پايان نامه بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي ورشد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي ورشد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 70 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي ورشد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    1
1-1- مقدمه    2
1-2- مسئله پژوهش    2
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    4
1-4- اهداف پژوهش    4
1-5- سؤال پژوهش    4
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش    5
1-7- روش انجام پژوهش    5
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها    5
1-7-2- متغیرهای پژوهش    5
1-7-3- جامعه آماري و نمونه پژوهش    6
1-7-4- روش تجزیه‌ و تحلیل دادهها    6
1-7-5- استفاده‌کنندگان از نتايج پژوهش    6
1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي    7
1-9- ساختار پژوهش    7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    8
2-1- مقدمه    9
2-2- مبانی نظری پژوهش    9
2-2-1- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی    9
2-2-2- تجدید ارائه صورت‌های مالی، دلایل و تقسیمبندی آن    10
2-2-3- مسائلی در رابطه با تجدید ارائه صورت‌های مالی    12
2-2-3-1- اعتبار پایین مدیریت    13
2-2-3- 2- شکاف ادراک    13
2-2-3-3- اثر آشکار شدن بخشی از ابهامات در مورد تجدید ارائه (تأثیر بر گستره‌ای وسیع)    13
2-2-3- 4- اختلال در ارتباط و واکنش شرکت    13
2-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان    14
2-2-4- پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی    14
2-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه    15
2-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی    16
2-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان    16
2-2-4-4- کاهش رشد شرکت    17
2-2-5- تجدید ارائه و رشد شرکت    17
2-3- پيشينه و تاريخچه موضوع پژوهش    18
2-3-1- پیشینه خارجی پژوهش    18
2-3-2- پیشینه داخلی پژوهش    20
2-4- خلاصه فصل    23
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    24
3-1- مقدمه    25
3-2- روش انجام پژوهش    25
3-3- فرضيه‌هاي پژوهش    25
3-4- متغیرهای پژوهش    26
3-4-1- متغیر مستقل    26
3-4-2- متغیرهای وابسته    26
3-4-3- متغیرهای کنترلی    27
3-5- الگوی پژوهش    28
3-6- قلمرو پژوهش    29
3-7- جامعه آماري و نمونه پژوهش    29
3-8- روش گردآوري دادهها    30
3-9- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضيهها    30
3-10- ابزار تجزیه‌ و تحلیل دادهها    30
3-11- خلاصه فصل    31
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها    32
4-1- مقدمه    33
4-2- آمار توصیفی    33
4-3- ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش    34
4-4- آزمون فرضيه‌هاي پژوهش    35
4-4-1- آزمون فرضیه اول    35
4-4-2- آزمون فرضیه دوم    37
4-4-3- آزمون فرضیه سوم    38
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم    39
4-5- خلاصه فصل    41
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری    42
5-1- مقدمه    43
5-2- مروري بر نتايج به‌دست‌آمده از پژوهش    43
5-3- ايستايي يا پايايي    43
5-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها    44
5-4-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول    44
5-4-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم    44
5-4-3- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    44
5-4-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم    45
5-5- نتایج کلی پژوهش    45
5-6- پیشنهادی‌های پژوهش    46
5-6-1- پیشنهادهایی ناشی از نتایج پژوهش    46
5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده    46
5-7- محدودیت‌های پژوهش    46
منابع    48
الف) منابع داخلی    48
ب) منابع خارجی    50

منابع

آقایی، محمدعلی؛ زلقی، حسن؛ اعتمادی، حسین و علی‌اصغر انواری رستمی (1392). “تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی “، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7، صص 119-147.

بهار مقدم، مهدی و مهدیه دولت‌آبادی (1391).” بررسي مقایسه‌ای كيفيت سود گزارش‌شده با سود تجديد ارائه‌شده “، مجله تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 14، صص 19-1.

بولو، قاسم؛ حساس یگانه، یحیی و سهیل مؤمنی (1391). “تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر مدیریت سود و پایداری سود “، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 33، صص 96-73.

پیری، پرویز؛ ایمانی برندق، محمد و سیامک الله وردی زاده (1390). “اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری “، پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 2، صص 49-46.

ثقفی، علی؛ امیری، مقصود؛ و حسین کاظمی (1390). “مطالعه تجربی پیرامون محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت­های مالی “، فصل­نامه نظریه­های نوین حسابداری، شماره 1، صص 22-1.

جهانشاد، آزیتا؛ عسگری، محمدرضا و وحید اسدی کلی (1390). “تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی “، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 12، صص 14-1.

حقیقت، حمید و سید احمد موسوی (1386). “بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام “، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 47، صص 84-63.

حیدر پور، فرزانه و حسن ازوجی (1389). “بررسی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه سود هر سهم “، پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 2، صص 133-115.

خواجوی، شکراله و محمدحسین قدیریان آرانی (1393). “بررسی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده صورت‌های مالی “، پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 4، صص 147-129.

