، 1389، آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول ، انتشارات سمت.

اعتمادی، حسین؛ ایمانی برندق، محمد 1386 ، بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.، دانشور رفتار شماره 26 .

ایزدی نیا ، 1388، بررسی اندازه گیری معیار های کیفیت سود و بازده سهام.

تهرانی،رضا(1389) مدیریت مالی، چاپ هفتم، انتشارات نگاه دانش.

جهانخانی و عبده تبریزی ( 1372)، ص7.

جهانخانی، علی، پارساییان، علی، (1376) مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

چارلز پی جونز،(1388) مدیریت سرمایه گذاری دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نگاه دانش.

حسینی، سید علی، بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابل اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود.

خاکی، غلامرضا 1387، روش تحقیق با رویکرد پایان نویسی، انتشارات بازتاب.

Barberis and Ming Huang (2001) , mental accounting , loss aversion and individual stock returns, the journal of finance , V.56, Issue.4, pp. 1247-1292

BASU ,(1997) . the conservatism principle and the systematic timliness of earning , jornal of accounting and economics , 24-3

Beekes, Pope P., and Young S. The link between earnings, timliness, earnings conservatism and board composition:evidence from the uk. Blackwell Publishing, 12:47–9,2004

Chan,K. Chan,L. Jegadeesh , N. Lakinishok,J.(2004) .” earnings quality and stock returns”,   working paper university of Illinois at urbana –champaign-department of finance ,p.50 .

Desai,H. Bhattacharya , N. Venkataraman , K.(2009) .” Earnings Quality and Information Asymmetry”, available at ssrn.com .

Fama, E. & French, K, The cross-section of expected stock returns, Journal of finance-june 1992

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور،59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 6 ساله (1390-1385 ) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و از نرم افزارEviews 7  و spss به صورت داده های پنل سازی کمک گرفته شده است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد در شرکتهایی که بازده بیشتری رخ داده است اعلان سود نیز به هنگام تر است و از سوی دیگر شرکت هایی که دارای سود منفی بوده اند تاخیر در اعلام سود بیشتری نسبت به شرکتهایی داشته اند که دارای سود مثبت بوده اند.

واژگان کلیدی: به موقع بودن ،اعلان سود، بازده سرمایه گذاری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

 فصل اول :کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته است تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را تحقق بخشند علاوه بر این کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده است که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که عمدتاً شناسایی سود می باشد، در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.

تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است.

سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله بهنگام بودن است. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود،  به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.

بازده سهام از دو بخش تشکیل می شود:

بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می شود.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.

در این تحقیق، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو صنعت چون به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده است و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده است اهمیت آن را دو چندان نموده است.

 1-2 تشریح و بيان مسأله :

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است و یکی از مهمترین نیازهای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، داشتن اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام است. در بازار سرمایه ادبیات گزارش مالی باید اطلاعات مفیدی را برای سهامداران ارائه کند. در بعد عرضه سرمایه، سرمایه گذاران سعی دارند که حتی الامکان پس اندازهای خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بیشترین بازده را داشته باشد. و سرمایه گذاران در بورس تلاش می کنند از میان طیف وسیعی از اوراق بهادار،آنهایی را انتخاب کنند که بازده مورد انتظار زیادی دارند.

در این تحقیق، به بررسی مطالعه رابطه بین بهنگام بودن  )به موقع بودن) اعلام سود بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. کیفیت سود  ابعاد مختلفی نظیر محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، بموقع بودن سود، و….. داشته که در این تحقیق جنبه بموقع بودن سود برگزیده شده است، و یکی از معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد. بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در  تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می کند.

به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرارگیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود، به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود. از طرف دیگر هرچه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دلیل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی شرکت پایین خواهد بود.

بازده به مفهوم نسبت کل عایدی یا ضرر حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به مبلغ سرمایه گذاری که برای کسب این عایدی در همان دوره بکار گرفته شده است، می باشد.

1-3 ضرورت انجام تحقیق :

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است و یکی از مهمترین نیازهای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، داشتن اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام است. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می باشد. به منظور تحقق بخشیدن به این امر سرمایه گذاران در سهامی که دارای بازده بالا و ریسک نسبتا پایینی می باشد، سرمایه گذاری می کنند.

امروزه به موقع بودن اطلاعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع حرفه ای، مراجع قانون گذار، تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی، سرمایه گذاران، مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور کسب اطمینان نسبت به ارائه اطلاعات جاری و مربوط، می بایست جمع آوری، تلخیص و انتشار اطلاعات مالی در حد امکان سریع و بدون وقفه انجام گیرد. در فرایند تصمیم گیری، اطلاعات قدیمی ارزش چندانی برای تصمیم گیرندگان و فعالان بازار نخواهد داشت. بدین ترتیب ویژگی بموقع بودن اطلاعات، تبدیل به یکی از معیار های مهم کیفی، در ارائه اطلاعات حسابداری شده است.

اهمیت این تحقیق از دو دیدگاه مورد توجه می باشد که مهمترین دید گاه ها عبارتند از :

1- از دیدگاه سرمایه گذاران : سرمایه گذاران علاقه مندند در شرکت هایی که  بازده بالایی دارند سرمایه گذاری کنند.

2- از دیدگاه سازمان بورس اوراق بهادار : این تحقیق به سازمان بورس اوراق بهادار در فعال تر نمودن   بازار بورس از نظر اطلاع رسانی موثر است.

1-4 اهداف مشخص تحقيق:

هدف کلی این تحقیق به این موضوع اشاره دارد که، به بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری می پردازد.

1-5 سؤالات تحقيق:

آیا بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری ارتباط معناداری می باشد؟

1-6 فرضيه‏هاي تحقيق:

1-6-1 فرضیه اصلی :

بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-1-1 فرضیه فرعی 1 :

بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در صنعت خودروسازي رابطه معناداري وجود دارد.

1-6-1-2  فرضیه فرعی 2 :

بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در صنعت فلزات اساسي رابطه معناداري وجود دارد.

 1-7 متغيرهاي مورد بررسي تحقیق :

متغيیر وابسته : بازده سرمایه گذاری.

متغیير مستقل : بهنگام بودن اعلام  سود،

متغيیر کنترلی :  ریسک.

1-8 روش انجام پژوهش:

1-8-1 روش تحقیق:

این تحقیق از نظر روش تحقیق تجربی بوده و از نظر هدف کاربردی، چرا که با توجه به نتایج بدست آمده می تواند برای شرکتهای حاضر در بورس  قابل کاربرد باشد و از سوی دیگر، این پژوهش از نظرجمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی (توصیفی– همبستگی ) محسوب می‌شود. پس به طور خلاصه این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است.

1-8-2 روش گردآوری اطلاعات  :

روش کتابخانه ای :

با توجه به هدف و روش انجام این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده های آماری از روش کتابخانه ای استفاده می شود. این روش روشی است که محقق در آن برای گرد آوری اطلاعات آماری و غیر آماری مورد نیاز به مدارک و مستندات تاریخی و متون نظری موجود مراجعه می کند تا با استفاده از آنها بتواند تحقیق و توصیف نماید.

در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع و پیشینه تحقیقات و شاخصها از منابع کتابخانه‌اي نظیر کتب، مقالات و مجله های مالی وحسابداری و نشریات داخلی و خارجی استفاده شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122