خواجوی، شکراله، بهپور، سجاد، ممتازیان، علیرضا و محسن صالحی‌نیا (1393). “بررسی رابطه متقابل رشد و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان “، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 1، صص 88-73.

دارابی، رویا و اکرم کریمی (1389). “تأثیر نرخ رشد دارایی‌های ثابت بر بازده سهام “، پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي، شماره 2، صص 130-99.

رحمانی، علی و المیرا نجف تومرایی (1391). “تجدید ارائه صورت‌های مالی و ریسک اطلاعاتی “، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 34، صص 54-33.

سازمان بورس و اوراق بهادار (1386). “کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب “، سایت بورس اوراق بهادار تهران، 26 خردادماه 1389.

ساعی، محمدجواد؛ باقر پور ولاشانی، محمدعلی و سید ناصر موسوی بایگی (1391). “بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی “، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره اول، صص 86-67.

شریعت­پناهی، سید مجید و حسین کاظمی (1389). “تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود “، فصل­نامه مطالعات حسابداری، شماره 26، صص 28-1.

طاهرخانی، معصومه (1387). تعدیلات سنواتی ایران خودرو، دنیای اقتصاد، شاخه بورس اوراق بهادار، 27 تیر 1388.

عبدالخلیق، رشاد؛ و بیپین. ب. آجین کیا (1379). پژوهش­هاي تجربي در حسابداری: ديدگاه روش‌شناختی. ترجمه محمد نمازی، چاپ اول، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.

فخاری، حسین و صادق یوسف‌نژاد (1385). “بررسی رابطه ریسک نظام‌مند و رشد سود شرکت‌های در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صص 109-89.

Aharony, J; Haim, F; and N. Yehuda (2006). “Corporate Life Cycle and the Relative Value- Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial Information”, Working paper.

Akhigbe, A; Kudla, R. J; and J. Madura (2005). “Why are some corporate earnings restatements more damaging”, Applied Financial Economics, Vol. 15, pp. 327-336.

Albring, S.M; Huang,S.X; Pereira,R; and X. Xu (2013). “The effects of accounting restatements on firm growth”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 32, No. 5, pp. 357–376.

Alchian, A.A (1950). “Uncertainty, evolution, and economic theory”, Journal of Political Economy, Vol 58, pp. 211–221.

An, Y. H. (2009). “The effect of corporate governance on earnings quality: Evidence from Korea’s corporate governance reform”, Ph.D Dessertation, RMIT University.

Anderson, K; and T. Yohn (2002). “The effect of 10-K restatements on firm value, information asymmetries, and investors’ reliance on earnings”, Working Paper, Georgetown University.

Barniv, R; and J. Cao (2009). “Does information uncertainty affect investors’ responses to analysts’ forecast revisions? An investigation, of accounting restatements”, Journal of Accounting and Public Policy,VOL. 28, pp. 328–348.

چکیده

صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده‌شده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ اما شواهدی از وجود رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل مشاهده نشده است. همچنین نتایج فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اندازه و سودآوری شرکت با شاخص‌های رشد رابطه مستقیمی دارند؛ اما سود تقسیمی شرکت با اکثر شاخص‌های رشد رابطه معکوسی دارند.

 واژه‌های کلیدی: تعدیلات سنواتی، رشد دارایی‌ها، رشد سود خالص، رشد فروش، رشد قابل‌تحمل.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

 طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن ” و “قابل‌اتکا بودن ” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌مقایسه بودن ” و “قابل‌فهم بودن ” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل‌مقایسه بودن و قابل‌فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکار گرفته‌شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 14). استانداردهای حسابداری ایران مقرر می‌کند که شرکت‌ها باید ارقام صورت‌های مالی را به‌صورت مقایسه‌ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری، بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه‌بندی قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در ماهیت و نحوه طبقه‌بندی و نیز مبالغ سال قبل، می‌بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می‌تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف‌شده است؛ البته به‌شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه‌های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان می‌دهند که درصد بالایی از تجدید ارائه در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است (کردستانی و همکاران، 1389).

ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل ‌اتکا تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و درنهایت تضییع منابع عمومی جامعه، بخشی از پیامدهای این امر است (همان). بنابراین، تجدید ارائه مستمر اقلام در دوره‌های پی‌درپی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی، به اعتبار صورت‌های مالی، آسیب می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌شود (بهار مقدم و دولت‌آبادی، 1391).

1-2- مسئله پژوهش

 مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می‌کند که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی باید بتوانند صورت‌های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفاده‌کنندگان ‌همچنین باید بتوانند صورت‌های مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی آن‌ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری باثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 767). اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد، تغییر در اصول و روش‌های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت‌های مالی منتشرشده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد (نویسی و همکاران، 1384). بند 40 استاندارد حسابداری شماره 6 ایران الزام می‌کند که چنانچه در رویه حسابداری تغییری صورت گیرد، ارقام مقایسه‌ای سنوات قبل باید بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد شود. همچنین بند 42 همین استاندارد بیان می‌دارد که اصلاح اشتباه باید با ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال (های) قبل همراه باشد. بند 39 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران نیز الزام می‌کند که در مواردی که نحوه ارائه یا طبقه‌بندی اقلام در صورت‌های مالی اصلاح می‌شود، به‌منظور اطمینان از قابلیت مقایسه اقلام صورت‌های مالی، مبالغ مقایسه‌ای باید تجدید طبقه‌بندی شود مگر این‌که این امر ممکن نباشد[1].

از دیدگاه سرمایه‌گذاران اخبار تجدید ارائه فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌گردد. در حقیقت، صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته و کیفیت پایین آن‌ها ارائه می‌نماید. بنابراین متعاقب تجدید ارائه، انتظارات سرمایه‌گذاران در ارتباط با جریان‌های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها تغییر می‌یابد (کاظمی، 1390). تجدید ارائه صورت‌های مالی به رابطه‌ی قراردادی بین شرکت و اعضای بیرونی از قبیل مشتریان و عرضه‌کنندگان شرکت آسیب می‌رساند، که این امر اثری منفی بر جریان‌های نقدی شرکت دارد. این اثر منفی بر جریان‌های نقدی، میزان منابع داخلیِ وجه نقد در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، که این کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد شرکت می‌شود. همچنین تجدید ارائه، رشد شرکت را به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی خارجی کاهش می‌دهد (البرینگ[2] و همکاران، 2013). ازاین‌رو این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

در اکثر پژوهش‌های خارجی، شرکت‌های دارای تجدید ارائه مالی فقط بین 3 تا 7 درصد کل جامعه آماری پژوهش را شامل می‌شوند (هی و سندفور[3]،2007؛ سازمان عمومی حسابداری[4]، 2002)، اما طی دوره 1383 تا 1389 بیش از 70 درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه کرده‌اند (نیکبخت و رفیعی، 1391: 181). تجدید ارائه در صورت­های مالی شرکت­های ایرانی به‌گونه‌ای رایج شده است که از تعدیلات سنواتی[5] به­عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می­شود. افزایش تجدید ارائه مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشرشده دوره یا دوره‌های قبل، که مورد تائید استفاده‌کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع‌شده است، به‌طور نادرست ارائه‌شده و غیر قابل‌اتکا است (ویلسون[6]، 2008). از طرف دیگر افزایش درآمد و رشد سود یکی از راه‌کارهای برای جلب سرمایه‌گذاران به سمت شرکت است (فخاری و یوسف‌نژاد، 1385: 90) و رشد مقدمه‌ای برای دستیابی به سودآوری پایدار است. بنابراین انجام پژوهشی با محوریت رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت بااهمیت است.

1-4- اهداف پژوهش

گراهام[7] و همکاران (2008) استدلال می‌کنند که تجدید ارائه به‌طور بالقوه برای شرکت‌های دست‌اندرکار بسیار هزینه‌بر است. تجدید ارائه ممکن است که اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به مورد اعتماد بودنِ افشاسازیِ شرکت متزلزل کند، تقاضا برای اوراق بهادارِ شرکت را از رونق اندازد و فرصت‌های پیش روی شرکت را محدود کند و در نتیجه به صدمه‌ی چشم‌گیری در ارزش بازار شرکت بینجامد. با توجه به پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-5- سؤال پژوهش

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ است:

آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش

 در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ­گویی به سؤال‏هاي پژوهش، فرضیه­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:

فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- روش انجام پژوهش

 1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

 به‌طورکلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ها است. بنابراين، این پژوهش از نوع پژوهش­های کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده می­کند و بر اساس فرضیه­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام می­شود. از این دسته پژوهش­ها زمانی استفاده می­شود که معیار اندازه‌گیری داده­ها کمی است و برای استخراج نتیجه­ها از فن­های آماری استفاده می­شود (نمازی، 1382: 64).

در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي و میدانی استفاده‌شده است. براي نگارش و جمع­آوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، به گونه عمده از مجلات تخصصي داخلی و خارجی، و برای گردآوري سایر داده‌ها و اطلاعات موردنیاز عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیر پرداز استفاده‌شده است.

[1]. با توجه به اینکه مفاد استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان گزارش عملکرد مالی با مفاد استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 بين‌المللي ‌با عنوان‌ سود يا زيان‌ خالص‌ دوره‌، اشتباهات‌ با اهميت‌ و تغييرات‌ در رويه‌هاي‌ حسابداري و مفاد استاندارد حسابداری شماره 1 ایران با عنوان نحوه ارائه صورت های مالی با مفاد مفاد استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 بين‌المللي با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورت‌های‌ مالي‌‌ مطابقت دارند، بنابراین مفهوم تجدید ارائه در ایران و اکثر کشورهای خارجی یکسان است، از این رو می‌توان تجدید ارائه شرکت‌های داخلی و خارجی را باهم مقایسه کرد.

[2]. Albring

[3]. Hay & Sandefur

[4]. General Accounting Office

[5]. Prior period adjustments

[6]. Wilson

[7]. Graham

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122